Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag."

Transkript

1 Skatteudvalget L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.) Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Troels Lund Poulsen / Peter Bak

2 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.) (L 121) Til 1 1) Efter nr. 10 indsættes som nye numre: 01. I 7, stk. 11, 9. pkt., ændres 11, stk. 3 til 11, stk I 7, stk. 11, 12. pkt., ændres 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001 til: 2008/55/EF af 26. maj af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18 samt redaktionel ændring] 2) I nr. 11 ændres stk. 5, 4. pkt., til: stk. 5, 5. pkt.,. [Redaktionel ændring] 3) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer: 03. I 9, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen : eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer. [Obligationer i depot skal sikre skatte- eller afgiftskrav ligesom beløb på kontantkonto] 4) I nr. 14 ændres 10, stk. 1, 2, 4 og 5, til: 10, stk. 1, 2 og 4,. [Redaktionel ændring] 5) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer: 04. I 10, stk. 5, indsættes som 6. pkt.: Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. [Redaktionel ændring] 6) I nr. 15 ændres efter 4. pkt. til: efter 5. pkt.. Side 2

3 [Redaktionel ændring] 7) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 1. pkt., ændres 4. og 5. pkt. til: 5. og 6. pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 8) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: 9, stk. 3, pkt., finder tilsvarende anvendelse vedrørende etableringskonto. [Tydeliggørelse af skattesats vedrørende etableringskonto ved fraflytning m.v.] 9) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 2. pkt., ændres 4. pkt. til: 5. pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 10) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 6. pkt., ændres pkt. til: pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 11) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, indsættes efter 7. pkt.: Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter kildeskattelovens 1 af indkomsten fra virksomheden. [Ingen efterbeskatning af dobbeltdomicileret kontohaver med fuld skattepligt for indkomst fra virksomhed efter etablering] 12) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, ændres stk. 4-7 til: stk. 4-8, og pkt. ændres til: pkt. af ændringsforslag nr. 8, 11 og 18] 13) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 3, ændres stk. 4-7 til: stk af ændringsforslag nr. 18] 14) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 3, indsættes som 6. pkt.: Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v. Side 3

4 [Ingen henstand, hvis obligationerne er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v.] 15) Det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Henstandsbeløbet efter stk. 2 eller 3 forfalder til betaling, når fristen for etablering efter 8 er udløbet, indskud hæves efter 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs, jf. stk finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter 3. pkt., beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen m.v. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter stk. 2 eller 3 og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt. [Beregning af skat ved afståelse af obligationer efter fraflytning m.v. samt obligationer i depot til sikring af skatte- eller afgiftskravet ved fraflytning m.v. ligesom beløb på kontantkonto] 16) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af 11, stk. 6, udgår 5. og 6. pkt. af ændringsforslag nr. 15 og 18] 17) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 7, 1. pkt., udgår: eller meddelelse. [Redaktionel ændring] 18) Efter det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 7, indsættes som stk. 8: Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse som nævnt i stk. 4, jf. stk. 7. [Lempelse af krav om overholdelse af selvangivelsesfrist ved fraflytning m.v. som betingelse for henstand] 19) I nr. 16 ændres Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 8 og 9. til: Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 9 og 10. af ændringsforslag nr. 18] 20) Efter nr. 17 indsættes som nyt nummer: 05. I 11 B, stk. 2, ændres 11, stk. 1 og 3, til: 11, stk. 1 og 9,. af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18] Side 4

5 Til 3 21) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 01. I 35, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres pkt. til: pkt.. af lovforslagets 3, nr. 2] Til 4 22) I stk. 2 ændres nr til: nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 04, 15. af ændringsforslag nr. 5] 23) I stk. 5 ændres 11, stk. 5, 3. pkt., til: 11, stk. 5, 6. pkt.,. af ændringsforslag nr. 15] Bemærkninger Til nr. 1 Ændringen af forslaget til affattelse af etablerings- og iværksætterkontolovens 7, stk. 11, 9. pkt., er en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 18. Ændringen af forslaget til affattelse af etablerings- og iværksætterkontolovens 7, stk. 11, 12. pkt., er af redaktionel karakter og skyldes, at EU s inddrivelsesdirektiv med senere ændringer er blevet kodificeret ved Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj Til nr. 2, 4, 5 og 6 Der er tale om redaktionelle ændringer. Til nr. 3 Side 5

6 Efter de gældende regler i etablerings- og iværksætterkontolovens 9, stk. 3, 4. pkt., sikrer de beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen, skatte- eller afgiftskravet, og beløbene kan ikke hæves, før afgiften eller skatten er betalt. Det foreslås, at obligationer i depot også skal sikre skatte- eller afgiftskravet ligesom beløb på en kontantkonto. Der bør gælde samme vilkår uanset, om kontomidlerne er anbragt i obligationer eller på en kontantkonto. Til nr. 7, 9 og 10 Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 8. Der henvises til bemærkningerne til dette ændringsforslag. Til nr. 8 Efter forslaget tydeliggøres det, at der ved opgørelsen af fraflytningsskatten for ikke hævede indskud på etableringskonti skal anvendes de skattesatser, der fremgår af de gældende regler i etablerings- og iværksætterkontolovens 9, stk. 3, pkt. Det vil sige, at beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter personskattelovens 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. Som det fremgår af affattelsen af etablerings- og iværksætterkontolovens 11, stk. 2, i forslaget som fremsat, skal de ikke hævede indskud endvidere tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Til nr. 11 Som det fremgår af affattelsen af etablerings- og iværksætterkontolovens 11, stk. 2, i forslaget som fremsat, skal der ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er begrænset skattepligtig her til landet efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Side 6

7 Det foreslås, at der i en i øvrigt tilsvarende situation heller ikke skal ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren efter etableringen er fuldt skattepligtig her til landet efter kildeskattelovens 1 af indkomsten fra virksomheden Til nr. 12 Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 8, 11 og 18. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 18. Til nr. 14 Ifølge det foreslåede 11, stk. 5, i etablerings- og iværksætterkontoloven forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 blandt andet til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det foreslås derfor, at der ikke kan gives henstand med betalingen af skat af gevinst på obligationer, hvis obligationerne allerede er afstået eller indfriet før fraflytningen. Til nr. 15 I det foreslåede 11, stk. 5, i etablerings- og iværksætterkontoloven som affattet i lovforslaget som fremsat, jf. lovforslagets 1, nr. 16, foreslås, at henstandsbeløbet vedrørende obligationer ved fraflytning m.v. forfalder til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det foreslås, at det forfaldne henstandsbeløb beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen m.v. Dermed tages der et hensyn til skatteyderen som følge af mulige ændringer i værdierne i perioden fra fraflytningstidspunktet og frem til afståelsen eller indfrielsen af obligationerne. Det foreslås, at en eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. I det foreslåede 11, stk. 5, i etablerings- og iværksætterkontoloven som affattet i lovforslaget som fremsat foreslås også, at de beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen, sikrer skatte- eller afgiftskravet og ikke kan hæves, før skatten eller afgiften er betalt. Det foreslås, at beløb, der er anbragt i obligationer, også sikrer skatte- eller afgiftskravet, idet der bør gælde lige vilkår uanset, om beløbene er anbragt i obligationer eller på en kontantkonto. Side 7

8 Dermed gælder der også samme vilkår ved fraflytning m.v. som for kontohaverne i almindelighed, jf. ændringsforslag nr. 3. Til nr. 16 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 15 og 18. Til nr. 17 Der er tale om en redaktionel ændring. Til nr. 18 Henstand ved fraflytning m.v. er efter det fremsatte lovforslag som udgangspunkt betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til SKAT, jf. etablerings- og iværksætterkontolovens 11, stk. 4, som affattet ved lovforslagets 1, nr.16. Det foreslås, at SKAT kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse. Det kan f.eks. ske i tilfælde, hvor der er tale om mindre kursgevinster på obligationer, hvor det efter en konkret vurdering anses for en for alvorlig konsekvens, at skatteyderen helt mister muligheden for at opnå henstand med betaling af skatten ved fraflytning m.v. Administrative konsekvenser for det offentlige Det er forudsat, at opkrævninger af henstandsbeløb holdes uden for årsopgørelsen, og at opkrævningerne i stedet foretages manuelt. I det fremsatte lovforslag skønnes ressourceforbruget at udgøre ca. 1 årsværk, dog på sigt stigende til 1 ½ årsværk. Under hensyntagen til forudsætningen om, at opkrævninger af henstandsbeløb foretages manuelt, vurderes det, at det samlede ressourceforbrug formentlig snarere vil være hen ad 2 2 ½ årsværk. Til nr. 19 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 18. Til nr. 20 Side 8

9 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 18. Til nr. 21 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 3, nr. 2. Til nr. 22 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 5. Til nr. 23 Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 15. Side 9

10 Bilag 1 Ændringsforslaget sammenholdt med gældende lov og lovforslaget Gældende formulering Lovforslaget Ændringsforslaget 1 Til 1 I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2006, som ændret ved bl.a. ved 12 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 90 af 20. februar 2008, 5 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, 1 i lov nr af 19. december 2008, 15 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, 6 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved 5 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk Stk. 11. Når der i den situation, der er nævnt i stk. 2, hæves beløb fra etableringskontoen eller iværksætterkontoen, finder stk. 5, pkt., tilsvarende anvendelse. Det hævede beløb medregnes til kontohaverens personlige indkomst i det indkomstår, hvor indskud anvendes til erhvervelse af 1) Efter nr. 10 indsættes som nye numre: 01. I 7, stk. 11, 9. pkt., ændres 11, stk. 3 til 11, stk I 7, stk. 11, 12. pkt., ændres 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december Side 10

11 aktier eller anparter, og de 9 følgende indkomstår med lige store beløb. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomståret 1998 og tidligere indkomstår, tillægges 80 pct. af det hævede indskud med 8 pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomstårene , tillægges 55 pct. af det hævede indskud med 5,5 pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag i indkomståret 2002 og følgende indkomstår, tillægges 50 pct. af det hævede indskud med 5 pct. i hvert af de 10 år, jf. dog 6. pkt. Ved hævning af beløb fra iværksætterkonto tillægges det hævede indskud med 10 pct. i hvert af de 10 år. Ophører kontohaverens skattepligt af anden grund end ved død, eller går kontohaveren konkurs eller dør, medregnes resterende procenttillæg til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori skattepligten ophører, henholdsvis kontohaveren går konkurs eller dør. Tilsvarende gælder, såfremt betingelserne i 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, inden for de 2 første år efter anskaffelsen af aktierne og anparterne ikke længere kan anses for at være opfyldt. Indskud, som er hævet i dette indkomstår, behandles efter 11, stk. 3. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglen i 7. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens 1. Den del af det hævede indskud, der som følge af 1. pkt., jf. stk. 5, 2. pkt., ikke kan anvendes til erhvervelse af aktier eller anparter i et selskab, efterbeskattes efter og 10. pkt. gælder dog ikke, såfremt personen er hjemmehørende i et land, der er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nor- 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001 til: 2008/55/EF af 26. maj af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18 samt redaktionel ændring] Side 11

12 diske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni For det år, hvori personen bliver hjemmehørende i det andet land, opgøres skatten af de procenttillæg, der resterer for årene efter det år, hvori fraflytningen m.v. sker. Skatten opgøres ved en beregning, hvor de resterende procenttillæg medregnes til den personlige indkomst i det indkomstår, hvori fraflytningen sker. Det opgjorte skattebeløb opdeles i et antal lige store rater svarende til det antal år, der ville restere, såfremt procenttillæggene skulle medregnes til den personlige indkomst over 10 år. For hvert af de efterfølgende år efter det år, hvori personen bliver hjemmehørende i det andet land, forfalder en rate til betaling med sidste rettidige betalingsdag den 31. december, indtil alle rater er betalt Stk Stk. 3. Beskatningen efter stk. 1 og 2 sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter 11. I 9, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 4. pkt., 10, stk. 1, 4. pkt., stk. 2, 4. pkt., stk. 4, 4. pkt., og stk. 5, 4. pkt., 11, stk. 1, 5. pkt., og stk. 3, 4. pkt., samt 11 A, stk. 1, 7. pkt., ændres 60 pct. til: 52,50 pct. 2) I nr. 11 ændres stk. 5, 4. pkt., til: stk. 5, 5. pkt.,. [Redaktionel ændring] 3) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer: 03. I 9, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen : eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer. [Obligationer i depot skal sikre skatte- eller afgiftskrav ligesom beløb på kontantkonto] Side 12

13 personskattelovens 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse. 10. Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret. Der svares ved fristens udløb afgift med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 2. og 3. pkt. Stk. 2. De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan hæves inden udløbet af fristen i stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret. Der svares ved hævning fra kontoen afgift med 60 pct. af ind- 14. I 10, stk. 1, 2, 4 og 5, indsættes som 5. pkt.: Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. 4) I nr. 14 ændres 10, stk. 1, 2, 4 og 5, til: 10, stk. 1, 2 og 4,. [Redaktionel ændring] Side 13

14 skudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 2. og 3. pkt. Stk Stk. 4. Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i stk. 1 fra udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Finder aldersbegrænsningen i stk. 1 anvendelse, stilles kontohaveren, som om etableringen ikke var blevet tilsidesat. Indskud på etableringskonto, der ikke har kunnet hæves efter 7 inden for denne frist, medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori fristen udløber. Der svares ved fristens udløb afgift med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto, der ikke har kunnet hæves efter 7 inden for denne frist. Stk. 5. Hvis told- og skatteforvaltningen, efter at en foretagen etablering er blevet tilsidesat, hæver et beløb fra etableringskontoen eller iværksætterkontoen til dækning af et skatte- og afgiftskrav, anses et dertil svarende indskud for hævet efter reglerne i 9, stk. 2, 5. og 6. pkt. Indskud, som er blevet hævet efter l. pkt., kan retableres, såfremt skatteyderen inden 3 måneder efter at have fået endeligt medhold i, at etablering er sket, indskyder et til de pågældende tidligere indskud svarende beløb på etableringskonto henholdsvis iværksætterkonto. I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyderen dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget efter etableringen, anvende de tilsvarende oprindelige indskud til dækning af udgifter afholdt efter etableringen eller anvende de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelse af yderligere kapital i selskabet, 5) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer: 04. I 10, stk. 5, indsættes som 6. pkt.: Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. [Redaktionel ændring] Side 14

15 såfremt de almindelige betingelser er opfyldt. I forbindelse hermed kan skatteyderen inden for samme 3-måneders-frist begære genoptagelse af skatteansættelsen for etableringsåret og følgende år. Indskud, som ikke er blevet forlodsafskrevet, anvendt til dækning af afholdte udgifter eller anvendt til yderligere kapital i selskabet eller retableret gennem indsættelse på etableringskonto eller iværksætterkonto, medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3- måneders-fristen udløber henholdsvis afgiftsberigtiges med 60 pct. ved 3-måneders-fristens udløb. 11. I tilfælde af kontohaverens død medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af dødsåret i den skattepligtige indkomst, jf. 5. pkt. 9, stk. 3, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse. I tilfælde af kontohaverens konkurs medregnes ikke hævede indskud med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af konkursåret i den skattepligtige indkomst i konkursåret. 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Der svares afgift med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 1. pkt. ved dødsfald, såfremt dødsboet ikke skiftes og den efterlevende ægtefælle ikke overtager afdødes indskud på iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser, eller 3. pkt. ved afsigelse af konkursdekret. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget i 1. og 3. pkt. dog 5 pct. Stk. 2. Ophører kontohaverens 15. I 11, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.: Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct , stk. 2, ophæves og i 6) I nr. 15 ændres efter 4. pkt. til: efter 5. pkt.. [Redaktionel ændring] 7) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 1. pkt., ændres 4. og Side 15

16 skattepligt efter kildeskattelovens 1, medregnes ikke hævede indskud med tillæg efter 2. og 3. pkt. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Der svares ved ophør af kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens 1 afgift med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 2. pkt. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens 1. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens 1. Efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse skal ske senest ved udløbet af fristen for etablering, jf. 8. Stk. 3. Hvis en virksomhed i øvrigt ophører eller afhændes, medregnes ikke hævede indskud og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afstedet indsættes: Stk. 2. Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens 1, medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto med tillæg efter 4. og 5. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Der betales ved ophør af kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens 1 afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 4. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens 1. Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-7 få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter pkt. Stk. 3. Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens 1, betragtes gevinst og tab på obligationer omfattet af 14, stk. 2, som realiseret. Værdien på tidspunktet for realisationen efter 1. pkt. træder i stedet 5. pkt. til: 5. og 6. pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 8) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: 9, stk. 3, pkt., finder tilsvarende anvendelse vedrørende etableringskonto. [Tydeliggørelse af skattesats vedrørende etableringskonto ved fraflytning m.v.] 9) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 2. pkt., ændres 4. pkt. til: 5. pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 10) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, 6. pkt., ændres pkt. til: pkt.. af ændringsforslag nr. 8] 11) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, indsættes efter 7. pkt.: Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter kildeskattelovens 1 af indkomsten fra virksomheden. [Ingen efterbeskatning af dobbeltdomicileret kontohaver med fuld skattepligt for indkomst fra virksomhed efter etablering] 12) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 2, ændres stk. 4-7 til: stk. 4-8, og pkt. ændres Side 16

17 hændelsesåret, jf. dog 4. pkt. Tilsvarende gælder, at hvis kravene i 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt, medregnes ikke hævede indskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår. Bestemmelsen i 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Der svares afgift med 60 pct. af indskuddene som nævnt i 1. og 2. pkt. i det indkomstår, hvor virksomheden er ophørt eller afhændet, eller hvor kravene i 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret m.v., jf. 1. og 2. pkt., på ny etablerer selvstændig virksomhed eller virksomhed i selskabsform, jf. 5. Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang indskuddet overtages af en efterlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens 43, stk. 4, eller 80, stk. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens 59, stk. 1, jf. dog 59, stk. 2, nr. 2. for afståelses- eller indfrielsessummen. Endvidere indtræder der beskatning af nettokursgevinster på obligationer omfattet af 14, stk. 2, der er realiseret i tidligere indkomstår. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens 1. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-7 få henstand med betaling af skatten efter pkt. Stk. 4. Henstand efter stk. 2 eller 3 er betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist. Henstand efter stk. 3 er endvidere betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer indgives selvangivelse om gevinsten eller tabet på disse. Stk. 5. Henstandsbeløbet efter stk. 2 eller 3 forfalder til betaling, når fristen for etablering efter 8 er udløbet, indskud hæves efter 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs, jf. stk. 1. Endvidere forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter stk. 2 eller 3 og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betil: pkt. af ændringsforslag nr. 8, 11 og 18] 13) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 3, ændres stk. 4-7 til: stk af ændringsforslag nr. 18] 14) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 3, indsættes som 6. pkt.: Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v. [Ingen henstand, hvis obligationerne er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v.] 15) Det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 5, affattes således: Stk. 5. Henstandsbeløbet efter stk. 2 eller 3 forfalder til betaling, når fristen for etablering efter 8 er udløbet, indskud hæves efter 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs, jf. stk finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter 3. pkt., beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen Side 17

18 talt. Stk. 6. Bliver kontohaveren igen skattemæssigt hjemmehørende her i landet, bortfalder pligten til at betale skat eller afgift efter stk. 2 af indskud, der ikke er hævet ved skattepligtens genindtræden. Obligationer omfattet af 14, stk. 2, hvor der er indtrådt skattepligt efter stk. 3, men som på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning m.v. Er der på dette tidspunkt fortsat et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct. Stk. 7. Indgives selvangivelse eller meddelelse, jf. stk. 4, ikke rettidigt, bortfalder henstanden efter stk. 2 eller 3, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til opkrævningslovens 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse. 10 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 8 og 9. m.v. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter stk. 2 eller 3 og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt. [Beregning af skat ved afståelse af obligationer efter fraflytning m.v. samt obligationer i depot til sikring af skatte- eller afgiftskravet ved fraflytning m.v. ligesom beløb på kontantkonto] 16) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af 11, stk. 6, udgår 5. og 6. pkt. af ændringsforslag nr. 15 og 18] 17) I det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 7, 1. pkt., udgår: eller meddelelse. [Redaktionel ændring] 18) Efter det under nr. 16 foreslåede 11, stk. 7, indsættes som stk. 8: Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse som nævnt i stk. 4, jf. stk. 7. [Lempelse af krav om overholdelse af selvangivelsesfrist ved fraflytning m.v. som betingelse for henstand] 19) I nr. 16 ændres Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 8 og 9. til: Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 9 Side 18

19 og 10. af ændringsforslag nr. 18] 11 B. --- Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af 4, stk. 2, 9, stk. 3, 10, stk. 3, 11, stk. 1 og 3, eller 15, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Stk Stk ) Efter nr. 17 indsættes som nyt nummer: 05. I 11 B, stk. 2, ændres 11, stk. 1 og 3, til: 11, stk. 1 og 9,. af lovforslagets 1, nr. 16, og ændringsforslag nr. 18] 3 Til 3 I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009, som ændret ved 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 35. Indskud af en fordring eller en kontrakt i en rateopsparing i pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, i en selvpensioneringsordning eller i en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, samt indskud af en fordring eller en kontrakt i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing, sidestilles med afståelse. Som afståelsessum anses værdien på indskudstidspunktet. Udlodning af en fordring eller en kontrakt fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en opsparing i pensionsøjemed eller en selvpensioneringsordning, fra en børneopsparingsordning eller en boligopsparingsordning som nævnt i 1. pkt. sidestilles med erhvervelse. Som anskaffelsessum anses 21) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 01. I 35, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres pkt. til: pkt.. af lovforslagets 3, nr. 2] Side 19

20 værdien på udlodningstidspunktet pkt. finder tilsvarende anvendelse for indskud i og udlodning af fordringer og kontrakter i pensionsordninger, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens 12, stk. 1, og 15 C. 4 Til 4 Stk Stk. 2. 1, nr. 2, 5-15 og 17, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret Stk Stk Stk , stk. 5, 3. pkt., som affattet ved denne lovs 1, nr. 16, berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før lovens ikrafttræden. 22) I stk. 2 ændres nr til: nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 04, 15. af ændringsforslag nr. 5] 21) I stk. 5 ændres 11, stk. 5, 3. pkt., til: 11, stk. 5, 6. pkt.,. af ændringsforslag nr. 15] Side 20

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. februar 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto LBK nr 1175 af 30/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3545952 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Aktiesparekontolov

Forslag. Aktiesparekontolov Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2018 Forslag til Aktiesparekontolov Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Personkreds m.v. 1. Personer,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017

3. oktober 2017 EM 2017/91. Rettelsesblad. Erstatter forslag dateret 15. august 2017 3. oktober 2017 EM 2017/91 Rettelsesblad Erstatter forslag dateret 15. august 2017 Begrundelse I rettelsesbladet er der foretaget en række ændringer hovedsageligt af præciserende og lovteknisk karakter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

EM 2017/91

EM 2017/91 15-08-2017 EM 2017/91 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den skattemæssige behandling af fysiske personers gevinster og tab fra kapitalandele i selskaber og visse værdipapirer (Værdipapiravanceloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Etableringskontoloven med kommentarer

Etableringskontoloven med kommentarer Etableringskontoloven med kommentarer Etableringskontoloven med kommentarer Lars Biel Lars Biel Etableringskontoloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Forlaget Thomson A/S, København 2007 ISBN 978-87-619-1901-4

Læs mere

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov

LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august Aktiesparekontolov LOV nr 1429 af 05/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-209 Senere ændringer til forskriften LOV nr 84 af 30/01/2019 LBK

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 10 Offentligt 19. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Fremsat den 19. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love (Mulighed

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 186 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

2010/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-411-0032 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Investorfradragslov

Forslag. Investorfradragslov Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018 Forslag til Investorfradragslov Lovens anvendelsesområde 1. Personer, der er skattepligtige

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds LBK nr 1152 af 07/10/2014 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3662785 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven 2007/2 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0030 Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love LOV nr 792 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0066092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1298 af 31/10/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2019-20 Fremsat den 8. oktober 2019 af Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V) og Ole Birk Olesen (LA) Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Folketinget Skatteudvalget

Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 7 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove 2007/2 LSV 116 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0008 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2015 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 14. november 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0011 Udkast (1) 14. november 2008 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om ændring af forskellige love m.v. L 21 (Konsekvensændringer som følge af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) LOV nr 202 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0660343 Senere ændringer til forskriften LBK nr 117 af 29/01/2016 LBK

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 17. december 2018 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 206 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere