Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11"

Transkript

1 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra medlemmer, bestyrelse og forbund Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Bestyrelsens beretning for året har været ÅKs første stabile år i Gellerup, de sidste bygningsmæssige ting og et årstjek blev gjort i Ligeledes blev anlægsregnskabet lukket det år. Men det betyder ikke at der ikke sket ting i klubben. -Rikke Milbak vores dygtige formand har søgt nye udfordringer på sjælland og den daværende næstformand Mikael Meldgaard er trådt i hendes sted. -Der er blevet indført klubreb, også til føring, og det er bestyrelsens indtryk at det er en stor succes. -ÅK har modtaget godt fra kommunens anlægspulje så der er i den sidste tid kommet nyt gulv i bassinet, og i den nærmeste fremtid kommer der ny ventilation og ovenlysvindue. -Ligeledes er vores parkering blevet udviddet med hjælp fra Århus kommune park og anlæg. -I det forgangne år har klubben afholdt DM i bouldering for juniorer og

2 -Sidst men ikke mindst et BRAG af en julefrokost En kæmpe TAK til alle de frivillige der har lagt kræfter i klubben i årets løb, både i ovenstående udpluk men også alle de ting som sikringskurser, kickstartkurser, nøglevagter og alskens praktiske opgaver der bliver udført og får klubben til at løbe rundt. På bestyrelsens vegne Mikael Meldgaard Indkomne forslag : Fra medlemmer : Forslag til ændring af reglerne for gæsteklatring: Medlemmer kan medtage gæster til prøveklatring indenfor normal åbningstid uanset om der er en nøglevagt til stede eller ej. Før gæsten går på væggene betales 50 kr i dankortautomaten og kvitteringen gemmes som dokumentation. Er nøglevagten til stede bytter hun/han kvitteringen til et grønt gæstekort og skriver gæsten i gæstebogen. Er nøglevagten ikke til stede klatrer gæsten med dankortkvitteringen på sig, og medlemmet skriver selv gæsten i gæstebogen. Hvis en nøglevagt dukker op, henvender man sig til hende/ham for at få byttet kvitteringen til et grønt gæstekort. / Signe Grann Hansen 1. Hermed forslag til den kommende generalforsamling: Jeg foreslår at vi indretter det kommende TV, så der kan dyrkes Zumba i bassinet. Jeg forestiller mig en eller to gange om ugen at der lægges en time udenfor åbningstid. Der vil sagtens kunne klatres på samme tid, da det vil svare til når juniorhold eller kickstarthold varmer op samme sted. 2. Jeg forstiller mig at vi køber den video man kan træne efter. 3. / Mette Christensen 1. Fra bestyrelse : Strukturændringer : Vedtægtsændringer : Sort tekst er gældende tekst. Kursiv er ny tekst.blå tekst er til debat.pink tekst er gl. Tekst. Vedtægter for Århus Klatreklub

3 MC 1. Navn og tilhørssted. 1. Foreningens navn er Århus Klatreklub. 2. Foreningens hjemsted er Århus. 2. Formål. Klubbens hovedformål er : 1. At øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring. 2. At drive og udvikle klubbens faciliteter. Klubbens formål er: 1. at fremme interessen for klatring blandt sine medlemmer samt 2. at øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring 3. at drive klubbens klatrefaciliteter 3. Medlemskab. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan blive medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages hvis der indhentes personlig dispensation hos ledelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive medlem. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan være medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages under forudsætning af, at de personligt indhenter dispensation hos bestyrelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive optaget som medlem. 4. Kontingent. Kontingentet til Århus Klatreklub fastsættes af ledelsen og godkendes på GF sammen med budgettet. Kontingent til Århus Klatreklub fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. 5. Udelukkelse. 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent ved forfaldsdato, er medlemmet udelukket og skal igen betale indmeldelsesgebyr ved eventuel genoptagelse. 2. Et medlem kan udelukkes efter en beslutning vedtaget i bestyrelsen, hvis medlemmet ved omtale eller handlinger skader Århus Klatreklubs interesser eller anseelse. 3. Overtrædelse af Århus Klatreklubs sikkerhedsbestemmelser kan ligeledes efter vedtagelse i ledelsen medføre udelukkelse af Århus Klatreklub. 4. Ledelsens beslutning om et medlems udelukkelse kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer herfor.

4 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. 6. Foreningens ledelse. Århus Klatreklub ledes af minimum 3 personer som vælges på generalforsamlingen, Ethvert medlem over 18 år kan vælges ind i ledelsen. Ledelsen er på valg hvert år. Mellem to GF er ledelsen selvsupplerende. Ved udtrædelse af mere end halvdelen, skal der dog vælges nye på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen tegnes af formand, økonomiansvarlig og ressourceperson/ aktivitetsformand. Ledelsen kan nedsætte alle relevante arbejdsgrupper/ udvalg. Foreningen er primært baseret på frivilligt arbejde. 1. Århus Klatreklubs ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 2. Ethvert medlem over 18 år kan vælges til en bestyrelsespost. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 4. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesposterne besættes på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende ved enkeltpersoners afgang inden for valgperioden. Bestyrelsesmedlemmer der er tiltrådt I løbet af året skal på valg på førstkommende GF. 5. Det skal tilstræbes/ accepteres at medlemmer sidder I bestyrelsen så længe de er aktive og viger pladsen for andre hvis de ikke længere er aktive. 6. Arbejdet i foreningen er ulønnet, men lønnet medhjælp kan undtagelsesvist antages, såfremt dette skønnes nødvendigt. 7. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer; formand, næstformand og kasserer. 7. Regnskab. 1. Regnskabsåret er 1. januar december. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant. 8. Visionsdebat/ Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og ved opslag i klubben. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være ledelsen i

5 hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget skal bekendtgøres på hjemmeside og ved opslag i klubben senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamling. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ledelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 30 af klubbens medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til ledelsen og med mindst 2 ugers varsel. 6. Stemmeret til generalforsamlinger har enhver over 15 år, (der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned.?) Fuldmagter er tilladte, max 5 pr mand, såfremt de er skriftlige. 7. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og af gøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt nogen af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved en generalforsamling. Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Ledelsens korte beretning fremlægges til godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Indkomne forslag fra ledelse, medlemmer og øvrige Visionsdebat Budgetforslag Valg af ledelse, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 1. Indkaldelse sker med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubblad, nyhedsbrev eller på hjemmeside og ved opslag på klatrevæggen. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra 1/3 af Århus Klatreklubs medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til bestyrelsen. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget opslås på klatrevæg og hjemmeside eller nyhedsbrev 2 uger inden afholdelse af general forsamling. 5. Stemmeret til generalforsamlingen har enhver over 15 år, der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned. Fuldmagter er tilladte, såfremt de er skriftlige. 6. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og fuldmagter. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved generalforsamlingen.

6 8. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra bestyrelse og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt 9. Foreningens opløsning. 1. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er for foreningens opløsning. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for en klub eller forening, der beskæftiger sig med danskeres færden i bjergene eller klatring. Fra forbundet : Dansk Klatreforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, , Klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne Dansk Klatreforbund har fået et godt tilbud på en kollektiv klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne. Klatre-ulykkesforsikringen koster kr. 100 pr. medlem pr. år og forsikringen er kun mulig hvis alle forbundsklubbernes medlemmer er med i ordningen. Hvordan er det nu med forsikring? Der er mange klatrere som ikke rigtigt ved om de er forsikret når de klatrer. Mange er usikre på om de er forsikret igennem klubben eller forbundet og andre har tegnet en fritidsulykkesforsikring til dækning af mén-givende skader i fritiden. Det forholder sig sådan at man som klatrer selv skal tegne en ulykkesforsikring hvis man vil have kompenseret en eventuel varig skade ved et klatreuheld. Forbundet har tidligere haft en klatre-ulykkesforsikring som medlemmerne kunne tegne men den var dyr og der var stort set ingen som købte den. Vi fandt ud af at der var bedre forsikringer at få i henholdsvis Tyskland og Østrig og vi har derfor anbefalet disse forsikringer de sidste par år. Det er dog stadig et fåtal som har en klatre-ulykkesforsikring og der er eksempler på almindelige privat-tegnede fritidsulykkesforsikringer som karakteriserer klatring som farlig sport og derfor ikke dækker ulykker ved klatreaktiviteter. Husk - Det skal fremgå helt tydeligt i policen hvad der karakteriseres som farlig sport ellers dækker forsikringen. Ved nogen fritidsulykkesforsikringer kan der købes et tillæg til fritidsulykkesforsikringen som dækker farlig sport

7 Har man overhovedet brug for en forsikring? Man kan diskutere om man som klatrer overhovedet har behov for en klatreforsikring. Der er mange forskellige måder at dyrke klatring på Langt de fleste af forbundets knap 6000 medlemmer klatrer primært på kunstige klatrevægge og det er ret sjældent at der sker ulykker med vedvarende mén til følge. Dog er der en lille tendens til at vi begynder at se div. Ankelskader ved specielt bouldering. Mange klatrere dyrker klatring på klippe og det er da også forbundets mål at så mange af medlemmerne som muligt skal ud på klipperne. Ved klippeklatring tilfører naturen en grad af uforudsigelighed som øger risikoen og bevæger man sig ud i traditionel sikret klatring og alpin bjergbestigning og isklatring øges risikoen yderligere. Ud fra ovenstående vil behovet for forsikring hos den enkelte klatrer selvfølgeligt variere men det er selvfølgeligt bedre at være forsikret end ikke at være det. I sidste ende er det sikkert en kombination af prisen på forsikringen og forsikringens tilgængelighed der er afgørende for om man får tegnet en forsikring! Vi har fundet en fornuftig forsikring! Klatreforbund har derfor søgt efter en mulighed for at tilbyde en klatreulykkesforsikring som dækker alle typer klatring og redning/eftersøgning i hele verden og det har vi nu fundet. Vi har fået et meget fordelagtigt tilbud på en klatreulykkesforsikring fra det internationale forsikringsselskab Chartis. Mange klatreforbund rundt omkring I Europa tilbyder deres medlemmer en klatreulykkesforsikring og vi kan ud fra de priser vi ser I f.eks. Sverige,England, Tyskland og Østrig se at den forsikring vi har fået tilbudt er særdeles konkurrencedygtig og fordelagtig til prisen. I Sverige koster forsikringen 90 Skr. Men dækker kun Europa. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ulykker ved pludseligt opståede hændelser som forårsager personskade. Handlingen skal i udgangspunktet anses som forsvarlig og man skal holde sig til den relevante praksis indenfor den klatregenre man dyrker. (der er naturligvis forskellig praksis indenfor vægklatring, sportsklatring, bouldering, Trad.klatring, aidklatring, isklatring, bjergbestigning m.m.) Forsikringen erstatter ved invaliditet og tandskade samt eventuel redning/eftersøgning, krisehjælp og transportudgifter i forbindelse med ulykken. Hvis et ulykkestilfælde medfører et varigt mén på mindst 5%, udbetales méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngradserstatningen beregnes som den i policen angivne forsikringssum ( ), ganget med ménprocenten. Dødsfald : Invaliditet : Tandskade : Efter regning Redning/eftersøgning Krisehjælp : Transportudgifter : Méns procent (min. 5%) mén efter % (f.eks 8% invaliditet = 8% af = kr.) Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke ved Ekspeditioner og opdagelsesrejser eller hvis du er professionel klatrer.

8 (med ekspedition menes bestigning som kræver særlig tilladelse ved sådanne ekspeditioner vil Chartis gerne hjælpe med til at finde en løsning på den enkelte projekt) Er der nogen ulemper ved forsikringen? En klatre-ulykkesforsikring er ikke det samme som en fritidsulykkesforsikring og dækker derfor kun klatreulykker. Det betyder at man bør beholde sin nuværende ulykkesforsikring som dækker mere generelt (f.eks på fodboldbanen, på cykelen eller på sommerferien eller lign.). Man kan dog opsige eventuelle tillægsforsikringer til klatring. Hvis ulykkesforsikringen i forvejen dækker klatring er man dobbeltforsikret og det betyder heldigvis at man vil få dobbelt erstatning. Det vil sige erstatning fra begge forsikringer samtidigt. Klatre-ulykkesforsikringen er kollektiv og er kun mulig hvis ALLE forbundets medlemmer er med i ordningen og det er dermed ikke muligt at vælge forsikringen fra individuelt. Prisen vil ligge på 100 kr. pr. pers. og skal betales via klubbernes medlemsgebyr til forbundet. Forsikringen vil sandsynligvis betyde at klubberne er nød til at hæve priserne på medlemskontingentetet tilsvarende (100 kr. pr. år pr. medlem) Mulighed for yderligere ulykkesforsikring Chartis er ved at sætte en hjemmeside op hvor det vil være muligt for medlemmer i Dansk Klatreforbund (hvis vi går med i den kollektive klatre-ulykkesforsikring) at tilkøbe en fuldtids-ulykkesforsikring til en meget fornuftig pris og få fratrukket de 100 kr. som er betalt via medlemskabet i en klatreklub. Forsikringen dækker stor set alt, 24 timer i døgnet til en pris der ligger under normale priser på fritidsulykkesforsikringer. Hvordan bliver det besluttet? Proceduren for beslutningen skal godkendes på Dansk Klatreforbunds repræsentantskabsmøde d. 14. november Herefter har klubberne frem til senest 1. marts til at få afklaret klubbens endelige holdning og indberette det antal stemmer som klubben repræsenterer. For eller imod? Kontingentet kan herefter justeres op til betaling senest 15. april 2011 Der skal ifølge vedtægterne være min. 2/3 del af repræsentantskabet som stemmer ja til forsikringen for at vi opretter den. Forsikringen kan træde i kraft fra ca. 15 april 2011 Bedste hilsner Dansk Klatreforbund Spørgsmål om den kollektive Klatre-ulykkesforsikring kan rettes til forbundets udviklingskonsulent: Carsten Lau Isaksen Mail: Mobil: Kollektiv ulykkesforsikring det videre forløb.

9 Det blev på repræsentantskabsmødet d. 14. nov. Besluttet at fortsætte processen med den kollektive forsikring. (40 stemmer for 5 imod) - Det betyder at vi fortsætter processen med at afdække eventuelle spørgsmål og uklarheder frem til den endelige beslutning 1. marts. Det betyder også at det der er på valg er forsikringen som den fremstår i det tidligere udsendte materiale med forsikringssum og dækningsgrad. Der er ikke ændret noget i forsikringspolicen i forhold til de tidligere infobreve om forsikringen. Kommentarer Vi har fra kontorets side været i dialog med mange forskellige klubber og medlemmer for at få et fingerpeg på opbakningen og der blev også debatteret lystigt på repræsentantskabsmødet. Meningerne er mange men der bliver udtrykt en del skepsis på flere punkter bl.a: - De fleste medlemmer har ikke brug for forsikringen - Det er kun klippeklatrere og bjergbestigere som har gavn af forsikringen - Forsikringssum v. død er for lille - Vi er dækket i forvejen igennem privattegnet ulykkesforsikring eller klatreforsikringer der er dyrere men også meget bedre - Det er for dyrt at øge kontingentet med 100 kr. pr. år pr. medlem - De 6000 medlemmer kommer til at betale for de få klippeklatrere og bjergbestigere Andre er tilhængere af forsikringen og giver udtryk for at det vil være en stor hjælp og tryghed med en billig dansk forsikring igennem forbundet. Ændring i grundlaget Da vi på kontoret blev kontaktet af Chartis forsikring blev vi meget overraskede over det lave prisniveau for forsikringen. Det har igennem mange år været meget uklart om de enkelte klatrere har været dækket ved klippeklatring igennem almindelige privattegnede ulykkesforsikringer eller om man har været nød til at købe dyre tillægsforsikringer eller købe klatreforsikring i udlandet som forbundet har anbefalet. Det var med dette udgangspunkt at vi fandt tilbuddet interessant fordi vi gennem den kollektive forsikring vil fjerne al usikkerhed om forsikring for næsten alle klatrere. Det tyder dog på at der det sidste års tid er sket en udvikling i flere af de almindelige ulykkesforsikringer og flere klatrere har meldt tilbage at klippeklatring på nagelfaste bolte (sportsklatring på klippe) nu også er dækket igennem deres alm. privattegnede ulykkesforsikring. Det er selvfølgeligt meget positivt for klatresporten og hvis det er en generel ændring af de fleste privat tegnede forsikringer ændrer det jo udgangspunktet en del. Risikovurdering: Groft sagt kan man inddele klatringen på følgende måde: Vægklatring ca udøvere lav risiko Boltet klippeklatring (sportsklatring) ca udøvere mellem risiko Traditionel sikret Klatring/bjergbestigning ca. 300 udøvere høj risiko Vægklatring har gennem de sidste år været dækket igennem almindelige ulykkesforsikringer som ca. 71% af befolkningen er dækket af men det er nyt at sportsklatring på boltet klippe også er dækket. Vi har ikke noget overblik over om det er en generel tendens blandt forsikringsselskaberne med denne opblødning i forhold til sportsklatring men det er i hvert tilfælde en stor fordel for de ca medlemmer som drager på boltet klippe. Tjek derfor din nyeste police!

10 Traditionel sikret klippeklatring og bjergbestigning er i forbundsregi lidt mere niche og risikoen her er også væsentligt højere. Der er ingen tvivl om at det er denne gruppe som rent statistisk vil få mest ud af forsikringen men sådan er det jo med kollektive forsikringer. Nogen har på papiret større risiko for ulykker end andre men ulykker kan ske alle steder. Afstemning 1.marts Det er vigtigt at markere at det er klubberne som skal bestemme om forsikringen skal igangsættes og vi håber derfor at bestyrelserne i klubberne vil gå i dialog med medlemmerne sådan at bestyrelsen har opbakning til at træffe det rigtige valg for klubbernes medlemmer. Vi sender en mail til alle formænd i klubberne midt i februar og skal have svar på hvordan den enkelte klub stemmer (for eller imod) senest 1. marts. Der skal være 2/3 dele flertal af de i alt 119 stemmer fordelt på 48 klubber dvs min. 80 stemmer fór den kollektive forsikring for at vi opretter den. Hvis forsikringen ikke bliver oprettet er der mulighed for: 1. at arbejde videre med et alternativt kollektivt forsikringsprojekt 2. at arbejde videre med et individuelt forsikringstilbud 3. at stoppe arbejdet med en forbundsforsikring. God debat :o)

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet

VEDTÆGTER. NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet VEDTÆGTER NORDJYDSK KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1. 1.1 Klubbens navn er Nordjydsk Klatreklub (NJK). 2.1 Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 3.1 Klubbens formål er at varetage sportsklatring på kunstige

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere