Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11"

Transkript

1 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra medlemmer, bestyrelse og forbund Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Bestyrelsens beretning for året har været ÅKs første stabile år i Gellerup, de sidste bygningsmæssige ting og et årstjek blev gjort i Ligeledes blev anlægsregnskabet lukket det år. Men det betyder ikke at der ikke sket ting i klubben. -Rikke Milbak vores dygtige formand har søgt nye udfordringer på sjælland og den daværende næstformand Mikael Meldgaard er trådt i hendes sted. -Der er blevet indført klubreb, også til føring, og det er bestyrelsens indtryk at det er en stor succes. -ÅK har modtaget godt fra kommunens anlægspulje så der er i den sidste tid kommet nyt gulv i bassinet, og i den nærmeste fremtid kommer der ny ventilation og ovenlysvindue. -Ligeledes er vores parkering blevet udviddet med hjælp fra Århus kommune park og anlæg. -I det forgangne år har klubben afholdt DM i bouldering for juniorer og

2 -Sidst men ikke mindst et BRAG af en julefrokost En kæmpe TAK til alle de frivillige der har lagt kræfter i klubben i årets løb, både i ovenstående udpluk men også alle de ting som sikringskurser, kickstartkurser, nøglevagter og alskens praktiske opgaver der bliver udført og får klubben til at løbe rundt. På bestyrelsens vegne Mikael Meldgaard Indkomne forslag : Fra medlemmer : Forslag til ændring af reglerne for gæsteklatring: Medlemmer kan medtage gæster til prøveklatring indenfor normal åbningstid uanset om der er en nøglevagt til stede eller ej. Før gæsten går på væggene betales 50 kr i dankortautomaten og kvitteringen gemmes som dokumentation. Er nøglevagten til stede bytter hun/han kvitteringen til et grønt gæstekort og skriver gæsten i gæstebogen. Er nøglevagten ikke til stede klatrer gæsten med dankortkvitteringen på sig, og medlemmet skriver selv gæsten i gæstebogen. Hvis en nøglevagt dukker op, henvender man sig til hende/ham for at få byttet kvitteringen til et grønt gæstekort. / Signe Grann Hansen 1. Hermed forslag til den kommende generalforsamling: Jeg foreslår at vi indretter det kommende TV, så der kan dyrkes Zumba i bassinet. Jeg forestiller mig en eller to gange om ugen at der lægges en time udenfor åbningstid. Der vil sagtens kunne klatres på samme tid, da det vil svare til når juniorhold eller kickstarthold varmer op samme sted. 2. Jeg forstiller mig at vi køber den video man kan træne efter. 3. / Mette Christensen 1. Fra bestyrelse : Strukturændringer : Vedtægtsændringer : Sort tekst er gældende tekst. Kursiv er ny tekst.blå tekst er til debat.pink tekst er gl. Tekst. Vedtægter for Århus Klatreklub

3 MC 1. Navn og tilhørssted. 1. Foreningens navn er Århus Klatreklub. 2. Foreningens hjemsted er Århus. 2. Formål. Klubbens hovedformål er : 1. At øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring. 2. At drive og udvikle klubbens faciliteter. Klubbens formål er: 1. at fremme interessen for klatring blandt sine medlemmer samt 2. at øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring 3. at drive klubbens klatrefaciliteter 3. Medlemskab. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan blive medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages hvis der indhentes personlig dispensation hos ledelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive medlem. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan være medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages under forudsætning af, at de personligt indhenter dispensation hos bestyrelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive optaget som medlem. 4. Kontingent. Kontingentet til Århus Klatreklub fastsættes af ledelsen og godkendes på GF sammen med budgettet. Kontingent til Århus Klatreklub fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. 5. Udelukkelse. 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent ved forfaldsdato, er medlemmet udelukket og skal igen betale indmeldelsesgebyr ved eventuel genoptagelse. 2. Et medlem kan udelukkes efter en beslutning vedtaget i bestyrelsen, hvis medlemmet ved omtale eller handlinger skader Århus Klatreklubs interesser eller anseelse. 3. Overtrædelse af Århus Klatreklubs sikkerhedsbestemmelser kan ligeledes efter vedtagelse i ledelsen medføre udelukkelse af Århus Klatreklub. 4. Ledelsens beslutning om et medlems udelukkelse kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer herfor.

4 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. 6. Foreningens ledelse. Århus Klatreklub ledes af minimum 3 personer som vælges på generalforsamlingen, Ethvert medlem over 18 år kan vælges ind i ledelsen. Ledelsen er på valg hvert år. Mellem to GF er ledelsen selvsupplerende. Ved udtrædelse af mere end halvdelen, skal der dog vælges nye på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen tegnes af formand, økonomiansvarlig og ressourceperson/ aktivitetsformand. Ledelsen kan nedsætte alle relevante arbejdsgrupper/ udvalg. Foreningen er primært baseret på frivilligt arbejde. 1. Århus Klatreklubs ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 2. Ethvert medlem over 18 år kan vælges til en bestyrelsespost. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 4. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesposterne besættes på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende ved enkeltpersoners afgang inden for valgperioden. Bestyrelsesmedlemmer der er tiltrådt I løbet af året skal på valg på førstkommende GF. 5. Det skal tilstræbes/ accepteres at medlemmer sidder I bestyrelsen så længe de er aktive og viger pladsen for andre hvis de ikke længere er aktive. 6. Arbejdet i foreningen er ulønnet, men lønnet medhjælp kan undtagelsesvist antages, såfremt dette skønnes nødvendigt. 7. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer; formand, næstformand og kasserer. 7. Regnskab. 1. Regnskabsåret er 1. januar december. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant. 8. Visionsdebat/ Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og ved opslag i klubben. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være ledelsen i

5 hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget skal bekendtgøres på hjemmeside og ved opslag i klubben senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamling. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ledelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 30 af klubbens medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til ledelsen og med mindst 2 ugers varsel. 6. Stemmeret til generalforsamlinger har enhver over 15 år, (der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned.?) Fuldmagter er tilladte, max 5 pr mand, såfremt de er skriftlige. 7. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og af gøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt nogen af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved en generalforsamling. Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Ledelsens korte beretning fremlægges til godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Indkomne forslag fra ledelse, medlemmer og øvrige Visionsdebat Budgetforslag Valg af ledelse, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 1. Indkaldelse sker med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubblad, nyhedsbrev eller på hjemmeside og ved opslag på klatrevæggen. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra 1/3 af Århus Klatreklubs medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til bestyrelsen. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget opslås på klatrevæg og hjemmeside eller nyhedsbrev 2 uger inden afholdelse af general forsamling. 5. Stemmeret til generalforsamlingen har enhver over 15 år, der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned. Fuldmagter er tilladte, såfremt de er skriftlige. 6. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og fuldmagter. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved generalforsamlingen.

6 8. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra bestyrelse og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt 9. Foreningens opløsning. 1. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er for foreningens opløsning. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for en klub eller forening, der beskæftiger sig med danskeres færden i bjergene eller klatring. Fra forbundet : Dansk Klatreforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, , Klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne Dansk Klatreforbund har fået et godt tilbud på en kollektiv klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne. Klatre-ulykkesforsikringen koster kr. 100 pr. medlem pr. år og forsikringen er kun mulig hvis alle forbundsklubbernes medlemmer er med i ordningen. Hvordan er det nu med forsikring? Der er mange klatrere som ikke rigtigt ved om de er forsikret når de klatrer. Mange er usikre på om de er forsikret igennem klubben eller forbundet og andre har tegnet en fritidsulykkesforsikring til dækning af mén-givende skader i fritiden. Det forholder sig sådan at man som klatrer selv skal tegne en ulykkesforsikring hvis man vil have kompenseret en eventuel varig skade ved et klatreuheld. Forbundet har tidligere haft en klatre-ulykkesforsikring som medlemmerne kunne tegne men den var dyr og der var stort set ingen som købte den. Vi fandt ud af at der var bedre forsikringer at få i henholdsvis Tyskland og Østrig og vi har derfor anbefalet disse forsikringer de sidste par år. Det er dog stadig et fåtal som har en klatre-ulykkesforsikring og der er eksempler på almindelige privat-tegnede fritidsulykkesforsikringer som karakteriserer klatring som farlig sport og derfor ikke dækker ulykker ved klatreaktiviteter. Husk - Det skal fremgå helt tydeligt i policen hvad der karakteriseres som farlig sport ellers dækker forsikringen. Ved nogen fritidsulykkesforsikringer kan der købes et tillæg til fritidsulykkesforsikringen som dækker farlig sport

7 Har man overhovedet brug for en forsikring? Man kan diskutere om man som klatrer overhovedet har behov for en klatreforsikring. Der er mange forskellige måder at dyrke klatring på Langt de fleste af forbundets knap 6000 medlemmer klatrer primært på kunstige klatrevægge og det er ret sjældent at der sker ulykker med vedvarende mén til følge. Dog er der en lille tendens til at vi begynder at se div. Ankelskader ved specielt bouldering. Mange klatrere dyrker klatring på klippe og det er da også forbundets mål at så mange af medlemmerne som muligt skal ud på klipperne. Ved klippeklatring tilfører naturen en grad af uforudsigelighed som øger risikoen og bevæger man sig ud i traditionel sikret klatring og alpin bjergbestigning og isklatring øges risikoen yderligere. Ud fra ovenstående vil behovet for forsikring hos den enkelte klatrer selvfølgeligt variere men det er selvfølgeligt bedre at være forsikret end ikke at være det. I sidste ende er det sikkert en kombination af prisen på forsikringen og forsikringens tilgængelighed der er afgørende for om man får tegnet en forsikring! Vi har fundet en fornuftig forsikring! Klatreforbund har derfor søgt efter en mulighed for at tilbyde en klatreulykkesforsikring som dækker alle typer klatring og redning/eftersøgning i hele verden og det har vi nu fundet. Vi har fået et meget fordelagtigt tilbud på en klatreulykkesforsikring fra det internationale forsikringsselskab Chartis. Mange klatreforbund rundt omkring I Europa tilbyder deres medlemmer en klatreulykkesforsikring og vi kan ud fra de priser vi ser I f.eks. Sverige,England, Tyskland og Østrig se at den forsikring vi har fået tilbudt er særdeles konkurrencedygtig og fordelagtig til prisen. I Sverige koster forsikringen 90 Skr. Men dækker kun Europa. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ulykker ved pludseligt opståede hændelser som forårsager personskade. Handlingen skal i udgangspunktet anses som forsvarlig og man skal holde sig til den relevante praksis indenfor den klatregenre man dyrker. (der er naturligvis forskellig praksis indenfor vægklatring, sportsklatring, bouldering, Trad.klatring, aidklatring, isklatring, bjergbestigning m.m.) Forsikringen erstatter ved invaliditet og tandskade samt eventuel redning/eftersøgning, krisehjælp og transportudgifter i forbindelse med ulykken. Hvis et ulykkestilfælde medfører et varigt mén på mindst 5%, udbetales méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngradserstatningen beregnes som den i policen angivne forsikringssum ( ), ganget med ménprocenten. Dødsfald : Invaliditet : Tandskade : Efter regning Redning/eftersøgning Krisehjælp : Transportudgifter : Méns procent (min. 5%) mén efter % (f.eks 8% invaliditet = 8% af = kr.) Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke ved Ekspeditioner og opdagelsesrejser eller hvis du er professionel klatrer.

8 (med ekspedition menes bestigning som kræver særlig tilladelse ved sådanne ekspeditioner vil Chartis gerne hjælpe med til at finde en løsning på den enkelte projekt) Er der nogen ulemper ved forsikringen? En klatre-ulykkesforsikring er ikke det samme som en fritidsulykkesforsikring og dækker derfor kun klatreulykker. Det betyder at man bør beholde sin nuværende ulykkesforsikring som dækker mere generelt (f.eks på fodboldbanen, på cykelen eller på sommerferien eller lign.). Man kan dog opsige eventuelle tillægsforsikringer til klatring. Hvis ulykkesforsikringen i forvejen dækker klatring er man dobbeltforsikret og det betyder heldigvis at man vil få dobbelt erstatning. Det vil sige erstatning fra begge forsikringer samtidigt. Klatre-ulykkesforsikringen er kollektiv og er kun mulig hvis ALLE forbundets medlemmer er med i ordningen og det er dermed ikke muligt at vælge forsikringen fra individuelt. Prisen vil ligge på 100 kr. pr. pers. og skal betales via klubbernes medlemsgebyr til forbundet. Forsikringen vil sandsynligvis betyde at klubberne er nød til at hæve priserne på medlemskontingentetet tilsvarende (100 kr. pr. år pr. medlem) Mulighed for yderligere ulykkesforsikring Chartis er ved at sætte en hjemmeside op hvor det vil være muligt for medlemmer i Dansk Klatreforbund (hvis vi går med i den kollektive klatre-ulykkesforsikring) at tilkøbe en fuldtids-ulykkesforsikring til en meget fornuftig pris og få fratrukket de 100 kr. som er betalt via medlemskabet i en klatreklub. Forsikringen dækker stor set alt, 24 timer i døgnet til en pris der ligger under normale priser på fritidsulykkesforsikringer. Hvordan bliver det besluttet? Proceduren for beslutningen skal godkendes på Dansk Klatreforbunds repræsentantskabsmøde d. 14. november Herefter har klubberne frem til senest 1. marts til at få afklaret klubbens endelige holdning og indberette det antal stemmer som klubben repræsenterer. For eller imod? Kontingentet kan herefter justeres op til betaling senest 15. april 2011 Der skal ifølge vedtægterne være min. 2/3 del af repræsentantskabet som stemmer ja til forsikringen for at vi opretter den. Forsikringen kan træde i kraft fra ca. 15 april 2011 Bedste hilsner Dansk Klatreforbund Spørgsmål om den kollektive Klatre-ulykkesforsikring kan rettes til forbundets udviklingskonsulent: Carsten Lau Isaksen Mail: Mobil: Kollektiv ulykkesforsikring det videre forløb.

9 Det blev på repræsentantskabsmødet d. 14. nov. Besluttet at fortsætte processen med den kollektive forsikring. (40 stemmer for 5 imod) - Det betyder at vi fortsætter processen med at afdække eventuelle spørgsmål og uklarheder frem til den endelige beslutning 1. marts. Det betyder også at det der er på valg er forsikringen som den fremstår i det tidligere udsendte materiale med forsikringssum og dækningsgrad. Der er ikke ændret noget i forsikringspolicen i forhold til de tidligere infobreve om forsikringen. Kommentarer Vi har fra kontorets side været i dialog med mange forskellige klubber og medlemmer for at få et fingerpeg på opbakningen og der blev også debatteret lystigt på repræsentantskabsmødet. Meningerne er mange men der bliver udtrykt en del skepsis på flere punkter bl.a: - De fleste medlemmer har ikke brug for forsikringen - Det er kun klippeklatrere og bjergbestigere som har gavn af forsikringen - Forsikringssum v. død er for lille - Vi er dækket i forvejen igennem privattegnet ulykkesforsikring eller klatreforsikringer der er dyrere men også meget bedre - Det er for dyrt at øge kontingentet med 100 kr. pr. år pr. medlem - De 6000 medlemmer kommer til at betale for de få klippeklatrere og bjergbestigere Andre er tilhængere af forsikringen og giver udtryk for at det vil være en stor hjælp og tryghed med en billig dansk forsikring igennem forbundet. Ændring i grundlaget Da vi på kontoret blev kontaktet af Chartis forsikring blev vi meget overraskede over det lave prisniveau for forsikringen. Det har igennem mange år været meget uklart om de enkelte klatrere har været dækket ved klippeklatring igennem almindelige privattegnede ulykkesforsikringer eller om man har været nød til at købe dyre tillægsforsikringer eller købe klatreforsikring i udlandet som forbundet har anbefalet. Det var med dette udgangspunkt at vi fandt tilbuddet interessant fordi vi gennem den kollektive forsikring vil fjerne al usikkerhed om forsikring for næsten alle klatrere. Det tyder dog på at der det sidste års tid er sket en udvikling i flere af de almindelige ulykkesforsikringer og flere klatrere har meldt tilbage at klippeklatring på nagelfaste bolte (sportsklatring på klippe) nu også er dækket igennem deres alm. privattegnede ulykkesforsikring. Det er selvfølgeligt meget positivt for klatresporten og hvis det er en generel ændring af de fleste privat tegnede forsikringer ændrer det jo udgangspunktet en del. Risikovurdering: Groft sagt kan man inddele klatringen på følgende måde: Vægklatring ca udøvere lav risiko Boltet klippeklatring (sportsklatring) ca udøvere mellem risiko Traditionel sikret Klatring/bjergbestigning ca. 300 udøvere høj risiko Vægklatring har gennem de sidste år været dækket igennem almindelige ulykkesforsikringer som ca. 71% af befolkningen er dækket af men det er nyt at sportsklatring på boltet klippe også er dækket. Vi har ikke noget overblik over om det er en generel tendens blandt forsikringsselskaberne med denne opblødning i forhold til sportsklatring men det er i hvert tilfælde en stor fordel for de ca medlemmer som drager på boltet klippe. Tjek derfor din nyeste police!

10 Traditionel sikret klippeklatring og bjergbestigning er i forbundsregi lidt mere niche og risikoen her er også væsentligt højere. Der er ingen tvivl om at det er denne gruppe som rent statistisk vil få mest ud af forsikringen men sådan er det jo med kollektive forsikringer. Nogen har på papiret større risiko for ulykker end andre men ulykker kan ske alle steder. Afstemning 1.marts Det er vigtigt at markere at det er klubberne som skal bestemme om forsikringen skal igangsættes og vi håber derfor at bestyrelserne i klubberne vil gå i dialog med medlemmerne sådan at bestyrelsen har opbakning til at træffe det rigtige valg for klubbernes medlemmer. Vi sender en mail til alle formænd i klubberne midt i februar og skal have svar på hvordan den enkelte klub stemmer (for eller imod) senest 1. marts. Der skal være 2/3 dele flertal af de i alt 119 stemmer fordelt på 48 klubber dvs min. 80 stemmer fór den kollektive forsikring for at vi opretter den. Hvis forsikringen ikke bliver oprettet er der mulighed for: 1. at arbejde videre med et alternativt kollektivt forsikringsprojekt 2. at arbejde videre med et individuelt forsikringstilbud 3. at stoppe arbejdet med en forbundsforsikring. God debat :o)

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 Emne: Århus klatreklub Ekstra ordinær Generalforsamling 2013 Side: 1 Deltagere 33 medlemmer. Afbud fra: Gæster: Referent/Dato: Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere