Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11"

Transkript

1 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra medlemmer, bestyrelse og forbund Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Bestyrelsens beretning for året har været ÅKs første stabile år i Gellerup, de sidste bygningsmæssige ting og et årstjek blev gjort i Ligeledes blev anlægsregnskabet lukket det år. Men det betyder ikke at der ikke sket ting i klubben. -Rikke Milbak vores dygtige formand har søgt nye udfordringer på sjælland og den daværende næstformand Mikael Meldgaard er trådt i hendes sted. -Der er blevet indført klubreb, også til føring, og det er bestyrelsens indtryk at det er en stor succes. -ÅK har modtaget godt fra kommunens anlægspulje så der er i den sidste tid kommet nyt gulv i bassinet, og i den nærmeste fremtid kommer der ny ventilation og ovenlysvindue. -Ligeledes er vores parkering blevet udviddet med hjælp fra Århus kommune park og anlæg. -I det forgangne år har klubben afholdt DM i bouldering for juniorer og

2 -Sidst men ikke mindst et BRAG af en julefrokost En kæmpe TAK til alle de frivillige der har lagt kræfter i klubben i årets løb, både i ovenstående udpluk men også alle de ting som sikringskurser, kickstartkurser, nøglevagter og alskens praktiske opgaver der bliver udført og får klubben til at løbe rundt. På bestyrelsens vegne Mikael Meldgaard Indkomne forslag : Fra medlemmer : Forslag til ændring af reglerne for gæsteklatring: Medlemmer kan medtage gæster til prøveklatring indenfor normal åbningstid uanset om der er en nøglevagt til stede eller ej. Før gæsten går på væggene betales 50 kr i dankortautomaten og kvitteringen gemmes som dokumentation. Er nøglevagten til stede bytter hun/han kvitteringen til et grønt gæstekort og skriver gæsten i gæstebogen. Er nøglevagten ikke til stede klatrer gæsten med dankortkvitteringen på sig, og medlemmet skriver selv gæsten i gæstebogen. Hvis en nøglevagt dukker op, henvender man sig til hende/ham for at få byttet kvitteringen til et grønt gæstekort. / Signe Grann Hansen 1. Hermed forslag til den kommende generalforsamling: Jeg foreslår at vi indretter det kommende TV, så der kan dyrkes Zumba i bassinet. Jeg forestiller mig en eller to gange om ugen at der lægges en time udenfor åbningstid. Der vil sagtens kunne klatres på samme tid, da det vil svare til når juniorhold eller kickstarthold varmer op samme sted. 2. Jeg forstiller mig at vi køber den video man kan træne efter. 3. / Mette Christensen 1. Fra bestyrelse : Strukturændringer : Vedtægtsændringer : Sort tekst er gældende tekst. Kursiv er ny tekst.blå tekst er til debat.pink tekst er gl. Tekst. Vedtægter for Århus Klatreklub

3 MC 1. Navn og tilhørssted. 1. Foreningens navn er Århus Klatreklub. 2. Foreningens hjemsted er Århus. 2. Formål. Klubbens hovedformål er : 1. At øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring. 2. At drive og udvikle klubbens faciliteter. Klubbens formål er: 1. at fremme interessen for klatring blandt sine medlemmer samt 2. at øge forståelsen for sikkerhedskravene ved klatring 3. at drive klubbens klatrefaciliteter 3. Medlemskab. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan blive medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages hvis der indhentes personlig dispensation hos ledelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive medlem. 1. Alle fra og med det fyldte 10 år kan være medlemmer. 2. Unge under 10 år kan dog optages under forudsætning af, at de personligt indhenter dispensation hos bestyrelsen. 3. Unge under 18 år skal have værges skriftlige tilladelse for at kunne blive optaget som medlem. 4. Kontingent. Kontingentet til Århus Klatreklub fastsættes af ledelsen og godkendes på GF sammen med budgettet. Kontingent til Århus Klatreklub fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen. 5. Udelukkelse. 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent ved forfaldsdato, er medlemmet udelukket og skal igen betale indmeldelsesgebyr ved eventuel genoptagelse. 2. Et medlem kan udelukkes efter en beslutning vedtaget i bestyrelsen, hvis medlemmet ved omtale eller handlinger skader Århus Klatreklubs interesser eller anseelse. 3. Overtrædelse af Århus Klatreklubs sikkerhedsbestemmelser kan ligeledes efter vedtagelse i ledelsen medføre udelukkelse af Århus Klatreklub. 4. Ledelsens beslutning om et medlems udelukkelse kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer herfor.

4 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt. 6. Foreningens ledelse. Århus Klatreklub ledes af minimum 3 personer som vælges på generalforsamlingen, Ethvert medlem over 18 år kan vælges ind i ledelsen. Ledelsen er på valg hvert år. Mellem to GF er ledelsen selvsupplerende. Ved udtrædelse af mere end halvdelen, skal der dog vælges nye på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen tegnes af formand, økonomiansvarlig og ressourceperson/ aktivitetsformand. Ledelsen kan nedsætte alle relevante arbejdsgrupper/ udvalg. Foreningen er primært baseret på frivilligt arbejde. 1. Århus Klatreklubs ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 2. Ethvert medlem over 18 år kan vælges til en bestyrelsespost. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 4. Bestyrelsen er selvkonstituerende. Bestyrelsesposterne besættes på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende ved enkeltpersoners afgang inden for valgperioden. Bestyrelsesmedlemmer der er tiltrådt I løbet af året skal på valg på førstkommende GF. 5. Det skal tilstræbes/ accepteres at medlemmer sidder I bestyrelsen så længe de er aktive og viger pladsen for andre hvis de ikke længere er aktive. 6. Arbejdet i foreningen er ulønnet, men lønnet medhjælp kan undtagelsesvist antages, såfremt dette skønnes nødvendigt. 7. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer; formand, næstformand og kasserer. 7. Regnskab. 1. Regnskabsåret er 1. januar december. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant. 8. Visionsdebat/ Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og ved opslag i klubben. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være ledelsen i

5 hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget skal bekendtgøres på hjemmeside og ved opslag i klubben senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamling. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ledelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 30 af klubbens medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til ledelsen og med mindst 2 ugers varsel. 6. Stemmeret til generalforsamlinger har enhver over 15 år, (der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned.?) Fuldmagter er tilladte, max 5 pr mand, såfremt de er skriftlige. 7. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og af gøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt nogen af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 8. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved en generalforsamling. Dagsorden: Valg af ordstyrer Valg af referent Ledelsens korte beretning fremlægges til godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Indkomne forslag fra ledelse, medlemmer og øvrige Visionsdebat Budgetforslag Valg af ledelse, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Generalforsamlingen er Århus Klatreklubs højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1.marts. 1. Indkaldelse sker med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubblad, nyhedsbrev eller på hjemmeside og ved opslag på klatrevæggen. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra 1/3 af Århus Klatreklubs medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog senest 4 uger efter kravets fremkomst til bestyrelsen. 3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 4. Fuld dagsorden, med eventuelle forslag, regnskab og budget opslås på klatrevæg og hjemmeside eller nyhedsbrev 2 uger inden afholdelse af general forsamling. 5. Stemmeret til generalforsamlingen har enhver over 15 år, der har været medlem af Århus Klatreklub i minimum en måned. Fuldmagter er tilladte, såfremt de er skriftlige. 6. Afstemninger gennemføres ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og fuldmagter. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst 10% af de fremmødte medlemmer ønsker dette. 7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet ved generalforsamlingen.

6 8. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år Forslag fra bestyrelse og medlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant. Eventuelt 9. Foreningens opløsning. 1. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er for foreningens opløsning. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for en klub eller forening, der beskæftiger sig med danskeres færden i bjergene eller klatring. Fra forbundet : Dansk Klatreforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, , Klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne Dansk Klatreforbund har fået et godt tilbud på en kollektiv klatre-ulykkesforsikring til medlemmerne. Klatre-ulykkesforsikringen koster kr. 100 pr. medlem pr. år og forsikringen er kun mulig hvis alle forbundsklubbernes medlemmer er med i ordningen. Hvordan er det nu med forsikring? Der er mange klatrere som ikke rigtigt ved om de er forsikret når de klatrer. Mange er usikre på om de er forsikret igennem klubben eller forbundet og andre har tegnet en fritidsulykkesforsikring til dækning af mén-givende skader i fritiden. Det forholder sig sådan at man som klatrer selv skal tegne en ulykkesforsikring hvis man vil have kompenseret en eventuel varig skade ved et klatreuheld. Forbundet har tidligere haft en klatre-ulykkesforsikring som medlemmerne kunne tegne men den var dyr og der var stort set ingen som købte den. Vi fandt ud af at der var bedre forsikringer at få i henholdsvis Tyskland og Østrig og vi har derfor anbefalet disse forsikringer de sidste par år. Det er dog stadig et fåtal som har en klatre-ulykkesforsikring og der er eksempler på almindelige privat-tegnede fritidsulykkesforsikringer som karakteriserer klatring som farlig sport og derfor ikke dækker ulykker ved klatreaktiviteter. Husk - Det skal fremgå helt tydeligt i policen hvad der karakteriseres som farlig sport ellers dækker forsikringen. Ved nogen fritidsulykkesforsikringer kan der købes et tillæg til fritidsulykkesforsikringen som dækker farlig sport

7 Har man overhovedet brug for en forsikring? Man kan diskutere om man som klatrer overhovedet har behov for en klatreforsikring. Der er mange forskellige måder at dyrke klatring på Langt de fleste af forbundets knap 6000 medlemmer klatrer primært på kunstige klatrevægge og det er ret sjældent at der sker ulykker med vedvarende mén til følge. Dog er der en lille tendens til at vi begynder at se div. Ankelskader ved specielt bouldering. Mange klatrere dyrker klatring på klippe og det er da også forbundets mål at så mange af medlemmerne som muligt skal ud på klipperne. Ved klippeklatring tilfører naturen en grad af uforudsigelighed som øger risikoen og bevæger man sig ud i traditionel sikret klatring og alpin bjergbestigning og isklatring øges risikoen yderligere. Ud fra ovenstående vil behovet for forsikring hos den enkelte klatrer selvfølgeligt variere men det er selvfølgeligt bedre at være forsikret end ikke at være det. I sidste ende er det sikkert en kombination af prisen på forsikringen og forsikringens tilgængelighed der er afgørende for om man får tegnet en forsikring! Vi har fundet en fornuftig forsikring! Klatreforbund har derfor søgt efter en mulighed for at tilbyde en klatreulykkesforsikring som dækker alle typer klatring og redning/eftersøgning i hele verden og det har vi nu fundet. Vi har fået et meget fordelagtigt tilbud på en klatreulykkesforsikring fra det internationale forsikringsselskab Chartis. Mange klatreforbund rundt omkring I Europa tilbyder deres medlemmer en klatreulykkesforsikring og vi kan ud fra de priser vi ser I f.eks. Sverige,England, Tyskland og Østrig se at den forsikring vi har fået tilbudt er særdeles konkurrencedygtig og fordelagtig til prisen. I Sverige koster forsikringen 90 Skr. Men dækker kun Europa. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ulykker ved pludseligt opståede hændelser som forårsager personskade. Handlingen skal i udgangspunktet anses som forsvarlig og man skal holde sig til den relevante praksis indenfor den klatregenre man dyrker. (der er naturligvis forskellig praksis indenfor vægklatring, sportsklatring, bouldering, Trad.klatring, aidklatring, isklatring, bjergbestigning m.m.) Forsikringen erstatter ved invaliditet og tandskade samt eventuel redning/eftersøgning, krisehjælp og transportudgifter i forbindelse med ulykken. Hvis et ulykkestilfælde medfører et varigt mén på mindst 5%, udbetales méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngradserstatningen beregnes som den i policen angivne forsikringssum ( ), ganget med ménprocenten. Dødsfald : Invaliditet : Tandskade : Efter regning Redning/eftersøgning Krisehjælp : Transportudgifter : Méns procent (min. 5%) mén efter % (f.eks 8% invaliditet = 8% af = kr.) Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke ved Ekspeditioner og opdagelsesrejser eller hvis du er professionel klatrer.

8 (med ekspedition menes bestigning som kræver særlig tilladelse ved sådanne ekspeditioner vil Chartis gerne hjælpe med til at finde en løsning på den enkelte projekt) Er der nogen ulemper ved forsikringen? En klatre-ulykkesforsikring er ikke det samme som en fritidsulykkesforsikring og dækker derfor kun klatreulykker. Det betyder at man bør beholde sin nuværende ulykkesforsikring som dækker mere generelt (f.eks på fodboldbanen, på cykelen eller på sommerferien eller lign.). Man kan dog opsige eventuelle tillægsforsikringer til klatring. Hvis ulykkesforsikringen i forvejen dækker klatring er man dobbeltforsikret og det betyder heldigvis at man vil få dobbelt erstatning. Det vil sige erstatning fra begge forsikringer samtidigt. Klatre-ulykkesforsikringen er kollektiv og er kun mulig hvis ALLE forbundets medlemmer er med i ordningen og det er dermed ikke muligt at vælge forsikringen fra individuelt. Prisen vil ligge på 100 kr. pr. pers. og skal betales via klubbernes medlemsgebyr til forbundet. Forsikringen vil sandsynligvis betyde at klubberne er nød til at hæve priserne på medlemskontingentetet tilsvarende (100 kr. pr. år pr. medlem) Mulighed for yderligere ulykkesforsikring Chartis er ved at sætte en hjemmeside op hvor det vil være muligt for medlemmer i Dansk Klatreforbund (hvis vi går med i den kollektive klatre-ulykkesforsikring) at tilkøbe en fuldtids-ulykkesforsikring til en meget fornuftig pris og få fratrukket de 100 kr. som er betalt via medlemskabet i en klatreklub. Forsikringen dækker stor set alt, 24 timer i døgnet til en pris der ligger under normale priser på fritidsulykkesforsikringer. Hvordan bliver det besluttet? Proceduren for beslutningen skal godkendes på Dansk Klatreforbunds repræsentantskabsmøde d. 14. november Herefter har klubberne frem til senest 1. marts til at få afklaret klubbens endelige holdning og indberette det antal stemmer som klubben repræsenterer. For eller imod? Kontingentet kan herefter justeres op til betaling senest 15. april 2011 Der skal ifølge vedtægterne være min. 2/3 del af repræsentantskabet som stemmer ja til forsikringen for at vi opretter den. Forsikringen kan træde i kraft fra ca. 15 april 2011 Bedste hilsner Dansk Klatreforbund Spørgsmål om den kollektive Klatre-ulykkesforsikring kan rettes til forbundets udviklingskonsulent: Carsten Lau Isaksen Mail: Mobil: Kollektiv ulykkesforsikring det videre forløb.

9 Det blev på repræsentantskabsmødet d. 14. nov. Besluttet at fortsætte processen med den kollektive forsikring. (40 stemmer for 5 imod) - Det betyder at vi fortsætter processen med at afdække eventuelle spørgsmål og uklarheder frem til den endelige beslutning 1. marts. Det betyder også at det der er på valg er forsikringen som den fremstår i det tidligere udsendte materiale med forsikringssum og dækningsgrad. Der er ikke ændret noget i forsikringspolicen i forhold til de tidligere infobreve om forsikringen. Kommentarer Vi har fra kontorets side været i dialog med mange forskellige klubber og medlemmer for at få et fingerpeg på opbakningen og der blev også debatteret lystigt på repræsentantskabsmødet. Meningerne er mange men der bliver udtrykt en del skepsis på flere punkter bl.a: - De fleste medlemmer har ikke brug for forsikringen - Det er kun klippeklatrere og bjergbestigere som har gavn af forsikringen - Forsikringssum v. død er for lille - Vi er dækket i forvejen igennem privattegnet ulykkesforsikring eller klatreforsikringer der er dyrere men også meget bedre - Det er for dyrt at øge kontingentet med 100 kr. pr. år pr. medlem - De 6000 medlemmer kommer til at betale for de få klippeklatrere og bjergbestigere Andre er tilhængere af forsikringen og giver udtryk for at det vil være en stor hjælp og tryghed med en billig dansk forsikring igennem forbundet. Ændring i grundlaget Da vi på kontoret blev kontaktet af Chartis forsikring blev vi meget overraskede over det lave prisniveau for forsikringen. Det har igennem mange år været meget uklart om de enkelte klatrere har været dækket ved klippeklatring igennem almindelige privattegnede ulykkesforsikringer eller om man har været nød til at købe dyre tillægsforsikringer eller købe klatreforsikring i udlandet som forbundet har anbefalet. Det var med dette udgangspunkt at vi fandt tilbuddet interessant fordi vi gennem den kollektive forsikring vil fjerne al usikkerhed om forsikring for næsten alle klatrere. Det tyder dog på at der det sidste års tid er sket en udvikling i flere af de almindelige ulykkesforsikringer og flere klatrere har meldt tilbage at klippeklatring på nagelfaste bolte (sportsklatring på klippe) nu også er dækket igennem deres alm. privattegnede ulykkesforsikring. Det er selvfølgeligt meget positivt for klatresporten og hvis det er en generel ændring af de fleste privat tegnede forsikringer ændrer det jo udgangspunktet en del. Risikovurdering: Groft sagt kan man inddele klatringen på følgende måde: Vægklatring ca udøvere lav risiko Boltet klippeklatring (sportsklatring) ca udøvere mellem risiko Traditionel sikret Klatring/bjergbestigning ca. 300 udøvere høj risiko Vægklatring har gennem de sidste år været dækket igennem almindelige ulykkesforsikringer som ca. 71% af befolkningen er dækket af men det er nyt at sportsklatring på boltet klippe også er dækket. Vi har ikke noget overblik over om det er en generel tendens blandt forsikringsselskaberne med denne opblødning i forhold til sportsklatring men det er i hvert tilfælde en stor fordel for de ca medlemmer som drager på boltet klippe. Tjek derfor din nyeste police!

10 Traditionel sikret klippeklatring og bjergbestigning er i forbundsregi lidt mere niche og risikoen her er også væsentligt højere. Der er ingen tvivl om at det er denne gruppe som rent statistisk vil få mest ud af forsikringen men sådan er det jo med kollektive forsikringer. Nogen har på papiret større risiko for ulykker end andre men ulykker kan ske alle steder. Afstemning 1.marts Det er vigtigt at markere at det er klubberne som skal bestemme om forsikringen skal igangsættes og vi håber derfor at bestyrelserne i klubberne vil gå i dialog med medlemmerne sådan at bestyrelsen har opbakning til at træffe det rigtige valg for klubbernes medlemmer. Vi sender en mail til alle formænd i klubberne midt i februar og skal have svar på hvordan den enkelte klub stemmer (for eller imod) senest 1. marts. Der skal være 2/3 dele flertal af de i alt 119 stemmer fordelt på 48 klubber dvs min. 80 stemmer fór den kollektive forsikring for at vi opretter den. Hvis forsikringen ikke bliver oprettet er der mulighed for: 1. at arbejde videre med et alternativt kollektivt forsikringsprojekt 2. at arbejde videre med et individuelt forsikringstilbud 3. at stoppe arbejdet med en forbundsforsikring. God debat :o)

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere