Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens kontor, Rådhuset Dato: Torsdag den 26. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:20 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP) Lars Sørensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om stafetanalyse Oplæg til etablering af integrationsenhed Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune Virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet Studietur til København Budgetopfølgning pr. ultimo december Gensidig orientering Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...19 Bilagsoversigt...20 Norddjurs Kommune

3 1. Orientering om stafetanalyse A00 17/528 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I slutningen af 2016 blev der gennemført en Stafetanalyse på integrationsområdet i Norddjurs Kommune. Stafetanalyse vender traditionelle analysemetoder på hovedet ved at fokusere på de spørgsmål, deltagerne stiller hinanden fremfor på de svar, de hver især giver i f.eks. et spørgeskema. Undersøgelsen foregår ved, at der sættes spørgsmålsstafetter i gang blandt deltagerne; spørgsmålene skal være relevante for konteksten og vigtige for spørgeren at få besvaret. Målgruppen for undersøgelsen var kommunens ca. 210 integrationsborgere. 65 % af dem tilmeldte sig det henholdsvist engelsk- og arabisksprogede initiativ, og ud af dem deltog 39 % aktivt. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvad der har betydning for integrationsborgerne, så kommunen kan målrette sin kommunikation og sine handlinger yderligere i forhold til denne målgruppe. Hovedtemaerne i stafetten var det danske sprog, sprogskole, uddannelse og job. Ud fra de afgivne spørgsmål kan det helt overordnet konkluderes, at vellykkede møder mellem mennesker forudsætter mod til at mærke og gøre plads til forskelle, som de involverede ikke nødvendigvis forstår. Derudover er der givet en række anbefalinger, der kan sammenfattes som følger: Strukturerede danskundervisningsforløb. Kurser i mellemøstlig kultur for kommunens og sprogskolens ansatte. Kulturmøder, hvor integrationsborgere og danskere lærer hinanden rigtigt at kende. Tydelig kommunikation i forhold til visionen om at skabe gode rammer for et velfungerende liv gennem arbejde. Nye indsatser, som giver integrationsborgerne mulighed for at deltage i samfundet også uden et reelt job. 1

4 På arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 26. januar 2017 deltager forsker, metodeudvikler og partner Pia Lauritzen fra konsulentfirmaet Indblik, der har stået for gennemførslen af stafetanalysen, leder af sprogundervisningen Johanne Rikhof og afdelingschef Erik Holck Hansen, Virksomhed, integration og beskæftigelse. De vil gennemgå analysens resultater og de tiltag, der gennemføres på baggrund af analysen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 2

5 2. Oplæg til etablering af integrationsenhed A00 17/1152 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. april 2016 at samle integrationsarbejdet i Norddjurs Kommune i en enhed under arbejdsmarkedsforvaltningen. Indledningsvis blev de medarbejdere, der varetager opgaven med modtagelse, flyttet fra velfærdsforvaltningen til arbejdsmarkedsforvaltningen. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et endeligt oplæg til etablering af en samlet integrationsenhed på arbejdsmarkedsområdet til forelæggelse i de involverede fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. I forbindelse med enhedens etablering skal der tages stilling til ændringer i styrelsesvedtægten. Dette sker i særskilt sag i kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der tages stilling til dimensionering af enheden. Tidligere beslutninger om integrationsindsatsen på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune havde inden vedtagelsen af Budget 2017 fem rådgiverstillinger på integrationsområdet. To af disse er dog midlertidige stillinger tildelt ved tidligere beslutninger. De midlertidige stillinger udløber med udgangen af Ligeledes er en virksomhedskonsulent tilknyttet området. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen på baggrund af den allerede skete og forventede demografiske udvikling en teknisk budgetkorrektion for integrationsindsatsen. Korrektionen på arbejdsmarkedsområdet bestod af: En korrektion på to rådgiverstillinger for et øget antal integrationsborgere frem til og med Dermed har forvaltningen ved indgangen til 2017 i alt syv rådgivere til i alt ca. 350 borgere. En korrektion på to yderligere rådgiverstillinger for et forventet fortsat stigende antal integrationsborgere i 2017 op til i alt ca. 500 borgere. En virksomhedskonsulent yderligere. 3

6 Området blev på den baggrund tilført 2,2 mio. kr. til i alt fem medarbejdere, der arbejder med integrationsborgerne med sagsbehandling og jobrettet indsats. Samlet set har forvaltningen således ved indgangen til 2017 normering til i alt ni rådgivere til forventet 500 borgere svarende til ca. 56 sager pr. rådgiver. De to af stillingsnormeringerne udløber som nævnt med udgangen af Hertil kommer to virksomhedskonsulenter. Til sammenligning har Favrskov Kommune en bemanding på ca. 16 sagsbehandlere til ca. 600 sager; i alt knap 40 sager pr. sagsbehandler. I Randers er der en sagsbehandler pr. 60 sager og en virksomhedskonsulent pr. 50 sager, samlet to pr. 110 sager. Siden budgetlægningen er forventningen til antallet af flygtninge nedjusteret af staten. Det betyder, at der samlet set nu forventes ca borgere ved udgangen af Dvs. en fortsat stigning i 2017; dog mindre end forventet ved budgetlægningen. På den baggrund kan der foretages en reduktion af den vedtagne tekniske korrektion på 0,6 mio. kr. svarende til en reduktion på 1,4 sagsbehandler. Med en forventning på 425 sager i 2017 svarer det fortsat til ca. 56 sager pr. sagsbehandler, hvilket vurderes at være et maksimum med den nye lovgivning jf. nedenfor. Forslag til en styrket integrationsindsats Folketinget vedtog den 3. juni 2016 ny lovgivning på integrationsområdet. Disse lovændringer ændrer rammerne for integrationsindsatsen. De væsentligste nye initiativer er: Nyankomne udlændinge skal i udgangspunktet betragtes som jobparate, indtil visitation som jobparat eller aktivitetsparate efter tre måneder. Der indføres krav om kontinuerlig virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats fra integrationsprogrammets start samt sideløbende danskuddannelse. Jobparate skal i virksomhedspraktik eller løntilskud i 15 timer/uge fra integrationsprogrammets start med gentagen aktivering mindst hver 6. uge. I forlængelse af integrationslovgivningens intentioner om en styrkelse af den virksomhedsrettede indsats og samlingen af integrationsarbejdet i én enhed foreslås det, at der investeres i en styrket integrationsindsats på følgende områder: 4

7 1. Styrket dialog med asylcentre og Udlændingestyrelsen om kompetenceafklaring for placering i Norddjurs Kommune. 2. Styrket dialog og samarbejde med frivillige, lokalforeninger og borgergrupper om integrationsarbejdet. Ad. 1. Norddjurs Kommune har fået mulighed for at få tildelt nye flygtninge med de faglige kvalifikationer, der er efterspurgt. Det skal ske ved fremsendelse af ønsker til Udlændingestyrelsen. Ved samtidig at gennemføre en kompetenceafklaring af de borgere, der er visiteret til Norddjurs Kommune, allerede mens de er på asylcentret, kan de tilbydes et mere målrettet job eller arbejdsmarkedstilbud. Det kræver imidlertid en styrket dialog med Udlændingestyrelsen og med asylcentrene; herunder oplysning om visiterede borgere, ønsker til borgernes kompetencer på arbejdsmarkedet m.m. En dialog der ikke er blevet nemmere siden lukningen af de lokale asylcentre. Ad. 2. En hel del af integrationen af de nye borgere vil ske i forbindelse med deltagelse i praktik og løntilskud eller ved deltagelse i kommunens sproguddannelse. Men det er en væsentlig forudsætning for en god integration og et værdigt liv, at den nye borger får adgang til at indgå i de fællesskaber og grupper, der allerede er dannet i kommunen; f.eks. i fodboldklubber, foreninger, boligbestyrelser og bylaug. For at skabe inddragelse i hverdagslivets mange fællesskaber vil integrationsenheden understøtte de eksisterende rammer og fællesskaber, så de nye borgere kan indgå i hverdagslivet uanset hvor, de er bosat i kommunen. Øgede administrative opgaver til integration Den ændrede integrationsindsats medfører en række administrative opgaver i Integrationsenheden. Der drejer sig bl.a. om: Klargøring af midlertidige boliger, herunder udarbejdelse af lejekontrakt Kontakt til udlejere af boliger 5

8 Afvikling af borgermøder og dialog med lokale foreninger, borgergrupper m.fl. Samarbejde med frivillige vedrørende integration Regnskab og godkendelse af regninger på området Repatriering til hjemlandet. Disse opgaver er vanskelige at opgøre omfanget af. Opgaverne anslås samlet set til at udgøre op til 1/2 årsværk og ikke under 1/4 årsværk. Økonomiske konsekvenser De tildelte bevillinger til integrationsområdet kan på baggrund at et forventet mindre antal integrationsborgere reduceres med 0,6 mio. kr. Det foreslås imidlertid, at 0,4 mio. kr. af disse investeres i en styrket integrationsindsats med hensyn til: Et styrket samarbejde med asylcentrene om kompetenceafklaring og visitation. Et styrket samarbejde med lokalsamfund og borgere om integrationsindsatsen. Øgede administrative opgaver. I forbindelse med Budget 2018 vil forvaltningen dels vurdere behovet for en videreførelse af de midlertidige stillinger, der udløber i 2017, og eventuelt komme med forslag hertil. I den forbindelse vil forvaltningen også vurdere den samlede integrationsindsats i lyset af erfaringerne med de opgaver, den nye lovgivning fordrer. Herunder eventuelt komme med oplæg til et ændret serviceniveau med udgangspunkt i lovgivningen. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. der anvendes 0,4 mio. kr. i 2017 og overslagsår til en styrket integrationsindsats i relation til asylcentre og lokalsamfund, og at målsætningerne med den styrkede integrationsindsats godkendes. Beløbet finansieres af en nuværende bevilling til integrationsindsatsen 6

9 2. 0,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2017 og overslagsårene. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt 2. Tiltrådt 7

10 3. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune A00 17/848 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Norddjurs Kommune er der igennem en lang periode registreret et fald i antallet af ledige. Niveauet har indenfor udvalgte områder været historisk lavt. Imidlertid opleves der nu en stigning i ledigheden i Norddjurs Kommune, hvilket giver anledning til bekymring. I vedlagte pressemeddelelse fra RAR Østjylland peges der på, at det øgede antal integrationsborgere i arbejdsstyrken er en af årsagerne til ledighedsstigningen. Nedenfor beskrives yderligere nogle mulige årsager gældende for Norddjurs Kommune. Sammensætning af erhvervsstrukturen efter krisen Kommunen mistede jf. Midt i Statistikken ,3 % af arbejdspladserne indenfor især produktionsfagene i tiden Med opsvinget er antallet af virksomheder og dermed job igen steget, men kommunens arbejdspladser er i høj grad oprettet indenfor landbrug, handel, ejendom og øvrige servicefag. Disse områder er alle følsomme for sæsonudsving. Der er med andre ord en markant risiko for sæsonledighed i kommunen. Det viser sig ved, at Norddjurs om sommeren har en lavere ledighed end landstallet, hvorimod det modsatte gør sig gældende om vinteren. Fraværet af nye job indenfor produktion og andre indendørs virksomheder øger denne tendens. Pendling Såfremt der opleves en fortsat stigning i beskæftigelsen og fald i ledigheden udenfor kommunen, burde arbejdspladser udenfor Norddjurs Kommune tiltrække de ledige, som har bopæl her. Den gennemsnitlige pendling i Norddjurs Kommune er på 23 km, hvilket vil sige, at beboerne i den østlige del af kommunen ikke i væsentlig grad pendler ud af kommunen. Til sammenligning pendles der i Syddjurs 28 km i gennemsnit. 8

11 Ændret visitationspraksis Tidligere blev en stor del af nyledige kontanthjælpsmodtagere umiddelbart visiteret som aktivitetsparate. De indgik dermed ikke i arbejdsstyrken og talte derfor ikke med som ledige. Den ændrede visitationspraksis, hvor nyledige kontanthjælpsmodtager visiteres som jobparate, medfører, at nye kontanthjælpsmodtagere får chancen for at stå til rådighed de første tre måneder af deres ledighed, sådan at de kan visiteres til job, hvis der er mulighed for det. Det betyder, at flere tæller med i arbejdsstyrken, men også som ledige. Det medfører dog ikke, at flere modtager offentlige ydelser. Tværtimod betyder visitationen, at flere kommer i job, når de er på kontanthjælp. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter mulige løsningsforslag til at imødekomme ledighedsudviklingen. Bilag: 1 Åben Pressemeddelelse RAR Østjylland November /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. 9

12 4. Virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet G01 16/16663 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med beslutningen fra april 2016 om at samle den virksomhedsrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet i én enhed, blev det samtidigt aftalt, at der skulle udarbejdes en virksomhedsstrategi. Det var en del af denne beslutning, at virksomhederne skal opleve et samlet serviceløft, og at indsatsen for alle målgrupper i højere grad skal rettes imod arbejdsmarkedets behov. Vedlagt er udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet. Strategien tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik, der bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Strategien beskriver og fastsætte principperne for samarbejdet med kommunens virksomheder de næste 4 år og herunder sætte ambitionsniveau, retning og ramme for den virksomhedsrettede indsats på arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune i de kommende år. Strategien har 3 overordnede mål og sigtepunkter: Virksomhederne skal have adgang til arbejdskraft, og borgerne skal i job Rekruttering Det rummelige arbejdsmarked Virksomhedsstrategien skal medvirke til den korteste vej i job, at virksomhederne har en koordineret indgang til arbejdsmarkedsområdet, og at virksomhedernes behov for arbejdskraft så vidt muligt opfyldes. Derfor beskriver strategien også brugen af branchespor og skift hen 10

13 imod områder med gode beskæftigelsesmuligheder for borgere, der har været uden beskæftigelse i en vis tid. Virksomhederne i Norddjurs Kommune er en vigtig og god samarbejdspartner for arbejdsmarkedsområdet, når det gælder om at styrke det rummelige arbejdsmarked. Det er strategiens ambition at styrke og udbygge dette samarbejde, sådan at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at udvikle sig i en virksomhed med øvrige kollegaer og rigtige opgaver i respekt for deres skånebehov. I sammenhæng med strategien er der udarbejdet konkrete målsætninger indenfor de tre overordnede mål og sigtepunkter. Målsætningerne skal godkendes af arbejdsmarkedsudvalget og er gældende i 2 år ad gangen. Status på målsætningerne vil blive forelagt arbejdsmarkedsudvalget. Udkast til virksomhedsstrategi sendes til høring i alle fagudvalg, NBR, Handicaprådet og de lokale MED udvalg med frist for høringssvar den 30. november Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser ved udmøntning af strategien kan rummes indenfor rammerne af budget Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi tiltrædes og sendes i høring 2. målsætninger for 2017 og 2018 godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt 2. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der indarbejdes mål for virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med jobcentret i målsætninger for 2017 og Forslag 11

14 skal indarbejdes i målsætningerne og forelægges arbejdsmarkedsudvalget på december mødet sammen med behandling af virksomhedsstrategien efter høring. 13. december 2016 Forvaltningens bemærkninger Udkast til virksomhedsstrategi har været sendt til høring i alle fagudvalg, NBR, Handicaprådet og de lokale MED udvalg med frist for høringssvar den 30. november Der er modtaget høringssvar fra voksen- og plejeudvalget, børne- og ungdomsudvalget, Handicaprådet og tre af arbejdsmarkedsforvaltningens lokale MED-udvalg. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat på baggrund af høringssvarene. Som besluttet på arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. oktober 2016 er der i målsætningerne for indarbejdet et mål for virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med jobcentret. Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvorvidt høringssvarene giver anledning til eventuelle justeringer i udkast til virksomhedsstrategi 2. udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi godkendes med eventuelle ændringer 3. målsætninger for 2017 og 2018 godkendes. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at høringssvarene giver anledning til justeringer i udkast til virksomhedsstrategi, og arbejdsmarkedsudvalget vil behandle udkast til strategien inklusiv justeringer på mødet i januar udskudt 3. målsætninger for 2017 og 2018 skal justeres tilsvarende og behandles på arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar

15 16. januar 2017 Forvaltningens bemærkninger På baggrund af høringssvarene og i overensstemmelse med arbejdsmarkedsudvalgets beslutning på mødet den 20. december 2016, foreslår forvaltningen virksomhedsstrategien justeret to steder. Udkast til virksomhedsstrategi inklusiv forslag til ændringer er vedlagt. Forvaltningen har endvidere udarbejdet vedlagte oversigt over høringssvar samt bemærkninger til høringssvarene. Heri er en nærmere beskrivelse af de justeringer, der er lavet i forslag til virksomhedsstrategien. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi godkendes med de indarbejdede justeringer 2. målsætninger for 2017 og 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet.pdf 9666/17 2 Åben Målsætninger Virksomhedsstrategi /16 3 Åben Oversigt over høringssvar til virksomhedsstrategi.pdf 9652/17 4 Åben Notat - høringssvar til udkast til virksomhedsstrategi.pdf /16 5 Åben VPU - Høringssvar til virksomhedsstrategi /16 6 Åben BUU - Høringssvar til virksomhedsstrategi /16 7 Åben Handicaprådet - Høringssvar til virksomhedsstrategi /16 8 Åben UU og ungeindsatsen - Høringssvar virksomhedsstrategi.pdf /16 9 Åben Virksomhed, integration og beskæftigelse - Høringssvar /16 virksomhedsstrategi.pdf 10 Åben Job og udvikling - Høringssvar virksomhedsstrategi.pdf /16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt 2. Tiltrådt 13

16 5. Studietur til København G01 17/120 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget har fremsat ønske om en studietur i første halvår af På den baggrund har forvaltningen arbejdet med at finde mulige emner for turens indhold. Forvaltningen foreslår, at studieturen går til København, og at temaet bliver digitalisering. Der er fundet flere mulige oplægsholdere, som er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Det foreslås, at studieturen finder sted i uge 9 eller 10 og har en varighed af 2-3 dage. Økonomiske konsekvenser En evt. studietur kan blive finansieret ved at arbejdsmarkedsudvalget undlader at deltage i jobcamp 17 i dagene november Et budget for studieturen udarbejdes og fremlægges udvalget, når der forelægger en endelig plan for turen. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter en evt. studietur til København. Bilag: 1 Åben Forslag til oplæg på studietur.docx 6227/17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget drøftede andre muligheder for en studietur. 14

17 6. Budgetopfølgning pr. ultimo december A00 16/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 10,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er færre udgifter til forsikrede ledige, borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse, og indtægterne fra sygedagpenge refusion har været højere end forventet. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for december 2016 tager afsæt i forbruget og aktivitetstal for januar-december Økonomiske konsekvenser Budget 2016 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 544,9 538,3-6,6 Overførte driftsmidler 5,8 2,0-3,8 Drift i alt 550,7 540,3-10,4 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo december 2016.pdf 9862/17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 15

18 7. Gensidig orientering G01 17/115 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for gensidig orientering. Forvaltningen orienterer om: DM i Skills 2017 Status på integration Indtægter vedrørende regres 2016 Opslag af chefstilling i Job og udvikling Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Samlet Resultat_ Regresindtægter Sygedagpenge_Regnskabsår /17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker hvert kvartal at få en oversigt over, hvilke lande integrationsborgerne stammer fra. 16

19 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 17/113 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2017 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Januarmøde.pdf 11040/17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 17

20 9. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 17/117 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 2. december 2016 til og med den 13. januar 2017 kommet i alt 14 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 9 sager er stadfæstet 1 sag er ændret, da der var ret til sygedagpenge i en længere periode 1 sag er hjemvist, da kommunens afgørelse var truffet på et mangelfuldt grundlag 1 sag er genoptaget, da den flader ind under højesteretsdommen om sygedagpenge og Ankestyrelsens efterfølgende principafgørelse sag er afvist, da klagen er modtaget for sent 1 sag er bortfaldet, da kommunen har ændret sin afgørelse Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankestatistik til AUmøde docx 9057/17 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 18

21 Bilagsoversigt 3. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune 1. Pressemeddelelse RAR Østjylland November 2016 (7972/17) 4. Virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet 1. Virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet.pdf (9666/17) 2. Målsætninger Virksomhedsstrategi (169764/16) 3. Oversigt over høringssvar til virksomhedsstrategi.pdf (9652/17) 4. Notat - høringssvar til udkast til virksomhedsstrategi.pdf (170138/16) 5. VPU - Høringssvar til virksomhedsstrategi (170159/16) 6. BUU - Høringssvar til virksomhedsstrategi (170158/16) 7. Handicaprådet - Høringssvar til virksomhedsstrategi (170160/16) 8. UU og ungeindsatsen - Høringssvar virksomhedsstrategi.pdf (170163/16) 9. Virksomhed, integration og beskæftigelse - Høringssvar virksomhedsstrategi.pdf (170164/16) 10. Job og udvikling - Høringssvar virksomhedsstrategi.pdf (170166/16) 5. Studietur til København 1. Forslag til oplæg på studietur.docx (6227/17) 6. Budgetopfølgning pr. ultimo december Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo december 2016.pdf (9862/17) 7. Gensidig orientering 1. Samlet Resultat_ Regresindtægter Sygedagpenge_Regnskabsår 2016 (10327/17) 8. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Januarmøde.pdf (11040/17) 9. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestatistik til AUmøde docx (9057/17) 19

22 Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP) Lars Sørensen (V) Birgitte Poulsen (Ø) 20

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens kontor, Rådhuset Dato: Torsdag den 26. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:20 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (UP)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 17. august 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 224, rådhuset Dato: Torsdag den 23. marts 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 16. januar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl. 14.00 15.00

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Tirsdag den 20. december 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 25. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Dialogforum for integration BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for integration BESLUTNINGSREFERAT Dialogforum for integration BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokalet Viden Djurs Århusvej 49 8500 Grenaa Dato: Mandag den 10. oktober 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Fraværende: Jens Højlund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Tirsdag den 20. december 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (UP)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. november 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 22. juni 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 9. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2007, Arbejdsmarkedsudvalget 2. Vision samt overordnede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale, Sct.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (UP)

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune Den 8. december 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 093. Formanden orienterer 154 094. Orientering fra administrationen 155 095. Budget 2011-2014

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 28.11.2017 kl. 09.00-10.30 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2014 Tirsdag 23.09.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelsesplan 2015. 3 Mål for

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet starter kl. 14 med virksomhedsbesøg på: Gl. Estrup Gartneri Randersvej 7 8963 Auning Mødet fortsætter kl. 15 i: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 15. marts 2018 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 14:40 Medlemmer: Else Søjmark (Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Integrationsindsatsen i fremtiden

Integrationsindsatsen i fremtiden Integrationsindsatsen i fremtiden Indledning baggrund Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: 5. sal, JC-mødelokale,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere