Annoncering efter ideer (Brevid ) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;"

Transkript

1 Annoncering efter ideer (Brevid ) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet Udfordring Region Sjælland vil inden for en årrække opleve mangel på arbejdskraft. For at fastholde en tilstrækkelig arbejdsstyrke er det vigtig, at personer på kanten af arbejdsmarkedet opnår erhvervsmæssige kvalifikationer gennem understøttende tiltag som fx kompetenceudviklingsforløb eller indslusningsforløb til arbejdsmarkedet. Udsatte unge: Der er ca unge på uddannelseshjælp i Region Sjælland. De er i alderen og har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ca af dem er erklæret aktivitetsparate, dvs. at de har særlige komplekse udfordringer, der er medvirkende til, at de ikke er i stand til at påbegynde en uddannelse inden for ét år. Denne gruppe er langt væk fra arbejdsmarkedet. Derudover er ca erklæret uddannelsesparat som med hjælp og støtte forventes at kunne gå i gang med en uddannelse inden for et år. Denne gruppe er tættere på arbejdsmarkedet. 1 Region Sjælland står således med ca unge som enten er langt væk fra eller er på kanten af arbejdsmarkedet. En del af disse unge vil ikke kunne opfylde de nye karakterkrav (2+2) for optagelse på en erhvervsuddannelse. Data på denne gruppe er undervejs fra Undervisningsministeriet. Samtidig oplever flere erhvervsskoler, at et stort antal unge med uddannelsespålæg falder fra uddannelsen af forskellige grunde, fx for højt fravær, personlige problemer, udfordringer i forbindelse med den unges diagnose og generelt manglende motivation. Personer på kanten af arbejdsmarkedet: I region Sjælland er ca unge i alderen år på kontanthjælp. Det er unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse, men som ikke er i arbejde. Ca af denne gruppe er erklæret aktivitetsparate, dvs. at de ikke har de nødvendige forudsætninger til at arbejde grundet sociale eller helbredsmæssige problemer. Blandt de aktivitetsparate er ca. 870 personer mandlige med en indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande. Udfordringen her er at (gen)skabe en forbindelse til arbejdsmarkedet f.eks. gennem indslusningsforløb. Flygtninge og indvandrere med opholds- og arbejdstilladelse: I forbindelse med tilstrømning af flygtninge og indvandrere i disse år, er det væsentligt at der er fokus på at denne gruppe hurtigst muligt kommer til at indgå i det regionale arbejdsmarked, og at deres kompetencer bedst muligt bringes i anvendelse i virksomhederne. Indsatsen skal bidrage til EU2020-strategiens mål om fattigdomsreduktion og social inklusion, og samtidig medvirke til at fremme beskæftigelsen blandt personer på kanten af arbejdsmarkedet. Fokus / formål Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen blandt personer på kanten af arbejdsmarkedet. 1 Desuden er ca erklæret åbenlys uddannelsesparat, og vurderes til, uden særlig hjælp, at kunne gå i gang med en uddannelse inden for kort tid. 1

2 Fokus for indsatsen er inden for EU Socialfondens prioritetsakse 3.a og 3.b1 og skal fremme social inklusion inden for to aktivitetsområder: A. Igangsætte aktiviteter for unge med særlige udfordringer ift. ungdomsuddannelse: Formålet er at de deltagende personer med projektet skal gennemføre og afslutte en ungdomsuddannelse B. Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet. Formålet er at de deltagende som følge af projektet, enten aktivt er i gang med at søge job, kommer i ordinær ustøttet beskæftigelse, eller starter som selvstændige. Målgruppe Målgruppen er personer, som ikke kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet uden støttende indsats, og hvor den ordinære indsats ikke er tilstrækkelig. Målgrupperne er: Udsatte modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, herunder unge og indvandrere, der er i risiko for at ende i førtidspension eller med meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet, samt nyankomne flygtninge med særlige traumer Uddannelsessøgende som af forskellige grunde ikke opfylder adgangskrav (2+2) til ungdomsuddannelser Flygtninge og indvandrere med opholds- og arbejdstilladelse Personer som mister dagpengeret efter 104 uger Øvrige udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet, i henhold til EU Socialfondens prioritetsakse 3.a og 3.b1 Under aktivitetsområde A, forventes målgruppen at være uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser med særlige udfordringer i relation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan fx være handicap, psykiske problemer, sygdom, sprogvanskeligheder, unge med indvandrerbaggrund eller personligt relaterede problemer. Inden for dette aktivitetsområde forventes den nærmere aldersgruppe hovedsagligt at være år. Personer som er ældre end 30 år kan dog deltage såfremt de i øvrigt ligger inden for prioritetsaksens målgruppe. Under aktivitetsområde B, forventes målgruppen at være med fokus på flygtninge og indvandrere, som har opnået opholds- og arbejdstilladelse, og som kan bibringes kompetencer inden for brancher med gode jobmuligheder i regionen. Tilsvarende kan tænkes forløb for fx tidligere indsatte. Relaterede aktiviteter Aktiviteter, resultater og effekter Additionalitet Uanset aktivitetsområde, gælder det at indsatsen, for at kunne opnå medfinansiering fra socialfondsprogrammet, skal være additionel og supplerende i forhold til gældende lovgivning om målgruppen, mv. og dermed i forhold til de indsatser som kommuner og andre i forvejen skal gennemføre. Indsatsen skal således supplere den ordinære indsats, inklusive bl.a. initiativer som kan igangsættes med midler fra satspuljen eller understøtter/udvider indsatserne. Indsatsen skal desuden være additionel i forhold til de opgaver som bl.a. kommunerne i øvrigt planlægger og normalt gennemfører som kan opgaver i medfør af lovgivning på området. Ansøger skal redegøre for hvordan den ansøgte indsats adskiller sig fra den ordinære indsats. Social inklusion er en ny prioritetsakse inden for EU s socialfond, og Vækstforum Sjælland har ikke tidligere støttet aktiviteter inden for emnet. Der er dog eksempler på andre projekter som, selvom de adresserer andre målgrupper, kan give inspiration fx: - Projekt: Flere mønsterbrydere i Region Sjælland - Projekt: 180 grader (relevant ift. projekttype og dets værktøjer). Der gives støtte til to aktivitetsområder, henholdsvis A og B nedenfor: A: Aktiviteter for unge med særlige udfordringer ift. ungdomsuddannelse B: Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet 2

3 Af hensyn til socialfondsprogrammets rammer, skal aktiviteter inden for de to aktivitetsområder gennemføres i selvstændige projekter. Ansøgere skal ved idebeskrivelsen og senere i selve projektansøgningen, opsætte kvalificerede kvantitative målsætninger for de specifikke outputs samt effekter/resultater. Ansøger skal endvidere sikre en tydelig effektkæde med klar sammenhæng mellem aktiviteter, outputs og de afledte effekt/resultater. I idébeskrivelsesskemaet, er der i skemaets rubrik nr. 10, plads til at beskrive projektets effektkæde nærmere. Ansøger bedes orientere sig i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning (se link i fodnote 2). Ansøger skal have fokus på at projektideen, for at kunne støttes med EUsocialfondsmidler, skal skabe nogle af de i Socialfondsprogrammets foruddefinerede output og resultater. Ansøger kan opstille supplerende indikatorer for outputs og resultater. Socialfondens indikatorer for outputs og resultater fremgår af tabel Effektkædeoversigt bagerst i dette dokument. Projekterne skal gennemføres i et samarbejde mellem flere parter, derunder fx uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, produktions- og højskoler, selvejende institutioner, virksomheder, NGO er og frivillige organisationer etc. Projektansøgere kan fx være en uddannelsesinstitution eller en offentlig myndighed, som står for administration på egne og eventuelt andre økonomiske partneres vegne og derved er ansvarlig for projektets gennemførelse. Til projektidéer vedrørende aktivitetsområde A, lægges der vægt på at ansøgninger dækker Region Sjællands geografi, og der stilles krav om at uddannelsesinstitutioner deltager i forløbene og har en aktiv rolle. Organisering Finansiering Kriterier for valg af aktivitet Projektideer under aktivitetsområde B skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter jf. beskrivelse af eksempler på partnere. Ansøger skal være særlig opmærksom på krav til partnerskabskredsen. EU-Socialfonden kan medfinansiere med op til 50% af projektets budget. Der er afsat op til 25 mio. kr. af socialfondsmidlerne. Midlerne er ikke fordelt mellem de to aktivitetsområder. Ideer til initiativer relateret til både aktivitetsområde A og aktivitetsområde B, kan fx ses i sammenhæng med initiativer til udmøntning af satspuljeaftalen for 2016 på beskæftigelsesområdet, og dermed fx medvirke til en bredere geografisk dækning. Ansøger skal oplyse, om der også søges midler fra satspuljen, evt. som medfinansieringskilde til socialfondsindsatsen. Projektet skal have fokus på, hvordan det resulterer i vækst- og jobskabelse. Ansøgninger vurderes i forhold til Vækstforum Sjællands seks vedtagne udvælgelseskriterier (også kaldet principper) for tildeling af midler under den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), samt de specifikke regler og krav for tildeling af EU- Socialfonds-midler inden for prioritetsakse 3 3. De seks principper, der er opstillet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er: 1. Opfyldelse af de programfastsatte regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol). 2 Se: 3 Se dels selve socialfondsprogrammet på link nedenfor samt link i forrige fodnote: 3

4 2. Projektet skal agere inden for de 6 principper, der er opstillet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Herunder skal projektet have fokus på, hvordan det resulterer i vækst- og jobskabelse. 3. Projektet skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet. 4. Projektet skal med effektkæden tydeligt demonstrere, at det bidrager til at indfri mindst en af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Projektet skal arbejde inden for en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 6. Projektet skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. Proces og tidsplan Til denne konkrete annoncering forudsættes at: Der i ansøgningen er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der lever op til indsatsens formål. Hovedansøger/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af EU-projekter, projektadministration og kvalitetssikring. Involverede videninstitutioner og andre har ekspertise inden for de konkrete indsatser. Projektet kobler aktiviteterne til relevante aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen. Ansøger redegør for det visiteringsgrundlag/-proces, som anvendes i udvælgelse af deltagere, på kanten af arbejdsmarkedet og som skal indgå i projektideen. Ansøger, som bilag til idébeskrivelsen, beskriver to gennemsnitscases på den valgte målgruppe, og den dertil hørende aktivitetstype og økonomi Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed. Ansøger beskriver en relevant organisering og inddragelse af interessenter/repræsentanter i en følgegruppe. Proces Offentliggørelse: Ved offentliggørelsen af annoncering d. 10. december 2015 vil potentielle ansøgere kunne indsende spørgsmål til Region Sjælland frem til d. 25. januar Spørgsmål skal sendes til følgende mail; Liste over spørgsmål og svar offentliggøres løbende på Udkast til ansøgninger: Første udkast til ansøgning udarbejdes i Region Sjællands idébeskrivelsesskema. Idébeskrivelsesskemaet finder du her. Udkastet til ansøgning sendes pr. mail senest d. 31. januar 2016 til Region Sjælland på følgende mail: Vækstforums Forberedelsessekretariat tager stilling til de modtagne idéer og der gives senest d. 20. februar 2016 administrativt afslag/tilsagn til ansøger om at gå videre med udarbejdelse af en egentlig ansøgning. Endelig ansøgning: Ansøger udarbejder endelig ansøgning i Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema for Socialfondsprogrammet, der udfyldes og uploades via Erhvervsstyrelsens hjemmeside før deadline d. 15. april Ansøgningen behandles i Vækstforum Sjælland på ekstraordinært møde i juni 2016 og herfra vil en eller flere ansøgninger blive indstillet til godkendelse i Erhvervsstyrelsen, som træffer endelig beslutning. 4

5 Tidsplan Annoncering Annoncering efter ideer offentliggøres 10. december 2015 Ideforslag Godkendelse Deadline for idebeskrivelser Vækstforums Forberedelsessekretariats administrative afslag/tilsagn om udarbejdelse af egentlig ansøgning. Deadline for indsendelse af endelig projektansøgning Politisk behandling af projektansøgninger i Vækstforum Sjælland 31. januar februar april 2016 Ekstraordinært møde i juni 2016 Endelig projektansøgning Kontaktoplysninger Erhvervsstyrelsen meddeler endelig Forventet september tilsagn/afslag 2016 Jesper Nørgaard Reumert Konsulent i Innovation og Vækst ved Regional Udvikling, Region Sjælland Mobil: Effektkædeoversigt; Aktiviteter, Output, Effekter Aktivitet Output Effekt (EU Socialfond anvender i stedet Resultat som terminologi for effekt, og adskiller dette i henholdsvis kort og lang sigt) A: Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer Aktiviteter som kan bidrage til effektmålet forventes navnlig at være fx: 1. Uddannelse af særligt udsatte unge, herunder fx fra yderområder eller i udsatte boligområder i byer, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, bl.a. via styrket samspil mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre aktører om brobygning, mentorordninger, helhedsorienterede indsatser Mål 3A.1: Antal deltagere Indikator 3A.1: Antal personer, der deltager i forløb i projektet (fx mentorordninger, introforløb, vejledning mv.). Noter til indikator 3A.1: En person medtælles, uanset om vedkommende fuldfører sin deltagelse i projektet eller ej. Mål på kort sigt: Mål 3A.2: Antal deltagere i uddannelse umiddelbart efter Indikator 3A.2: Antal personer, der ved afslutning af deres deltagelse i projektet, er i gang med en ungdomsuddannelse (enten en gymnasial uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse). Note til indikator 3A.2: Personer som har afsluttet en ungdomsuddannelse i projektet, medtælles ikke i denne indikator, men i indikator 3A.3 nedenfor. 5

6 mv. Aktiviteterne kan med fordele inddrage fx personer med anden etnisk baggrund end dansk (herunder særligt drenge) eller handicappede i målgruppen. 2. Fx særlige tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for prioritetsaksens målgruppe og/eller aktiviteter med henblik på at styrke fastholdelsen af deltagere fra målgruppen i det ordinære ungdomsuddannelsessystem samt tilgængeligheden for denne målgruppe, fx ved støtte til e-læringsforløb, men ikke ved støtte til transport eller fysiske anlæg. 3. Fx støtte til fastholdelse af unge med psykisk sårbarhed og/eller opmærksomhedsforstyrrelser i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. B: Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet Aktiviteter som kan bidrage til effektmålet forventes navnlig at være fx: 1. Fx forløb for virksomheder og udsatte ledige der dels forbereder virksomheden på at modtage udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og dels En person tælles kun med én gang, selv om vedkommende evt. deltager i flere forskellige forløb i Mål 3B.1: Antal deltagere Indikator 3B.1: Antal personer der deltager i indslusningsforløb/pra ktik i virksomheder, herunder i socialøkonomiske virksomheder, i Umiddelbart efter deltagelsen skal forstås som op til fire uger efter at deltageren har forladt Mål 3A.3: Antal deltagere der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter Indikator 3A.3: Antal personer, der har afsluttet en ungdomsuddannelse (enten en gymnasial uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en erhvervsuddannelse) umiddelbart efter deltagelse i Note til indikator 3A.3: Umiddelbart efter deltagelsen skal forstås som under indikator 3A.2. Mål på lang sigt: Mål 3A.4: Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter Indikator 3A.4: Antal personer, som er i ordinær beskæftigelse (inkl. selvstændige) seks måneder efter at have deltaget i Noter til indikator 3A.4: Indikatoren afspejler, at det at gennemføre en ungdomsuddannelse vil forøge deltagernes sandsynlighed for at komme i beskæftigelse gang Mål på kort sigt: Mål 3B.2: Antal deltagere der gennemfører indslusningsforløb. Indikator 3B.2: Antal deltagere, der gennemfører indslusningsforløb eller praktik i en virksomhed med henblik på at komme tættere på ordinær beskæftigelse. Noter til indikator 3B.2: 6

7 forbereder de udsatte personer på at arbejde i en virksomhed, fx i regi af jobcentrenes rehabiliteringsteams. 2. Fx helhedsorienterede indslusningsforløb med særligt fokus på udsatte ledige med fx psykiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked. Indslusningsforløbene skal iværksættes via en virksomhedsrettet indsats - fx i socialøkonomiske virksomheder. 3. Fx ressourceafklaringsforløb og afprøvning af nye modeller (herunder fx supported employment) for social inklusion via indslusningsforløb med henblik på beskæftigelsesfremme for indsatsområdets målgruppe Noter til indikator 3B.1: Bemærk at personerne skal være på kanten af arbejdsmarkedet for at deltage i projektet, jf. socialfondsprogra mmets prioritet 3 En person medtælles, uanset om vedkommende fuldfører sin deltagelse i projektet eller ej. En person tælles kun med én gang, selv om vedkommende evt. deltager i flere former for indslusningsforløb/ praktik i Deltagere, der falder fra uden at have gennemført deres deltagelse i projektet medtælles ikke i indikatoren. gang, selv om vedkommende eventuelt har gennemført flere indslusnings-/praktikforløb. Mål 3B.3: Antal deltagere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter Indikator 3B.3: Antal deltagere, som er beskæftiget i en socialøkonomisk virksomhed efter deltagelse i Noter til indikator 3B.3: Umiddelbart efter deltagelse skal forstås som op til fire uger efter at deltageren har forladt gang. Mål 3B.4: Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, umiddelbart efter Indikator 3B.4: Antal deltagere der er i ordinær ustøttet beskæftigelse umiddelbart efter afslutning. Noter til indikator 3B.4: Hvis personen er ansat i en socialøkonomisk virksomhed tælles vedkommende ikke med i denne indikator, men i indikator 3B.3. Umiddelbart efter deltagelse skal forstås som under indikator 3B.3. Mål 3B.5: Antal erhvervsinaktive deltagere, der er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter 7

8 Indikator 3B.5: Antal personer, som hverken var i beskæftigelse eller jobsøgende inden projektdeltagelse, men er ledig og aktivt i gang med at søge job umiddelbart efter at have deltaget i Noter til indikator 3B.5: Umiddelbart efter deltagelse skal forstås som under indikator 3B.3. gang. Mål på lang sigt: Mål 3B.6: Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, seks måneder efter Indikator 3B.6: Antal personer, som er i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, seks måneder efter Noter til indikator 3B.6: Der medtælles kun personer, som ikke var i beskæftigelse før deltagelse i gang. 8

Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet:

Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet: Annoncering Titel Annoncering efter projektansøgninger vedrørende aktivitet: Social inklusion: forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet Udfordring

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I SOCIALFONDSPROGRAMMET VÆKST VIA UDDANNELSE OG IVÆRKSÆTTERI Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Oktober 2017 Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af EU socialfondsmidler. Tema: Social inklusion via 1) indslusningsforløb i private virksomheder og 2) socialøkonomiske virksomheder med

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

INKLUSIONmidt. Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020. Regionshus Viborg. Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling

INKLUSIONmidt. Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020. Regionshus Viborg. Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling INKLUSIONmidt Udvidelse af arbejdsstyrken 2016-2020 Regionshus Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling INKLUSIONmidt Kolofon Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Vækstforums

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Vækst via uddannelse og iværksætteri

Vækst via uddannelse og iværksætteri EU s Socialfond 2014-2020 DANMARK Vækst via uddannelse og iværksætteri Forkortet udgave med fokus på indsatsområder og aktiviteter DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Formål Formålet med projektet er at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd Mål Målet er at arbejdsstyrken udvides og udvikles Delmålene er: 1. At udsatte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere