SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)"

Transkript

1 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Jordarbejder 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB Jordarbejder. SIDE 1 af 29 Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget. Arbejdet omfatter afgravning, indbygning og deponering af råjord i alle veje, ramper, stier, genplaceringslokaliteter, rabatter samt bassiner inden for entreprisen. Arbejdet omfatter desuden: Muldarbejder Rydning Opbrydning, inkl. optagning af udstyr Tørholdelse Græssåning Håndtering af blødbund Håndtering af forurenet jord Håndtering af opbrudte vejmaterialer. Tegningsbilaget omfatter: Mængdeplaner, A/M/F A/M/F Miljøplaner, O/R/S O/R/S. Området overtages, som det henligger på licitationsdagen. 2. Forberedende arbejder 2.2 Rydning Alment Rydning foretages på fremtidigt vejareal og på midlertidigt eksproprierede arealer. Under rydningen hører også: Fjernelse af træer og buske i entrepriseområdet, afgravnings- og tilfyldningsarealer i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse, samt efter nærmere aftale med bygherren Høst af afgrøder i det omfang, det er nødvendigt Nedtagning af stengærde ved Sandbjergvej og Elleslettegårdsvej til depot for senere genopsætning Nedtagning af midlertidigt opsat paddehegn. Fjernelse af plantestens- og knækflisemure, stensætninger, hegn og plankeværk af enhver art samt fundamenter for disse i det omfang, fjernelse ikke sker af ejerne.

2 2.2.3 Udførelse SIDE 2 af 29 Eksisterende, midlertidigt paddehegn (40 cm højt) og nedgravede spande langs paddehegnet skal bestå frem til 30. april 2013, hvorefter de fjernes, og hullerne (ca. pr. 20 m) efter spandene opfyldes, af hensyn til dyrelivet. De nedgravede spande står med ca. 20 m s afstand på ydersiden af hegnet. Det midlertidige paddehegn er vist på tegn F, F, F og F. Autoværn Arbejdet omfatter nedtagning af autoværn langs motorvejen, skærende veje og ramper inkl. fundamenter og bortskaffelse til en af tilsynet godkendt modtager, jf. mængdeplanerne F til F. Øvrigt vejudstyr - nødtelefoner, kantpæle mindre tavler m.v. Arbejdet omfatter nedtagning og bortskaffelse af nødtelefoner langs motorvejen, inkl. fundamenter. Kantpæle, inkl. fundamenter, langs motorvejen og på rampeanlæg, nedtages og bortskaffes. Kantpæle monteret på autoværn afmonteres forinden nedtagning af selve autoværnet. Arbejdet omfatter desuden nedtagning og bortskaffelse af alle småskilte, der, jf. afmærkningsplaner, ikke skal bibeholdes. Her er undtaget al stivejvisning. Al stivejvisning skal nedtages, og der skal i den forbindelse registreres placering af de enkelte nedtagne skilte, og skiltene transporteres herefter til Rudersdal Kommunes materielgård, Blokken 48, 3460 Birkerød. Stivejvisningsskiltene skal ikke genopsættes i entreprisen. Det påhviler entreprenøren at bekæmpe bjørneklo i henhold til Rudersdal Kommunes indsatsplan. Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre i henhold til gældende lov (Bekendtgørelse om flyvehavre BEK nr. 864 af 10/9 2009). For midlertidigt inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet. Al beplantning mellem Hørsholm Kongevej og frakørslen til Gøngehusvej i vejens højre side skal ryddes inden 15. marts 2013 af hensyn til fuglereder. På strækningen fra st til st skal større stammer og grene lægges på naboarealet, så lodsejeren kan fjerne det Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. Træstød bortskaffes. 2.3 Nedrivning Der henvises til SAB - Nedrivning.

3 3 af Opbrydning og optagning af belægninger Alment Befæstelser Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af bundne belægninger og en del af de underliggende, ubunde bærelag. Befæstelser på Helsingørmotorvejen består af asfalt på betonplader. Samlet tykkelse skønnes til omkring 0,8 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt og 0,20-0,25 m beton. På kommunevejene skønnes en samlet tykkelse til 0,5-0,8 m heraf 0,10-0,15 m asfalt. Følgende eksisterende belægningsopbygninger er oplyst; der henvises til projekteret stationering: St st generelt: 40 mm SMA (1988) 60 mm GAB 0 (1988) 200 mm beton (1955/56), afspændt (1988) ~500 mm ubundet materiale. Undtaget fra ovenstående er følgende strækninger: St st i v.h.s.: Beton ikke afspændt, asfalt består af tre lag slidlag udlagt i henholdsvis 1969, 1977 og St st i v.h.s.: Beton afspændt i St st i v.v.s.: Beton afspændt i Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne vejbelægninger opbrydes (opbrudte vejarealer skal muldbeklædes). Efter opbrydning af asfalt og ubundne bærelag på eksisterende veje skal tilsynet, inden der retableres med muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst retablere med muld 10 arbejdsdage efter, at prøverne er udtaget. Afstribning Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt. Asfaltfræsning Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der udføres fortanding ved fræsning.

4 4 af 29 Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer. Rillefræsning Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres. Chaussésten, granitkantsten m.m. Arbejdet omfatter opbrydning af belægninger af natursten og henlæggelse i depot til genanvendelse i projektet. Arbejdet omfatter også opbrydning, optagning og bortskaffelse af betonbelægninger, fliser, afgrænsningssten og betonkantsten mv. Omfanget af optagning/opbrydning af materialer fremgår af tilbudslisten, tegningsmaterialet samt nedenstående: Betonkantsten langs Elleslettegårdsvej Granitkantsten langs Sandbjergvej, Gøngehusvej og Elleslettegårdsvej Limkantsten på broer ved Gøngehusvej og Elleslettegårdsvej. Brostenskant langs sti på v.h.s. mellem Gøngehusvej og entreprisegrænsen Trappe/rampe op til Gøngehusvej Udførelse Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette medfører, at dele af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres. 3. Muldjords- og blødbundsarbejder 3.1 Muldjord Alment Afrømning Arbejdet omfatter afrømning af muld og overjord: a) Inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og -top b) Inden for regnvandsbassinernes fremtidige skråningstop c) Inden for cykelstiernes fremtidige skråningsfod og -top d) Inden for interne arbejdsveje, oplag og skurby i arbejdsområderne, som beskrevet i SAB - Arbejdsplads e) På genplaceringslokaliteter. Muldafrømning inden for vejskel er medregnet i tilbudslisten som afgravning af overjord fra vejareal. Behandling af muldjord og overjord er beskrevet i afsnit 7. Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbeklædes, skal deponeres og genudlægges inden for samme matrikel.

5 5 af 29 Der afrømmes muld og overjord i min. 0,30 m's tykkelse, hvis ikke andet fremgår af de geotekniske rapporter. Den afrømmede muld må ikke anvendes som indbygningsjord og indgår derfor ikke i råjordsdisponeringen. Der regnes ikke med muldafrømning i blødbundsområder, idet denne mængde medregnes som blødbund. Muld afrømmes under fremtidige private genplaceringslokaliteter TR I, TR II, TR III og TR V Mulden afrømmes og mellemdeponeres inden for matriklen, og tilbagelægges efter etablering af volden. Muld under de permanente genplaceringslokaliteter TR VI, TR VIII og TR X afrømmes. Muld under de permanente genplaceringslokalitet TRVII og TR IX afrømmes ikke. På de færdige arealer må der maks. forekomme 50 cm muldlag. Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,5 m s højde på de midlertidigt eksproprierede arealer eller inden for den midlertidige/permanente genplaceringslokalitet TR V. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen på de tilstødende arealer. Mulden må ikke udsættes for forhold, der medfører en vedvarende dårlig muldkvalitet, herunder ødelagt struktur og iltfattige forhold, der fremmer dannelsen af giftstoffer for jordens mikrobielle omsætning og fremtidigt plantevækst. Mulddepotet skal vedligeholdes, så ukrudt ikke kaster frø eller er til gene for den senere anvendelse. Der må ikke være græstørv, grenaffald mv. i depotet. Mulddepoter tilsås med dækafgrøder af blanding svarende til 40 % boghvede, 50 % oliehør, 5 % cikorie og 5 % kællingetand. Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter. Tørvepræget muld indbygges ved Elleslettegårdsvej (TR IX). Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning af nedennævnte områder. Udlægning Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer: a) Overjord rabatter, banketter og trug, t=0,10 m b) Arealer, hvor der skal udsås frøblanding "Vildeng", t minimum =0,10 m ren muld c) Terrænregulering, t=0,30 m ren muld, med undtagelse af genplaceringslokaliteterne TR V og TR IX, hvor der udlægges 0,5 m ren muld. d) Arealer, hvor der skal plantes, t=0,3-0,50 m ren muld e) Private arealer, som er uden overjord efter nedrivning, ren muld, t=0,30 m f) Eksisterende, opbrudte vejarealer, som skal overdrages til tredjemand t=0,50 m ren muld g) Eksisterende, opbrudte vejarealer, som bibeholdes inden for Vejdirektoratets vejmatrikel, t= 0,30 m, kan være muld fra områdeklassificerede arealer eller overjord h) Regnvandsbassiner til overside min. vandspejl, t= 0,10 m ren muld i) I bund af faunapassage, t= 0,10 m, ren muld.

6 3.1.2 Materialer Udførelse SIDE 6 af 29 Langs motorveje, ramper og skærende veje bruges muld i følgende rækkefølge: Overjord fra vejareal før Ren muld før Naturmuld. Rabatter på serviceveje til regnvandsbassiner og private veje pålægges naturmuld. Muldbeklædning på permanente genplaceringslokaliteter, aflagte vejarealer og andre tilhørende lodsejere, herunder kommunen, udføres med naturmuld. På Vejdirektoratets permanente genplaceringslokaliteter muldbeklædes med ren muld før naturmuld. På midlertidig genplaceringslokalitet (arbejdspladsdepot) lægges lokal muld, som er skrabet til side, eller naturmuld. Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af O- og R-planerne. Overskydende muld og overjord udlægges i midlertidig genplaceringslokalitet ved Elleslettegårdsvej (TR V) og genindbygges senere i permanente genplaceringslokaliteter. Ved beregning af muldbehov er de teoretisk beregnede mængder tillagt 30 % til komprimering, spild m.v. Indbygning af muld på genplaceringsområderne må ikke finde sted, før der er sikkerhed for, at det beregnede muldbehov inden for de forskellige muldtyper er til rådighed til udlægning af muld på øvrige arealer. Rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,06 m skal fjernes fra den udlagte muld. På arealer, der ligger i nabohaver, skal rødder, træstød og lignende samt sten større end 0,025 m fjernes fra den udlagte muld. I haver og på legepladser må benyttes jord afrømmet på samme matrikel eller leveret ren og/eller naturmuld af følgende beskaffenhed: Muld bestående med følgende volumenprocentfordeling; 2,9 % humus, 7 % ler, 6 % silt, 31,7 % finsand og 52,4 % grovsand, kan godkendes. Leveret muld skal være frisk nyblandet, uden ukrudt, og der skal leveres dokumentation for muldens oprindelsessted, sammensætning og forureningsgrad. Før udlægning af muld skal arealerne under c), d), e) f), g) og h) grubes i en dybde af min. 0,80 m og med en afstand af maks. 0,30 m og i to retninger vinkelret på hinanden. Derefter pløjes og harves arealerne, og de herved fremkomne sten, træstød og lignende skal fjernes, så jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt. Ved ledningsanlæg grubes til en maks. dybde på 0,5 m med særligt omhu, da dæksler er placerede 0,8 m under terræn. Der grubes kun på private arealer og på arealer, der skal beplantes.

7 3.1.4 Kontrol SIDE 7 af 29 Der må ikke udlægges muldtykkelser, der samlet overstiger 0,5 m, inkl. eksisterende muldlag. Vedrørende udlægning af muld pkt. c) er tykkelsen fastlagt til 0,3 m. Dette er svarende til det teoretiske eksisterende lag muld. Dog skal al eksisterende muld afrømmes (maks. 0,5 m), terrænregulering udføres med råjord, og efterfølgende udlægges den samme muldmængde. Faunapassagen i st anlægges med bundlag af 100 mm plant udlagt, harpet muldjord. Harpet muld indbygges fortløbende, i takt med at tunnelelementerne monteres. Bunden holdes helt åben uden strukturer, sten eller grene. Midt i passagen etableres 80 mm drænrør, 100 mm under den harpede muld i hele passagens længde. Drænrøret lægges i drænrende og der indbygges filtergrus omkring. Råjordløsning/muldudlægning: Efter råjordsløsningen skal jævnhed svare til under 150 mm gab målt på en 3 m retskede. Overfladen skal være løsnet, så der undgås en senere skarp grænse (hydraulisk barriere) mellem råjord og muld. Der må ikke være vandsamlende lunker. For arealerne, der ligger i nabohaverne, skal jordoverfladen før såning overholde jævnhedskravene samt krav om maks. nominel stenstørrelse i overfladen for prydplæne. Entreprenøren foretager løbende kontrol af bearbejdningens dybde og af jordbundens struktur efter løsningen af råjorden. Råjordsløsning kontrolleres via målinger af volumenvægten (=tørrumvægt) før og efter jordarbejdet. Efter jordarbejder må tørrumvægten højst være 0,1 g/cm 3 højere end før, idet man anvender gennemsnitsværdien baseret på tre målinger. Målingerne fortages i flere lag ned til den dybde, hvor komprimering har fundet sted under råjordsplanum. Der skal anvendes samme måleudstyr og måleteknik til før og efter målingerne. Resultatet samt kontrolsted noteres i KS-mappen. Afvigelser i forhold til en defineret muldlagstykkelse må max. være +/- 50 mm på arealer til ekstensiv anvendelse og +/- 30 mm på arealer til intensiv anvendelse. Afvigelserne må ikke være ensidige. 3.2 Blødbundsarbejder Alment Betegnelsen blødbund omfatter desuden ukontrolleret fyldmateriale uegnet til genindbygning.

8 8 af 29 Af de geotekniske rapporter fremgår, hvor der er fundet blødbund. Endvidere er de skønnede koter og niveaukurver til fast bund beskrevet, samt hvad blødbundsmaterialerne og dæmningsfast bund består af. Geotekniske parametre og vandspejlsforhold fremgår også af de geotekniske rapporter. Der er registreret følgende blødbundsområder: Område 1. St , v.h.s., Hørsholm Kongevej/Sandbjergvej Område 2. St , v.h.s., Hørsholm Kongevej/Sandbjergvej Område 3. St , v.h.s.+v.v.s., sydvest for Sandbjergvej Område 4. St , v.h.s., Sandbjergvej/Gøngehusvej Område 5. St , v.v.s., nord for Elleslettegårdsvej Område 6. St , v.v.s., syd for Elleslettegårdsvej Område 6A, St , v.h.s., (TSA-12-FN), syd for Elleslettegårdsvej. Områdernes placering fremgår af planerne R til R. Det forventes ikke at være nødvendigt at foretage udskiftning ved område 3. Blødbund skal udskiftes efter følgende retningslinjer: Under det aktuelle vandspejl udskiftes eksisterende materialer med friktionsfyld Over det aktuelle vandspejl anvendes indbygningsegnet råjord. Udgravningerne forventes at kunne tørholdes, så udskiftningsarbejdet kan udføres over det aktuelle vandspejl (tør udskiftning) Ved område 1 foretages blødbundsudskiftningen inden etablering af faunapassagen i st Ved område 4 foretages kun delvis blødbundsudskiftning, idet der i st kun kan udgraves til underside af Nordvandsledning i ca. kote +46,0 m. I st etableres spuns for sikring af Nordvandsledningen i forbindelse med blødbundsudskiftningen, og der udføres delvis blødbundsudskiftning, se tegn Som kompensation for den delvise blødbundsudskiftning i område 4 omkring st foretages kompenseret fundering, idet de øvre blødbundslag udskiftes med letklinker, der omgives af geotekstil. Se tegn Ved eksisterende sø ved Elleslettegårdsvej, etableres først spuns, herefter bortpumpes vandet, jf. SAB - Afvanding. Efter tømning af søen opgraves bundsedimentet, der udgøres af ca. 1 m tørv og gytje, indtil faste leraflejringer. Bundsedimentet lægges til tørring i inden for genplaceringslokalitet TR IX ved Elleslettegårdsvej. Bundsedimentet forudsættes værende rent og indbygningsegnet i TR IX efter tørring. Efter opgravning af bundsediment tilbagefyldes med råjord fra vejprojektet. I nedenstående tabel er for hvert område anført skønnet udskiftningsdybde, udskiftningsmetode og blødbundsmængde: Ved udskiftning søges der generelt mod eksisterende vejdæmning (belægningskant) ikke anvendt stejlere udgravningsanlæg end a=2, forudsat at der ikke ligger blødbund under

9 9 af 29 den eksisterende dæmning, og at det eksisterende dæmningsfyld er af fornuftig kvalitet og styrke. Ved ny dæmningsfod skal der skiftes ud, så trykspredning 1:1 ud fra fodpunkt og ned til faste aflejringer "løber" i godt, velkomprimeret fyld. Område Vejnavn og stationering Skønnet maks. udskiftningsdybde (m.u.t) Skønnet blødbundsmængde (m 3 ) Udskiftningsanlæg Bemærkninger 1 St , v.h.s., Hørsholm Kongevej /Sandbjergvej 2, :2 mod eksist. belægningskant Muld, gytje og postglacialt ler 2 St , v.h.s., Hørsholm Kongevej /Sandbjergvej 4, :2 mod eksist. belægningskant Muld- og lerfyld samt tørv og gytje. Sektionsvis udgravning 4 St , v.h.s., Sandbjergvej/ Gøngehusvej 4,5* :1,5 mod eksist. belægningskant Muld- og lerfyld samt tørv og gytje.der sættes spuns. Sektionsvis udgravning. Tilfyldning med letklinker. 5 St , v.v.s., nord for Elleslettegårdsvej 6, :2 mod eksist. belægningskant, dog 1:1,5 ved st Muld- og lerfyld samt gytje. Sektionsvis udgravning ved st St , v.v.s., syd for Elleslettegårdsvej 5, :1,5 mod eksist. belægningskant Muld- og lerfyld samt tørv og gytje. Sektionsvis udgravning 6A St , v.h.s., (TSA-12-FN), Syd for Elleslettegårdsvej 4, :2 mod eksisterende belægningskant Muld, tørv og gytje *): Der udskiftes ikke til fuld dybde (blødbund efterlades) Sektionsvis udgravning udføres i sektioner af maks. 5 m længde. Blødbund bortgraves og erstattes med friktionsfyld eller indbygningsegnet råjord, inden ny sektion udgraves. Der kan herudover forekomme mindre områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i TBL er medtaget skønnede mængder ud over de anførte Materialer Friktionsfyld skal have en sådan kvalitet, at det kan indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld til indbygning under vandspejl må højst indeholde 16 % materiale under 0,063 mm. Friktionsfyld til indbygning over vandspejl må højst indeholde 22 % materialer under 0,063 mm.

10 10 af 29 Letklinker skal være usorterede. Letklinker med kornkurve beliggende inden for følgende kornkurvegrænser kan umiddelbart anvendes: Sigtemaskevidde (mm) Gennemfald (pct.) Udførelse Ved levering må tørdensiteten ikke overstige 300 kg/m 3. Til separation mellem afgravningsplanum og letklinker anvendes geotekstil som Fibertex F300. Til separation mellem planum for vejkasse og letklinker samt dæmningssider og letklinker anvendes geotekstil som Fibertex F300. Senest 10 arbejdsdage inden arbejdets start skal entreprenøren til forelæggelse for tilsynet udarbejde en arbejdsprocedure, der for hver blødbundslokalitet beskriver fremgangsmåde ved udskiftning af blødbund. Arbejdsproceduren skal redegøre for risikoen for stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imødegåelse heraf. Under udskiftningsarbejdet skal entreprenøren føre skærpet tilsyn. Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes op med friktionsfyld. Herefter skal entreprenøren om nødvendigt, efter nærmere aftale med tilsynet, etablere en midlertidig grundvandssænkning, før udskiftningsarbejdet genoptages. For at undgå skred i skråninger under udskiftningsarbejdet skal friktionsfyld indbygges i takt med færdiggravning til fast bund. Afstanden mellem tip og gravefront skal til stadighed være mindst mulig. Ved stop i arbejdet skal udgravningen fyldes op med friktionsfyld. Blødbundsmaterialerne indbygges i permanente genplaceringslokaliteter efter eventuel tørring og indgår i jorddisponeringen. Dog skal entreprenøren være opmærksom på evt. forhøjet indhold af okker, jf. afsnit 7.7. I det tilfælde må blødbunden kun udlægges på permanente genplaceringslokalitet TR IX Indbygningen skal tilrettelægges, således at kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat muld/tørv og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at udsætningsmængderne reguleres, således at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder med mulighed for vandansamlinger. Placering af områder med genplaceringslokaliteter og fremgår af O- og S-planerne. Kompenseret fundering med letklinker (ca. st ) Der udgraves til det angivne profil som vist på tegn

11 11 af 29 Efter udgravning udlægges geotekstil på afgravningsbunden. Samlinger udføres efter leverandørens anvisninger, og geotekstilen udlægges med et overlap på mindst 0,5 m langs alle kanter. Letklinker udlægges maskinelt, manuelt eller ved blæsning. Letklinker udlægges i lag af maksimalt 0,4 m, før der komprimeres. Komprimeringen skal udføres ved hjælp af tre til fire overkørsler med bæltekøretøj (maks. tryk på 50 kn/m 2 ) eller tre til fire overkørsler med en pladevibrator (100 kg). Da letklinker ved komprimering eller kørsel tæt på kanten af opfyldningen har tendens til at skride ud, kan det være nødvendigt at indbygge råjorden samtidig hermed. Efter udlægning af letklinker udlægges geotekstil på letklinkerne. Det skal tilstræbes, at såvel udgravning som udlægning foretages i en kontinuerlig proces, således at udgravningens sider, letklinker og geotekstil ikke udsættes for vejrlig længere end praktisk nødvendigt Kontrol Entreprenøren skal dokumentere blødbundsudskiftningen ved: Mængdeberegninger på grundlag af nivellement i tværprofiler Udtagne prøver af fast bund Håndvingeforsøg ved fast bund Komprimeringskontrol som for råjordsarbejder Sigteanalyse pr. påbegyndt 1000 m 3 friktionsfyld. I forbindelse med arbejdets udførelse udfører entreprenøren for alle fundamentsudgravninger geoteknisk tilsyn i henhold til DS/EN , kap. 4 og kap Tørholdelse 4.1 Afværgeforanstaltninger Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede regnvandsbassiner eller eventuelle midlertidige bundfældningsbassiner samt de under SAB - Arbejdsplads, afsnit 7, nævnte afværgeforanstaltninger er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes. Afværgegrøfter skal udføres mellem arbejdsområdet, herunder broarbejdspladser samt eventuelle interimsveje, midlertidige jorddepoter, og vandløb, og de gives afløb til regnvandsbassiner eller bundfældningsbassiner, jf. typetegn Alternativt etableres midlertidigt sandfilter, såfremt der ikke er plads til etablering af bundfældningsbassiner. Jordvolde omkring bassiner skal opbygges som indbygget jord, dvs. komprimeres. Afløb fra bassinerne skal være kontrollerede afløb, dvs. rørledninger af en passende dimension, således at opholdstiden bliver længst mulig. Foran hvert afløbsrør skal etableres et filter, f.eks. ved hjælp af halmballer.

12 12 af 29 Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængig af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges. Omfanget af foranstaltninger skal aftales med tilsynet. Evt. midlertidige depoter skal i hele anlægsperioden tørholdes, evt. ved grøfter/presenninger el lign. Omfang aftales med tilsynet. Der kan forekomme tørve- og gytjeaflejringer med okkerpotentiale i området, og ved udgravning og genindbygning af dette skal der træffes de fornødne foranstaltninger, så okker ikke udvandes i nærliggende vandløb/regnvandsbassiner. Midlertidige vandløbsforlægninger sikres i nødvendigt omfang mod erosion med geotekstil pålagt håndsten. Omfanget aftales med tilsynet. Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer). Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl. 4.2 Midlertidig grundvandssænkning Alment Materialer Udførelse Arbejdet omfatter midlertidig grundvandssænkning ved hjælp af sugespidser i de områder hvor traditionel tørholdelse med lænsning ikke er tilstrækkelig sikring imod erosion og tilstrømning af grundvand. Hvis grundvandsspejlet på udgravningstidspunktet står højere end 0,5 m under forventet udgravningsniveau i sand eller morænesand, vil det være nødvendigt at foretage en midlertidig grundvandssænkning forud for udgravning. Grundvandssænkning med sugespidsanlæg må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet og kun iværksættes, hvis drænrender og/eller pumpesumpe ikke er tilstrækkeligt. Perioden for den midlertidige grundvandssænkning skal begrænses mest muligt. Grundvandssænkning med sugespidsanlæg vurderes ikke at blive aktuelt. Den midlertidige grundvandssænkning udføres med sugespidser tilsluttet et effektivt vacuumpumpeanlæg. Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på indtil 6-7 m, være med op til 25 spidser og kunne pumpe med en samlet kapacitet på 30 m 3 pr. time. Grundvandssænkningen gennemføres ved hjælp af sugespidsanlæg, og grundvandet bortledes til vejens afvandingssystem.

13 4.2.4 Kontrol SIDE 13 af 29 Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde. Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Sugespidsanlæggene skal bevares i drift, indtil der er tilfyldt til 0,5 m over niveau for grundvandsspejlet. Det skal sikres, at grundvandsspejlet overalt er afsænket til mindst 0,5 m under udgravningsniveau, inden udgravningsarbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal sørge for, at der ingen afstrømning sker til 3-områderne. 5. Råjordsarbejder 5.1 Afgravning Alment Materialer Udførelse Afgravning og indbygning fremgår af tværsnit. På råjordsplanerne R til R fremgår den miljømæssige opdeling af råjorden, såfremt der foretages råjordsarbejder ved afgravning. Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår i jorddisponeringen. Der er forudsat udført stabilisering af råjorden i planum. Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, nyt vejtracé, regnvandsbassiner, genplaceringslokaliteter. Arbejdet omfatter endvidere evt. midlertidig oplagring til senere genanvendelse inden for område TR V (ved Gøngehusvej). For oplysninger vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordartbeskrivelser og anbefalinger om arbejdets udførelse henvises til geoteknisk rapport. Der forventes udført stabilisering af planum i 40 cm dybde på motorveje og ramper i hele entrepriseområdet. Generelt Placeringen af afgravnings- og påfyldningsvolumener fremgår af tværsnit samt nedenstående skema. Eksisterende terræn vist på længdeprofiler tager ikke højde for allerede udførte jordarbejder i forbindelse omlægning af Nordvandsledningerne. Der er i denne forbindelse forudsat retableret til eksisterende terræn. På motorvej, ramper og nødspor er koblingshøjden fastsat til 0,80 m.

14 14 af 29 Nedenstående skema angiver jorddisponeringen. Der er her angivet afgravnings- og påfyldningsmængder samt fordelingen heraf på jordforureningsgraden, samt områder med blødbund. Skemaet kan anvendes ved entreprenørens jorddisponering. Alle mængder er teoretiske volumener, angivet i m 3. Mængder for ledningsanlæg omfatter alle ledningsanlæg og er udelukkende mængden fortrængt ved ledning og omkringfyldning. Ved dæmningsudvidelse skal tilslutning til eksisterende dæmning ske ved trappeudgravning for at sikre sammenhæng mellem ny og eksisterende dæmning. Der er i mængderne ikke medtaget mængder for midlertidig genplacering. En del jord skal dog påregnes midlertidigt genplaceret, særligt jord fra ledningsgrave, der efter mellemdeponering, tilbagefyldes. Overskudsjord fra ledningsanlæg transporteres og indbygges i genplaceringslokaliteten ved Elleslettegårdsvej, i én arbejdsgang.

15 15 af 29 Råjord - afgravning (m 3 ) Naturråjord Ren råjord Lettere forurenet råjord fra vejareal Kraftigt forurenet råjord fra vejareal Blødbund Lettere forurenet blødbund Kraftigt forurenet blødbund Ledninger (dræn og KL) Ledninger (tætte rør og brønde) Total E Påfyldning (m 3 ) Blødbunds opfyldning Vej(jord i vejdæmninger) Terrænregulering / jord i genplaceringslokaliteter Ledninger (dræn og KL) Ledninger (tætte rør og brønde) Total Total E

16 5.2 Indbygning Alment SIDE 16 af 29 Under fremtidige permanente genplaceringslokaliteter TR I, TR II, TR III og TR V afrømmes som udgangspunktmuld til depot inden for matriklen. Mulden bruges efterfølgende til afdækning af volden.. Under de permanente genplaceringslokaliteter TR VI, TR VIII og TR X afrømmes muld. Under de permanente genplaceringslokaliteter TR VII, TR IV og TR IX afrømmes ikke muld. Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere mod højereliggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 á 1,0 m over planum, og færdigudgravning til planum udføres først, når afdræningen er effektiv. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres, således at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. Afgravning ved midlertidige ITS-portaler Ved udgravningsarbejde i nærheden af de eksisterende ITS-portaler skal der træffes de fornødne foranstaltninger til sikring af portalfundamenternes bæreevne. Inden for 10 m s afstand til portalfundamenterne må der ikke udgraves uden tiltag, og uden for dette område skal udgravninger etableres med stabile anlæg eller afstives. Såfremt der er behov for at grave tættere på fundamenterne, skal løsningsforslag forelægges tilsynet for godkendelse. Arbejdet omfatter indbygning af råjord fra afgravningsstrækningerne, fra midlertidige genplaceringslokaliteter, fra ledningsanlæg, samt levering og indbygning af friktionsfyld og indbygningsegnet råjord. Arbejdet omfatter desuden levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af dårlig råjordsplanum og blødbund. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse efter tilsynets anvisning. Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave søges anvendt til indbygning, i det omfang det er egnet. Ledningsgrave søges tilfyldt med egnet råjord. Mængderne indgår i jorddisponeringen. Råjord kan genindbygges under hensyntagen til afsnit 7 vedrørende forurenet jord. Såfremt den afgravede råjord ikke er indbygningsegnet, kan råjorden eventuelt påregnes stabiliseret i påfyldningsområder.

17 17 af Materialer Udførelse Den leverede råjord skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt uden forudgående nedtørring. Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskellen mellem naturligt og optimalt vandindhold, w nat w opt, højst er 3-4 %, vil umiddelbart kunne accepteres. Placeringen af indbygningsvolumenerne for alle veje, ramper og stier fremgår af tværsnit samt skema for jorddisponering i afsnit 5.1. Råjord, der ikke umiddelbart er indbygningsegnet i vejdæmning, skal søges indbygget i permanente genplaceringslokaliteter. Entreprenøren skal ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder planlægning af store tiparealer, indbygge jordarterne i den bedste del af sommerperioden og skal endvidere påregne udluftning af tiparealer ved pløjning af denne del af råjorden. Udluftning berettiger ikke til ekstrabetaling. På en del af afgravningsstrækningerne kan der tillades kalkstabilisering eller kalk- og cementstabilisering af råjorden for at gøre den indbygningsegnet i påfyldningsområder. Entreprenøren skal også på disse strækninger tilrettelægge arbejdet, så råjorden om muligt kan indbygges konditionsmæssigt uden kalkstabilisering. I vejdæmninger for motorvejen og ramper skal der sikres E-modul 45 MPa i planum. Der skal påregnes stabilisering. Belægninger for skærende veje er dimensioneret for et forventet E-modul i planum på 20 MPa, og adgangsveje til bassiner skal udføres, jf. Vejdirektoratets standarder herfor. Der forventes derfor ikke stabilisering af skærende veje og adgangsveje til bassiner, hvorfor entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således at der anvendes råjord af en sådan kvalitet, at den krævede bæreevne i planum kan opnås uden stabilisering. Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvis udføres i tørre perioder. Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100. Eventuelle lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen. Dæmningers øverste 0,50 m skal strækningsvis være udført i samme materiale. Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdig vej. Tilfyldning omkring eksisterende konstruktioner samt midlertidige og blivende portalben, skal foregå jævnt. Der må således ikke foretages ensidig tilfyldning, tilfyldning skal foregå fra begge sider.

18 18 af Kontrol Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks m 3 indbygget jord, udgør et kontrolafsnit for sig. Ligeledes udgør et sammenhængende planum i afgravning, dog maks m 2, et kontrolafsnit. Kontrolkravet for tilfyldning ved broer og konstruktioner er de for en lodret afstand under færdig vejoverflade 2 m og omkring konstruktioner angivne, jf. AAB - Jordarbejder, afsnit Komprimeringskravet for tilfyldning ved broender og gruspuder skærpes til et sæt (minimum fem stk.) kontrolprøvninger for verificering af komprimeringskrav pr. 1 m tilfyldning. 5.3 Opfyldning under vandspejl Udførelse 5.4 Genplacering Alment Udførelse Opfyldning med friktionsfyld må først påbegyndes efter vurdering i samråd med tilsynet af det aktuelle vandspejlsniveau og det fremtidige grundvandsspejl. Råjordsarbejdet omfatter indbygning i genplaceringslokaliteter og af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager ikke kan anvendes til indbygning i de fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud i projektet. Lettere forurenet over- og råjord fra vejareal og fokusarealer genindbygges i den permanente genplaceringslokalitet ved Elleslettegårdsvej. Adgang til området fra Elleslettegårdsvej. Ved indbygning af råjord er der regnet med en påfyldningskoefficient på 0,8. Ved indbygning af tørv og gytje i den permanente genplaceringslokalitet ved Elleslettegårdsvej skal entreprenøren påregne, at området skal opfyldes i flere arbejdsgange, idet tørven/gytjen forventes at sætte sig over tid. I de angivne mængder er derfor indregnet en påfyldningskoefficient på 1,5. Genplaceringslokaliteternes beliggenhed fremgår af O- og S-planerne. På plantegningerne er ligeledes indtegnet højdekurver for genplaceringsområdernes udformning ved maksimal udnyttelse.

19 Områdernes kapacitet fremgår af tværsnittene, samt nedenstående tabel.. SIDE 19 af 29 Genplaceringslokaliteter, midlertidige og permanente Lokalitet Volumen (m 3 ) Bemærkning TR I 300 Permanent TR II Permanent TR III Permanent TR IV Permanent TR V * Midlertidig og permanent genplaceringslokalitet TR VI Permanent TRVII 500 Permanent TR VIII Permanent TR IX Permanent, deles med entreprise E.200 TR X Permanent Kontrol Total volumen * I den del med permanent genplacering Overskudsmuld skal fordeles på genplaceringslokaliteterne og i overensstemmelse med afsnit 7. Organiske overskudsmaterialer skal lægges øverst i områderne. For arealer, der senere skal anvendes til landbrugsformål eller beplantning, gælder følgende: Indbygning af råjorden skal tilrettelægges, således at kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at mængderne reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder med mulighed for vandansamlinger Der må ikke findes sten større end 120 mm i de øverste 2,0 m under færdigreguleret råjordsoverflade i områderne Reguleringen af indbygget jord i genplaceringslokaliteterne afsluttes som angivet i pkt Entreprenøren afleverer inden indbygning og inden muldudlægning et nivellement af genplaceringslokaliteterne efter nærmere aftale med tilsynet.

20 20 af Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger 6. Græssåning 6.1 Græs Alment Materialer Kalkstabilisering og/eller kalk- og cementstabilisering er beskrevet i SAB - Kalkstabilisering. Følgende skal tilsås med græs: A) Rabatter, banketter og trug skal tilsås med vejrabatgræs B) Nabohaver skal tilsås med plænegræs C) Flader og skråninger skal tilsås med frøblanding Vildeng. Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af S-planerne. Vejrabatgræs: Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Rødsvingel med korte udløbere (festuca rubra litoralis) 35 % Rødsvingel uden udløbere (festuca rubra commutata) 25 % Stivbladet svingel (festuca durinscula) 20 % Krybende hvene (agrostis stolonifera) 5 % Alm. hvene (agrostis tenuis sibth.) 5 % Italiensk rajgræs (lolium multiflorum) 10 % Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m 2. Plænegræs: Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Alm. rajgræs (lolium perenne Greenway S) 10 % Alm. rajgræs (lolium perenne Dickens 1 S) 10 % Rødsvingel (festucar. spp. comm. Calliope S) 25 % Rødsvingel (festucar. ssp. Tricho Helena S) 25 % Engrapgræs (poa pratensis Conni S) 10 % Engrapgræs (poa pratensis Dolfine S) 20 % Der udsås 3 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m 2. Det bemærkes, at der i ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene og italiensk rajgræs kun anerkendes græssorter, som af Plantedirektoratet, afdeling for sortsprøvning, er anerkendt til plænebrug. For alm. hvene og italiensk rajgræs gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektoratets eller EU s officielle sortliste.

21 21 af Udførelse Kontrol Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning, dog ikke i private haver. Græssåning udføres så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden ultimo maj-ultimo oktober. Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK gødning pr. 100 m 2. For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir. To til tre uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse, Ukrudtsplanter højere end 0,05-0,10 m slås af og fjernes før græssåning. Entreprenøren skal tilså arealer, som ikke længere bruges som arbejdsarealer, løbende, og senest hvert efterår. Entreprenøren skal udføre ukrudtsbekæmpelse af arealerne løbende og frem til aflevering, så arealerne henligger uden ukrudt. Ukrudtsbekæmpelse udføres i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer. Plænegræs: På vandrette til let skrånende arealer foretages en let tromling, når græsset er 3-5 cm højt med henblik på at trykke sten og jordknolde ned i vækstlaget. Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. Det udsåede græs må ikke fremtræde i synlige striber. 6.2 Frøblanding - Vildeng Alment Materialer De viste flader og skråninger skal tilsås med frøblanding Vildeng. Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af S-planerne. Der skal anvendes en frøblanding bestående af: alm. røllike (achillea millefolium) 2 % klinte (agrostemma githago) 10 % farve-gåseurt (anthemis tinctoria) 2 % gulaks (anthoxanum odoratum) 5 % hjertegræs (briza media) 5 % smalbladet klokke (campanula persicifolia) 0,5 % blåklokke (campanula rotundifolia) 0,5 % nældebladet klokke (campanula trachelium) 0,5 % kornblomst (centaurea cyanus) 3 % alm. knopurt (centaurea jacea) 1 % cikorie (cichhorium intybus) 3 %

22 22 af Udførelse Kontrol alm. kamgræs (cynosurus cristanus) 10 % slangehoved (echium vulgare) 3 % knoldet mjødurt (filipendula vulgaris) 2 % fåresvingel (festuca ovina) 10 % gul snerre (galium verum) 1 % prikbladet perikon (hypericum perforatum) 1 % blåhat (knautia arvensis) 2 % hvid okseøje (leucanthemum vulgare) 5 % kællingetand (lotus corniculatus) 3 % tjærenellike (lychnis viscaria) 1 % trævlekrone (lychnis flos-cuculi) 1 % skov forglemmigej (myosotis sylvatica) 1 % merian (origanum vulgare) 0,5 % kornvalmue (papaver rhoeas) 4 % knold rottehale (phleum bartolinii) 10 % dunet vejbred (plantago media) 2 % hulkravet kodriver (primula veris) 2 % alm. brunelle (prunella vulgaris) 2 % nikkende limurt (silene nutans) 2 % dagpragtstjerne (sileni dioca) 2 % blæresmælde (silene vulgaris) 2 % harekløver (trifolium arvense) 1 % Frøblandingen udsås i en mængde på 1,5-2 kg pr m 2. Udsåningen skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden ultimo august-ultimo september. For at lette udsåningen blandes frøene med vermiculite eller sand. To til tre uger før såning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsplanter højere end 0,05-0,10 m slås af og fjernes før såning. Den udsåede vildeng må ikke fremtræde i synlige striber. Entreprenøren skal umiddelbart efter såning påregne den nødvendige renholdelse af såbedet for uønskede arter såsom melder, gråbynke, agertidsel, bjørneklo m.fl., indtil vildeng dækker bedet. Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.

23 23 af Pleje af vildeng Alment Materialer Udførelse Kontrol Områder med vildeng gennemgås fire gange årligt for kraftigt, konkurrerende ukrudt og for eventuelle skader på området, hvor eftersåning er nødvendig. Entreprenøren skal udbedre skader forårsaget af: bortskylning af frø ukrudt fugle regnkløfter osv. Gensåning skal foretages med samme frøblanding som ved førstegangssåning. Arealer skal slås en gang om året efter frømodning, normalt i slutningen af september. Det kan blive nødvendigt at slå to gange det første år, såfremt det konstateres, at der fremkommer en stor mængde af uønskede arter, såsom melder, agertidsel m.fl. Arealet sommerslås, inden de uønskede arter frømodnes. Arealerne slås i 10 cm højde. Visuelt. Dato for kontrol og urternes udvikling/tilstand noteres i kvalitetssikringshåndbogen. 7. Håndtering af forurenet jord 7.1 Alment Definitioner For jordpartier benyttes følgende definitioner (Definitionen er generel, og ikke alle jordtyper forekommer i entreprisen) Landzone Byzone Vejskel Vejskel Naturarealer, landbrug, skovbrug Øvrig landzone Forurenede grunde: V1/V2 kortlægninger Fokusarealer Øvrig byzone Områdeklassificeret byzone Vejareal Naturmuld (var. typer) Blødbund Ren muld Forurenet muld Ren muld Områdeklassificeret muld Overjord fra vejareal Regnvandsbassin Vejkassematerialer Sediment Naturråjord Ren råjord Forurenet råjord Ren råjord Ren råjord Råjord fra vejareal Overjord fra vejarealer er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal eksklusiv de belagte arealer. Tykkelsen er pr. definition 0,30 m.

24 24 af Generelt Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen. Områdeklassificeret muld er defineret som de øverste 0,30 m humusholdige materialer på områdeklassificerede (byzone-) arealer. Ren muld er uforurenet muld fra arealer, der ikke er vejarealer eller naturarealer. Naturmuld er defineret som øverste jordlag på natur-, landbrugs- og skovbrugsarealer i landzone. Råjord fra vejarealer er defineret som jord under overjord fra vejarealer, vejkassematerialer og sedimenter. Ren råjord er uforurenet råjord fra arealer, der ikke er vejarealer eller naturarealer. Naturråjord er defineret som jord under naturmuld. Punktkilder er afgrænsede lokaliteter med en konstateret særlig forurening. Der forventes desuden en begrænset mængde affald i form af teglstumper, plastik og enkelte glasstykker, som entreprenøren skal frasortere og kun må genindbygge efter tilladelse fra tilsynet. Al lettere forurenet og kraftigt forurenet jord skal genindbygges i den permanente genplaceringslokalitet TR IX og udlægges på 0,1 m sand og med miljønet over, inden udlægning af 0,5 m ren muld øverst. Arbejdet omfatter håndtering af kraftigt forurenet jord og lettere forurenet jord inden for eksisterende vejareal, fokusarealer, regnvandsbassiner og punktkilder. Følgende eksisterende veje, fokusarealer, regnvandsbassiner og punktkilder indgår i arbejdet: Helsingørmotorvejen M14, entreprise Til- og frakørselsramper ved afkørsel 11 Sandbjerg, Høsterkøb og tilkørselsrampe ved Elleslettegårdsvej Skærende veje, Sandbjergvej, Gøngehusvej og Elleslettegårdsvej Fokusarealerne: , , og -13, Regnvandsbassin nr. 1 ved stationering , v.v.s., regnvandsbassin nr. 2 ved st , v.v.s., og regnvandsbassin nr. 4a ved st v.h.s. Bygherren indhenter alle nødvendige 19-tilladelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for 19-tilladelser udleveres til entreprenøren inden arbejdets opstart. Entreprenøren skal sikre, at vilkårene i tilladelserne til enhver tid overholdes. Ved krav om tilsyn i tilladelserne udfører bygherren dette. Såfremt entreprenøren under sit arbejde ved syn, lugt eller andet observerer uventede forureninger eller jord, der forekommer mere forurenet end beskrevet i de miljøtekniske rapporter, skal bygherrens tilsyn straks tilkaldes. Ved uventet forurening må entreprenøren påregne midlertidigt stop i arbejdet i det forurenede område, mens arbejde uden for det forurenede område kan fortsættes.

25 7.1.3 Forundersøgelser SIDE 25 af 29 Hvis der i forbindelse med gravearbejderne træffes affaldsemner i form af f.eks. plastik, brokker eller lignende, tilkaldes bygherrens tilsyn. Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, transport, indbygning, komprimering, udtørring m.m.) henvises til de relevante anvisninger under afsnit 3 og 5. Der henvises i øvrigt til mængdeplaner og miljøplaner samt skema i afsnit 5. Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder. Kraftigt forurenet jord og lettere forurenet jord må ikke sammenblandes. Afgravning af materialer inden for fokusarealerne , , og -13, samt afgravning af sediment fra regnvandsbassinerne nr. 1, 2 og 4a foretages under miljøteknisk tilsyn fra Vejdirektoratet. Bygherren har udført alle nødvendige forundersøgelser langs vejrabatter, fokusarealer, punktkilder og sedimentbassiner. 7.2 Midlertidige og permanente genplaceringslokaliteter Overskudsmaterialer genindbygges i midlertidige og permanente genplaceringslokaliteter, jf. afsnit 5.4. Entreprenøren skal påregne, at de forskellige jordpartier skal midlertidigt eller permanent genplaceres efter nedenstående skema. Jordpartier, der ikke kan indbygges direkte, skal udlægges på 0,1 m sand. Jordtype Genplaceringssted Overjord fra vejarealer, lettere forurenet Råjord fra vejarealer, lettere forurenet Råjord fra områdeklassificerede arealer, lettere forurenet Jord fra punktkilder, kraftigt forurenet Vejkassematerialer, lettere forurenet Sediment fra regnvandsbassin, kraftigt forurenet Sediment fra sø ved Elleslettegårdsvej TR IX TR IX TR IX Bortskaffes til godkendt jordmodtager TR IX Bortskaffes til godkendt modtager TR IX

26 26 af Arbejdsdepoter Ikke aktuelt i denne entreprise. 7.4 Jord fra offentlige vejarealer Generelt vejjord Der er udført miljøtekniske undersøgelser af overjorden og råjorden fra vejareal (jf. rapporten vedrørende rabatjordsundersøgelser). Overjord Overjord fra vejareal disponeres som lettere forurenet, jf. O-planerne. Råjord Råjord fra vejareal disponeres som lettere forurenet råjord fra vejareal, jævnfør R- planerne Jord fra ramper Overjord og råjord fra til- og frakørselsramperne ved afkørsel 11 Sandbjerg, Høsterkøb og tilkørselsrampen til Elleslettegårdsvej disponeres som lettere forurenet overjord og råjord fra vejareal Jord fra skærende veje Der skal håndteres jord fra følgende skærende veje: Sandbjergvej Gøngehusvej. Ved de skærende veje disponeres over- og råjorden fra vejarealet som lettere forurenet overjord og -råjord fra vejareal Jord fra punktkilder Der er konstateret to punktkilder i råjorden fra vejarealet med kraftigt forurenet jord i v.v.s. mellem st st og mellem st st Punktkildens udbredelse er begrænset til råjorden fra belægningskant og indtil 1 m fra belægningskant. Jorden fra punktkilderne bortskaffes til ekstern godkendt modtager. Overjorden fra punktkilderne disponeres som lettere forurenet overjord fra vejareal Håndtering af sediment fra regnvandsbassiner Der skal håndteres sediment fra tre eksisterende regnvandsbassiner, Regnvandsbassin nr. 1, 2 og 4a, som bliver berørt af vejudvidelsen, Regnvandsbassinerne er beliggende ved følgende ca. stationeringer: St , v.v.s. (Regnvandsbassin nr. 1) St , v.v.s. (Regnvandsbassin nr. 2) St , v.h.s. (Regnvandsbassin nr. 4a).

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD JORDHÅNDTERING I STØRRE ANLÆGSPROJEKTER MILJØKOORDINATOR MICHAEL QUIST, VEJDIREKTORATET ONSDAG DEN 8. MAJ 2013 SCHÆFFERGÅRDEN, JÆGERSBORG ALLÉ

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N Notat Plan for håndtering af forurenet jord Etape 6063 - Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N 1. Indledning I forbindelse med udførelsen af anlægsprojektet etape 6063, Skærup-Vejle

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1

Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 2 JORDARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 FORBEREDENDE ARBEJDER 8 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 4 TØRHOLDELSE 5 RÅJORDSARBEJDER 6 GRÆSSÅNING 10 15 17 23 BILAG Bilag 2.1 Bilag 2.2 Jordhåndteringsplan

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose Udbygning af Køge Bugt Motorvejen,

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum

Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum 1. Generelt I nærværende bilag er udvalgte jordarters egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 1 af 26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Jordarbejder Supplerende bestemmelser til AAB - Jordarbejder. 1. Alment Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget. Arbejdet omfatter afgravning,

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni / Charlotte Togsværd von Scholten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 051212 12/13428 Jesper Glargaard JGL@VD.dk 7244 3729 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud entreprise 1435.201 M14 HELSINGØRMOTORVEJEN ENTREPRISE

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Bestemmelser og begrænsninger for arbejde på jernbanearealer, hvor Københavns Kommune udfører anlægsopgaver samt drift og vedligehold Islands Brygge Portal Rampe

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT EKSISTERENDE FORHOLD OPTIONER OPTION 1= SPORTSBANE OPTION 2= MULTIBANE OPTION 3= INDGANG OPT 2 OPT 1 OPT 3 MATERIALER OPTION 1 KUNSTGRÆS MØRKEGRØN TYPE: SOM PÅ EKSISTERENDE

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni 2006 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 3 2.1 Kontrolplan 3 2.2 Rydning 4 2.3 Nedrivning

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer - 2009 Udarbejdet for Århus Kommune Natur og Miljø, Teknik og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks 79 8100 Århus C (ref. GEO projekt 31851) Natur og Miljø

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere