Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole"

Transkript

1 Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri

2 á

3 Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret Skolens Overbestyrelse : Kirke - Departementet. Skolens Forstanderskab : Formand: Skolens Direkter. Historiemaler P. IV. Arbo*) (fra 1884). Ingeniør M. Morterud**) (fra 1889). Arkitekt W. Nordan*) (fra 1884). Snedkermester H. W Schroder**) (fra 1884). Skolens Direktør : Figurmaler, cand. jur. I. W. Holter, ansat Overlærere ved Dag - og Aftenskolen. LandskabsmalerH. Petersen (Frihaandstegn. I), a (1873"). Landskabsmaler P. Thurmann (Frihaandstegn. II), a (1869). Figurmaler 0. Wergeland (Frihaandstegning III), a Ingeniør S. Lie (Konstruktionstegn. I og a (1882). *) Valgte af Kirke-llepartementet. **) Valgte af Christiania Kommune. ***) De i Parenthes tilføiede Aarstal angiver Tiden for Ansættelse ved,den kg1. Tegneskole».

4 -- Arkitekt H. M. Schirmer (Ornamenttegn. I og II), a (1873). Arkitekt H. Nissen (Bygningstegning), a Arkitekt H. Olsen (Fagtegning for Haandværkere), a (1876). Figurmaler W. Peters (dekorativt Maleri), a Overlærere ved Aftenskolen: Landskabsmaler P. Barlag (Frihamidstegn. I). a (1879). Landskabsmaler C. Nielsen (Frihaandstegn. II), a Ingeniør H. Scheel*) (Konstruktionstegn. I), a (1880). Billedhugger M. Skeibrak (Modellering), a Lærere ved Aftenskolen : Arkitekt B. Lange") (Frihaandstegning I), a (1880). Arkitekt 9. Meyer (Frihaandstegning I), a Figurmaler E. Nielsen (Frihaandstegning III), a Kaptein 0. Færden (Konstruktionstegning I), a (1881). Kaptein 0. Strugstad (Konstruktionstegning I og II), a Skolens Sekretær : Telegrafist Berg-Yæger, a Kasserer : Kgl. Fuldm. H. Berner*), a Bibliothekar : Landskabsmaler C. Nielsen, a Vagtrnester : S. Mathiesen, a DagWolen begyndte den Iste Oktober 1890 og sluttede den 26de Mai Undervisningen fandt Sted: Frihaandstegning, Iste Trin Kl. 9-1 I Form. Frihaandstegning, 2det og 3die Trin Kl Form. Ornamenttegning og Konstruktionstegning, Kl. i 2-2 Eftm. *) Efter Ansøgning meddelt Afsked fra Skoleaarets Udgang. **) Permitteret for Skoleaaret. Som Vikar bar fungeret Landskahsmaler Georg Sfrømdal.

5 5 -- Bygningstegning, Fagtegning for Haandvcerkere og dekorativt Maleri hele Formiddagen fra KI. 9, saalænge der har været tilstrækkelig lyst. Antallet af Elever ved llagskolen var 186, af hvilke 39 samtidig besøgte flere Discipliner. Besøget i de forskjellige Dagklasser sees af Bilag i. Af Dageleverne var 85 kvindelige Elever. Skolepenge ved Dagskolen : For Bygningstegning, Fagtegning for Haandværkere, dekorativt Maleri og Frihaandstegning, 3die Trin Kr pr. Maaned; for hver af de øvrige Discipliner Kr pr. Maaned dog saaledes at ingen Elev erlægger en høiere Kontingent end Kr maanedlig. 8 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 3. Bilag 5 viser Antallet af Elever ved Dagskolen fordelt efter Fødselssteder. A ftenskolen begyndte den iste Oktober 1890 og sluttede den 26de Mai Undervisningen foregik i Maanederne November Marts KI. 6-8 Aften, i de øvrige Maaneder Kl. 7-9 Aften. Antallet af Elever ved Aftenskolen var 6o8, hvoraf 312 nyindmeldte. Af Afteneleverne var 46 kvindelige Elever. Frekvensen til de forskjellige Aftenklasser sees af Bilag 2. Skolepengene ved Aftenskolen er Kr for Skoleaaret, uanseet til hvilken Tid af Aaret Eleverne optages. 19 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 4. Bilag 6 viser Antallet af Elever ved Aftenskolen fordelt efter Fødselssteder. 5 Realstuderende af Faggruppe I og i Mineralstuderende har underkastet sig den lovbefalede Prove i Tegning for

6 Berg- og Realstuderende; Censuren var imidlertid ikke falden ved Skoleaarets Udgang. Af Realstuderende af de øvrige Faggrupper har 3 bestaaet den lovbestemte Prøve i Frihaandstegning og Konstruktionstegning. Foredrag. Perspektiv. Foredrag over Perspektiv i Forbindelse med Undervisning i Perspektivtegning har i Skoleaaret været holdt af Kaptein 0. Strugstad, for Tegneundervisningens Vedkommende tildels med Assistance af Premierløitnant H. W. Smith. Ved Undervisningen benyttes de af Tegneinspektør C. F. Andersen Lærer ved det tekniske Selskabs Skoler i Kjøbenhavn udarbeidede Opgaver. Kurset ar været besøgt af 52 Elever, hvoraf 9 fra forrige Aar. Arithmetik og Geometri. Et Kursus i Arithmetik og Geometri har været afholdt af Kaptein 0. Færden. Kurset har været besøgt af 38 Elever. Paa Grund af Kaptein Færdens Forfald blev der ved Kursets Afslutning ingeri Prøve afholdt. Anatomi. Elever af Skolens øverste Frihaandsklasse og Modellerklassen har i det forløbne Aar, i Lighed med flere foregaaende Aar, velvillig været givne Adgang til at følge Professor Dr. Nicolaysens Foredrag Over Anatomi for Centralskolens Elever. Kunsthistorie. Professor Dr. L. Dietrichson har i det forløbne Aar i en Række vel besøgte Forelæsninger over Kunsthistorie for Elever af Skolens høiere Klasser gjennemgaaet Renaissancens og den nyere Kunst.

7 7 -- Den aarlige Ucistilling af Elevarbeider, der fandt Sted den 3ote og 3I te Mai 1891, var talrig besøgt. Skolens Bibliothek har været holdt aabent i Skoleaaret 2 Gange ugentlig 2 Timer ad Gangen. Lærerstipendier. Det i dette Øiemed for Budgetterminen bevilgede Beløb, Kr. i,000.00, fordeltes af Kirke-Departementet, efter Forstanderskabets Forslag, ligelig mellem Direktør I. W. Holter Overlærer H. Petersen som Reisestipendier, den førstnævnte til Ophold ved Skolerne navnlig i Amsterdam, Haarlem og Antwerpen, sidstnævnte for under et Ophold i Paris at gjøre sig bekjendt med Undervisningen ved de kommunale Tegneskoler m. v. Stipendier for Elever af Skolen. Aarlig uddeles Skolestipendier til Elever af Skolen, der er trængende, og som ved Talent, Flid og god Opførsel har vist sig værdige dertil. I dette Øiemed var for Budgetterminen bevilget Kr , der uddeltes til Dekorationsmalerne A. Andersen og Lars Yordet (hver Kr. 200) og Gravør F. Holm (Kr. 100). Horns Legat. Legatkapitalen udgjør Kr , og de aarlige Renter skal efter Statuterne uddeles som Præmier til en eller to af Skolens bedste Elever blandt Haandværkslærlinge eller Svende..Renterne for afvigte Budgetaar anvendtes til Indkjøb af et Akvarelskrin, der tildeltes Dekorationsmaler Elling Trønnes.

8 Johan Finnes Legat. Legatet er tillagt den kg1. Kunst- og Haandværksskole, og bestyres af Kirke-Departementets Chef i Forbindelse med Skolens Forstanderskab. Legatet har en Kapital af ca. Kr. 70,000.00, og de aarlige Renter skal hvert Aar paa Testators Fødselsdag, den 26de Oktober, uddeles til værdige, trængende norske Kunstnere Malere, Lithografer og Kunstnere, som med disse kan sættes i Klasse til Befordring af deres Studium i F9dela2idet. Af Renterne for afvigte Budgetaar uddeltes Stipendier til: Malerne: Frk. Ingerid Dahi, Gudmund Stenersen, Frk. Ragnhild Thrane, Frk. Maren Sverdrup, R. Uthuslien samt Xylograf Alb. Maller, hver Kr Skolens Undervisningsplan findes aftrykt som Bilag No. 7. Skolen har i det forløbne Aar ifølge Kassererens Regnskab havt følgende Indtægter og Udgifter: Indtægter: i. Beholdning fra forrige Regnskabsaar Kr. 1, Skolepenge: Dagskolen Kr. 2, Aftenskolen» 2, , Christiania Kommunes Bidrag» 20, Statskassens Tilskud» 34, Tilfældige Indtægter» 0.25 Kr. 60,944.27

9 9 Udgifter: Lønninger Kr. 37, Extraundervisning og Foredrag» 2, Bibliotheket» 1, Fripladse» Stipendier: for Direktør og LærereKr. 1, for Elever» , Inventar og Sarnlinger» 3, Leie af Lokale» 7, Lys og l3rænde» 4, Blandede og tilfældige Udgifter: Kontor- og tilf. Udgifter. Kr.1, Renhold» r levende Model» , Beholdning 30 Juni 1890» 1, Kr. 60, Christiania i Oktober I. W. Holter.

10 Bilag 1. Tabel over Elevantallet i Skolens Klasser i Skoleaaret 189o (Dagskolen.) Klasserne for Frihaandstegning, Iste Trin 90 Elever. Klasserne for Do. 2det Trin 8i Klassen for Do. 3die Trin 30 Konstruktionskiasserne 45 Ornamentklassen 28 Bygningsklassen 14 Haandværksklassen 3 Dekorationsmalerklassen 20

11 Bilag 2. (Aftenskolen.). Ornamentklassen 35 Klasserne for Frihaandstegning, I ste Trin 325 Elever. Modellerklassen 18 Konstruktionskiasserne Bygningsklassen 23 Klasserne for Do. 2det Trin 134 Klassen for Do. 3die Trin 67 Tabel over Elevantallet i Skolens Klasser i Skoleaaret Dekorationsmalerklassen 17 Haandværksklassen 23

12 12 Bilag a Tabel, visende Dagskole-Elevernes Livsstilling. Bygningsteknikere 21 Gravører 4 Ingeniører 4 Kunstnere: Malere 6 Lithografer 2 Lærere og Lærerinder 7 Malere 29 Maskinister Militære Skoleelever 7 Stenhuggere Studenter (hvoraf 3 Realister og i Mineralog) 14 Tegnere 6 Telegrafister 2 Teknikere 8 Tøtnrere Ubestemte (hvoraf 69 Kvinder) Bilag 4. Tabel, visende Aftenskole-Elevernes Livsstilling. Billedskjærere og Træskjærere 17 Blikkenslagere 2 Bogbindere Lateris.. 29

13 Transport. 20 Bygningsteknikere 63 Bøssemagere Forgyldere Fotografer og Retoucheurer 5 Gibsmagere Gravører 12 Guldsmede 21 Handelsbetjente og Kontorister 2 Hjulmagere 6 Ingeniører 3 Instrurnentmagere 9 Kunstnere: Billedhuggere Malere 8 Landmaalere Lithografer 5 Lærere og Lærerinder Malere 116 Mekanikere 32 Militære 29 Realkandidater Sadelmagere 3 Skoleelever 92 Smede 4 Snedkere 56 Stenhuggere 4 Studenter, deraf II Realister og 4 Mineraloger 22 Tegnere 4 Lateris.. 536

14 14 Transport 536 Teknikere 12 Telegrafister 3 Typografer 3 Tømrere 5 Uhrmagere Visergutter 4 Xylografer 6 Ubesternte (deraf 33 Kvinder) 38 6o8 Bilag 5. Tabel, visende Antallet af Elever ved Dagskolen i Skoleaaret , fordelt efter Fødselssteder. Aalesund 2 Transport. 114 Akershus Amt 9Fredrikshald Arendal Fredriksstad 4 Bergen Gjøvik Bratsbergs Amt 2 Hamar Christiania 88 Hedemarkens Amt. 6 Christianssand 2 Horten 2 Christianssund Hørlefos Drammen 4 JarlsbergogLaurvigs Egersund 3 Amt 3 Flekkefjord Kristians Amt 4 Lateris 114. Lateris 137

15 1 Transport.. 137Transport Laurvig iskien 2 Lillehammer 3 Smaalenenes Amt 3 Molde 2 Stavanger Amt i Moss 2 Stenkjær 2 Nedenæs Amt I Svelvig 2 Nordlands Amt...,.. 3 Søndre Bergenhus Amt 2 Nordre Bergenhus Amt 1Trondhjem 4 Nordre Trondhj. Amt. 5Tvedestrand i Porsgrund 2 Romsdals Amt 2 Amerika i Røros 2 Danmark i Sandefjord i Rusland i Sarpsborg i Sverige 3 Lateris B i I ag 6. Tabel, visende Antallet af Elever ved Aftenskolen i Skoleaaret 189o-1891, fordelt efter Fødselssteder. Aalesund Aasgaardstrand 2 Akershus Arnt 57 Arendal 4 Bergen 6 Bodø Bratsberg Amt 7 Transport.. 78 Buskeruds Amt 17 Christiania 278 Christianssand 3 Christianssund Drammen 16 Drøbak Lateris.. 78 Lateris.. 394

16 --16 Transport 394 Transport Ekersund Nordlands Amt 10 Farsund Nordre Trondhj. Amt. 4 Finmarkens Amt Porsgrund Flekkefjord Romsdals Amt 7 Florø Røros 3 Fredrikshald 2 Sandefj ord Fredriksstad 8Skien Grimstad 2 Skonevik Hamar Smaalenenes Amt 2 2 Haugesund Stavanger 4 Hedernarkens Amt. 37 Stavanger Amt Horten 3 Stenkjær 2 Hønefos 2 Svelvig 2 JarlsbergogLaurvigs Svolvær Amt to Søndre Bergenhus Amt 2 Kongsberg Søndre Trondhj. Amt.. 4 Kongsvinger 3 Trondhjem 9 Kragerø Tvedestrand 3 Kristians Amt 1 2 Tønsberg 3 Laurvig 4 Vadsø Levanger 2 Lillehammer Lillesand Amerika Mandal 3 Danmark 2 Molde 2 England 2 Moss... 2 Italien Namsos 2 Rusland Nedenæs Amt Sverige 14 Lateris 501 6o8

17 17 BHag 7. Plan for Undervisningen ved den kg1. Kunst- og Haandværksskole i Christiania. (Approberet ved Kirke-Departementets Skrivelse af I ate Oktober 1889.) Frillaandstegning, i ste Trin: Tegning efter Forlæggeblade uden Skygge. Forsaavidt Elevens Standpunkt gjør det fornødent, begyndes med retliniede Figurer, fra hvilke i ethvert Fald snarest mulig gaaes over til krumliniede eller sammensatte ornamentale Former (Blad- og Kalkforrner), og fortsættes i en med udelukkende Hensyn til Elevens Fremskridt fortsat Rækkefølge, indtil han formaar nogenlunde korrekt at gjengive et mere udviklet Ornament. Eleverne belløver ingen Forkundskaber. Frihaaudsteguing, 2det Trin: Tegning efter Legerner. A. i. enkle, af plane Flader begrænsede, Legemer (Kubus, Prisme og Pyramide); 2. vanskeligere, af saavel rette som krumme Flader begrænsede, Legemer ; Sammenstilling af flere Legemer. Forud for Tegningen gaar en Forklaring af Perspektivets Hovedregler samt deres Anvendelse i det foreliggende Tilfælde. Til Klargjørelse af de saaledes indøvede perspektiviske Reglers praktiske Nytte gaaes over til Modeller, hentede fra det praktiske Liv (Stuhlmanns Modeller, Vaseformer o. alt uden Skygge, idet de ikke synlige Linier punkteres. Eleverne maa have gjennemgaaet i.

18 18 3. B. Tegning med Skygge efter stereometriske Legemer, ornamentale og andre Afstøbninger i Relief samt Dyremasker. Eleverne maa have gjennemgaaet I og Frihaandstegning, 3die Trin: A. Tegning med Skygning efter Masker og Afstøbninger af Hænder og Fødder, Buster og hele Figurer. Anatomisk Tegning efter Kranier, Skelet og Muskelmand. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og B. Tegning efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3 og Konstruktionstegning, iste Trin: Øvelse i Brug af Tegneapparater og Optrækning. Plangeometrisk Tegning til og med Keglesnitslinier, Spiraler og Cykloider. Projektionslærens almindelige Grundsætninger. Projektion af Legemer, begrænsede af plane og krumme Flader. Snit og Udfoldinger. - Skyggetegning. Eleverne maa have gjennemgaaet I. 7. E. Perspektivtegning. Eleverne rnaa have gjennemgaaet i samt 6, A og B. 8. Konstruktionstegning, 2det Trin: A. lleskriptiv Geometri : Tegning efter Holst og Johannesens, Brochs samt Leroys Lærebøger med Anvendelse paa Skyggelæren. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6.

19 19 B. Maskintegning : i. De enkelte Maskindeles Konstruktion. 2. Opmaaling af Modeller og Maskiner samt Konstruktion af samtnensatte Maskiner efter Skisser og Opgaver..Eleverne maa have gjennemgaaet 1,, 6 og 20. Ornamenttegning : A. Elementær Ornamentlære: Skelettet og almindelig Bygning af Ornamentet uden Hensyn til Stilperioder. Eleverne tnaa have gjennemgaaet i og 6. Stiliseren af Planter. Anvendt Ornamentlære: Anvendelse af Ornamentiken i de forskjellige Stilperioder under fiensyn til de forskjellige Fag. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6 og to. 12. Nodellering i Ler og VoX: Kopieren af ornarnentale og andre Afstøbninger Relief samt Masker. Modellering i Relief efter fritstaaende Gjenstande. Modellering efter grafiske Fremstillinger. Eleverne maa have gjennemgaaet I og D. Modellering efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og E. Modellering efter egne Kompositioner. Eleverne rnaa have gjennemgaaet I, 2, IO, I I, 12 og 13. I Forbindelse med Undervisningen i Modellering bibringes Eleverne Ovelse i at tage Form samt Støbning i Gibs.

20 Bygningstegning: Elementær 13ygningslære: a. Murkonstruktioner ; b. Tømmerkonstruktioner; c. enkle Jernkonstruktioner ; cl. Indredningsarbeider. Løsning af Opgaver i ovennævnte Fag. Hertil Foredrag over Bygningskonstruktion og Materiallære samt Fasthedslæren anvendt paa Bygningskonstruktioner. Eleverne maa have gjennemgaaet i, 6 og C. Arkitektonisk Stillære: Gjennemgaaelse af Stil- og Proportionslæren. Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 6, io, i5 og Fagtegning for Haandværkere. Faglig Undervisning i Haandværk og Kunsthaandværk. A. Opmaaling og Tegning efter Modeller og Forlæggeblade af Gjenstande inden Elevens Haandværk. Eleverne maa have gjennemgaaet i, 6 og i Regelen Selvstændig Komposition af Gjenstande inden Elevens Fag med Udførelse af Arbeids- og lletaljtegninger. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6, 10, ti og 17. Elever, hvis Haandværk betinger Kjendskab til plastisk Ornamentik, maa tillige have gjennemgaaet Dekorativt 11a1eri. A. i. Malen efter Dekorationsdele i Gibs eller andet Materiale med særligt Hensyn til Behandlingen af Lys og Skygge. 2. Malen efter farvige Dekorationsdele i Akvarel, Lim, Tempera og Olje.

21 2.1 Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given. Malen efter Naturgjenstande, der finder Anvendelse i Dekorationen. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 6, 7 og to. B. i. Opgaver over samlede Dekorationer, hvor Grundformen er given udført i Akvarel med Maalestok. 2. Udførelse i naturlig Størrelse efter egne Akvarelskisser. Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 og 19 A. 20. Arithmetik og Goometri. Regning: til og med Uddragning af Kvadratrødder (tildels Kubikrødder). Bogstavregning: til og med Løsning af "1 ste Grads Ligninger med i Ubekjendt. Plangeometri: Dens Elementer og praktiske Anvendelse til Beregning af Triangler, Polygoner og Cirkkr. Stereometri: Beregning af de almindelige geometnske Legemer. Eleverne behøver ingen Forkundskaber.

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole i Christiania. Skoleaaret 1894-1895. ~-0 Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 5895. 4 Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given. Malen efter

Læs mere

Den norske Kunst- og handurksskole

Den norske Kunst- og handurksskole Aarsberetning fra Den norske Kunst- og handurksskole i Christiania. 1888-1889. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1889. Skole-Efterretnin g e r for Skoleaaret 1888-1889. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Christiania. 1891-1892. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1892. (T, Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1891-1892. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1903-1904 CHRISTIANIA 1904 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI I. Skolens nye Bygning. Da Skolen i afvigte Høst skulde begynde

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1895-1896. Christiania. Morten Joha nsens Bogtrykkeri. 1896. gu!,:57-4y,74, T.N.- Skole-Efterretninger for Sk oleaaret

Læs mere

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole Aarsberetning fra Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole i Christiania. 1886-87. Christian ia. J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.. 1887. 4 t. 1NStby c.. ' 1.7.,., 1' "4>. C ølt,!1.10tri,6er5., ' 6.>

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1900-19o1. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1901. tflm, 0 w 042' ø tiott JT 44, t,nt# Skole-Efterretninger

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1892-1893. C Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1893. á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1892-1893. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole i Christiania, 1889--1890. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. IS90. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1889-1890. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE I CHRISTIAN1A AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1908-1909 ffi

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole i Christiania. Skoleaaret 1896-1897. Christiania. Morten Johansens Dogtrykkeri. 1897. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1896 4897. Skolens

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1904-1905 c)5 7K) MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1905 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1904-1905. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko

Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko i Christiania. Skoleaaret 1901-1902. ->----`". Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1902. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1901-1902.

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1906-1907 6 71:3 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1907 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1906-1907. Skolens

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1905-1906 6.2. MORTEN JOHAN'SENS BOGTRYKKERI CHRISTIANIA 1906 b. gunstika,, JeCtit)Tf.XET t43 4.5 Skole-Efterretnin ger

Læs mere

Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole

Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole Aarsberetning fra Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole i Christiania. 1887-88. Christiania. R. Hviids Enkes Bogtrykkeri. 1888. Skole-Efterretning er for Skoleaaret 1887-1888. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r- 1912 67:3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912 á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1911-1912.

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1909-1910 c)7() MORTEN JOHANSENS 130GTRYKKERI - CHRISTIANIA 1910 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1909-1910. Skolens

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième serie.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénée) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. ( Mouvernent

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement.

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants, Handels og Told-Departement. Finants, Handels og Told-Departement. Da Departementet er kommet til Kundskab om, at Postgangen over Ystad med Dampfartøier er standset, saa tilkjendgives herved Postcontoiret til Efterretning og Iagttagelse,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr

Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr Representanter på det overordentlige Storting 1814 (Kilde NSD) Tabellen kan i MSWord sorteres på de forskjellige kolonner. Lnr Valgdistrikt Etternavn Fornavn Fodt Død Tittel Eidsvollsrep Rnr Supnr 58*

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Valg 11-13/3 Kanal 18-20/3 Kanal Runde 1 Valg Runde 2 TV 2 Fredag 11. mars kl. 19.00 Aalesund - Stabæk TV 2 Zebra/TV 2 Sumo TV 2 Fredag 18. mars kl. 19.00 Tromsø - Start TV 2 Zebra/TV 2 Sumo TV 2 Lørdag

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere