Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud"

Transkript

1 Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl Søborg Deltagere: Erik Andersen formand (EA) Birgith Hansen næstformand (BH) Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Birgit K. Nielsen bestyrelsesmedlem (BN) Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Kurt Kristensen bestyrelsesmedlem (KK) John Ejsing bestyrelsesmedlem (JE) Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Dennis Schultz administrerende direktør direktør driftschef Erik Andersen orienterede om, at Lars Hansen d.d. pr. mail havde meddelt, at Johnny Ryttersson i mail havde oplyst, at han melder fra til alt det næste stykke tid. Lars Hansen er næstformand i afdelingsbestyrelsen i Marielyst og suppleant for Johnny Ryttersson i organisationsbestyrelsen, så al mail aktivitet skal indtil videre forbi ham som stand-in for Johnny Ryttersson. Erik Andersen anmodede om, at der blev indsat et punkt 0 vedrørende salg af CO 2. Dette blev godkendt. Dagsorden: 0. Salg af CO 2, Mørkhøjvænge 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Revisionsprotokol 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2012/13 4. Generel drøftelse af fordele og ulemper ved kollektiv råderet (bilag 1) 5. Afd. 2 Ved Stadion - kollektiv råderet til køkkenmodernisering (bilag 2 og 2a) 6. Afd. 4 Marielyst - kollektiv råderet (bilag 3 og 3a) 7. Godkendelse af salg af trailer (bilag 4) 8. Godkendelse af aftale med BEKEY (bilag 5 og 6) 1

2 9. Godkendelse af aftale med Udbetaling Danmark (bilag 7) 10. Godkendelse af ny lejekontrakt i GAA ApS 11. Afd. 6 Mørkhøjvænge - status for byggesagen 12. Status erhvervslejemål 13. Personalesituation 14. Kompetence vedrørende godkendelse af byggesager (bilag 8 og 9) 15. Fraflytningsstatistik (bilag 10) 16. Status på E-flyt 17. Styringsdialog med Gladsaxe kommune 18. Orientering om fugtsager (bilag 11) 19. Oplæg om energimærkning af afdelingerne 20. Kildevængets Børneinstitution 21. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 (bilag 12 og 12a) 22. Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst 23. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget 24. Bondehavevej, Landsbyggefondsmidler til nyt antenneanlæg 25. Orientering om indgåede overenskomster (BL/ejendomsfunktionærer) 26. Orientering om ændring af ventelisteprincipper 1. januar Nyt fra afdelingerne 28. Lukket punkt (bilag 13) 29. Eventuelt 0. Salg af CO 2, Mørkhøjvænge Der har været udbud for salg af CO 2 vedrørende Mørkhøjvænge. Salget sker på baggrund af energirenoveringen, der er en del af helhedsplanen. DONG har givet det bedste bud på 0,39 kr. pr. KwH. at organisationsbestyrelsen godkender salget. Organisationsbestyrelsen bad om, at administrationen kontaktede Gladsaxe Kommune for at høre om de kunne tilbyde en bedre pris. I modsat fald godkendte organisationsbestyrelsen salgsaftalen. 2

3 Efterfølgende kan det oplyses, at kommunens pris for CO 2 ligger under den af DONG afgivne pris. 1. Godkendelse af protokol fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. juni 2014 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Erik Andersens kommentarer. at referatet godkendes og underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at oplysningerne tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 3. Gladsaxe Kommunes godkendelse af regnskaberne 2012/13 Gladsaxe Kommune har ikke behandlet regnskaberne endnu. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Efterfølgende kan det oplyses, at kommunens godkendelse af regnskaberne er modtaget. Godkendelsen vedhæftes nærværende referat. 3

4 4. Generel drøftelse af fordele og ulemper ved kollektiv råderet I forbindelse med kommunens godkendelse af kollektiv råderet, lægger kommunen vægt på "det lejedes værdi" samt en maksimering af det samlede tillæg til det enkelte lejemål. Kommunens praksis kan bruges som oplæg til drøftelserne (bilag 1). Beboerne har altid en "individuel råderet", hvor den enkelte beboer selv kan finansiere moderniseringer. Ved fraflytning godtgøres restbeløbet af afdelingen og ny lejer pålægges den forhøjede leje. Beløbene for individuel råderet pr. 1/ er kr samt under forudsætning af kommunens godkendelse et forhøjet beløb på kr Ved individuel råderet kan beboeren bruge "håndværkerfradraget" på kr pr. voksen person i lejemålet. Beboeren sparer den relativt dyre forrentning af investeringen, men modtager til gengæld ikke boligsikring af investeringen. at organisationsbestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved den kollektive råderet. Organisationsbestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved den kollektive råderet, og besluttede fremadrettet, at organisationsbestyrelsen ved ansøgninger om kollektiv råderet skal have afdelingens økonomi analyseret, herunder det nuværende og fremtidige huslejeniveau. Der skal lægges vægt på, om der er større renoveringsarbejder på vej og om det på grund af huslejens størrelse kan være risiko for udlejningsproblemer. Det skal overvejes, om beløbets størrelse med den kollektive råderet skal gradueres efter lejemålets størrelse. Ligeledes blev det besluttet, at køkkener skal afskrives over 10 år. Beboere skal orienteres mere om den individuelle råderet, som kan være en billigere løsning for beboeren. Det blev endvidere besluttet, at forslag fra en afdelingsbestyrelse om råderet, skal forelægges organisationsbestyrelsen forinden forelæggelse på et beboermøde. 4

5 5. Afd. 2 Ved Stadion - Kollektiv råderet til køkkenmodernisering Afdelingsmødet har den 15. maj 2014 godkendt brug af den kollektive råderet til modernisering af afdelingens køkkener. Der er fastsat et maks. beløb pr. køkken på kr inkl. omkostninger med en samlet maksimal låneoptagelse på kr jf. (bilag 2). Det fremgår af (bilag 2a) hvad huslejen er pr. 1/ samt den fremtidige husleje inkl. køkken. at organisationsbestyrelsen, under forudsætning af kommunens godkendelse, godkender brug af kollektiv råderet til køkkenmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse på kr Det blev oplyst, at der skal renoveres stigstrenge i afdelingen. Organisationsbestyrelsen foreslog, at man udskød beslutningen om kollektiv råderet og fik fremskyndet projektet med stigstrenge og så fik etableret køkkener i hele afdelingen samtidig. Da afdelingen ikke har likviditet til projektet kan det betyde, at der skal optages lån og eventuelt søges om tilskud fra trækningsretten/dispositionsfonden. Organisationsbestyrelsen vil, når projektet og økonomien foreligger, vurdere om det kan gennemføres som anført. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. 6. Afd. 4 Marielyst - Kollektiv råderet til badeværelser Afdelingsmødet har den 27. maj 2014 godkendt brug af den kollektive råderet til modernisering af afdelingens badeværelser. Der er fastsat et maks. beløb pr. badeværelse på kr inkl. omkostninger med en samlet maksimal låneoptagelse på kr jf. (bilag 3). Det fremgår af (bilag 3a) hvad huslejen er pr. 1/ samt forhøjelsen på grund af altan samt forhøjelsen ved etablering af nyt køkken samt bad. 5

6 at organisationsbestyrelsen, under forudsætning af kommunens godkendelse, godkender brug af kollektiv råderet til badeværelsesmodernisering og den deraf følgende låneoptagelse på kr Organisationsbestyrelsen besluttede at afvise kollektiv råderet til badeværelser på nuværende tidspunkt, dels på grund af det deraf følgende huslejeniveau, dels at der er en ikke afsluttet byggesag samt at der er et ikke afsluttet projekt vedr. køkkenmodernisering i afdelingen. Organisationsbestyrelsen vedtog, at der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til modernisering af både køkken og bad til samme lejemål på grund af huslejen. Ligeledes kan det overvejes, at beløbet gradueres i forhold til lejemålets størrelse. Gladsaxe Kommune orienteres om ovenstående. 7. Godkendelse af salg af trailer Traileren som efter det oplyste er indkøbt af GAA som ønskes solgt. Traileren er vurderet til en salgspris på mellem kr til kr (DBA). Traileren har været brugt til ud- og indkørsel af havebænke i Marielyst. LAR projektet har dog forandret udeområderne så meget, at den størrelse trailer ikke længere kan benyttes. De øvrige afdelingerne har ikke og ønsker ikke at benytte traileren. Den endelige salgspris bør efter vores vurdering sættes til kr ,00 ud fra trailerens aktuelle stand. Tilbud om køb af trailer fra Lars Riggelsen vedlægges som (bilag 4). at organisationsbestyrelsen godkender salg af trailer. Organisationsbestyrelsen godkendte salg af trailer til kr Lars Riggelsen får traileren tilbudt. Såfremt han ikke ønsker at købe den, godkendte organisationsbestyrelsen at traileren kan sælges til anden side. 6

7 8. Godkendelse af aftale med BEKEY Gladsaxe Kommune ønsker at lette adgangen til de borgere, som kommunen udfører service for i hjemmet. Det kan f.eks. være adgang for hjemmeplejen. Hvis der er dørtelefon ved opgangen medfører det, at plejepersonalet skal have nøgle til opgangen. Dette løses i dag med nøgleboks i muren med nøgle til opgangen. Ved montering af en lille printplade i dørtelefonen kan der skabes adgang til opgangen ved f.eks. en smartphone. Det fungerer ved, at relevant plejepersonale får en digital nøgle, der virker til dørtelefonen i et bestemt tidsrum på døgnet. En digital nøgle virker kun til den smartphone, den er tildelt. Gladsaxe Kommune har for en 4-årig periode lavet kontrakt med firmaet BEKEY A/S om et system for adgang til opgangene, og man anmoder nu boligselskaberne om at lave aftale med BEKEY for levering, montering og drift af adgangssystemet. Gladsaxe Kommune anmoder derfor GAA om at indgå aftale med BEKEY. Det er BEKEY der betaler, ejer, driver og vedligeholder systemet. BEKEY-systemet ændrer ikke på den almindelige adgang til opgangen ved nøgle eller lignende. BEKEY kan sælge adgang til andre firmaer og myndigheder, der kan være relevante for beboere/afdelingsbestyrelse. Her tænkes på post, reklamer, Aarstiderne.dk o.s.v., men salg af adgang kan kun ske med GAAs godkendelse. Ved driftsforstyrrelser i adgangsdørene er det aftalt, at BEKEY skal servicere dørlåsene indenfor 24 timer. I modsat fald kan vi bruge vores egen elektriker og viderefakturere til BEKEY, såfremt fejlen var BEKEYs system. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel. Fordele: - Bedre service af de berørte beboere - Mulighed for med tiden selv at indgå abonnement med BEKEY og lette adgangen til opgangene for vores samarbejdsparter. - Færre fysiske nøgler i omløb Ulemper: - Ved driftsforstyrrelser kan ansvar ligge flere steder. Der vil uvægerligt komme diskussioner. Herudover bemærkes: - Forventet at være omkostningsneutralt - Samarbejdet kan opsiges med 1 måneds varsel gældende ved udløb af måneden (Jfr. bilag 5) 7

8 Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at abonnere på adgang via BEKEY til f.eks. håndværkere. Prisen og vilkår for denne adgang skal forhandles og koster p.t. ca. kr. 475 årligt pr. opgang (jfr. bilag 6). at organisationsbestyrelsen godkender aftalen med BEKEY for så vidt angår Gladsaxe Kommunes adgang til opgangsdørene. at organisationsbestyrelsen drøfter Abonnement PLUS aftalen. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen med BEKEY. Det blev præciseret, at såfremt der blev problemer med BEKEY skal aftalen opsiges med 1 måneds varsel. Organisationsbestyrelsen meddelte, at Abonnement PLUS aftalen ingen interesse har p.t. 9. Godkendelse af aftale med Udbetaling Danmark Flere kommuner har længe afregnet boligsikring direkte med administrationen. I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark er det muligt for boligorganisationer generelt at tilmelde sig ordningen. Ordningen indebærer, at administrationen modtager boligsikringen og beboerne opkræves den deraf følgende mindre husleje. For boligorganisationen vil det betyde, at opståede restancebeløb bliver mindre. (Jfr. bilag 7) at organisationsbestyrelsen godkender aftalen vedrørende GAA. Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen. 10. Godkendelse af ny lejekontrakt i GAA ApS Der foreligger 2 kontrakter - GAA ApS/Kildevænget og GAA ApS/Lægehuset. Begge kontrakter skal revideres og godkendes af organisationsbestyrelsen. 8

9 at sagen behandles under det lukkede punkt. Organisationsbestyrelsen godkendte, at punktet tages under det lukkede punkt. 11. Afd. 6 Mørkhøjvænge - Status for byggesagen Der har været afholdt licitation og SB Entreprise A/S er indstillet og valgt som entreprenør. Licitationsresultatet holdt sig inden for det tidligere godkendte anlægsbudget og skema A og der er indberettet skema B. Gladsaxe Kommune og Landsbyggefonden har givet endeligt tilsagn og godkendt skema B. Underskrevet entreprisekontrakt er fremsendt til rådgiver. Sagen startes op og efter den foreløbige tidsplan skal projektet være afsluttet medio Når sagen er godkendt laves der en aftale om byggeforretningsførelse med PAB. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning og giver organisationsbestyrelsens formand fuldmagt til at underskrive standard byggeforretningsføreraftale med PAB. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte, at formanden kan underskrive en byggeforretningsføreraftale. 9

10 12. Status erhvervslejemål Afd. 4, Marielyst Gladsaxevej 130. st. 5 Lejemålet er opsagt pr. 1. oktober Kontraktoplæg er sendt til Søstrenes Begravelsesforretning. Vi afventer tilbagemelding Gladsaxevej 130. st. 7 Lejemålet er ledigt pr. 1. december Godkendelse af branchen frisør og kosmetolog er godkendt af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsens formand. Organisationsbestyrelsen har godkendt nedslag i lejen fra ny leje til nuværende leje i perioden 15/8 30/ = 3½ måned. Ny leje fra 1/ på kr./m 2. Afd. 5, Kildevænget Kildebakkegårds Alle 168, Lægepraksis til overdragelse pr. 1/ Oplæg til ny kontrakt med 2 nye læger er vedlagt dagsordenen og behandles under det lukkede punkt Solnavej 65, st. 3 Lejemålet er ledigt pr. 1. november Der er en interesseret lejer, der vil drive branche med beklædning og smykker. Branchen er godkendt af afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsesformand. Kontrakten er godkendt. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Lone Lund-Rasmussen orienterede om, at Gladsaxevej 130, st.5 og 7 var udlejet og dermed afsluttet. Solnavej 65, st.3. Lejer er sprunget fra i sidste øjeblik. Organisationsbestyrelsen besluttede at administrationen kan nedsætte lejen, hvis det bliver nødvendigt. Det er aftalt, at leje og branche altid skal godkendes af formanden for den enkelte afdeling og organisationsbestyrelsesformanden. 10

11 13. Personalesituationen Alle afdelinger har fuld bemanding. Kildevænget har et løbende samarbejde med Gladsaxe Kommune om praktikplads for ledige som har behov for 3 til 6 måneders praktikforløb (under ordningen "springbrættet"). I øjeblikket har Kildevænget en praktikant beskæftiget (Patric Löfberg startet den ). at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Det blev forespurgt om Marielyst ikke også burde have en praktikant. Det blev oplyst, at det blev vurderet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 14. Kompetence vedrørende godkendelse af byggesager På organisationsbestyrelsesmødet den 3. juni 2014, blev det besluttet at der skulle udarbejdes en politik med retningslinjer for byggesager i GAA. Politikken med retningslinjer vedlægges som (bilag 8). Som en del af retningslinjerne er også udarbejdet en standard byggeforretningsføreraftale, der er vedlagt som (bilag 9). at organisationsbestyrelsen godkender politik for retningslinjer for byggesager i GAA og standard byggeforretningsføreraftale. Organisationsbestyrelsen godkendte begge dokumenter med enkelte rettelser. 15. Fraflytningsstatistik Fraflytningsstatistik for perioden 1. januar 31. juli 2014 vedlægges som (bilag 10). Udlejningssituationen: Vi har ingen problemer med at udleje boligerne i GAA. Vi sender tilbud ud til ansøgere og som regel accepterer en af disse ansøgere tilbuddet. 11

12 Vi har dog i afdeling 5, haft en enkelt lejlighed, som vi sendte ud i 2. tilbudsrunde. Herefter blev lejligheden udlejet med det samme. at statistikken tages til efterretning. Fremover kaldes punktet Udlejningssituation. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 16. Status på E-flyt Fremdriften bliver mere og mere stabil. De sidste mange sager er kørt fint. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Dennis Schultz oplyste, at alle bruger systemet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 17. Styringsdialog 2014 med Gladsaxe kommune Referatet er godkendt af deltagerne og vil, når det er underskrevet, blive udsendt til organisationsbestyrelsen. Kommunen har særskilt godkendt GAAs udlejningsregler af 4-rums boliger og derover til børnefamilier. at orienteringen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 12

13 18. Orientering om fugtsager Sagerne bliver afsluttet løbende (bilag 11). GAA har brugt et elektronisk skimmelsagsbehandlingssystem i en længere periode med et positivt resultat. Kildevænget og Marielyst har sagsbehandlet flest skimmelsager og erfaringerne med skimmelsystemet er taget fra de to afdelinger. Driftschefen vil bruge ca. 10 min. på at gennemgå skimmelsystemet. at orienteringen tages til efterretning. Dennis Schultz gennemgik det nye skema. Der var stor tilfredshed med dette. Organisationsbestyrelsen besluttede, at afrapportering fremover bliver fra det nye system. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punktet flyttes til lukket punkt fremover. 19. Oplæg om energimærkning af afdelingerne Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes efter reglerne i Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og 21, medmindre de er undtaget efter 3-5. Da GAA har et samlet beboelsesareal på ca m 2 og prisen på udførelse af energimærkning ligger på ca. 3-4 kr. pr. m 2, vil et forventeligt tilbud på udførelsen af energimærker på GAAs afdelinger ligge under tærskelværdien for hvornår noget skal i udbud. PAB vil derfor indhente underhåndsbud fra tre firmaer, der er godkendt til at udføre energimærker og vælge det lavstbydende firma til at udføre opgaven. Betaling for udførelse af energimærkerne sker af de respektive afdelinger og vil blive opkrævet som en del af varmeregnskabet, dog således at udgiften fordeles over de år energimærket er gældende, hvilket er minimum er 7 år. 13

14 at orienteringen tages til efterretning. Organisationsbestyrelsen godkendte, at PAB indhenter tilbud. 20. Kildevængets Børneinstitution Købsaftalen mangler fortsat at blive endelig godkendt. Der udestår p.t. et problem med adgang til boilerrum m.v. for ansatte i Kildevænget, der skal servicere varmeanlægget. Kommunen ønsker ikke at ejendomsfunktionærerne fra Kildevænget skal servicere institutionen fremover. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Erik Andersen orienterede om, at der den 2. september 2014 havde været møde med kommunen. På mødet skulle det afklares, hvordan Kildevænget skulle servicere institutionen. Det blev aftalt, at Kildevænget overhovedet ikke skal servicere Børneinstitutionen. Kommunen vil overtage ansvar for boilerrum og ledninger fra måler. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der arbejdes på at overtagelsen kan ske med virkning fra 1. oktober 2014, hvor det nye regnskabsår begynder. 21. Drøftelse af eventuel indtræden i FA09 Der henvises til beslutning i referat af bestyrelsesmødet den 3. juni 2014, punkt 21. FA09s vedtægter er blevet revideret og vedlægges som (bilag 12a). De væsentligste ændringer følger af, at FA09 er blevet en 100% non-profit organisation. Derudover er der lavet en bestemmelse om, at større stigninger i administrationshonoraret end prisindekset, skal godkendes med kvalificeret flertal. 14

15 Udkast til en aftale/oplæg vedlægges som (bilag 12). Honorar for tillægsydelser, som fx særlig økonomisk eller juridisk rådgivning, skal altid godkendes i organisationsbestyrelsen. Da administrationshonoraret består af et basishonorar og en lønandel, vil det blive endeligt beregnet inden aftalens indgåelse. at organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i dagsordensteksten drøfter det videre forløb. På baggrund af det fremsendte materiale oplyste administrationen, at der var en manglende side i vedtægterne (side 7), samt at der endnu ikke er lavet et nyt ydelseskatalog. Det aftaltes, at ydelseskataloget vil blive fremsendt medio oktober. Angående prisen er der fremsendt en forklaring. GAA vil holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde med spisning, hvor aftalen vil blive drøftet. Decembermødet vil blive afholdt som almindeligt bestyrelsesmøde. Der blev nedsat et udvalg bestående af Henrik Segato, Birgit K. Nielsen og Erik Andersen. Udvalget vil udarbejde et oplæg til mødet, der er aftalt til 1. november 2014, kl Orientering om status på byggesagen og LAR i Marielyst Renovering af altaner og butikstorv Marielyst har på deres ordinære afdelingsmøde i 2012 godkendt to projekter vedrørende renovering af altaner og butikstorv, med en samlet huslejestigning på 3,2%. Organisationsbestyrelsen har på deres møde 14. juni 2012 godkendt anlægsbudgetterne, her under afdelingens brug af egen trækningsret på henholdsvis kr (altaner) og kr (butikscenter), optagelse af realkreditlån og byggesagshonorar. Byggesagerne følger tidsplanen og der er afleveringsforretning torsdag den 21. august Beboerne er varslet den budgetterede huslejestigning pr. 1. november

16 Når der er afleveret teknisk byggeregnskab fra rådgiver, udarbejder PAB byggeregnskab der fremsendes til godkendelse hos revisor. Her efter indsendes skema C til byggeskadefonden og der bliver hjemtaget trækningsret fra Landsbyggefonden. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen og realkredit lån hjemtages. Eventuel regulering af husleje i forhold til den endelige ydelse på lånene, reguleres ved udarbejdelse af budget 2015/16. LAR projekt Lar projektet i Marielyst forventes afleveret 1. november Projektet der er en del af det klimatilpasningsprojekt, der er indstillet til Nordisk Råds natur- og miljøpris. Administrationen afventer byggeregnskab for tilbagebetaling af tilslutningsafgifter og udgifter til projektet fra Nordvand. Her efter indstilles byggeregnskabet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der har været afholdt afleveringsforretning på altan- og butikscentret. LAR projektet er ikke færdigt. Der sker nogle uhensigtsmæssigheder en gang i mellem. De erfaringer kan bruges i LAR-projektet i Kildevænget. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 23. Orientering om status på varmeanlæg og LAR i Kildevænget Varmeanlæg Kildevænget har på deres ordinære afdelingsmøde i 2014 godkendt forslag om at renovere deres varmeanlæg, ved brug af trækningsret (kr ), henlæggelser (kr ) og lån af egne midler (kr ). Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 3. juni 2014 godkendt indstillingen, her under anlægsbudget, byggesagshonorar og brug af trækningsret. 16

17 Administrationen har indsendt ansøgning vedrørende afdeling Kildevænget om brug af egen trækningsret på kr til Landsbyggefonden. Administrationen har modtaget tilsagn den 30. juni Administrationen har den 18. august 2014 afholdt møde med rådgiver A/I-gruppen og ejendomsmesteren, med henblik på at få udfærdiget en rådgiveraftale og et udbudsmateriale. Rådgiveraftalen ligger under tærskelværdien og er således ikke omfattet af udbud. LAR projekt Kildevængets bestyrelse fik på organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2013 godkendt lån/tilskud fra dispositionsfonden, til brug for udarbejdelse af et skitseprojekt i forbindelse med LAR. Kildevængets bestyrelse har i deres beretning på det ordinære afdelingsmøde i 2014 orienteret om, at de i samarbejde med administrationen, Gladsaxe Kommune og rådgivningsfirmaet Orbicon, ville lave et skitseprojekt og starte de indledende undersøgelser i forbindelse med et LAR projekt. Her efter ville der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor afdelingen kunne træffe endelig beslutning om man vil gå vider med projektet. Kildevængets afdelingsbestyrelse har fået lavet ovenstående og indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 23. september 2014, hvor der skal træffes beslutning om: at der gennemføres et LAR projekt i Kildevænget. at der på afdelingsmødet bliver nedsat et udvalg, der har kompetence til at færdiggøre projektet inden for de jf. de økonomiske rammer der er besluttet jf. vedtægterne 19 stk. 8. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. at organisationsbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat til et af organisationsbestyrelsen nedsat udvalg. at organisationsbestyrelsens formand får fuldmagt til at underskrive standard byggeforretningsføreraftale med PAB. 17

18 Varmeanlæg: Indregulering vil blive udskudt til foråret. Det betyder, at sagen vil blive opdelt i 2 sager. På baggrund af det første byggeregnskab vil trækningsretsmidlerne blive hjemtaget. Ved uddelegering af beslutningskompetence til et LAR-udvalg, skal GAAs retningslinjer vedrørende godkendelse af udbudsmaterialer og licitation overholdes. Til begge projekter besluttede organisationsbestyrelsen at nedsætte et udvalg bestående af Dorte Pihl Madsen, Birgith Hansen, John Ejsing og Erik Andersen, der godkender rådgiveraftale, udbudsmateriale og licitationsresultat. Kommunikationen foregår via mail og der er svarpligt. Organisationsbestyrelsen godkendte, at formanden har fuldmagt til at indgå byggeforretningsføreraftale med administrationen. 24. Bondehavevej, Landsbyggefondsmidler til nyt antenneanlæg Per Nielsen har henvendt sig til Erik Andersen vedrørende muligheden for, at afdeling Bondehavevej kan bruge trækningsretten til at modernisere deres antenneanlæg. PAB har på foranledning af ovenstående henvendt sig til Landsbyggefonden for at høre om modernisering af antenneanlæg ligger inden for de regler der er beskrevet i deres regulativ af 13. december Landsbyggefonden har i mail af 20. august 2014, bekræftet at der godt kan søges tilskud fra trækningsretten til modernisering af antenneanlæg. Udgiften til anlægget er estimeret til at koste mellem kr og Tilskuddet kan maksimalt udgøre 2/3 af de dokumenterede udgifter, hvilket svarer til maksimalt kr Den sidste 1/3 skal finansieres af egne midler eller realkreditlån. Udgiften til dette vil indgå i afdelingens antenneregnskab. at organisationsbestyrelsen forholder sig til ovenstående. 18

19 Organisationsbestyrelsen godkendte, at de kan trække via egen pulje af trækningsret. 25. Orientering om indgåede overenskomster (BL/ejendomsfunktionærer) Der er indgået ny overenskomst med ejendomsfunktionærerne. Lønnen forhøjes over en 3-årig periode med 5,5%. Derudover skal arbejdsgiver afsætte et beløb på kr pr. ejendomsfunktionær og kr. 770 pr. ejendomsmester til udviklingsfonden. Arbejdsgiverpensionsbidraget stiger i 2015 til 10,5% og 2016 til 11%. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 26. Orientering om ændring af ventelisteprincipper 1. januar 2010 I 1994 overgik GAA fra organisationsformen boligselskab til almen andelsboligforening. Ved omdannelsen af selskabet til en andelsboligforening besluttede GAA, at give alle daværende lejere i selskabet et medlemsnummer (anciennitet) i forhold til indflytningsdagen i daværende lejemål. (Ved indflytning før ændringen af selskabsformen mistede man sin anciennitet, når man fik en bolig). De personer, der ikke havde en bolig i selskabet, fik et medlemsnummer efter de bolighavende lejere og rangordnet efter opnoteringsdatoen. Fx fik en lejer, der var flyttet ind i en bolig i 1989 et lavere medlemsnummer end en ikke lejer, der var opnoteret i

20 Den 1. januar 2010 ændrer lovgiver reglerne for boligselskaber og almene andelsboligforeninger. De bliver slået sammen til en almen boligorganisation med ens ventelisteregler, jfr. bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. 2, stk. 1. Alle med medlemsnumre, der ønskede at bevare deres anciennitet skulle inden 1. juli 2010 give administrator besked. Sagde man ja til at bevare sin anciennitet blev medlemsnummeret konverteret til en anciennitet, der svarer til opnoteringstidspunktet. Det betyder, at den i 1994 indførte rangordning af medlemsnumrene til de daværende beboere er fjernet, og at medlemmer med et højt medlemsnummer, der efterfølgende er flyttet ind i selskabet, vil kunne få en bolig forud for de beboere, der har boet i selskabet i mange år før selskabet blev omdannet til en andelsboligforening. at organisationsbestyrelsen drøfter ændringen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 27. Nyt fra afdelingerne Afd. 1, Højebo Der gjort en ekstra indsat i det grønne område herunder blomsterkummer mv. Ejendomsmesteren har gennemgået lejemålene i Højebo med henblik på udskiftning af fliser på baderum. Der vil snarest blive udskiftet fliser i de lejemål hvor der er konstateret et behov. 1 års gennemgang er gennemgået på Højebo (tag og facader) Vi afventer nu resultatet Afd. 2, Ved Stadion Der gjort en ekstra indsat i det grønne område herunder blomsterkummer mv. Afd. 3, Bakkely Der er etableret en færdig grillplads til beboerne. Legepladsen bliver renoveret med 20

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011

Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Glostrup, den 15.03.2011 LLR/SA Referat Den 14. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011

Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Glostrup, den 28.02.2011 LLR/SA Referat Den 17. februar 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 5. december 2013 Referat Den 4. december 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud Glostrup, den 20. februar 2014 Referat Den 18. februar 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015

Referat Den 1. september 2015. Glostrup, den 3. september 2015 Glostrup, den 3. september 2015 Referat Den 1. september 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 12. september 2012 LLR/SA Referat Den 10. september 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 14 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere