Venlig hilsen Jan Williams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venlig hilsen Jan Williams"

Transkript

1 Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan vindfirmaer uden blusel slynger om sig med mange plusord tømt for indhold, samt ikke mindst, hvordan de omskriver de faktuelle facts udelukkende for at gavne egne interesser på fællesskabets bekostning. Det der står noteret med blåt er mine kommentarer til mailens indhold, kommentarer der er vigtige at holde sig for øje, således at man i samtale med andre på en oprigtigt og retfærdigvis måde, kan argumentere imod den voldsomme propaganda, som vindfirmaerne fremkommer med og hvis sandhedsværdi efterlade meget at ønske. Venlig hilsen Jan Williams Erling Salling Olesen har bedt mig, sende dig noget relevant information vedrørende moderne store vindmøller og de påvirkninger, der vil være fra dem i deres nærmiljø. Jeg beklager på forhånd, at det er blevet til en lidt lang smøre, men det er svært at gøre det kortere uden at mangle nogen essentielt og jeg ville også meget hellere mødes med dig og gerne andre af dine kommunalbestyrelses fæller, for en uddybende snak. Vi hos Ecopartner har Danmarks bedste job og hverdag, når vi arbejder for en grøn omlægning af Danmarks energiforsyning. Simpelthen fordi det vi arbejder for, er så rigtigt og bæredygtigt. Det er selvsagt i orden at være glad for sit arbejde, men at tage til indtægt, at det er man, fordi man arbejder med en omlægning af Danmarks energiforsyning, er en følelsesmæssig subjektiv betragtning, der i sagens natur ikke kan rumme større sandhedsværdi, end den man selv tillægger den. Desuden, og ikke mindst, er det ikke bæredygtigt at arbejde for at fortsætte den forældede og uhensigtsmæssige opstilling af landvindkraft. Tværtimod. For landvindkraft er i stedet spild af energi og råmaterialer, set i forhold til havvindkraft. For skønt det er dyrere at opstille havmøller, så producerer havmøllerne væsentlig mere energi end landmøller. Sagt på en anden måde: D er skal minimum 3 landmøller til, for at producere den samme mængde energi, som 2 havmøller kan producere! Det vil sige, at vi som samfund vil kunne spare omkring 30-40% af den energi og de råmaterialer (herunder de sjældne jordstoffer) der skal bruges til fremstilling af vindmøller, hvis vi i stedet fremover opstiller vindmøller på havet hvor vinden, og dermed energien, er væsentlig større og mere stabil, end den er over land. 1

2 Ind imellem er det dog dage med lidt skyer på himlen. F.eks. når enkelte kommende vindmøllenaboer stiller deres eget hensyn over fællesskabets og med velplanlagte skræmmekampanger gør deres andre naboer nervøse og får vores folkevalgte til at tøve med rigtige og nødvendige beslutninger. Der er beskæmmende at læse ovenstående sætning, fordi den på forførende vis prøver at udskille en legitim og fornuftig modstand fra landbefolkningens side mod, at blive påtvunget en forældet og dermed forkert vindkraftudbygning, som var de pågældende borgere modstandere af vort fællesskab. Intet er mere forkert. For fællesskabet jo os alle, og ikke kun en håndfuld jordbesiddere og et vindfirma, der for egen økonomisk vindings skyld agter at opstille landmøller i øvrigt på fællesskabet bekostning, såvel økonomisk som natur- og trivselsmæssigt! At dette derudover også kommer til at koste landkommunerne penge er ubestrideligt. Eksempelvis gennem faldende boligpriser i de berørte områder og dermed skatteindtægter, samt visse steder, også gennem faldene turistindtægter. I øvrigt er det forkert, men naturligvis forførende, at bruge ord som rigtige og nødvendige beslutninger jo naturligvis vil det være rigtigt og nødvendigt for jordbesidderne og vindfirmaet, at få forført lokalpolitikerne til at arbejde for de pågældendes økonomiske interesser, men det er som nævnt, fællesskabet der kommer til at betale! Vi har sammen med de lokale lodsejere arbejdet på projektet i snart 5 år. Vi håber derfor på en snarlig VVM tilladelse, så vi om 1-2 år kan have vindmøllerne idriftsat. Det samfundsmæssige perspektiv Hvorfor den omlægning af vores energiforsyning? Det er der vel 3 hoved årsager til. 1. Hensyn til miljøet forureningsfri energi, ingen udledning af partikler og ingen forsuring af miljøet Der kan aldrig blive tale om en forureningsfri energi, for som nævnt bruges der råmaterialer, (herunder sjældne jordarter) og energi til at fremstille vindmøller. Råmaterialer og energi vi som samfund ville kunne spare omkring en tredjedel af, hvis vi som samfund i stedet valgte at placere vores vindkraftanlæg ude på havet, fordi møller på havet producere væsentlige mere energi pr. installeret MW, end hvad landvindkraft gør. 2

3 2. Forsyningssikkerhed i en ustabil verden med stigende energipriser Som alle ved, så producere vindkraftanlæg jo som vinden blæser. Og det gælder især landvindkraft, så at bruge en ustabil verden som argument for at fremme en ustyrlig og ustabil energilevering taler jo i bund og grund for sig selv! 3. Hensyn til folkesundheden ingen for tidlige dødsfald som følge af partikelforurening Endnu et usandt argument. For der er i dagens Danmark ikke tale om nogen partikelforurening af betydning fra vores centrale/decentrale kraftværker. Partikelforureningen i Danmark stammer fortrinsvis fra den tunge transport, være sig skibstrafik, de dieseldrevne tog og dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler. Desuden glemmes det også i argumentet, at vindkraft nødvendigvis kræver et back-up system, være sig centrale/decentrale kraftvarmeanlæg og/eller import af elektricitet fra Norge og Sverige. Sidstnævnte er i øvrigt total partikelfri og CO2 neutral, fordi elektriciteten fra de to lande produceres ved hjælp af vandkraft og A-kraft, så at vindkraftanlæg skulle høste gevinster mht. folkesundheden rummer ingen sandhed i den virkelige verden. Stort set alle, er vel enige om, at vi ikke kan fortsætte med at forurene vores jord, som vi har gjort de sidste par generationer. Vi må ikke forvente, at verdens store klimasyndere går foran i kampen mod luftforureningen. Lande som Danmark må gå foran og vise en vej, hvor man kan omlægge energiforsyningen til vedvarende energikilder uden at miste konkurrenceevne og velfærd. Pointen her er, at man påtager sig et ansvar, hvis man udskyder beslutninger der medvirker til Danmarks energiomlægning. Der er bestemt intet galt i, at Danmark viser vej og går foran. Tværtimod, og det er stort set alle vel også enige om. Men når nogle få forsøger at vildlede flertallet for for egen økonomisk vindings skyld, så Danmark uheldigvis kommer til at bevæge sig ad den forkerte vej, må fornuftige borgere der har gennemskuet hvad der egentlig er på færde, naturligvis gøre opmærksom derpå. Det er vel egentlig en borgerpligt i et demokratisk samfund. For skal vi vindkraft, så skal denne naturligvis placeres hvor den generer mindst og hvor den yder mest, og derfor er den rette vej at placere vindkraftanlæg hvor vinden er, nemlig på havet. Desuden påfører den ensidige satsning på vindkraft, og som desværre sker på bekostning af andre alternative energiformer, os betydelige økonomiske tab, idet at vi allerede i dag må eksportere el til vore nabolande til små, ja nogle gange ligefrem til negative priser, når det blæser meget, mens vi må importere elektricitet til dyre priser, når vindforholdene er svage. Paul-Fredriks Bach, der har en fortid i både Elsam og Eltra, gør også på hjemmesiden: (under rubrikken nyheder den 25. januar 2014) opmærksom på 3

4 følgende vedrørende im- og eksport af elektricitet gældende for december måned 2013: Eksporten var 604 MWh eller 41 % af produktionen af vindenergi. Efter min opfattelse er vindkraften årsag til denne eksport. Det direkte tab på eksporten i december 2013 har således været omkring 27 /MWh. Et flertal at vores folkevalgte på Christiansborg har besluttet, at tage et miljømæssigt og samfundsøkonomisk ansvar ved at igangsætte en omlægning af Danmarks energiforbrug fra afbrænding af fossile brændsler til brug af vedvarende grøn energi. Vindmøller og især landvindmøller har hovedrollen i vores fremtidige energiforsyning. Ovenstående postulat om at især landvindmøller vil få hovedrollen i vores fremtidige energiforsyning er grebet ud af den blå luft. For udover at energileverancen fra vindmøller er ustyrlig og ustabil, så dækker samtlige vindmøller i dag eksempelvis kun omkring 5% af vort samlede energiforbrug. På Energistyrelsen Energistatistik 2012, kan man se, at vindmøller i alt kun yder 37 PJ ud af et årligt energiforbrug på 785 PJ. Tabel på side 8, Energistyrelsen Energistatistik 2012: Som det også ses af ovenstående tabel er biomasse, herunder nedbrydeligt affald, en langt større leverandør af energi end vindmøller. Og desuden kan affald og biomasse som bekendt anvendes, når vi har brug for energien, altså vi kan styre afbrændingen i forhold til energiforbruget, så leveringen af energi ikke sker som vinden blæser. Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, har vindmøller set i forhold til den ringe mængde energi de levere, desværre fået tilkæmpet sig en alt for dominerende rolle. Og en rolle som det danske samfund på længere sigt vil lide skade af, hvis ikke vi i tide som samfund indser, at vindmøller er blevet tillagt en alt for stor og betydningsfuld rolle, og en rolle som de aldrig ville kunne indfri. 4

5 Landmøller er samfundsøkonomisk den optimale løsning ca. 40 % billigere for samfundet pr. produceret kilo5watt-time sammenlignet med havmøller. At elektricitet skulle være 40% dyre fra havmøller i forhold til landmøller er endnu en af de mange usandheder, som vindfirmaer udspreder for at gavne egne interesser, nemlig at fremme landvindkraft på havvindkrafts bekostning. Faktisk er sandheden, at alle landets havparker, med undtagelsen af den netop igangsatte Anholt Havpark, stort set leverer elektricitet til samme pris som landvindkraft. For selvom nogle få havparker er garanteret et større tilskud i startperioden, vil den højere produktion fra havmøller set over en års driftsperiode opveje dette tilskud, så den gennemsnitlige elpris pr. kwh derved stort set bliver den samme som den landvindkraft leverer til. I øvrigt kan det noteres, at vindparken som blev opstillet i 2009 ud for Sprogø i Storebælt, leverer elektricitet på nøjagtig samme vilkår, som den der gælder for landvindkraft. Konklusion: havmøller vil set over en driftsperiode på år kunne levere elektricitet til stort set samme pris som landvindkraft. Vindmøllemodstanderne siger at vi må stille alle vindmøllerne ud på havet, hvor ingen kan føle sig generet. Det er desværre ikke et brugbart forslag. Hvis omlægningen til grøn energiforsyning ikke kan udføres ligeså billigt, som forudsat i energiforliget, kan der ikke skabet politisk flertal for en omlægning. I 2013 så vi hvordan flertallet bag forliget vaklede, da man kunne konstatere at prisen på Co2 kvoter var blevet billigere end forudsat i beregningen bag forliget, hvilket gjorde det billigere at forurene end antaget. Som det fremgår af forrige kommentarer er ovenstående postulat usandt, for som nævnt, kan havvindkraft sagtens konkurrere med landvindkraft. Og især hvis man også medregner de uheldige følgevirkninger som landvindkraft påfører det levede liv på landet, vores fælles og bevaringsværdige landskaber, og ej at forglemme, rural turismen, som fremover i sagens natur vil fravælge at gæste de landområder, der uheldigvis skændes med energiindustrianlæg alias store møller. Energiomlægningen er igangsat ved at tildele blandt andet landvindmøllestrøm et tilskud i de første 7-9 år af møllens driftsperiode på 25 øre pr. produceret KW/t. oveni elmarkedsprisen. Tanken er at den grønne strøm vil udkonkurrere de gamle fossilbrændsel fyrede kraftværker, der vil blive nedlagt efterhånden som udbuddet af strøm bliver større end efterspørgslen. Overudbuddet vil få elpriserne til at være lave i en periode og det vil ikke kunne betale sig forsat at drive traditionelle kul og gasfyrede kraftværker. 5

6 Ordene nederste på forrige side, side 5, beviser hvor snævert og egoistisk vindfirmaet tolker fællesskabets energiforsyning, udelukkende for at gavne egne interesser på bekostning af almenvellet. For netop overudbuddet af elektricitet fra møller når det blæser meget, og som allerede med den nuværende installerede kapacitet har uheldige virkninger, bl.a. med negative eksportpriser til følge, medvirker endvidere til, at de værker der udleder mindst CO2, nemlig de gasfyrede, de lukker først. Og det gør de, fordi de gasfyrede værker er dyrere at drive, end de kulfyrede. Og da gas udleder mindre CO2 end kul, opnår vi dermed det stik modsatte af hvad vi ønsker, nemlig at samfundets CO2 udledning begrænses. Vindmøller og deres naboer Vindmøller er infrastruktur parallelt til motorveje og jernbaner osv. Udbygning af infrastruktur er afgørende for samfundets vækst og velstand, men vindmøller kan ligesom andre infrastrukturer ikke undgå at genere visse borgere På forførende vis forsøges det fra Eco Partners side, at sidestille vindmøller med infrastruktur, såsom motorveje og jernbaner. Men vindmøller har så at sige intet med infrastruktur at gøre, for vindmøller er i stedet at betragte som tekniske produktionsenheder. Og en produktionsenhed vil man som regel vælge at placere der hvor den yder størst nytte og er til mindst gene! Siger sig selv. Hvem vil eksempelvis mene det var en god idé, at give tilladelse til at anlægge en stor svineproduktion i en bymæssig bebyggelse, hvem vil sige ja til at anlægge en stor cementvarefabrik ude i en af landets få tilbageværende å-dale, hvem vil mene det er en god idé at bygge et højt luksushotel i stål og glas med udsigt til Rebild Bakker? Nej, den slags vil næppe mange med deres fulde sanser i brug sige ja tak til. Og heldigvis for det. Sammenligningen med motorveje og jernbaner er i øvrigt en misvisende og infantil sammenligning, for eksempelvis må motorvejen mellem Aarhus og Aalborg, ja, naturligvis placeres mellem Aarhus og Aalborg! Derimod kan møller jo opstilles helt andre steder, og det klogeste for samfundet som helhed vil naturligvis være, at placere dem hvor vinden er stærkest og mest stabil, altså på havet. Konklusion: Vindmøller er ikke infrastruktur, men derimod energi-produktionsheder og bør derfor betragtes som sådanne, og derfor placeres hvor de gør størst nytte og mindst gene. 6

7 Man må derfor spørge sig selv. Er vindmøllenaboer rimeligt stillede i forhold til naboer til motorveje, jernbaner, lufthavne mv.? Svaret er i alle forhold ja. - Der er skrappere krav til vindmøllers støj (alm. Støj som lavfrekvent støj)ved naboer end for andre støjkilder. Denne påstand er decideret usand, for ved andre støjkilder end vindmøller, der kan eventuelt støjudsatte klage til kommunen, som derefter vil være forpligtiget til at foretage en kontrolmåling. Og overskrider denne kontrolmåling de tilladte grænseværdier for støj, vil den pågældende synder, være sig et landbrug eller en industrivirksomhed, blive pålagt at dæmpe støjen, så denne ikke overskrider de tilladte grænseværdier. At denne procedure ikke gælder for vindmøller, er der i dag desværre en del tilfælde af, og hvor klagerne over støj får den krænkende meddelelse, at ifølge vindmøllebekendtgørelsen, kan kommunen desværre intet foretage sig. Det skal i den henseende i øvrigt bemærkes, at modsat andre støjkilder, så måles den faktuelle støj som vindmøller udspreder ikke, men beregnes derimod. Til dette konkludere professor i akustik, Aalborg Universitet, Henrik Møller, i en rapport fra 2011 på side 54 om vindmøllestøj følgende: Der er forskelle på flere decibel mellem støjen fra forskellige møller af samme størrelse, selv for møller af samme fabrikat og model. I planlægningsfasen må man derfor indregne en sikkerhedsmargin i størrelsesordenen 3-4 db for at sikre, at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne. Hvis man blot benytter gennemsnittet for mølletypen, er der 50 % risiko for, at den aktuelle mølle vil overskride grænsen. - En vindmølleopstiller skal erstatte det eventuelle værditab, som en nabo måtte have på sin beboelsesejendom. Det reelle værditab dækkes slet ikke tilnærmelsesvis af værditabsordningen, og flere naboer til vindmøller har derfor også efterfølgende valgt at anlægge civilt søgsmål ved domstolene. Selvom naboerne stort set altid får medhold af domstolene, og vindmølleejerne dømmes til at betale en større erstatning end den først tilkendte, så er det urimeligt at naboer til møller skal føre lange og tidskrævende sager ved domstolene for at få medhold. Konklusion: Det er ikke et demokratisk land værdigt, at det påfører nogle af sine medborgere voldsomme belastninger, af såvel økonomisk som psykisk art, at skulle føre sager ved landets domstole for at retfærdigheden sker fyldest. 7

8 - En vindmølleopstiller er forpligtet til at udbyde 20 % af et projekt i andele til lokalbefolkningen til kostpris. Korrekt! Men der er flere ting ved denne konstruktion som er yderst uheldig. Dels er der nogle, der måske bor op til 4,5 km fra vindmøllerne som kan score en økonomisk gevinst, mens borgere der bor indenfor 1 km og som måske ikke har økonomiske midler i overskud til at investere i vindmøller, blot får alle ulemperne. Og dels er denne ordning medvirkende til at splitte de mindre landbosamfund op med deraf følgende ufred. Set fra mølleopstillernes side, er ordningen derimod et glimrende middel til at få trumfet sin vilje igennem, for ved hjælp af denne ordning er det muligt at spille lokalbefolkningen ud mod hinanden. Støj og afstande Vindmøller er ikke lydløse men støjer, når de producerer maximalt på niveau med en plænetraktor. Derfor skal der være god afstand til nærmeste naboer. Afstandskravet er 4 gange møllernes totale højde, hvilket er lig med 600 meter, for de vindmøller vi ønsker at opstille i Hevring ådal. Ved vindmølleprojektet i Hevring ådal er der 8 naboer, der bor indenfor 1 km. afstand fra den nærmeste vindmølle i parken. Den gennemsnitlige afstand er for naboerne 890 meter. (290 meter over kravet). Nærmeste nabo er Sorvad bjerg 5 i en afstand på 737 meter til den vindmølle der er nærmest.(137 meter over kravet). Afstandskravet er altså overholdt med meget stor margin. Afstanden 4 x møllehøjde er en afstand som Danmarks Vindmølleforening i halvfemserne fik gennemtrumfet, og er en afstand der aldrig har været udsat for en uvildig vurdering, være sig fra hjemlige forskere eller læger, om denne afstand er tilstrækkelig for at beskytte naboerne mod unødige gener. Flere forskere i udlandet er efterhånden, bl.a. via de udenlandske sager der er opstået vedr. naboer til vindmøllers søvnproblemer, også blevet opmærksom derpå. Eksempelvis har tre forskere på universitetet i Auckland, New Zeeland i en rapport fra 2011 om de gener vindmøller påfører deres naboer, konkluderet følgende: we conclude that night-time wind turbine noise limits should be set conservatively to minimize harm, and, on the basis of our data, suggest that setback distances need to be greater than 2 km in hilly terrain. Konklusion: Afstandskravet på 4 x møllehøjde er helt utilstrækkeligt og giver ingen garanti for naboerne mht. for at blive udsat for ulemper og gener, såvel visuelle som støjmæssige, fra vindmøller. 8

9 Støj (almindelig støj og lavfrekvent støj) Max. 42 og 44 dba ved henholdsvis 6 og 8 m/sek., ved nærmeste naboers udendørs opholdsareal i retning mod vindmøllerne. De 8 naboer indenfor 1 km. vil i gennemsnit kunne blive påvirket med henholdsvis 38,1 og 39,6 dba. Den nærmeste nabo vil blive påvirket med henholdsvis 40,1 og 41,7 dba. Når det blæser med 6 og 8 m/sek. Grænseværdierne for støj er altså ligeledes overholdt med meget stor margin. Beregningerne tager udgangspunkt i de af vindmølleleverandøren garanterede kildestøjstal. Som nævnt måles den faktuelle vindmøllestøj ikke, men beregnes derimod, og netop denne metode rummer stor fare for at den faktuelle støj er 3-4 db (A) højere jf. akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet. Lavfrekvent støj fra vindmøller. (Max 20,0 dba i nærmeste bolig ved 8 m/sek). I forventning af at større maskiner ofte vil lave dybere lyd end mindre maskiner, har man 2012 indført grænseværdier for vindmøllers påvirkning med lavfrekvent støj ved nabobeboelser. Den beregnede gennemsnitlige lavfrekvente støj de 8 nærmeste naboer er 13,9 dba ved vindhastighed på 8 m/sek. Hos nærmeste nabo ved Hevring Ådal projektet er tallet 15,2dbA. Grænseværdien for lavfrekvent støj er altså ligeledes overholdt med meget stor margin. Endnu en gang! Den faktuelle støj måles ikke, men beregnes, og denne usikkerhed har netop påført en del vindmøllenaboer unødige støjgener. En sag fra Holbæk Kommune, hvor to 2,3 MW Siemens møller blev opstillet ved Stigs Bjergby i 2009, fortæller med al tydelighed, at selvom støjen var beregnet til at være 40 db (A), var den reelle støj langt højere, nemlig hhv. 45 og 49 db(a). 9

10 Hvad ved vi specifikt om støjkravene til vindmøller? Sammenligningen til virksomheds- og trafikstøj er støjgrænseværdierne for vindmøller ultimative kontra vejledende for virksomheder og trafik. Vindmøllernes støj beregnes i medvind til alle beboelser rundt om vindmøllerne og ved vindhastigheder hvor man ved, at vindmøllestøjen høres mest tydeligt ved naboerne.. Det reelle støjbillede for vindmøller: max. Støjniveau vil derfor statistik set kun være til stede i % af årets timetal. Grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller er 20 DbA, beregnet inde i nærmeste nabobolig. Til sammenligning er miljøstyrelsens gennerelle retningslinjer for anbefalede niveauer af lavfrekvent støj max. 20 dba om natten og 25 dba om dagen ved beboelser institutioner osv. nfralyd_vibrationer/ Grontmij Acoustica har for nyligt afsluttet en analyse om forholdet mellem mindre og større vindmøller og deres lavfrekvente støj. Vindmølleindustrien og vindmølleforeningen har siden betalt Grontmij Acoustica, for at formidle analysen i en rapport på dansk. Analysen konkluderer - at store møller ikke repræsenterer et særligt problem med lavfrekvent støj - at små og store vindmøller i gennemsnit har samme andel af lavfrekvent støj relativt til den samlede støj og - at nye store vindmøller har en mindre andel af lavfrekvent støj end ældre store vindmøller relativt til den samlede støj - at møller opsat både før og efter 2010 kan overholde grænseværdien på 20 db - at lovændringen fra 2012, hvor man tilføjede en grænseværdi for vindmøllers påvirkning med lavfrekvent støj, var et politisk ønske og ikke begrundet i et reelt problem med støj fra møllerne. rbines_ pdf Ovenstående postulater taler mod bedrevidende, for som nævnt, er der store problemer med at møller, opstillet såvel før som efter år 2010, kan overholde grænseværdierne på 20 db lavfrekvent støj målt indendørs hos naboerne. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at Grontmij Acoustika er et privat foretagende, der bl.a. har vindindustrien som kunde og dermed kan virksomheden på ingen måde opfattes som en uvildig part. 10

11 Skyggekast (max. 10 timer årligt) Den tid hvor hele eller dele af rotorens areal må være imellem solen og nabobeboelsen, når solen skinner og vindmøllen rotor drejer rundt. At beregne et gennemsnit for de nærmeste naboer, giver ingen mening ved skyggekast, fordi det er så forskelligt, afhængigt af i hvilket retning, nabobeboelsen ligger i forhold til vindmøllerne. 3 af de nærmeste nabobeboelser vil ikke få skyggekast fra vindmøllerne overhovedet. Den nabobolig der vil kunne få mest skyggekast i løbet af et år, vil i et gennemsnitsår få 9 timer og 54 minutter (uden fradrag for bevoksning osv.) Visuelt indtryk/ Ejendoms værditab Vindmøller er store og påvirker landskabsindtrykket. Derfor skal et vindmølleprojekt visualiseres i VVM fra både fjern- mellem og nærzonen. Visualiseringerne skal udføres således, at landskabsarkitekterne kan vurdere vindmøllernes indvirkning på det samlede landskabsbillede. At skrive, at visualiseringer skal udføres således at landskabsarkitekter kan vurdere vindmøllernes indvirkning på det samlede landskabsbillede lyder besnærende. Men denne udlægning er ikke korrekt. For dels er de såkaldte landskabsarkitekter købt og betalt af vindmøllefirmaerne, og dels udføres visualiseringerne bevidst med det mål at sløre vindmøllernes faktisk indvirkning på landskabet. Eksemplerne er ad legio, hvilket stort set hver eneste VVM-redegørelse vedr. vindmøller, der hidtil er fremstillet, kan dokumentere. Sløringen af vindmøllernes faktiske indvirkning på landskabet sker eksempelvis ved at placere de påtænkte vindmøller bag bevoksning og/eller den bebyggelse der forefindes i landskabet. Derudover tages der foto af landskaberne med en mild form for vidvinkel, hvilket får vindmøllerne til at virke mindre, og dermed opfattes de slet ikke så store, som det menneskelige øje normalt opfatter dem. Vedr. VVM-redegørelserne tror mange borgere i øvrigt også, at det er kommunerne som står bag disse. Men det er det ikke. For VVM-redegørelserne bestilles og betales af projektmagerne, som i sagens natur ønsker at fremme deres sag, hvilke i sig selv får VVMredegørelser til at blive et partsindlæg, og ikke en uvildige redegørelse som almenvellet ellers kunne ønske. Konklusion: Der arbejdes kreativt, både med tekst og foto, for at nedtone vindmøllernes negative påvirkning af vores landskaber. 11

12 I forhold til naboerne er et eventuelt værditab på deres ejendomme, som følge af vindmøllernes visuelle påvirkning, det forhold der optager folk mest. Hvad ved vi om salgbarhed/værditab? Der er så vidt vides endnu ikke foretaget større undersøgelser af salgbarhed og eventuelt ejendomsværditab som følge af vindmøller, men den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster forårsager et værditab på en beboelsesejendom, skal betale herfor. Kilde: Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi Kap For at kunne give alle naboer en lige og fair vurdering, at et eventuelt værditab, som vindmøllerne må forsage, har Klima-, energiministeren beskikket et antal taksationsformænd og sagkyndige, til at taksere værditab, for de naboer der ønsker at få deres ejendom vurderet. Viden om vind har dog lavet to stikprøver i 2012 ved vindmølleprojekter ved Tåsinge og ved Kyse. Analyserne omfattede alle frit handlede ejendomme i en periode 2 år efter opstilling af vindmøllerne tilsvarende i relevant referenceområde uden vindmøller. Stikprøverne tegner et billede af, at der hverken er værditab eller længere salgstider. Stikprøverne er dog for lille et statistisk grundlag for en egentlig konklusion. Det er korrekt at Viden om vind, et propagandakontor iværksat for at fremme landvindkraft, har foretaget to undersøgelser hhv. på Tåsinge og ved Kyse. Dermed ophører det korrekte desværre også. For tværtimod fastslog en efterfølgende kontrolundersøgelse gældende for Tåsinge og udført af Vindmøller med omtanke, at liggetiderne før salg var mere end dobbelt så lange for ejendomme tæt ved møllerne, og ikke mindst, at salgspriserne i gennemsnit var meget lavere: 12

13 Desuden klarlagde 30 interviews med naboer til møllerne, at over 2/3 af naboerne i større eller mindre grad følte sig generet af møllerne. Undersøgelsen som Viden om Vind foretog ved Kyse var ligeså lemfældig og ukorrekt, som den de havde foretaget på Tåsinge. For de ejendomme som Viden om vind anvendte som kontrolejendomme til ejendommene ved Kyse lå ved eller i nabobyen Sandved. Men åbenbart var Viden om vind uvidende om, at der siden omkring årtusindskiftet har stået ikke mindre end 13 møller indenfor en radius af 2 km fra kontrolejendommene ved eller i Sandved! Derfor siger det jo sig selv, at liggetider og huspriser næppe afveg meget fra hinanden hhv. for ejendomme i nærheden af de 2 møller ved Kyse og for ejendomme ved de 13 møller ved Sandved. I øvrigt er et stort område af det sydvestlige Sjælland siden årtusindskiftet blevet ramt af mange møller, og det meste af denne egn lider også i dag af affolkning og stagnation. Naturligvis er det ikke kun møllernes skyld, men der er ingen tvivl om, at netop opstilling af de mange møller, har fået de såkaldt ressourcestærke medborgere til at fravælge at bosætte sig i denne egn. Hvad ved vi om vindmøllestøj og sundhed? Myndighederne anerkender genevirkninger, men ikke sundhedsrelaterede følgevirkninger. Erfaringen med tusindvis af vindmøller gennem mange år siger det samme. Vi har haft vindmøller i Danmark i 35 år, og tusindvis af familier har oplevet naboskab som uproblematisk. At postulere, at der er tusindvis af familier som har oplevet naboskabet til vindmøller som uproblematisk, er atter et postulat som ikke har megen sandhedsværdi i sig. Sagen er nemlig den, at selvom rigtig mange familier i det daglige landet over føler sig generet af at have møller som naboer, så har de opgivet at klage, fordi de føler sig magtesløse overfor en mægtig og stærk vindindustri, som mistænkeliggør enhver der føler trang til at klage sin nød, være sig til de offentlige myndigheder eller via læserbreve. 13

14 Ny undersøgelse: Vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger: hjerte-karlidelser, blodtryk, diabetes, fødselsvægt, diabetes, søvnforstyrrelser. Beslutningen om en undersøgelse af helbredseffekter har ikke baggrund i reelle problemer, men er politiske beslutninger alene for at imødekomme bekymringer. Endnu et ukorrekt postulat. For som tidligere nævnt har man for længst i udlandet fået øjnene op for de gener, som møller kan påføre deres naboer, såsom eksempelvis søvnproblemer og stress. Også herhjemme har professor ved Aalborg Universitet for akustik, Henrik Møller, påpeget at den nuværende vindmøllebekendtgørelse ikke beskytter vindmøllenaboer tilstrækkeligt mht. til støj og dermed forstyrrelse af deres nattesøvn. Hvis vindmøller er en gene, må kommunerne da få mange klager over vindmøller? Kommunerne får meget få klager over vindmøller. Analyse fra 2013 dokumenterer, at: I over 80 pct. af kommunerne er der 0 eller 1 klage. Kun i to kommuner er der mange klager. I begge kommuner centreret omkring enkelte personer. m_ller_2011_og_2012_-_med_diagrammer_og_bilag.pdf Som før nævnt, har mange borgere simpelthen og forståeligt opgivet at klage, ganske enkelt fordi de intet får ud af det, for i henhold til vindmøllebekendtgørelsen, kan kommunerne intet gøre for at hjælpe deres medborgere. Eksempelvis klagede en borger på Tåsinge til Svendborg Kommune vedr. støj fra 2 store møller der blev opsat ved Bjerreby i 2008, herunder om kommunen havde givet tilladelse til at møllerne måtte køre med højere rotorhastigheder ved vindhastigheder over 8 m/s. Svaret fra kommune var følgende: 14

15 Og at der kun er tale om to kommuner, hvor der er mange klager og som i øvrigt er centreret omkring enkelte personer, er endnu en af mange ukorrekte påstande. Eksempelvis er der på Sjælland i dag opstillet store møller i henholdsvis Næstved, Kalundborg og Holbæk Kommuner, og det har alle steder, med undtagelsen af et enkelt, skabt gener for naboerne, hvor nogle af forståelige (men dog egoistiske) grunde har undladt at klage, fordi de efter møllerne er blevet opstillet ønsker at flytte. Og dermed ønsker de ikke at påkalde sig for megen opmærksomhed, herunder at klage, fordi de ikke har interesse i at skræmme eventuelle købere væk. I Jylland er der også flere kommuner, såsom eksempelvis Ringkøbing-Skjern, Herning og Lemvig Kommune, hvor borgere har klaget over vindmøllegener. Så når Eco Partner i en mail til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune postulerer, at der kun er få klager som hidrører fra få personer, er og bliver det faktuelt forkert. I den henseende er det også værd at bemærke, at flere kommuner landet over har valgt at begrænse eller helt stoppe vindmølleplanerne, af hensyn til såvel kommunens som til borgernes tarv. Ecopartner administrerer ca. 120 vindmøller. Ca. 100 i Danmark og ca. 20 i Tyskland. Vi har derfor en meget nær kontakt til mange af de mennesker, der bor omkring vindmøllerne og hjælper os, med praktiske forhold omkring deres daglige drift. Når man som os, arbejder med og driver vindmøller til daglig, får man automatisk et mere jordnært forhold til dem, end det billede som modstandere af vindmøller gerne vil tegne af dem. Jysk analyse har for Viden om vind lavet en større analyse om det, at være nabo til store moderne vindmøller. Man kan tolkes resultatet på mange måder, afhængigt af øjnene der læser den. Analysen viser med overbevisning, at meget få procent af naboerne, har egentlige gener ved at bo som nabo til store vinmøller. Få procent af i alt 8 naboer indenfor 1 km. er forsvindende få. rapport_vedr_rende_nabosk ab_til_vindm_ller.pdf Denne undersøgelse som Viden om vind har foretaget, har samme mål som de andre undersøgelser og udtalelser de fremkommer med, nemlig at bortforklare og sløre de faktiske forhold, ved det at være nabo til landmøller. Undersøgelsen, som Eco Partner referer til, tager udgangspunkt i naboskab til store møller indenfor en radius af 2 km. Derfor viste undersøgelsen læst med vindmøllebriller også, at der kun var få gener forbundet med at være nabo til møller. Men da kun få ad de adspurgte var bosat indenfor en radius af 1 km til møller, mens hovedparten derimod boede længere væk, nemlig mellem 1 og 2 km, så siger det jo sig sig selv, at de negative konsekvenser af naboskabet ligesom bliver fortyndet. Undersøgelsen viste tilgengæld, at rigtig mange af de adspurgte indenfor 1 km radiusen følte sig generet af møllerne i højere eller mindre grad. Konklusion: afstandskravene til landvindmøller er i dag alt for lave, hvis gener for naboerne skal mindskes til at blive tålelige. 15

16 Jeg håber at ovenstående har kunnet bidrage positivt til dit samlede indtryk, før din beslutning i kommunalbestyrelsen. Såfremt du har lyst og finder det formåls tjeneligt, deltager jeg meget gerne i et uddybende møde med dig og andre. Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards Ecopartner Allan Dahl Larsen Mobil: Ecopartner ApS, Egå Havvej 21, DK-8250 Egå Tel.: Fax:

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther

Vindmøller på land - fordele og ulemper. Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther Vindmøller på land - fordele og ulemper Indlæg d. 10/5 2016, sekretariatsleder Henrik Vinther VidenOmVind Organisationer og virksomheder i vindmøllebranchen står bag www.videnomvind.dk Skriftlige kommunikationsprodukter

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Fakta om naboskab til moderne vindmøller

Fakta om naboskab til moderne vindmøller Ellemarksvej 47 8000 Aarhus C. Telefon 87 33 14 33 hv@dkvind.dk Fakta om naboskab til moderne vindmøller www.videnomvind.dk Samfunds- og nabohensyn går hånd i hånd. 2 Lær din nye nabo at kende. 3 Hvilke

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015

NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 NYE VINDMØLLEOMRÅDER I KOMMUNEPLAN 2015 UDPEGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Afstand til boliger, hvor en eller flere borgere har adresse Arealer, der skal friholdes for vindmøller I den endelige udpegning inkluderes

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Hvem vurdere om 300 ton glasfiber vinger er et problem. 14Tekst 2,7 Landskab. Særligt fra Sorvad

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013

Holdningen til kæmpevindmøller på Stevns hos kandidaterne ved kommunevalget 2013 #1 Påbegyndt: 15. november 2013 23:54:37 Sidst ændret: 16. november 2013 00:08:20 Tidsforbrug: 00:13:42 IP-adresse: 5.103.228.94 Sejer Folke Udfra det jeg har sat mig ind i er min fornemmelse at 1500 meter

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Udvikling Ny Overgaard

Udvikling Ny Overgaard Udvikling Ny Overgaard - møde TMU, Randers Kommune 10 december 2015 Indholdsfortegnelse 2030 mål for Randers Kommune Ny Overgaard - forøget grøn produktion fra vind SE Blue Reneswables Idéoplæg Ny Overgaard

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. januar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Klinkvej 28, 7323 Give. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klinkvej 28, 7323 Give som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81557

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende: (Tillæg til indsigelse område 20.T.06 Fæsted Plantage) Jeg vil gerne gøre indsigelse mod kommunens planer om at udlægge området Fæsted Plantage til vindmøller. Dette gør jeg med begrundelse i følgende:

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden

Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Indsigelse mod opsætning af mølle på nabogrunden Hermed gør Lene og Bjarne Bliddal Krogstrupvej 11, 7400 Herning indsigelse mod opstilling af Gaia 10 KW mølle på Krogstrupvej 20, sags nr. 02.34.02-p19-586-15

Læs mere

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter.

Bent Grindsted. Jeg sender også lige, hvad jeg har fået, mens jeg har været væk :0) Til journalisering. Mvh. Peter. Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Vindmøller Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Jeg sender også lige, hvad jeg har fået,

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Sakskøbing, den 11. maj 2015 Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Kære Byrådsmedlemmer! Indsigelse mod forslag til Vindmølleplan tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 2015 Fællesrådet

Læs mere