Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv"

Transkript

1 FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE AF UDVALG Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov, og udarbejder retningslinjer for hvert udvalg. Bestyrelsen skal orienteres om eventuelle ændringer i udvalgenes sammensætning før offentliggørelse finder sted. Bestyrelsen skal på førstkommende møde, efter afholdelse af generalforsamlingen, gennemgå alle klubbens udvalg, for at træffe beslutning om udvalgenes fortsættelse samt konstituere et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. Dette bestyrelsesmedlem fungerer som bindeled mellem det respektive udvalg og bestyrelsen, og aflægger på hvert bestyrelsesmøde, rapport til den øvrige bestyrelse om status i det respektive udvalg. 3. BESTYRELSES MØDER Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog minimum 3 gange årligt. Datoerne for de normale bestyrelsesmøder fastsættes, så vidt muligt, for et halvår af gangen. Næstformanden er herudover pligtig til, at indkalde til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt eller når det begæres af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. De ekstraordinære bestyrelsesmøder begæres med længst muligt varsel under hensynstagen til mødets indhold, der henstilles til alternativ mødeform. Ved fastsatte bestyrelsesmøder fremsender næstformanden en dagsorden mindst 7 dage før mødet. Input fra den øvrige bestyrelse skal være næstformanden i hænde senest 14 dage før mødet. Og Så vidt muligt skal skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, gøres tilgængeligt samtidigt. Dagsorden bør minimum indeholde følgende punkter: - Økonomi - Nyt fra udvalgene - Sager til behandling - Eventuelt - Godkendelse af referat Bestyrelsen vælger på hvert møde en referent (sædvanligvis sekretæren), der har pligt til at udarbejde referat af pågældende bestyrelsesmøde. Referatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og opbevares elektronisk. 4. TAVSHEDSPLIGT I alle sager med personfølsomme eller fortrolige oplysninger henvises til bestyrelsesmedlemmers og suppleanters tavshedspligt. Side 1 af 10 Juli 2017

2 5. SUPPLEANTER De på generalforsamlingen valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer har længere tids forfald. Suppleanterne modtager transportgodtgørelse i forbindelse med bestyrelsesmøder. 6. BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING Formanden eller næstformanden leder møderne. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Ved evt. afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. I formandens fravær gør næstformandens stemme udslaget. Intet medlem af bestyrelsen har kompetence til at underskrive på bestyrelsens vegne, med mindre et flertal af bestyrelsen har givet samtykke herom fra sag til sag. 7. KLAGER Det er formandens opgave, at videreformidle samtlige klagesager fra klubbens medlemmer, og evt. implicerede øvrige, til alle medlemmer af SPK`s bestyrelse, og holde hele bestyrelsen orienteret om fortløbende sager. 8. REGNSKAB OG BUDGET Kassereren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en mundtlig eller skriftlig regnskabsrapport. Rapporten skal indeholde en sammenligning med det oprindelige budget for perioden. Desuden skal rapporten indeholde en oversigt over den tilstedeværende likviditet. På det sidste bestyrelsesmøde inden årsskiftet, udarbejder bestyrelsen budget for det følgende år. 9. REVISION De af generalforsamlingen valgte revisorer skal påse, at der føres et overskueligt og klart bogholderi i overensstemmelse med god regnskabsskik, og kan foretage kasseeftersyn uanmeldt. Det skal endvidere pålægges revisorerne, at henlede bestyrelsens opmærksomhed på ethvert forhold, der bør kendes af bestyrelsen, som revisorerne får kendskab til ved sit revisionsarbejde. 10. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDEN Forretningsordenen gennemgås hvert år på det andet bestyrelsesmøde efter afholdelse af Generalforsamlingen, og er herefter gældende. Side 2 af 10 Juli 2017

3 GENERELLE TILLIDSHVERV Bestyrelsen udpeger interesserede medlemmer til opgaven, eller udpeger en formand, der så selv vælger øvrige deltagere i udvalget. Udvalgene har ansvar for det pågældende arbejde, med ansvar overfor bestyrelsen. Efter alle møder udarbejdes et referat om vedtagelser og beslutninger. Referatet tilsendes bestyrelsen senest 14 dage efter mødet. Bestyrelsen har 8 dage til at fremkomme med eventuelle indsigelser/kommentarer til referater fra udvalgene inden de offentliggøres. Er der indsigelser/kommentar afventer offentliggørelsen afklaringer på disse. At sidde i et udvalg i Spidshundeklubben betragtes som en tillidspost og kræver medlemskab af Spidshundeklubben. Der fordres derfor loyalitet overfor Spidshundeklubben, herunder er tavshedspligten en selvfølgelighed ligesom gældende regler overholdes. Man har som medlem i et af Spidshundeklubbens nedsatte udvalg pligt til at holde sig underrettet om de gældende regler på området. Systemer og edb-programmer, layouts m.v., der udvikles eller fremstilles til brug for arbejdet i klubben, må anvendes af Spidshundeklubben til det formål de er udviklet til, også efter at udvikleren har forladt sin post i Spidshundeklubben. For de udvalg, hvor det er nødvendigt at benytte DKK s klubsystem, kræver det medlemskab af DKK for at få adgang til systemet. Produkterne må, af Spidshundeklubben, ikke videregives til andre klubber eller personer uden for Spidshundeklubben, uden aftale med udvikleren. Udvikleren har til enhver tid den fulde ret til at udnytte produktet udenfor Spidshundeklubben, medmindre Spidshundeklubben har betalt for udviklingen. Side 3 af 10 Juli 2017

4 UDSTILLINGSUDVALG For Spidshundeklubbens udstillingsudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens udstillingsudvalg gælder desuden følgende. FORMÅL: Udstillingsudvalget har til formål at arrangere et passende antal udstillinger fordelt over landet. MEDLEMMER/VALG: Udstillingsudvalget består af det nødvendige antal medlemmer. Udvalget konstituerer sig med minimum formand og kasserer. OPGAVER: Ud over at arrangere og sørge for afvikling af udstillinger, herunder også afvikling af årskonkurrencer, kan udstillingsudvalget formidle eventuelle dommerønsker til DKK. Senest 14 dage efter årets afslutning udarbejdes en kort skriftlig redegørelse over det foregående års aktiviteter, som tilsendes SPK's formand. ØKONOMI: Udstillingsudvalgets kasserer fører regnskab og bogfører alle poster, der har med udstillinger at gøre samt afstemmer kasse til bogføring. Dette gøres løbende således at Spidshundeklubbens kasserer kan trække månedsvis rapporter til brug for bestyrelsen. Dette regnskab revideres af SPK's revisorer i henhold til SPK's love. Såfremt, der ikke kan forefindes en kasserer blandt udstillingsudvalgets medlemmer kan bestyrelsen udpege en. I forbindelse med SPK s årlige budgetlægning udarbejder udvalget et budget for det kommende år indeholdende planlagte aktiviteter, som sendes til SPK s formand og kasserer senest 1. december. ØVRIGT: Det skal tilstræbes, at ingen, der skal i ringen for at udstille hund, optræder som officiel person inden man går i ringen. Side 4 af 10 Juli 2017

5 SPORUDVALG For Spidshundeklubbens sporudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens sporudvalg gælder desuden følgende. FORMÅL: Sporudvalget har til formål at arrangere det nødvendige antal sporprøver/aktiviteter over landet. OPGAVER Sporudvalget arrangerer alle typer af sporrelaterede aktiviteter og prøver, herudnder også afvikling af årskonkurrencer. Sporudvalget varetager planlægningen af prøverne, herunder modtagelse af tilmeldinger, samt eventuel fordeling af deltagerne på forskellige prøver. Der udsendes PM senest en uge før prøvedagen. Sporudvalget udpeger den enkelte prøveleder. Prøvelederen er ansvarlig praktisk leder af prøvens forløb på dagen, og tager i samråd med dommeren stilling til eventuelle praktiske problemer undervejs. Prøvelederen har tilbagemeldingspligt til sporudvalget Senest 14 dage efter årets afslutning udarbejdes en kort skriftlig redegørelse over det foregående års aktiviteter, som tilsendes SPK's formand. MEDLEMMER/UDVALG Sporudvalget består af et passende antal medlemmer. Medlemmerne vælges blandt klubbens sporinteresserede. Sporudvalget konstituerer sig med minimum formand og kasserer. ØKONOMI Sporudvalgets kasserer fører regnskab over prøvernes indtægter og udgifter. Dette regnskab revideres af SPK s revisorer i henhold til SPK s love. Såfremt, der ikke kan forefindes en kasserer blandt sporudvalgets medlemmer kan bestyrelsen udpege en. Startgebyret skal være i overensstemmelse med gebyrer fastsat af DKK. Der fremsendes regnskab til SPK's kasserer hvert kvartal senest den 10. efter hvert kvartals afslutning. I forbindelse med SPK s årlige budgetlægning udarbejder udvalget et budget for det kommende år indeholdende planlagte aktiviteter, som sendes til SPK s formand og kasserer senest 1. december. ØVRIGT Alle aktiviteter sker under ansvar overfor Spidshundeklubbens bestyrelse. Sporudvalget tager skridt til udarbejdelse af eventuelle forslag til ændringer i reglementer, og kan føre forhandling og samarbejde med DKK s udvalg for drivende og apporterende jagthunde. Sporudvalget foretager indstilling af nye dommeremner til Spidshundeklubbens bestyrelse. Side 5 af 10 Juli 2017

6 HYRDEUDVALG For Spidshundeklubbens sporudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens hyrdeudvalg gælder desuden følgende: FORMÅL Hyrdeudvalget har til formål at arrangere aktiviteter samt et passende antal hyrdeprøver fordelt over landet. OPGAVER Hyrdeudvalget kan arrangere alle typer af hyrderelaterede aktiviteter og prøver for klubbens racer. Hyrdeudvalget varetager planlægningen af aktiviteter og prøver, herunder modtagelse af tilmeldinger samt fordeling af deltagerne på forskellige prøver etc. Der skal udsendes PM senest én uge før prøvedagen. Hyrdeudvalget udpeger den enkelte prøveleder. Senest 14 dage efter årets afslutning udarbejdes en kort skriftlig redegørelse over det foregående års aktiviteter, som tilsendes SPK's formand. AFVIKLING AF PRØVER Prøvelederen er ansvarlig praktisk leder af prøvens forløb på dagen, og tager i samråd med dommeren stilling til eventuelle praktiske problemer undervejs. Prøvelederen har tilbagemeldingspligt til hyrdeudvalget. MEDLEMMER/VALG Hyrdeudvalget består af det nødvendige antal medlemmer. Medlemmerne vælges blandt klubbens hyrdeinteresserede. Hyrdeudvalget konstituerer sig selv med minimum formand og kasserer. ØKONOMI Hyrdeudvalget fører regnskab over aktiviteternes og prøvernes indtægter og udgifter. Dette regnskab revideres af SPK s revisorer i henhold til SPK s love. Såfremt, der ikke kan forefindes en kasserer blandt hyrdeudvalgets medlemmer kan bestyrelsen udpege en. Start- og prøvegebyrer skal være i overensstemmelse med gebyrer fastsat af DKK. Der fremsendes regnskab til SPK's kasserer hvert kvartal senest den 10. efter hvert kvartals afslutning. I forbindelse med SPK s årlige budgetlægning udarbejder udvalget et budget for det kommende år indeholdende planlagte aktiviteter, som sendes til SPK s formand og kasserer senest 1. december. ØVRIGT Alle aktiviteter sker under ansvar over for SPK s bestyrelse. Hyrdeudvalget tager skridt til udarbejdelse af eventuelle forslag til ændringer i reglementer, og kan føre forhandling med DKK s hyrdeudvalg. Hyrdeudvalget foretager indstilling af nye dommere til SPK s bestyrelse. Side 6 af 10 Juli 2017

7 MEDIEUDVALG For Spidshundeklubbens medieudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens medieudvalg gælder desuden følgende. FORMÅL: Udvalget, der er nedsat af SPK s bestyrelse, har til formål at udarbejde materiale til brug for markedsføring af klubben og sikre at der er ensartethed i dette. Udvalget skal arbejde via forskellige platforme såsom FB, blad, hjemmeside, medier og fysisk og sikre synlighed og ensartethed i SPK s udtryk her. MEDLEMMER / VALG: Bestyrelsen udpeger en formand som herefter nedsætter udvalget. Det er dog fastlagt, at redaktøren af bladet samt webmaster for hjemmesiden er medlemmer af udvalget. Udvalget tildeles en kontaktperson fra SPK s bestyrelse.. OPGAVER: Vedligeholdelse og drift af hjemmeside, udgivelse af klubblad, markedsføring af Spidshundeklubben og sikre ensretning af diverse publikationer og medier, samt Spidshundeklubbens ansigt udadtil i alle trykte medier. ØKONOMI: Varetages af bestyrelsen. ØVRIGT: Alle aktiviteter sker under ansvar over for SPK s bestyrelse. Side 7 af 10 Juli 2017

8 MENTALBESKRIVELSESUDVALG For Spidshundeklubbens mentalbeskrivelsesudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens mentalbeskrivelsesudvalg gælder desuden følgende. FORMÅL: Udvalget, der er nedsat af SPK s bestyrelse, har til formål at arbejde for at så mange af klubbens racer som muligt får udarbejdet en ønskeprofil. MEDLEMMER / VALG: Udvalget skal være racerepræsentanten for en given race behjælpelig med hvordan en ønskeprofil udarbejdes. Udvalget skal IKKE på egen hånd udarbejde ønskeprofiler. Bestyrelsen udpeger en formand som herefter nedsætter udvalget. Udvalget har en kontaktperson fra bestyrelsen tildelt. OPGAVER: Udvalget skal arrangere mentalbeskrivelsesarrangementer i SPK- regi. ØKONOMI: Varetages af bestyrelsen. ØVRIGT: Alle aktiviteter sker under ansvar over for SPK s bestyrelse. Side 8 af 10 Juli 2017

9 RACEREPRÆSENTANTSKAB For Spidshundeklubbens racerepræsentantskab gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinjer for tillidshverv. For Spidshundeklubbens racerepræsentantskab gælder desuden følgende. FORMÅL: Formålet med racerepræsentantskabet er at skabe aktivitet og udbrede kendskab indenfor de respektive racer. VALG: På generalforsamlingen vælges der ved almindeligt stemmeflertal 1 racerepræsentant og 1 suppleant indenfor hver race (suppleant bliver den person, som opnår næsthøjeste stemmetal). Regler for valgbarhed følger Spidshundeklubbens love. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan indvælges i racerepræsentantskabet. Valgperioden er 2 år. Spidshundeklubbens bestyrelse udpeger racerepræsentanter for de racer, hvor der ikke indkommer forslag fra medlemmerne. FRATRÆDELSE: Ønsker en racerepræsentant at fratræde før valgperiodens udløb, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen, hvorefter suppleanten indkaldes. Fratræder både racerepræsentant og suppleant, udpeger bestyrelsen ny racerepræsentant for den resterende del af perioden. Såfremt racerepræsentanten ikke varetager sine opgaver med videre i henhold til retningslinjerne, kan bestyrelsen fratage racerepræsentanten sit hverv og i stedet indkalde suppleanten, eller såfremt en sådan ikke findes, udpege en ny racerepræsentant for resten af perioden. RETTIGHEDER: I henhold til Spidshundeklubbens love kan racerepræsentanten ved skriftlig anmodning med forslag til dagsorden deltage i førstkommende bestyrelsesmøde, men har ikke stemmeret. Racerepræsentanten har ret til fortegnelse over SPK's ejere indenfor racen. Medlemslister fremsendes elektronisk efter anmodning til kartoteksfører. OPGAVER: Racerepræsentanten kan oprette en racehjemmeside, som der kan linkes til fra SPK's hjemmeside. Racerepræsentanten kan arrangere foredrag, møder, kurser, skuer og lignende. Arrangementet skal opslås på SPK officielle medier således at alle medlemmer har mulighed for at deltage. Racerepræsentanten skal være bestyrelsen og raceejere behjælpelig i spørgsmål vedrørende racen. Side 9 af 10 Juli 2017

10 Racerepræsentanten skal ved henvendelser fra eventuelle interesserede i racen, loyalt oplyse om både positive og negative sider af racen, herunder eventuelle helbredsproblemer. Racerepræsentanten skal ligeledes i sin oplysning være neutral overfor opdrættere af racen samt Spidshundeklubben. Ved hvalpeanvisning må ALENE henvises til DKK og SPK's hvalpeliste eller racens hjemmeside og dermed ikke henvise til specifikke opdrættere/hvalpekuld. Racerepræsentanten kan udgive et informationshæfte om racen, uden angivelse af opdrættere, samt ligeledes udgive et årshæfte. Racerepræsentanten kan inddrage andre medlemmer af Spidshundeklubben til hjælp til udførelse af specifikke opgaver. PLIGTER: Racerepræsentanten må være villig til at mødes med bestyrelsen efter dennes behov og skøn. ØKONOMI: I forbindelse med arrangementer, afholdt i samarbejde med racerepræsentanten, kan denne efter gældende regler anmode om økonomisk støtte fra Spidshundeklubben. Disse regler udsendes til Racerepræsentantskabet årligt samt Spidshundeklubbens hjemmeside. Der er mulighed for at Spidshundeklubben, efter ansøgning, kan udbetale et acontobeløb til afholdelse af arrangementer. Racerepræsentanten kan opkræve gebyr hos deltagerne til finansiering af aktiviteter. Regnskab over årets aktivitet skal indsendes til Spidshundeklubbens kasserer inden den 10. januar det efterfølgende år. Der må max. foreligge en beholdning på kr i racen. Alle beløb over denne grænse SKAL indsættes på Spidshundeklubbens konto inden årsskiftet i indeværende år med angivelse af racens navn og "beholdning". Beløbet vil stå som en beholdning for den specifikke race og udbetales efter forespørgsel. ØVRIGT: Alle aktiviteter sker under ansvar over for SPK s bestyrelse. Side 10 af 10 Juli 2017

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København.

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I FTF/A 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. 2. Personaleforeningen er en sektion

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Vedtægter for Netværk Modermærkekræft (NeMo) 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Netværk Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SVENDBORG ROKLUB. Medlemmerne. Klubbens navn er Svendborg Roklub. Dens hjemsted og daglige virke er i Svendborg.

VEDTÆGTER FOR SVENDBORG ROKLUB. Medlemmerne. Klubbens navn er Svendborg Roklub. Dens hjemsted og daglige virke er i Svendborg. VEDTÆGTER FOR SVENDBORG ROKLUB Medlemmerne Klubbens navn er Svendborg Roklub. Dens hjemsted og daglige virke er i Svendborg. 1 Svendborg Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Danmarks

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Foreningens navn... 3 2. Formål... 3 3. Medlemskab... 3 4. Kontingent... 3 5. Generalforsamling... 3 6. Ekstraordinær generalforsamling...

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Haderslev Handelsskole

Forretningsorden for bestyrelsen på Haderslev Handelsskole Forretningsorden for bestyrelsen på I henhold til 14, stk. 1 i institutionens vedtægter fastsættes følgende forretningsorden: 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen bidrage

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen

Forretningsorden for Bestyrelsen Foreningen Skøgum 2-7-2017 Forretningsorden for Bestyrelsen 1. GYLDIGHED... 2 2. ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN... 2 3. BESTYRELSENS ANSVAR... 2 4. FORTROLIGHED... 2 5. KONSTITUERING... 2 6. BESLUTNINGSPROCEDURE...

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referent: Lisbeth. Sekretær: Diana Boxholm Møllebakkevej Grindsted Tlf.:

Referent: Lisbeth. Sekretær: Diana Boxholm Møllebakkevej Grindsted Tlf.: Referat fra Udvalgsmøde den 29. januar 2017 Til stede: Udstillingsudvalg, Sporudvalg, Mentalbeskrivelsesudvalg, Bestyrelse, hyrdeudvalget og Medieudvalg Referent: Lisbeth Dagsorden Referat 1. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Dansk Svømmetræner Sammenslutning, stiftet 1. maj 1976

Vedtægter for Dansk Svømmetræner Sammenslutning, stiftet 1. maj 1976 Vedtægter for Dansk Svømmetræner Sammenslutning, stiftet 1. maj 1976 1. Navn og Adresse Sammenslutningens navn er Dansk Svømmetræner Sammenslutning. Den officielle forkortelse er DSTS. Adressen er den

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS

VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS 1 Foreningens navn og hjemsted: 1. I overensstemmelse med fransk lov af 1. juli 1901 og dekret af 16. august 1901 er der den 22. november 1966 dannet en forening kaldet: Club

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. at gennemføre: klubløb, foredrag og filmforevisninger, at skabe:

Vedtægter. at gennemføre: klubløb, foredrag og filmforevisninger, at skabe: Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal Historisk Arkiv,

Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal Historisk Arkiv, Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal Historisk Arkiv, Fjordmuseet. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet. Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014.

Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet. Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014. Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Forslag til fremlæggelse på generalforsamling februar 2014 Vedtægter Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. 3 og 6

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. 3 og 6 Vedtægter for Danmarks Charolaisforening 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Danmarks Charolaisforening 2. Foreningens hjemsted er foreningens bogholderi 2 Formål 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

FORSLAG TIL. Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng. Navn og hjemsted

FORSLAG TIL. Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng. Navn og hjemsted FORSLAG TIL Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng (CVR. nr. 36102330) og dens hjemsted er Odsherred Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

SKOVHØJEN GRÆSTED. Vedtægter for Grundejerforeningen

SKOVHØJEN GRÆSTED. Vedtægter for Grundejerforeningen Vedtægter Side 1 af 5 SKOVHØJEN GRÆSTED Vedtægter for Grundejerforeningen 1 Foreningens navn. Foreningens navn er grundejerforeningen Skovhøjen Stiftet den 21. februar 1980 Hjemsted: Græsted. 2 Foreningens

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

XXXXX Rideklub BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

XXXXX Rideklub BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN XXXXX Rideklub BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1. Konstituering På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær (medmindre der i klubbens vedtægt

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere