4.1 Mindre varmepumper og smart grid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.1 Mindre varmepumper og smart grid"

Transkript

1 Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/ af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/ Opsummering I dag opvarmes ca bygninger med oliefyr og ca bygninger med naturgas. Ca boliger med oliefyr ligger i områder uden mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas. På baggrund af energiaftalen fra 2012 er der fra 2013 indført forbud mod installering af oliefyr i nye bygninger. Bygninger, der opføres i områder med naturgasnet kan fortsat tilsluttes naturgas. Fra 2016 er det ikke længere tilladt at installere oliefyr i eksisterende bygninger, i områder med kollektiv forsyning (fjernvarme eller naturgas). I eksisterende boliger uden for områder med kollektiv forsyning vil det dog fortsat være tilladt at installere oliefyr 1. En lang række af disse olieopvarmede huse ligge i mindre landsbyer eller i det åbne land. Mange af ejendommene har allerede skiftet olie ud med træpiller, som er et rimeligt billigt og tilgængeligt brændsel. For at spare på biomasseressourcerne ser vi dog hellere en udbredelse af varmepumper til erstatning af oliefyrene. I landsbyer, hvor der er basis for en lokal fjernvarmeløsning (nærvarme/nabovarme), kan det både være attraktivt for beboerne samt være en samfundsmæssig fornuftig løsning. Fjernvarme kan også være en løsning i naturgasområder, der ofte er udlagt i villakvarterer mv. Med den store andel af vindkraft, som energiaftalen 2012 og denne vision forudsætter, vil det være oplagt, at en stor del af de olieopvarmede ejendommene skifter til varmepumper. Det vil gavne elsystemet, hvis varmepumperne udstyres med en styring, således at driften kan tilrettelægges efter hvor meget vind der er i elsystemet, og at det kan akkumulere varme i huset. Det er for en del huse muligt i beton/klinkegulve med gulvvarme. Alternativt kan varmen gemmes i en tank på l ved varmepumpen. For at få økonomi i sådanne systemer, skal elprisen variere efter vindandelen i elsystemet. Dermed kan der kan blive en 1 Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners, Brædstrup Fjernvarme og Insero Energi for Energistyrelsen, februar Side 1/9

2 gevinst for den enkelte ved at varmepumpen bliver styret efter elpriserne. Nedenstående graf viser, at der er en sammenhæng mellem el prisen (timepris på spotmarkedet ) og hvor meget vindmølle-strøm der produceres den pågældende time. Figur 4.1: Grafen viser sammenhængen mellem elpris og dækningsgraden med vindel i Vestdanmark (Jylland og Fyn) i perioden 28/ til 1/ Den grønne jævnt stigende kurve viser timepriserne for el. På højre akse er vist prisen i kr./mwh. Timerne er sorteret efter stigende elpris og den blå takkede kurve viser vindkraftens andel af netto-elforbruget den samme time. Figuren er interessant fordi den viser, at der er en sammenhæng mellem lave elpriser og en høj andel af vindel i systemet. Ligeledes er timerne med høje elpriser karakteriseret ved at det ikke blæser ret meget. Det andet interessante forhold er spørgsmålet, om der egentlig er særligt store udsving på elprisen i løbet af et år. Kurven med elpriser viser, at der er relativt få timer med meget lave elpriser. Der er 39 timer med negative elpriser og 97 timer med en elpris på under 10 kr./mwh (1 øre/kwh) og 405 timer hvor prisen er under 100 kr./mwh (10 øre/kwh). I den dyre ende var der 5 timer hvor prisen var over kr./mwh (14 kr./kwh) samt 118 timer hvor prisen var over 500 kr./mwh (50 øre/kwh). Disse timetal skal ses i forhold til årets totale antal timer på Mange almindelige dage vil man blot opleve udsving på øre/kwh mellem de billigste og de dyreste timer. De forskellige elafgifter ligger som en fast klump oven i spotmarkedsprisen, så det reelle daglige udsving for en varmepumpeejer er mellem 1,30 og 1,50 kr./kwh hvis husejeren er timeafregnet. Hvis for eksempel elafgiften i stedet svingede i takt med Energinets deklaration af CO 2 for el time for time, eller efter andelen af vind + sol i elnettet, ville billedet blive meget mere varieret, og en husejer ville have et meget større økonomisk incitament, for at investere i udstyr, der kan hjælpe ham med at styre varmepumpen efter elprisen. Side 2/9

3 4.1.2 Potentialer i Danmark I indledningen af forrige afsnit er antallet af ejendomme med oliefyr (ca stk.) og naturgas (ca stk.) nævnt. En del af de oliefyrede ejendomme ligger dog inden for nuværende eller kommende fjernvarmeområder. Der findes (kun) boliger uden for fjernvarme- og gasområder. Teknisk vil en stor del af de olieopvarmede bygninger kunne konverteres til fjernvarme eller varmepumpe. For de naturgasopvarmede vil en del kunne konverteres til fjernvarme, men andre ligger i områder, hvor det bliver for dyrt at installere fjernvarme. For disse huse kunne en kombi-løsning med både naturgas og varmepumpe være en løsning. Et sådant hus, hvor måske 90% af varmen kommer fra varmepumpen og 10% fra naturgas, vil være en super fleksibel forbruger i et kommende smart energi-samfund. En styring ville kunne optimere, hvornår varmepumpen eller gaskedlen skal levere varmen til huset til gavn for både husejer og det overordnede elsystem. Et gæt på potentialet for styrede varmepumper kunne således ligge på huse. De 300 huse der er med i StyrDinVarmepumpe.dk, har hver en lagertank på i gennemsnit 200 liter. Hvis man tillader at hæve temperaturen fra 40 C til 80 C, vil det være muligt at lagre: 9,3 kwh. I et hus på 150m 2 med 12 cm beton gulv er der: 150 m 2 * 0,12m = 18m 3 beton. Med 1 C hævet temperatur rummer det 16,8 kwh. Beregning af varmekapacitet: I ca. 66% (data fra 300 huse med varmepumpe i DK) af huse, der får varmepumpe i DK er der betongulvvarme. Hvis der bliver installeret varmepumper i DK, vil der opnås en lagerkapacitet på: * (0,66 * 16,8 kwh + 9,3 kwh) = 6,1 GWh. En varmepumpe kan ca. levere 10 kw, dvs. at det vil tage mindst 2,6 timer at oplade systemet. Energistyrelsen har tidligere vurderet potentialerne for udbredelse af varmepumper i Danmark. Her har COWI i 2011 udregnet, at der kun vil være et potentiale på ejendomme, hvor det ville være privatøkonomisk at installere en varmepumpe 2. Det forholdsvis lave resultat skyldes dels at varmepumper er dyre, og at en stor del af de ældre ejendomme skulle undergå en energirenovering, for at huset ville passe til en varmepumpe. I mellemtiden er elafgiften til opvarmning blevet reduceret, men rapporten viser alligevel, at der er en række barrierer, som der stal tages højde for, hvis varmepumper skal havde den udbredelse som vi ønsker. 2 Afdækning af potentiale for varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark til erstatning af oliefyr, november Udarbejdet af COWI for Energistyrelsen. Side 3/9

4 Bæredygtighed Udbredelsen af varmepumper er ikke nødvendigvis bæredygtig, hvis ikke den sker i sammenhæng med omlægning af elproduktionen til VE primært vind. Fremtidens varmepumper skal være fleksible, således at de kan styres og at der er mulighed for, at kunne akkumulere varme i den bygning der forsynes med varme Forslag til udnyttelse i Danmark Det foreslås, at størstedelen af de olieopvarmede huse omstilles til varmepumper inden 2020, med en intelligent styring efter vedvarende energiproduktion. Resten omstilles til fjernvarme eller biomasse. Det foreslås, at en mindre del af de gasopvarmede huse omstilles til varmepumper til Resten omstilles til fjernvarme. Dermed ændres fordelingen af husenes varmeforsyning som angivet i tabel Varmeandele Fjernvarme 42% 63% El, varmepumper 10% 24% Sol(suppleringsvarme) 0% 5% Olie 9% 0% Gas 17% 0% Biomasse 22% 9% I alt 100% 100% Tabel Fordeling af varmeforsyning i boliger i 2012 og i 2030 ifølge VedvarendeEnergi s scenarie for omstilling til vedvarende energi. Pga. afrunding giver summen af andelene for de enkelte energikilder 101%. Side 4/9

5 4.1.4 Politikker til at nå målene Der skal stilles krav i Bygningsreglementet om, at nye varmepumper (både luft-vand og væske-vand) skal kunne styres og der skal udvikles standarder for kommunikation med varmepumperne. Elafgifterne skal gøres mere dynamiske, således at de reguleres på timebasis for eksempel i forhold til Energinets deklaration CO 2 for el den pågældende time eller med andelen af vind+sol i elnettet. Dette behøver ikke at gå ud over statens samlede provenu på elafgifterne, det handler blot om en anden fordeling. Energinets rammer omkring investering og etablering af udlandsforbindelser contra smart grid regulering i Danmark skal ændres. Der skal gøres en særlig indsats for at hjælpe omstilling fra oliefyr til fjernvarme eller varmepumper i udkantsområder, hvor det er svært at opnå kreditforeningslån Økonomi og miljø Forbrugerøkonomien for varmepumper er illustreret i tabel baseret på forudsætninger i tabel Jordvarme Varmeydelse pr. unit i kw Effektivitet (SCOP) Teknisk levetid i år Tilgængelighed, teknisk Økonomi: Investering pr. enhed: , % D&V i kr. pr. enhed pr. år Tabel 4.1.2; Data for et jordvarmeanlæg til en almindelig familiebolig. Data er fra Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg 3. Dog er den gennemsnitlige virkningsgrad på årsplan (SCOP) fra Energistyrelsens angivelse på 3,3 til 3,0 som er den værdi, der reelt ses på installationer i dag. Hvis elafgifterne gøres mere fleksible som foreslået overfor, vil der sammen krav i bygningsreglementet økonomi i smart grid regulering og dermed et marked for sådanne løsninger, som Danmark i sidste ende givetvis vil få en positiv økonomisk fordel af. 3 Side 5/9

6 Ny luft/væske varmepumpe 260% årsvirkningsgrad 280% årsvirkningsgrad Køb af energi kwh á kr 1, kwh á kr 1, kr./år Drift og vedligehold kr./år Finanseringsudgift % % kr./år Årlig udgift incl. moms kr./år Nuværende ældre oliefyr Nyt jordvarmeanlæg Nuværende nyt oliefyr 75% årsvirkningsgrad 100% årsvirkningsgrad Køb af energi l olie á kr. 11, l olie á kr. 11, kr./år Drift og vedligehold kr./år Årlig udgift incl. moms kr./år Nyt jordvarme-anlæg med solvarme Nyt træpillefyr 280% årsvirkningsgrad 80% årsvirkningsgrad Køb af energi kwh á kr 1, kg piller a kr. 1, kr./år Drift og vedligehold kr./år Tilslutning / Investering % % kr./år Årlig udgift incl. moms kr./år Tabel 4.1.3: Forbrugerøkonomien sammenlignet for forskellige varmeforsyninger. Til beregningerne ligger en række forudsætninger, som kan rekvireres Forslag til virkemidler til at nå målene Udfordringer for omstilling til varmepumper: Kommunikation med varmepumperne. Det er i dag et problem, at varmepumpefabrikanterne ikke vil åbne op for standarder, så de kan styres efter f.eks. elpris. Privatøkonomisk er der pt. et for stor spænd mellem for dyre varmepumpeinstallationer og besparelser på drift. Dette er et specielt problem i udkantsområder, hvor mange husejere ikke kan få kreditforeningslån til investeringen. Individuelle begrænsninger/komfortønsker hos forbrugerne. Nogle forbrugere kan acceptere større temperaturforskelle end andre, hvilket betyder at de kan have varmepumpen slukket i flere timer med høje elpriser. Ikke alle huse er egnede til varmepumper, og der skal derfor også investeres i enten isolering eller større radiatorer, for at nedbringe varmesystemets fremløbstemperatur. Løsninger: Vi har en række forslag til at løse ovenstående problemer og øge brugen af varmepumper: Introduktion af nye ejerformer f.eks. leasingaftaler, ejerskab af lokalt fjernvarmeværk, der kan styre mange varmepumper efter elnetttet. Bedre finansieringsformer til huse i udkantsområder, f.eks., med statsgaranterede lån Side 6/9

7 Fortsat Bolig-jobordning for omstilling til varmepumper og solvarme. Flytte afgifter således at de f.eks. kommer til at følge andelen af vind+sol i elforsyningen eller CO2-udledningen for el den pågældende time. Ecogrid-projektet på Bornholm viser et eksempel med varierende elafgifter. I praksis er der etableret et pointsystem for de forbrugere på Bornholm, der er tilmeldt projektet. Hvis man bruger el, når prisen er lav, optjener man point. Modsat mister man point, hvis man bruger el, når prisen er høj. Disse point bliver omregnet til en bonus ved afslutningen af projektet. 4 Billiggørelse af varmepumpen. Reguleringer/krav i Bygningsreglementet. Varmepumper integreres i reguleringen af elnettet, så de bliver en reguleringsressource og får betaling for det. Energinet prioriterer udlandsforbindelser frem for indenlandsk regulering. Energinet køber bl.a. balancekraft i Norge. De små forbrugere og producenter er ikke prioriteret i Energinets styring af balancemarkederne. Energinets eget forsøg: Celleprojektet viste at der er gode muligheder for regulering af eludbud og forbrug inden for relativt små geografiske områder. Fjernvarmeværker og andre kan blive integratorer af regulering med små varmepumper. I Tyskland organiseres det allerede af elselskaber. Supplerende kan varmepumper fremmes som en del af en teknologibølge på linje med elbiler, og af bedre kontrol med boliger (smarte huse). Investeringer i den smarte styring skal opfylde andre behov for forbrugeren end besparelsen på eltarifferne. Det kunne være en bedre regulering af temperaturen i huset, styring af ventilationsanlæg, alarm ved oversvømmelse, tænde varmepumpen i sommerhuset og meget andet. Desuden er det vigtigt, at installatører servicerer varmepumper og måske også overvåger dem. I det meste af Sønderjylland er det muligt for private forbrugere at blive tilsluttet en spot-prisaftale. Med en Spot-el-aftale, fastsættes prisen pr. kwh time for time, døgnet rundt, ud fra priserne på den nordiske elbørs. SE Energi tillægger 3,13 øre/kwh til handelsomkostninger. Tariffen kræver at man bor i SE s forsyningsområde, da andre forsyningsselskaber ikke i dag udveksler forbrugsdata på timeniveau 5. Smart varmeforsyning i fjernvarmenet: I fjernvarmeforsyningen er der gode muligheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder. Som noget nyt kan også varme fra supermarkeders køleanlæg udnyttes, idet de ved omstilling til CO 2-baseret køling får overskudsvarme ved en højere temperatur end tidligere. I en tidligere projektide fra Brædstrup; (Ring Søpark) blev mulighederne for feed-in til fjernvarme også undersøgt. Den gang var det solvarme, men det kunne også være varme fra varmepumper, der kører når der er meget strøm fra vindkraft og fra spildvarme. Firmaet Side 7/9

8 Kamstrup har en løsning med dobbeltmålere, så det er enkelt at afregne både køb og salg af varme - også med timeafregning. Vi foreslår at fjernvarmeforsyninger offentliggør feed-in tariffer, svarende til elnettenes feedin tariffer Mulighed og behov for folkelig deltagelse Skal borgere inddrages i smart grid? Nu eller senere, ja forbrugerne skal træffe rigtige valg ved køb af varmepumper, elbiler og andre store elforbrugere. Vi skal også have løsninger, der kan indstilles til automatisk at tilpasse sig forbruget efter den vedvarende energiproduktion. Det med at stå op om natten for at vaske tøj eller følge med i hvornår der er meget vindkraft før man bruger strøm, vil kun meget få gøre. De ca boliger der kan konverteres, primært fra olieopvarmning, ligger oftest i det åbne land eller i landsbyer i den gamle varmeplanlægnings område 4. Der er behov for borgerinddragelse og lokale dialoger, for at de kan få den bedste konvertering til moderne alternative. Dialoger om smartere energiløsninger kan måske også styrke sammenhængskraften i lokalområderne? Der skal træffes lokale beslutninger: små fjernvarmenet i de landsbyer hvor det er fornuftigt og varmepumpeløsninger, gerne købt i fællesskaber, hvor der er for langt mellem boligerne til rørbundet varmeforsyning. Varmepumper i et virtuelt fællesskab kunne godt organiseres ligesom fjernvarme. Enten i en selvstændig organisering i lokalområdet, eller ved at et nærliggende fjernvarmeværk organiserer opsætning og drift af varmepumperne. Fællesskab omkring varmepumper kunne godt tage udspring i nogle af de mange foreninger, der allerede har godt fat i lokalesamfundene. Det er ofte nyttigt at læne sig op af eksisterende, lokale organiseringer. Brugsforeningen, fjernvarmeselskaber, landbrugsorganisationer, idrætsforeninger, osv. En anden form for lokale initiativer er øko-landsbyer, hvor folk udefra har fået sat mere liv i en landsby. For at få gang i initiativer kunne man for eksempel organisere konkurrencer mellem landsbyer, om at lave energiplanlægning. VedvarendeEnergi(VE) s mulige roller Der er brug for aktører til at facilitere lokale initiativer, også for omstilling af oliefyr, så lokalområder vælger de bedste fælles eller individuelle løsninger. VE kunne starte et netværk af lokalenergi-facilitatorer, parallelt med energitjenestens energirådgivere. Der er brug for en vejledning af forbrugere omkring el-indkøb både mht. miljø og økonomi, og om elselskaber, som også tager sig af forbrugernes muligheder for at indgå i balancering af elnettet. Mens de fleste snart kan købe el på spotmarkedet med priser, der svinger time for time, går der nok stadig nogle år inden elmarkedet og elsystemet kan håndtere de mindre Side 8/9

9 enheder til balancering af elnettet VE kan bidrage med vejledning og med at hjælpe nye initiativer på vej, som inddrager de mindre forbrugere. VE s medlemmer kan forventes at være blandt de særligt interesserede mindre forbrugere, der kunne deltage i dette. Uafhængighed og selvforsyning tiltaler stadig en del, som drømmer om at kunne koble sig af nettet. Huse på landet kan ret enkelt elforsynes med solceller, en minimølle og et batteri. Energi bør blive mere og mere italesat og dermed mere interessant, som tilfældet er for mobiltakster og benzinpriser. VE kunne starte et samarbejde med vejrmeldinger o.a. om energi-vejrudsigter, der siger hvor meget vind- og solkraft, der forventes det kommende døgn, og hvad det betyder for elprisen, CO 2-udslip m.m. Der mangler en nem visning af energiforbrug i hjem og virksomheder. Det kunne være på en lille skærm i gangen eller i køkkenet (i praksis en billig tablet med en app). Den samme app kunne også bruges til mobilen. Muligheden skal udvikles i dialog med brugerne. Den skal vise enkle energiudsigter hvordan energisituationen er i netop dit hus. Den skal oversætte kompliceret stof; prioritering af solcellestrøm, elpriser, drift af varmepumpen og andre enheder. Den skal hjælpe til de rigtige valg. VE kunne deltage i et projekt til udvikling af en sådan app. En anden moderne tilgang til energi kunne være via gamefikation, hvor muligheder for energibesparelser bliver en del af et spil. Man kan spille mod sig selv, i familien eller inden for lokalområdet. Udlejning af sommerhuse kunne slå mere på billig og grøn strøm. Solceller, solvarme og varmepumper. Måske kunne sommerhusudlejning være med i en ordning som "grøn butik", hvor de med energibesparelser og andre miljøtiltag, samt åbenhed om energiforbrug, kunne gøre sig fortjent til et særligt mærke. Side 9/9

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning

Baggrundsnotat: - Grøn omstilling i den individuelle opvarmning Baggrundsnotat: "- Grøn omstilling i den individuelle opvarmning En kombiløsning bestående af en varmepumpe og en gaskedel, en såkaldt hybridvarmepumpe, er en individuel opvarmningsform, der kombinerer

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted>

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Folkelig organisa-on s-.et i 1975 med 2000 medlemmer Arbejder for oms-lling af Danmark -l bæredyg-g brug af vedvarende

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage.

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. 19. marts 2015 Oliefyr i Danmark Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. Tilbagegangen af oliefyr er sket i takt med,

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017

Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 Hybridvarmepumper Gastekniske dage 2017 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Emner de næste 30 minutter.. Kort om VEB.. Baggrunden og formål med udvikling af hybridvarmepumper

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere