Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter"

Transkript

1 Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der blev Praktiske oplysninger vedrørende betaling for øl og vand og muligheden for at stille spørgsmål. Særlig velkomst med japansk/dansk tekst på storskærmen til Kenji Stefan Suzuki og syv japanske gæster. 1. Valg af ordstyrer Bestyrelsen anbefalede Benny Henriksen, suppleant i bestyrelsen, og forsamlingen bakkede valget op med akklamation. Ordstyreren konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne 5 stk1. 2. Valg af referent og stemmetællere Bestyrelsen anbefalede Julia Bjerre Hunt fra administrationen som referent og det bifaldt forsamlingen. Stemmetællere blev: Bjarne Møller og Steen Molander er valgt som stemmetællere. 3. Ledelsens beretning Ordet gives til formanden. Igen hjerteligt velkommen. Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere bestyrelsen, teknisk servicemedarbejder og administration: - Næstformand Erik Christiansen, jurist direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, EBO- Consult. Administrator af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. - Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed Spok Aps. Consult. Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug, samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. - Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS- Grafisk Hus Danmarks første CO2 fri trykkeri. - Bestyrelsesmedlem Frank A. Olsen, civilingeniør M-direktør, selvstændig vindmøllevirksomhed B2Wind. Tidligere Vindkraftchef i Dong Energy. - Administrationen, kommunikationsmedarbejder Julia Bjerre Hunt - Administrationsmedarbejder Winnie Carlsen - Administrationsmedarbejder Charlotte Bugge, som er ny på kontoret. - Pernille Susgaard, teknisk servicemedarbejder, som har styr på møllen. - Formand Erik Frølund-Thomsen, smed, bestyrelsesmedlem i Fjernvarme distributionsselskabet Avedøre samt medlem af energisparegruppe i fjernvarmen. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Tidl. Byrådsmedlem Hvidovre kommune.

2 Ledelsens beretning 3 driftsår: Så kom vi igennem det 3. driftsår på lykkelig vis. Vindmøllen fungerer perfekt og langt over forventning. Vi har igen en meget stor el-produktion i forhold til det, der var forudsat ved prospektet. Her var der beregnet 10,7 mio. kwh, og igen i 2012 har vi slået dette med et produktionstal på ca. 12,5 mio. kwh. Nu mangler vi så, at elprisen stiger så bliver det rigtig godt. Økonomi: Vi vil senere komme ind på økonomien, men jeg kan da allerede nu meddele, at elpriserne har været meget lave i Det kan I læse på side 6. i det udsendte nyhedsbrev, så det behøver jeg ikke at gå nærmere ind i. Bestyrelsen har besluttet ikke at udsende årsrapporten, men at lægge den på hjemmesiden af både økonomisk og miljømæssige årsager. Der er sparet penge på tryk og forsendelse, og vi har sparet 9000 sider papir. Det er altid en diskussion, om man skal låse priserne i en periode. Nogle gange kan det betale sig at fastlåse afregningsprisen i f.eks. et kvartal, mens det kan give lavere afregninger end den aktuelle markedspris for et andet kvartal. Det er som at spille russisk roulette. Derfor har vi i bestyrelsen valgt at lade markedet bestemme. Vindenergi Danmark har tidligere påvist, at selv med en fast pris vil gennemsnitsprisen for den faste pris over en periode næsten altid svare til markedsprisen. Vores anbefaling er derfor at fortsætte på markedsbasis. Noget andet er renteindtægterne for lauget. Vi kunne selvfølgelig have valgt at sætte penge ind på konti i FIH-banken, Vestjysk Bank eller en af de andre banker, der giver højere rente. Men højere rente betyder sædvanligvis også, at banken har mangel på likviditet, og at banken gennem højere rentesatser forsøger at tiltrække kunder. I bestyrelsen har vi valgt at undgå dette Matador-spil og er glade og trygge ved vore indeståender på flere mio.kr. i Arbejdernes Landsbank, som er en af landets mest solide banker. Hvis vi skulle have haft folk til at holde øje med elpriser og bankrentesatser, så ville det også have kostet lauget penge, så vi har altså valgt at holde os til det almindelige spil på markederne. Der skete noget helt usædvanligt lige efter jul i Elproduktionen blev ikke holdt i ave, samtidig med at folk gik på juleferie, så der ikke var elforbrug i erhvervsliv, offentlige bygninger m.m.. Det betød en overproduktion af el og dermed negativ elafregning 2 dage i træk, jf. vores omtale i nyhedsbrevet på side 7. Man kan vælge at sikre sig mod dette, f.eks. ved at anvende et system, der kobler møllen ud. Spørgsmålet er, om det kan betale sig set i lyset af, at vi havde en helt ekstraordinær situation. Vi vil dog i bestyrelsen undersøge dette nærmere, og kan det betale sig, så gør vi det. For 2013 har vi den glade oplysning, at vores andel i Vindenergi Danmark giver et afkast på ca kr. for elafregningen i Det er da en velkommen lille ekstraindtægt. Endnu engang har andelstanken vist sig god for medlemmerne af Hvidovre Vindmøllelaug.

3 Så meget om økonomi for denne gang. Punktet er senere på dagsordenen. Det bliver forelagt af næstformanden Erik Christiansen. Blæserstøj: Teknisk set har møllen som nævnt kørt upåklageligt. Selv støjen fra blæseren nederst i mølletårnet har vi fået styr på. I begyndelsen af januar 2013 har Siemens lavet en ny konstruktion af køleluftblæseren, der gør, at den kun kører i intervaller og næsten uden støj. Det har taget lang tid at få løst denne efter vor mening ret så simple opgave, men nu er den løst på fornuftig måde. Det har jo været ret pinligt at have fremmede på besøg, når vi har sagt, at vindmøller ikke støjer og så kom man ud til møllen i et sandt støjinferno. Men nu er det løst. Tyveri af advarselsskilte: For at undgå evt. ulykker ved is nedfald fra møllen, som tidligere er behandlet på I/S mødet, blev det besluttet at opsætte 2 skilte, et i begge ender af Diget. De har nu stået der en rum tid, desværre har vi haft besøg af nogle vandaler, som har fjernet disse skilte. Dette dilemma har været omtalt i vores lokale avis, Hvidovre Avis. Vi kan håbe på, at de vågner op og kommer til besindelse, og ser hvor dumt og ubesindigt de har handlet, og stille og roligt lægger skiltene hvor de hører til, så vi kan få dem opsat igen. Besøg fra den anden side af kloden og fra Valby: Som I kan se i nyhedsbrevet, har vi igen haft besøg fra den andens side af kloden og fra Valby. Hvidovre Avis har fulgt begivenhedernes gang, så ligesom København har Christiania som trækplaster, så har Hvidovre nu fået den lille havfrue i stort format. Møllen er også foreviget på julemærket i Hvidovre for Det er et meget smukt foto af vindmøllen med en fantastisk solnedgang. Det kan I se på side 9 i nyhedsbrevet. Reklameindslag: Og så et lille reklameindslag. Med nyhedsbrevet er der også en lille reklame for Vindstød. Det er Vindenergi Danmarks eget elselskab, så jo mere I køber af husholdningsel hos dem, jo mere støtter i vores eget andelsselskab. Med over 400 tilkoblede i Hvidovres, er vi det sted i landet med den største tilslutning til Vindstød i bymæssig sammenhæng for hele landet. Vedr. vores adm. Vores administration, udfører stadig et stort og omhyggeligt arbejde med at holde styr på alle andelshaveres adresser, tlf. nr., mailadresser og bankkonto nr. Her har jeg igen en lille bøn, idet mange desværre fortsat glemmer at oplyse ændringer, og det giver adm. Utroligt meget ekstraarbejde, når udbyttet kommer retur fra den enkeltes bank. Så, kære andelshavere, jeg håber I fremover vil gøre administrationens arbejde langt lettere, ved hurtigst muligt at meddele administrationen evt.

4 ændringer. Det er jo også billigere, I bliver jo opkrævet et gebyr på kr , det må jo være sjovere at bruge dem til noget festligt. På forhånd tak. Afslutningsvis en tak: Jeg vil afslutte med at takke mine kolleger i bestyrelsen, vores tekniske medarbejder og suppleanterne der har deltaget i bestyrelsesmøderne, for et fantastisk og berigende samarbejde i det forgangne år. Vi har haft mange og gode diskussioner om alle tænkelige forhold, og det er altid foregået med godt humør og i en god ånd og tone. Et godt og behageligt samarbejde, er grundlæggende for at skabe nye og spændende tanker og idéer. Og det har været et godt år. Tusind tak til jer alle. Tak til administrationen: Der skal også lyde en stor tak til administrationen, for den store indsats I har ydet i Det være sig i adm. og på bestyrelsesmøderne. Der har igen i det forgangne år været mange opgaver og henvendelser, der har krævet en rask hånd, og vore trofaste væbnere, Julia Bjerre Hunt, Winnie Carlsen og Britta Pedersen, et fint arbejde der er udført perfekt. Og det er altid gjort med et smil og en venlig bemærkning. Tusind tak til jer alle 3. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. Tak fordi I lyttede Spørgsmål: Ingen spørgsmål tillykke til formanden 4. Regnskab og budget Regnskab og budget ikke udsendt, men vil være at finde på hjemmesiden. På side 8 i nyhedsbrevet er hovedtallene. I regnskabet er en blank revisionspåtegning. Vores mølle er fantastisk, den har produceret meget mere, men elsalget er faldet pga. elpriserne. Norge og sverige har masser af vand i deres anlæg og det har presset prisen. Vi har været nede omkring 17øre med et estimat på 35 øre. Der mangler ca ift. budgettet. Det er vi ikke herrer over. Produktion; flere udgifter til service og driftledelse resten er der besparelser på. Administrationen er billigere, resten afviger ikke meget fra budgettet. Der er sparet knapt på driftudgifter. Resultat på 5.5 mil, henlagt Derfor udbetaling på 435 ift. budgettet som var højere. Nøgletal: vi har elsalg for 580 kr. pr. andel mod 743 og 735 de forrige år. Resten svarer til de tidligere år. Forrentningen er stadig på 8,7 som er flot, men vi vil gerne op tocifret. Vi har 11,7% over 3 år, mod

5 et forventet tal på 11%, så den er højere endnu. Afregningsprisen har været helt dårlig. Vindenergien har været OK med 95,2%. Vi vil ikke have vand i Norge og Sverige til sommer så kan vi tjene penge. Spørgsmål: Ole frost: Ift. de kritiske revisorer, der er kun én underskrift. Hvad er forklaringen på det? Svar: Han har sendt på skrift at han har godkendt det, men han har været bortrejse og har ikke kunnet underskrive. Gennemgang af budgettet i nyhedsbrevet Budgetteret produktion på 12mil Kwh. Vi er forsigtige. Det er ca. 6 mil. vi får i indtægter. Gennemsnitlig pris på 50øre kwh. Vi tror ikke renterne stiger. Der skal være lidt ekstra penge til driftledelse, i tilfælde af at der sker noget. Vi har besluttet for et par timer siden at lave en ny hjemmeside, det går der lidt penge til. Vi regner dog med, at budgettet går under på forsendelser nu hvor vi ikke har sendt alt med posten. Ift. assistance vdr. skat: Der har været en ekstra udgift. Det kostede at tilfredsstillede skat, men nu hører vi nok ikke mere fra dem. Henlæggelser og udlodninger er det samme. Bliver regnskabet bedre, gør afregningen det selvfølgelig også. Spørgsmål: Bjarne: Kunne vi forvente en lignende situation som omkring jul med overproduktion på nettet? Svar: Energinet DK burde have set det, og der skulle distributionsselskaberne også. Vindenergi Danmark har opfundet en dims der gør, at de kan sende som stopper møllen eller nedsætter produktionen. Den kigger vi nærmere på, men købet afhænger af, om Simens vil opretholde garantien såfremt vi installerer den. Hvis de siger OK og det ikke koster for meget, køber vi sådan en. Uddybende: Den anden dag var der en kæmpe produktion på næsten 80% af behovet. Svar: Det er Energinet Danmark der styrer balancen. De styrer at nogen skal skue ned, når der er gang i møllerne! Uddybende: Hvis strømmen er billigere i Sverige, importerer vi så den? Svar: Det er Nordic Pool som fastsætter det, og der er norsk svensk finsk og dansk, og så er markedsprisen derefter. Søren Andersen: Får vi tilskud på de første.. Svar: ja (specifikt) Uddybende: Når vores producerer meget, betyder det så noget? Svar: Ja, fulddagstimer minimeres hurtigere end vi havde forventet, nok 7-8år.

6 Knud Petersen: Fint med henlæggelser hvis der sker skade. Hvor meget vil man lægge til side før man tænker; nu er der nok? Svar: Vi vil foreslå henlæggelser nogle år endnu. Et gear koster flere millioner. Det er med at kunne betale hvis det sker. Elo Hansen: Når de 5 år der er tilbage af tilskudstiden er gået, falder tilskuddet tilbage. Så bliver afregningen 25 øre plus 10 øre. Det er fint at lægge til side, det kunne være det var til den tid, at man skulle holde op med det? Svar: Hvis vi har nogle reparationer undervejs må vi se på det. Vi har kun én mølle, og den skal vi skal passe på! Garantien udløber i Peter Kestner: Worst Case er gearet. Hvad dækker maskin-forsikringen? Svar: Den dækker noget om gear osv., men der vil altid være selvrisiko, den er ca. 1 million. Ryger der en gearkasse kan der hurtigt gå andet i stykker. Vi skal ikke gå på kompromis med hvad der er i kassebeholdningen. Forsikringen dækker pludseligt opståede skader og ikke noget der sker pga. slitage. Der får vi driftstab og ikke kasko. Peter Hansen: Kan man lave en serviceaftale 5-10 år frem? Svar: Ja, det er Simens eller andre. Middelgrunden har forladt Simens og gået over til WinCon. Kan Budgettet godkendes? Afstemning ved håndsoprækning. Det er enstemmigt vedtaget. Budgettet er godkendt. Ingen indkomne forslag. Vi tager en pause. 6. Valg af ledelse i lige år Vi har 3 på valg. Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Hans Christian Sørensen. Ingen andre ønsker at opstille, genvalg med akklamation. Valg af to suppleanter Erik Christoffersen og Benny Henriksen er på valg og stiller op igen. Ordet overgives til formanden, da Benny ikke kan stå for sit eget genvalg. Ingen andre stiller op. Genvalg med akklamation. Valg af revisorer Niels Kolbye og Steen Molander blev genvalgt som interne revisorer. Ingen andre opstiller. Revisorsuppleant, Jens Bach Stiller op og vælges. 8. Eventuelt Her kan intet vedtages. Har nogen spørgsmål eller bemærkninger er det nu.

7 Niels Dalgård: Tak for en god bestyrelse og hvad der er sket. Bemærkning: Svend Auken er blevet glemt! I 90erne foreslog de, at det skal kunne betale sig at spare på strømmen. KK reducerede det til 0 kr. så kommer DONG. Det er en ny form for skat der er kommet! Hvad gør man ved det, hvis der er noget at gøre? Svar: Skat og afgifter har vi ingen indflydelse på. Der er stigende afgiftsgrundlag på de ting der er på din elregning. Noget af det bruges bla. på de 25øre, som vi får i tilskud. Vi skal være glade for der er kopskat så nogen andre betaler for vores laug. Knud Finken: Vi kan ikke gøre noget ved elprisen? Svar: Jo vi kan, køb nogle elbiler en opfordring herfra. Det er hele konceptet for Better Place. Batterierne kan bruges som lagringsplads. Man kører og der er helt stille. Problemet er at de ikke kører så langt, vi skal have folk ind i el-bil gruppen så der kommer pres på transportsektoren. Knud-Erik har 6 elbiler i sit firma. Historien har haft en langsom start, der kommer flere og flere der bruger det. Vi skal støtte projektet Better Place ellers så dør projektet i Danmark. Vi skal styrke dem der producerer bilerne. Jens Anker: Elpriser vandstanden i de nordiske magasiner. Den er under den der har været sidste år. I Norge fremgår det af statistik, at samtlige måneders nedbør er under normalen, sidste år var alle måneder over normalen. Tak for i aften! Dirigenten takker for god ro og orden. Formanden takker dirigenten. Takker for valget på bestyrelsens vegne. Ser frem til et godt år 2013, vi ser frem til at se jer til næste år god påske, kom godt hjem pas godt på jer selv. Hvidovre den 19. marts 2013 Benny Henriksen, dirigent Julia Bjerre Hunt, referent

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere