Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber"

Transkript

1 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006

2 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber - December 2006

3 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikation Foto: Kenn Mathiesen Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: 700 stk. Pris: gratis ISBN-nr: Elektronisk publikation Produktion: Schultz Grafisk A/S ISBN-nr: Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

4 Indhold Kapitel 1. Indledning... 5 A. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 5 B. Udvalgets sammensætning... 7 C. Udvalgets arbejde... 8 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger... 9 A. Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartspartsselskabers bestyrelser B. De styringsmæssige relationer m.v. mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet C. Inhabilitet...16 D. Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem...20 E. Principper om god selskabsledelse...22 Kapitel 3. Baggrund vedrørende kommuners mulighed for deltagelse i aktie- og anpartsselskaber samt kommunale fællesskaber...35 A. Indledning vedr. generelle juridiske spørgsmål...35 B. Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagtsreglerne...37 C. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006)...39 D. Regulering af kommuners selskabsdannelse i særlovgivningen Elforsyning Naturgas Varmeforsyning Trafik Erhvervsudviklingsaktiviteter Ørestadsloven...48 E. Kommuners adgang til at indgå aftaler om samarbejder mellem kommuner efter 60 i lov om kommunernes styrelse...49 F. Sammenligning mellem den kommunale og statslige deltagelse i selskaber Aktie- og anpartsselskaber Fonde/selvejende institutioner

5 3. Kommunale fællesskaber og fælleskommunale selskaber, herunder interessentskaber...55 G. Kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af en bestyrelse efter 68 a i lov om kommunernes styrelse...56 H. Særligt om reglerne vedrørende kommunalbestyrelsens valg eller indstilling af bestyrelsesmedlemmer...57 Kapitel 4. De styringsmæssige relationer m.v. i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet...63 A. Indledning...63 B. Generelle rammer Kommunalbestyrelsens pligter til som aktionær at varetage kommunens økonomiske og sektorpolitiske interesser Det statslige område Det kommunale område Generelle regler om kommunalbestyrelsens retlige ansvar Kommunalbestyrelsens pligter som aktionær Udvalgets overvejelser...75 C. Styring i konkrete sager instruktion Det statslige område ministerens instruktionsbeføjelse Det kommunale område kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse I forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer I forhold til kommunalt ansatte I forhold til eksterne repræsentanter, der er udpeget af kommunalbestyrelsen Tilrettelæggelse af samarbejdet mellem bestyrelsesmedlem og kommune Udvalgets overvejelser Overvejelser om gældende ret Udvalgets overvejelser om den fremtidige retstilstand...87 D. Inhabilitet Sikring mod uvedkommende interesser Kommunens interesse Aktie- og anpartsselskabets interesse Beskrivelse af det retlige grundlag Lov om kommunernes styrelse Forvaltningsloven Forarbejderne til forvaltningsloven Den såkaldte kommunalretlige modifikation Afgrænsningen af den kommunalretlige modifikation Den kommunalretlige modifikation og aktieselskaber

6 Statslige aktieselskaber Selskaber, der er delvist kommunalt ejede Selskaber, der er fuldt ud kommunalt ejede Myndighedsinhabilitet Udvalgets overvejelser Myndighedsinhabilitet Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et delvist kommunalt ejet aktieselskab Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et fuldt ud kommunalt ejet aktieselskab med flere kommunale ejere Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et fuldt ud kommunalt ejet aktieselskab med én ejer E. Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem Indledning Kommunalbestyrelsesmedlemmers og borgmestres adgang til at oppebære vederlag for andre bestyrelseshverv Regler for fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i selskaber Aktieselskabsloven Elforsyningsloven Lov om naturgasforsyning Lov om varmeforsyning Lov om trafikselskaber Havneloven Kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse Andre regler i særlovgivningen om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv Åbenhed om vederlag Reglerne for beskatning af honorarer, der modtages i tilknytning til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder bestyrelseshonorarer Resultater af udvalgets undersøgelse af betydning for spørgsmålet om vederlag Udvalgets overvejelser Kapitel 5. Principper om god selskabsledelse A. Indledning B. God selskabsledelse i offentligt regi C. Generelle anbefalinger Overvejelser om selskabsdeltagelsen Udvalgets overvejelser

7 2. Overordnede principper for god selskabsledelse Udvalgets overvejelser Den kommunale administrations rolle i forhold til bestyrelsesmedlemmer Udvalgets overvejelser Bestyrelsens sammensætning og virke Udvalgets overvejelser D. Specifikke anbefalinger Offentliggørelsen af hændelser af væsentlig betydning Udvalgets overvejelser Bestyrelsens arbejdsform Udvalgets overvejelser Samspillet mellem den offentlige ejer og selskabet Udvalgets overvejelser Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets interessenter Udvalgets overvejelser E. Specifikke anbefalinger vedrørende større aktieselskaber med kommunal deltagelse Regnskabsmæssig afrapportering Udvalgets overvejelser

8 Kapitel 1. Indledning A. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Den 1. september 2005 udpegede indenrigs- og sundhedsministeren et udvalg vedrørende de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Der var fastlagt følgende kommissorium for udvalgets arbejde: Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget, at: Regeringen vil endvidere fremlægge forslag, der klarlægger de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og de kommunale selskaber. Der er ikke på det kommunale område gennemført en systematisk afdækning af styringsmæssige problemstillinger i forholdet mellem kommunalbestyrelser og de kommunale selskaber, herunder vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers og kommunalt ansattes varetagelse af bestyrelseshverv i aktieselskaber og kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser i den forbindelse. Ej heller har de kommunale parter opstillet håndfaste anbefalinger for området i form af f.eks. principper for sammensætning af bestyrelserne og krav til åbenhed og gennemsigtighed. Baggrunden for den foreliggende opgave er bl.a. den mulige dobbeltrolle, der kan opstå som følge af kommunalbestyrelsesmedlemmers og kommunalt ansattes varetagelse af bestyrelseshverv i aktieselskaber, og de habilitetsmæssige problemstillinger, der muligvis kan opstå i forbindelse hermed. Således er kommunalbestyrelsesmedlemmet og den ansatte en del af kommunen, der varetager en række myndighedsopgaver i forhold til selskaber beliggende i kommunen. Hertil kommer, at kommunen evt. er udbudsmyndighed og samtidig sidder i et kommunalt ejet aktieselskabs bestyrelse med interesser inden for det pågældende område. Tilsvarende problemstillinger gør sig gældende i forhold til kommunalt ejede anpartsselskaber. 7

9 Det findes endvidere væsentligt tillige at overveje mulige principper for god selskabsledelse i selskaber med kommunal ejerandel. Behovet for mulige principper for god selskabsledelse gælder i forhold til alle selskaber uanset organisationsform, dvs. inkl. kommunale fællesskaber oprettet i henhold til 60 i lov om kommunernes styrelse Det må i den forbindelse overvejes, om der afhængig af selskabets organisationsform er behov for forskellige principper for god selskabsledelse. På det statslige område er der gennem flere år taget forskellige initiativer med henblik på at klarlægge styringen og ansvaret for statslige aktieselskaber ved at adskille statens forskellige målsætninger og roller i forbindelse med udøvelsen af ejerskabet af aktieselskaber, jf. den tværministerielle publikation Staten som aktionær og publikationen Statslige aktieselskaber tilsyn, ansvar og styring. Udover den almindeligt gældende regel, hvorefter ministre og medlemmer af Folketinget ikke deltager i bestyrelser for selskaber, hvor staten er hel eller delvis ejer, har regeringen således taget et yderligere skridt i retning af at adskille det politiske niveau fra det forretningsmæssige. Det indebærer, at der nu som hovedregel ikke udpeges embedsmænd til bestyrelser i selskaber med statslig deltagelse. Formålet med denne beslutning har bl.a. været at sikre en klarere rollefordeling mellem minister og bestyrelse ved statens udøvelse af ejerskabet af aktieselskaber. Der er herudover lagt særlig vægt på at sikre kompetente bestyrelser i statslige aktieselskaber. Hovedformålet med at organisere forretningsmæssig virksomhed i aktieselskabsformen er at øge fokus på kommercielle forhold og økonomisk værdiskabelse. Såfremt aktiviteten varetages i selskabsform, bør bestyrelsen derfor bestå af personer, som har særlige kompetencer mht. den pågældende aktivitet. Med det foreslåede udvalgsarbejde er det ambitionen at afdække de problemstillinger, som allerede er behandlet i statsligt regi, samt at foreslå konkrete løsninger herpå, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. Opgaver Udvalget har til opgave at Klarlægge den nuværende brug af kommunalpolitikere og embedsmænd i helt eller delvist kommunalt, herunder indirekte kommunalt, ejede aktieselskabers og anpartsselskabers bestyrelser, dvs. hvem sidder i bestyrelsen samt, hvilke selskaber (opgaver og størrelse) er der tale om. 8

10 Klarlægge gældende ret for så vidt angår de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet, dvs. kommunalbestyrelsesmedlemmernes og de kommunal ansattes habilitet og kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser over for kommunalbestyrelsesmedlemmerne og de ansatte. Overveje mulige forslag til principper for god selskabsledelse af kommunale selskaber, uanset organisationsform. Det må i den forbindelse overvejes, om der afhængig af selskabets organisationsform er behov for forskellige principper for god selskabsledelse. Overveje behovet for lovgivning på området. Sammensætning af udvalget og tidsplan for arbejdet Der nedsættes et udvalg bestående af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet samt ARF, KL og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Andre myndigheder m.fl. kan inviteres til at deltage i arbejdet efter behov. Sekretariatsbetjeningen forankres i Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af Finansministeriet. Udvalgets arbejde skal afsluttes senest i marts B. Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende medlemmer: Formand: kontorchef Pernille Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Medlemmer: Kontorchef Hans Otto Jørgensen, indstillet af KL Juridisk chefkonsulent Birgitte Sørensen, indstillet af Amtsrådsforeningen. Chefjurist Vibeke Iversen, indstillet af Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kontorchef Elisabeth Hvas, indstillet af Finansministeriet. Kontorchef Jens-Christian Bülow, indstillet af Justitsministeriet. 9

11 Chefkonsulent Lars Bunch, indstillet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontorchef Peter Brixen, Finansministeriet, har endvidere deltaget i udvalgets møder. Sekretariatsbetjeningen af udvalget har været varetaget af Forvaltningsjuridisk kontor i Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Center for offentlige selskaber og Administrationspolitisk Center i Finansministeriet. Udvalgets sekretariat har bestået af specialkonsulent Christina Ekmann, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sekretær indtil den 1. august 2006), specialkonsulent Christian Vigh, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fuldmægtig Sabine Calmer Braad, Finansministeriet, og fuldmægtig Thomas Broeng Jørgensen, Finansministeriet. C. Udvalgets arbejde Udvalget har i perioden fra den 6. september 2005 til den 6. december 2006 afholdt 8 møder. 10

12 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets drøftelser har navnlig vedrørt følgende emner: Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartsselskabers bestyrelser Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse Inhabilitet Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem Principper om god selskabsledelse Udvalgets overvejelser, herunder forslag og anbefalinger, kan sammenfattes som følger: A. Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartspartsselskabers bestyrelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til Folketinget om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber. Redegørelsen indeholder oplysninger dels om deltagelse i selskaber, der er omfattet af den såkaldte lov 384, 1 dels om kommunal erhvervsudøvelse på andet grundlag. Kun erhvervsdrivende virksomheder med en omsætning på over henholdsvis 1 mio. kroner 1 Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 384 af 20. maj 1992 med senere ændringer, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996). Det bemærkes, at loven 1. januar 2007 erstattes af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006), jf. kapitel 3, afsnit C. 11

13 for virksomheder omfattet af L 384 og over 2 mio. kroner for virksomheder, der ikke er omfattet af L 384, er omfattet af redegørelsen. Redegørelsen for 2005 viser, at kommunerne deltog i 291 selskaber, der var omfattet af indberetningspligten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Størrelsen af selskaber med kommunal deltagelse varierer meget. De fleste selskaber med kommunal deltagelse har imidlertid en omsætning på under 50 mio. kr. De tre største grupper af selskaber fordeler sig på 1) energi/varme/gas, 2) renovation og 3) trafik, som også er traditionelle kommunale opgaveområder. Udvalget har oktober 2005 gennemført en høring af amtskommuner og kommuner. I høringen bedes bl.a. oplyst, i hvilket omfang kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd har bestyrelsesposter i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartsselskaber, samt i hvilket omfang de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar fra selskabet og i givet fald størrelsen af dette honorar. Undersøgelsen omfatter i modsætning til, hvad der er omfattet af indberetningspligten til Erhvervs- og selskabsstyrelsen kun aktie- og anpartsselskaber. Undersøgelsen omfatter til gengæld alle sådanne selskaber, uanset størrelsen af den årlige omsætning. Udvalget har modtaget besvarelser fra 222 kommuner, alle amtskommuner samt KL og Amtsrådsforeningen. Det fremgår, at kommunerne, amtskommunerne, KL og Amtsrådsforeningen har bestyrelsesrepræsentanter eller deltager finansielt i 148 aktie- og anpartsselskaber. Repræsentanter for kommunerne, amtskommunerne, KL og Amtsrådsforeningen varetager i alt 419 bestyrelsesposter i bestyrelser i aktie- og anpartsselskaber. Der oppebæres honorar for 248 ud af de i alt 419 bestyrelsesposter. 2 Det gennemsnitlige honorar for alle bestyrelsesposter, dvs. incl. bestyrelsesposter, hvor der ikke oppebæres honorar, er kr. årligt. Det gennemsnitlige honorar for vederlagte bestyrelsesposter er kr. årligt. Det gennemsnitlige honorar for (amts)borgmestrenes bestyrelsesposter er kr. årligt. 2 Der mangler oplysninger om honoraret for 13 bestyrelsesposter. 12

14 Det gennemsnitlige årlige honorar fordelt på karakteren af hvervet 3 for alle bestyrelsesposter, dvs. incl. bestyrelsesposter, hvor der ikke oppebæres honorar, kan opgøres som følger: Menige Næstformænd Formænd kr kr kr. Det gennemsnitlige honorar for vederlagte bestyrelsesposter fordelt på karakteren af hvervet kan opgøres som følger. Menige Næstformænd Formænd kr kr kr. Af de udpegede repræsentanter er 79 % kommunalbestyrelsesmedlemmer (22 % er borgmestre, 4 % er viceborgmestre, 8 % er udvalgsformænd og 45 % er menige kommunalbestyrelsesmedlemmer), 11 % er kommunalt ansatte og 10 % er eksterne repræsentanter. En nærmere gennemgang af de eksterne repræsentanters baggrund viser imidlertid, at 21 bestyrelsesposter af de i alt 42 bestyrelsesposter, hvortil der er udpeget eksterne repræsentanter, kan henføres til tidligere medlemmer af den pågældende kommunalbestyrelse eller til personer, der har været opstillet som kandidater ved kommunalvalget eller tilhører partiforeninger o. lign. Sammenlagt er op mod halvdelen af de repræsentanter, der betegnes som eksterne, således kommunalpolitikere. Af de udpegede bestyrelsesmedlemmer varetager 18 % en formandspost i selskabsbestyrelsen, 10 % besidder næstformandsposter, mens 62 % er menige bestyrelsesmedlemmer. 4 3 Der mangler oplysninger om karakteren af 42 bestyrelsesposter. Hertil kommer, at der for yderligere 13 bestyrelsesposter, hvor karakteren af bestyrelsesposten er kendt, mangler oplysninger om honoraret. 4 Der mangler oplysninger om karakteren af 42 bestyrelsesposter (10 %). 13

15 B. De styringsmæssige relationer m.v. mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet. Adgangen til at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer/kommunalt ansatte til bestyrelsen for et aktie- eller anpartsselskab med kommunal deltagelse På det statslige område deltager aktive politikere og embedsmænd som hovedregel ikke i bestyrelserne for selskaber, hvor staten er hel eller delvis ejer, mens kommunalbestyrelserne i meget vid udstrækning indsætter kommunalpolitikere (79% af repræsentanterne) og kommunalt ansatte (11 % af repræsentanterne)i bestyrelserne for de mere end 300 selskaber, der har kommunal deltagelse. Det vil således have vidtrækkende konsekvenser, hvis kommunerne der samlet udpeger mere end 400 bestyrelsesrepræsentanter ikke måtte indsætte kommunalpolitikere og kommunalt ansatte. Anvendelse af udelukkende eksterne repræsentanter ville givet selskabernes opgaver og størrelse næppe heller være hensigtsmæssigt. Kommunernes deltagelse i aktie- og anpartsselskaber finder således sted i selskaber, som sammenholdt med de statslige selskaber er forholdsvis små. De fleste aktie- og anpartsselskaber med kommunal deltagelse har en omsætning på under 50 mio. kr., mens ca. 1/3 af de kommunale selskaber har en omsætning på over 50 mio. kr. Til sammenligning var omsætningen i det næstmindste af de statslige aktieselskaber, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, i 2005 på 58 mio. kr. Udvalget har drøftet, hvorvidt kommunalbestyrelsens adgang til at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunalt ansatte til bestyrelsen for et aktie- eller anpartsselskab med kommunal deltagelse generelt bør afskæres. Dette vil imidlertid fravige kommunalbestyrelsens almindelige adgang til frit at udpege repræsentanter. Udvalget finder det dog vigtigt at påpege, at det væsentlige i forbindelse med udpegningen af kommunale bestyrelsesrepræsentanter bør være hensynet til, at der sammensættes en kompetent bestyrelse. Der henvises i den forbindelse til udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse, for så vidt angår spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning og virke, hvori udvalget bl.a. har tilkendegivet, at sammensætningen af bestyrelsen bør ske således, at bestyrelsens samlede kompetenceprofil tegnes bedst muligt. Udvalget skal i tilknytning hertil anbefale, at kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens grupper i forbindelse med udpegningen konkret overvejer begrundelsen og behovet for at udpege de enkelte repræsentanter blandt politikere, kommunalt ansatte og eksterne repræsentanter. 14

16 Udpegning af kommunalt ansatte giver dog efter udvalgets opfattelse anledning til særskilte problemstillinger. Der kan for kommunalt ansatte i tilknytning til varetagelsen af bestyrelseshvervet opstå væsentlig uklarhed vedrørende den ansattes pligter og rettigheder i forhold til kommunalbestyrelsen. Uklarheden udspringer af, at den ansatte ved varetagelsen af bestyrelseshvervet ikke er underlagt den instruktion, som normalt gælder i forhold til de opgaver, den pågældende udfører. Der kan derfor ikke udarbejdes et mandat, som den pågældende skal arbejde ud fra. Imidlertid er det frit for kommunalbestyrelsen at udtrykke sin holdning til generelle eller konkrete spørgsmål direkte overfor det kommunalt ansatte bestyrelsesmedlem, hvilket i praksis kan gøre det svært at skelne mellem uforbindende holdningstilkendegivelser og en formel instruktion i strid med instruktionsbeføjelsen. Selv om kommunalt ansatte ikke har en tjenstlig pligt til at varetage bestyrelsesposter i aktie- og anpartsselskaber, kan der i konkrete tilfælde opstå uklarheder i relation til deres kommunale ansættelse. Således har den kommunalt ansatte næppe den samme faktiske mulighed som andre bestyrelsesmedlemmer for at udtræde af bestyrelsen, fordi bestyrelseshvervet varetages samtidig med et ansættelsesforhold. Udtræden af bestyrelsen kan bl.a. være forudsætningen for at undgå straf- og erstatningsansvar for den kommunalt ansatte, ligesom det kan være en løsning i tilfælde af væsentlig uenighed med ejeren. Samme betænkeligheder har på det statslige område ført til, at der ikke udpeges statsansatte til bestyrelserne i statslige aktie- og anpartsselskaber. Der henvises i den forbindelse til udvalgets behandling af spørgsmålet om kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse. Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens grupper i forbindelse med en udpegning i særlig grad overvejer om de ulemper, der er forbundet med udpegning af en ansat, står mål med fordelene typisk den ansattes faglige og øvrige kompetencer. Styring i konkrete sager instruktion. Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Det er udvalgets opfattelse, at kommunalbestyrelsens kompetence ikke omfatter en adgang til at instruere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i et aktieeller anpartsselskab. Tilsvarende gælder eksterne repræsentanter i aktie- og anpartsselskabsbestyrelser, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. 15

17 Udvalget finder således, at det almindelige selskabsretlige udgangspunkt i disse situationer går forud for det udgangspunkt, der normalt gælder i kommunalretten. Når det drejer sig om kommunalt ansatte, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, er der efter udvalgets opfattelse ikke tilstrækkelige retskildemæssige holdepunkter for, at fravige det selskabsretlige udgangspunkt om, at der ikke er adgang til instruktion. Det er således udvalgets opfattelse, at det almindelige selskabsretlige udgangspunkt, hvorefter der ikke er adgang til instruktion, i denne situation som i de situationer, hvor det er kommunalbestyrelsesmedlemmer eller eksterne repræsentanter, der er udpeget til selskabsbestyrelsen går forud for det udgangspunkt, der normalt gælder i kommunalretten. På det statslige område er det fastslået, at retstilstanden, for så vidt angår ansatte, giver anledning til en grundlæggende konflikt mellem den ansattes tjenstlige loyalitetsforpligtelse i forhold til ministeren og den loyalitetsforpligtelse, der gælder for bestyrelsesmedlemmer i henhold til selskabsretten. Statsansatte, som ministeren har instruktionsbeføjelse over for, indsættes derfor som hovedregel ikke som medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab. Udvalget bemærker i tilknytning hertil, at fraværet af kommunalbestyrelsens mulighed for at udøve instruktion kan skabe tvivl om, hvilke pligter og rettigheder en kommunalt ansat, der varetager et bestyrelseshverv, har i forhold til kommunalbestyrelsen, idet der ikke kan forelægges et mandat, som den pågældende kan handle ud fra. Hvor en kommunalt ansat udpeges til bestyrelsesposter, er det således afgørende, at kommunalbestyrelsen gør sig klart, at den pågældende ikke kan instrueres, som det ellers vil gælde i forhold de opgaver, den pågældende udfører som kommunalt ansat. Det er endvidere væsentligt at være opmærksom på, at der ikke kan antages at bestå en pligt for den kommunalt ansatte til at påtage sig bestyrelseshvervet. Dette har sammenhæng med, at varetagelsen af bestyrelseshvervet dels kan medføre en økonomisk risiko erstatningsansvar dels kan medføre risici af mere personlig karakter, f.eks. strafferetligt ansvar og tab af anseelse m.v. På baggrund af den gennemgang af de selskabsretlige regler, der er gennemført i tilknytning til rapporten Statslige aktieselskaber tilsyn, ansvar og styring finder udvalget det endvidere ikke muligt at opretholde den undtagelse fra forbuddet mod instruktion, der har udviklet sig på det kommunale område, for så vidt angår kommunale repræsentanter, der er udpeget til bestyrelser i aktie- og anpartsselskaber på baggrund af bestemmelse herom i selskabets vedtægter. Det vil sige, at der ikke er grundlag for at sondre mellem kommunale repræsentanter, der er udpeget til besty- 16

18 relser i aktie- og anpartsselskaber på baggrund af bestemmelse herom i selskabets vedtægter, og kommunale repræsentanter, der er valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen på selskabets vedtægter. Med hensyn til aktieselskaber følger det af aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., at et bestyrelsesmedlem til enhver tid kan afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Hvis et bestyrelsesmedlem er valgt af generalforsamlingen, vil bestyrelsesmedlemmet således til enhver tid kunne afsættes af generalforsamlingen. Efter aktieselskabslovens 49, stk. 2, 2. pkt., kan offentlige myndigheder eller andre i vedtægterne tillægges ret til at udpege ét eller flere medlemmer af bestyrelsen. Når en offentlig myndighed i selskabets vedtægter er tillagt ret til at udpege ét eller flere medlemmer af selskabets bestyrelse, vil det efter bestemmelsen i aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., være den pågældende offentlige myndighed, som til enhver tid kan afsætte det eller de bestyrelsesmedlemmer, som myndigheden har udpeget. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende aktieselskab er tillagt ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, jf. aktieselskabslovens 49, stk. 2, 2. pkt., følger det således af reglerne i aktieselskabsloven, at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan afsætte det pågældende bestyrelsesmedlem. Uanset, at kommunalbestyrelsens valg af bestyrelsesmedlemmet som udgangspunkt efter 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen således efter reglerne i aktieselskabsloven til enhver tid kunne afsætte det pågældende bestyrelsesmedlem. Hvis kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende aktieselskab er tillagt ret til at udpege mere end ét medlem af selskabets bestyrelse, vil udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt være sket ved forholdstalsvalg, jf. nedenfor. I så fald vil det være den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget et bestyrelsesmedlem, der efter bestemmelsen i aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., til enhver tid kan afsætte den pågældende. Udvalget bemærker endelig, at det kan være hensigtsmæssigt for kommunalbestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for de udpegede medlemmer, såfremt det pågældende selskab ikke allerede har tegnet en sådan. Spørgsmålet om tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring må generelt vurderes ud fra risikoen for erstatningsansvar ved det pågældende selskabs virksomhed. 17

19 Udvalget har endvidere overvejet den fremtidige retstilstand. Den gældende retstilstand, hvorefter kommunalbestyrelsens kompetence ikke omfatter en adgang til at instruere kommunalbestyrelsesmedlemmer, ansatte eller eksterne repræsentanter, der er udpeget som medlemmer i en bestyrelse i et aktieselskab eller et anpartsselskab, er efter udvalgets opfattelse hensigtsmæssig. Udvalget finder derfor ikke anledning til at foreslå ændringer heraf. Resultatet af udvalgets undersøgelse viser, at den praktiske anvendelse af instruktion fra kommunalbestyrelsens side muligvis er noget større, end de retlige rammer efter udvalgets opfattelse giver mulighed for. Udvalget anbefaler derfor, at der gives information til landets kommunalbestyrelser om den manglende adgang til instruktion fra kommunalbestyrelsen/kommunen, f.eks. i forbindelse med dette udvalgs rapportafgivelse. C. Inhabilitet. Myndighedsinhabilitet Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Udvalget finder ikke, at kommunalbestyrelsens rolle som aktionær i sig selv fører til, at kommunalbestyrelsen som sådan må anses som myndighedsinhabil, når en beslutning vedrører et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab. Selv hvis myndighedsinhabilitet helt undtagelsesvist måtte antages at foreligge, ville substitution imidlertid ikke være mulig. Udvalget finder således ikke, at beslutninger, der skal træffes af en kommunalbestyrelse som led i varetagelsen af rollen som aktionær, kan overlades til en anden kommune. Udvalget har endvidere overvejet den fremtidige retstilstand. Retstilstanden, hvorefter en kommunalbestyrelses rolle som aktionær ikke sig selv fører til, at kommunalbestyrelsen må anses som myndighedsinhabil, er efter udvalgets opfattelse klar og hensigtsmæssig. Der er efter udvalgets opfattelse derfor ikke anledning til at præcisere retstilstanden ved lov. Udvalget bemærker, at det kan være hensigtsmæssigt at informere kommunerne om reglerne på dette område, f.eks. i forbindelse med afgivelsen af udvalgets rapport. Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Udvalget lægger til grund, at et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat, der er medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, ikke i sit bestyrelseshverv kan bindes af instruktio- 18

20 ner fra kommunalbestyrelsen. Udvalget lægger endvidere til grund, at ledelsen i et aktieselskab eller anpartsselskab har en særlig loyalitetsforpligtelse i forhold til selskabet. Udvalget lægger videre til grund, at et kommunalbestyrelsesmedlem, når en sag behandles i kommunalbestyrelsen, sagligt kan varetage mange forskellige interesser i en sag. Som medlem af bestyrelsen i et aktieselskab kan vedkommende kun varetage aktieselskabets mere snævre interesser. Da denne begrænsning imidlertid kun gælder beslutninger, der træffes i selskabsbestyrelsen, finder udvalget ikke holdepunkter for at antage, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, vil være bundet af disse begrænsninger, når medlemmet deltager i beslutninger, der træffes i kommunalbestyrelsen. Uanset, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem kun har begrænsede muligheder for at varetage kommunens interesser i selskabsbestyrelsen, har kommunalbestyrelsesmedlemmet således i kommunalbestyrelsen juridisk set den samme mulighed som altid for at varetage brede interesser, selvom sagen drejer sig om det selskab, hvor det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen. En kommunalt ansat vil på samme måde have mulighed for at inddrage alle saglige hensyn i behandlingen af en sag, selvom sagen drejer sig om et selskab, hvor den pågældende er medlem af bestyrelsen. Af særlig betydning for vurderingen af inhabilitet i tilfælde, hvor der er tale om et fuldt ud kommunalt ejet aktie- eller anpartsselskab har udvalget drøftet anvendelsen af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, har karakter af en opsamlingsbestemmelse i forhold til 3, stk. 1, nr. 1-4, og 3, stk. 1, nr. 3, vedrører efter sin ordlyd alene private juridiske personer. Udvalget finder ikke holdepunkter for at antage, at opsamlingsbestemmelsen i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, uden at der foreligger yderligere konkrete omstændigheder, kan anvendes på situationer, der ikke kan henføres til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, dvs. i forhold til fuldt ud kommunalt ejede aktie- eller anpartsselskaber. Det selskabsretlige udgangspunkt i tilfælde, hvor én kommune er eneaktionær i et aktie- eller anpartsselskab, er, at kommunalbestyrelsen heller ikke i disse tilfælde kan give selskabets ledelse, herunder bestyrelsens medlemmer instruktion. Udvalget finder imidlertid, at et kommunalbestyrelsesmedlem, en kommunalt ansat eller en ekstern repræsentant, der er udpeget til bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, hvor 19

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Vejledning for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen af DLA Nordic A/S adv. Klavs V. Gravesen, adv. Anne Krebs, adv.fm.

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen NOTAT DATO 27-08-2008 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Cristina Nissen DIREKTIONSSEKRETARIATET Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen Udviklingsafdelingen

Læs mere

NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN

NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 NOTAT OM INHABILITET VED BESLUTNING OM AT INDGÅ I EN FÆLLES VANDKONCERN 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Otte kommuner

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr.

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d j. nr. 01-03-02 Tlf. : 36 92 83 19 Mobil: 30 98 83 18 paa@energiogmiljo.dk 26. august 2007 Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning Skolebakken 7, 1. tv.

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Udpeget af kommunen. - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Udpeget af kommunen. - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Udpeget af kommunen - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer m.fl. Denne håndbog er udarbejdet af jurister fra Kommunernes Landsforening, Århus, Odense Aalborg, Randers og Esbjerg kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger

Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger Tilsynets brev af 15. maj 2007 til en borger De har den 11. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus angående borgmester i Fredericia Kommune Uffe Steiner Jensens habilitet ved byrådets behandling

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Habilitet Habilitetsreglernes formål: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet) Undgå mistillid

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Johan Weihe og Nicolai ls 2 Habilitet Formål med forvaltningsretlige habilitetsregler: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet)

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Side 1 af 7 Bilag Politik for et aktivt ejerskab POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER...

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER. 1. Ejerrollen. 2. Bestyrelsesmedlemmer. A/S ApS I/S EJER BESTYRELSE DIREKTION

AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER. 1. Ejerrollen. 2. Bestyrelsesmedlemmer. A/S ApS I/S EJER BESTYRELSE DIREKTION AARHUS KOMMUNE SOM SELSKABSEJER EMNER 1. Ejerrollen BESTYRELSE EJER DIREKTION 2. Bestyrelsesmedlemmer A/S ApS I/S MYNDIGHED KONTRAKTPART Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Dette billede kan ikke

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges

Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Gode og mindre gode eksempler på forklaringer, når en anbefaling IKKE følges Generelle eksempler Gode eksempler Eksempler, der ikke overholder 1 Vi har bedt revisionen komme med udkast til redegørelse

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering.

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 20-03-2014 Bilag 2: Organisering af kontraktholderenhed På et styregruppemøde mellem Frederiksberg kommune og Københavns kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB

POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB POLITIK FOR ET AKTIVT EJERSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 2. KOMMUNENS MÅL FOR SINE SELSKABER... 2 3. KOMMUNENS STYRINGSREDSKABER... 2 4. KOMMUNENS ROLLER... 2 4.1 HVEM VARETAGER EJERROLLEN...

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere