Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber"

Transkript

1 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006

2 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber - December 2006

3 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikation Foto: Kenn Mathiesen Tryk: Schultz Grafisk A/S Oplag: 700 stk. Pris: gratis ISBN-nr: Elektronisk publikation Produktion: Schultz Grafisk A/S ISBN-nr: Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

4 Indhold Kapitel 1. Indledning... 5 A. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 5 B. Udvalgets sammensætning... 7 C. Udvalgets arbejde... 8 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger... 9 A. Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartspartsselskabers bestyrelser B. De styringsmæssige relationer m.v. mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet C. Inhabilitet...16 D. Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem...20 E. Principper om god selskabsledelse...22 Kapitel 3. Baggrund vedrørende kommuners mulighed for deltagelse i aktie- og anpartsselskaber samt kommunale fællesskaber...35 A. Indledning vedr. generelle juridiske spørgsmål...35 B. Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagtsreglerne...37 C. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006)...39 D. Regulering af kommuners selskabsdannelse i særlovgivningen Elforsyning Naturgas Varmeforsyning Trafik Erhvervsudviklingsaktiviteter Ørestadsloven...48 E. Kommuners adgang til at indgå aftaler om samarbejder mellem kommuner efter 60 i lov om kommunernes styrelse...49 F. Sammenligning mellem den kommunale og statslige deltagelse i selskaber Aktie- og anpartsselskaber Fonde/selvejende institutioner

5 3. Kommunale fællesskaber og fælleskommunale selskaber, herunder interessentskaber...55 G. Kommunalbestyrelsens adgang til at udpege medlemmer af en bestyrelse efter 68 a i lov om kommunernes styrelse...56 H. Særligt om reglerne vedrørende kommunalbestyrelsens valg eller indstilling af bestyrelsesmedlemmer...57 Kapitel 4. De styringsmæssige relationer m.v. i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet...63 A. Indledning...63 B. Generelle rammer Kommunalbestyrelsens pligter til som aktionær at varetage kommunens økonomiske og sektorpolitiske interesser Det statslige område Det kommunale område Generelle regler om kommunalbestyrelsens retlige ansvar Kommunalbestyrelsens pligter som aktionær Udvalgets overvejelser...75 C. Styring i konkrete sager instruktion Det statslige område ministerens instruktionsbeføjelse Det kommunale område kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse I forhold til kommunalbestyrelsesmedlemmer I forhold til kommunalt ansatte I forhold til eksterne repræsentanter, der er udpeget af kommunalbestyrelsen Tilrettelæggelse af samarbejdet mellem bestyrelsesmedlem og kommune Udvalgets overvejelser Overvejelser om gældende ret Udvalgets overvejelser om den fremtidige retstilstand...87 D. Inhabilitet Sikring mod uvedkommende interesser Kommunens interesse Aktie- og anpartsselskabets interesse Beskrivelse af det retlige grundlag Lov om kommunernes styrelse Forvaltningsloven Forarbejderne til forvaltningsloven Den såkaldte kommunalretlige modifikation Afgrænsningen af den kommunalretlige modifikation Den kommunalretlige modifikation og aktieselskaber

6 Statslige aktieselskaber Selskaber, der er delvist kommunalt ejede Selskaber, der er fuldt ud kommunalt ejede Myndighedsinhabilitet Udvalgets overvejelser Myndighedsinhabilitet Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et delvist kommunalt ejet aktieselskab Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et fuldt ud kommunalt ejet aktieselskab med flere kommunale ejere Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et fuldt ud kommunalt ejet aktieselskab med én ejer E. Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem Indledning Kommunalbestyrelsesmedlemmers og borgmestres adgang til at oppebære vederlag for andre bestyrelseshverv Regler for fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i selskaber Aktieselskabsloven Elforsyningsloven Lov om naturgasforsyning Lov om varmeforsyning Lov om trafikselskaber Havneloven Kommunale fællesskaber, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse Andre regler i særlovgivningen om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for varetagelsen af kommunale hverv Åbenhed om vederlag Reglerne for beskatning af honorarer, der modtages i tilknytning til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder bestyrelseshonorarer Resultater af udvalgets undersøgelse af betydning for spørgsmålet om vederlag Udvalgets overvejelser Kapitel 5. Principper om god selskabsledelse A. Indledning B. God selskabsledelse i offentligt regi C. Generelle anbefalinger Overvejelser om selskabsdeltagelsen Udvalgets overvejelser

7 2. Overordnede principper for god selskabsledelse Udvalgets overvejelser Den kommunale administrations rolle i forhold til bestyrelsesmedlemmer Udvalgets overvejelser Bestyrelsens sammensætning og virke Udvalgets overvejelser D. Specifikke anbefalinger Offentliggørelsen af hændelser af væsentlig betydning Udvalgets overvejelser Bestyrelsens arbejdsform Udvalgets overvejelser Samspillet mellem den offentlige ejer og selskabet Udvalgets overvejelser Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets interessenter Udvalgets overvejelser E. Specifikke anbefalinger vedrørende større aktieselskaber med kommunal deltagelse Regnskabsmæssig afrapportering Udvalgets overvejelser

8 Kapitel 1. Indledning A. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Den 1. september 2005 udpegede indenrigs- og sundhedsministeren et udvalg vedrørende de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Der var fastlagt følgende kommissorium for udvalgets arbejde: Baggrund Det fremgår af regeringsgrundlaget, at: Regeringen vil endvidere fremlægge forslag, der klarlægger de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og de kommunale selskaber. Der er ikke på det kommunale område gennemført en systematisk afdækning af styringsmæssige problemstillinger i forholdet mellem kommunalbestyrelser og de kommunale selskaber, herunder vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmers og kommunalt ansattes varetagelse af bestyrelseshverv i aktieselskaber og kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser i den forbindelse. Ej heller har de kommunale parter opstillet håndfaste anbefalinger for området i form af f.eks. principper for sammensætning af bestyrelserne og krav til åbenhed og gennemsigtighed. Baggrunden for den foreliggende opgave er bl.a. den mulige dobbeltrolle, der kan opstå som følge af kommunalbestyrelsesmedlemmers og kommunalt ansattes varetagelse af bestyrelseshverv i aktieselskaber, og de habilitetsmæssige problemstillinger, der muligvis kan opstå i forbindelse hermed. Således er kommunalbestyrelsesmedlemmet og den ansatte en del af kommunen, der varetager en række myndighedsopgaver i forhold til selskaber beliggende i kommunen. Hertil kommer, at kommunen evt. er udbudsmyndighed og samtidig sidder i et kommunalt ejet aktieselskabs bestyrelse med interesser inden for det pågældende område. Tilsvarende problemstillinger gør sig gældende i forhold til kommunalt ejede anpartsselskaber. 7

9 Det findes endvidere væsentligt tillige at overveje mulige principper for god selskabsledelse i selskaber med kommunal ejerandel. Behovet for mulige principper for god selskabsledelse gælder i forhold til alle selskaber uanset organisationsform, dvs. inkl. kommunale fællesskaber oprettet i henhold til 60 i lov om kommunernes styrelse Det må i den forbindelse overvejes, om der afhængig af selskabets organisationsform er behov for forskellige principper for god selskabsledelse. På det statslige område er der gennem flere år taget forskellige initiativer med henblik på at klarlægge styringen og ansvaret for statslige aktieselskaber ved at adskille statens forskellige målsætninger og roller i forbindelse med udøvelsen af ejerskabet af aktieselskaber, jf. den tværministerielle publikation Staten som aktionær og publikationen Statslige aktieselskaber tilsyn, ansvar og styring. Udover den almindeligt gældende regel, hvorefter ministre og medlemmer af Folketinget ikke deltager i bestyrelser for selskaber, hvor staten er hel eller delvis ejer, har regeringen således taget et yderligere skridt i retning af at adskille det politiske niveau fra det forretningsmæssige. Det indebærer, at der nu som hovedregel ikke udpeges embedsmænd til bestyrelser i selskaber med statslig deltagelse. Formålet med denne beslutning har bl.a. været at sikre en klarere rollefordeling mellem minister og bestyrelse ved statens udøvelse af ejerskabet af aktieselskaber. Der er herudover lagt særlig vægt på at sikre kompetente bestyrelser i statslige aktieselskaber. Hovedformålet med at organisere forretningsmæssig virksomhed i aktieselskabsformen er at øge fokus på kommercielle forhold og økonomisk værdiskabelse. Såfremt aktiviteten varetages i selskabsform, bør bestyrelsen derfor bestå af personer, som har særlige kompetencer mht. den pågældende aktivitet. Med det foreslåede udvalgsarbejde er det ambitionen at afdække de problemstillinger, som allerede er behandlet i statsligt regi, samt at foreslå konkrete løsninger herpå, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. Opgaver Udvalget har til opgave at Klarlægge den nuværende brug af kommunalpolitikere og embedsmænd i helt eller delvist kommunalt, herunder indirekte kommunalt, ejede aktieselskabers og anpartsselskabers bestyrelser, dvs. hvem sidder i bestyrelsen samt, hvilke selskaber (opgaver og størrelse) er der tale om. 8

10 Klarlægge gældende ret for så vidt angår de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet, dvs. kommunalbestyrelsesmedlemmernes og de kommunal ansattes habilitet og kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser over for kommunalbestyrelsesmedlemmerne og de ansatte. Overveje mulige forslag til principper for god selskabsledelse af kommunale selskaber, uanset organisationsform. Det må i den forbindelse overvejes, om der afhængig af selskabets organisationsform er behov for forskellige principper for god selskabsledelse. Overveje behovet for lovgivning på området. Sammensætning af udvalget og tidsplan for arbejdet Der nedsættes et udvalg bestående af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet samt ARF, KL og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Andre myndigheder m.fl. kan inviteres til at deltage i arbejdet efter behov. Sekretariatsbetjeningen forankres i Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse af Finansministeriet. Udvalgets arbejde skal afsluttes senest i marts B. Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende medlemmer: Formand: kontorchef Pernille Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Medlemmer: Kontorchef Hans Otto Jørgensen, indstillet af KL Juridisk chefkonsulent Birgitte Sørensen, indstillet af Amtsrådsforeningen. Chefjurist Vibeke Iversen, indstillet af Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kontorchef Elisabeth Hvas, indstillet af Finansministeriet. Kontorchef Jens-Christian Bülow, indstillet af Justitsministeriet. 9

11 Chefkonsulent Lars Bunch, indstillet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontorchef Peter Brixen, Finansministeriet, har endvidere deltaget i udvalgets møder. Sekretariatsbetjeningen af udvalget har været varetaget af Forvaltningsjuridisk kontor i Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Center for offentlige selskaber og Administrationspolitisk Center i Finansministeriet. Udvalgets sekretariat har bestået af specialkonsulent Christina Ekmann, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sekretær indtil den 1. august 2006), specialkonsulent Christian Vigh, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fuldmægtig Sabine Calmer Braad, Finansministeriet, og fuldmægtig Thomas Broeng Jørgensen, Finansministeriet. C. Udvalgets arbejde Udvalget har i perioden fra den 6. september 2005 til den 6. december 2006 afholdt 8 møder. 10

12 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Udvalgets drøftelser har navnlig vedrørt følgende emner: Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartsselskabers bestyrelser Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse Inhabilitet Muligheden for vederlæggelse af det enkelte bestyrelsesmedlem Principper om god selskabsledelse Udvalgets overvejelser, herunder forslag og anbefalinger, kan sammenfattes som følger: A. Klarlægning af fakta vedrørende repræsentationen i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartspartsselskabers bestyrelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til Folketinget om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber. Redegørelsen indeholder oplysninger dels om deltagelse i selskaber, der er omfattet af den såkaldte lov 384, 1 dels om kommunal erhvervsudøvelse på andet grundlag. Kun erhvervsdrivende virksomheder med en omsætning på over henholdsvis 1 mio. kroner 1 Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. (lov nr. 384 af 20. maj 1992 med senere ændringer, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996). Det bemærkes, at loven 1. januar 2007 erstattes af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (lov nr. 548 af 8. juni 2006), jf. kapitel 3, afsnit C. 11

13 for virksomheder omfattet af L 384 og over 2 mio. kroner for virksomheder, der ikke er omfattet af L 384, er omfattet af redegørelsen. Redegørelsen for 2005 viser, at kommunerne deltog i 291 selskaber, der var omfattet af indberetningspligten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Størrelsen af selskaber med kommunal deltagelse varierer meget. De fleste selskaber med kommunal deltagelse har imidlertid en omsætning på under 50 mio. kr. De tre største grupper af selskaber fordeler sig på 1) energi/varme/gas, 2) renovation og 3) trafik, som også er traditionelle kommunale opgaveområder. Udvalget har oktober 2005 gennemført en høring af amtskommuner og kommuner. I høringen bedes bl.a. oplyst, i hvilket omfang kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd har bestyrelsesposter i helt eller delvist kommunalt ejede aktie- og anpartsselskaber, samt i hvilket omfang de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar fra selskabet og i givet fald størrelsen af dette honorar. Undersøgelsen omfatter i modsætning til, hvad der er omfattet af indberetningspligten til Erhvervs- og selskabsstyrelsen kun aktie- og anpartsselskaber. Undersøgelsen omfatter til gengæld alle sådanne selskaber, uanset størrelsen af den årlige omsætning. Udvalget har modtaget besvarelser fra 222 kommuner, alle amtskommuner samt KL og Amtsrådsforeningen. Det fremgår, at kommunerne, amtskommunerne, KL og Amtsrådsforeningen har bestyrelsesrepræsentanter eller deltager finansielt i 148 aktie- og anpartsselskaber. Repræsentanter for kommunerne, amtskommunerne, KL og Amtsrådsforeningen varetager i alt 419 bestyrelsesposter i bestyrelser i aktie- og anpartsselskaber. Der oppebæres honorar for 248 ud af de i alt 419 bestyrelsesposter. 2 Det gennemsnitlige honorar for alle bestyrelsesposter, dvs. incl. bestyrelsesposter, hvor der ikke oppebæres honorar, er kr. årligt. Det gennemsnitlige honorar for vederlagte bestyrelsesposter er kr. årligt. Det gennemsnitlige honorar for (amts)borgmestrenes bestyrelsesposter er kr. årligt. 2 Der mangler oplysninger om honoraret for 13 bestyrelsesposter. 12

14 Det gennemsnitlige årlige honorar fordelt på karakteren af hvervet 3 for alle bestyrelsesposter, dvs. incl. bestyrelsesposter, hvor der ikke oppebæres honorar, kan opgøres som følger: Menige Næstformænd Formænd kr kr kr. Det gennemsnitlige honorar for vederlagte bestyrelsesposter fordelt på karakteren af hvervet kan opgøres som følger. Menige Næstformænd Formænd kr kr kr. Af de udpegede repræsentanter er 79 % kommunalbestyrelsesmedlemmer (22 % er borgmestre, 4 % er viceborgmestre, 8 % er udvalgsformænd og 45 % er menige kommunalbestyrelsesmedlemmer), 11 % er kommunalt ansatte og 10 % er eksterne repræsentanter. En nærmere gennemgang af de eksterne repræsentanters baggrund viser imidlertid, at 21 bestyrelsesposter af de i alt 42 bestyrelsesposter, hvortil der er udpeget eksterne repræsentanter, kan henføres til tidligere medlemmer af den pågældende kommunalbestyrelse eller til personer, der har været opstillet som kandidater ved kommunalvalget eller tilhører partiforeninger o. lign. Sammenlagt er op mod halvdelen af de repræsentanter, der betegnes som eksterne, således kommunalpolitikere. Af de udpegede bestyrelsesmedlemmer varetager 18 % en formandspost i selskabsbestyrelsen, 10 % besidder næstformandsposter, mens 62 % er menige bestyrelsesmedlemmer. 4 3 Der mangler oplysninger om karakteren af 42 bestyrelsesposter. Hertil kommer, at der for yderligere 13 bestyrelsesposter, hvor karakteren af bestyrelsesposten er kendt, mangler oplysninger om honoraret. 4 Der mangler oplysninger om karakteren af 42 bestyrelsesposter (10 %). 13

15 B. De styringsmæssige relationer m.v. mellem kommunalbestyrelsen og aktieselskabet/anpartsselskabet. Adgangen til at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer/kommunalt ansatte til bestyrelsen for et aktie- eller anpartsselskab med kommunal deltagelse På det statslige område deltager aktive politikere og embedsmænd som hovedregel ikke i bestyrelserne for selskaber, hvor staten er hel eller delvis ejer, mens kommunalbestyrelserne i meget vid udstrækning indsætter kommunalpolitikere (79% af repræsentanterne) og kommunalt ansatte (11 % af repræsentanterne)i bestyrelserne for de mere end 300 selskaber, der har kommunal deltagelse. Det vil således have vidtrækkende konsekvenser, hvis kommunerne der samlet udpeger mere end 400 bestyrelsesrepræsentanter ikke måtte indsætte kommunalpolitikere og kommunalt ansatte. Anvendelse af udelukkende eksterne repræsentanter ville givet selskabernes opgaver og størrelse næppe heller være hensigtsmæssigt. Kommunernes deltagelse i aktie- og anpartsselskaber finder således sted i selskaber, som sammenholdt med de statslige selskaber er forholdsvis små. De fleste aktie- og anpartsselskaber med kommunal deltagelse har en omsætning på under 50 mio. kr., mens ca. 1/3 af de kommunale selskaber har en omsætning på over 50 mio. kr. Til sammenligning var omsætningen i det næstmindste af de statslige aktieselskaber, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, i 2005 på 58 mio. kr. Udvalget har drøftet, hvorvidt kommunalbestyrelsens adgang til at udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunalt ansatte til bestyrelsen for et aktie- eller anpartsselskab med kommunal deltagelse generelt bør afskæres. Dette vil imidlertid fravige kommunalbestyrelsens almindelige adgang til frit at udpege repræsentanter. Udvalget finder det dog vigtigt at påpege, at det væsentlige i forbindelse med udpegningen af kommunale bestyrelsesrepræsentanter bør være hensynet til, at der sammensættes en kompetent bestyrelse. Der henvises i den forbindelse til udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse, for så vidt angår spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning og virke, hvori udvalget bl.a. har tilkendegivet, at sammensætningen af bestyrelsen bør ske således, at bestyrelsens samlede kompetenceprofil tegnes bedst muligt. Udvalget skal i tilknytning hertil anbefale, at kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens grupper i forbindelse med udpegningen konkret overvejer begrundelsen og behovet for at udpege de enkelte repræsentanter blandt politikere, kommunalt ansatte og eksterne repræsentanter. 14

16 Udpegning af kommunalt ansatte giver dog efter udvalgets opfattelse anledning til særskilte problemstillinger. Der kan for kommunalt ansatte i tilknytning til varetagelsen af bestyrelseshvervet opstå væsentlig uklarhed vedrørende den ansattes pligter og rettigheder i forhold til kommunalbestyrelsen. Uklarheden udspringer af, at den ansatte ved varetagelsen af bestyrelseshvervet ikke er underlagt den instruktion, som normalt gælder i forhold til de opgaver, den pågældende udfører. Der kan derfor ikke udarbejdes et mandat, som den pågældende skal arbejde ud fra. Imidlertid er det frit for kommunalbestyrelsen at udtrykke sin holdning til generelle eller konkrete spørgsmål direkte overfor det kommunalt ansatte bestyrelsesmedlem, hvilket i praksis kan gøre det svært at skelne mellem uforbindende holdningstilkendegivelser og en formel instruktion i strid med instruktionsbeføjelsen. Selv om kommunalt ansatte ikke har en tjenstlig pligt til at varetage bestyrelsesposter i aktie- og anpartsselskaber, kan der i konkrete tilfælde opstå uklarheder i relation til deres kommunale ansættelse. Således har den kommunalt ansatte næppe den samme faktiske mulighed som andre bestyrelsesmedlemmer for at udtræde af bestyrelsen, fordi bestyrelseshvervet varetages samtidig med et ansættelsesforhold. Udtræden af bestyrelsen kan bl.a. være forudsætningen for at undgå straf- og erstatningsansvar for den kommunalt ansatte, ligesom det kan være en løsning i tilfælde af væsentlig uenighed med ejeren. Samme betænkeligheder har på det statslige område ført til, at der ikke udpeges statsansatte til bestyrelserne i statslige aktie- og anpartsselskaber. Der henvises i den forbindelse til udvalgets behandling af spørgsmålet om kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse. Det er på den baggrund udvalgets anbefaling, at kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens grupper i forbindelse med en udpegning i særlig grad overvejer om de ulemper, der er forbundet med udpegning af en ansat, står mål med fordelene typisk den ansattes faglige og øvrige kompetencer. Styring i konkrete sager instruktion. Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Det er udvalgets opfattelse, at kommunalbestyrelsens kompetence ikke omfatter en adgang til at instruere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i et aktieeller anpartsselskab. Tilsvarende gælder eksterne repræsentanter i aktie- og anpartsselskabsbestyrelser, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. 15

17 Udvalget finder således, at det almindelige selskabsretlige udgangspunkt i disse situationer går forud for det udgangspunkt, der normalt gælder i kommunalretten. Når det drejer sig om kommunalt ansatte, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, er der efter udvalgets opfattelse ikke tilstrækkelige retskildemæssige holdepunkter for, at fravige det selskabsretlige udgangspunkt om, at der ikke er adgang til instruktion. Det er således udvalgets opfattelse, at det almindelige selskabsretlige udgangspunkt, hvorefter der ikke er adgang til instruktion, i denne situation som i de situationer, hvor det er kommunalbestyrelsesmedlemmer eller eksterne repræsentanter, der er udpeget til selskabsbestyrelsen går forud for det udgangspunkt, der normalt gælder i kommunalretten. På det statslige område er det fastslået, at retstilstanden, for så vidt angår ansatte, giver anledning til en grundlæggende konflikt mellem den ansattes tjenstlige loyalitetsforpligtelse i forhold til ministeren og den loyalitetsforpligtelse, der gælder for bestyrelsesmedlemmer i henhold til selskabsretten. Statsansatte, som ministeren har instruktionsbeføjelse over for, indsættes derfor som hovedregel ikke som medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab. Udvalget bemærker i tilknytning hertil, at fraværet af kommunalbestyrelsens mulighed for at udøve instruktion kan skabe tvivl om, hvilke pligter og rettigheder en kommunalt ansat, der varetager et bestyrelseshverv, har i forhold til kommunalbestyrelsen, idet der ikke kan forelægges et mandat, som den pågældende kan handle ud fra. Hvor en kommunalt ansat udpeges til bestyrelsesposter, er det således afgørende, at kommunalbestyrelsen gør sig klart, at den pågældende ikke kan instrueres, som det ellers vil gælde i forhold de opgaver, den pågældende udfører som kommunalt ansat. Det er endvidere væsentligt at være opmærksom på, at der ikke kan antages at bestå en pligt for den kommunalt ansatte til at påtage sig bestyrelseshvervet. Dette har sammenhæng med, at varetagelsen af bestyrelseshvervet dels kan medføre en økonomisk risiko erstatningsansvar dels kan medføre risici af mere personlig karakter, f.eks. strafferetligt ansvar og tab af anseelse m.v. På baggrund af den gennemgang af de selskabsretlige regler, der er gennemført i tilknytning til rapporten Statslige aktieselskaber tilsyn, ansvar og styring finder udvalget det endvidere ikke muligt at opretholde den undtagelse fra forbuddet mod instruktion, der har udviklet sig på det kommunale område, for så vidt angår kommunale repræsentanter, der er udpeget til bestyrelser i aktie- og anpartsselskaber på baggrund af bestemmelse herom i selskabets vedtægter. Det vil sige, at der ikke er grundlag for at sondre mellem kommunale repræsentanter, der er udpeget til besty- 16

18 relser i aktie- og anpartsselskaber på baggrund af bestemmelse herom i selskabets vedtægter, og kommunale repræsentanter, der er valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen på selskabets vedtægter. Med hensyn til aktieselskaber følger det af aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., at et bestyrelsesmedlem til enhver tid kan afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Hvis et bestyrelsesmedlem er valgt af generalforsamlingen, vil bestyrelsesmedlemmet således til enhver tid kunne afsættes af generalforsamlingen. Efter aktieselskabslovens 49, stk. 2, 2. pkt., kan offentlige myndigheder eller andre i vedtægterne tillægges ret til at udpege ét eller flere medlemmer af bestyrelsen. Når en offentlig myndighed i selskabets vedtægter er tillagt ret til at udpege ét eller flere medlemmer af selskabets bestyrelse, vil det efter bestemmelsen i aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., være den pågældende offentlige myndighed, som til enhver tid kan afsætte det eller de bestyrelsesmedlemmer, som myndigheden har udpeget. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende aktieselskab er tillagt ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, jf. aktieselskabslovens 49, stk. 2, 2. pkt., følger det således af reglerne i aktieselskabsloven, at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan afsætte det pågældende bestyrelsesmedlem. Uanset, at kommunalbestyrelsens valg af bestyrelsesmedlemmet som udgangspunkt efter 17, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, vil kommunalbestyrelsen således efter reglerne i aktieselskabsloven til enhver tid kunne afsætte det pågældende bestyrelsesmedlem. Hvis kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende aktieselskab er tillagt ret til at udpege mere end ét medlem af selskabets bestyrelse, vil udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt være sket ved forholdstalsvalg, jf. nedenfor. I så fald vil det være den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget et bestyrelsesmedlem, der efter bestemmelsen i aktieselskabslovens 50, stk. 1, 3. pkt., til enhver tid kan afsætte den pågældende. Udvalget bemærker endelig, at det kan være hensigtsmæssigt for kommunalbestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for de udpegede medlemmer, såfremt det pågældende selskab ikke allerede har tegnet en sådan. Spørgsmålet om tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring må generelt vurderes ud fra risikoen for erstatningsansvar ved det pågældende selskabs virksomhed. 17

19 Udvalget har endvidere overvejet den fremtidige retstilstand. Den gældende retstilstand, hvorefter kommunalbestyrelsens kompetence ikke omfatter en adgang til at instruere kommunalbestyrelsesmedlemmer, ansatte eller eksterne repræsentanter, der er udpeget som medlemmer i en bestyrelse i et aktieselskab eller et anpartsselskab, er efter udvalgets opfattelse hensigtsmæssig. Udvalget finder derfor ikke anledning til at foreslå ændringer heraf. Resultatet af udvalgets undersøgelse viser, at den praktiske anvendelse af instruktion fra kommunalbestyrelsens side muligvis er noget større, end de retlige rammer efter udvalgets opfattelse giver mulighed for. Udvalget anbefaler derfor, at der gives information til landets kommunalbestyrelser om den manglende adgang til instruktion fra kommunalbestyrelsen/kommunen, f.eks. i forbindelse med dette udvalgs rapportafgivelse. C. Inhabilitet. Myndighedsinhabilitet Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Udvalget finder ikke, at kommunalbestyrelsens rolle som aktionær i sig selv fører til, at kommunalbestyrelsen som sådan må anses som myndighedsinhabil, når en beslutning vedrører et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab. Selv hvis myndighedsinhabilitet helt undtagelsesvist måtte antages at foreligge, ville substitution imidlertid ikke være mulig. Udvalget finder således ikke, at beslutninger, der skal træffes af en kommunalbestyrelse som led i varetagelsen af rollen som aktionær, kan overlades til en anden kommune. Udvalget har endvidere overvejet den fremtidige retstilstand. Retstilstanden, hvorefter en kommunalbestyrelses rolle som aktionær ikke sig selv fører til, at kommunalbestyrelsen må anses som myndighedsinhabil, er efter udvalgets opfattelse klar og hensigtsmæssig. Der er efter udvalgets opfattelse derfor ikke anledning til at præcisere retstilstanden ved lov. Udvalget bemærker, at det kan være hensigtsmæssigt at informere kommunerne om reglerne på dette område, f.eks. i forbindelse med afgivelsen af udvalgets rapport. Speciel inhabilitet som følge af deltagelse i bestyrelsen i et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab Udvalget har overvejet indholdet af gældende ret. Udvalget lægger til grund, at et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat, der er medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, ikke i sit bestyrelseshverv kan bindes af instruktio- 18

20 ner fra kommunalbestyrelsen. Udvalget lægger endvidere til grund, at ledelsen i et aktieselskab eller anpartsselskab har en særlig loyalitetsforpligtelse i forhold til selskabet. Udvalget lægger videre til grund, at et kommunalbestyrelsesmedlem, når en sag behandles i kommunalbestyrelsen, sagligt kan varetage mange forskellige interesser i en sag. Som medlem af bestyrelsen i et aktieselskab kan vedkommende kun varetage aktieselskabets mere snævre interesser. Da denne begrænsning imidlertid kun gælder beslutninger, der træffes i selskabsbestyrelsen, finder udvalget ikke holdepunkter for at antage, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, vil være bundet af disse begrænsninger, når medlemmet deltager i beslutninger, der træffes i kommunalbestyrelsen. Uanset, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem kun har begrænsede muligheder for at varetage kommunens interesser i selskabsbestyrelsen, har kommunalbestyrelsesmedlemmet således i kommunalbestyrelsen juridisk set den samme mulighed som altid for at varetage brede interesser, selvom sagen drejer sig om det selskab, hvor det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen. En kommunalt ansat vil på samme måde have mulighed for at inddrage alle saglige hensyn i behandlingen af en sag, selvom sagen drejer sig om et selskab, hvor den pågældende er medlem af bestyrelsen. Af særlig betydning for vurderingen af inhabilitet i tilfælde, hvor der er tale om et fuldt ud kommunalt ejet aktie- eller anpartsselskab har udvalget drøftet anvendelsen af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, har karakter af en opsamlingsbestemmelse i forhold til 3, stk. 1, nr. 1-4, og 3, stk. 1, nr. 3, vedrører efter sin ordlyd alene private juridiske personer. Udvalget finder ikke holdepunkter for at antage, at opsamlingsbestemmelsen i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, uden at der foreligger yderligere konkrete omstændigheder, kan anvendes på situationer, der ikke kan henføres til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, dvs. i forhold til fuldt ud kommunalt ejede aktie- eller anpartsselskaber. Det selskabsretlige udgangspunkt i tilfælde, hvor én kommune er eneaktionær i et aktie- eller anpartsselskab, er, at kommunalbestyrelsen heller ikke i disse tilfælde kan give selskabets ledelse, herunder bestyrelsens medlemmer instruktion. Udvalget finder imidlertid, at et kommunalbestyrelsesmedlem, en kommunalt ansat eller en ekstern repræsentant, der er udpeget til bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab, hvor 19

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S

Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S Dato 2. oktober 2012 Dok.nr. 1175719 Sagsnr. 1144166 Ref. Jejo Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S 1. Indledning Varde Kommune udskilte i 2009 de kommunale forsyningsområder vand, spildevand,

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere