Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening"

Transkript

1 Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske forureningen ved at sikre bedre incitamenter for den danske el- og varmeproduktion gennem en ændring af energiafgifterne for kraftvarme. De nuværende energiafgiftsregler for kraftvarmeværkerne giver en uhensigtsmæssig tilskyndelse til elproduktion, når omkostningerne herved er højere end elprisen. De høje afgifter på el hindrer samtidig brug af el til varmeproduktion, selv på tidspunkter hvor elmarkedsprisen er lav. Resultatet er, at der i dag eksporteres billig el til Tyskland, Sverige og Norge med samfundsøkonomiske tab og med negative miljøkonsekvenser for Danmark. Forslaget Denne uhensigtsmæssige situation forslås ændret på følgende måde: Afgiften på brændsler til fjernvarmeproduktion bliver reduceret ned mod samme niveau som ved kraftvarmeproduktion. Herved bliver de nuværende afgiftsmæssige incitamenter til en for stor elproduktion på kraftvarmeværkerne reduceret. Afgiften på brug af el til elpatroner ( store dyppekogere ) i forbindelse med fjernvarmeproduktion bliver nedsat. Herved bliver incitamentet forøget til en fornuftig indenlandsk anvendelse af elproduktionen frem for uøkonomisk eleksport. For at opnå de ønskede virkninger ikke mindst for miljøet ved øget brug af elpatroner på fjernvarmeværker er det nødvendigt også at friholde den øgede anvendelse af el til dette særlige formål for PSOtillægget (Public Service Obligations), der i øjeblikket udgør omkring 12 øre pr kwh. Elafgifterne bliver nedsat med gennemsnitligt 0,3 øre/kwh. Dette neutraliserer den stigning i elmarkedsprisen, som er resultatet af de ovenstående forslag, og elforbrugerne holdes dermed skadesløse. Afgiftsændringerne bliver gennemført af skatteministeren, der fremsætter lovforslag herom i november. Ændringen af PSO-reglerne søges gennemført af transport- og energiministeren med et forslag til ændring af elforsyningsloven, der planlægges fremsat i starten af 2006.

2 Virkningerne af forslaget Da forslaget retter op på tidligere eksisterende uhensigtsmæssigheder, er der tale om et winwin-forslag, der både giver en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst på i størrelsesordenen 170 mio. kr. årligt og væsentlige miljømæssige fordele i form af lavere emission af især CO 2, SO 2 og NOx. Energipolitisk udgør forslaget en vigtig opfølgning på regeringens Energistrategi Effekten vil først og fremmest være en større fleksibilitet i elmarkedet, som på en samfundsøkonomisk favorabel måde især vil forbedre rammerne for en fortsat langsigtet udbygning med havvindmøller. Udover perioder med store mængder billig vandkraft fra Norge og Sverige vil det først og fremmest være i perioder med meget vindmølleel, at det nu vil blive attraktivt at slå elpatronerne til. Det vil forbedre økonomien i vindkraft. Fjernvarmeforbrugerne vil vinde ved forslaget eller få uændrede priser. Elproducenter (herunder vindmølleejere) vil også vinde ved forslaget. For elforbrugerne er virkningerne neutrale som følge af reduktionen i elafgifterne. Ændringerne i PSO-reglerne vil ikke ændre størrelsen af PSO-tillægget, da det alene er et øget elforbrug til elpatroner, der friholdes. Gasdistributionsselskaberne vil tabe på forslaget, fordi de hidtidige afgiftsregler, der nu bliver ændret, særligt har begunstiget salg af gas til kraftvarme. Skatteministeren og transport- og energiministeren vil opfordre gasselskaberne til at håndtere dette gennem en mindre forlængelse af selskabernes gældsafviklingsperiode (op til ½ år). Derved vil det kunne undgås, at gaspriserne stiger som følge af forslaget. Statsfinansielt vurderes afgiftsændringerne at indebære et årligt provenutab på i størrelsesordenen 75 mio. kr. Heraf indebærer nedsættelsen af elafgiften med 0,3 øre/kwh et provenutab på omkring 90 mio. kr., mens de øvrige afgiftsændringer skønnes at indebære en provenugevinst på 15 mio. kr. Forslaget er beskrevet mere uddybende i bilaget nedenfor. Side 2

3 Bilag 1 - Oversigt over hvilke afgiftssatser mv., der ændres ved forslaget samt de økonomiske virkninger. Foreslåede afgiftsændringer I tabel 1 er vist en oversigt over de foreslåede afgiftsændringer for elektricitet og varmeforsyning. Tabel 1: Nuværende og foreslåede nye afgifter på varme til kollektiv varmeforsyning samt på el Nuværende samlet CO2- Ny samlet CO2- og Ændring og energiafgift energiafgift For at mindske overproduktion af el Øre/kWh varme ab Øre/kWh varme ab Øre/kWh varme ab værk værk værk Konkurrenter til kraftvarme: Elvarme fra fjernvarmeværker afgifter 66, ,6 Elvarme fra fjernvarmeværker PSO tillæg Fjernvarme fra gaskedel (virkningsgrad 95 pct.) 21,4 18-3,4 Fjernvarme fra kulkedel (virkningsgrad 90 pct.) 24,2 18-6,2 Kraftvarme: Decentral gaskraftvarme (125 pct. reglen) 16,3 16,3 Uændret Decentral gaskraftvarme (65 pct. reglen) Ca. 15,7 2 Ca. 15,7 2 Uændret Central kraftvarme ved gas Ca. 15,7 2 Ca.15,7 2 Uændret Central kraftvarme ved kul Ca. 16,8 2 Ca. 16,8 2 Uændret For at neutralisere virkning for elforbrugerne Øre/kWh el Øre/kWh el Øre/kWh el El til husholdninger, ikke momsregistrerede erhverv mv. 66,6 66,3-0,3 Elvarme i helårsboliger 60,1 59,8-0,3 El til let proces i erhverv Typisk 10 Typisk 9,6-0,4 El til tung proces i erhverv Typisk 0,3 Typisk 0,3 0 1 : PSO pristillæg på elprisen, der blandt finansierer tilskud til vindmøller varierer over tid, men forventes at udgøre øre/kwh frem til 2015, hvorefter det vil falde. I øjeblikket er der ikke indtægter fra PSO-tillæg på elvarme i fjernvarmeværker, da grundlaget er nul. Efter vil der heller ikke være indtægter, da satsen bliver nul. 2 : Den effektive afgiftssats varierer fra værk til værk. I det følgende er virkningerne er forslaget beskrevet inkl. friholdelse fra PSO-tillægget. Hvis PSOtillægget ikke bliver ændret samtidig med de foreslåede afgiftsændringer vil det ikke kun ca. 2/3 af de viste miljømæssige virkninger blive realiseret. Med henblik på at begrænse ulønsom elproduktion Afgiftsbelastningen for varme fra kraftvarme fremstillet ved kul, olie eller gas på omkring 16 øre/kwh varme (ca. 45 kr./gj) bliver ikke ændret. Derimod bliver afgiftsbelastningen på fjernevarme fremstillet for sig ved kul, olie eller gas nedsat fra øre/kwh varme (55-70 kr./gj) til 18 øre/kwh varme (50 kr./gj). Hvis der bliver anvendt el som energikilde til fremstilling af fjernvarme bliver afgiften nedsat fra 66,6 øre/kwh til 18 øre/kwh. Ligeledes drøfter Transport- og Energiministeren med PSOforligskredsen, at el til fjernvarmeproduktion friholdes for PSO-pristillæg. Afgiftsnedsættelsen vedrører alene dem, der leverer fjernvarme til kollektive fjernvarmenet og som har eller den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet til rådighed. Med henblik på at neutralisere virkningen for elforbrugerne af ovenstående afgiftsændringer. De samlede energi- og CO 2 -afgifter på elforbrug bliver nedsat med 0,3 øre/kwh for husholdninger og ikke momsregistrerede erhverv, og med 0,4 øre/kwh for let proces i erhverv. Der sker dog ikke Side 3

4 nogen nedsættelse for el til tung proces i erhverv. Erhvervenes afgiftsbelastning på el falder således i gennemsnit med godt 0,3 øre/kwh el. Økonomiske virkninger I følgende tabel 2 er de økonomiske virkninger af forslaget vist. Tabel 2. Fordeling af den samfundsøkonomiske gevinst ved forslaget. Mio. kr. Ved uændret Ændret adfærd dog Ændrede elpriser I alt adfærd uændrede priser før afgift Decentrale værker Centrale værker Vindmøller Elforbrugere PSO vedrørende el til fjernvarme Gasdistribution/gaskunder Statens afgiftskonti Samfund netto eksklusive miljø : Overvæltes før eller siden på gaskunder. Samlet set vinder samfundet netto 170 mio. kr. ved forslaget. Decentrale værker vinder tæt ved 100 mio. kr., mens centrale værker samt vindmølleejere vinder ca. 175 mio. kr. henholdsvis 35 mio. kr. Gasdistributionsselskaberne taber ca. 60 mio. kr., mens statens afgiftsindtægter netto falder med 75 mio. kr. Hertil kommer en gevinst for miljøet, der forsigtigt er værdisat til 100 mio. kr. Afgifterne reduceres med brutto 155 mio. kr., men ved ændret adfærd vindes 80 mio. kr. tilbage, således at staten netto taber 75 mio. kr. på afgiftskontiene. Decentrale værker vinder 40 mio. kr. ved uændret adfærd. Ved at undlade at fremstille kraftvarme, når elprisen er lavere end omkostningerne, og eventuelt bruge billig el vinder decentrale værker yderligere 55 mio. kr. Derimod vinder decentrale værker ikke ved den markedsafledte stigning i prisen på el før afgift, idet det PSO finansierede tilskud reduceres tilsvarende. Centrale værker vinder ca. 15 mio. kr. ved uændret adfærd og yderligere 70 mio. kr. ved at undlade at fremstille el, når elprisen er lav og eventuelt bruge el ved lave elpriser. Hertil kommer, at centrale værker vinder 90 mio. kr. ved højere elpriser før afgift. Den højere markedspris for el kommer vindmølleejerne til gode i det omfang de sælger el til markedspris. Det vinder de ca. 35 mio. kr. ved. Hovedparten af vindmølleelektriciteten afsættes dog til garanterede mindstepriser. Elforbrugerne får en afgiftsnedsættelse på 100 mio. kr., der neutraliserer den forventede stigning i elprisen før afgifter. Gasdistributionsselskaberne taber ca. 60 mio. kr. fordi, der bliver transporteret mindre naturgas. Selskaberne vil før eller siden kunne vælte tabet over på gaskunderne. Miljømæssige virkninger Forslaget har gunstige miljømæssige virkninger. Virkningerne er vist i tabel 3. Tabel 3. Miljømæssige virkninger Udledninger af CO 2 -ækvivalenter fra dansk område Kvotebelagt andel heraf Netto reduktion i udledning af CO 2 -ækvivalenter, ikke-kvotebelagt andel Udledninger af NOx fra dansk område Udledninger af SO 2 fra dansk område -1,8 mio. tons +1,4 mio. tons -0,4 mio. tons -3,9 mio. kg -0,5 mio. kg Side 4

5 Ved forslaget bliver en af hindringerne for eventuelt yderligere udbredelse af vindkraft i Danmark fjernet, Det skyldes, at det i øjeblikket ved megen blæst er vanskeligt at finde nyttig anvendelse for vindmølleel i Danmark. Dermed vil den fremtidige udbygning med vindmøller få forbedrede økonomiske vilkår. De gunstige virkninger for CO 2 er en følge af EU s CO 2 -kvotedirektiv, der trådte i kraft 1. januar Ved forslaget vil kraftvarmeværkernes produktion af el blive reduceret i de perioder, hvor elprisen er lav i forhold til brændselsomkostningerne, og varmebehovet vil blive dækket enten ved fremstilling af fjernvarme ved brændsler eller, hvis elprisen er særlig lav, ved brug af el til opvarmning af fjernvarmevandet. Det forventes, at brændselsforbruget i Danmark herved reduceres med ca. 300 mio. Nm 3 naturgas og ca. 400 mio. kg. kul. Nedgangen i brændselsforbruget vil reducere udledningerne af CO 2 og andre klimagasser fra danske skorstene med ca. 1,8 mio. tons CO 2. En betydelig del af nedgangen i udledningerne vil dog finde sted for kvoteomfattede elværker, der ved mindre brændselsforbrug mv. vil have behov for at købe færre kvoter i udlandet eller får mulighed for at sælge flere svarende til ca. 1,4 mio. tons. Derfor falder udledningerne af CO 2 og andre klimagasser netto med ca. 0,4 mio. tons. De 0,4 mio. tons udgør ca. 5 pct. af Danmarks reduktionsforpligtigelse efter dansk opfattelse. Desuden falder udledningerne af NOx (kvælstofoxider) med ca. 3,9 mio. kg. Danmark har forpligtet sig til at reducere NOx udledningerne til 127 mio. kg. i Men det skønnes med en vis usikkerhed, at udledningerne i 2010 vil være 18 mio. kg. større. Forslaget vil således kunne reducere mankoen med ca. 20 pct. Danmark har ikke vanskeligheder ved at opfylde internationale forpligtelser vedrørende SO 2 (svovldioxid), hvor udledningerne forventes at falde med ca. 0,5 mio. kg. I praksis vil kraftvarmeværkerne ophøre med at fremstille el og varme og eventuelt anvende el til fjernvarmefremstilling, når elprisen er lav. Før forslaget kan sættes i kraft skal der foreligge en statsstøttegodkendelse fra EU. Side 5

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere