Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk klima- og energilovgivning hvordan?"

Transkript

1 Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2 II. Dansk klima- og energipolitik Allokeringsplanen m.v Politiske aftaler, regeringens strategier og handlingsplaner m.v Klimahandlingsplaner Energihandlingsplaner tilbage til 1970 erne Vandmiljøplan III, strukturudvikling/cap-reform og Grøn vækst Trafikhandlingsplan m.v Skattereformen III. Dansk lovgivning...14 IV. Internationale og Europæiske Rammebetingelser...21 Dette oversigtsnotat er begrundet i en henvendelse fra NOAH, der har bedt mig om et indlæg på en konference den 10. november Mit indlæg skal tage udgangspunkt i en anvisning af, hvordan en sammenhængende klimalov kunne se ud. Som baggrund for en besvarelse af det spørgsmål er det meget nyttigt at vide noget om, hvordan lovgivningen ser ud i dag. NOAH har selv udarbejdet Forslag til klimalov. Nogle af de enkeltelementer, der indgår i NOAH s forslag, kan ikke realiseres, fordi de vil være i strid med international og EU-lovgivning (harmoniseringsforpligtelser), jf. herom under IV. Andre er af praktiske grunde formentlig ikke helt realistiske. Jeg vil ikke i mit notat forholde mig til NOAH s forslag. Som det fremgår af det følgende, er der ikke i Danmark tale om en sammenhængende klimalovgivning, hvori man finder de oplysninger om reduktionsmålsætninger, procedurer, offentlighed mv., som indgår i den skotske hhv. den engelske klimalov. Det kan fastslås, at lovgivning kun anvendes indirekte, og at der er ikke tale om en let overskuelig klimapolitik. Man henholder sig i allokeringsplanen m.v. til allerede gennemført lovgivning, som er præget af mange enkeltlove, der ikke fremstår som koordinerede. Oplysningerne om de danske reduktionsforpligtelser og -målsætninger skal findes i forskellige dokumenter. Målsætningerne er stort set udelukkende en opfyldelse af de internationale forpligtelser og forpligtelserne ift. EU i perioden Oplysningerne om de danske målsætninger, værdigrundlag og virkemidler finder man primært i: - allokeringsplanen fra politiske aftaler, der indgås mellem regeringen og enkelte partier - regeringens handlingsplaner og - ministerielle strategier - forarbejder til enkelte love - ministerielle publikationer og skrivelser mv. Der er i forarbejderne til nogle love angivet forventninger mht. deres effekt på udledningerne. Fx antages det, at vedtagelsen lov om bæredygtige biobrændstoffer vil medføre en reduktion af transportsektorens CO 2 udledning fra Loven pålægger olieselskaberne at sikre, at mindst 5,75 1

2 % af det samlede årlige salg af benzin og diesel skal være bæredygtige biobrændstoffer. Energistyrelsen antager, at loven sikrer, at der sker en årlig CO 2 -reduktion på 0,82 mio. tons inklusiv indirekte effekter. Det svarer til et gennemsnit på knap 0,5 mio. ton/år for hele perioden. 1 De fem danske regioner har specifikke opgaver inden for områderne regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Som en del af Lokal Agenda 21 er regionerne pålagt at offentliggøre en redegørelse for hver deres bidrag til med en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. De 98 kommuner har i september 2009 offentliggjort deres fælles klimaudspil i regi af Kommunernes Landsforening Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op og Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles. Reduktionen af drivhusgasserne vil man primært opnå gennem energirigtige løsninger, bedre affaldsmanagement, udnyttelse af biomasse i energiproduktionen mv. Tiltag ift. klimatilpasning vedrører vandplanlægning, beskyttelse af kysterne, kommunalt beredskab, krav til bygninger, naturforvaltning og skovrejsning. Der er udvalgt 6 byer som de officielle mønstereksempler på, hvordan man lokalt kan arbejde med klima- og energiudfordringerne. Det er nødvendigt at være opmærksom på indgåede politiske aftaler, der kan begrænse partiernes muligheder for at ændre afgørende på den aktuelle politik inden for en årrække. Endelig er udstedte handlingsplaner/strategier relevante ikke mindst ved en vurdering af, hvad der er politisk realistisk at forvente. De omtales derfor kort i afsnit II. De mange eksisterende love, der allerede regulerer forhold af relevans for klimapolitikken må inddrages i en vurdering af de rammer, der kan være tale om. Der er utrolig mange relevante reguleringsområder baseret på hver sin reguleringstradition. Notatet indeholder i afsnit III en oversigt over de mest centrale eksisterende regler m.v. blot for at give et billede af, hvor komplekst det vil være at sikre en sammenhængende dansk klimalov. Området er ligesom miljø- og energiområdet, som klimalovgivningen er en del af præget af et helt uoverskueligt regelsystem. Der redegøres ikke for deres konkrete indhold og betydning de fleste er behandlet i Ellen Margrethe Basse (red.) Miljøretten 1-6, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Især er bind 6 centralt, idet det omhandler samtlige energi- og klimaregler. De opregnes blot for at give indsigt i kompleksisteren. Nedenfor i afsnit IV nævnes centrale internationale og EU-regler m.v. I. Den engelske hhv. den skotske klimalov Det, som er kvaliteten ved de to klimalove, som er gennemført i England hhv. i Skotland, er bl.a., at de skaber et overblik over, hvor meget politikerne har besluttet, at udledningen skal reduceres inden for nærmere angivne tidsperioder. Der opstilles i den engelske og den skotske klimalov bindende målsætninger om reduktion af det nationale CO 2 -udslip. Der er dels tale om langsigtede mål, der vedrører niveauet i 2050, dels mere kortsigtede mål for Reduktionsmålet ift er 80 %. I den engelske klimalov er der tale om fastlæggelse af årlige budgetter. De opstilles hvert år i perioden og udgør et loft for de maksimalt tilladte emissioner i de angivne perioder. De femårige CO 2 -budgetter, der fortløbende fastlægges minimum 15 år frem (tre perioder), skal 1 Energistyrelsens skrivelse af 10. februar 2009, j.nr. 1201/ Energistyrelsens responsum på notat fra Tænketanken CONCITO: Vurdering af forudsætninger og virkemidler for opfyldelse af Danmarks Kyoto forpligtelse

3 stimulere investeringer i grønne teknologier det skal skabe vished blandt virksomheder om hvad, der skal gøres. Der skal som minimum fortløbende fastlægges CO 2 -budgetter for tre perioder. Inden for den enkelte femårs periode må emissionerne variere, så længe de samlede emissioner for hele perioden ikke overskrides. I den skotske klimalov anvendes der også årlige budgetter. Den første vedrører en periode på 10 år - fra De følgende vedrører fem års intervaller med delmålsætninger, der peger i retning af det overordnede reduktionsmål på 80 % reduktion i Målene kan revideres med parlamentets godkendelse, såfremt udviklingen tilsiger det. Relevante faktorer er i den forbindelse fx en ny videnskabelig viden på klimaområdet, teknologiudvikling, økonomiske og finansielle forhold, sociale forhold, energipolitik, miljømæssige forhold og udviklingen i den europæiske og den internationale ret/politik. Med lovene etableres der i de to lande rådgivende uafhængige Committee on Climate Change, der dels rådgiver regeringen, dels forsætter forslag til størrelsen af de 5-årige CO 2 -budgetter. Komitéen skal fremlægge årlige fremskridtsrapporter for parlamentet, hvori man forholder sig til opfyldelsen af den langsigtede målsætning for 2050 hhv. de milepæle, der er opstillet for de kortere perioder. Regeringen forpligtes til at forholde sig til de årlige rapporter. Lovene indeholder forpligtelser for den engelske hhv. den skotske regering til at forelægge konkrete strategier, som er udarbejdet i et samarbejde med kommissionen. Lovene angiver kun i begrænset omfang, hvordan reduktionsmålsætningerne skal nås. De indeholder dog affaldsregler herunder regler om genanvendelse af affald, affaldsbortskaffelse og administration. Den engelske hhv. den skotske regering forpligtes til at rapportere til parlamentet hvert femte år om gennemførelsen af CO 2 -budgettet og om den førte klimapolitik. Regeringen pålægges endvidere at forelægge følgende for parlamentet: - en rapport om klimatilpasning - en strategi ift. arealanvendelse mv. - en rapport for parlamentet om energieffektivisering herunder i forhold til bygninger. Man skal gennemføre lovgivning, der fremmer energiperformance. De offentlige institutioner og myndigheder pålægges at bidrage til opfyldelsen af målsætninger ved at kalkulere deres egne bidrag. Der skal endvidere i forbindelse med fremsendelse af lovforslag og andre reguleringstiltag foretages vurderinger af effekten ift. klimaet. Sådanne vurderinger skal forelægges parlamentet. Myndighederne pålægges også at rapportere. Der skal foretages målinger af udledninger af dertil udpegede personer/organer, der også skal rapportere resultaterne. Også de lokale myndigheder pålægges at etablere energieffektiviserende tiltag og at tilpasse afgifter, der betales. Konceptet skal ses i lyset af de internationale forpligtelser og EU-retlige forpligtelser, som Danmark ligesom England og Skotland skal respekter, jf. herom under afsnit IV. II. Dansk klima- og energipolitik Det fremgår af regeringens klimahandlingsplaner mv., at den danske klimaindsats skal være præget af en målsætning om, at den skal være så billig som mulig jf. princippet om omkostningseffektivitet. 3

4 Erhvervsklimastrategien fra oktober 2009, som er den nyeste, er en del af regeringens Afbureaukratiseringsplan for det erhvervsrettede område fra marts At der er hårdt brug for en afbureaukratisering fremgår af mængden af relevant lovgivning, der nævnes nedenfor Allokeringsplanen m.v. Det fremgår af Danmarks allokeringsplan fra marts 2007 af fremskrivningen af Danmarks drivhusgasudledning pr. år i perioden forventes at blive ca. 67,8 mio. tons CO 2 - ækvivalenter. 2 De kvoteregulerede emissioner angives at udlede 24,5 mio. ton CO 2 årligt i gennemsnit i perioden Den ikke-kvotebelagte må højst udgøre 30,3 mio. ton CO 2 e i I allokeringsplanen skønnes det, at de ikke-kvotebelagte emissioner vil udgøre 38,1 mio. tons CO 2 e i og dermed med en manko ift. sådanne aktiviteters reduktionsbidrag på 7,8 mio. tons CO 2 e. Senere nedjusterede Energistyrelsen den skønnede mængde emission på baggrund af energiaftalen, så der kun forventes en manko på 5,7 mio. tons CO 2 e. 4 CONCITO har nogle anderledes tal i det notat, der blev offentliggjort i februar Heri fastslås der, at udledningen i Danmark i basisåret 1990 var 69,5 mio. ton og da der højst må udledes 54,8 mio. ton. Det fremgår af notatet, at udledningen i 2006 var på 70,5 tons, hvilket var 17% over emissionen i basisåret. 6 Klimaprojekter i udlandet (fleksible mekanismer) er et vigtigt element i regeringens klimastrategi. Man finder at det primært skal være private, der foretager sådanne opkøb. Der er dog afsat store offentlige beløb til statslige indkøb af kreditter. Af allokeringsplanen fra marts 2007 fremgår det, at der i perioden 2003 til 2007 blev købt for 930 mio. kr. Der afsættes iflg. allokeringsplanen 650 mio. kr. til køb af kreditter i perioden I et nyhedsbrev fra september 2009 oplyses det, at der er allokeret yderligere 275 mio. kr. til JI/CDM-projekter for herved at sikre, at Danmark opfylder sine forpligtelser. 7 Oplysningerne fremstår som temmelig indforståede. Jeg kan derfor have misforstået dem. Har jeg ikke misforstået noget, har Danmark valgt at bruge mio. kr. på køb af kreditter for at sikre en opfyldelse af sine reduktionsforpligtelser under Kyoto-Protokollen, som den nærmere er fastlagt ved EU s byrdefordeling. Den danske regering har endvidere besluttet sig for at udnytte muligheden for at medregne det optag af CO 2 (dræn) som er tilladt efter Kyoto-protokollens art. 3, stk. 4 og inden for de grænser, der accepteres af EU Politiske aftaler, regeringens strategier og handlingsplaner m.v. Oplysninger om den danske klimaindsats herunder de konkrete målsætninger og virkemidler - skal i vid udstrækning søges i politiske aftaler m.v., handlingsplaner m.v. De vigtigste omtales derfor i det følgende. 2 National allokeringsplan for Danmark i perioden , 6. marts 2007, side Energistyrelsens skrivelse af 10. februar 2009, j.nr. 1201/ Energistyrelsens responsum på notat fra Tænketanken CONCITO: Vurdering af forudsætninger og virkemidler for opfyldelse af Danmarks Kyoto forpligtelse Det fremgår af Energistyrelsens skrivelse af 10. februar 2009, j.nr. 1201/ Pöyry notat Vurdering af forudsætninger og virkemidler for opfyldelse af Danmarks Kyoto Forpligtelse af 8. februar udarbejdet for CONCITO. 6 Pöyry notatet side 5. 7 Torsten Malmdorf (red.) Danish Energy Agency Newsletter. JI and CDM. 4

5 Klimahandlingsplaner Klimahandlingsplaner vedrører dels reduktion af udledninger m.v. dels tiltag, der er begrundet i de klimaændringer, som under alle omstændigheder indtræder. Den danske regering har en klimastrategi i 2003 og en klimatilpasningsstrategi i I 2009 udsendte man endvidere en vækststrategi med fokus på erhvervslivet. Ingen af handlingsplanerne fortæller om konkrete målsætninger. Kort fortalt er de virkemidler, der lægges op til følgende: Den nationale klimastrategi En omkostningseffektiv klimastrategi, der blev udsendt af Finansministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i februar 2003, angiver de virkemidler, som ministerierne vurderer har et stort hhv. mindre potentiale (jf. side 9). Det er følgende: Virkemidler med stort potentiale: - Varmepumper fortrænger decentral kraftvarme - Begrænsning af el-produktion - Fleksible mekanismer - Omstilling fra kul til naturgas - Varmepumper fortrænger central kraftvarme - Havvindmølleparker - Ombygning af biogasanlæg - Deponering i undergrunden på land eller i oliefelter Virkemidler med mindre potentiale: - Normer for vinduer - Normer for olie- og gaskedler - Flaregas genindvinding - Varmepunmper fortrænger oliefyret fjernvarme - Etablering af biogasfællesanlæg - Yderligere metan-opsamling fra lossepladser - Ændret fodring af malkekøer - Brug af biobrændstoffer - Kørselsafgifter på personbiler - Øgede brændstofafgifter Klimatilpasning er behandlet i en strategi fra marts 2008 Strategi for klimaændringer i Danmark. Strategien lægger ikke op til egentlige lovgivning. Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede en baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning, dateret 20. januar Det antages i notatet, at der ikke aktuelt er behov for ændring af de gældende bestemmelser om kystnærhedszonen, standbeskyttelses- og kystfredningslinje m.fl. Der er i klimatilpasningsstrategien fokus på følgende områder: - Kystforvaltning - Byggeri og anlæg - Vandforsyning - Energiforsyning - Land- og skovbrug - Fiskeri - Natur og naturforvaltning - Planlægning 5

6 - Sundhed - Redningsberedskab - Forsikringsmæssige aspekter Ansvaret for de nødvendige sektorspecifikke tilpasninger til klimaændringer vil ligge i sektorministerierne. Da tilpasning til klimændringerne ofte vil være tværgående, fx inden for landbrug/miljø/natur og sundhed/byggeri/miljø, vil der være behov for koordinering mellem ministerierne og med reguleringen og udviklingen i EU og andre internationale fora. Det sikres ifølge strategien bl.a. via det tværgående Koordinationsforum for Klimatilpasning og det nationale videnscenter. Regeringen udsendte i oktober 2009 Erhvervsklimastrategi. Globale udfordringer danske muligheder, der i høj grad fokuserer på lovgivning. Man vil bl.a. tilvejebringe et kodeks for innovationsfremmende regulering baseret på en videreudvikling og uddybning af god erhvervsregulering. Det understreges, at der er tale om en omkostningseffektiv strategi. Der er tale om en vækststrategi, der retter sig mod det brede danske erhvervsliv. Den skal medvirke til, at danske virksomheder kan udnytte de markeds- og vækstmuligheder, som klimaforandringerne har skabt. 8 Regeringen vil arbejde for, at en række initiativer vil blive prioriteret ifm. udmøntning af globaliseringspuljen. Om det kodeks for innovationsfremmende regulering på klima- og energiområdet, der tages udgangspunkt i, skriver man følgende: 9 - Partnerskabstilgang: Reguleringen skal udvikles og revideres i tæt samarbejde mellem regeringen, erhvervslivet og organisationerne. - Internationalt udsyn: Rammevilkårene for danske virksomheder skal ses i en international sammenhæng. Reguleringen skal fastsættes, så den så vidt muligt bringer virksomheder i Danmark på forkant med de internationale langsigtede trends. - Fokus på effektmål: Reguleringen skal udformes med udgangspunkt i reguleringens ønskede effekter. - Timing: Nye krav på klimaområdet bør, når det er muligt, times således, at virksomhederne får tid til innovation samtidigt med, at kravene ikke skal ligge så langt ude i fremtiden, at virksomhedernes innovation ikke drives frem ud over det sædvanlige. Et andet aspekt af timing, er, at reguleringen bør skabe kontinuerligt incitament til innovation. Afgifter, omsættelige kvoter eller løbende indfasning af nye og skrappere krav kan være metoder til at skabe kontinuerligt incitament. - Klar kommunikation og langsigtede tiltag: Erhvervslivet skal være godt informeret om fremtidige reguleringsmæssige ændringer. Regulering skal som udgangspunkt være stabil og langsigtet. Det kan bl.a. være en forudsætning for, at virksomheder gennemfører investeringer i anlæg til produktion af vedvarende energi. - Erhvervslivet skal være godt informeret om fremtidige reguleringsmæssige ændringer. Regulering skal som udgangspunkt være stabil og langsigtet. Det kan bl.a. være en forudsætning, at virksomheder gennemfører investeringer i anlæg til produktion af vedvarende energi. - Sammenhæng i reguleringen: Der skal være fokus på, hvordan den samlede mængde af reguleringsmæssige tiltag påvirker innovation i klimavirksomheder. Forskellige reguleringsmæssige tiltag skal være gensidigt supplerende. Modsatrettede effekter skal undgås. - Obligatoriske minimumsstandarder kombineres med incitamenter til det fremmeste: For at skabe incitamenter til innovation i alle virksomheder kan obligatoriske klimamæssige 8 Erhvervsklimastrategien side 5. 9 Erhvervsklimastrategien side 12. 6

7 minimumsstandarder kombineres med fx frivillige mærkningsordninger for frontrunner - virksomheder. - Konkurrence: Reguleringen skal så vidt muligt sikre, at innovation finder sted på et marked med fri og åben konkurrence. I visse tilfælde kan eksisterende teknologier imidlertid være så dominerende, at det kan være svært for nye teknologier at etablere sig på markedet. Her kan reguleringen i en vis periode bidrage til at sikre, at nye teknologier får mulighed for at blive modnet. Denne opregning af gode initiativer bør vurderes i lyset af de internationale forpligtelser herunder ift. vertikal harmonisering af lovgivning samt de begrænsninger, der følger af IPR-lovgivning, forbuddet mod statsstøtte mv. Desværre er handlingsplanen helt renset for henvisninger til sådanne retlige rammer Energihandlingsplaner tilbage til 1970 erne Mange af de reduktionstiltag, der er gældende i dag, jf. nedenfor i opremsningen af dansk lovgivning, kan føres tilbage til energikrisen i begyndelsen af 1970 erne. Dn første danske energiplaner Dansk Energiplan 1976 blev udløst af den første energikrise, der indtraf i Den havde som hovedtema at sikre øget energiforsyningssikkerhed gennem omlægning af brændselsforbruget (mindre olieafhængighed) og energibesparelser/energieffektivisering. Den næste Energi 81 var begrundet i en tredobling af olieprisen og problemer ift. forsyningsusikkerhed forårsaget af Iran-Irak-krigen. Den fokuserede på en flerstrenget energiforsyning og effektiv energianvendelse. I planen var der opstillet en målsætning om, at 10 % af Danmarks elforbrug skulle dækkes af mindre vindmøller og biogasanlæg. De to handlingsplaner fastlagde de retningslinjer, der var bestemmende for energisektorens udvikling i 1980 erne. I 1986 indgik den danske regering en energipolitisk aftale med partier i Folketinget, der bl.a. indebar, at der skulle opføres decentrale kraftvarmeværker med en effekt på i alt 450 MW, heraf ca. 100 MW biomassebaseret. Allokeringsplanen, der blev fremsendt til EU i 2007, inddrager de handlingsplaner, der blev vedtaget i perioden 1990 til Det er følgende: I 1990 vedtog man den tredje energihandlingsplan Energi 2000, som - inspireret af Brundtlandkommissionens Vores Fælles Fremtid - introducerede konceptet bæredygtig udvikling i elsektoren. der var tale om en målsætning om 15 % fald i energiforbruget og mindst 20 % fald i CO 2 -emissionen frem til år 2005 målt ift niveauet. Planen var et oplæg til øget anvendelse af naturgas, sol, vind og biomasse. Der indgik en målsætning om, at 10 % af det danske elforbrug i 2005 skulle kunne dækkes af vindmøller med en samlet kapacitet på MW. Kraftvarmeværkerne blev med aftalen forpligtet til at anvende 1,2 mio. ton halm og 0.2 ton af halmforpligtelserne skulle opfyldes ved brug af træflis Handlingsplanerne er bl.a. behandlet i Ellen Margrethe Basse (red.) Miljøretten 6. Energi og klima, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008, side 81ff. 7

8 I 1996 vedtog man Energi 21, der supplerede ambitionerne med langsigtede mål, der vedrørte pertioden frem til Det var målsætningen at halvere CO 2 -udledningen i år 2030 ift basisåret. Biomasse skulle bidrage til opfyldelsen af målet ved at indgå som råstof til en produktion på 85 PJ i 2005 og 145 PJ i Der skulle være tale om øget brug af halm og flis i de decentrale elværker, øget udbygning af decentral kraftvarme på halm og flis samt adgang til etablering af biobrændselsanlæg i områder, der tidligere var reserveret til naturgas. Vindmøllekapaciteten forudsættes i 2005 at være på MW på land. Kapaciteten på havet forudsættes i 2030 at være MW. Målsætningen er, at 50 % af Danmarks elforbrug i 2030 dækkes af vindkraft. I 1999 indgås en politisk aftale om en elreform, der angiver, at målsætningen for andelen af vedvarende energi år 2003 skal være på 20 %. Miljø- og Energiministeriet offentliggør Klima 2012 Status og perspektiver for dansk klimapolitik i marts 2000, som sætter fokus på sammenhængen mellem elreform og klimaindsats. Virkemidlerne angives i allokeringsplanen som opdelt ift. sektorer. Det er følgende: 11 Relateret til energi: - tilskud til private vindmøller (27 øre/kwh) fra 1999 ændret til gunstige afregningsregler finansieret gennem elprisen for vindmøllestrøm - pålæg til elværkerne om at installere en vis mængde vindkraftanlæg til lands og til vands fra 1999 blev der givet et offentligt produktionstilskud på 10 øre/kwh for strøm fra elværksejede vindmøller - udbygning med decentral kraftvarme incitamenter i form af aftagepligt/treledstarif, elproduktionstilskud m.v. - aftale om biomasseanvendelse, der indebar pålæg til store kraftværker om anvendelse af en vis mængde biomasse (halm og træflis) der blev i form af elproduktionstilskud ydet støtte på 10 øre/kwh til biomassebaseret kraftvarmeproduktion på centrale elværksejede værker - tilskud til energibesparelser i erhvervene herunder til investeringer i energieffektiv teknologi, etablering af industriel kraftvarme, udviklings-, forsøgs- og demonstrationsprojekter, rådgivning af virksomheder samt information - Aftaleordningen, der indebar tilskud til CO 2 -afgift på 22 %-points typisk til virksomheder med tung proces. Indebar bl.a. certificeret energiledelse, særlige undersøgelser af de centrale kerneprocesser og gennemførelse af projekter med en tilbagebetalingstid på under fire år - tilskud til omstilling af ældre boliger opført før 1950, der er uden centralvarme. Tilskud til installering af centralvarme- og varmtvandsanlæg, samt til tilslutningsanlæg, teknisk rådgivning, administration m.v. - tilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme ved omstilling fra oliefyr til fjernvarme i områder med forsyning af kulbaseret kraftvarme - tilskud til solvarme-, varmepumpe- og biomassefyrede kedelanlæg til erstatning af andre opvarmningsmetoder i husholdninger - energimærkning af bygninger ved salg i større bygninger etableres energiledelsesordninger med årlig gennemgang af bygningen - CO 2 -afgiften blev indført i Afgiftspakken fra energiafgiften steg på el og kul i perioden Pinsepakken fra 1998 stigende energiafgifter 11 Det fremgår af den nationale allokeringsplan for Danmark i perioden , 6. marts 2007, side 29. 8

9 Relateret til industri: - afgifter på og regulering af brugen af industrigasser Relateret til transport: - øgede brændstofafgifter stigninger siden frivillig aftale mellem Kommissionen og bilindustrien om forbedring af personbilers energieffektivitet - omlægning af vægtafgiften på nye personbiler til en grøn energiafgift pr. 1. juni 1997 Relateret til landbruget: - Vandmiljøhandlingsplan II og øvrige handlingsplaner på landbrugsområdet har medført reduktion i brugen af gødning med reduktion af lattergassen til følge Relateret til affald: - Opsamling af metan fra lossepladser tilskud til etablering af anlæg og fra 2001 påbud om etablering af metanopsamling - stop for deponering af forbrændingsegnet affald forbud med ikrafttræden 1. januar 1997 I 2002 udsendte den borgerlige regering, der overtog regeringsmagten i 2001, Liberalisering af energimarkederne Regeringens vækststrategi Vækst med vilje. Planen oplyser, at regeringen vil udbyde opgaverne mht. etablering af havvindmæller. Energiforliget fra marts 2004, der blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, angav en målsætning om fortsat udbygning af havvindmøller, vindenergi og decentral kraftvarme. Aftalen indførte et nyt markedsorienteret prissystem for vindkraft og lagde grunden for opførelsen af to nye havmølleparker ved Horns Rev og Rødsand. Aftalen af 29. marts 2004 om fremtidssikring af energiinfrastrukturen og den politiske aftale om energispareindsat af 10. juni 2005 følges op af den overordnede nationale strategi Energistrategi 2025 (Energisparestrategien). Denne overordnede nationale strategi er baseret på de markedsbaserede og internationale virkemidler. Der fokuseres på mulighederne for udvikling af ny og mere effektiv energiteknologi. Planen indeholder en vurdering af perspektiverne frem mod 2025 samt et oplæg til en handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur. Forliget blev evalueret i 2008 evalueringen viste, at en række af de tiltag, der var tale om, ikke virkede som forudsat. 12 Regeringen fremlagde den 19. januar 2007 et forslag til en ny energihandlingsplan med titlen En visionær dansk energipolitik Planen understreger, ligesom klimastrategien fra 2003, at politikken skal være omkostningseffektiv, og at den skal understøtte fortsat vækst, høj beskæftigelse og konkurrenceevnen. Udspillet resulterede i den energipolitiske aftale, der blev indgået den 21. februar Aftalen, der vedrører perioden frem til 2011, blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Ny Alliance og Socialistisk Folkeparti. Aftalen angiver, at andelen af vedvarende energi skal forøges til 20 % i 2011 ift. bruttoenergiforbruget. Det skal bl.a. sikres gennem udbud af to havvindmølleparker 12 Pöyry notatet side 6 med henvisning til en evaluering En vej til flere og billigere energibesparelser foretaget af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen. 9

10 (færdige i 2012) og evt. justering af udbudsmodellen. Hvile-i-sig-selv-princippet for regulering af affald på de decentrale kraftvarmeværker skal ophæves. Der skal efter aftalen foretages en regulering af støtten til de decentrale kraftværkers biomassebaserede elproduktion, så beløbet øges fra 10 øre til 15 øre pr. kwh. Alle nye og eksisterende biogasanlæg skal have støtte i form af en fast elafregningspris og et pristillæg. Der skal indføres nye afregningspriser for vindmøller og et ekstra fast tillæg til skrotning af gamle vindmøller. Energiafgifterne skal efter aftalen være omfattet af nye tiltag. CO 2 -afgiften skal øges ift. de ikke-kvotebelagte sektorer. Elbiler fritages for afgift fra Der indføres en NO x- afgift. Der skal tilvejebringes øget støtte til mere effektive energiteknologier. Der afsættes 25 mio. kr. årligt til tilskud til de små VE-teknologier som solceller og bølgekraft. Der etableres en pulje til forsøgsordninger med elbiler og plug-in hybridbiler. Lovgivningen om vedvarende energi skal ifølge planen samles i én lov (VE-loven), som omfatter nationale mål for en samlet kommunal planlægning for vindmøller, afregningsregler for VE-anlæg, erstatningsordning og en garantifond for lokalt medejerskab. Der skal endvidere indgås en aftale med Kommunernes Landsforening om etablering af en grøn fond og en garantifond til støtte til finansiering af nye lokale møllelaugs forundersøgelser m.v. Energispareindsatsen skal skærpes yderligere. Der er bl.a. tale om enerieffektivisering af bygninger (gennemførelse af bygningsdirektivet). Andelen af biobrændstof til transport skal forøges til 10 % i 2020 (følger af EU-forpligtelse). Man vil fastsætte et delmål tidligere end 2020, hvis der er udviklet tilstrækkeligt samfundsøkonomisk konkurrencedygtig og miljømæssigt bæredygtig teknologi. Energistyrelsen udsendte som opfølgning på aftalen og nye tiltag i EU en aftalefremskrivning i form af en publikation i juli 2008 Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til I aftalefremskrivningen indgår der specifikke antagelser mht. de danske elproducerende anlæg. Fx antages det, at biogasudbygning øges med 8 PJ frem til Det antages, at der ikke er grund til at forvente yderligere affaldsmængder til forbrændinger. Affald på centrale værker medfører derfor tilsvarende mindre affald på decentrale værker Vandmiljøplan III, strukturudvikling/cap-reform og Grøn vækst Vandmiljøplan III er et forlig indgået den 2. maj 2004 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Planen forudsættes at bidrage til en reduktion af den drivhusgas, der hedder lattergas reduktionen skulle være en konsekvens af reduceret forbrug af kvælstofgødning og dermed reduceret kvælstofudvaskning. En midtvejsevaluering, foretaget af forskere på Aarhus Universitet i 2008, viste imidlertid, at handlingsplanen ikke helt havde den tilsigtede effekt. Årsagen var den, at der ikke var sket en reduktion i kvælstofforbruget. 13 Der er tale om en strukturudvikling i landbruget, der vil have betydning for udledning af bl.a. metan, idet kvægbestanden reduceres. Dansk Landbrug har anslået, at der i perioden frem til 2015 vil være tale om en nedgang på kvæg. Svinebestanden stiger samtidigt. Effekten af strukturudviklingen kan være vanskelig af vurdere. Regeringen (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkeparti indgik i april 2009 en aftale om Grøn Vækst, som bl.a. skal sikre bedre miljø og klima. Ift. drivhusgasser oplyses det i planen, at der skal sikres: Reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser med forventet tons CO 2 årligt som følge af energi-, natur- og miljøindsatsen i Grøn Vækst. 13 Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III udført af DJF og DMU på Aarhus Universitet, se herom også Pöyry notatet side 7. 10

11 Mulighederne for en yderligere reduktion af landbrugets udledninger, bl.a. ved hjælp af en markedsbaseret model (kvoter/afgifter), analyseres nærmere. Analysen vil udgøre en integreret del af en samlet, tværgående analyse af mulige instrumenter indenfor EU's klima- og energipakke på hele det ikke-kvotebelagte område. Analysen fremlægges i efteråret Regeringen vil på baggrund af analysen fremlægge en samlet, omkostningseffektiv klimastrategi frem mod 2020 for det ikke-kvotebelagte område. Landbrugets rolle som leverandør af grøn energi skal efter planen styrkes. Der sigtes mod at op til 50 % af husdyrgødningen kan udnyttes til grøn energi i Der vil i 2012 blive gjort status for udbygningen af biogasanlæg, herunder en vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag for at opnå en større energiudnyttelse af husdyrgødningen. Der gennemføres en række initiativer til fremme af landbrugets rolle som leverandør af grøn energi, bl.a.: o En igangsætningspulje på 85 mio. kr. årligt til etablering af nye fælles biogasanlæg og bedriftsrelaterede investeringer i forbindelse med tilslutning til fællesanlæg i perioden 2010 til Under ordningen kan der ydes et anlægstilskud på 20 % af investeringen. Herudover vil den øvrige finansiering bestå af 60 % kommunegaranteret låntagning og 20 % egenfinansiering. o En igangsætningspulje til økologiske biogasanlæg på i alt 15 mio. kr. årligt i perioden Under ordningen kan der ydes et anlægstilskud på 20 % af investeringen. Der foretages en evaluering af ordningen efter første ansøgningsrunde. o Ændring af planloven med henblik på at forpligte kommunerne til at inddrage lokalisering af biogasanlæg i kommuneplanlægningen. o Tilskudsmæssig ligestilling af afsætning af biogas til hhv. kraftvarmeværker og naturgasnettet. o Plantning af flerårige energiafgrøder gøres skattemæssigt fradragsberettiget. o Afstandskravene til vandløb og søer i naturbeskyttelsesloven ændres, så dyrkning af flerårige energiafgrøder bliver muligt inden for beskyttelseslinjen. o Tilskudsordning til tilplantning af flerårige afgrøder på 32 mio. kr. årligt i Ordningen skal træde i kraft fra dyrkningssæsonen Tilskud kan gives på arealer i almindelig omdrift, hvor tilplantningen giver stor kvælstofreduktion, og hvor arealet er beliggende, så kvælstofreduktionseffekten kan indgå i opfyldelsen af Vandrammedirektivet. Tilskudsordningen evalueres i o Den teknologiske udvikling og innovationen i landbrugserhvervet skal understøttes. Der oprettes derfor en tilskudspulje på 145 mio. kr. årligt i perioden til anvendelse af nye miljø- og klimavenlige teknologier i det primære landbrugserhverv Trafikhandlingsplan m.v. Regeringen udsendte i december 2008 Bæredygtig transport bedre infrastruktur, som angiver nogle tiltag, der skal bidrage til reduktioner fra transporten. Det oplyses i planen, at transporten i dag står for ca. 25% af de danske CO 2 -udledninger en andel der forventes at stige de kommende år. Der lægges op til, at der skal anvendes grønne bilskatter og anvendes kloge kørselsafgifter sidstnævnte afgifter forudsætter et satellitbaseret GPS-system med en enhed i den enkelte bil, der måler præcist, hvor og hvor langt bilen kører. Den kollektive transport skal fremmes, og der skal investeres i grøn teknologi. Det oplyses, at omlægningen af registreringsafgiften i foråret 2007 har bidraget med en reduktion af udledningen fra nye personbiler, der i gennemsnit er faldet med 8 % pr. kørt kilometer. I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), 11

12 Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om En grøn transportpolitik. Parterne er enige om, at CO 2 -udledningen fra transport skal reduceres, og at en række af overordnede indsatsområder vil bidrage til at opnå dette mål på sigt, herunder den markante styrkelse af jernbanetrafikken, grønne kørselsafgifter og nye bæredygtige teknologier. Der fastlægges nogle overordnede principper herunder om fremme af cyklisme. Mht. finansieringselementer er parterne enige om at afsætte en ramme på 200 mio.kr. inden for Infrastrukturfonden til forsøgsprojekter med henblik på at afprøve mulighederne for mere energieffektive transportløsninger inden for følgende temaer: (1) Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler; (2) Større flåder af køretøjer fx i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark; og (3) Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger. Parterne er endvidere enige om at afsætte 84 mio.kr. inden for rammerne af Infrastrukturfonden til gennemførelse af følgende initiativer, som Transportministeriet vil iværksætte i 2009: o Anbefalinger og rådgivning ved offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige personbiler skal fremme muligheden for en mere energieffektiv og miljøvenlig bilpark. o Indførelse af en certificeringsordning for grøn transportvirksomhed og grøn transportkommune skal fremme anvendelsen af energieffektive køretøjer og bedre udnyttelse af eksisterende bilpark. o Optimering af aerodynamik for lastbiler skal fremmes gennem kampagner og netværksdannelse vedrørende best practice samt en tilskudsordning i perioden inden for en ramme på i alt 42 mio.kr. o Ved energimærkning af varebiler udstyres alle nye varebiler med et energimærke, der viser, hvor brændstoføkonomisk bilen er. Der gennemføres kampagner om energimærkning kombineret med stikprøvekontrol hos bilforhandlerne (14 mio.kr.) o Energieffektiv køreteknik fremmes gennem frivillige kurser for den enkelte bilist samt vejledningskampagner (28 mio. kr.). o Miljørigtig og energieffektiv offentlig transport fremmes gennem en gradvis indfasning af energieffektive transportløsninger, der bl.a. kan understøttes af forsøg med energieffektive busser eller busser på andre drivmidler. Der afsættes 8,1 mia. kr. frem til 2014 inden for Infrastrukturfondens rammer til nye puljer samt 1 mia. kr. til en særskilt pulje til bedre adgang til den kollektive trafik. Der skal anvendes en rullende planlægning ift. fremtidige investeringer, der skal arbejdes ud fra en grøn transportvision, der fastlægges principper for grøn kørselsafgift, en grøn forskningsindsats fremmes, og der tilvejebringes et styrket grundlag for strategisk planlægning på transportområdet. Parterne er enige om, at der i taxalovgivningen skal stilles krav om, at taxier ved udskiftning skal være i minimum energiklasse C. Der indføres endvidere krav om partikelfiltre, der efter en indfasningsperiode gøres obligatorisk i Parterne er endvidere enige om, at det sker en forlængelse af det 3-årige forsøg med modulvogntog Skattereformen 2009 I marts 2009 blev der indgået en skattereformaftale Forårspakke 2.0 vækst, klima, lavere skat mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen vedrører tiden frem til Man skriver bl.a.: Skattereformen understøtter de ambitiøse mål i den danske klima-, energi- og miljøpolitik. Grønne afgifter er et effektivt middel til at nå klima- og energipolitiske 12

13 mål. Det reducerer bruttoenergiforbruget, styrker den vedvarende energi, ligesom udledningen af drivhusgasser i de ikke-kvoteregulerede sektorer reduceres. Med skattereformen forventes det samlede danske bruttoenergiforbrug at falde med 2 pct. Reformen leverer dermed et væsentligt bidrag til målet om at sænke energiforbruget med 4 pct. frem mod 2020 samtidig med fortsat vækst i økonomien. Også udledningen af drivhusgasser reduceres. Reformen vil indfri knap 2 pct.- enheder af Danmarks samlede reduktionsmål på 20 pct. frem mod 2020 for sektorer uden for EU s kvotesystem. Og reformen vil betyde en stigning i anvendelsen af vedvarende energi i Danmark. Samlet øges afgifterne inden for energi, klima og transport med knap 8 mia. kr., heraf bidrager erhvervene med godt 6 mia. kr. (citat s. 6) Afgiften på energi til rumopvarmning forhøjes, og der indføres en afgift på energi til aircondition. Energiafgiften på brændsel til opvarmning øges med 15 %, svarende til ca. 7,5 kr. pr. GJ. Energiafgiften på el til opvarmning øges med 5 %. Afgiften på energi til aircondition ligestiller energi til opvarmning og nedkøling, idet denne samlet vil svare til energi- og CO 2 -afgiften på opvarmning. Initiativerne træder i kraft 1. januar (jf. p. 15). Udover den øgede energiafgift på el indføres en energiafgift på de brændsler, erhvervslivet bruger i forbindelse med fremstilling, på 15 kr. GJ. De konkurrencemæssige effekter har betydning for afgiftspligten. Man skriver: Sigtet med disse energiafgifter for erhvervene er at nedbringe energiforbruget via en bedre tilrettelæggelse af produktionen, anvendelse af mere miljøvenlig teknologi mv. En afgiftsforhøjelse kan imidlertid også medføre, at produktion, der med den nuværende teknologi nødvendigvis er energikrævende, flytter til lande med lempelig regulering, hvilket ikke styrker det globale klima. Derfor friholdes mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse, metalliske processer m.v. i overensstemmelse med EU s energibeskatningsdirektiv. Endvidere sættes energiafgiftssatsen for gartnerier og landbrug på 1,25 kr. pr. GJ, svarende til EU s minimumssats. Initiativet træder i kraft 1. januar Bundfradraget i CO 2 -afgiften reduceres. Bundfradraget til energiintensive virksomheder i CO 2 -afgiftsloven aftrappes i takt med, at de gratis kvoter i EU s CO 2 -kvotesystem reduceres. Reguleringen skal sikre en opretholdelse af en ligestillingen mellem kvoteomfattede virksomheder og energitunge ikke-kvoteomfattede virksomheder. Initiativet træder i kraft 1. januar Afgifterne på kraftvarme, vejbelysning og transformerstationer ændres. Der indføres ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Det vil fjerne den nuværende forvridning mellem varme produceret på centrale og decentrale værker. Initiativet træder i kraft 1. januar Alle husholdninger, ikke-momsregistrerede og liberale erhverv kommer til at betale energiafgift på el til belysning. De grønne energiafgifter på el i husholdningerne og erhverv øges generelt med 17 kr. pr. GJ. 14 Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformationer præciseres, således at der betales afgift heraf. Initiativet træder i kraft 1. januar Ifølge Skatteministeriet tjente staten 36,5 mio. kr. på energiafgifter i

14 III. Dansk lovgivning Ovennævnte handlingsplaner og aftaler realiseres bl.a. gennem lovgivning. Lovgivningen er præget af, at den er placeret under forskellige ministerier, som ikke er forpligtet til at koordinere. Der skal ikke her foretages en egentlig gennemgang af lovgivningen. Der skal alene knyttes enkelte kritiske bemærkninger til uheldige barrierer herunder manglende koordinering og prioritering af klimahensyn. Mængden af lovgivning fremgår af nedenstående opremsning nogle er mere relevante end andre. EU s nye VE-direktiv er baseret på, at beskyttelsen af habitater imod anvendelse til biomasseproduktion, er en integreret del af de klimatiltag, der er tale om. Derfor er det nærliggende at nævne de danske habitatregler. Der er tale om forskellige reguleringsperspektiver og virkemidler. Det skal eksemplificeres: For de stoffer, der er omfattet af Montreal-protokollen, er der en generel produktregulering i form af anvendelsesbegrænsninger i bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i kemikalieloven. For så vidt angår drivhusgasserne, der er omfattet af Kyoto-protokollen, er der tale om en emissionsregulering med fokus på produktionsprocesser. Reglerne findes i kvoteloven. CO 2 -udslip fra virksomheder, der ikke er omfattet af kvoteloven, er indirekte reguleret primært via afgifter på forbruget af el og varme. Miljøkonsekvensvurdering på projekt- og planniveau bidrager til sikring af klimahensyn. Krav om adgang til miljøoplysninger er centrale som led i sikringen af den offentlighed, som forudsættes på klimaområdet. Lovgivningen er ikke kun kompliceret den indeholder også en række barrierer. Ikke mindst det meget overskuelige regelsystem og de mange forskellige logikker, forskellige myndigheder m.v. skaber problemer. Nogle love som fx miljøstøtteloven - er formentlig i dag uden nogen stor praktisk betydning. Barrierer i lovgivningen eksempler Klimahensynene er ikke højt prioriteret i den lovgivning, der er placeret under miljøministeren. Her skal bl.a. fremhæves, at Folketinget i 2009 vedtog nye affaldsregler ved en ændring af miljøbeskyttelsesloven i 2009 ( Ny organisering af affaldssektoren ) uden overhovedet at klimahensynet blev inddraget. Til sammenligning er sådanne regler en integreret del af den engelske hhv. den skotske klimalov. Affaldsreglerne er særdeles centrale i EU s klimapolitik. I Danmark anvender man kun ca. halvdelen af de potentielle biomasseressourcer. Der savnes i dag en konsistent og bredere definition af biomasse i den danske lovgivning. 15 Kun det materiale, der står opført i biobrændselsbekendtgørelsens bilag, accepteres i Danmark i en CO 2 - og energisammenhænge som biomasse. Alt andet biomassemateriale skal behandles som affald, der 15 Det nye VE-direktiv indeholder en sådan definition. 14

15 reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Aktuelt har klima- og VE-hensyn ikke nogen plads i miljøbeskyttelsesloven. Biomasse kan kun anvendes i energiproduktionen, hvis kommunen (som affaldsmyndighed) tillader det. EU s retningslinjer for CO 2 -overvågning indeholder en lang liste over en række materialer, der i overvågningssammenhæng betragtes som CO 2 -neutral. Den danske biomassebekendtgørelse følger imidlertid ikke listen den er mere restriktiv. Derfor er det vanskeligere for de danske anlæg at få accept af nogle typer biomasse, end det er forudsat af EU. Den seneste revision af kraftværkernes CO 2 -overvågningsplaner har endvidere skærpet kravene til biomasseopgørelserne for de produktionsenheder, der både anvender biomasse og fossile brændsler. Der er indbygget konflikter mellem de godkendelsesordninger, som er relevante ved en stillingtagen til udfasning af kul fra eksisterende anlæg. Energimyndighederne vurderer samspillet mellem det foreslåede projekt og resten af energisystemet (forsyningssikkerhed m.v.) efter elforsyningsloven. Et sådant sammenhængende system er derimod helt irrelevant for miljømyndighederne, der vurderer efter miljøbeskyttelsesloven. Miljømyndighederne kan kun vurdere det enkelte anlægs miljøforhold. De kan ikke inddrage de miljøfordele, der vil kunne opnås ved en driftsmæssig fleksibilitet mellem flere anlæg. VE-loven indfører en ny erstatningsordning, der reelt kan betragtes som en barriere ved etablering af store vindmøller på land. Siden begyndelsen af 1970 erne har det været fast lovgivningspraksis, at afvejningen af modstående arealanvendelsesinteresser sikres gennem en langsigtet fysisk planlægning. Det er kun i meget sjældne tilfælde, naboer kan kræve erstatning, når lokalplaner udlægger områder til bestemte aktiviteter og planerne efterfølgende realiseres. Naboerstatningsreglerne er direkte i strid med den logik, der ligger bag planloven og bag den øvrige miljølovgivning. Højesteret fastslog for nylig i en dom, at der ikke før lovens ikrafttræden kunne udbetales erstatning i de situationer, som nu begrunder erstatning. I forbindelse med et besøg, som blev aflagt af skatteminister Kristian Jensen på et anlæg for produktion af bølgeenergi, udtalte skatteministeren, at han ikke kunne love fritagelse for CO 2 -afgiften. Ministeren udtalte ifølge oplysninger i pressen, at det ligesom tilfældet er med vindstrøm ikke vil være muligt at adskille den miljøvenlige bølgeenergi fra den strøm, der er produceret på et kulkraftværk, når strømmen først er kommet ind i el-nettet. Det kan kun begrundes i en uhensigtsmæssig regelformulering. Man kan spørge, om det ikke følger direkte af VE-direktivets regler om oprindelsesbeviser, at der skal sikres en mulighed for sådan adskillelse? Overskudsvarme fra supermarkeder og produktionsvirksomheder udnyttes ikke årsagen er de afgifter, som skal betales. Problemet er de såkaldte overskudsvarmeregler, der beskatter varme, når der opstår gratis som en sekundær virkning af erhvervslivets forbrug af energi til driften. Man kan spørge, hvorfor den netop aftalte skattereform, der angiver at være fokuseret på klima, ikke fjerner en sådan barriere. Energibeskatningsdirektivet giver medlemsstaterne mulighed for at støtte gennem afgiftsfritagelse eller lempelse under visse særlige omstændigheder. 15

16 De mange enkeltlove og centrale bekendtgørelser skal her opremses med det forbehold, at jeg kan have overset nogle: Affaldsafgiftsloven. Lovbekendtgørelse nr af 27. november 2006, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Afgiftslempelser på fjernvarme m.v., lov om. Lov nr af 21. december 2005 om ændring af forskellige miljø- og afgiftslove Afgift af kvælstofoxider. Lov nr. 472 af 17. juni 2008, som ændret ved lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Afgift på mineralolieprodukter. Lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Afgift på naturgas og bygasloven. Lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som senest ændret ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Afgift på stenkul, brunkul og koks m.v. Lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2006, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Afgift på svovl. Lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love Beredskabsloven. Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab Betalingsloven. Lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., som senest ændret ved lov nr. 460 af 12. juni Biobrændstofloven. Lov nr. 468 af 12. juni 2009 om bæredygtige biobrændstoffer Byggeloven. Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som senest ændret ved lov nr. 404 af 27. december Bygningsreglementet. Bekendtgørelse nr af 17. december 2008 om offentliggørelse af bygningsreglement 2008 CO 2 -afgiftsloven. Lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006 om kuldioxidafgift, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love CO 2 -pakken. Decentral kraftvarme, statstilskud til. Lov nr. 3 af 3. januar 1992 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler CO 2 -pakken. Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet. Lov nr. 4 af 3. januar 1992 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenettet, som ændret ved lov nr. 143 af 3. marts

17 CO 2 -pakken for erhvervsvirksomheder. Lovbekendtgørelse nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser mv. i erhvervsvirksomheder Ecodesignloven. Lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenlig design af energiforbrugende produkter, som ændret ved lov nr af 27. december Elektricitetsafgiftsloven. Lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006 om afgift på elektricitet, som ændret senest ved lov om nr. ændring af lov 527 af 12. juni 2009 om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Elforsyningsloven. Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, som ændret senest ved lov nr. 516 af 12. juni Elmærkningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 145 af 16. februar 2007 om deklaration af elektricitet til forbrugerne. Elsparebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 9. september 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Markedsadgangsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning og lov om varmeforsyning Oprindelsesgarantibekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1 af 6. januar 2004 om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet Pristillægsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 19. september 2007 om udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elproduktion. Typegodkendelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller. VE-pristillægsbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 732 af 9. juli 2009 om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Vindmøllebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Elopvarmede bygninger, lov om. Lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger Elproduktionstilskudsloven. Lovbekendtgørelse nr af 30. november 2007 om tilskud til elproduktion, som ændret senest ved lov nr. 461 af 12. juni Elsparefonden, loven om. Lov nr af 27. december 1996 om Elsparefonden, som ændret ved lov nr. 584 af 24. juni Energiaftaleloven. Lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, som senest ændret ved lov nr af 27. december Energiaftalebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 631 af 24. juni 2005 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder. Promsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 632 af 24. juni 2005 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til 17

18 dækning af udgifter til kuldioxidafgift og til energiafgift af rumvarme og varmt vand. Energibesparelsesloven. Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, som ændret senest ved lov nr af 27. december Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2008 om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg m.v. Bekendtgørelse nr. 438 af 3. juni 2008 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger Bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, som ændret evd bekendtgørelse nr. 615 af 25. juni Bekendtgørelse nr af 20. september 2007 om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger Cirkulære nr af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner Vejledning nr. 56 af 29. juni 2005 til 10 i cirkulære nr. 27 af 19. april 2005 om energieffektivisering i statens institutioner Energidesignloven. Lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som ændret ved lov nr af 27. december Energinet.dk-loven. Lov nr af 20. december 2004 om Energinet Danmark, som senest ændret ved lov nr. 548 af 6. juni Energipolitiske foranstaltninger, lov om. Lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989 om energipolitiske foranstaltninger. Energispareloven. Lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget, som ændret senest ved lov nr af 27. december Bekendtgørelse nr. 812 af 22. august 2005 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende opvaskemaskiner til husholdningsbrug. Bekendtgørelse nr. 811 af 22. august 2005 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elektriske lyskilder til husholdningsbrug Bekendtgørelse nr af 9. december 2002 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende klimaanlæg til husholdningsbrug, som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 19. juni Bekendtgørelse nr af 9. december 2002 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende elovne til husholdningsbrug Bekendtgørelse nr. 320 af 7. maj 2002 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende kombinerede vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug Bekendtgørelse nr. 319 af 7. maj 2002 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere til husholdningsbrug. Bekendtgørelse nr. 318 af 7. maj 2002 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende vaskemaskiner til husholdningsbrug. Bekendtgørelse nr. 216 af 28. marts 2000 om energimærkning m.v. af nye personbiler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 27. februar Cirkulære nr af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner Vejledning til 10 i cirkulære nr. 27 af 19. april 2005 om energieffektivisering i statens institutioner Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, lov om. Lov nr. 555 af 6. juni

19 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Fjernvarmenettet, lov om statsstøtte til. Lov nr. 4 af 3. januar 1992 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenettet Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet. Lov nr af 23. december 1998 om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift. Lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997 af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, som senest ændret ved lov nr af 27. december Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger. Lov nr af 23. december 1992, som senest ændret ved lov nr af 13. december Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme. Lov nr. 5 af 3. januar 1992, som ændret senest ved lov nr. 128 af 25. februar Produktrettede energibesparelser, lov om. Lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser Husdyrbrugsloven. Lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret senest ved lov nr. 514 af 12. juni Kemikalieloven. Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 571 af 9. juni Loven gennemfører forpligtelser fastlagt ved Montreal-protokollen. Bekendtgørelse nr. 243 af 19. april 2002 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsninger), som ændret ved bekendtgørelse nr. 735 af 10. juni Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om regulering af visse industrielle drivhusgasser. Kommunal fjernkøling. Lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling Kvoteloven. Lovbekendtgørelse nr. 348 af 9. maj 2008 om CO 2 -kvoter, som ændret ved lov nr af 19. december Loven implementerer kvotedirektivet. Den indeholder regler om, at det er forbudt for de anlæg, der er omfattet af loven, at udlede CO 2, medmindre Energistyrelsen forudgående har meddelt en CO 2 -udledningstilladelse. Derudover indeholder loven bl.a. regler om fastsættelse og tildeling af kvoter, om salg af kvoter, om et kvoteregister og om overvågning, verifikation og rapportering. Bekendtgørelse nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og kreditter. Bekendtgørelse nr. 478 af 15. juni 2005 om verifikation og rapportering af CO 2 -udledning fra produktionsenheder m.v. Bekendtgørelse nr. 571 af 18. juni 2004 om gebyr for ydelser efter lov om CO 2 -kvoter Kystbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse, som ændret senest ved lov nr. 548 af 6. juni

20 Miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 513 af 12. juni 2009 om organisering af affaldssektoren. Affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald Bioaskebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål Biomasseaffaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 13. december Miljømålsloven. Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder Miljøoplysningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 om naturbeskyttelse. Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. december Miljøstøtteloven. Lov nr. 606 af 23. december 1980 om miljøstøtte Planloven. Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009 om skove SMV-loven: Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Stormflod og stormfald, lov om. Lov nr. 349 af 17. maj 2000, som ændret senest ved lov nr. 108 af 7. februar Bekendtgørelse nr af 27. november 2006 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald Bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001 forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald Varmeforsyningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, som ændret senest ved lov nr. 461 af 12. juni Bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr af 9. november 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 20

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget På vej mod Danmarks klimapolitik 06-11-2012 Rasmus Tengvad Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990 2030:

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Invitation. Dansk Energi inviterer til debat om en ny politik for energieffektivitet. Mandag den 26. maj 2008 Comwell Kolding

Invitation. Dansk Energi inviterer til debat om en ny politik for energieffektivitet. Mandag den 26. maj 2008 Comwell Kolding Invitation Energy Excellence - vejen til et nyt og effektivt energiforbrug Dansk Energi inviterer til debat om en ny politik for energieffektivitet Mandag den 26. maj 2008 Comwell Kolding Som energiselskaber

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Fagligt arrangement i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2015 Fagligt arrangement i Energistyrelsen 20.01.2016 Side 1 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne?

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Præsenteret af Poul Erik Morthorst, Risø DTU KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM Klimakommissionen i i skal klbl belyse, hvorledes

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats 12. oktober 2017 Analyse nr. 28 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Side 1 ANALYSE NR. 28 (RESUMÉ) 12. OKTOBER 2017 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Bidrag til opfyldelse af klimamål

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Att: Dorte Wied Christensen. 22. februar 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att: Dorte Wied Christensen Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N 35361212 noah@noah.dk www.noah.dk NOAHs 1 høringssvar vedr. Udkast til forslag

Læs mere

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger DI - Nyhedsbrev Den 28. september 2010 DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger 40 konkrete anbefalinger til fossil uafhængighed Danmark kan blive fri af fossile brændsler gennem især vindmøller, biomasse

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere