Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møller&Ko. Teknisk Vurdering"

Transkript

1 Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. har i januar 2013, efter flere revisioner, genfremsendt projektforslag til Tønder Kommune vedr. etablering af en ny biomassekedel på 0,995 MW indfyret effekt samt tilhørende kedel- og lagerbygning samt skorsten. Biomassekedlen forventes iht. projektforslaget fyret med træflis men kan ligeledes benytte træpiller. Anlægget etableres efter de lempede barmarksregler i projektbekendtgørelsen 1, hvorved udvalgte værker kan erstatte afgiftsbelagt naturgas med ikke-afgiftsbelagt biomasse i en kedelstørrelse op til 1 MW. Kommunens godkendelse er ikke betinget af positiv samfundsøkonomi, men kræver stadigt en vurdering af projektets økonomiske, energi- og miljømæssige konsekvenser. Biomassekedlen skal efter planen erstatte en del af varmen, der hidtil er blevet produceret på værkets eksisterende naturgasmotor og kedelanlæg. Kedlen forventes etableret medio 2013 og således klar til idriftsættelse inden fyringssæsonen 2013/14. Etableringen af biomassekedlen vil iht. projektforslaget være forbundet med en positiv samfundsøkonomi samt en forbedret selskabsøkonomi til fordel for værkets 115 forbrugere. I værkets forsyningsområde er der primo 2013 et restpotentiale på 20 forbrugere, der ikke er tilsluttet fjernvarmen men hvoraf ca. halvdelen vurderes at kunne tilsluttes med en stikledning. Værket forventer at en reduktion af varmeprisen som følge af etableringen af biomassekedlen kan være med til at øge tilslutningen i området yderligere. 2. Teknologi Teknologien bag biomassekedler, især i størrelser op til 10 MW, er en meget kendt og velafprøvet teknologi i både Danmark og udlandet. Op i mod 20% af de ca. 415 decentrale fjernvarmeværker i Danmark benytter idag træpiller og/eller træflis til varmefremstilling og der vurderes generelt at være tale om en meget driftssikker produktionsform. 1 Klima- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive Møller&Ko Læhegnet 39, 9380 Vestbjerg Telefon:

2 2 Træpiller og -flis leveres typisk via lastbil til værkets flis/pillelager, og føres ind i kedlen via en snegl. Anvendelse af en kedel, der kan benytte to typer biobrændsler på værket i Rejsby, giver en større fleksibilitet og prisstabilitet i forhold til kun at benytte et brændsel. Selvom prisudviklingen på brændslerne historisk set har fulgt hinanden, så kan markedsmæssige forhold og balancen mellem import/eksport betyde varierende udvikling i priserne for brændslerne såvel på kort som langt sigt. I analyserne i projektforslaget er der forudsat en udgift til drift og vedligehold af biomassekedlen på 40 kr/mwh hvilket er realistisk, da vedligeholdelsesudgifterne på træpillekedler og fliskedler normalt anslås til 25 hhv. 50 kr/mwh (højest ved træflis). Den højere driftsudgift ved træflisen skyldes især flisens højere indhold af fugt, hvilket er med til at øge belastningn og dermed slitagen på kedelanlægget. I Dansk Fjernvarmes rapport om barmarksværkerne 2011 blev det dokumenteret, at det ved elpriser under 500 kr./mwh vil være markant billigere for de små varmeværker at benytte biomassekedler (flis) til fremstillingen af varme i stedet for naturgaskraftvarme. Resultatet styrkes endvidere af, at grundtillægget til de decentrale kraftvarmeanlæg (i dette tilfælde naturgasmotor) forventes at falde bort fra 2018/2019, hvorved biomassekedler vil kunne konkurrere med naturgasmotorer ved elpriser højere end 500 kr/mwh også. I 2012 var elspotprisen i DK-Vest til sammenligning under 500 kr/mwh i mere end 95% af årets timer, hvilket underbygger økonomien i anvendelsen af biokedlen. I projektforslaget er der ikke regnet med muligheden for at bibeholde/benytte gasmotoren til regulerkraft (og/eller varmeproduktion når elprisen er ekstraordniær høj), hvilket dog kan styrke såvel forsyningssikkerheden på værket samt formentlig øge værkets indtægter yderligere efter etableringen af biomassekedlen. 3. Brændsel/ressource Størstedelen af træpillerne, der benyttes i DK fra import. I følge Energistyrelsen, stammer ca. 90 % af træpillerne på det danske marked således fra import, hvor 40 % alene kommer fra de baltiske lande. Til sammenligning var 40 % af forbruget i 2001 fra indenlandsk produktion. I takt med at efterspørgslen på træpiller er vokset, er importen også steget, mens produktionen af træpiller på hjemmemarked stort set været på sammen niveau siden Den samlede forsyning af træpiller på det danske marked er steget med en faktor 3 over det seneste årti. For EU landene samlet set udgør importen af træpiller fra østeuropa og Rusland kun en mindre den (1/3) hvorimod træpillerne fra de nordamerikanske/canadiske skove stod for mere end 2/3 af den samlede import (EU Kommissionen 2011). På det nordeuropæiske område alene produceres i dag omkring mio. tons træpiller, svarende til ca. 10 gange det nuværende behov på danske fjernvarmeværker. Ligesom efterspørgslen, er prisen på træpiller steget de seneste årtier. Over de seneste 15 år er prisen således steget fra ca. 40 til 70 kr./gj, svarende til en stigning på 75% eller omregnet til en årlig prisvækst på 4,2%, hvilket er markant mere end den almindelige prisstigning i samfundet. Naturgassen er imidlertid steget med ca. 5% om året i samme periode, hvilket altså er mere end biomasseprisen. Energistyrelsen forventer iht. basisfremskrivningen fra efteråret 2012, at markedsprisen for træpiller vil stabileres over de kommende 20 år med en samlet prisstigning på 15 % over perioden svarende til ca. 0,7% årligt, når der korrigeres for inflationen (Energistyrelsen 2012).

3 3 Det fremtidige forbrug af træpiller i Danmark forventes dækket af import og vurderes især at stamme fra Europa, Rusland samt Nord- og Sydamerika. Ressourcegrundlaget i Rusland og landene udenfor Europa er enormt, og der vil næppe opstå mangel på træpiller, om end efterspørgslen kan have en betydning for prisen. I takt med at markedet for træpiller vokser og bliver mere internationalt, modent og velkonsolideret vil forudsætningerne også være til stede for at fastholde denne balance. Træflis produceres grundlæggende som : 1)Restprodukter (affaldstræ), 2) biprodukter fra skovbrug samt 3)primær produktion. Mere end 75% af den træflis der benyttes i DK i dag benyttes til varme/el fremstilling på kollektive varmeforsyningsanlæg. Størstedelen af træflisen, der benyttes i DK, stammer fra indenlandsk produktion (ca. 90%), mens resten importeres primært fra de baltiske lande. Den indenlandske produktion består hovedsageligt af bi-produktion fra skovtynding, men der benyttes og eksperimenteres i stigende omfang med flis fra primær-produktion, f.eks. energipil. (Energistyrelsen) Det samlede flisforbrug i DK er ligeom med træpillerne blevet tredoblet over det seneste årti. Væksten skyldes primært en stigende efterspørgsel på fjernvarmeværkerne. Udviklingen i flisprisen de seneste årtier i Danmark har endvidere stort set fulgt udviklingen i prisen på træpiller (flis dog lidt lavere end træpiller). Hededanmark har vurderet, at flisproduktionen i de danske skove vil kunne fordobles med de nuværende skovarealer og en gunstig pris på flisen, og at primærproduktion (energipil mv.) vil kunne øges til mere end 2 mio. ton (svarende til nuværende samlede forbrug). Potentialet for primærproduktion vil dog i høj grad afhænge af faktorer som prisen på flis samt pris- og strukturudviklingen i landbruget og kan ved en endnu højere flispris øges yderligere. De kommende år forventes efterspørgslenpå biomasse til el- og varmeprodujtionen at stige markant både i DK og interantionalt grundet omstillingen af de store kraftvarme/kraftværker, hvilket må forventes at presse prisen opad. Den stigende efterspørgsel og til dels pris vil dermed samtidigt skabe et øget udbud, og må i nogen grad forventes at holde prisstigningen på et forholdsvist fornuftigt niveau de kommende år. I basisfremskrivningen fra september 2012 forventer Energistyrelsen en stigning på træflisprisen de kommende to årtier på 30% eller ca. 1,5% pr. år, svarede til det dobbelte af træpillerne. Prisen for energipil forventes dog ikke at stige ligeså markant og muligheden for lokale aftaler om flisleverancer er tilstede i langt større grad end for træpiller. Prisstigningerne på biobrændslerne skal endvidere ses i lyset til den forventede udvikling af priserne på eks. naturgas, der påregnes at stige tilsvarende over perioden. I tillæg til markedsprisstigningerne forventes nye afgifter på fossile brændsler og biomasse de kommende år. Afgiftsforhøjelsen for fossile brændsler er allerede indført i form af en øget energiafgift med virkning fra februar 2013, og vil når den er fuldt indfaset om få år, udgøre ca. 13 kr./gj. Forsyningssikkerhedsafgiften for biomasse forventes at blive højere målt pr. energiindhold. I projektforslaget er der regnet med afgiftsstigninger på 22 hhv. 27 kr. for naturgas hhv. biobrændsler, hvilket altså er højere end det kendte niveau for naturgas især. 4. Varmegrundlag Varmegrundlaget i projektforslaget vurderes at være realistisk og dokumenterer yderligere et markant varmetab i ledningsnettet (ca. 33%), hvilket er kendetegnende for et barmarksværk.

4 4 De økonomiske beregninger i projektforslaget indikerer markante besparelser på ca kr. pr standardforbruger 2 årligt, såfremt biomassekedlen etableres. Besparelsen forventes at stige yderligere ved fuld indfasning af forsyningssikkerhedsafgifterne i Reduktionen af varmeprisen må forventes at øge forbrugernes incitament til at forblive tilsluttet fjernvarmen ligesom forbrugerne i området, der endnu ikke er tilsluttet, må formodes at få større interesse i at tilslutte sig fjernvarmen. 5. Fremtidens energisystem Den danske el- og varmesektor skal iht. Regeringens målsætninger være fri for fossile brændsler i Omstillingen skaber store udfordringer for de el- og varmeproducerende anlæg og vil kræve store investeringer de kommende to årtier. En stor del af ydbygningen sikres gennem en massiv vækst i vindkraften frem i mod I bestræbelserne på at sikre den mest omkostningseffektive omstilling, spiller fjernvarmen en markant rolle, og selv med en massiv udbygning med vindkraft og betydelige varmebesparelser, yder fjernvarme et omkostningseffektivt bidrag til at nå klimamålsætningerne på langt sigt. Mange analyser peger på, at fjernvarme harmonerer rigtig godt med vindkraft da fjernvarmen bl.a. har en høj grad af fleksibilitet, gode energi-lagringsmuligheder samt muligheden for anvendelse at storskala varmepumper/elpatroner til balancering af produktionen. På landsplan viser rapporterne endvidere, at det i de fleste byer vil være fornuftigt at omstille bygninger med el-, olie- og naturgasbaseret opvarmning til fjernvarme. Omstillingen til en fossilfri forsyning kan imidlertid ikke ske uden brug af biomasse, men fordrer: At der anvendes et bredt spektrum af forskellige biomassetyper, At anvendelsen af biomasse her og nu kan være med til at sikre et vedludbygget marked for biobrændsler sidenhen, hvilket kan komme fx. transportsektoren til gavn senere, At biomassen kan være et godt overgangsbrændsel indtil andre teknologier som geotermi og varmepumper bliver realistiske/omkostningseffektive alternativer. Klima- og Energiministeriet har i forlængelse af Energiaftalen fra 2012 igangsat en række omfattende analyser af bl.a. hvordan fjernvarmesystemerne skal indrettes i fremtiden og hvordan biomasse mest fornuftigt anvendes til energiformål i fremtiden, således at de langsigtede energimålsætninger nås. 4. Konklusion Etableringen af en ny biomassekedel, herunder øget anvendelse af biomasse på Rejsby Kraftvarmeværk, understøtter den fornødne omkostningseffektive omstilling af energisektoren på både kort og langt sigt mht. udfasningen af fossile brændsler og en reduceret udledning af drivhusgasser. Markedet for træflis og -piller har de seneste årtier gennemgået en stor vækst og må forventes at stige yderligere de kommende årtier både som følge af almindelige markedsprisstigninger/efterspørgsel men også som følge af nye afgifter. Der er dog ikke grund til at antage, at prisen på biomasse vil stige markant mere end øvrige brændselstyper, der 2 Årligt varmebehov på 18 MWh.

5 5 anvendes i sektoren de kommende år. Muligheden for at anvende både træpiller og -flis på værket giver god mulighed for at optimere varmeproduktionen og sikre en god tilpasning til såvel internationale såvel som nationale og lokale markedsforhold. Biomassekedler må betragtes som en meget velafprøvet teknologi med mange års udvikling og drift bag sig, hvilket styrker projektets drifts- og forsyningssikkerhed.

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere