ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/ / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR & SEAS-NVE Strømmen CVR v/seas-nve Holding CVR: Hovedgaden Svinninge Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Tidligere restance på anden installationsadresse Krav om sikkerhedsstillelse Strømafbrydelse. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Martin Salamon UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Hans Christian Wenzelsen

2 Side 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Ikke nogen bestemt periode. Påklaget beløb: kr ,91. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 16. februar Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: Ikke angivet. Klageformular modtaget i ankenævnet: 26. maj Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 20. juni Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede konkret var berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse fra klager, og afbryde elforsyningen, da der ikke blev stillet sikkerhed. Den 2. februar 2011 krævede indklagede sikkerhedsstillelse fra klager med henvisning til restancer fra klagers tidligere adresse, jf. bilag 1. Den 10. februar 2011 ringede klager og spurgte til, hvorfor der blev opkrævet sikkerhedsstillelse. Klager blev i den forbindelse henvist til Købmandsstandens Inkasso Service for at få oplyst en aktuel saldo. Klager fik oplyst, at han kunne vælge mellem at betale sin restance eller stille sikkerhed, hvorefter sikkerhedskravet ville blive ophævet. Den 16. februar 2011 gjorde klager indsigelse mod indklagedes krav om sikkerhedsstillelse. Samme dag ringede indklagedes inkassochef til klager og forklarede, at retten til at opkræve sikkerhed skyldtes, at klager havde en restance for el på en tidligere ejendom, hvilket krav der var blevet afsagt dom for. Den 2. marts udsendte indklagede rykker- og lukkevarsel for manglende betaling af sikkerhedsstillelse, jf. bilag 2. Den 14. marts 2011 afbrød indklagede for elforsyningen. Nordea bekræftede den 16. marts 2011 overfor indklagede, at klager havde foretaget indbetaling af sikkerhedsstillelsen. Strømforsyningen blev derefter gentilsluttet. Klager gjorde igen den 20. marts 2011 indsigelse mod indklagedes krav.

3 Side 3 Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for ankenævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Indklagede tilpligtes at betale kr ,91 i erstatning til klager. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør klager gældende, at et erstatningsansvar hidrørende fra en tidligere færdselsskade, hvorved klager påkørte en af indklagede ejet elmast, ikke må medføre afbrydelse af elforsyningen, og at en derved opstået skade, skal betales via den lovpligtige ansvarsforsikring. Klager gør desuden gældende, at klager ikke er blevet stævnet og kan derfor ikke forstå, hvordan klager kan blive dømt til betaling. Videre gør klager gældende, at forsyningsafbrydelsen blev foretaget uvarslet, hvorfor klager blev påført tab i form af fryserindhold. Endelig gør klager gældende, at klager uberettiget er sendt til inkasso, hvorved der er påløbet yderligere uberettigede omkostninger. Klager opgør sit krav således: Fryserindhold kr Depositum kr Rets- og renteomkostninger kr Andet kr ,91 I alt kr ,91 INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Fastholdelse af betalingskrav. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sin påstand gør indklagede gældende, at indklagede er berettiget til at opkræve sikkerhed for fremtidig levering af el, jf. 9, stk. 4 i indklagedes leveringsbetingelser, der er sålydende: 9.4 Sikkerhedsstillelse SEAS-NVE er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig el-levering, når SEAS-NVE i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. I SEAS-NVE s vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan SEAS-NVE lægge en særlig vurdering til grund.

4 Side 4 Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab. Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som SEAS-NVE opnår af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administrationen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank. Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har SEAS-NVE ret til at afbryde forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse af el-leveringen er SEAS-NVE uvedkommende. SEAS-NVE frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre SEAS-NVE i den konkrete situation på ny vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. I stedet for at stille krav om sikkerhed kan SEAS-NVE vælge at tilbyde kunden at forudbetale el-leveringen månedsvis eller kvartalsvis. Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal betales af kunden. Indklagede gør gældende, at depositummet er opkrævet på baggrund af klagers dårlige betalingsmønster på det tidligere forbrugssted. Den manglende betaling af erstatningskravet udgør kun en supplerende støtte i vurderingen af det dårlige betalingsmønster. Indklagede gør i den forbindelse gældende, at der er udsendt rykker og lukkevarsel for manglende betaling af sikkerhedsstillelse. Indklagede gør til slut gældende, at spørgsmål om forsikringsdækning er sagen uvedkommende. Den omtalte domsafsigelse er ligeledes irrelevant for sagen, jf. indklagedes første redegørelse. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Bilag 2: Sikkerhed for betaling af fremtidige elregninger. Lukkevarsel.

5 BILAG nr.: u Side nr.: DK-4180 Sorø Kundenummer SIkkerhedsnr. I f./l,\u-~ola.~ 1ft. -( J ~.\IoA-~ Sikkerhed for betaling af fremtidige el-regninger ~oobb\ -~o:3o b~b~ Aftalekonto Forbrugssted 4180 Sorø Da du har en el-regning fra et tidligere forbrugssted, som Ikke er betalt, vurderer vi, at du er I risikogruppen for tab. Du skal derfor betale sikkerhed for den fremtidige el levering pi dit nuværende forbrugssted. Sikkerheden er be!'e9net ud fra 6 mdrs. forbrug og udgør nedenst"jende beløb. ~) Sikkerheden skal betales Inden den Manglende betaling af sikkerheden, vii medføre afbrydelse af strømmen. Sikkerhed kan stilles enten ved kontant Indbetaling eller I form af en garantierklæring fra et pengeinstitut. Ved kontant Indbetaling Indsættes beløbet pi en spærret konto hos SEAS-NVE og kan kun hæves pi foranledning af SEAS-NVE. Beløbet forrentes Ikke. Har du spørgsml', er du velkommen til at kontakte inkassoafdellnllen pi tlf , eller pi mali Med venlig hilsen InkassoafdelIngen L ROf.nr. SEAS-NVI Strømmen A/S CVR-nr. DK Hovedgaden Svlnnlnge TeleIon Fax kundecenteroseas-nve.dk SilAS-NV!! $trommen A/S sikrer dig 'ordejatllge elprtmr DO.. Ilrettet ridol..."lftg gennlfll et st.æifit samarbejde mellem og de selvstændige ei.. I'U..., Køge. r..liskoll, Næstved og VoNllngllor;. tconioiit. :" 'NDBETALINGSKOR r l....1iiiui... =~==="'=--:::;=... Ia.-..., an belales, pe institut og posthuse l<redtgmtnrlmtog,*"-''' /I.,.. "." ':' _I ' i<a 71 KVITTERING Undririll......,...".1<OnIO ~8S.nr~ Dea.gt,,,, ~ : n~ ~ --r'ktomr------tj Ønt , rknlll.-----~j øre_ ru malldne,,n.iiiiiiii Undg' venliglt al 1kri.. 1 1MId...,.ndelelt FIK 15:1 (

6 BILAG nr.: Side nr.: DK-4180 Sorø Kundenummer MlIlernr. - Aftalekonto Forbrugssted Betal nu og spar næsten 850 kr.! Sorø Lukkevarsel Forfaldsdato Vi har ikke modtaget din betaling af kr ,00, vedr. sikkerhedsstillelse opkrævet den Hvis du betaler senest den , undgllr du at flllukket for strømmen. Det koster 843,75 kr. at fll lukket og genllbnet strømmen Indenfor normal arbejdstid. Det skyldige beløb er specificeret pli bagsiden. Hvis du betaler Inden fristens udløb, sker der ikke mere. Hvis du derimod betaler efter fristens udløb, risikerer du, at der bliver afbrudt for strømmen uden yderligere J!I!W. Da der kan gå op til 5 hverdage, før vi modtager din betaling, skal du sende en kopi af kvitteringen, enten på faxnr eller på e-mali så du ikke risikerer at få afbrudt for strømmen i denne periode. Har vi ikke modtaget din betaling eller en kopi af kvitteringen, vii du fll afbrudt for strømmen fra og med den Du vil blive opkrævet omkostninger i forbindelse med afbrydelsen, hvis du har betalt efter betalingsfristens udløb, uden at du har sendt os en kopi af din kvittering. Vi plitager os intet ansvar for de eventuelle skader, der mlltte følge af afbrydelsen. Afbrydelsen af strømmen koster kr. 375,00 (beløbet er momsfrit). Gentilslutning af strømmen pli hverdage Inden kl , koster kr. 468,75 inkl. moms og gentilslutning efter kl eller I weekend- og helligdage koster kr. 937,50 inkl. moms. Fortsættes DI bagsjden. L Regnr SEA5-NVE Holding A/S CVR-nr. DK Hovedgaden Svlnnlnge Telefon Fax SEAS-NVE Strømmen A/S sikrer dig fordelagtige elpriser og mjlrettet "'dglvnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige elselskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg. KonIonr.:. I. " '1 '.- ; 1.- INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KVITTERING KA 71 Checka og 'linende acceple.. a under IorHhold al a' pen;.. :~=~.':lo;::~~~~~g:~ '~::o~~~' ;~n~:~!:lfu\f.~~g kvltlerlngs'lyk dor or bovl. for hvhkot bolob dor or Indbo'aH. Betallngs.ID og Indbetaler Kredltomummer og belebsmodlager Kredltomummør og belebsmodtager n s Underskrift ved overførsel fra konto Kvitte" ng Tilmelding til BetalingsService PBS-nr.: Døb.gr.nr Kund enr~ Kroner --rj Øre..J.01.0 BoIallnglda'o --. Kroner T'j Ø ' Dag _ MAned_ As...L...L. Til maskinel an nlng UndgA venligst at skrtve I nedenstående felt FIK 752 (03.00) 347 Kundenr Fakturanr. +71< < Lukkevarsel

7 AI"E cl BILAG nr.: Side nr.: 1- o Det skyldige beløb opgøres s ~ ledes : Beløb ifølge faktura Gebyr Total med forfaldsdato ,00 kr. 100,00 kr ,00 kr. Beløbet bedes Indbetalt senest den Til dækning af vores omkostninger ved denne rykker, er der opkrævet gebyr. Beløbet opkræves, selvom din indbetaling har krydset denne rykker. Hvis du har spørgsm l, er du velkommen til at kontakte vores inkassoafdeling p telefon Med venlig hilsen Inkassoafdelingen SEA5-NVE Holding A/S CVR-nr. DK Hovedgaden Svlnnlnge. Telefon Fax SEAS-NVE Strømmen NS sikrer dig fordelagtige elpriser og ndlrettet rjdglvnlng gennem et stærkt samarbejde mellem SEAS-NVE og de selvstændige elselskaber I Køge, Nakskov, Næstved og Vordingborg.

8 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 8 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. LeverinBs- ob kontraktretlibe forhold Efter elforsynings lovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. ForsyninBsajbrydelse Nævnet konstaterer, at indklagede i 2007 opnåede dom over klager for en tidligere restance vedrørende elleverancer. En manglende betaling så langt tilbage i tid kan dog ikke i sig selv begrunde, at der godt S år senere er en aktuel risiko for misligholdelse. Nævnet finder, at indklagede ikke i nærværende sag har fremlagt andre oplysninger, som dokumenterer, at klagers betalingsmønster på den nye forsyningsadresse er af en sådan uregelmæssighed, at der foreligger en betydelig risiko for, at klager ikke vil eller kan betale fremtidige elleverancer til tiden. Forsinket eller manglende betaling af et ældre og omtvistet krav kan derfor ikke indgå i en kreditrisikovurdering af en kunde. Nævnet bemærker, at en eventuel tvist om manglende betaling af et erstatningsbeløb for skade på netselskabets udstyr ved et færdselsuheld ikke er et krav, som har forbindelse med parternes aftale om levering af el. Indklagede skal derfor frigive sikkerhedsstillelsen på kr Nævnet finder derfor, at indklagedes krav om sikkerhedsstillelse er fremsat uberettiget. Indklagede har således ikke været berettiget til at fortage den ef-

9 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 9 terfølgende forsyningsatbrydelse. Indklagede skal derfor frigive sikkerhedsstillelsen på kr Forrentning Det indbetalte depositum forrentes efter renteloven 30 dage efter at kravet er fremsat over for indklagede, dvs. 30 dage efter, at sekretariatet har fremsendt klagen til indklagede, hvilket skete den 15. juli Lukke- og åbningsgebyrer Klager kan følgelig ikke pålægges gebyr for lukkevarsel på kr. 100 eller gebyrer for forsyningsatbrydelse og reetablering på 843,75 kr.. Disse beløb skal tilbagebetales til klager i det omfang klager har foretaget indbetaling. Erstatningspåstand Som sagen er oplyst finder nævnet, at klager ikke har dokumenteret dels at have lidt et økonomisk tab og dels et eventuelt tabs størrelse. Af disse grunde får klager ikke få medhold i erstatningspåstanden. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1 a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE De indklagede, SEAS-NVE Net Afs & SEAS-NVE Strømmen Afs v / SEAS-NVE Holding Afs, tilbagebetaler inden 30 dage fra dato sikkerhedsstillelsen på kr. til klager, Bent J espersen. Beløbet forrentes efter renteloven fra den 14. august 2011 og til betaling sker. Ligeledes skal de indklagede inden 30 dage fra dato tilbagebetale 943,75 kr., som uberettiget er opkrævet i gebyrer.

10 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 10 SEAS-NVE Holding A/s skal på vegne af begge de indklagede betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. l, nr. l, i ankenævnets vedtægter. Betaling skal ske senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrenceog Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 1 7. JU l / Ge specialkonsulent

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere