Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 7. Eventuelt. Der var mødt 15 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen. Formanden bød velkommen. AD1: Formanden foreslog Niels Henrik Nielsen som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå avis den 11. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne. Dagsordenen blev oplæst. AD2: I beretningen sagde formanden. Ved sidste års generalforsamling var det altoverskyggende tema, bedrageriet som varmeværket havde været udsat for. Vi kunne oplyse, at der var indgået forlig med revisors forsikringsselskab, at der var ansat en ny bogholder, der var valgt ny revisor, og der var iværksat nye bogholderimæssige arbejdsgange. Vi var således klar til at gå i gang med fremadrettede opgaver. Det var derfor med beklagelse, at vi modtog meddelelse fra vores bogholder Elin Karlsen som oplyste at hun pr. 1. maj havde fået nyt job, og derfor opsagde sin stilling hos os, ikke fordi hun var utilfreds med arbejdet på varmeværket, men alene begrundet i ønsket om et fuldtids job. Den 1. maj kunne vi byde velkommen til vores ny bogholder Jytte Jacobsen, og igen fik vi hjælp af Helene fra Sindal Varmeværk, vi er naturligvis taknemmelige for at vi kan trække på Helenes mangeårige erfaring med fjernvarmeregnskab. Der skal ikke herske tvivl om, at skulle udarbejde og udsende årsopgørelser, efter kun 3 måneders ansættelse ville få mange til at løbe skrigende bort. Jytte har taget udfordringen op og løst opgaven særdeles tilfredsstillende. Som tidligere nævnt, blev der på sidste års generalforsamling, valgt ny statsautoriseret revisor. Revisionsfirmaet Beierholm blev valgt til opgaven, og vi har nu i et års tid haft fornøjelsen at arbejde sammen med Dorthe Mikkelsen. Der er strammet op omkring nogle regnskabsmæssige rutiner, og vi føler det har været godt, at alle poster er blevet vendt i forbindelse med budgetlægning, men ikke mindst med hensyn til årsregnskab. Vi har også i den forgangne periode haft problemer med at inddrive restancer hos forbrugerne, men ved en ihærdig indsats fra vores medarbejdere, er det faktisk lykkedes at inddrive restancer som blev

2 afskrevet på sidste års regnskab. Det er helt sikkert, at den kontante procedure der er fastlagt i forbindelse med restancer, har virket, og vil også blive brugt fremover. Prisen for varme er for langt den overvejende del, bestemt at faktorer som bestyrelsen ikke har nogen som helst indflydelse på, her tænkes på gaspriser, elpriser, og ikke mindst afgifter. Sidste skud på stammen med hensyn til afgifter, fik vi her i foråret, hvor man indførte en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift, en afgift som p.t. udgør 40 øre pr. m3 gas og som bevirker en samlet forøgelse af omkostningerne til indkøb af gas på ca. 1 mill. kr. årligt. Prisen på naturgas som vi køber på spotmarkedet, har i den seneste tid ligget på ca. 2,50 kr. pr. m3, hertil skal så lægges afgifter på 3,40 kr. pr. m3. I forbindelse med vedtagelse af forsyningssikkerhedsafgiften er der samtidig vedtaget en årlig stigning frem til år Som om det ikke er nok, at vi med jævne mellemrum bliver pålagt nye afgifter, så har vi for kort tid siden modtaget en skrivelse fra Energinet/DK hvor de kræver et elproduktionstilskud for årene tilbagebetalt. Det samlede beløb udgør eksl. Moms ca. 2.1 mill. kr. Tilskuddet er beregnet på grundlag af varmeværkets faktiske produktionsdata, som bliver indleveret i forbindelse med Energistyrelsens årlige energiproducenttælling. Vi finder det helt urimeligt, at man ud fra beregninger, som Energistyrelsen selv har foretaget, kan forlange tilbagebetaling og vi har derfor bedt Fjernvarmeforeningen om at være os behjælpelig med udredning af sagen, men i bedste fald kan vi slippe for beløbet for 2009, og vi har derfor også foretaget de nødvendige økonomiske foranstaltninger, som bliver nærmere belyst i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Vrå Varmeværk har i lighed med en stor del af byens erhvervsvirksomheder ydet tilskud til anlæg af en kunststofbane ved Idrætscenter Vendsyssel, tilskuddet har udgjort kr ,- som svarer til lidt under 10,- kr. pr. forbruger. Er det varmeværkets opgave at yde sådanne tilskud, er vi blevet spurgt. Bestyrelsen kom frem til den konklusion at Vrå Varmeværk faktisk ville få meget mere ud af projektet end de øvrige sponsorer. Det vil være nærliggende at man i forbindelse med brug af kunstgræsbanen vil få et øget forbrug af varmt vand. Det vil også være nærliggende at man vil kunne tiltrække træningsophold med indkvartering og hermed et større varmeforbrug. Endvidere er bestyrelsen af den overbevisning at også Vrå Varmeværk bør være en aktiv medspiller i bestræbelserne for at skabe vækst i varmeværkets forsyningsområde. I det forgangne år er der tilsluttet 5 nye forbrugere 4 parcelhuse nr. 2 elevbygning ved Vrå Højskole, samt tilbygningen ved Idrætscenter Vendsyssel. Herudover er vi igen begyndt at levere varme til Danish Meat Company som genopstartede i april måned. Varmeleverancen til slagteriet udgør godt 10 % af vores samlede varmesalg, og deres aftag foregår på hverdage imellem kl. 5,00 til 22,00. Dette tidsrum passer rigtig godt til vores elproduktion, idet vi i denne periode får den højeste pris for vores elproduktion.

3 Varmeåret har, hvad angår graddage, været et normalår, dette på trods af et langt og koldt forår, hvor der blev målt nattefrost helt hen til den 10. april, og i hele perioden er der målt 3170 graddage. Vi har afregnet MWh varme og 7850 MWh el, hvilket er henholdsvis 15 % og 10 % mere end året før. I det forgangne år har der været en større reparation i krydset Stadionvej og Sdr. Vråvej. Ellers har reparationerne udgjort stikledninger som løbende udskiftes efter behov. Ved installationerne hos forbrugerne har der været lækager som varmeværket ikke har mulighed for at spore, vi skal derfor opfodre til at man reagerer på susen i rørene eller fugtdannelser på gulv eller vægge, og at man jævnligt aflæser varmeforbruget. Vores driftsanlæg har kørt tilfredsstillende, dog har vi fået udskiftet vores economizer således røggassen fra turbinen nu bliver udnyttet optimalt. Som det er de fleste bekendt, så har der de seneste år været talt om etablering af et biogasanlæg på et areal beliggende vest for hovedvejen ved rundkørslen mod Vrå. Det har aldrig været på tale, at Vrå Varmeværk skulle være økonomisk engageret i biogasanlægget, men kun om et aftag af eventuel overskudsvarme. Projektet er tidligere på året tildelt et anlægstilskud på 30 mill. kr. Endvidere er det store energiselskab EON indtrådt som aktionær i selskabet. For ca. 14 dage siden satte Naturklagenævnet en midlertidig stopper for projektet, idet man har forlangt at der udarbejdes en VVMredegørelse, hvilket medfører en fornyet politisk behandling. Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt, baseret Vrå Varmeværks fremtidige varmeproduktion på at biogasanlægget blev etableret. Vi har ment og mener stadigvæk, at der er mange ukendte faktorer som skal falde på plads. Men vi er dog opmærksom på, at projektet indeholder muligheder for en fremtidig varmeforsyning til Vrå, og finder det således fornuftigt at være i dialog med folkene bag biogasprojektet. I sidste års beretning blev det nævnt, at etablering af et solfangeranlæg kunne være et attraktivt supplement til den nuværende varmeproduktion. Den første udfordring var at finde en velegnet placering, ikke for langt væk fra varmeværket, og et sted hvor det ville skæmme omgivelserne mindst muligt. Vi har fundet et areal ud mod Vråvej og afgrænset mod vest af jernbanen, et areal som efter vores vurdering opfylder betingelserne som vi havde forudsat. Vi har fået foretaget 2 uafhængige økonomiske beregninger på et solfangeranlæg, og begge beregninger viser at solvarme kan produceres væsentlig billigere end naturgasbaseret varme. Jeg vil godt nævne et par tal fra de økonomiske beregninger som er foretaget. Den nuværende varmeproduktionspris er beregnet til 423 kr./mwh og det er med den nuværende treledstarif på el. Treledstarifen udløber ved udgangen af Den beregnede varmeproduktionspris ved etablering af et solfangeranlæg vil udgøre 341 kr./mwh, her er der regnet med elafregning på spotmarked. En yderligere gevinst ved et solvarmeanlæg, er de færre driftstimer på vores efterhånden ældre

4 turbineanlæg, således der herved opnås en levetidsforlængelse på turbinen. Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af et solvarmeanlæg kan vare op til 1 år, og med baggrund i, at der vil være en økonomisk gevinst ved, at anlægget sættes i drift inden udgangen af 2014 har vi allerede fremsendt en projektansøgning. Vi håber naturligvis at generalforsamlingen og hermed forbrugerne også mener det er en god idé. Ved sidste års generalforsamling blev der fremsat forslag om at hele regnskabet blev lagt ud på varmeværkets hjemmeside, således man inden generalforsamlingen har mulighed for at forberede evt. spørgsmål. Endvidere burde hjemmesiden bruges til information i forbindelse med øvrige aktiviteter. Vi har her i foråret lavet en helt ny hjemmeside som er tilrettelagt i samarbejde med Fjernvarmeforeningen. Efter vores egen vurdering, så synes vi faktisk den er blevet rigtig god, man har således forud for generalforsamlingen haft mulighed for at gennemse det regnskab som senere vil blive fremlagt. Jeg vil afslutte beretningen med en tak til bestyrelsen, til medarbejdere og revisorer, for det gode samarbejde der har været i året der er gået. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen debat: Frede Nielsen ville gerne have en uddybende forklaring på tilbagebetalingen af el produktions tilskuddet. Han efterlyste også en garanti fra bestyrelsen om, at forbrugerne ville blive inddraget i beslutningen om varmeforsyning fra et evt. kommende biogasanlæg. Formanden redegjorde nærmere for forholdet omkring tilbagebetalingen og lovede, at forbrugerne ville blive hørt inden værket evt. binder sig til varmforsyning fra biogas. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. AD3: Revisor Dorthe Michaelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet for varmeåret 2012 / Hun nævnte blandt andet at.: - årets resultat er 0 - årets resultat før reguleringer er årets underdækning efter afskrivninger og reguleringer er er overført fra sidste regnskabsår er overført fra kapitalkontoen overføres til næste regnskabsår Årets resultat på skyldes i væsentligt grad tilbagebetalingskravet. Netto omsætningen/varmesalget er steget pga. den kolde vinter. Fald i el salget pga. tilbagebetalingskravet. Produktionsomkostningerne er steget pga. gasprisstigningen. Driftsomkostninger er uændret og vores tilgodehavenderne er mindre. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten som generalforsamlingen enstemmigt godkendte.

5 Herefter gennemgik Dorthe resultatbudgettet for indeværende varmeår 2013 / Hun nævnte at.: - Der kalkuleres med en omsætning på ca. 24 millioner - Der budgetteres med en underdækning på Resultatet belastes af tilbagebetalingskravet - Der forventes et stigende varmesalg til slagteriet - Mindre el salg pga. mistet el produktionstilskud - Stigende gaspris og vedligeholdelses omkostninger Formanden påpegede, at der altid vil være ukendte faktorer i et budget eks. vejret, priser og måske endog underbudgettering. På længere sigt kan solfangerne måske bidrage positivt. Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen. AD4: Der var ingen indkomme forslag. AD5: På valg til bestyrelsen var Ivan Larsen og Finn Henriksen Begge blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode. Som første bestyrelsessuppleant blev Frede Nielsen valgt og som anden suppleant blev Bjarne Pedersen valgt. Bestyrelsessuppleanterne er valgt for en 1. årig periode AD6: Formanden foreslog Beierholm Revision Hjørring som statsautoriseret revisorer. Forsamlingen var enig heri og Beierholm blev valgt. Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år. Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år. AD7: Frede Nielsen ville gerne orienteres nærmere om planerne for solfangeranlægget. Formanden redegjorde for projektet, økonomien og samarbejdet med Planenergi og Industrivarme, omkring planlægning og myndighedsgodkendelse. Gunnar Hansen forhørte sig om ledelse eller bestyrelse havde haft mulighed for at vide, at udbetalingen af el produktions tilskuddet var uberettiget. Formanden svarede, at det var der ikke. Selv energinet.dk der var ansvarlig for udbetalingen af tilskuddet var ikke bekendt med de nye betingelser for højeffektiv el produktion der var indført. Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. Referent: Finn Henriksen Dirigent: Niels Henrik Nielsen

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere