Skitse til Vækstpakke 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skitse til Vækstpakke 2014"

Transkript

1 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og bidrager til velstanden i Danmark. Væsentlige lempelser af virksomhedernes energiomkostninger Siden energiaftalen blev indgået i marts 2012 har det vist sig, at PSO-udgifterne er steget markant mere end forventet ved indgåelsen af aftalen som følge af lavere elpriser og en større elproduktion fra vindmøller end ventet. Samtidig indgik der i energiaftalen en ny forsyningssikkerhedsafgift, som skulle betales af virksomhederne og forbrugerne. Det ville svække de konkurrenceudsatte virksomheders konkurrenceevne og mindske forbrugernes rådighedsbeløb. Regeringen og Venstre er på den baggrund enige om behovet for at reducere især virksomhedernes energiomkostninger med henblik på at gøre produktionen billigere. Derfor gennemføres lempelser af PSO (public service forpligtelser vedrørende udbygningen af VE) samt en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. Lempelserne finansieres især ved at tilføre nye midler til energiområdet. Derudover gennemføres en række billiggørelser af 2012-energiaftalen, som indebærer en mere omkostningseffektiv klima- og energipolitik. Således forlænges vinduet for opførelse af Kriegers Flak med 2 år, de kystnære møller underlægges et prisloft og samtidig reduceres og koncentreres det kommende udbud heraf fra 500 MW til 400 MW. Endelig reduceres støtten til landvind med i alt ca. 100 mio. kr. frem mod 2020 og puljen til VE til proces rebudgetteres. Aftalen betyder blandt andet, at: de samlede PSO-udgifter i perioden lempes med 13,2 mia. kr. Det er mere end en fordobling i forhold til den lempelse som indgik i regeringens udspil (5,8 mia. kr.) de årlige PSO-udgifter reduceres fra 6,5 mia. kr. i dag (2014) til 4,6 mia. kr. i Denne reduktion af PSO-udgifterne på ca. 1,9 mia. kr. årligt i 2020 kan sammenholdes med, at de årlige PSO-udgifter uden vækstaftalen ville være steget med yderligere ca. 1 mia. kr. fra ca. 6,5 mia. kr. i 2014 til ca. 7,6 mia. kr. i omkostningerne ved 2012-energiaftalen i perioden nedbringes med knap 5,3 mia. kr., hvilket samtidig indebærer en reduktion på 3,2 mia. kr. i forhold det oprindeligt forudsatte ved indgåelsen af Energiaftale Hertil kommer en fuldt finansieret tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, dvs. den kritiserede nye brændeafgift og afgiftsforhøjelser på fossile brændsler mv., hvilket øger borgernes rådighedsbeløb i gennemsnit med ca. 240 kr. årligt og har en neutral fordelingsmæssig effekt.

2 For erhvervslivet indebærer energiinitiativerne følgende: At virksomhedernes PSO-udgifter i perioden reduceres med i alt 7,9 mia. kr. svarende til næsten 1/3. Dette kan sammenholdes med, at reduktionen i regeringens udspil udgjorde i alt 3,6 mia. kr. svarende til ca. en syvendedel. At en del af lempelserne (ca. 1 mia. kr.) vil være målrettet særligt elintensive virksomheder. At der afsættes en ramme til yderligere PSO-lempelser m.v. på 0,4 mia. kr., som om muligt vil kunne målrettes energiintensive virksomheder. Man er opmærksom på de særlige udfordringer, som energiintensive gartnerier har. Man er derfor enige om i relevante sammenhænge at afdække muligheden for, at også energiintensive gartnerier kan blive omfattet af EU s undtagelsesbestemmelser. At virksomhedernes årlige PSO-udgifter i 2020 nedbringes fra ca. 4,2 mia. kr. til ca. 2,4 mia. kr. svarende til en reduktion på godt 40 pct. hertil kommer en samlet lempelse på ca. 4,6 mia. kr. i perioden som følge af tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. At virksomhedernes administrative byrder reduceres desuden markant som følge af tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. Der afsættes endvidere en pulje på 75 mio. kr. årligt fra 2016 til drøftelse i de videre forhandlinger. Såfremt der ikke opnås enighed om anvendelse til andre initiativer, forudsættes puljen anvendt til reduktion af CO2-afgift til virksomheder, der ikke er omfattet af EU s kvotesystem (ETS). Samlet vil PSO-lempelserne og tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. således betyde en meget væsentlig lempelse af virksomhedernes energiomkostninger i forhold til det, der blev forudsat ved indgåelsen af 2012-energiaftalen. Beskæftigelsesreformen Der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats, der fokuserer på at få ledige tilbage i arbejde. Regeringen og Venstre er derfor enige om at arbejde for en ambitiøs beskæftigelsesreform, som tager afsæt i Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. I forhandlingerne om en beskæftigelsesreform med de øvrige partier i forligskredsen flere i arbejde vil aftaleparterne desuden tage udgangspunkt i det følgende. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og a-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt løbende rådighedsvurdering. Med det udgangspunkt styrkes indsatsen blandt andet ved, at der indføres hyppigere samtaler tidligt i ledighedsperioden; ved at målrette uddannelse mod jobåbninger på arbejdsmarkedet; ved at styrke dialogen mellem virksomheder og jobcentre, ligesom a- kasserne får en styrket rolle i forhold til formidling af job til forsikrede ledige.

3 Der gennemføres som led i en samlet reform en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Regeringen og Venstre er enige om at anvende provenuet fra effekterne af refusionsomlægningen på cirka 2,1 mia. kr. i perioden til at øge den ramme til lempelser for erhvervslivet, som blev afsat i Aftaler om Vækstplan DK, på 2,0 mia. kr. i perioden Den nye ramme til nye initiativer udgør dermed i alt 4,1 mia. kr.: Heraf anvendes 2,0 mia. kr. i alt til at nedbringe virksomhedernes produktionsomkostninger ved at nedsætte PSO-afgiften, jf. ovenfor. De resterende 2,1 mia. kr. i alt har partierne forskellige ønsker til den konkrete udmøntning, og det vil derfor være op til regeringen i næste valgperiode at tage stilling til den konkrete anvendelse. Initiativer til vækst i yderområderne Det udgør en stigende udfordring, at befolkningen flytter fra landdistrikterne, og erhvervslivet har særligt store udfordringer i yderområderne. Regeringen og Venstre er derfor enige om at afsætte i alt over 400 mio. kr. i perioden til en række initiativer, der skal bidrage til at skabe vækst og gøre det attraktivt at arbejde i yderområderne til gavn for både virksomheder og borgere: En række lokalsamfund i yderområderne er udfordret som følge af fraflytning, hvilket har efterladt et betydeligt antal nedrivningsklare boliger. Derfor afsættes der yderligere 55 mio. kr. årligt i perioden til nedrivningspuljerne, som skal styrke kommunerne i yderområdernes mulighed for at fremme nedrivningsprocessen. En række almene boligafdelinger i landets yderområder oplever en vigende efterspørgsel, som gør, at afdelingerne ikke kan videreføres eller oplever betydelige lejetab. Det kan bl.a. betyde, at en række gode og energieffektive almene boliger står tomme, idet balancelejen ikke er konkurrencedygtig på det lokale boligmarked. Det aftales, at problemet tages op i efterårets forhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefondens midler med henblik på at muliggøre yderligere nedrivninger. Kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel belastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende, kan i Økonomi- og Indenrigsministeriet søge om mulighed for optagelse af lån til imødegåelse af likviditetsbelastningen herved inden for en pulje på 50 mio.kr. i Det forudsættes i den forbindelse, at den pågældende kommune med henblik på en effektiv drift af kommunens virksomhed og varetagelse af serviceforpligtelser foretager en flerårig planlægning af den kommunale bygningsmasse og redegør herfor i forbindelse med budgetlægningen.

4 Mange danskere flytter fra yderområderne til byerne for at få arbejde. Derfor gennemføres der en udvidelse af reglerne vedr. befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner, så flere pendlere får gavn af øget befordringsfradrag. Det vil kunne bidrage til at fastholde pendlere i udkantskommuner. Igangsættelse af en analyse af kystzone- og strandbeskyttelseslovgivningen med det formål at pege på mulige justeringer, der kan fremme kystturismen under hensyntagen til miljøet. Initiativer til øget dansk turisme Der er en væsentlig beskæftigelse inden for turismeerhvervet, herunder særligt kyst- og naturturisme. Regeringen og Venstre er derfor enige om en række initiativer, der forbedrer vilkårene for dansk turisme. Der gennemføres en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger, således at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres udgifter til hotelovernatninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. I mange lokalsamfund i de danske yderområder og kystområder udgør turismen en betydelig andel af indtægtsgrundlaget. Disse områder er derfor hårdt ramt af det fald i antallet af udenlandske turister, som Danmark har oplevet de seneste 10 år. Der afsættes på denne baggrund 10 mio. kr. årligt i perioden til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland. Øvrige initiativer i vækstpakken Regeringen og Venstre er enige om en række initiativer, der mindsker de administrative byrder, styrker konkurrenceforholdene og fjerner en række reguleringsmæssige barrierer for virksomhederne. Det gør det nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark og styrker vores internationale konkurrenceevne. Regeringen og Venstre er desuden enige om, at man på nogle områder har forskellige mål. De samlede initiativer fremgår af bilag 1. Blandt de væsentligste initiativer kan fremhæves: Afgiftsharmonisering for taxier mv. samt udrulning af forsøgsordning i Hovedstadsområdet baseret på regeringens udspil til ny taxilov. Effektivisering af forsyningssektoren for samlet over 3 mia. kr. gennem regulering, som tilskynder til mere effektiv drift, beskytter forbrugerne mod højere samtidig med der stilles høje krav til kvalitet, forsyningssikkerhed og miljø. Effektiviseringerne vil komme virksomheder og husholdninger til gode i form af lavere priser på forsyning. Forbedret adgang til kapital for særligt små og mellemstore virksomheder gennem en målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber.

5 Nedsættelse af et erhvervsbeskatningsudvalg, der skal belyse mulige uhensigtsmæssigheder ved det nuværende regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og det afkast af investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne virksomheder. Udvalget skal på denne baggrund komme med provenuneutrale forslag til en mere neutral og symmetrisk indretning af beskatningen samt udmønte en pulje på 200 mio. kr. årligt fra Udvalget vil bl.a. se på konkurrencedygtigheden af dansk skattelovgivning ift. lande, vi normalt sammenligner os med. Regeringen har igangsat en analyse af reglerne vedr. investeringsinstitutter. Regeringen og Venstre vil se positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i analysen. Styrkelse af indsatsen med at fjerne omkostningsbebyrdende regulering for erhvervslivet gennem bl.a. bedre konsekvensvurderinger. Bedre understøttelse af det private erhvervsliv gennem effektiv offentlig sagsbehandling og en styrkelse af eksport- og erhvervsfremmeindsatsen. Initiativer der forsimpler og forbedrer reguleringen på miljø-, fødevare- og bygningsområdet, således at dansk regulering i højere grad er konkurrencedygtigt med reguleringen i andre lande. Investeringer i forskning og udvikling, herunder 3 mia. kr. til Grundforskningsfonden, samt styrkelse af de videregående uddannelser. Gennem en højere bagatelgrænse (på kr.) samt mulighed for over 3 år at afvikle sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen for de private lån, får de berørte personer mulighed for gradvist at indrette sig på de nye regler. Det er en betingelse, at sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen er fuldstændig afviklet inden udgangen af de 3 år. Justeringerne gør det muligt for de berørte personer at foretage en mere smidig tilpasning af deres økonomi. Endvidere vil der blive fundet en løsning på de situationer, hvor blandet benyttede bygninger stilles til sikkerhed for lån. En effektivisering af redningsberedskabet på 200 mio. kr. årligt ved fuld indfasning, når den statslige indsats og kommunernes bidrag lægges sammen. Der er enighed om, at denne tilpasning skal ske under hensyntagen til regionale forhold. Justering af udgiftslofter samt fastsættelse af nye udgiftslofter for Parterne er enige om at fortsætte forhandlingerne om international rekruttering i et efterfølgende forløb. Vedlagte bilag 1 viser alle de initiativer, som parterne er enige om at arbejde for at gennemføre i forbindelse med Vækstpakke 2014.

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015

FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK JUNI 2015 FLERE DANSKE JOB I HELE DANMARK Vækst og velstand er forudsætningen for velfærd. Med vækst og velstand er der råd til alt det, vi alle sætter pris på: gode uddannelser,

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger Konservativt vækstudspil 2014 Oplæg til forårets vækstforhandlinger 1 Væksten tilbage til Danmark IMF-chef Cristine Lagarde udtalte i januar i år: Vi har forladt fryseren, og efter syv magre år kommer

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning

holdbar vækst skattestop regelstop digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning holdbar vækst bolighandel privatforbrug offentlige investeringer investeringer i infrastruktur digitalisering efterlønsreform investeringer i uddannelse og forskning risikovillig kapital skattestop eksportstrategier

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere