19. april 2011 SHM/JLI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. april 2011 SHM/JLI"

Transkript

1 Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild Kommune sagsnr. 10/ april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndigheden har den 12. april 2011 truffet afgørelse i henhold til lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi vedrørende værditab på eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager. Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup, og statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Frank Elefsen. Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale ikke vil forårsage værditab på jeres ejendom, der kan kræves erstattet. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 10. marts 2011 samledes Taksationsmyndigheden på Brovej 3, 9500 Hobro. Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden, Søren H. Mørup, og ejendomsmægler Frank Elefsen. Som sekretær fungerede Morten Yde. For ejeren, Brorstrup Vindkraft I/S, mødte og. For og med opstilleren, Jens Iversen, mødte Kjeld Kudsk, LandboThy. I mødet deltog desuden Per Nielsen fra EMD International A/S, der som specialist på Taksationsmyndighedens foranledning har udfærdiget en vurdering af værdien af og værditabet for ejerens eksisterende vindmøller. Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale: - Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lov om fremme af vedvarende energi Dok /11, Sag 10/7038 1/7

2 - Lokalplan nr. 210 for Rebild Kommune. Vindmølleområde Brorstrup. Område A - Lokalplan nr. 244 for Rebild Kommune. Vindmølleområde Brorstrup. Område B - Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune - Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune - VVM-redegørelse og miljørapport. Vindmøller nordvest for Brorstrup. Juni Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune. Brorstrup. Vindmølleområde B - Tingbogsudskrift - Seneste offentlige vurdering - BBR-ejermeddelelse - Partsindlæg fra opstilleren af 16. november Partsindlæg fra ejeren af 24. november Oplæg til vurdering af værdi/værditab for Brorstrup vindmøller, 3 x 3,6 MW Siemens, udarbejdet af EMD International A/S, 15. februar Brorstrup Vindkraft I/S's beregninger af produktionstab omsat til kroner i restlevetid - udleveret under mødet mellem sagens parter - Oversigt over elpriser på forskellige kontrakter fra Vindenergi Danmark - udleveret under mødet mellem sagens parter EMD International A/S har bl.a. beregnet, at der vil være et produktionstab på kwh om året. EMD International A/S har beregnet værdien af produktionstabet til kr. og værdien af vindmøllen før opstillingen af opstillerens vindmøller til kr. EMD International A/S har ved beregningerne lagt en pris på 35 øre/kwh og en restlevetid på 19 år til grund. Prisen er ikke reguleret over perioden, ligesom der ikke er foretaget en tilbagediskontering af tabet. Der blev på mødet foretaget en mundtlig forhandling. Ejeren havde forud for mødet gjort gældende, at hans ejendom vil falde i værdi som følge af opsætning af de to projekterede vindmøller. Ejendommen - ejerens vindmølle - vil ifølge denne på grund af vindskygge fra de nye vindmøller lide et produktionstab på ca kwh pr. år i 30 år, som forventes at være møllens tilbageværende levetid. Under mødet erklærede repræsentanterne for ejeren sig enige i beregningerne fra EMD International A/S dog med det forbehold, at levetiden på møllen forventes at være 30 år i stedet for de 20 år, som EMD International A/S ligger til grund. Tabet skal således opgøres for en periode på 29 år. Repræsentanterne gjorde endvidere gældende, at man principielt skulle medregne et tab som følge af, at pristillægget på 25 øre/kwh i fuldlasttimer vil blive afregnet over en længere årrække, fordi den årlige produktion falder. Det samlede tab som følge heraf skønnede ejeren var på op mod kr. Ejerens repræsentanter var af den opfattelse, at værdien af vindmøllen (ejendommens handelsværdi) på tidspunktet for orienteringsmødet var ca. 61 mio. kr. før værditab som beregnet af EMD International A/S. For så vidt angår spørgsmålet om medvirken og accept af risiko i forbindelse med opstilling af vindmøllen anførte ejerens repræsentanter, at det i den tidlige opstartsfase udelukkende var, som udviklede projektet. De anførte endvidere, at det alene var ejeren samt dennes samarbejdspartnere, der betalte ca. 20 millioner kr. for nedtagning af ældre møller, hvilket af kommunen var stillet som en forudsætning for, at ejerens og opstillerens vindmøller kunne sættes op. Dok /11, Sag 10/7038 2/7

3 Opstilleren havde forud for mødet gjort gældende, at ejeren til enhver tid har været vidende om, at der skulle opstilles to vindmøller i umiddelbar forlængelse af hans og de to andre eksisterende vindmøller. I den forbindelse har opstilleren henvist til det samarbejde, der har været mellem opstilleren og ejeren samt det forhold, at det udelukkende var en politisk beslutning at dele det samlede projekt med fem vindmøller op i to projekter. Under mødet anførte opstilleren supplerende, at han er enig i de principper, der ligger til grund for beregningerne fra EMD International A/S. I spørgsmålet omkring vindmøllers levetid henviste opstilleren til en samtale med mølleproducenten, ifølge hvem man regner med en levetid på 20 år. Opstilleren var af den opfattelse, at værdien af vindmøllen (ejendommens handelsværdi) på tidspunktet for orienteringsmødet var ca mio. kr. før værditab, dvs. mindre end beregnet af EMD International A/S. Opstilleren har efterfølgende fremsendt materiale fra Energi Danmark A/S, der indeholder tilbudspriser for at aftage vindmøllestrøm på dagen for orienteringsmødet (28. september 2010). Det fremgår bl.a. heraf, at vindmøllestrøm kunne afsættes til en nettopris på 31,53 øre/kwh i resten af Herudover ville vindmølleejeren modtage diverse tillæg, bl.a. balancegodtgørelse på 2,3 øre/kwh. Opstilleren har i den forbindelse bl.a. anført, at det på dagen for orienteringsmødet ikke var muligt at opnå 35 øre/kwh som antaget i EMD International A/S s beregninger, og at energipriser hidtil har haft en langt mindre årlig prisstigning end andre prisindekser. Endelig har han anført, at tabet skal tilbagediskonteres med 4-5 %, Ejeren har efterfølgende fremsendt en kontrakt indgået i august 2010 om levering af strøm fra den omhandlede mølle til Energi Danmark A/S i perioden til en nettopris på 32,70 øre, der også skal tillægges balancegodtgørelse på 2,3 øre/kwh. Ejeren har endvidere bl.a. anført, at nettoprisen ifølge det af opstilleren fremsendte materiale fra Energi Danmark A/S er stigende frem til 2015 til 35,17 øre/kwh. Ejeren er enig i, at erstatningssummen tilbagediskonteres med 4 %. Taksationsmyndighedens afgørelse: Efter 6, stk. 1 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af ejendommens værdi. Hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde. Taksationsmyndigheden har ved en tidligere beslutning fastslået, at en vindmølle er en fast ejendom, og at ejere af vindmøller derfor kan kræve erstatning i henhold til 6. Kopi af beslutningen er vedlagt. Værditabet Efter lovens 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering. Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte materiale vil forårsage et værditab på jeres ejendom på skønsmæssigt kr. Tabet er fastsat med udgangspunkt i de beregninger, der fremgår af bilag 1-2 til afgørelsen. Taksationsmyndigheden har ved beregningerne lagt til grund, at markedsprisen på vindmøllestrøm var netto 31,53 øre/kwh på tidspunktet for Dok /11, Sag 10/7038 3/7

4 orienteringsmødet, at der skal tages højde for, at elprisen må antages at være udsat for inflation, at den levetid, man ifølge producenten kan forvente, er 20 år, og at tabet skal tilbagediskonteres med en rente på 10 %. Tabet kan beregnes, som om det lides ultimo eller primo de enkelte år. Da tabet opstår løbende henover året, har vi benyttet et gennemsnit af disse to beregninger. Myndigheden har med hensyn til elprisen taget udgangspunkt i nettoafregningsprisen (med tillægget på 2,3 øre/kwh) på tidspunktet for orienteringsmødet ifølge Energi Danmark A/S. Det bemærkes herved, at det ikke ville føre til et væsentligt andet resultat, hvis man tog udgangspunkt i den konkret indgåede aftale og for årene efter 2015 tog udgangspunkt i den forventede afregningspris til den tid. Myndigheden har regnet med en inflation på 2,3 procent svarende til inflationen i 2010 ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for Taksationsmyndigheden har ved sin skønsmæssige fastsættelse af rentesatsen for tilbagediskonteringen lagt vægt på, at der ikke er tale om en risikofri investering, og myndigheden har fundet, at forrentningen ikke bør være lavere end den typiske forrentning af f.eks. en udlejningsejendom. Myndigheden har ved fastsættelsen af tabet desuden skønsmæssigt taget i betragtning, at tillægget for fuldlasttimer vil blive udbetalt over en længere periode end ellers. Når tabet alligevel er fastsat til et lavere beløb end det beregnede tab skyldes det, at Taksationsmyndigheden har lagt vægt på, at Højesteret i en dom af 31. marts 2008 (sag 119/2007) (UfR H) har udtalt, at det følger af Højesterets dom af 18. januar 2002 (UfR H), at kapitaliseringsfaktoren for en løbende ydelse over en ukendt periode som udgangspunkt bør være 10. Myndigheden finder, at der i et tilfælde som det foreliggende, hvor perioden ganske vist ikke er sikker, men dog ikke kan forventes at være længere end 19 år, ikke er grundlag for at fastsætte et tab, der er højere end den kapitaliseringsfaktor, der i retspraksis er anvendt i forhold til tab, der alt andet lige må forventes at blive lidt over en betydeligt længere periode end i dette tilfælde. Taksationsmyndigheden har vurderet, at ejendommens værdi ikke overstiger 61 mio. kr. som beregnet af EMD International A/S. Myndigheden har herved også taget parternes vurdering af den eksisterende vindmølles værdi i betragtning. Værditabet udgør herefter mere end 1 procent af ejendommens værdi. Bortfald af erstatningen som følge af medvirken (accept af risiko) Efter VE-lovens 6, stk. 1, 2. pkt., kan et krav på erstatning for værditab nedsættes eller bortfalde på grund af ejerens medvirken. Det fremgår af forarbejderne, at medvirken omfatter både egen skyld og accept af risiko. Det beror på en konkret vurdering, om der foreligger medvirken. Det forhold, at eksempelvis en køber ved erhvervelsen af en ejendom er bekendt med, at der er planer, der giver mulighed for opstilling af vindmøller, kan som udgangspunkt ikke i sig selv medføre, at der ikke kan kræves erstatning for værditab. En ejer, som med kendskab til sådanne planer foretager investeringer i sin ejendom, der udsætter ejendommen for yderligere værditab, hvis der opstilles vindmøller, kan derimod efter omstændighederne siges at have accepteret risikoen for tab med den følge, at retten til erstatning nedsættes eller helt bortfalder. Ejerens vindmølle blev opstillet i sommeren 2010 på baggrund af en lokalplan endeligt vedtaget i marts Det var allerede ved udarbejdelse af den forudgående VVM-rapport i juni 2008 på tale at opstille op til fem vindmøller i området, ligesom det fremgår af Rebild Kommunes referat af et møde den 17. september 2008, hvor bl.a. og var til stede, at kommunen bekræftede, at etape-opdelingen indebar, at de to nordlige vindmøller kunne opstilles på et senere tidspunkt. Det fremgår også af lokalplan Dok /11, Sag 10/7038 4/7

5 nr. 210 for Rebild Kommune, der blev vedtaget endeligt den 26. marts 2009, og som var grundlag for, at ejerens mølle kunne opstilles, at der senere kunne opstilles yderligere to vindmøller, idet der i planen henvises til tillæg nr. 13 til kommuneplan 99 for Nørager Kommune. Der er ifølge Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune, der var i høring fra den 22. april 2009, og som blev endeligt vedtaget den 29. oktober 2009, mulighed for opstilling af fem vindmøller i området. Det bemærkes herved, at en kommune efter planlovens 13, stk. 3, har pligt til snarest at udarbejde et forslag til lokalplan, hvis et lokalplanpligtigt byggearbejde m.v. (jf. 13, stk. 2) er i overensstemmelse med kommuneplanen, og til at fremme sagen mest muligt. Det påhvilede således i det konkrete tilfælde Rebild Kommune at udarbejde et forslag til lokalplan, når delområde A var udnyttet, dvs. senest når møllerne omfattet af lokalplan nr. 210 var nettilsluttet, eller alternativt at ændre kommuneplanen, hvilket kun kunne ske, hvis der var saglige grunde til at ændre planen. Henset til at kommuneplanen blev endeligt vedtaget få måneder før opstillingen af møllerne omfattet af lokalplan nr. 210, måtte ejeren således på opstillingstidspunktet regne med en meget betydelig risiko for, at der ville blive opstillet yderligere to vindmøller. Værditabet i denne sag knytter sig således til en investering, som blev gjort på et tidspunkt, hvor ejeren var bekendt med, at der var en meget betydelig risiko for, at der ville blive opstillet yderligere møller, som måtte forventes at påvirke værdien af investeringen negativt. Under disse omstændigheder finder Taksationsmyndigheden, at ejeren er afskåret fra at opnå erstatning for værditab, jf. VE-lovens 6, stk. 1, 2. pkt. Det bemærkes, at det efter Taksationsmyndighedens opfattelse ikke kan tillægges betydning, at der ikke over for opstilleren er stillet krav om nedtagning af andre vindmøller, heller ikke selvom opstilleren ville være blevet mødt med et krav herom, såfremt ejeren ikke havde nedtaget et større antal møller i forbindelse med opstillingen af sin vindmølle. Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis I er uenige i afgørelsen, kan I anlægge sag mod opstilleren. Med venlig hilsen Søren H. Mørup Formand for Taksationsmyndigheden Dok /11, Sag 10/7038 5/7

6 Bilag 1: Beregning af værditab før tilbagediskontering År Produktionstab Elpris inkl. tillæg på 2,3 øre/kwh Produktionstab i kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dok /11, Sag 10/7038 2/7

7 Bilag 2: Tilbagediskontering af værditab Årligt produktionstab i kr. Tilbagediskonteret tab primo Tilbagediskonteret tab gennemsnit Tilbagediskonteret tab ultimo Dok /11, Sag 10/7038 3/7

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere