Årsrapport. cvr nr nærhed og kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet"

Transkript

1 Årsrapport 2010 cvr nr nærhed og kvalitet

2 ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse Side 4 Organisation og personale Side 5 Selskabsoplysninger Side 6 Ledelsesberetning Side 7 Skema over elpriser Side 16 Tilslutningsafgifter Side 17 Byggemodningsudgifter Side 17 Gældende elpriser Side 18 Forsyningsområde Side 19 60/10 kv transformerstationer Side 19 Transport af el gennem SEFs net Side 20 Forbrugere Side 20 10/0,4 kv transformerstationer Side 21 Elnettet Side 21 Fordelingsstatistik Side 22 Årsregnskab 1. januar december 2010 Side 23 Side 1

3

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Sydfyns Elforsynings repræsentantskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som den selvejende virksomhed. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger l og udfører revisioneni i med henblik på att opnå høj grad aff sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og den selvejende virksomheds aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Side 3

5

6 Organisation og personale Repræsentantskab 45 Bruger repræsentanter ( Koncernens øverste myndighed) Organisation og personale SEF Koncernen Bestyrelse 6 Bruger repræsentanter 3 Medarbejder repræsentanter Direktion Anders Banke Sekretariatschef Ingeniør Flemming A. larsen (KS-koordinator og IO-ansvarlig) Direktionssekretariat, HR og kvalitetssikring HR-kons., sekretær Elin Hellesen IT afdeling Afd.leder Søren Jørgensen IT-supporter William Westerberg IT-supporter Mia Acker Datatekn.elev Oliver Marinussen Markeds-/Tekn.chef Bredb. Teknisk chef El Økonomichef Anders J. Banke Pierre V. Wonterghem Per Svendsen Tom Bak Energisalg Prod. & Proj. Managem. Drift Elnet Økonomiafdeling Afd.leder Helle Caspersen Key account manager Claus Åsleff Webmaster Webmaster Heidi Andreasen Salg og Marketing Afd.leder Vibeke Vesta Jensen Marketing Marketingkons. Marianne M. With Salg Salgskonsulent Rune Jørgensen Salgskonsulent Stine L. Vieler Salgskonsulent Jesper Buk Kundesupport Teamleder Lene Skov Andersen Supporter Martin K. Rasmussen Frontoffice/Backoffice Teamleder Torben S. Nielsen Assistent Ghita B. Hansen Salgskonsulent Jens Henriksen Salgskonsulent Kenneth Jensen Assistent Kathe Paaske Salgskonsulent - Vakant Assistent Vibeke S. Nielsen Rådgivning og Måling Afd.leder Steen Mahler Energirådgivning Energirådgiver Henning Rask Energirådgiver Lasse Kristensen Energirådgiver Susanne Bøjen Måling Elinstallatør Torben B. Nielsen Assistent Kasper Grøndahl Product Manager Morten Buch Project manager Susanne K. Jensen Projekt-/Drift Bredbånd Afd.leder Kent B.Schødts Koordinator Dorthe Kristensen Ingeniør Henrik T. Pedersen Dokumentation Tekn.assistent Carina Perschke Bredbånd Drift/system Servicetekn. Bjarne Gabrielsen Servicetekn. Fl. M. Jørgensen Ingeniør Charlie Madsen Afd.leder Helmuth Nielsen Projekt Ing. Jesper Hedemark Hansen Drift Stat.ing. Per Dalgaard Jensen Driftass. Peter L. Jørgensen Elektr. Villiam E. Hansen Elektr. Jacob T. Davidsen Elektr. Per Egede Fredholm Elektr. Tue G. Steffensen Elektr. Søren Sønderlund Elektr. Kurt Jensen Specialarb. Erik Hansen Specialarb. Palle Christensen Havemand Ole Bæk Indkøb og lager Lagerass. Søren Rasmussen Dokumentation Tekn.assistent Bodil Nielsen El-Gården Svendborg Afd.leder Flemming Eilsø El-install. Esben Tærsker Elektr. Henning H. Jensen Elektr. Jan Drabe Elektr. Lars Jørgensen Elektr. Jørgen K. Magnussen Elektr. John Larsen Elektr. Michael Nielsen Elektr. Niels-Erik R. Balle Elektr. Henning Nielsen Elektr. Mathias D. Pedersen Elektr. Jeppe P. Andersen lærl. Jens Kjær Jensen lærl. Mikkel Køhler Caspersen lærl. Morten Storm Vollerup lærl. Martin Foli Hansen lærl. Christian Ellehave Jensen Controller Lone V. Andersen Assistent Gitte L. Albjerg Sekretær Lisbeth Frandsen Assistent Annette Clausen Assistent Marianne S. Jensen Kundeservice Afd.leder Helle Kastrupsen Assistent Anja Brandt Assistent Tina L. Hansen Assistent Annemette Lerche Måleraflæser Torben Søsborg I alt 83 ansatte, heraf 9 på deltid svarende til 81,5 fuldtids ansatte. Side 5

7 Selskabsoplysninger Sydfyns Elforsyning Adresse: Fåborgvej 64, 5700 Svendborg. Telefon Fax CVR-nr Stiftet: Hjemsted: Ejerforhold: Svendborg Kommune Selvejende virksomhed (fond) Bestyrelse: Guri Krøis (formand) Jesper Ullemose (næstformand) Søren Bøving-Andersen Knud Clemmensen Torben Jensen Hanse Erik Pedersen Torben B. Nielsen Villiam Hansen Lars Jørgensen Direktion: Revision: Banker: Anders J. Banke KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sydbank, Svendborg Svendborg Sparekasse Side 6

8 Ledelsesberetning Hovedaktivitet i året Hovedaktiviteterne i Sydfyns Elforsyning koncernen har i 2010 været salg af el til elforbrugere i forsyningsområdet, drift og udbygning af elforsyningsnet, energirådgivning, samt salg af tjenesteydelser og produkter i tilknytning til energiforsyning, samt udbygning og drift af fibernet herunder salg af internet, telefoni, mobiltelefoner og TV-programpakker. Sydfyns Elforsyning har i 2010 drevet hele sin virksomhed gennem følgende 100 % ejede aktieselskab: Sydfyns Elforsyning A/S, som pr. 1. januar 2010 overtog samtlige rettigheder, forpligtelser, aktiver og passiver fra den selvejende virksomhed, er holdingselskab for følgende datterskaber: SEF Net A/S, der vedligeholder og udbygger det lokale el-distributionsnet og herfor opkræver en nettarif for al el, der transporteres igennem det lokale og det overordnede net. Endvidere opkræver SEF Net afgifterne til staten. SEF Net A/S har bevilling på transport af el og har monopol indenfor forsyningsområdet. Monopolaktiviteter holdes i henhold til gældende lovgivning adskilt fra konkurrencedelen i resten af koncernen. SEF Forsyning A/S, der er holdingselskab for SEF-koncernens kommercielle virksomheder, har i 2010 leveret el til kontraktkunder og til de af SEF Nets forbrugere, som ikke har indgået kontrakt med anden elleverandør. SEF Forsyning indkøber og sælger el til kunderne billigst muligt. I 2010 har SEF Forsyning fortsat været blandt de billigste i Danmark. SEF Forsyning A/S har elforsyningspligtsbevilling indenfor SEF Nets netområde, hvilket indebærer en forpligtigelse til at levere el til alle, som ikke har indgået elkontrakt til anden side. Forsyningspligt elprisen fastsættes tt for et kvartal ad gangen og skal godkendes d af Energitilsynet. Endvidere er der arbejdet med etablering og vedligeholdelse af gadelysanlæg, samt salg af energibesparende produkter, varmepumper, belysning og ydelser indenfor energiledelse og energirådgivning. Selskabet ejer alle aktier i Sydfyns Intranet A/S og El-Gården Svendborg A/S. El-Gården Svendborg A/S, der er SEF's installationsforretning, har i 2010 opnået et forbedret resultat efter nogle vanskelige år under den økonomiske krise, der har betydet nedgang i omsætningen og dermed også i medarbejderstaben Udover det mere traditionelle elinstallationsarbejde har selskabet samarbejdet med Sydfyns Intranet om tilslutninger til fiberbredbåndsnettet. El-Gården Svendborg A/S bidrager løbende til fastholdelse og udbygning af bestanden af elektrikere. Der har i lang tid konstant været beskæftiget 5 6 lærlinge og i 2010 blev endnu 2 af dem udlært med meget flotte resultater. Sydfyns Intranet A/S leverer internet, TV og telefoni via fiber til hjemmet samt mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser. Visionen med Sydfyns Intranet er at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver muligt for alle at få hurtigt bredbånd til Internet, telefoni og TV til konkurrencedygtige priser. Sydfyns Intranet er opbygget som et nyt højhastigheds lysledernet med optisk fiber ud til hver enkelt hjem og virksomhed. Etableringen er startet i 2004 og er ved udgangen af 2010 udbygget til at nå ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med en hastighed, som vil være bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning, indenfor fornuftige økonomiske rammer. Side 7

9 Ledelsesberetning Drift af net og el-anlæg Højspændingsnettet Året 2010 blev for SEF Net A/S et år med få fejl på højspændingsnettet. Torsdag den 21. januar kl sprang der en højspændingssikring i 10/0,4 kv stationen på Stubmarken i Ollerup. Stationen blev gennemgået for fejl, og da man ingen fandt, blev sikringerne udskiftet og forbrugerne havde normal forsyning igen efter 140 minutter. Ligeledes sprang der tirsdag den 26. januar kl og søndag den 16. maj kl en højspændingssikring i en 10/0,4 kv stationerne på Klingstrupvej i Skårup og Skovsbovej i Svendborg. Her blev sikringerne også udskiftet, og der var spænding på igen efter henholdsvis 90 og 85 minutter. Torsdag den 8. juli kl blev en udføring med i alt 5 netstationer udkoblet på 60/10 kv station Svendborg Centrum. Udkoblingen skyldtes fejl på et 10 kv højspændingskabel, og det fejlramte kabel blev koblet fra og alle forbrugerne i midtbyen havde normal forsyning igen efter 58 minutter. Fredag den 13. august kl blev udføringen mod kvartererne omkring Svendborg Idrætscenter udkoblet på 60 kv stationen på Fåborgvej. Udkoblingen skyldtes jordfejl på et 10 kv kabel, der udviklede sig til en kortslutning. Efter omkobling i nettet havde alle forbruger spænding igen efter 49 minutter. Mandag den 27. september var der i industriområde Svendborg Nord en kortvarig afbrydelse på grund af en relæfejl på 60 kv station Bodøvej. Søndag den 10. oktober kl blev 10 kv udføringen mod Chistiansminde i og Thurø udkoblet på 60 kv station Havnen. Udkoblingen skyldtes et fejlramt 10 kv kabel, og efter omkobling havde forbrugerne normal forsyning igen efter 44 minutter. Under omkoblinger i forbindelse med renovering af en 10/0,4 kv station, blev en 10/0,4 kv station på Odensevej af brudt i 5 minutter den 27. oktober kl Lavspændingsnettet. Der er udført træbeskæring ved luftnettet i det østlige forsyningsområde samt i Svendborg by, beskæringen er udført i samarbejde med Svendborg kommunes entreprenørafdeling. Hvert år i januar februar udføres der aflæsning af belastninger og stationsvudering af samtlige 10/0,4 kv stationer, disse bliver som noget nyt registeret elektronisk af montøren på stedet, og ud fra denne vurdering udføres der forebyggende vedligehold. Der blev i 2010 indkøbt en L-AUS støvsuger som bruges til rengøring af 10/0,4 kv stationer under spænding, der blev i alt rengjort 76 stk. stationer i I 2003 påbegyndtes et systematisk eftersynsprogram af kabelskabe, således at alle kabelskabe vil blive efterset indenfor en 12-årig turnusperiode. Der er i 2010 efterset 459 kabelskabe. Side 8

10 Ledelsesberetning Afbrudsregistrering I henhold til krav fra Energitilsynet udfører Sydfyns Elforsyning fortsat registrering af alle afbrud over 1 minut. Afbrudsregistreringen skal registrere alle hændelser i det kollektive elforsyningsnet, som fører til afbrud af en eller flere kunder i ét minut eller mere. Der skal registreres dato og tidspunkt for afbrudshændelsens begyndelse, afbrudsvarigheden, antallet af berørte kunder, spændingsniveau for henholdsvis fejlsted og berørte kunder samt fejlårsag. Beredskabsplan Et vigtigt element i forsyningssikkerheden er selskabets beredskabsplan. Sydfyns Elforsyning har i 2006 udarbejdet og implementeret en beredskabsplan i henhold til gældende krav for selskaber med beredskabsforpligtelse. Sydfyns Elforsyning har i 2010 afholdt en øvelse og deltaget perifert i en sektorberedskabsøvelse arrangeret af Energinet.dk. Bl.a. ud fra erfaringer fra disse øvelser revideres beredskabsplanen. Beredskabsplanen skal angive hvordan virksomheden planlægger at håndtere en beredskabssituation og hvordan indsatsen styres. Formålet hermed er at sikre, at situationen normaliseres hurtigst muligt, og dermed er med til at reducere konsekvenserne af situationen for samfundet. Energinet.dk har udarbejdet en sektorberedskabsplan, som har til formål at sikre koordineringen af beredskabet i elsektoren. Målet er at sikre en hurtig og koordineret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelser med henblik på at begrænse generne for forbrugerne og samfundet mest muligt. Kabellægning/udbygning af elnet og anlæg. I modsætning til de foregående år har der i 2010 ikke været meget samgravning mellem elforsyningen og bredbåndsdelen i SEF. Der er dog i 2010 sket kabellægning af følgende områder: Delstrækning af Mølmarksvej med tilhørende sideveje, Nørregårdsvej i Kirkeby samt Ågårdsvej i Åbyskov. Elnettet er ligeledes blevet udbygget, her kan nævnes etablering af både lav- og højspændingsradialer ved nyt erhvervsområde på Heldagervej nord for Svendborg. Etablering af elforsyningsanlæg i to private udstykninger i henholdsvis Ollerup og Vejstrup. SEF har i lighed med tidligere år varetaget drift og vedligehold samt udbygning af Svendborg Kommunes gadelysanlæg. Der er i 2010 blandt andet sket en udskiftning af gamle udtjente armaturer til nye typer med LED teknologi, denne udskiftning er bl.a. foretaget i områder på Thurø. Det er vores erfaring fra 2009, at den nye LED teknologi er blevet positivt modtaget af beboerne. Lavspænding 0,4 kv Følgende strækninger/delstrækninger er konverteret fra luftnetanlæg til kabelanlæg i 2010: Svendborg: Vestergade, Mølmarksvej, Fåborgvej, Hesselbjerg, Struebjerg, Rugvænget, Rødeledsvej, Skt. Jørgensvej, Egenappevej. Skårup: Skovmøllevej, Skårup Tværvej. Tåsinge: Bregningevej. Åbyskov: Ågårdsvej. Højspænding 60/10 kv På 60/10 kv station Stenstrup blev en ældre 6 MVA transformer udskiftet til en ny 10/13 MVA transformer udstyret med den nyeste teknik, så som vakuumviklingskobler og automatiske silicagelfiltre. På grund af stigende kommunikationsproblemer mellem vores 60/10 kv stationer og fjernkontrolsystemet på Fåborgvej, opstartede vi i 2010 udskiftning af de ældre understationer (RTU`er) på stationerne. I 60/10 kv station Bregninge har vi også valgt at udskifte radialbeskyttelsen. Side 9

11 Ledelsesberetning På 60/10 kv station Vester Skerninge, som ejes i fællesskab med Fåborg Forsyningsvirksomhed, er der installeret en ny 10 kv slukkespole med automatisk regulering, så den selv tilpasser sig nettet. Højspænding 10 kv anlæg På stationsområdet er der i 2010 blevet etableret følgende nye 10/0,4 kv transformerstationer: Nr. 550 Genbrugspladsen, nr. 551 Egenappevej, nr. 552 Skårup Mark, nr. 553 Skårupøre, nr. 554 Søbakkerne. I 2010 igangsatte SEF tillige en proces, der skal resultere i, at de sidste transformertårne bliver demonteret og erstattet af nye kompakte stationer. Driftsovervågning I SEF Nets driftsovervågning arbejdes videre med at få udskiftet den 26 år gamle mosaiktavle med et nyt digitalt system som betjenes via PC-skærme. Det nye radioanlæg er blevet indarbejdet i den daglige rutine, hvor man i perioder benytter radioerne som kommunikationsmiddel ved 10 kv omkoblinger. Dette anlæg tjener endvidere som back-up for det traditionelle telefonsystem, hvis der skulle forekomme nedbrud blev et skelsættende år for vores dokumentation. Årtiers arbejde med at få registreret kabler, anlæg m.m. ind på papir er nu stoppet, og al dokumentation varetages nu digitalt. I den forbindelse har vi ændret metode til opgørelse af vores elnet, hvilket er forklaring på de forholdsvis store forskydninger i længderne. Drift af Sydfyns Intranet Driftsafdelingen har i 2010 haft fokus på at højne kvaliteten gennem kompetence løft og gennem systemmæssig ændring til fordel for vores kunder på kort og langt sigt. For at sikre vores kunder og virksomhed har vi henover året brugt betydelige ressourcer på Informationssikkerheds certificering iht. DS484, samt de opgaver det har medført. Her kan bl.a. nævnes implementering af beredskabsstyring. Ligeledes er der arbejdet med opdatering af KS materiale til den forstående ISO-certificering af Sydfyns Intranet. Der er i forbindelse med sammenslutningen af fiberselskaber under navnet WAOO! brugt en del resurser på at klargøre SEF s fibernet til de nye produkter fra WAOO!. Ligeledes er der i forbindelse med klargøringen af fibernettet til WAOO! arbejdet intenst på at afvikle det ældre core netværk, så alle kunder bliver tilkoblet direkte på det nye netværk. Dette vil bidrage til at højne kvaliteten i vores net. Af yderligere tiltag for at forbedre kvaliteten i netværket kan nævnes, at netværket er blevet optimeret så det er muligt, proaktivt at overvåge en række strategisk vigtige punkter. Ligeledes er vores ringstruktur blevet udvidet i den vestlige del af vores fibernet hvilket betyder at vi får et robust net. På TV siden er der med succes implementeret nyt udstyr til at modtage og distribuere TV signalet. Det har betydet, at vi har igangsat en proces med at fjerne det ældste udstyr i vores TV hovedstation. Dette er ligeledes med til at højne kvalitet og sikkerhed i TV distributionen. Det er lykkes at holde et højt niveau på oppetid i de services, Sydfyns Intranet tilbyder til kunderne. Der tegner sig nu et billede af et stabilt og velfungerende Triple play produkt (Internet, Telefoni og TV). Side 10

12 Ledelsesberetning Internet service driftsstatistik for perioden Oppetid: 99,712 % Afbrydelse: 0,288 % [22h54m9s] Nedetid på adgangen til Internettet fra SEF s netværk er illustreret ved den røde kurve i grafen herunder, som viser antal af tabte datapakker til/fra internettet: TV produktet, i form af de 2 udbudte programpakker, har været i stabil drift igennem hele Der har været periodiske udfald på enkelte kanaler, som løbende er løst ved udskiftning af de relevante enheder i TV hovedstation eller i TV distributionsnettet. Fastnet telefoni, som er baseret på PC baseret telefoniudstyr, har fungeret med 100% oppetid. Den udskiftning/opdatering af udstyret som vi løbende har foretaget i service vinduer er planmæssigt udført. Udbygning af Sydfyns Intranet Den videre udbygning af fibernettet hos Sydfyns Intranet er fortsat i mindre områder i Der er således lagt fiber ned i yderligere 3 områder. Det ene område er på Tåsinge, de to andre er ved Fjællebroen samt området omkring Fjællebroen. Vi har reduceret vores udrulning i 2010, da finanskrisen har haft stor indflydelse på vores tilslutningsprocenter i nye områder og fokus har derfor i højere grad ligget på kundeoptag i etablerede områder. I forbindelse med udrulning er der forhandlet nye priser med vores leverandører. Dette har resulteret i, at der er opnået en væsentlig besparelse på entreprenørarbejde. Yderligere er der i den vestlige del af fibernettet blevet etableret en ny fiberring. Dette er gjort for at kunne udbygge det centrale netværk, samt få etableret et redundant netværk i den vestlige del af fibernettet. Derved opnås en højere kvalitet og sikkerhed i nettet. Ligeledes har der været anlægsaktiviteter i forbindelse med indførelse af proaktiv overvågning, hvilket er med til at højne kvaliteten. På dokumentationssiden er samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner fortsat, dog i betydelig mindre omfang end i I andet kvartal er der blevet indkøbt GPS udstyr til indmåling af kabler og rør. Dette tiltag er gjort for at reducere omkostningerne til landinspektører, samt for at opnå en højere kvalitet på indmålingen af kabler og rør. I 2. og 3. kvartal blev der brugt en del resurser på at opdatere/revurdere kvalitetsstyringsmateriale for at være klar til den forestående ISO certificering. Af andre tiltag kan nævnes at der er blevet udviklet et projekt site til at registrere og dokumentere de enkelte projekter/opgaver som er i gang i Sydfyns Intranet. Side 11

13 Ledelsesberetning Markedsafdelingen Marked og segmentering En del ressurcer er blevet brugt på at klarlægge og segmentere markedet således at der nu er et fælles fundament og overblik over kundeunderlag, potentielle emner såvel som områder til bearbejdning med hensyn til fiberudrulning og der arbejdes til stadighed med at optimere processerne. Segmenteringen er inddelt i: Privat, Erhverv, Privat/Erhverv (virksomheder på privatadresser) samt boligforeninger. Produkter Der blev i 2010 lanceret nye produkter gennem tre nye samarbejdspartnere Movieurope (film-leje), GoMinisite (lav-din-egen-hjemmeside) og Waoo! Sidstnævnte kører landsdækkende kampagner, som Sydfyns Intranet også kan udnytte og der er derfor sket en tilpasning af produkter så de matcher Waoo!s produktportefølje. Sydfyns Intranet har dermed mere end fordoblet produktudvalget på fibernetsiden, hvilket betyder at der nu er 22 produkter, der kan kombineres på kryds og tværs. Kundetilfredshed I januar 2010 foretoges en spørgeundersøgelse, hvor 458 respondenter på Sydfyn blev interviewet heraf var 449 kunder på el og 267 på fibernet. Respondenterne har tillid til, at Sydfyns Elforsyning er en sikker, tryg og prisdygtig leverandør (96%) og vil gerne anbefale virksomheden til naboen (84%). Prisen er en vigtig parameter for både el såvel som fiber området. Kampagner - tværorganisatorisk Fibernet: Der har været kampagner for online film, internet, mobiltelefoner, tv og mobiltelefoni. Medievalget har været brev, web, radio, bus, SEFs TV-kanal og egne biler. Gas: Sydfyns Energi startede i efteråret 2010 med at gøre opmærksom på salg af gas via avis, web, brev og radio med det formål at have kunder på fra starten af 2011, hvor Sydfyns Energi blev officiel gasleverandør. Energirådgivning: Tilskudsordning blev lanceret på Gør-din-bolig-bedre messen, via Min Energi (samarbejde med lokale håndværkere), web, SEF TV-kanal og kundemagasinet Vores Energi. Elinstallation: Sydfyns Elforsyning har kørt kampagne for salg af elsyn/energibesparelser og El-Gården for salg af alarmer. Medierne har været web og egne biler. Elsynet er også synliggjort hos lokale ejendomsmæglere. Energirådgivning: Pr tiltrådte SEF Net A/S en ny 10 årig energispareaftale, som skal evalueres efter 3 år. Energispareaftalen medfører at området regnskabsmæssigt bliver skilt ud fra SEF Net A/S. Ved indgåelse af den nye aftale er kravet til realiserede kwh hævet med 80 % i forhold til Med den nye aftale har SEF s energirådgivere i 2010 fortsat arbejdet med energibesparelser i virksomhederne. Desuden er energibesparelse blevet et kommercielt marked, hvilket bevirker at der i enklete tilfælde ydes tilskud til realisering af energibesparelser i virksomhederne. Derudover har det været nødvendigt at indgå kommercielle aftaler om opkøb af realiserede energibesparelser direkte fra andre aktører i markedet for at nå det øgede energisparekrav. Side 12

14 Ledelsesberetning SEF Net A/S har i 2010 videreudviklet "Min Energi", som er et tilbud til private. Sydfyns Elforsyning yder tilskud til energiforbedringer hos private. Alt i alt har det bidraget med 20 % af den samlede energispareindsats. Til trods for de øgede krav har SEF s energirådgivere i 2010 haft succes med at realisere energibesparelser. Følgende mål er nået i 2010: Målsætning: 7,723 mill. kwh Anvist: 15,393 mill. kwh 199 % Realiserede: 11,014 mill. kwh 143 % Fjernaflæsning: I slutningen af 2009 besluttede bestyrelsen for SEF Net A/S, at selskabets el-målere skal udskiftes til nye moderne fjernaflæste el-målere. I 2010 har der kørt et EU-udbud for at finde leverandøren til projektet. Valget er faldet på Kamstrup, som i løbet af de næste 4 år leverer fjernaflæste el-målere. I forbindelse med projektet er der etableret et samarbejde med Svendborg Fjernvarme, som anvender det samme radio-system til aflæsning af deres varmemålere. Salg Energi For at sikre vores markedsandele og en fremadrettet succes med salg af energiprodukter, er der pr. 1. december oprettet en ny afdeling Salg Energi med fokus på salg af energiprodukter til henholdsvis erhverv og private. I løbet af 2010 har der været arbejdet fokuseret med at forny kontrakter kt med eksisterende erhvervskunder samt finde nye kunder i dette marked. Vi har bl.a. fornyet kontrakten med Svendborg Kommune for de næste 3 år. På privatmarkedet ses en marginalt stigende interesse fra forbrugerne til aktivt at udvælge sin el-leverandør, hvilket giver sig udslag i svingende markedsandele indover året. Vi slutter dog 2010 stort set med samme markedsandel som ultimo blev året hvor Sydfyns Elforsyning lancerede salg af naturgas, og tilgangen af kunder har været stor lige fra starten. Alene i 2010 har mere end 1000 forbrugere besøgt vores hjemmeside og orienteret sig om produktet og mere end 100 har inden årsskiftet bestilt naturgas fra Sydfyns Elforsyning. Vi har gennem dialog med Svendborg kommune fået etableret klimakompetence og læringssamarbejde. Det omfatter besøg fra HTX, hvor studerende har valgt energi som opgave, senere udvidet med deltagelse i Comenius-projekt gennem VUC, hvor bæredygtighed kædes naturligt sammen med samarbejdet med Svendborg Kommune og projekt Tankefuld. Vi viser det gode eksempel ved opførelse af et bæredygtigt enfamilieshus med energirigtige løsninger. El-gården Svendborg A/S El-gården Svendborg A/S, der er SEF`s installationsforretning, mærkede i 2010 fortsat nedgang i aktivitetsniveauet. Til gengæld blev der holdt fokus på strategien om, at have styr på forretningen gennem effektiv drift. Opsatte mål og handlingsplaner for firmaet og de ansatte syntes at være en altafgørende faktor for, at vi fortsat har udviklet os inden for differentierede specialer samt at lønsomheden bevæger sig i den rigtige retning. Side 13

15 Ledelsesberetning SEF s politik for CSR (social ansvarlighed) Mål SEF Koncernen ønsker at drive sin virksomhed med udgangspunkt i kundernes behov på et bæredygtigt grundlag. SEF Koncernens Corporate Social Responsibility politik er baseret på en række internationalt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som er formuleret i UN Global Compact. I overensstemmelse med disse principper for ansvarlighed ønsker koncernen at sikre en ordentlig behandling af sine interessenter og minimere eventuelle negative påvirkninger på miljøet. Ansvar CSR udgør et overordnet sæt af principper, der operationaliseres i koncernens CSRstrategi og implementeres på tværs af organisationen. Direktionen tager de overordnede beslutninger vedr. CSR på koncernniveau. For at sikre forankringen af disse principper, har chefgruppen og afdelingslederne ansvar for at fastlægge mål og initiativer inden for rammerne af koncernens CSR-strategi, følge op på implementering samt rapportere til direktionssekretariatet. Direktionssekretariatet sikrer den nødvendige koordinering og systematik i koncernens CSR-arbejde. SEF Koncernen har defineret fire overordnede fokusområder for CSR med nærhed og kvalitet som det centrale element: Kunder Koncernen vil formidle energi, bredbåndsydelser, service og energirådgivning til kunderne samt fastsætte og overholde etiske retningslinjer for produkter og services. Medarbejdere Koncernen vil sikre medarbejdernes kompetenceudvikling, engagement og præstation gennem et balanceret fokus på efteruddannelse, resultater og trivsel. Miljø Koncernen vil minimere sin egen direkte miljøpåvirkning, samt fremme forståelse for rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaforandringer. Samfund SEF Koncernen vil med Sydfyns Intranet bidrage til infrastrukturudviklingen på Sydfyn ved at skabe ét intranet for hele Sydfyn, så det bliver muligt for alle, at få hurtigt bredbånd, telefoni og TV til konkurrencedygtige priser. Virkemidler CSR-politikken udmøntes i praksis via en række andre koncernpolitikker vedtaget i bestyrelsen og diverse medarbejderpolitikker beskrevet i personalehåndbogen. Målene for politikken skal desuden nås via: Produktudvikling og kundearrangementer. Medarbejderinformation, uddannelse og andre medarbejderprogrammer. Implementering af koncernens informationssikkerhed certificeret efter DS 484 og koncernens ISO 9001 certificerede kvalitetsstyringssystem. Energirådgivning, herunder projektet vedr. indførelse af fjernaflæste intelligente målere i hjemmene. Formulere og vedligeholde en samlet CSR-strategi. Side 14

16 Ledelsesberetning Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Den internationale finanskrise har haft en negativ indvirkning på aktivitetsniveauet i koncernens selskaber. Som følge heraf er årets resultat negativt. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet. Hoved- og Nøgletal - Koncernen Hovedtal i tkr Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før renter Ordinært resultat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Overskudsgrad (resultat før renter) % -7,13-14,69-4,74-6,39-9,88 Overskudsgrad (ordinært resultat) % -3,81-5,89-9,87-1,47 4,25 Afkastningsgrad % -1,41-2,99-1,17-1,17-1,31 Bruttomargin % 41,89 33,72 30,88 30,43 33,13 Egenkapitalandel (soliditet) % 70,99 76,34 85,88 91,99 83,58 Egenkapitalforrentning % -1,83-1,19-2,04 0,04 0,46 Side 15

17 Skema over elpriser alm. forbrugere Sydfyns Elforsyning Overordnet net og system Statsafgifter mv. Trans- FynsNet og PP PSO Forbrugerpris incl. moms og afgifter År Abon- port af el Markeds- Energinet.dk merpris offentlige stats- Moms Samlet Abonne- nement (nettarif) el miljø-el forpligt. afgifter el-pris ment kr/år øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh øre/kwh kr./år *) 9,40 20,50 3,40 10,5 2,9 66,6 28,33 141,63 450, *) 9,40 20,50 4,70 10,5 2,9 66,6 28,65 143,25 450, *) 8,80 22,00 6,60 11,7 66,6 28,93 144,63 472, *) 8,80 22,00 6,60 15,7 66,6 29,93 149,63 472, *) 8,80 22,00 6,60 9,8 66,6 28,45 142,25 472, *) 8,80 24,00 6,60 6,9 66,6 28,23 141,13 472, *) 6,80 26,00 5,60 4,8 66,6 27,45 137,25 472, *) 6,80 30,00 5,60 4,0 66,6 28,25 141,25 472, *) 6,80 34,00 5,60 6,0 66,6 29,75 148,75 472, *) 6,80 34,00 5,60 0,6 66,6 28,40 142,00 472, *) 8,90 34,00 6,90 9,4 66,6 31,45 157,25 472, *) 8,90 26,20 6,90 16,8 66,6 31,35 156,75 472, *) 8,90 27,50 6,90 14,2 66,6 31,03 155,13 472, *) 8,90 27,50 6,90 12,4 66,6 30,58 152,88 472, *) 9,90 43,50 7,19 4,3 67,5 33,10 165,49 472, *) 9,90 41,40 7,19 6,4 67,5 33,10 165,49 472, *) 9,90 51,80 7,19 4,7 67,5 35,27 176,36 472, *) 9,90 58,00 7,19 3,6 67,5 36,55 182,74 472, *) 9,90 39,90 8,69 5,2 68,5 33,05 165,24 472, *) 9,90 32,44 8,69 14,0 68,5 33,38 166,91 472, *) 11,90 30,00 8,69 12,5 68,5 32,90 164,49 472, *) 11,90 32,50 8,69 13,4 68,5 33,75 168,74 472, *) 15,58 33,50 5,68 12,5 72,1 34,84 174,20 472, *) 16,38 36,00 5,68 8,6 72,1 34,69 173,45 472, *) 16,38 39,00 5,68 8,5 72,1 35,42 177,08 472, *) 16,38 41,50 7,02 7,4 72,1 36,10 180,50 472, *) 11,90 42,50 9,23 6,0 79,3 37,23 186,16 472,50 1) *) ved 41 årlige rater 2) ved 1 årlig rate Side 16

18 Tilslutningsafgifter for året 2010 Nye installationer: Parcelhuse og fritidshuse Tæt/lav bebyggelse Lejligheder i etagebyggeri Ungdoms-, ældre-, og plejebolig 1-fasede installationer på max 16 ampere Alle øvrige installationer pr. ampere Udvidelse af bestående installationer: Udvidelse pr. ampere ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 950,00 kr. 950,00 kr. Byggemodningsudgifter i 2010 Ved udstykning betaler udstykkeren hele den til enhver tid gældende tilslutningsafgift inden byggemodningsarbejdet påbegyndes. Side 17

19 Gældende elpriser Tarif Periode kwh-priser Abonnement pr. år C1-tarif Fra 1/1-31/3 2010: 1 årlig rate: 54,76 øre 1 årlig rate: 378 kr. (under kwh/år og tilsluttet lavspændingsnettet) 4 årlige rater: 55,56 øre 4 årlige rater: 540 kr. Fra 1/4-30/6 2010: 1 årlig rate: 58,06 øre 1 årlig rate: 378 kr. 4 årlige rater: 58,86 øre 4 årlige rater: 540 kr. Fra 1/7-30/9 2010: 1 årlig rate: 61,06 øre 1 årlig rate: 378 kr. 4 årlige rater: 61,86 øre 4 årlige rater: 540 kr. Fra 1/10-31/ : 1 årlig rate: 64,90 øre 1 årlig rate: 378 kr. 4 årlige rater: 65,70 øre 4 årlige rater: 540 kr. Fra 1/1 2011: 1 årlig rate: 63,63 øre 1 årlig rate: 378 kr. 4 årlige rater: 64,43 øre 4 årlige rater: 540 kr. C2-tarif Fra 1/1-31/3 2010: 55,56 øre 1980 kr. (over kwh/år og tilsluttet lavspændingsnettet) Fra 1/4-30/6 2010: 58,86 øre 1980 kr. Fra 1/7-30/9 2010: 61,86 øre 1980 kr. Fra 1/10-31/ : 65,70 øre 1980 kr. Fra 1/1 2011: 64,43 øre 1980 kr. B1-tarif Fra 1/1-31/3 2010: 52,56 56 øre 8180 kr. (over kwh/år og ejer selv højspændings-anlægget) Fra 1/4-30/6 2010: 55,86 øre 8180 kr. Fra 1/7-30/9 2010: 61,86 øre 8180 kr. Fra 1/10-31/ : 62,70 øre 8180 kr. Fra 1/1 2011: 61,70 øre 8180 kr. B2-tarif Fra 1/1-31/3 2010: 53,36 øre 5180 kr. (over kwh/år og ejer ikke selv højspændingsanlægget) Fra 1/4-30/6 2010: 56,66 øre 5180 kr. Fra 1/7-30/9 2010: 65,46 øre 5181 kr. Fra 1/10-31/ : 63,50 øre 5182 kr. Fra 1/1 2011: 62,23 øre 5180 kr. Til kwh-priserne for 2010 skal lægges PSO-tarif (jævnfør skema side 16) samt statsafgift 72,10 øre, ved elvarme dog kun 60,70 øre for den del, der overstiger kwh/år. Til alle priser skal lægges 25% moms (også statsafgifterne). Side 18

20 Forsyningsområde Forsyningsområdet omfatter størstedelen af Svendborg Kommune. 60/10 kv-transformerstationer År Stationens navn Antal Transformere MVA Antal 10 kv linier 1940 Fåborgvej 2 2 x 16/ * Gudme 2 2 x 10/12 1 Bregninge 2 2 x 10/ Havnen 2 2 x 16/ ** Vester Skerninge 2 2 x 10/ Skårup 2 2 x 10/ Porthusvej 2 2 x 16/ Centrum 2 2 x 16/ Stenstrup 2 1 x 10/12 1 x 10/ Bodøvej 2 1 x 25 1 x 25/31,5 5 Ialt 10 stationer /312,5 65 * Fælles med Energi Fyn ** Fælles med Fåborg Elforsyning Side 19

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Skovlunde ApS. Niels Bohrs Vej 5, 6100 Haderslev. Årsrapport for

Skovlunde ApS. Niels Bohrs Vej 5, 6100 Haderslev. Årsrapport for Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Skovlunde ApS Niels Bohrs Vej 5, 6100 Haderslev Årsrapport for 2013 CVR-nr. 27 98 74 19 Årsrapporten er

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail

Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf Mail Revisionskontoret v/annette B. Nielsen, Tøndervej 10, 6500 Vojens tlf 74547310 Mail rev@mail.dk Anpartsselskabet Søren Larsen VVS Borggårdsparken 39 7080 Børkop ÅRSRAPPORT 1. maj 2011 til 30. april 2012

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 9. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 11. februar 2016. Dirigent: Anders Gaba c/o Fynske Bank

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere