På vej mod det fossilfrie Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod det fossilfrie Danmark"

Transkript

1 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre. Forfatterne Benjamin Biegel er ph.d.-studerende ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet Carsten R. Kjaer Aktuel Naturvidenskab hele december måned 213 dækkede vindenergi I mere end 5 % af det samlede danske elforbrug. Udover at være verdensrekord er det også en antydning af, at det er realistisk for Danmark at opnå de klimamål, der skal frigøre Danmark fra fossile brændstoffer og basere energiforsyningen 1 % på vedvarende energikilder i 25. Det første delmål er i 22, hvor planen er, at vindenergi skal dække 5 % af elforbruget. For hele året 213 var resultatet, at vindenergi dækkede 33 % af elforbruget i Danmark, så der er altså stadig et stykke vej til dette delmål. Det understreger den grundlæggende udfordring, at en elforsyning, der i høj grad er baseret på vindenergi, populært sagt opfører sig ja, som vinden blæser. Det drejer sig dermed ikke kun om at opstille et meget stort antal vindmøller. I lige så høj grad handler det om at få mange forskellige decentrale energiproducerende enheder til at spille sammen med alle de andre elementer, der udgør det samlede danske energisystem. Og det handler også om, at få de energiforbrugende enheder til at opføre sig intelligent. Den danske model Den populære betegnelse for et sådant intelligent energiforsynings-netværk er Smart Grid, som i høj grad er blevet et buzz word. Og det er et område, hvor vi i Danmark er helt i front på verdensplan netop fordi vi i mange år har satset massivt på vindenergi. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan det danske elektricitetssystem kan være skruet sammen i 235. Til den tid skal vedvarende energi efter planen dække 1 % af energiforbruget til elektricitet og opvarmning (i 25 skal også transportsektoren baseres på vedvarende energi). Det er en model, som den ene af artiklens forfattere (Benjamin Biegel) har arbejdet med i sit ph.d.-projekt, og som han nu er draget på turne for at fortælle om på forskningsinstitutioner og private virksomheder verden over. Helt overordnet går energiforsyning selvfølgelig ud på at balancere energiproduktion og energiforbrug, så man hele tiden har et stabilt system. Modellen for at opnå det i år 235 indeholder fire hovedelementer: fleksibelt forbrug, varierende produktion af vindmøllestrøm, udvidede transmissionsforbindelser samt lagring af energi som gas. Virtuelle kraftværker I et konventionelt el-system med fx naturgas og kulfyrede kraftværker følger produktionen af el blot forbruget, da det er let at skrue op og ned for produktionen. I et system, hvor der er meget vindenergi, vil det være ønskeligt i et vist omfang også at kunne styre forbruget, hvis man vil undgå at skulle dimensio-

2 17 International el-infrastruktur EL - ved lav pris Biomasse og affald Gul Grøn Blå Halm, træflis, etc. Halm, træflis, etc. Tang, alger Affald Elektrolyse Alkalisk, brændselsceller O 2 Biogas (Klassisk) Varme Termisk forgasning Samspil mellem energisystemerne H 2 H 2 +CO Gaslagre Elproduktion Gasturbine, CC, brændselsceller etc. Biofuel Katalyse Methanol, DME, SynBenzin etc. Opgradering Methan (CH 4 ) Fjernvarme EL - ved høj pris Figuren viser hvordan kan omdannes til brint som derefter enten kan bruges til at lave el, i transportsektoren, eller opgraderes til methan. Endeligt viser figuren at man via elektrolyse kan omdanne gas til el og derved lagre el over længere tid. Kilde: Steen Vestervang, Energinet.dk CH 4 + CO 2 International gas-infrastruktur Optimeringsudfordringer For systematisk at kunne udnytte forbrugsfleksibilitet i et elsystem er det nødvendigt med en fleksibilitetsmodel. I forsøget med fjernstyrede varmepumper kan man lave en model af huset for derved at beskrive den energi, man kan lagre i husets termiske masse. Energiniveauet beskrives med enheden E og vil sådan set svare til husets temperatur. For at huset er komfortabelt skal temperaturen holdes indenfor givne grænser (E_min og E_max), som beboeren selv kan indstille. Hvis varmepumpen ikke fjernstyres vil den have et givent baselineforbrug (p_base) for at opretholde indetemperaturen. Øges varmepumpens faktiske forbrug (p_cons) over dette baselineforbrug vil energiniveauet stige (Ė positiv). Tilsvarende vil energiniveauet falde, hvis varmepumpen bruger mindre effekt end baselineforbruget (Ė negativ). Det kan illustreres som på figuren med en spand med vand, som kan fyldes op eller tappes af. Hvis man forestiller sig, at man ønsker at styre 1. huse vil man så have 1. sådanne husmodeller med forskellige parametre. Algoritmen, som styrer disse varmepumper, skal altså kunne håndtere store mængder data, hvilket er en af de store udfordringer i smart grid. P cons (t) P base (t) Ė(t) E max E(t) E min Varmepumper bliver mere og mere udbredte som hovedkilde til opvarmning af helårshuse. Her ses en luft-tilvand-varmepumpe fra firmaet Danfoss Effekt [kw] Oktober 213 Målinger Reference Effekt-referencen som varmepumpernes samlede forbrug skulle følge sammenlignet med det målte forbrug.

3 18 Nuværende (gule) samt nye planlagte (røde) elforbindelser til udlandet. Disse store motorveje for el udgør sammen med de store højspændningsledninger på 132 til 4 kv transmissionsforbindelserne i elsystemet. Mølleparken på Kriegers Flak bliver tilsluttet nettet på Sjællland. Norge Skagarrak 4 Sverige Danmark Holland (Cobra) Nuværende forbindelser Nye samt opgraderede forbindelser Tyskland Tyskl.? Kriegers Flak nere energi-systemet med en stor overkapacitet eller bruge andre dyre løsninger på at opnå balance. Styring af elforbruget kan opnås ved at samle typer af fleksible el-forbrugere i større grupper og få dem til at opføre sig som en samlet enhed ved hjælp af intelligent kontrolteknologi. Et godt eksempel er varmepumper til husopvarmning. I et konkret forsøg med 54 varmepumper i private hjem har man vist, at man kan få disse til at opføre sig som et virtuelt kraftværk. Varmepumperne blev udstyret med effekt-, flow- og temperaturmålere samt en fjernstyring, der kan tænde og slukke for varmepumperne. I forsøget blev varmepumperne styret, så de fulgte en effektreference til det samlede forbrug af de 54 varmepumper. Referencen blev lavet ved midnat for de næste 24 timer. Forbrugerne oplevede ikke ulemper ved, at de populært sagt havde mistet kontrollen med deres Reklamefremstød for dansk Smart Grid I skrivende stund er Benjamin Biegel taget på verdensturne for at fortælle om den danske energimodel hos forskningsinstitutioner og virksomheder i Europa, USA og Asien. Interessen for at høre om den danske energimodel i udlandet skyldes, at man også i andre lande har målsætninger om, at energiforsyningen i et vist omfang skal baseres på vedvarende energikilder. Den danske model for at integrere vedvarende energi i el-systemet kommer til at fremstå som et meget troværdigt bud på en løsning, da den i så høj grad er baseret på rigtige forsøgsresultater fremfor blot at være baseret på koncepter og simuleringer. Initiativet til reklamefremstødet kommer fra Jakob Stoustrup, der for tiden har orlov fra sit professorat ved Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet for at lede en stor satsning på Smart Grid forskning i USA for virksomheden Batelle og det amerikanske energiministerium. Kampagnen er udover Aalborg Universitet støttet af den danske ipower-platform (en strategisk platform for samarbejde om Smart Grid teknologi mellem universiteter og virksomheder) samt en lang række private fonde. varmepumper. Og algoritmerne brugt til styringen kan let skaleres, så det er i princippet lige meget, om det er 54 eller 1. varmepumper, der bliver styret på denne måde. Der findes mange kilder til denne form for fleksibilitet i elforbruget, som her er demonstreret ved hjælp af varmepumper. Andre muligheder er kølesystemer i supermarkeder, pumpeanlæg, industriprocesser, elbiler mm. Men det kræver dog, at enhederne er tilpassede, så de let kan tilgås og det må ikke kræve, at der installeres en masse hardware på de enkelte enheder. I den forbindelse vil man fx kunne udnytte, at moderne termostater allerede i dag kan have indbygget intelligens og kommunikation, så man kan overvåge sit hus. Denne kommunikation og computerkraft kan vi altså få gratis. Skru op og ned for vindmøllerne Som nævnt kan et el-system med meget vindenergi ikke på produktionssiden skrue op efter behovet på samme måde som et konventionelt el-system. Men i et vist omfang kan man også godt regulere produktionen af vind og bruge det til at bringe balance i det fremtidige el-system. I dag tilstræbes det, at vindmøllerne hele tiden producerer så meget energi som muligt. I et fremtidigt system vil det dog give god mening, hvis man løbende skruer op og ned for vindproduktionen afhængig af det samlede systems krav. Allerede idag med en gennesnitsværdi på 33 % vind i systemet ser vi situationer, hvor der er over 1 % vind, hvilket nogle gange også resulterer i negative elpriser. Eftersom mængden af vind skal øges over den kommende årrække må man forvente dette vil ske oftere. Derfor er det oplagt i fremtiden at bruge vindproduktionen som systemstabiliserende element. Det giver derfor god mening at arbejde på at finde de nødvendige tekniske løsninger samt at undersøge, hvordan vindmølle-støtteordningerne på en fordelagtig måde kan understøtte dette.

4 19 Figuren viser udviklingen i det danske elektriske system fra 1985 til 214. I 1985 stod 16 centrale kraftværker for langt størstedelen af elproduktionen. I dag er de 16 centrale kraftværker suppleret af mere end 6 lokale kraft/ varmeværker og ca. 6. vindmøller Centrale kraft-varmeværker Decentrale kraft-varmeværker Vindmøller 214 Centrale kraft-varmeværker Decentrale kraft-varmeværker Vindmøller Uforudsigelig vindenergi Spotpris [ /MWh] Juni Dato Figuren viser en af konsekvenserne af at have meget og uforudsigelig vindenergi i el-systemet, nemlig at prisen på el (de såkaldte spotpriser) kan variere meget og meget pludseligt. Den normale pris ligger omkring 3 euro/mwh, og figuren til venstre viser en situation fra juni 213, hvor elprisen hoppede op til 2. euro/mwh pga. meget lav vindproduktion samtidig med, at der var meget lidt fri Spotpris [ /MWh] December Dato kapacitet i transmissions-kablerne til vore nabolande. Omvendt droppede priserne kraftigt i juledagene, hvor et lavt strømforbrug pga. julen faldt sammen med en høj vindproduktion og stor produktion af el fra kraftvarmeværkerne, fordi vejret var koldt. Negative spotpriser betyder i realiteten, at producenterne af energi skal betale for at komme af med strømmen Endnu et eksempel på udfordringerne ved at integrere vindenergi i et el-system produktionen af vind kan ændre sig meget pludseligt. Figuren viser vindproduktionen over 4 dage i oktober 213, da oktober-stormen ramte Danmark, hvilket fik et stort antal vindmøller til at lukke ned. Resultatet var, at over et tidsrum på kun to timer faldt el-produktionen med mere end 2. MW (svarende til ca. 45 % af elforbruget). Produktion fra vindmøller (MW) : 28. : 28. 6: : 18: Dato og tid : Oktober 213 6: 12:

5 2 Havvindmøller her et foto af møllerne i vindmølleparken Rødsand 2 Foto: Colourbox Forslag til videre læsning Se hele Benjamin Biegels præsenta on, som han rejser rundt i verden med: smartgriddenmark.com Energistyrelsens energiscenarier for 235 og 25 (fra maj 214). dk/fi les/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/energianalyser/nyeste/energiscenarier_-_analyse_214_ web.pdf Styring af varmepumper som virtuelt kraftværk ing.dk/artikel/saadan-bliver-smaa-varmepumpertil-et-stort-virtuelt-kraftvaerk Klima-, Energi- og Bygningsministeriets Smart- Grid strategi sites/kebmin.dk/fi les/ klima-energi-bygningspolitik/dansk-klimaenergi-bygningspolitik/ energiforsyning-effektivitet/smart/smart%2 grid-strategi%2web%2 opslag.pdf Dansk Energi og Energinet.dk s Smart Grid 2. rapport association.com/theme/ SmartGrid2.aspx Nyeng, P. (27): Fremtidens intelligente elsystem: Aktuel Naturvidenskab nr. 6. (Her kan man læse mere om elsystemets opbygning, om elpriser og om store strømafbrydelser). Rent teknisk har man demonstreret, at det i dag er muligt at ændre en vindmølleparks elproduktion med 5-minutters interval. I det fremtidige danske smart grid kan det måske være ønskeligt, at vindmøllerne kan levere endnu hurtigere ydelser fx på sekund-niveau, hvilket vil kræve ny teknologi for kommunikation og styring af vindmøllerne. Transmission og lagring Fleksibelt elforbrug og op- og nedregulering af produktionen af vindmøllestrøm har nogle naturlige begrænsninger. Man kan således ikke udskyde et forbrug af el i flere dage, men typisk kun i et antal timer, og at justere på vindproduktion kræver i sagens natur, at det blæser. For at få det fossilfrie 25-puslespil til at gå op, må der yderligere nogle investeringer til på den lange bane. En del af løsningen går ud på at udnytte den grønne bedre. Ved at omdanne til brint (H 2 ) kan vi få mere energi ud af n. Gas er en god kilde til at balancere el-systemet, da gas kan bruges i gasturbiner, som hurtigt kan op- og nedregulere produktionen og dermed hjælpe med at kompensere for selv meget hurtige fluktuationer i systemet. Man kan også berige denne gas (H 2 ) til methan (CH 4 ), som kan gemmes i vores eksisterende naturgas-infrastruktur. Det gør, at vi kan gemme store mængder gas over længere tid og bruge den, når vi har brug for den fx hvis vi har en hel uge uden vind. Den danske gas-infrastruktur (inklusiv gaslagre) er allerede betalt, og derfor er det meget attraktivt at udnytte det. Desuden er det interessant, at Energinet.dk, som er ansvarlig for systemstabilitet i det danske el-net, også ejer og driver gasnettet. Så det er oplagt at bruge denne synergi. Endelig kan man også udnytte gassen i transportsektoren. Alt i alt er der mange måder at bruge meget bedre på end bare at brænde det af i et kraftvarmeværk. Derudover er det også vigtigt, at der er en tilstrækkelig kapacitet (dvs. tilstrækkeligt store elkabler) til at kunne udveksle energi med vore nabolande. Vore nabolande har et anderledes energimix (fx en stor del vandkraft i Norge og Sverige), og energi udveksles derfor mellem landene, når der er overskud/ underskud af el. En vindfront vil også ramme lande på forskellige tidspunkter, og her kan en tilstrækkelig transmissionskapacitet hjælpe med at sende vindstrømmen derhen, hvor der er mest brug for den. I Danmark er vi allerede i gang med at udvide transmissionsforbindelserne til udlandet, og flere forbindelser er planlagt. Når kulkraftværkerne udfases Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne, at det er besluttet at udfase de konventionelle kraftværker, der er baseret på fossile brændstoffer, så det sidste danske kulkraftværk skal være lukket ned i år 23. Flere værker er allerede lukkede eller omdannet til -kraftværker. Udfordringen ved det er, at vi så ikke længere har disse store kraftværker til at kunne lever store mængder strøm, når der akut er brug for det. De nye -anlæg kan for så vidt godt være store værker, men de er dyre i drift, fordi er dyrt, og derfor vil de kun operere i peak hours (dvs. når der er stort elforbrug eller lav vindproduktion og derved høje elpriser). I de timer, hvor værkerne ikke er i drift, er der altså brug for alternativer til at stabilisere systemet. Derfor er det interessant i stedet at mobilisere forbruget og regulere vindproduktionen til at levere sådanne balanceydelser sådan som det er beskrevet ovenfor. Og alt peger på, at det faktisk vil kunne lade sig gøre.

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? UDFORDRINGERNE ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De 18-25 årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13 V I N T e r 2 0 0 9 Vi skal bruge mere vind-strøm Tema om CO 2 -reduktion side 5-11 Red verden og bliv rig Interview med Tor Nørretranders side 18-22 Nøj, hvor sejt! Populært åbent hus på Den elektriske

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere