Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K"

Transkript

1 Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og lov om kommunal fjernkøling (gennemførelse af EU s energieffektivitetsdirektiv m.v.) I forhold til ovennævnte høringsudkast, fremsendt d. 18. november 2013, har Fjernvarmeindustrien nedenstående kommentarer til videre behandling. Vi har bl.a. fået direkte input fra Fjernvarme Fyn, Affald Varme Århus, Ålborg Forsyning, Høje Tåstrup Fjernvarme og Rambøll. Herudover er høringssvaret gennemlæst af Frederiksberg Forsyning, ABB og Cowi. 1 Lov om fremme af besparelser i energiforbruget 2 Lov om varmeforsyning Pkt. 2 - tolkning: Lovforslaget medfører at fjernvarmeselskaber, jf. lov om varmeforsyning, kan investere i kompressionsvarmepumper til samproduktion af varme og køling. Renée van Naerssen fra Energistyrelsen, har telefonisk bekræftet, at hensigten er, at fjernvarmeselskabet som investerer i en kompressionsvarmepumpe også har rettighed til at medtage omkostningen til at investere i fjernkølingens infrastruktur (fjernkølerør og køleakkumulator). Pkt. 2 - Overordnede kommentarer: I EU s energieffektiviseringsdirektiv og VE direktivet sidestilles fjernvarme og fjernkøling. Lovforslaget er således et tegn på en positiv udvikling og intention, som umiddelbart sidestiller de to forsyningsformer, men det vil ikke medføre nogen væsentlig udbredelse af fjernkøling i Danmark, af følgende grunde: 1) Lovforslaget kan tolkes, så det begrænser teknologianvendelse (til kompressionsvarmepumper). Teknologivalg bør være frit og bør facilitere kendte og potentielt nye produktionsmuligheder, hvilket vil fremme innovation og energieffektivitet. 2) Forbruger- samt kommunalt ejede selskaber, der i dag er skattefritaget, kan fortsat ikke drive fjernkøling, idet de vil miste deres skattefritagelse. Valg af selskabsstruktur og -opdeling (regnskaber) bør være frit for at facilitere et bredt fjernkølings udbredelsespotentiale. 3) Den største barriere er fortsat finansiering af fjernkøling. Lovgivningen bør ændres, således at fjernvarmeselskaber i højere grad har mulighed for at få kommunal garantistillelse.

2 Pkt. 2 - Supplerende argumentation: Der er mange synergier ved at samme selskab anlægger og driver fjernvarme og fjernkøling til samme kunde med både varme- og kølebehov. Derfor er det vigtigt køleforsyningsanlæg omfattes af projektbekendtgørelsen helt analogt til varmeforsyningsanlæg og, at alle fjernvarmeselskaber får mulighed for at anlægge både køleproduktionsanlæg, akkumuleringstanke og fjernkøleledningsnet som en selvstændig aktivitet, der skal hvile i sig selv på længere sigt. For varmeforbrugerne vil der i kraft af synergifordelene være gode muligheder for at få reduceret varmeprisen på længere sigt, selvom økonomien i fjernkøling og fjernvarme holdes adskilt, og hver især hviler i sig selv. I et multiforsyningsselskab, hvor man har separate budgetter for vand, spildevand og fjernvarme, vil fjernkøling blot være endnu en forsyningsform. Da fjernvarme og fjernkøling er to sider af samme sag og nært beslægtede kan man endda argumentere for, at fjernkølingen bør kunne være en del af fjernvarmens økonomi, ligesom det er tilfældet med andre aktiviteter, som eksempelvis at eje et kraftvarmeværk. Pkt. 2 Begrænser fjernkølingens potentiale nationalt samt på eksportmarkederne: Fjernvarmebranchens interesse er, at sikre at Danmark får etableret fjernkøling til gavn for lokale arbejdspladser, eksport og miljø. Danmark halter langt efter vores nabolande, hvor især Sverige har etableret store fjernkølingsanlæg, men også Norge, Finland, Tyskland og Frankrig har etableret væsentlig fjernkølingskapacitet. Man kan derfor foranlediges til at stille spørgsmålstegn I forhold til fjernkølingens udbredelse og -potentiale i Danmark? - Hvorfor skulle der være større potentiale for fjernkøling i Norge, Sverige og Finland, som alle er sammenlignelige markeder? De fleste store bygninger og offentlige indendørsarealer, såsom shopping centre, hospitaler, hoteller, supermarkeder og lufthavne, er i dag nedkølet ved hjælp af aircondition eller såkaldt komfortkøling. Og forbruget er hastigt stigende. Ifølge den europæiske brancheorganisation Euroheat & Power har 40 procent af alle kommercielle og offentlige bygninger i Europa køling, og ifølge EU s egne prognoser i EU Energy Trends 2030 vil forbruget af aircondition stige med 50 procent frem mod 2020! En række europæiske lande, med Sverige i front, har vist, at der er store energibesparelser at hente ved at satse på fjernkøling og ved systematisk at udnytte muligheden for at bruge fjernvarme-teknologi til distribution af koldt vand. I dag dækker fjernkøling 39 procent af Sveriges behov for køling. Til sammenligning er tallet kun 4 procent i Danmark. Det giver underleverandører i vores nabolande, bedre grundlag for at samle erfaringer op, som kan anvendes til eksportmarkedet, så lige nu er det svenskerne, der løber med ordrerne til udlandet. For Danmark repræsenterer fjernkøling således et stort eksportpotentiale. Den danske fjernvarmeindustri er førende på sit felt, netop fordi de danske virksomheder er så store på hjemmemarkedet. Inden for fjernkøling foretages der i disse år store investeringer i mange europæiske lande, men især USA, Japan og Korea er langt fremme med fjernkøling. Der er ligeledes et kæmpe markedspotentiale for fjernkøling i Mellemøsten. De danske virksomheder går glip af disse eksportmuligheder, idet der er mangel på referenceprojekter i Danmark, fordi rammebetingelserne ikke er på plads og det betyder mangel på ordrer. Kommer rammebetingelserne derimod på plads, kan der skabes tusindvis af arbejdspladser På baggrund af spørgsmålet omkring fjernvarmens udbredelse og potentiale i Danmark, har Energistyrelsen netop igangsat en undersøgelse af potentialet for fjernkøling og dennes synergi med fjernvarme i Danmark. Resultat heraf (rapport) ventes at foreligge i februar måned I tillæg til dette er der planlagt en række møder, hvor eksisterende lovgivningstekniske barrierer for fjernkølingens udbredelse ift. det danske potentiale bliver drøftet mellem Energistyrelsen og fjernvarme/kølesektoren. Dette analysearbejde og relaterede drøftelser bør færdiggøres, før et substantielt gennemarbejdet lovgivningsforslag potentielt bør/kan implementeres. Umiddelbart burde

3 det være realistisk, at et sådant forslag kunne udarbejdes og implementeres i dansk lovgivning indenfor de gældende frister i EU s energieffektiviseringsdirektiv, som er d. 5. juni Pkt. 2 Lovgivningstekniske begrænsninger: En åbenlys udfordring for fjernkølingens udbredelse i Danmark, er de lovmæssige reguleringsprincipper. I ovennævnte lande reguleres de to forsyningsformer efter ens principper, hvorimod fjernvarme og fjernkøling i Danmark er reguleret efter hhv. hvile-i-sig-selv-princippet og efter markedsmæssige vilkår. Lov om fjernvarmeforsyning regulerer fjernvarme efter hvile-i-sig-selv princippet og lov om fjernkøling er for kommunale fjernkølingsanlæg reguleret efter markedsmæssige vilkår. Forskellen i de lovmæssige reguleringsprincipper medfører forvirring og usikkerheder i forhold til bl.a. selskabskonstruktioner. En direkte konsekvensen heraf bliver, at det praktisk talt er umuligt at finansiere en udbygning/etablering af fjernkølingen i Danmark ift. det (forventeligt) store potentiale der er - eller en given specifik business case. En umiddelbar løsning på ovenstående kan være at fjernkøling skal reguleres efter samme principper som fjernvarme. Dvs. Lov om fjernkøling indskrives i Lov om varmeforsyning (som så skal ændres til Lov om fjernvarme og fjernkøling ). Hermed får kommunerne ansvar for at godkende fjernkølingsprojekterne samt for udstedelse af eventuelle lånegarantier (på lige fod med andre investeringer i f.eks. kraftværkssektoren). Vurdering og evaluering af rentabilitet og risici skal i den konkrete og enkeltstående sag, således bero på den specifikke business case og forretningsplan. Lov om Varmeforsyning er i forvejen indrettet til at håndtere samproduktion af el og varme og samproduktion af el, varme og affaldsbehandling. Et fjernvarmeselskab kan således eje og drive et kraftvarmeværk. El er på markedsvilkår i kraft af at vi er med i et sammenhængende net. Fjernvarme, fjernkøling og affaldsbehandling er afgrænset til de lokale områder, og loven anviser principper for hvordan fælles omkostninger mellem to produkter deles efter rimelige driftsøkonomiske principper. Det virker udmærket og fremmer en effektiv kraftvarmeproduktion og udnyttelse af affaldsvarme til glæde for både elforbrugerne, varmeforbrugerne og affaldskunderne. Køling hører naturligt hjemme her og har i fremtidens energisystem mindst lige så meget til fælles med fjernvarme som el og affald. Pkt. 2 Konklusion/sammenfatning: Konklusionen i forhold til lovforslaget er, at det muligvis gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets EU direktiv om energieffektivitet, men det indebærer ikke hensyntagen til regeringens initiativer fra vækstplan for energi og klima Oktober 2013, hvor der fra regeringens side er ytret intention om at samarbejde med sektoren om at identificere og fjerne praktiske barrierer for at fjernkøling på markedsmæssige vilkår kan udvikle sig i passende samspil med fjernvarmesektoren. Derfor ser Fjernvarmeindustrien frem til, at nævnte analyser og rapport(er) for fjerkølingspotentialet i Danmark foreligger, samt herefter at drøfte et mere gennemgribende lovforslag med Energistyrelsen. Ud over det konkrete høringsforslag til ændring af Lov om varmeforsyning, rejser Fjernvarmeindustrien følgende problematikker: Projektbekendtgørelsens 13 og 14: 13 og 14 i projektbekendtgørelsen kan misforstås. De kan umiddelbart forstås således, at de udelukker varmepumper herunder kølekompressorer i de store kraftvarmesystemer. Formuleringen stammer fra den tid, hvor man kun havde kraftvarme som effektiv energikilde, og det har næppe været meningen, at den skulle blokere for næsten lige så effektive energikilder som store varmepumper, der kan sættes i drift, når elpriserne er lave og de store kraftværker får længere udetid. Det synes at være underforstået, at man i de store kraftvarmesystemer skal udnytte muligheden for at brændsler

4 (fossilt brændsel såvel som biomasse og affald) på grund af storskalafordelen kan udnyttes mere effektivt til varmeproduktion i kraftvarmeanlæg end i kedler. For at undgå misforståelser kunne man ændre 13 til følgende: Ved etablering af produktionsanlæg baseret på brændsler til levering af opvarmet. I forhold til udrulningen af fjernkøling i de centrale fjernvarmeområder, er der en udfordring jf. projektbekendtgørelsens 13. Ifølge bekendtgørelsen skal alle nye anlæg over 1 MW i de centrale fjernvarmeområder være udformet som kraftvarmeanlæg med mindre der er tale om spids- og reservelastenheder. Det giver problemer, både i forhold til varmepumper, geotermi og indretningen af et fleksibelt fjernvarmesystem helt generelt, der matcher fremtidens udfordringer med store vindandele i energiforsyningen. Selvom ændringerne i fjernkølingsloven og varmeforsyningsloven gør det muligt for varmeselskaberne at etablere kølekompressorer, så skal projektbekendtgørelsen ændres, hvis der i de centrale områder skal være mulighed for at tilslutte den øgede effekt til fjernvarmesystemerne (ellers giver det ikke mening). Varmeforsyningslovens 2 stk.2: Grænsen for kollektive varmeforsyningsanlæg og dermed grænsen for dispensation i forhold til projektbekendtgørelsen, var i den første Varmeforsyningslov 1 MW, men den blev senere ændret til 0,25 MW. Nu kommer grænsen til at gælde også for kølekompressorer, der kan levere varme. I den forbindelse bør Energistyrelsen overveje, om ikke grænsen bør sænkes endnu engang for at tage højde for de nye forhold, der gælder for opvarmning og køling. Hvad angår køling, så er der mange kølekompressoranlæg med en kapacitet lidt under 0,25 MW, hvor der kunne være behov for at sikre en samlet samfundsøkonomisk løsning for køling og opvarmning, eksempelvis at fremme samfundsøkonomisk udnyttelse af kølevarme i kollektive varmesystemer. Af hensyn til at fremme den samfundsøkonomiske optimering af køleanlæg ville det være hensigtsmæssigt at sænke grænsen til 125 kw Hvad angår opvarmning, så har udviklingen i varmebehovet betydet, at typiske nye bebyggelser på eksempelvis 50 rækkehuse eller lejligheder, der tidligere faldt ind under grænsen for kollektive varmeforsyningsanlæg, nu falder langt under grænsen på 250 kw. En bebyggelse på eksempelvis 50 kædehuse med et behov på 5 MWh pr hus har et samlet varmebehov på 2500 MWh og typisk en samlet kapacitet på 250 MWh/2.000 timer = 125 kw. Man kan i kommunerne og i fjernvarmeselskaberne i dag observere, at flere nye bebyggelser på lidt mindre end 250 kw af uransagelige grunde ikke får fjernvarme, selv om fjernvarme er det mest økonomiske alternativ for samfundet og for brugerne iht. godkendt projektforslag for fjernvarme. Der er endda et eksempel på, at en rådgiver har reduceret det beregnede behov til 249 kw, hvorefter der skulle gives dispensation, så bygherren kunne få lov til at installere en grundvandsvarmepumpe uden projektforslag, selv om der var godkendt projektforslag for samfundsøkonomisk fordelagtig fjernvarme. Dette er yderligere problematisk, da statistisk materiale note 1 fra tænketanken Grøn Energi påviser, at man med de teoretiske beregninger af nybyggeriets varmebehov og kapacitetsbehov ofte undervurderer det faktiske behov. I mange byudviklingsområder fylder 50 rækkehuse relativt meget og flere af den slags dispensationer og uklare beslutninger skaber usikkerhed for fjernvarmeselskabet, der skal investerer i nye ledninger i tillid til godkendte projektforslag og lokalplanens bestemmelser om kollektiv varmeforsyning. For at tage højde for disse nye forhold vil det være en god ide at sænke grænsen til 125 kw for godkendelsespligtige anlæg til opvarmning og køling. Note 1: Jf. Analyse vedr. Risiko for fejlvurdering af fremtidens energiforbrug på følgende link. Risiko%20for%20fejlvurdering%20af%20fremtidens%20energiforbrug.aspx

5 Køleakkumuleringstank I projektbekendtgørelsen nævnes ikke varmeakkumulatorer specifikt. Det kan skabe tvivl om de er indeholdt i den generelle formulering om net, pumper mv. En køleakkumuleringstank vil i normale tilfælde, hvor der er plads nok, være en naturlig supplerende anlægsdel til en kompressionsvarmepumpe, der producerer køling og varme. Formålet er dels at reducere behovet for kølekompressorkapacitet, dels give kompressoren mulighed for at flytte elforbruget fra dagtimer med høje elpriser til flere nattetimer med lave elpriser, hvorved den bidrager til at integrere vindenergi i energisystemet. For at undgå tvivl bør kølekompressorer fremhæves specifikt som et kollektivt varmeforsyningsanlæg, de det indgår i optimeringen af varmeproduktionen fra kølekompressoren. 3 Lov om elforsyning 4 Lov om kommunal fjernkøling (lov om fjernkøling) Jf. kommentarer til lov om varmeforsyning. 5 Ikrafttræden Best regards Ricky Bjørkvik Export Manager Promoting district energy for a green city development Stæhr Johansens Vej 38 DK-2000 Frederiksberg Mobile:

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere