Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007

2 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner og Vestsjællands Amt, der pr. 1. januar 2007 sammenlægges til Holbæk Kommune. Aftalen er udarbejdet i overensstemmelse med Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 4. udgave fra 2005 med bilag og protokollater. Aftalen har til formål, at være en klar fælles ramme for MED-systemet i Holbæk Kommune. Herudover skal overenskomsters bestemmelser om tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljøloven og de dertil hørende bekendtgørelser overholdes. Det samme gælder Lov nr. 166 af 14.marts 2001 og elevers og studerendes undervisningsmiljø samt Lov nr. 485 af 7. juni 2006 om børnemiljø i dagtilbud. Den nye Holbæk Kommune har valgt at anvende MED-systemet, hvor arbejdsmiljø- og samarbejdsspørgsmål behandles i et et-strenget system. Ved at bruge MED som et samlet forum for medarbejderindflydelse, sikkerhed og arbejdsmiljø, sikres det at der kommer en naturlig sammenhæng og dialog om de emner, der tilsammen har stor indflydelse på den enkeltes arbejdssituation. Forhandlingsudvalget, Holbæk Kommune, november 2006 Side 2

3 Indhold Kapitel 1 1: Aftalens område... side 4 2: Formål... side 4 3: Form og struktur, herunder Hovedudvalgets opbygning... side 4 4: Kompetence... side 5 Kapitel 2 5: Medindflydelse og medbestemmelse... side 6 6: Information og drøftelse... side 6 7: Retningslinier... side 7 8: Hovedudvalgets opgaver m.v.... side 8 9: MED-udvalgenes opgaver... side 9 10: MED-grupper... side 9 Kapitel 3 11: Det generelle sikkerhedsarbejde... side 10 12: Sikkerhedsgruppens sammensætning og opgaver... side 11 13: Valg af sikkerhedsgruppe i enhederne... side 11 Kapitel 4 14: Valg af tillidsrepræsentanter... side 12 15: Tillidsrepræsentantens opgaver... side 12 16: Valg fællestillidsrepræsentanter... side 13 17: Valg af suppleant (stedfortræder)... side 14 18: Tillidsvalgtes vilkår... side 14 19: Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v.... side 15 20: Afskedigelse af tillidsvalgte medarbejdere... side 15 Kapitel 5 21: Ikrafttræden m.v.... side 16 Ordforklaring: Ordet enhed anvendes i denne aftale som betegnelse for de respektive chefområder, der fremgår af organisationsdiagrammet i bilag 1. Ved enhed forstås ligeledes en skole eller en daginstitution og på sigt en enhedsinstitution. Side 3

4 Kapitel 1 1 Aftalens område Aftalen gælder for alle ansatte ved Holbæk Kommune. Aftalen omfatter endvidere de selvejende institutioner, som Holbæk Kommune har indgået driftsoverenskomst med. 2 Formål Formålet med aftalen er at skabe det bedste grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere samt skabe sikre og sunde arbejdspladser i et og samme system. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Aftalen skal angive vilkår, som gør muligt at udføre arbejdet som medarbejderrepræsentant. 3 Form og struktur I Holbæk Kommune findes følgende struktur: Hovedudvalg: nedsættes efter beskrivelsen i 8 i denne aftale MED-udvalg: skal nedsættes i alle enheder med over 15 ansatte. Herudover kan de enkelte enheder oprette MED-grupper afhængig af enhedens størrelse og evt. geografisk spredning. Personalemøder: I enheder, hvor der er under 15 ansatte skal personalemødet behandle de emner, som ellers skulle have været behandlet i MED-udvalget. Leder og tillidsvalgte i disse enheder har samme roller som i et MED-udvalg. Sikkerhedsgrupper: oprettes i alle enheder Hovedudvalget nedsætter ad hoc grupper ved f.eks. udviklingsopgaver og omlægninger for at leve op til bestemmelserne i protokollatet om information og høring. MED-strukturen er opbygget så den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen, idet den skal afspejle den enkelte arbejdsplads særlige forhold og personalesammensætning. Der skal som minimum oprettes én sikkerhedsgruppe uanset enhedens størrelse. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til enhedens geografi, størrelse eller organisering, kan MED-udvalget oprette flere sikkerhedsgrupper i enheden. Enhedens MED-udvalg sikrer, at enhedens MED-grupper løbende behandler MEDaftalens aftalestof m.v. Side 4

5 Stk. 4 Stk. 5 Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget og MED-udvalgene skal afspejle medarbejdernes faglige organisering og repræsentationen fra sikkerhedsorganisationen. Hovedudvalgets og MED-udvalgenes medarbejderside baseres som hovedregel på tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til enhedens størrelse og organisering, kan der desuden vælges medarbejderrepræsentanter til MED-udvalgene. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter kan der i stedet vælges medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanter sidestilles med tillidsrepræsentanter. Medlemmer af MED-grupper /personalemøder oppebærer ikke TR-beskyttelse. Stk. 6 Hovedudvalget er: øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet i hele kommunen Hovedudvalget sammensættes af: 9 ledelsesrepræsentanter fra ledelsessiden 9 (fælles)tillidsrepræsentanter fra medarbejdersiden 3 sikkerhedsrepræsentanter fra medarbejdersiden Dette sker efter følgende model: 2 fra Direktionen Personalechefen 6 ledelsesrepræsentanter fra de kontraktstyrede enheder, hvoraf 3 repræsenterer sikkerhedsarbejdet 5 tillidsrepræsentanter fra LO 3 tillidsrepræsentanter fra FTF 1 tillidsrepræsentant fra AC 3 sikkerhedsrepræsentanter, hvor følgende fordeling tilstræbes: LO: 1, FTF: 1 og AC: 1 Som tilforordnet deltager i øvrigt den daglige leder for sikkerhedsarbejdet Formanden for Hovedudvalget er Kommunaldirektøren. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget. 4 Kompetence Stk.2 Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds- personale, samarbejde,- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelssn redegøre herfor. På alle niveauer anvendes ledelsesformer, der tilskynder til delegering af ansvar og beføjelser til den enkelte eller til grupper af medarbejdere, således at de ansatte er medbestemmende ved udformningen af deres egen arbejdssituation og ved arbejdstilrettelæggelsen. Side 5

6 Kapitel 2 5 Medindflydelse og medbestemmelse Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der på alle niveauer er gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. I Holbæk Kommune betyder medindflydelse, at ledelsens beslutninger træffes efter forudgående drøftelse med medarbejderne. I de situationer, hvor der er medbestemmelse forudsættes beslutninger truffet i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere. Realiseringen af medindflydelse og medbestemmelse kræver åbenhed, tillid og gensidig respekt samt engagement og vilje til samarbejde fra begge sider. Konkret betyder det: at alle ledelsesniveauer informerer om væsentlige forhold for medarbejdere at tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter informerer ledelsen om relevante forhold vedr. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold at tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter er medbestemmende ved udarbejdelse af procedurer for fastsættelse af retningslinier om arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold at ledelse og tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter har mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler Hovedudvalgets medlemmer kan fremsætte dagsordenspunkter til Hovedudvalget. Ledersiden, medarbejdersiden, det samlede MED-udvalg og sikkerhedsgruppen i enhederne kan fremsætte dagsordenspunkter til Hovedudvalget. Stk. 4 Alle medlemmer af Hovedudvalg og MED-udvalg samt øvrige tillidsvalgte og ledelsesrepræsentanter skal gennemgå den til enhver tid gældende MED-uddannelse, medmindre de på tidspunktet før deres valg eller udpegning, allerede er i besiddelse heraf. 6 Information og drøftelse Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Ledelsen skal ved hvert ordinært møde informere om politiske og administrative forslag og beslutninger vedr. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold skal drøftes hvis ledelse eller tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter ønsker det. Side 6

7 Stk. 4 Lederne på de forskellige ledelsesniveauer er ansvarlige for, at informationer fra eget MED-udvalg, egen sikkerhedsgruppe og Hovedudvalget er tilgængelig for samtlige medarbejdere. De enkelte enheder skal udarbejde skriftlige dagsordener og referater på MEDudvalgsmøder og sikkerhedsgruppemøder. Dagsordener og referater fra Hovedudvalgets møder lægges på Holbæk Kommunes intranet. 7 Retningslinier Når ledelsessiden eller medarbejdersiden ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på at fastlægge retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. I Hovedudvalget drøftes retningslinier for hvordan opgaver på arbejdsmiljøområdet udføres, herunder planlægning, kontrol og vurdering af Holbæk Kommunes sikkerheds- og sundhedsforhold. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af: budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik de overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere herunder generel uddannelsesplanlægning større rationaliserings- og omstillingsprojekter Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givent område, skal ledersiden, hvis medarbejdersiden fremsætter ønske om det, redegøre for, hvordan lederen/ledelsen fremover vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at være loyale overfor disse. Retningslinier, som er aftalt i henhold til, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer Stk.7 Alle retningslinier udformes skriftligt. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal ledersiden og medarbejdersiden gennem forhandling søge at gennemføre ændringer af retningslinierne. Side 7

8 8 Hovedudvalget Hovedudvalgets opgaver er: at forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler vedrørende arbejds-, personale- og samarbejdsforhold samt arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser (se yderligere beskrivelse under 11). at planlægge, koordinere, prioritere og følge op på arbejdsmiljøopgaver på tværs af organisationen at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke retningslinier aftalt i Hovedudvalget at fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser herom at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedr. rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter at udarbejde en tidsplan for årsaktiviteter i Holbæk Kommune at planlægge og sikre gennemførelse af uddannelse i MED-systemet med undervisere tilmeldt det centrale uddannelseskorps. at evaluere den gennemførte uddannelse i MED-systemet fastlægge retningslinier for kompetenceudvikling Hovedudvalget afholder 2 gange årligt dialogmøder med økonomiudvalget med henblik på drøftelse af de dele af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Holbæk Kommune, herunder drøftelse af lønpolitik. Derudover skal Hovedudvalget mindst 2 gange årligt holde samlet møde med samtlige sikkerhedsgrupper. Hovedudvalget afholder møde hver 2. måned. Medlemmer af udvalget skal have tilsendt dagsordnen senest 10 dage før mødet. På samme tidspunkt kan øvrige ansatte læse dagsordenen på nettet. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formand eller næstformand skønner det nødvendigt eller mindst 3 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring herom. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. Der udarbejdes referat af møderne. Personaleafdelingen er sekretariat for udvalget. Sekretæren deltager som referent ved møderne. Inden offentliggørelse godkendes referat af formand og næstformand. Referatet sendes til medlemmerne og offentliggøres i øvrigt på intranettet. Referatet skal være så fyldestgørende, at det afspejler de drøftelser, der har været på mødet. Side 8

9 9 MED-udvalg MED-udvalgets opgaver er: at fastlægge lokale retningslinier vedr. arbejds-, personale- og samarbejdsforhold i enheden at inddrage sikkerhedsgruppens aktiviteter i enhedens øvrige aktiviteter at behandle de forslag, som kommer i høring Ledelse og medarbejdere skal ikke nødvendigvis være repræsenteret med samme antal medlemmer. Dog må der ikke være flertal hos ledelsen. Antallet af medlemmer i enhedens MED-udvalg skal udgøre minimum 5 og maksimum 11 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være sikkerhedsrepræsentant. Der afholdes valg til MED-udvalgene i ulige år. Valgperioden er således 2 år. Stk.3 Den daglige leder er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat fra møderne. Den enkelte enhed aftaler selv evt. i form af en forretningsorden mødeform, mødehyppighed, struktur og indhold. Der udarbejdes referat af møderne, som lægges på enhedens intranet. 10 MED-grupper Stk.1 Stk.2. MED-grupper tænkes primært anvendt i enhedsinstitutioner og enheder, der har stor geografisk spredning, som f.eks. Socialcentret og Hjemmeplejen. Formålet med MEDgrupper er at sikre, at alle medarbejdere i Holbæk Kommune får informationer, medindflydelse og medbestemmelse. Alle medarbejdere skal deltage i en MED-gruppe. Den enkelte enhed beslutter selv hvor mange MED-grupper, der skal etableres Side 9

10 Kapitel 3 11 Det generelle sikkerhedsarbejde i Hovedudvalgets regi Hovedudvalgets opgaver vedr. sikkerhed og sundhed er følgende: planlægning, ledelse og koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet Udarbejdelse og evaluering af arbejdsmiljøpolitik Løbende prioritere indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Sikre rammerne for, at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet Udarbejde plan over sikkerhedsorganisationens opbygning Samtlige medlemmer af hovedudvalget skal have gennemført den obligatoriske sikkerhedsuddannelse I Holbæk Kommune betyder det at: Daglig sikkerhedsleders opgaver er: at være garant for et fortsat fokus på forebyggelse og forbedring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Holbæk Kommune at organisere og koordinere det samlede sikkerhedsarbejde i Holbæk Kommune at holde Hovedudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet Personaleafdelingen har et arbejdsmiljøteam, hvis opgaver er: at iværksætte og gennemføre arbejdsmiljøforbedrende initiativer at yde konsulentbistand i alle arbejdsmiljøspørgsmål at arrangere kurser og konferencer for sikkerhedsorganisationen at forestå implementeringen af den vedtagne arbejdsmiljøpolitik Stk. 4 Ovennævnte afdeling udarbejder årligt: en opgørelse over og analyse af arbejdsulykker en plan for gennemførelsen af de af Hovedudvalget prioriterede indsatsområder for det kommende år årlig arbejdsmiljøredegørelse Side 10

11 12 Sikkerhedsgruppens sammensætning og opgaver Lederen af en enhed eller en af denne udpeget person med ledelseskompetence skal sammen med den valgte sikkerhedsrepræsentant danne en sikkerhedsgruppe. Sikkerhedsgruppens opgaver er følgende: kontrol med, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige påvirkning af den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed orientering af de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed deltagelse i enhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder deltagelse i arbejdspladsvurdering (APV) være kontakt mellem de ansatte og Hovedudvalget holde Hovedudvalget orienteret om arbejdsmiljømæssige problemer Sikkerhedsgruppernes medlemmer skal følge de obligatoriske kurser, som følger arbejdsmiljøloven. Efter anmodning til den nærmeste leder, får sikkerhedsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed uden løn til deltagelse i andre relevante kurser. 13 Valg af sikkerhedsgruppe i enhederne En sikkerhedsgruppe består af: én lederrepræsentant, der udpeges blandt lederne i enheden én sikkerhedsrepræsentant, der vælges blandt alle medarbejdere i enheden. Enhedens sikkerhedsrepræsentant vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til Holbæk Kommune. Elever og lærlinge er ikke valgbare. Enhedens leder anmelder valget skriftligt til Holbæk Kommune, Personaleafdelingen, samt til den valgtes faglige organisation. Valgperioden er 2 år. En sikkerhedsrepræsentant oppebærer samme ansættelsesretlige beskyttelse som en tillidsrepræsentant. Side 11

12 Kapitel 4 14 Valg af tillidsrepræsentanter Der kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Hvis enhedens medarbejdere og ledelse er enige om det, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. enhed. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 i enheden, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe i en anden enhed i Holbæk Kommune eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe i enheden. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til Holbæk Kommune. Elever og lærlinge er ikke valgbare. Vedkommendes faglige organisation anmelder valget skriftligt til kommunen. Holbæk Kommunes Personaleafdeling er berettiget til over for den faglige organisation at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen af meddelelsen fra den faglige organisation. For at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidshverv bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. 15 Tillidsrepræsentantens opgaver Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin faglige organisation som over for Holbæk Kommune at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt gælder kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt af, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Side 12

13 I Holbæk Kommune betyder det, at tillidsrepræsentanten: varetager interesser for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer, men har samtidig en forpligtelse til at arbejde for helheden i MEDstrukturen. modtager og videregiver information til og fra ledelsen modtager og videregiver information til og fra de medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer modtager og videregiver informationer til og fra tillidsrepræsentantens faglige organisation, herunder deltager i den faglige organisations møder for tillidsrepræsentanter samarbejder og koordinerer med andre tillidsrepræsentanter sikrer gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant forbereder, deltager i og følger op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer forbereder og følger op på møder i MED-udvalg Stk. 4 Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen og tilhørende bekendtgørelser. 16 Valg af fællestillidsrepræsentanter De lokale afdelinger af de faglige organisationer og kommunen, kan aftale at der vælges følgende former for fællestillidsrepræsentant: en fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe med flere tillidsrepræsentanter en fællestillidsrepræsentant for flere overenskomstgrupper fra samme faglige organisation For begge gælder at de skal have ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Holbæk Kommune, Personaleafdelingen underskrevet af mindst én af de berørte tillidsrepræsentanter. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter kan alene finde sted efter lokal aftale Stk. 4 Fællestillidsrepræsentanten varetager ikke anliggender inden for den enkelte tillidsrepræsentants område. Ledelse og de berørte tillidsrepræsentanter kan dog aftale andet, hvis nødvendigt. Fællestillidsrepræsentanten varetager og forhandler fælles spørgsmål for de medarbejdere pågældende repræsenterer. Side 13

14 17 Valg af suppleant (stedfortræder) Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant. Suppleanten er omfattet af bestemmelserne i 18. Under tillidsrepræsentantens, fællestillidsrepræsentantens og medarbejderrepræsentantens fravær på MED-udvalgsmøder og Hovedudvalgsmøder, indtræder suppleanten. 18 Tillidsvalgtes vilkår Varetagelsen af hvervet som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter skal sikres den samme løn- og kompetenceudvikling som øvrige medarbejdere i enheden. Hvis hvervet skal varetages uden for normal arbejdstid, skal dette honoreres med overenskomstmæssig løn. Den tillidsvalgtes enhed yder transportgodtgørelse hvis den tillidsvalgtes område består af flere adskilte arbejdssteder samt hvis den tillidsvalgte tilkaldes uden for normal arbejdstid I begge tilfælde skal aflægges kørselsregnskab over for lederen. Stk. 4 Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og medarbejderrepræsentant skal have den nødvendige tid til varetagelse af hvervet. For tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant aftales den nødvendige tid mellem ledelse og den pågældende repræsentant. Ved uoverensstemmelser forhandles den nødvendige tid med de faglige organisationer. Sikkerhedsrepræsentanter skal have den nødvendige tid til at varetage deres opgaver, jf. arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser. Den aftalte tid skal indregnes i de selvforvaltende enheders arbejdstid og opgaver. Aktiviteter der dækkes af f.eks. AKUT-fonden er ikke omfattet af tidsrammen. Side 14

15 19 Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. Efter anmodning får tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på: deltagelse i tillidsrepræsentantkurser arrangeret af de faglige organisationer udøvelse af hverv, indenfor tillidsrepræsentantens forhandlingsberettigede faglige organisation deltagelse i møder, som arrangeres af de forhandlingsberettigede faglige organisationer for de tillidsrepræsentanter der er valgt i kommunen Stk. 4 Tjenestefrihed til ovennævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommendes faglige organisationer via AKUT-midlerne refunderer lønudgiften til kommunen. Ved opgørelse af tillidsrepræsentantens anciennitet medregnes tjenestefrihed, som er meddelt efter stk. 1. Enhederne indbetaler et beløb pr. præsteret arbejdstime til AKUT-fonden. De indbetalte beløb anvendes af de faglige organisationer til udgifter i forbindelse med uddannelse af kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter. 20 Afskedigelse Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant og medarbejderrepræsentant samt suppleant er omfattet af de særlige bestemmelser om afsked der står i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse 18 I afskedigelsessager skal Personaleafdelingen inddrages. Side 15

16

17 Bilag 1 Eksempel på tidsplan for årsaktiviteter i Holbæk Kommune Aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Visionsplan Mål og rammer Virksomhedsplan Virksomhedsberetning Budget Regnskab Personalepolitik Personalepolitisk regnskab Arbejdspladsvurdering Arbejdsmiljøredegørel se Lønpolitik Politiske dialogmøder Side 17

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter

UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social. 1. Medlemmer og suppleanter Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg UDKAST Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 1. Medlemmer

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

MED-aftale 20. december 2006

MED-aftale 20. december 2006 MED-aftale 20. december 2006 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1: Generelt 1 Aftalens område 03 2 Formål 03 Kapitel 2: Udvalgsstruktur 3 Form og struktur 06 4 Kompetence 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008 for Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse: Sidetal Indledning: Ledelsesvisionen side 1 Værdigrundlaget side 1 Kapitel 1. Område og formål

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse. 16. juni 1999

MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse. 16. juni 1999 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse 16. juni 1999 INDLEDNING Denne lokalaftale er indgået mellem Gentofte Kommunalbestyrelse og de forhandlingsberettigede organisationer,

Læs mere