Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt fra I mellemtiden er prisen for almindeligt medlemskab steget. Der forhandles med Gate 21 om fremtidigt tilhørsforhold. MAG SEO Digitaliseringsplan 2018 Forvaltningen beder KB om frigivelse af rådighedsbeløb i januar mhp. efterfølgende planlagt igangsættelse MAG SEO Handleplan for udbud Det forventes, at den forventede effektivisering fsva vil blive realiseret MAG KDO Moderniseringsinitiativer Udmøntningen er sket i budgettet og de enkelte områder sikrer at initiativerne implementeres. MAG BMO Facility Management Der arbejdes med en plan for, hvordan effektiviseringen kan hentes. BEU BMO Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI) Beløbet er udmøntet i budgettet og tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene. Kommunalbestyrelsen godkendte udmøntningen af de administrative effektiviseringer den 26. februar Partnerskabsaftale med Gate 21 er opsagt med virkning fra den 1. januar I mellemtiden er prisen for almindeligt medlemskab steget. Der forhandles fortsat med Gate 21 om fremtidigt tilhørsforhold. Kommunalbestyrelsen har frigivet rådighedsbeløb og projekterne er igangsat som planlagt Det er fortsat forvaltningens forventning, at den estimerede effektivisering fsva realiseres. Udmøntningen er sket i budgettet og forvaltningen sikrer at initiativerne implementeres. Der arbejdes med en plan for, hvordan effektiviseringen kan hentes. Beløbet er udmøntet i budgettet og tænkes ind i vedligeholdelsesplanerne for beboelsesejendommene UU BUO Effektiv IT-drift Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i itindkøbene. Justeringen i budgettet medtænkes fremadrettet i it-indkøbene. BU BUO Udfasning af Aktuelt drøftelser med udlejer vedr. nedtagning. Pavilloner på Betty Nansens Alle 16 er genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16 alle nedtaget og området er delvist ryddet. BU BUO Køb af Magnoliahuset Ej igangsat Budget til køb i 2020 Budget til køb i BU BUO Køb af idrætsbørnehuset Ingemannsvej Ej igangsat Budget til køb i 2020 Budget til køb i BU BUO Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier BU BUO Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer og medtænkes i analysen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position og medtænkes i analysen vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats for børn og unge i en udsat position Arbejdet er gået i gang. Arbejdet er igangsat BU BUO Tilpasning af Allégårdens budget Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for BMU BMO Udskiftning af beplantning i midterrabatter Ej igangsat Igangsættes i marts/april. Der er indhentet tilbud på opgaven, og arbejdet forventes igangsat ultimo marts BMU BMO Øget busfremkommelighed Forslag til fremkommelighedsprojekter er under Udvalgssag forelægges i 2. kvartal udarbejdelse og sag kommer for udvalg i 1. kvartal. BMU BMO Drift af private arealer Ej igangsat Dialog med private om ophør af drift opstartes i februar. Dialog med private om ophør af drift er iværksat BMU BMO Opsætning af reklamer på Gennemført Sagen genbehandles på BMU d Sagen er vedtaget i KB den stilladser BMU BMO Færdselskampagner, undtagen skolestart Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil. Udmøntet i budgettet og færdselskampagnerne tilpasses hertil Side 1 af 11

2 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser MAG KDO Fortsat styrkelse af erhvervsindsatsen MAG KDO Fortsat iværksættertilbud for virksomheder på Frederiksberg Gennemført Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar 2018 MAG KDO Etablering af kongrespulje Borgmesteren har skrevet til Wonderful Copenhagen om beslutningen. WoCo er blevet bedt om at sende en faktura for indskuddet. MAG SSA Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent) Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal MAG SSA Integrationspolitisk redegørelse Redegørelsen er i gang med at blive konkretiseret og derefter udviklet med henblik på præsentation til konference om integration medio MAG SSA Fremskudt sagsbehandling for hjemløse og udsatte over 30 år MAG SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse (koordineret sagsbehandling) Bevillingen er givet til en videreførsel af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal MAG BMO Hurtigere byggesagsbehandling Der er ansat 3 nye byggesagsbehandlere og der arbejdes på at ansætte to mere. Indsatsen er en videreførsel af den eksisterende styrkede indsats, så medarbejderen er forlænget for to år og aktiviteterne planlagt. Iværksættertilbud er efter udbud forhandlet med en ny operatør og fungerer fra 1. januar Indskud betalt til WoCO Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal Redegørelsen vil blive udarbejdet forår 2018 og vil indgå i arbejdet med udarbejdelsen af den nye integrationspolitik. Bevillingen er givet til en videreførsel af en eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 3. kvartal Der er ansat 5 nye byggesagsbehandlere og dermed er der ansat det antal byggesagsbehandlere, der var målet MAG KDO Styrket fundraising Oplæg under udarbejdelse forventes behandlet i direktionen primo 2018 Oplæg under udarbejdelse forventes behandlet i direktionen april MAG Borgerforslagsordning Juridisk Afdeling har påtaget sig at udarbejde et oplæg. Sag forventes forelagt for Magistraten i Sendes i høring i Ledelsesstaben, når oplægget april 2018 foreligger i udkast UU BUO Idrætslinje og idrætsskole - Under planlægning. Under planlægning profilskole UU BUO Tildeling af vikarmidler til skolerne Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for UU BUO Specialundervisning - yderligere ressourcer til Skolen ved Nordens Plads Igangsættes med skoleåret 2018/19. Igangsættes med skoleåret 2018/ UU BUO Lærerløn Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning med Frederiksberg Aftale vedr. udmøntning indgået med Lærer Forening Frederiksberg Lærer Forening UU BUO Aktivitetspulje til elevråd på hver skole Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for SOU SSA Ældrepakke: Fastholdelse af aktivitet i hjemmeplejen Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resutatrapport. Derudover forventes der at blive fremlagt en statussag forud for budget Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de forventede regnskaber samt resultatrapport. Derudover forventes der at blive fremlagt en statussag forud for budget Side 2 af 11

3 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser SOU SSA Ældrepakke: Tilgængelighed (rehabilitering/kørestole) SOU SSA Ældrepakke: Sociale aktiviteter på plejecentrene SOU SSA Ældrepakke: Tryghed og fællesskaber for ældre i Frederiksberg Kommune SOU SSA Ældrepakke: Kvalitet i mad og måltider SOU SSA Styrket sundhedsfaglig rådgivning af læger på plejecentre SOU SSA Ældrepakke: "Smart Sundhed" - visioner for bedre udnyttelse af sundheds- og velfærdsteknologi SOU SSA Borgerens lokale sundhedsvæsen Der arbejdes i øjeblikket på at fastsætte og vurdere initiativerne og der forventes at kunne gives en staus på dette arbejde i 4. kvartal Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at fastsætte og vurdere initiativerne, og der forventes at kunne gives en status på dette arbejde i 4. kvartal Midlerne er afsat til fastholde indsatserne fra budget Midlerne er afsat til at fastholde 2017, samt at sætte fokus på muligheder for koncerter indsatserne fra budget 2017 samt til at og andre kulturelle oplevelser på tværs af alle sætte fokus på muligheder for koncerter plejecentre. I forbindelse med en samlet politisk og andre kulturelle oplevelser på tværs af statussag for tryghed og fællesskaber vil der blive gjort alle plejecentre. I forbindelse med en status over initiativer og indsatser. samlet politisk statussag for tryghed og fællesskaber vil der blive gjort status over initiativer og indsatser. Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt en samlet statussag for tryghed og fællesskaber mhp. fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover gives der en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler i første halvår Der forelægges en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen" i løbet af Der vil i løbet af 2018 blive fremlagt en samlet statussag for tryghed og fællesskaber mhp. fornyet prioritering af samlet VM-restbeløb for Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover vil der blive givet en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Dette forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj Der forelægges en politisk status i forbindelse med "plan for borgernes lokale sundhedsvæsen", der forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Der gives en status i 2. kvartal Der gives en status i sagen vedr. "Smart Sundhed", som forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 30. april Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. kvartal Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", der forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget KFU SEO Fritidspas for børn og unge samt flygtninge KFU SEO Aveny-T Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet Bevillingen er indarbejdet i budgettet og udbetalt i 2017 i forbindelse med fremrykning af midler. KFU SEO Bevæg dig for livet Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet KFU SEO Copenhagen Phil Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet KFU SEO Kulturpuljer Gennemført Bevillingen er indarbejdet i budgettet. Bevillingen er indarbejdet i budgettet Side 3 af 11

4 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser KFU SEO Facilitetsudvikling - analyse af idrætshaller på Frederiksberg Der forelægges sag vedrørende processen for det videre arbejde i februar. Der blev forelagt sag for Kultur- og Fritidsudvalgets d. 5. februar vedrørende den videre proces. Sagen blev drøftet og udsat, idet udvalget ønskede en række forhold nærmere belyst BU BUO Børnepakke: Fokus på bedre Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for normeringer BU BUO Børnepakke: Neutralisering af Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for forældrebetaling BU BUO Børnepakke: Midler til nyt legetøj Gennemført Midler for 2018 allerede meldt ud efterår 2017 ifm. Midler for 2018 allerede meldt ud efterår fremrykning af serviceudgifter ifm. fremrykning af serviceudgifter. BU BUO Børnepakke: Trivsel Under planlægning. Under planlægning BU BUO Børnepakke: Aflønning af Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for pædagogstuderende BU BUO Børnepakke: Frigjorte midler Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for digitalisering BU BUO Øget budget til frokost i dagtilbud Gennemført Medtaget i budgetudmelding for Medtaget i budgetudmelding for SU SSA Alternative plejeboligpladser Der forelægges status på alternative plejeboligpladser i Der forelægges status på alternative forbindelse med den sociale masterplan. plejeboligpladser i forbindelse med den sociale masterplan. SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (borgere i ambulent behandling mv.) SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (flere målgrupper, samarbejde m. Region H mv.) SU SSA Integreret psykiatrisk indsats (finansiering) SU SSA Terapiforløb for børn vokset op i hjem med misbrug SU SSA Styrket indsats ift. unge hjemløse (Bostøttemedarbejder mv.) SU SSA Integrations- og forebyggelsespakke Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser i 1. kvartal Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser primo Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser primo Politisk forelæggelse af samarbejdsaftale i 1. kvartal Bevillingen er givet til en videreførsel af den eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal Der fremlægges konkret forslag til udmøntning af midlerne i februar BMU BMO Grøn pakke: FN's verdensmål Gennemført Indgår både i overordnet bæredygtighedsplan, som blev behandlet på udvalg d og sendes i høring. Konkret indgår målene også i indsatsplan på bæredygtighedsområdet, som forelægges udvalget hvert andet år. Næste gang i februar Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser april/maj Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser april/maj Der forelægges en politisk status på arbejdet med de styrkede indsatser april/maj Samarbejdsaftale forelagt Socialudvalget 5. marts 2018 (sag 32). Heraf fremgår det, at der skal aflægges årlig rapport for bl.a. effekt for borgerne. Bevillingen er givet til en videreførsel af den eksisterende indsats. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med Udsatteplanen i 2. kvartal Forslag til udmøntning af midlerne fremlagt for Socialudvalget d. 5. marts 2018 (sag 33.) Vurdering af indsatsen og dens tilrettelæggelse i den resterende program periode fremlægges 2. halvår Høringen af bæredygtighedsplan afsluttet og forelægges udvalget 9. april. Indsatsplan forelægges 9. april BMU BMO Grøn pakke: Styrket renhold Eksisterende ordning kører videre. Eksisterende ordning videreføres BMU BMO Dyrevelfærd Der sigtes mod indgåelse af aftale med Kattens Værn Der er indgået kontrakt med kattens værn inden udgangen af februar. om afhentning af herreløse katte. Side 4 af 11

5 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, udvidelser BMU BMO Flere parkeringspladser Statussag på parkering forelægges udvalget i 1. kvartal. Disponerings -og statussag blev behandlet 1. kvartal. Ny status forventes i næste frigivelsesag i 2. kvartal BMU BMO Bispeengbuen Indledende undersøgelser og dialog med Københavns Kommune er igangsat. BMU BMO Ny områdefornyelse - Finansens Kvarteret Indledende undersøgelser er igangsat. Temamøde på direktionen i april. Første møde med Københavns Kommune er afholdt. Orienteringssag blev forelagt By- og Miljøudvalget den 12. marts Indledende undersøgelser er igangsat. Temamøde på direktionen i april BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg Forslag til grønne gavle er under udarbejdelse og sag forelægges udvalget i 1. kvartal. BMU BMO Grønne gavle på Frederiksberg - vedligehold Forslag er fortsat under udarbejdelse og en sag forventes forelagt udvalget medio Se ovenfor. Forslag er fortsat under udarbejdelse og en sag forventes forelagt udvalget medio BMU BMO Pulje til grønne (borger-)initiativer Ingår i indsatsplan på bæredygtighedsområdet, som forelægges udvalget hvert andet år. Næste gang i februar AUU SSA Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning Status er senest fremlagt i november 2017 og der vil blive afholdt nye temadrøftelser for relevante udvalg i marts Der vil være fokus på pilotforsøg om en indgang, en sagsbehandler. For så vidt angår FGU fremlægges der selvstændig vurdering af dette i andet kvartal. Der er annonceret bredt om puljen i marts og udmøntning sker løbende. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte d. 5 marts 2018 under pkt. 18 rammer og retning for implementeringen af en yderligere sammenhængende kommunal ungeindsats. Status for analyse første bud på forsøgsimplementeringer forventes forelagt for udvalget i løbet af maj AUU SSA Unge godt på vej - Støtte til udsatte unge (IPS-konsulent) Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal Bevillingen er givet til en videreførsel af de eksisterende indsatser. Der gives en status på indsatsen i forbindelse med resultatrapporten for Unge Godt På Vej i 2. kvartal Side 5 af 11

6 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit MAG SEO Frederiksberg Kommune ønsker fortsat en styrkelse af samarbejdet med den private sektor. Sigtet er, at Frederiksberg Kommune og den private sektor udveksler ideer i tæt dialog med henblik på innovative og bæredygtige løsninger, der optimerer kommunens service til borgerne. For at bidrage til nytænkning af nye udbud, skal forvaltningen indhente privat konsulentbistand omkring Frederiksberg Kommunes udbudsplan samt inddrage Dansk Erhverv og DI i arbejdet med udbud. Forvaltningen er i gang med at udarbejde revision af Revisionen af Handlingsplan for Udbud Handlingsplan for Udbud Baggrunden er , der har til formål at sikre først og fremmest fastholdelse af en IKU i 2020 på 33,0 efterlevelse af den fastlagte målsætning - i det Frb. Svømmehal med Budgetforliget ikke indgår i om en IKU på 33 % i 2020, forventes Handlingsplanen og skal erstattes af andet/andre forelagt politisk pr. medio april projekter. Revisionen vil tage afsæt i bl.a. inddragelse Revisionen vil tage afsæt i bl.a. af Dansk Industri og Dansk Erhverv, og forventes inddragelse af Dansk Industri og Dansk forelagt politisk inden udgang af Q1 Erhverv UU BUO Fastholdelse og rekruttering af lærere: Partierne vil følge udviklingen og drøfte status herpå i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 i lyset af resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger og udviklingen i øvrigt. Aktuelt drøftelser vedr. udmøntning med Frederiksberg Lærer Forening Aftale vedr. udmøntning indgået med Frederiksberg Lærer Forening SOU SSA Partierne vil i 2018 sammen med måltidspanelet evaluere indsatsen for sund og velsmagende mad og gode måltider med inddragelse af både brugere og pårørende. Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover gives der en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler i første halvår Der foretages afsluttende evaluering i regi af måltidspanelet. Derudover vil der blive givet en politisk status og forslag til udmøntning af investeringsmidler. Dette forventes forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 28. maj Side 6 af 11

7 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit SOU SSA Samlingen af kommunens døgnrehabilitering på Frederiksberg Hospital har givet et mærkbart løft og en væsentlig serviceforbedring for brugerne. Placeringen på hospitalsgrunden er en vigtig ramme for fortsat udvikling af samarbejdet mellem kommunen og regionen. Partierne er enige om, at det tætte samarbejde med regionen skal fastholdes med henblik på sikring af både aktivitet og kvalitet i rehabiliteringsindsatsen og forebyggende tilbud. Det er i særlig grad borgere med kroniske sygdomme, ældre borgere med hyppige indlæggelser og borgere med demens, som har glæde af de styrkede samarbejder og fælles indsatser.partierne er enige om, at der fremadrettet i dette arbejde sikres maksimalt fokus på at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Der fremlægges status for dette forud for næste års budget. Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. kvartal Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status i 2. kvartal Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", som forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Derudover vil der i forbindelse med udvalgets resultatrapporter blive givet status om indlæggelser og genindlæggelser, ligesom der forventes at blive givet en politisk status i 2. kvartal SOU SSA Der gennemføres en ny status for anvendelse af ny teknologi i 2018 i samarbejde med borgere, pårørende, leverandører, Ældrerådet og Handicaprådet. Der gives en status politisk i 2. kvartal Der gives en status politisk i 2. kvartal KFU SEO Organisationen bag Copenhagen Pride arbejder bl.a. med støtte fra Frederiksberg Kommune - aktivt på at tiltrække de store mangfoldighedsevents World Out Games og World Pride i 2021 til Hovedstaden. Såfremt Hovedstaden får tildelt værtskabet til ét eller begge arrangementer, er partierne enige om, at forvaltningen afklarer scenarier for Frederiksberg Kommunes bidrag til afviklingen af arrangementerne og afsøger mulighederne for fondsfinansiering frem mod budget Hovedstadsområdet har fået tildelt værtsskabet for World Pride, mens placeringen af World Out Games forventes afklaret i marts/april. Forvaltningen er i indledende kontakt med bl.a. Copenhagen Pride, Københavns Kommune og flere lokale aktører omkring deltagelse i projektet. Det er primo marts blevet offentliggjort, at Hovedstadsområdet/Copenhagen Pride også har fået tildelt værtsskabet for Eurogames i Copenhagen Pride blev tidligere tildelt værtsskabet for World Pride, og organisationen markedesfører nu de 2 arrangementer under fællesbetegnelsen Happy 2021.Forvaltningen arbejder på, i samarbejde med de øvrige aktører at få et overblik over de 2 arrangementers samlede økonomi. Side 7 af 11

8 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit KFU SEO Partierne er enige om at stille lokale til rådighed for Ungerådet, Handicaprådet, ungdomspartierne og eventuelt frivillige grupper. I den forbindelse undersøges det bl.a., om Fælleshuset ved Frederiksberg Stadion kan anvendes til formålet. Forvaltningen har rettet henvendelse til de forskellige råd og partier med henblik på en nærmere afklaring af disses behov for lokaler, faciliteter m.v. Endvidere er der taget kontakt til FIU omkring mulige placeringer i de af FIU administrerede lokaliteter. Der afventes svar på forespørgslerne. Forvaltningen har indtil nu modtaget en enkelt tilkendegivelse, hvor en af de adspurgte parter melder tilbage om deres interesse for at blive en del af et lokalefællesskab. Forvaltningen vil rykke de øvrige for en tilbagemelding. BU BUO Partierne er enige om, at der i det kommende år gennemføres en budgetanalyse af døgntilbudsområdet. Analysen skal afdække prissætning og struktur på døgninstitutioner på Frederiksberg herunder muligheden for på et eller flere områder at etablere samdrift. SU SSA I 2018 fremlægges et samlet plangrundlag for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for arbejdet. Sammen med en midtvejsstatus for brugen af anvisning og udlejning i den almene sektor skal dette danne grundlag for en ny prioritering af både sociale indsatser, områdefornyelser og andre tiltag i forhold til social bæredygtighed i byen. Partierne ønsker en opfølgning på dette, og heri skal indgå et fælles blik på alle kommunale såvel som private investeringer i det enkelte lokalområde. Som et vigtigt led i at understøtte den gode integration af flygtninge på Frederiksberg, lægger partierne vægt på, at der fortsat arbejdes på at tilvejebringe boligløsninger spredt ud over hele Forslag til projektbeskrivelse forelagt Børneudvalget den 15. januar Projektbeskrivelse inklusive supplerende spørgsmål godkendt af Børneudvalget den 5. februar I marts/april 2018 fremlægges et samlet plangrundlag I juni 2018 fremlægges et samlet for den socialt bæredygtige by med pejlemærker for plangrundlag for den socialt bæredygtige arbejdet samt "regnskab". Efterfølgende konference m. by med pejlemærker for arbejdet samt "byen". Der fremlægges i feb midtvejsstatus for "regnskab". Efterfølgende konference m. brugen af anvisning og udlejning i den almene sektor. "byen". Der fremlagdes 12. marts 2018 Derudover fremlægges der en selvstændig sag i (sag 37) midtvejsstatus for brugen af maj/jun vedr. områdefornyelse/sbb-investering anvisning og udlejning i den almene målrettet et område. sektor. Derudover fremlægges der en selvstændig sag i maj/jun vedr. områdefornyelse/sbb-investering målrettet et område. Side 8 af 11

9 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit SU SSA Sammenhænge for borgere med handicap eller udviklingshæmning: Med budgettet afsættes også penge til at dække den stigende aktivitet på området, og der sættes fokus på bedre sammenhæng mellem børne- og voksenområderne. Partierne ønsker en opfølgning på implementering af dette. Her skal fokus være på sammenhængende forløb for den enkelte unge og dennes pårørende og flere tilbud og indsatser, der dækker både børne- og voksenområderne. Udviklingen og udgiftspresset følges løbende og der afgives status i 2. kvartal Udviklingen og udgiftspresset følges løbende og der afgives status i 2. kvartal BMU BMO Frederiksberg Allé er en af de smukkeste i landet. Allerede i år udskiftes en række af lindetræerne, og partierne er enige om at plante træer det sidste stykke ned mod Vesterbrogade. Indgår i et samlet plan for Frederiksberg Alle, som forelægges udvalget i 1. kvartal. Projektbeskrivelse ultimo marts Politisk behandling af oplæg til proces og økonomi april Borger -og interessentinddragelse første halvdel af Helhedsplan beandles politisk 3. kvartal Træerne plantes i efteråret 2018 BMU BMO Partierne ønsker fortsat at fastholde og udvikle Frederiksbergs bidrag til den grønne omstilling. Partierne lægger således vægt på målet om, at Frederiksberg bliver CO2- neutral senest i Partierne vil i samarbejde med private og andre aktører arbejde aktivt for, at det ambitiøse mål om muligt nås tidligere end 2035, bl.a. ved, at kommunen i dialogen med private bygherrer opfordrer til CO2- neutralt byggeri. AUU SSA Partierne ønsker et fortsat fokus på at skabe vedvarende vækst, stimulere beskæftigelsen og nedbringe ledigheden. Derfor skal kommunen styrke og prioritere samarbejdet med virksomheder i alle sammenhænge. Det gælder både i forhold til rådgivning for iværksættere, støtte og samarbejde i forbindelse med rekrutteringer og fastholdelse. Arbejde med at at udarbejde materiale til dialog med private bygherrer er igangsat. Det er et centralt pejlemærke for integrationsindsatsen af flygtninge i Frederiksberg Kommune, at sikre en hurtig og tæt tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Dette vil der løbende blive givet status på i forbindelse med økonomisager om flygtningeindsatser og i resultatrapporterne mv. henover Arbejdet med at udarbejde materialet er igangsat og det forventes færdig medio Der arbejdes som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen med at styrke samarbejdet med virksomhederne og nuværende og kommende iværksættere ud fra målgruppeplanen "Vækst og jobskabelse - plan for virksomhedsrettet indsats". I resultatrapporterne til AUU for 2018 vil der blive udarbejdet et afsnit med det formål at synliggøre resultaterne af virksomhedssamarbejdet. Side 9 af 11

10 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, tekstafsnit AUU SSA Partierne ønsker at fortsætte med et stærkt fokus på selvforsørgelse for de flygtninge, som kommer til Frederiksberg. Gennem virksomhedssamarbejder og brug af målrettet branchekendskab skal kommunen understøtte, at den enkelte flygtning hurtigst mulig kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er både god integration og god økonomi. Partierne ønsker fortsat opfølgning på denne indsats. Der arbejdes som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen med at styrke samarbejdet med virksomhederne og nuværende og kommende iværksættere. I forbindelse med en revidering af målgruppeplanen "Vækst og jobskabelse - plan for virksomhedsrettet indsats" vil dette arbejde blive præciseret yderligere. I løbet af 2018 vil resultatrapporterne under udvalget blive udviklet med det formål at synliggøre resultaterne for virksomhedssamarbejdet også. Det er et centralt pejlemærke for integrationsindsatsen af flygtninge i Frederiksberg Kommune, at sikre en hurtig og tæt tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Det er derfor også et mål i beskæftigelsesplanen og der bliver fulgt op i de kvartalsvise resultatrapporter i AUU i første gang d. 4 juni 2018 Side 10 af 11

11 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, anlæg MAG SEO Digitaliseringsplan 2018 Forvaltningen beder KB om frigivelse af rådighedsbeløb i januar mhp. efterfølgende planlagt igangsættelse UU BUO Åben skolegård, Skolen ved søerne UU BUO Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Skolen på Duevej UU BUO Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Skolen på La Cour Vej UU BUO Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Lindevangsskolen UU BUO Facilitetsudvikling - kunstgræsbane på Søndermarksskolen SOU SSA Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet KB har frigivet rådighedsbeløb og projekterne er igangsat som planlagt Under planlægning. Under planlægning Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling den sag nr. 27. Ej igangsat Budget fra 2019 Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling den sag nr. 27. Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling den sag nr. 27. Under planlægning. Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling den sag nr. 27. Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen" i 2. kvartal Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget Midlerne er afsat til pilotprojekter. Der gives en politisk opfølgning på indsatsen i forbindelse med "Plan for borgerens lokale sundhedsvæsen", der forventes fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni Herudover forventes det, at bevillingen revurderes i forbindelse med Budget BU BUO Køb af ejendom (Magnoliahuset) Ej igangsat Budget til køb i 2020 Budget til køb i BU BUO Køb af ejendom (Ingemannsvej) Ej igangsat Budget til køb i 2020 Budget til køb i BMU BMO Grøn pakke: Endnu flere grønne Ej igangsat Forslag til flere grønne byrum er under udarbejdelse og Sag forventes forelagt i 3. kvartal byrum sag forelægges udvalget i 1. kvartal. BMU BMO Grøn pakke: Flere vejtræer Disponeringssag for udvalget i 1. kvartal med henblik Træerne plantes i 3. og 4. kvartal på plantning i efteråret. BMU BMO Pulje til offentlige legepladser Disponeringssag for udvalget i 1. kvartal. Projekterne gennemføres i 3. og kvartal BMU BMO Elevator til metro v Frederiksberg Bevillingssag forelægges udvalget i februar. Bevillingssag forelægges udvalget i Gymnasium kvartal BMU BMO Øget busfremkommelighed Forslag til fremkommelighedsprojekter er under Udvalgssag forelægges i 2. kvartal udarbejdelse og sag kommer for udvalg i 1. kvartal. BMU BMO Udvikling af Frederiksberg Status- og bevillingssag blev tiltrådt af MAG d. Forvaltningen arbejder videre med at Hospitalsområde Der afholdes temaseminar for Kommunalbestyrelsen i marts. afklare mulighederne i området. BMU BMO Byrummet Sylows Alle Forsinket Sag forelægges udvalget i 1. kvartal. Forhandlinger pågår som forventes afsluttet inden sommer. Sag forventes 3. kvartal BMU BMO Byrum på Sylows Plads Sag forelægges udvalget i løbet af Forhandlinger pågår som forventes afsluttet inden sommer. Sag forventes 3. kvartal Side 11 af 11

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar MAG BMO

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Aftalen tager afsæt i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der bygger på:

Aftalen tager afsæt i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. En økonomisk politik, der bygger på: 1 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2018 21 Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgår denne aftale om Frederiksberg Kommunes budget for 2018 og perioden frem

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 0a - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Facility Management i private beboelsesejendomme Udmøntet i budgettet -200-200 -200-200 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen

Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Bilag 1 - Afstemningstema til Kommunalbestyrelsen Der er stillet ændringsforslag til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen Der

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Facility Management i private beboelsesejendomme Udmøntet i budgettet -200-200 -200-200 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget

Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 1. FR Undervisningsudvalget Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 1. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten)

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014

Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Vedtagne politiske ændringsforslag til budget 2014 Effektiviseringer og budgetreduktioner 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Ansvar fordelt på udvalg Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget og ansvarsområde Budgetansvar (overførsler, serviceudgifter, drift, virksomhedsrettet

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Oversigt over udviklingsmål i aftalen for Børn- og Ungeområdet Processen for formulering af udviklingsmål (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) Chefteamet i Fagsekretariatet Børn

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ballerup. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ballerup. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ballerup Tilskud: 9.396.000 Link til værdighedspolitik: https://ballerup.dk/files/vaerdighedspolitik-udprint.pdf

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

2. behandling af budget

2. behandling af budget 2. behandling af budget 2018-2021 Løbe nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/I Budget 2018 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 178.388 I -85.880 Politiske

Læs mere

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2017, effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Facility Management i private beboelsesejendomme Udmøntet i budgettet -200-200 -200-200 Undervisningsudvalget

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016 Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Notat. Erfaringsopsamling handicappolitik

Notat. Erfaringsopsamling handicappolitik Notat 31. januar 2018 Sagsbeh.:KNM J.nr.: 00.15.10-G01-9-17 Plan og Projektstab Erfaringsopsamling handicappolitik 2015-2018 Baggrund og formål Formålet med erfaringsopsamlingen er at få viden, der kan

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Budgetkatalog, budget

Budgetkatalog, budget Budgetkatalog, budget 2018-2021 Spor og nummer Beskrivelse SER/OVF 2018 2019 2020 2021 2 BEU01 Tilbagebetaling fra Grundejernes SER -300-300 -400-500 investeringsfond (GI) Bolig- og Ejendomsudvalget i

Læs mere