LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN"

Transkript

1 Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: Havneholmen København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer + by (i det følgende kaldet Lejer) 1 Indledning: Skanska Øresund A/S er projektudvikler og ejer af Scanport Havn. Scanport Havn er en del af projektudviklingen i Scanport bebyggelse, hvor der i alt kan udføres ca m 2 erhvervs byggeri. Lejer er derfor bekendt med, at lejen er reguleret i forhold til, at området er under udvikling og at der kan forekomme støv/støj foranlediget af byggeaktivitet. Yderligere information omkring projektudviklingen i Scanport bebyggelse findes på og Formålet med nærværende aftale er at fastsætte de nærmere vilkår for udlejning af bådpladsen. Side 1 af 7

2 2 Bådpladsen Stk. 1: Den lejede bådplads i Scanport Havn er placeret jf. bilag 1 oversigtskort, hvor bådpladser tillige er angivet med numre. Denne aftale vedrører, indtil anden plads måtte blive anvist, bådplads type, nr. der er tildelt af Udlejer. Lejer er således med denne aftale sikret en bådplads. Udlejer er berettiget til midlertidigt efter et varsel på 14 dage at anvise en anden fyldestgørende bådplads i Scanport Havn. Aftalen gælder alene en plads i vandet, og der kan ikke i medfør af aftalen anvises en plads på land for optagning af fartøjet eller henstilling af udstyr eller tilbehør til fartøjet. Stk. 2: Der stilles foreløbig en gratis p-plads til rådighed i det skraverede område. Parkering i Scanport Havn foregår indenfor det skraverede parkeringsområde (bilag 1). Ydermere henvises til 12 i Ordensreglement for Scanport Havn (bilag 3). Når endelige parkeringspladser er etableret, har Lejer forlejeret til parkeringsplads så længe ledige pladser haves. Hvis Lejer ønsker at benytte forlejeretten, udarbejdes særskilt parkeringskontrakt. Stk. 3: Elforbrug afregnes via de installerede el-bimålere på tallykey forsyningsstanderne, som er opsat med 4 el-stik pr. stander. Standerne er forsynet med kortlæser til betaling af elforbruget. Samtidig med indgåelse af nærværende aftale, er Lejer forpligtet til at optanke tallykeykortet med 100 kwh for 250,00 ekskl. moms, som fremsendes til Lejer efter tiltrædelse af tillægget. Når kortets indhold er opbrugt, kan Lejer tilkøbe yderligere kwh á p.t. 2,50 /kwh ekskl. moms hos Udlejer eller en af Udlejer anvist administrator efter nærmere aftale, dog min. 100 kwh ( 250,00 ekskl. moms). Prisen på el kan løbende reguleres iht. stigning i elpriser, afgifter, udlejers administrationsomkostninger etc. Evt. overskydende beløb på tallykey-kort i forbindelse med lejeforholdets ophør refunderes ikke af udlejer. Der betales et depositum på 200,- ekskl. moms for Tallykey-kortet som skal tilbageleveres i forbindelse med lejeforholdets ophør. Vandforsyning vil også findes i disse standere, og opkræves som en del af aconto drifts- og vedligeholdelsesudgifterne og således ikke separat. Side 2 af 7

3 Stk. 4: Det bemærkes særligt, at der ikke er mulighed for eller ret til vinteropbevaringsplads på terræn eller i det hele, at båden i korte eller længere perioder placeres på terræn. Hvis Lejer vælger at lade båden forblive i vandet i vinterperioden er Udlejer uden ansvar for eventuelle skader som følge af is, isskruninger eller lignende. Der er ikke løbende opsyn med havnen og Udlejer er uden ansvar for eventuelle tyverier eller hærværk på Lejers båd. 3 Fartøjet Lejer er bekendt med at havnens dybgang er 4,5 meter til havneudløb. Bådpladsen må anvendes til opbevaring af motorbåd, sejlskib eller tilsvarende efter Udlejers anvisning. Husbåde er ikke tilladt eller benyttelse af båd som sådan. Overnatning over sommermånederne er dog tilladt i begrænset omfang. Lejer vil benytte bådpladsen til fartøjet med følgende specifikationer: Fartøjstype: Længde/Bredde: Fartøjets navn: Lejer oplyser, at det pågældende fartøj tilhører lejer. Lejer kan træffes på følg. mail: Og følg. mobilnr.: 4 Pladsleje, betaling og moms: Stk. 1: Scanport har to typer bådpladser henholdsvis en type A og type B. Pladsernes størrelse er dimensioneret som følg.: Type A: 19 x 4,7 meter (89 m 2 ) Type B: 16 x 4,0 meter (64 m 2 ) Side 3 af 7

4 Prisliste 2015 for Scanport Havn, for hver af perioderne 1. marts 31. august (sommer) og 1. september 28. februar (vinter): Pr. periode, ekskl. moms Pr. periode, inkl. moms Type A 6.667, ,56 Type B 5.626, ,24 Inklusiv i ovennævnte leje er et a conto beløb til drifts- og vedligeholdelsesudgifter, som på baggrund af budgettet (bilag 2) udgør: Type A: 2.932,00 pr. halvår ekskl. moms Type B: 2.101,00 pr. halvår ekskl. moms Udlejer foranlediger, at der efter udgangen af hvert kalenderår udarbejdes regnskab for det forgangne år, hvor der foretages endelig opgørelse over Lejers eventuelle efterbetaling eller tilgodehavende. Reguleringen skal finde sted senest 14 dage efter, at Lejer har modtaget regnskab med opgørelse af reguleringsbeløbet. Udgiften pr. periode udgør således: Leje af bådplads, type, ekskl. moms Drift og vedligeholdsomkostninger, aconto, ekskl. moms Moms I alt, inkl. moms Stk. 2: Senest samtidig med Lejer og Udlejers underskrift på denne kontrakt betaler Lejer et depositumsvarende til ½ års leje. Dette depositum indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem Lejer og Udlejer i forbindelse med lejeforholdet, herunder til sikkerhed for Lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, og ethvert krav fra Udlejers side er fyldestgjort. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til ½ års aktuel leje. Depositum forrentes ikke. Depositum tillægges moms. Type A: 3.735,65 ekskl. moms Type B: 3.525,59 ekskl. moms Før denne lejekontrakt træder i kraft indbetaler Lejer således følgende beløb, der dækker perioden / - / 2015: Depositum, ekskl. moms Leje af bådplads, ekskl. moms TallyKey, depositum og 100 kwh, ekskl. moms 450,00 Drift og vedligeholdsomkostninger, aconto, ekskl. moms Moms I alt, inkl. moms Beløbet betales ved overførsel til Udlejers konto i Danske bank, reg. nr. 4073, konto nr. Side 4 af 7

5 , ved modtagelse af faktura. Stk. 3: Udlejer er frivilligt momsregistreret for ovennævnte pengeydelse, og som følge heraf bliver alle ydelser i hold til nærværende lejekontrakt tillagt moms i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, pt. 25 %. Stk. 5: Alle krav der udspringer af denne aftale er pligtige pengeydelser. Manglende rettidig betaling af leje betragtes som væsentlig misligholdelse og berettiger Udlejer til at ophæve aftalen og kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler. 5 Aftalt regulering af lejen Hvert år pr. den 1. marts reguleres lejen. Første regulering sker således den 1. marts 2016, hvor lejen reguleres med 3 %. 6 Ophævelse Udlejer har ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Lejer misligholder aftalen og ikke senest 7 dage efter skriftligt påkrav bringer misligholdelsen til ophør. Udlejer har ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Lejer ikke overholder gældende ordensreglement for Scanport Havn. 7 Opsigelse Aftalen kan uanset grund, med 6 måneders skriftlig varsel opsiges af Udlejer med udgangen af en periode. Lejer kan opsige aftalen skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en periode, dvs. til den 31. august eller 28. februar. 8 Lejers øvrige forpligtelser Lejer er ved brugen af den tildelte bådplads forpligtet til at holde sit fartøj ansvarsforsikret og til at have et gyldigt bådførerbevis. Side 5 af 7

6 Nærværende lejekontrakt skal primært være gældende i retsforholdet mellem Lejer og Udlejer. Sekundært gælder Ordensreglement for Scanport Havn samt Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, jf. bilag 3 og 4. I tilfælde af eventuel modstrid har nærværende lejekontrakt forrang. Lejer skal endvidere følge Udlejers og myndighedernes herunder havnemyndighedernes til enhver tid gældende anvisninger. 9 Afståelse - Fremleje: Lejer har hverken ret til afståelse eller fremleje hverken helt eller delvist. 10 I tilfælde af modstrid mellem nærværende lejekontrakt og ordensreglement for Scanport Havn har nærværende lejekontrakt forrang. 11 Tvister: Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole med Københavns Byret som værneting og i øvrigt i henhold til dansk ret. Side 6 af 7

7 Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Oversigtskort Budget for Scanport Havn Ordensreglement for Scanport Havn Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne For Udlejer: For Lejer: København V, den / 2015, den / 2015 Skanska A/S Side 7 af 7

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere