MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse af usikkerheder om internationale pars formueretlige forhold {KOM(2011) 126 endelig} {KOM(2011) 127 endelig} {SEK(2011) 327 endelig} {SEK(2011) 328 endelig} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse af usikkerheder om internationale pars formueretlige forhold 1. INDLEDNING Hovedformålet med oprettelsen af et europæisk retligt område er at skabe retssikkerhed for EU-borgerne og en let adgang til domstolene i forbindelse med tværnationale sager. I den henseende har Den Europæiske Union vedtaget forskellige instrumenter. Det fremgår af rapporten om unionsborgerskab 2010, som Kommissionen fremlagde den 27. oktober , at der fortsat er en række hindringer for fuld udøvelse af de rettigheder, der følger af unionsborgerskabet, navnlig hvad angår retten til fri bevægelighed. Blandt de hindringer, Kommissionen har identificeret, er usikkerhed om de formueretlige forhold for internationale par, der er statsborgere i forskellige medlemsstater eller opholder sig i en anden medlemsstat end oprindelsesmedlemsstaten. Omkring 16 millioner (13 %) af de omkring 122 millioner ægteskaber i EU er indgået på tværs af grænserne. Ud af de 2,4 millioner ægteskaber, der blev indgået i EU i 2007, tilhørte par denne kategori; det samme var tilfældet for skilsmisser (13 %) af de skilsmisser, der blev bevilget i EU samme år. Endvidere ophørte registrerede partnerskaber, og opløstes efter en af partnernes dødsfald. På grund af de forskelle, der er mellem de forskellige nationale retssystemer, befinder internationale par sig ofte i en situation med uforudsete og nu og da kedelige konsekvenser for forvaltningen af deres formuegoder. Når et parforhold opløses ved skilsmisse, separation eller efter en af partnernes dødsfald, står parret eller den længstlevende over for en række vanskeligheder, der bl.a. vedrører deling af de goder, der er erhvervet, mens samlivet varede, hvilket nedenstående eksempel viser: Et græsk-ungarsk par gifter sig i Grækenland, hvor det lever tre år sammen. Efter denne periode beslutter parret at bosætte sig i Ungarn. Efter to år i Ungarn opløses ægteskabet. Ifølge græsk ret er bodelingen reguleret af græsk lovgivning i medfør af lovvalgsreglen (tilknytningsfaktoren er ægtefællernes fælles sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelse af ægteskabet). Ifølge gældende ungarsk ret er det imidlertid den ungarske lov, der regulerer bodelingen (tilknytningsfaktoren er ægtefællernes fælles sædvanlige opholdssted på tidspunktet for skilsmisse). Hvordan afgøres det, hvilken ret der har kompetence? Parret har boet i Grækenland, men også i Ungarn. Skal delingen af parrets formuegoder behandles efter de græske eller ungarske regler? 1 Rapport om unionsborgerskab 2010: Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder, KOM(2010) 603. DA 2 DA

4 Hvis den ungarske ægtefælle i dette eksempel mener, at den ungarske lov stiller ham bedst, da den giver den bedste beskyttelse af hans interesser, kan han skynde sig at indbringe sagen for en ungarsk ret. I det tilfælde taler man om "kapløb til retten". Ifølge de nuværende regler kan den bedst informerede ægtefælle således anlægge sag og placere den anden ægtefælle i en ringere situation. De regler, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse på internationale pars formueforhold, giver ikke mulighed for at forhindre denne situation og giver ikke den retssikkerhed, der er nødvendig, hvad angår forvaltningen og delingen af sådanne pars formuegoder. 2. Retlig ramme EU er ved at udvikle en politik, der skal gøre livet lettere for borgerne, herunder navnlig internationale par, i de tværnationale situationer, de måtte befinde sig i. Der er således vedtaget forskellige instrumenter inden for international privatret, navnlig på det familieretlige område bl.a. med "Bruxelles II bis"-forordningen af 27. november og "Rom III"-forordningen, der blev vedtaget den 20. december Når et internationalt par beslutter at søge om skilsmisse eller separation, giver reglerne i "Bruxelles II bis"-forordningen ægtefællerne mulighed for at afklare, hvilken domstol der har kompetence til at træffe afgørelse om deres skilsmisse, og hvordan afgørelsen efterfølgende kan udveksles fra en medlemsstat til en anden og anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat end den, hvor afgørelsen er truffet. "Rom III"-forordningen har til formål at supplere disse regler ved at give ægtefællerne mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse på deres skilsmissesag. Forordningen er et resultat af et forstærket samarbejde 4 om lovvalgsregler i forbindelse med skilsmisse, som er det første eksempel på forstærket samarbejde. Disse instrumenter giver retssikkerhed, forudsigelighed og en øget fleksibilitet for ægtefællerne i forbindelse med skilsmisse- og separationssager. De giver mulighed for på basis af objektive kriterier at bestemme, hvilken lov der finder anvendelse, og hvilken ret der har kompetence. Men ingen bestemmelser i disse instrumenter løser spørgsmål af international privatretlig karakter, der opstår vedrørende formueforholdet for internationale par. Det samme gælder forslaget til forordning på det arveretlige område, der er ved at blive forhandlet 5. Dette forslag har til formål at gøre det muligt for borgere, der har deres Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000, EUT L 338 af Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, EUT L 343 af , s medlemsstater deltager i dette forstærkede samarbejde: Tyskland, Østrig, Belgien, Bulgarien, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien og Slovenien. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis, KOM(2009) 154. DA 3 DA

5 opholdssted i Den Europæiske Union, at tilrettelægge arven efter dem og på effektiv vis sikre rettighederne for arvinger og andre af afdødes pårørende samt boets kreditorer. Men de formueretlige retsvirkninger af ægteskab og registreret partnerskab er ikke omfattet af dette forslag. 3. FORMUERETLIGE ASPEKTER: BAGGRUNDEN FOR ET INITIATIV NU I Stockholmprogrammet - Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse 6 - opfordrede Det Europæiske Råd til at udvide den gensidige anerkendelse til områder, som er væsentlige for borgernes dagligdag. Spørgsmål i tilknytning til de formueretlige følger af separation er udtrykkeligt nævnt som et af disse områder 7. I øvrigt har Europa-Parlamentet 8 støttet et initiativ fra Kommissionen om formueforholdet mellem ægtefæller og understreget, at prioriteterne på det civilretlige område bør være at opfylde borgernes behov ved at forenkle de retlige mekanismer og indføre procedurer, der er enklere, mere gennemskuelige og mere tilgængelige. Allerede i juli 2006 offentliggjorde Kommissionen en grønbog om lovkonfliktregler i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller 9, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse. Den gav mulighed for at iværksætte en bred offentlig høring, hvis resultater bekræftede behovet for at råde over instrumenter på EU-plan både vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. For fuldt ud at leve op til borgernes forventninger mener Kommissionen, at tiden er inde til at supplere den eksisterende retlige ramme og indføre bestemmelser om de formueretlige forhold. I overensstemmelse med rapporten om unionsborgerskab 2010 fremlægger Kommissionen derfor forslag, der skal give klare svar på de spørgsmål, der opstår for internationale par på disse områder. 4. EN INTERNATIONALPRIVATRETLIG TILGANG FOR BORGERNE Forvaltning af ægtefællers formuegoder i løbet af samlivet, herunder også i forbindelse med forholdets ophør, er reguleret af medlemsstaternes nationale ret. De materielle regler for formueforholdet mellem ægtefæller er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, selv om de fleste medlemsstater skelner mellem lovbestemte formueordninger og aftalemæssige formueordninger. Lovbestemte ordninger er reglen, når ægtefællerne ikke EUT C 115 af Disse spørgsmål blev allerede nævnt i 1998 i Wienerhandlingsplanen, EFT C 19 af , og to år senere i programmet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT C 12 af Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2009 om Kommissionens meddelelse til Europa- Parlamentet og Rådet et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste Stockholmprogrammet og Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2010 om civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet. KOM(2006) 400, grønbog om lovkonfliktregler i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse {SEK(2006) 952}. DA 4 DA

6 vælger andet. Når ægtefællerne foretager et valg, tales der om en aftalemæssig formueordning. De formuegoder, som ægtefællerne besidder eller erhverver, vil eller vil ikke - blive betragtet som tilhørende begge ægtefæller afhængig af de formueretlige regler, der finder anvendelse. Hvis der er tale om fælleseje, vil en del af eller alle de goder, der besiddes eller erhverves af en ægtefælle, blive fælles ejendom og således tilhøre begge ægtefæller, mens goderne i tilfælde af særeje vil tilhøre henholdsvis den ene eller den anden ægtefælle. Disse generelle principper anvendes forskelligt i medlemsstaternes lovgivning. Registreret partnerskab regulerer samlivet mellem to personer, der lever i et parforhold, og som har registreret deres partnerskab hos en offentlig myndighed i deres opholdsland. Der er tale om en nyskabelse, som lovgivningen i fjorten medlemsstater på nuværende tidspunkt giver mulighed for 10. Ligesom ægteskab har registreret partnerskab formueretlige retsvirkninger for partnerne, der reguleres af national ret. Forskellene mellem de nationale regler er endnu mere markante end reglerne om formueforholdet mellem ægtefæller. Som det er tilfældet for de materielle retsregler, er der store forskelle mellem de nationale internationalprivatretlige regler for internationale pars ejendomsrettigheder. Denne situation giver ikke en tilfredsstillende retssikkerhed for par, der har besluttet at udnytte deres ret til fri bevægelighed. For at råde bod på disse forskelle kan man forestille sig tre tilgange på EU-plan for at give borgerne den nødvendige retssikkerhed: - en første løsning, som allerede anvendes i praksis, går ud på at lade medlemsstaterne finde løsninger inden for rammerne af bilaterale aftaler. Den tysk-franske aftale fra februar er et eksempel på en sådan tilgang. Men selv om sådanne aftaler giver andre medlemsstater mulighed for at tilslutte sig (som det er tilfældet med den fransk-tyske aftale), kan de ikke løse alle de praktiske problemer, der opstår, og derfor heller ikke give et fuldstændigt svar på EUplan - en anden tilgang kunne være at harmonisere de materielle retsregler, der regulerer de formueretlige retsvirkninger af ægteskab og registreret partnerskab. Denne tilgang er imidlertid udelukket i medfør af traktaterne, der ikke tillægger EU kompetence på disse områder, og i øvrigt heller ikke vedrørende de former for samliv, der ligger til grund for disse formueretlige situationer, nemlig ægteskab og registreret partnerskab - en tredje tilgang, som er mulig ifølge traktaterne, indebærer, at der på EU-plan vedtages internationalprivatretlige regler for de formueretlige retsvirkninger af ægteskab og registreret partnerskab. Derfor foreslår Kommissionen således som meddelt i handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet af 20. april følgende initiativer: Belgien, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrig, Ungarn, Irland, Luxembourg, Østrig, Nederlandene, Den Tjekkiske Republik, Det Forenede Kongerige, Slovenien og Sverige. Bilateral aftale mellem Tyskland og Frankrig undertegnet i februar 2010 om indførelse af en frivillig ordning for formueforholdet mellem ægtefæller med deling af erhvervet ejendom. KOM(2010) 171 endelig. DA 5 DA

7 et forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller et forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Selv om de to forslag ligner hinanden meget, hvad angår struktur og indhold, mener Kommissionen, at der bedre kan tages højde for disse samlivsformers særlige karakteristika med to forskellige retsakter end med en, der dækker begge former for samliv. Ægteskab og registreret partnerskab er juridisk set forskellige institutioner i EU. Ægteskabet er en juridisk institution, der har eksisteret længe, og som findes i alle 27 medlemsstater, mens det registrerede partnerskab er en nyere juridisk institution, der kun findes i fjorten medlemsstater, således som nævnt ovenfor. Derfor er nogle af de foreslåede juridiske tilgange nødvendigvis forskellige for de to former for samliv. Da både ægteskab og registreret partnerskab endvidere - afhængig af hvilken medlemsstat der er tale om kan indgås både af par af modsat køn og af par af samme køn, er de to forslag neutrale ud fra et kønsmæssigt synspunkt 13. Da formålet er at give et klart svar på de problemer, som internationale par oplever på dette område, vil to separate instrumenter gøre det nemmere og klarere for borgerne og de berørte erhverv at anvende de regler, der gælder for de to forskellige samlivsformer. Da de to forslag hænger nøje sammen, vil de blive tilpasset samtidig som en pakke for at understrege, at Kommissionen er fast besluttet på at lette dagligdagen for internationale par, hvad enten de har indgået ægteskab eller registreret partnerskab. Kommissionen opfordrer Rådet til at følge samme overordnede tilgang. De to forslag er neutrale på det skattemæssige plan og medfører ingen ændringer i medlemsstaternes nationale skattelovgivning. 5. OVERHOLDELSE AF DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER I overensstemmelse med strategien for Den Europæiske Unions effektive gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder 14 har Kommissionen sikret sig, at de to forslag overholder de rettigheder, der er fastsat i chartret. De krænker ikke retten til respekt for privatliv og familieliv eller retten til at indgå ægteskab og til at stifte familie i overensstemmelse med de nationale love, jf. artikel 7 og 9 i chartret. Ejendomsretten, jf. artikel 17 i chartret, styrkes. Forudsigeligheden, hvad angår lovvalg for parrets goder, vil give ægtefællerne eller de registrerede partnere bedre mulighed for at udnytte deres ejendomsret F.eks. vil et ægteskab mellem personer af samme køn, som er tilladt ifølge portugisisk ret, blive behandlet på samme måde som et ægteskab mellem personer af modsat køn i medfør af forslaget om formueforholdet mellem ægtefæller. Et registreret partnerskab kan i Frankrig indgås mellem personer af modsat køn og personer af samme køn, men disse to typer parforhold vil begge være omfattet af forslaget vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Meddelelse fra Kommissionen, KOM(2010) 573 af DA 6 DA

8 Kommissionen har ligeledes sikret sig, at bestemmelserne i artikel 21 om ikkeforskelsbehandling er overholdt og har i den henseende sikret sig, at de to forslag er kønsneutrale. Der er således ingen sondring på basis af seksuel orientering. Endelig giver de foreslåede bestemmelser borgerne en bedre domstolsadgang i EU, navnlig ægtepar og par, der har indgået et registreret partnerskab. De fremmer gennemførelsen af artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder, der sikrer adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol. Da forslagene opstiller objektive kriterier for at fastslå, hvilken ret der har kompetence, undgås parallelle procedurer og forhastede sagsanlæg fra den mest aktive parts side. 6. FORSLAGENES INDHOLD Kommissionens forslag tager sigte på at besvare følgende spørgsmål: hvilken ret har kompetence til at behandle bodelingen i ægteskaber eller registrerede partnerskaber? hvilken lov finder anvendelse på denne bodeling? anerkendes og fuldbyrdes afgørelser fra en ret eller kompetent myndighed i en medlemsstat uden problemer i en anden medlemsstat? 6.1. Fastsættelse af den kompetente ret: centralisering af procedurerne og overensstemmelse med de eksisterende retsregler Forslagene til forordning fastsætter den ret, der har kompetence til at behandle bodelingen i ægteskaber og registrerede partnerskaber. Kommissionen foreslår at centralisere de forskellige procedurer hos en enkelt ret: skilsmisseprocedure, separation og proceduren for bodeling mellem de involverede. Endvidere bestræbes det at opnå overensstemmelse med de EU-regler for retternes kompetence, der allerede eksisterer eller er foreslået i andre lovgivningsmæssige instrumenter på EU-niveau. I tilfælde af skilsmisse eller separation vil de retter, der har kompetence på disse områder i medfør af ovennævnte "Bruxelles II bis"-forordningen, få udvidet deres kompetence til at omfatte bodeling som følge af skilsmisse eller separation. På samme måde vil den ret, der har kompetence på det arveretlige område 15, få sin kompetence udvidet til at omfatte spørgsmål om formueforholdet mellem ægtefæller og mellem registrerede partnere. Denne centralisering hos en ret vil give betydelige besparelser, som anslås til omkring til EUR per retssag. Det vil sige, at borgerne ikke skal henvende sig til forskellige retter afhængig af sagsområde, f.eks. boskifte i forbindelse med et registreret partnerskabs opløsning som følge af en partners død. 15 Ifølge det kommende instrument, der forhandles i øjeblikket. DA 7 DA

9 6.2. Fastlæggelse af, hvilken lov der skal anvendes: ægtefællerne får mulighed for at vælge Der foreslås forskellige tilgange for ægteskab og registreret partnerskab på grund af de særlige karakteristika for hver af disse samlivsformer. Ægtefæller får mulighed for at bestemme, hvilken lov der skal anvendes. Der er dog tale om et begrænset valg for at undgå, at ægtefællerne vælger en lov, der ikke har nogen tilknytning til deres ægteskab. Den lov, der vælges, kan være loven på det fælles sædvanlige opholdssted eller loven i den stat, hvor de er statsborgere. Hvis der ikke foretages et lovvalg, opstiller forslaget en liste med objektive tilknytningsfaktorer, der giver mulighed for at bestemme, hvilken lov der finder anvendelse. Disse løsninger giver mulighed for at tage højde for borgernes mobilitet og respektere ægtefællernes valg og giver samtidig ægtefællerne retssikkerhed. Hvis ægtefællerne ændrer deres sædvanlige opholdssted fra en medlemsstat til en anden medlemsstat, kan de f.eks. uden vanskeligheder ændre den lov, der finder anvendelse på deres formueordning. Denne tilgang er den samme som i ovennævnte nyligt vedtagne "Rom III"-forordning om lovvalg i forbindelse med skilsmisse og separation. En sådan valgmulighed foreslås ikke for registrerede partnere. Den lov, der finder anvendelse på de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber, defineres præcist i forslaget. Der er tale om den lov, der gælder i det land, hvor partnerskabet er registreret. Da registreret partnerskab ikke er anerkendt i alle EU's medlemsstater, og da der er stor forskel i lovgivningen i de medlemsstater, der anerkender denne samlivsform i deres retssystem, henviser forslaget til loven i registreringslandet. Denne regel vil dog have den fordel, at der indføres en større gennemsigtighed med hensyn til, hvilken lov der finder anvendelse, når et par indgår et registreret partnerskab, og med hensyn til de mulige formueretlige retsvirkninger i tilfælde af opløsning. Generelt vil Kommissionen på passende vis informere borgerne om national lovgivning og procedurer vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber; oplysningerne stilles f.eks. til rådighed på websitet for det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område. Det samme gælder nationale bestemmelser vedrørende retsvirkningen over for tredjemand Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser: udveksling og hurtig fuldbyrdelse af retsafgørelser i EU De foreslåede bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter er de samme som i forslaget til forordning på det arveretlige område 16. De er tilpasset de eksisterende civil- og handelsretlige bestemmelser Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis, KOM(2009) 154. Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12 af , s. 1. Et forslag til omarbejdelse af "Bruxelles I"-forordningen blev vedtaget den 14. december 2010, KOM(2010) 748. DA 8 DA

10 De skal sikre fri udveksling af retsafgørelser i Den Europæiske Union og en effektiv fuldbyrdelse af disse i modsætning til i dag, hvor hver medlemsstat anvender sine egne nationale regler for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser truffet på dette område. Forslagene er de første forslag til foranstaltninger på EU-niveau til regulering af internationale pars formueretlige forhold. De dækker et område, der henhører under familieretten. I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde træffer Rådet afgørelse med enstemmighed om foranstaltninger vedrørende familieret. Kommissionen har derfor fundet det passende at bevare kontrol med beslutningerne på dette område i den medlemsstat, hvor der anmodes om anerkendelse og fuldbyrdelse. Retsafgørelser, der træffes i en medlemsstat, vil derfor blive anerkendt på grundlag af en eksekvaturprocedure ved retten i den medlemsstat, hvor der anmodes om fuldbyrdelse. Der er tale om en procedure, der indebærer en formel kontrol af de dokumenter, som sagsøger fremlægger, således som den findes i dag på det civil- og handelsretlige område. Disse nye bestemmelser er et betydeligt fremskridt i forhold til situationen i dag, hvor hver medlemsstat anvender sine egne procedureregler og sine egne begrundelser for at afvise fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser, hvilket i betydelig grad forhindrer udveksling af retsafgørelser på dette område. I en senere fase og i lyset af evalueringen af gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og de tilsvarende bestemmelser i ovennævnte "Bruxelles II bis"-forordning vil Kommissionen undersøge, om man kan forestille sig en enklere og mere automatisk procedure. 7. KONKLUSION De to forordninger, som Kommissionen foreslår, har til formål at forenkle situationen for borgerne på tidspunkter i deres liv, der ofte er vanskelige. De er således et led i opfyldelsen af de forpligtelser, Kommissionen påtog sig i rapporten om unionsborgerskab. De vil give internationale par en større retssikkerhed, hvad enten de er gift eller har indgået et registreret partnerskab. Når et ægteskab eller partnerskab opløses, vil forslagene give mulighed for at bestemme, hvilken lov der skal finde anvendelse på bodelingen, og hvilken ret der har kompetence. Den frie udveksling af retsafgørelser vil ligeledes ske gennem en automatisk anerkendelse af disse i hele EU, og deres fuldbyrdelse vil forløbe efter en ensartet, forenklet procedure. De to forslag - sammenholdt med de eksisterende retsregler og initiativer, der er under forhandling - vil således supplere den nuværende retlige ramme og sikre den nødvendige sammenhæng på det civilretlige område, navnlig på det familieretlige område. Som det er tilfældet for andre foranstaltninger på dette område, påvirker de ikke medlemsstaternes materielle ret vedrørende formueforhold mellem ægtefæller og formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber. Medlemsstaternes materielle ret henhører fortsat under national kompetence i overensstemmelse med traktaterne. DA 9 DA

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 105 endelig 2010/0067 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forslag til. RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU

Forslag til. RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 104 endelig 2010/0066 (APP) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 7.5.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om udkast til Rådets

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Den 30. marts 2011 J.nr.: 2011-8012-00014 Sagsbehandler: LATH G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende: Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN NOTAT 1. december 2015 TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Det er stærkt misvisende, når Enhedslisten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 106-135

ÆNDRINGSFORSLAG 106-135 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 25.9.2012 2011/0060(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 106-135 Udkast til betænkning Alexandra Thein (PE494.575v01-00) Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Den 30. marts 2011 J.nr.: 2011-8012-00014 Sagsbehandler: LATH G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende: Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154), P7_TA-PROV(2012)0068 Arv og det europæiske arvebevis ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 2 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2012-1209 lth 15. november 2012 Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 1 Offentligt Dagsordenspunkt 18: Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressort,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Revideret notat. Ændringerne er markeret med kursiv.

Revideret notat. Ændringerne er markeret med kursiv. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 1 Offentligt Enhed Kontor for Familier Sagsbehandler Lars Thøgersen Sagsnr. 2015-8195 Doknr. 289343 Dato 18-11-2015 Samlenotat vedrørende de sager inden for

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. januar 2011 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2010-748/21-0493 Dok.: KBU40709 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om færre

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.10.2009 KOM(2009) 154 endelig 2009/0157 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne:

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne: DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 KOM(2010) 747 endelig GRØNBOG Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri cirkulation af offentlige dokumenter og anerkendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 649 endelig 2005/0259 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, gældende

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 23.2.2011 2009/0157(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse

Læs mere