Energiproblemer og energipolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiproblemer og energipolitik"

Transkript

1 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013

2 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud for Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 redegøres der i dette dokument for nogle af de energiproblemer, Europa står over for, idet der fokuseres på spørgsmål med tilknytning til økonomiens konkurrencedygtighed. Det bredere spørgsmål om energiens klima- og miljømæssige aspekter behandles ikke, da dette spørgsmål er genstand for en igangværende offentlig høring 1. Bilaget til dette dokument indeholder nogle tal og baggrundsoplysninger om Europas energisammensætning og energiproblemer samt om de vigtigste dele af EU's politik og regelkompleks. Medlemsstaternes energisammensætning er meget forskellig. I gennemsnit fik EU i 2011 dækket sit samlede energibehov, målt i EU-bruttoenergiforbrug, af følgende energikilder: 35 % olie, 24 % gas, 17 % faste brændstoffer, såsom kul, 14 % atomkraft og 10 % vedvarende energikilder, såsom vandeller vindkraft. Der er stor forskel på energisammensætningen i de forskellige lande (se bilag 5), og det ændrer sig med tiden som følge af geografiske betingelser, såsom rådigheden over og adgangen til naturressourcer, nationalpolitiske valg, såsom beslutningen om at benytte eller ikke benytte atomkraft, skiftende finansielle incitamenter, teknologiske fremskridt, krav om lavere CO2-emission og det indre markeds udvikling 2. De har fælles mål... På trods af forskelle har medlemsstaterne tre fælles politiske mål: de vil gerne nedbringe husholdningernes og erhvervslivets udgifter til energi ("konkurrencedygtighed"), sikre en pålidelig og konstant energiforsyning ("forsyningssikkerhed") og begrænse de konsekvenser, som produktionen, transporten og udnyttelsen af energien har for miljøet ("bæredygtighed"). I mange tilfælde nås disse mål bedst ved hjælp af fælles regler og en fælles indsats på EU-plan. Derfor har stats- og regeringscheferne fastsat tre overordnede mål, som skal nås inden 2020 (ofte omtalt som " inden 2020"): målet om at nedbringe CO2-emissioner med 20 % i forhold til niveauet i 1990, målet om at øge den vedvarende energis andel af EU's samlede energisammensætning til 20 % og målet om at øge energieffektiviteten med 20 %. Disse mål er også kernen i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.... og et fælles regelkompleks. Der er indført et fælles regelkompleks med det formål at uddybe og forene det europæiske energimarked ved hjælp af sammenkoblinger af infrastrukturer, garantier til sikring af gas- og elforsyningen, forbrugerrettigheder og lige vilkår for konkurrence og tilsyn blandt energiaktører. Der er indført EU-lovgivning med henblik på at fremme udnyttelsen af vedvarende energikilder, styrke bestræbelserne på at øge energieffektiviteten og garantere en sikker offshore olie- og gasudvinding. En række af disse instrumenter skal dog stadig gennemføres (se bilag 3). 1 2 Europa-Kommissionen fremlagde den 27. marts 2013 en grønbog til høring om en ramme for klima- og energipolitikkerne efter 2020 til høring (COM(2013) 169). Resultatet af høringen (som varer fra slutningen af marts til starten af juli) vil indgå i Kommissionens forberedelse af konkrete forslag ved udgangen af Yderligere oplysninger om mulige scenarier findes i Kommissionens køreplaner: "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (KOM(2011) 112) og "Energikøreplanen 2050" (KOM(2011) 885). 1

3 1. Europas vigtigste problemer på energiområdet Europa er i stigende grad afhængig af import af energi fra tredjelande I dag producerer vi langt fra den energi, der er nødvendig for at dække vores behov. Europas afhængighed af import er steget i løbet af de seneste to årtier, og den forventes at vokse til mere end 80 % for så vidt angår olie og gas inden Nogle medlemsstater er afhængige af én russisk leverandør og ofte af én forsyningsrute til at dække % af deres gasforbrug. Dette gør dem sårbare over for deres eneleverandørs markedsposition, fordi vedkommendes prissætning måske ikke altid følger et markedshensyn. Europa i globalt kapløb om energikilder. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) forventes efterspørgslen efter energi at stige med over en tredjedel i perioden frem til 2035, og Kina, Indien og Mellemøsten forventes at tegne sig for 60 % af stigningen. Øget efterspørgsel efter energi i andre dele af verden kan få direkte følger for Europa. På grund af de høje priser, som Japan og Korea betaler for flydende naturgas (LNG) - ca. 60 % højere end gennemsnitsprisen på import af LNG til EU i februar faldt importen af LNG til EU med 30 % i forhold til Medlemsstater med en alsidig portefølje af gasleverandører og forsyningsruter og med veludviklede gasmarkeder høster fordelen ved at betale mindre for importen. I gennemsnit anslås priserne ved grænsen for gas, der importeres i Det Forenede Kongerige, Tyskland og Belgien, at ligge langt under (ca. 35 %) den pris ved grænsen, der betales af lande, som kun har få leverandører som f.eks. Bulgarien og Litauen. Mens Europas afhængighed af importerede fossile brændstoffer stiger, er USA på vej fra at have været importør af gas til at blive nettoeksportør af gas. Forskelle i elpriser bestemmes i høj grad af prisen på fossile brændstoffer, og den seneste stigning i USA's egen produktion af olie og gas, navnlig skifergas, har skabt en større kløft mellem EU's og USA's industrielle energipriser. I 2012 var industrigaspriserne mere end fire gange lavere i USA end i Europa. Dette undergraver europæiske virksomheders konkurrenceevne. Denne udvikling har også betydning for resten af verden. IEA's industrielle prisindeks for reale elpriser er steget med 37 % i de europæiske OECD-medlemmer på blot 7 år (fra 2005 til 2012), mens den tilsvarende ændring i USA var -4 %. Indekset for husholdninger steg mindre i Europa (+22 %), men dog stadig langt mere end i USA (+8 %). En anden følge af USA's stigende skifergasproduktion er den stigende brug af CO 2 -udledende kul i Europas kraftværker. Det høje gasforbrug i USA frigiver amerikansk kul, som så kan eksporteres til Europa. EU's forbrug og import af kul (stenkul og brunkul) er steget med henholdsvis 2 % og næsten 9 % i løbet af de første 11 måneder af 2012 i forhold til samme periode i I Det Forenede Kongerige og Spanien steg kulforbruget (stenkul og brunkul) med 28 % i de første 11 måneder af 2012, Frankrigs kulforbrug steg med 16 % og Tysklands med 3 %. Den største stigning fandt sted i Irland (fordobling af kulforbruget i de første 11 måneder af 2012) og i Portugal (+38 %). 2

4 En nylig undersøgelse fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter omfattede en analyse af den betydning, som skifergasproduktion i EU kan få for afhængigheden af import. Selv om det er temmelig usandsynligt, at Europa ville blive selvforsynende med naturgas, kunne indenlandsk ukonventionel gas i et optimistisk scenarium erstatte den faldende produktion af konventionel gas, og afhængigheden af import kunne derved bevares på et niveau omkring 60 %. Ukonventionelle kilder udnyttes allerede i Europa: Estland dækker 90 % af sit energibehov ved skiferolieudvinding. Visse prisstigninger i EU skyldes et nationalpolitisk valg Forbrugernes energiudgifter stiger og udgør en voksende andel af husholdningernes gennemsnitsudgifter på 7-17 %, personlig transport inklusive, i medlemsstaterne. Energiudgifterne for den mindrebemidlede del af befolkningen tegner sig i nogle medlemsstater for 22 % af de samlede udgifter. Husholdningers energiudgifter, skatter og afgifter inklusive, forventes at stige yderligere, selv hvis alle fordele ved et fuldstændigt indre energimarked tages i betragtning. Dette skyldes til dels presset fra en stigende global efterspørgsel efter ressourcer og de omkostninger, der er forbundet med en aldrende og mere vedligeholdelseskrævende infrastruktur. Energipriserne er dog også i vidt omfang resultatet af medlemsstaternes beslutninger om told, afgifter (herunder støtteordningsgebyrer) og skatter. Disse tegnede sig i EU15 (der foreligger ingen oplysninger for EU27) for 28 % af den endelige pris for indenlandske forbrugere i 2010 mod 22 % i De tilsvarende tal for industrien lå på 19 % i 1998 og 27 % i I nogle medlemsstater, såsom Danmark, udgør skatter og afgifter for visse kategorier af el- og gasforbrugere op til 50 % af de endelige energiudgifter. Investeringer i energisektoren har aldrig været lavere Ifølge Kommissionens køreplaner for lavemission og energi kræver overgangen til en sikker, konkurrencedygtig kulstoffattig energi, at der hele tiden foretages øgede investeringer i elproduktionsanlæg, net, transportteknologi, infrastruktur og energieffektive bygninger. Disse øgede investeringer forventes at svare til 1,5 % af BNP på årsbasis i perioden frem til Frem til 2020 er der i EU brug for investeringer i størrelsesordenen 1 bio. EUR, hvis man vil opnå energiforsyningssikkerhed, diversificering af energikilder, renere energi og konkurrencedygtige priser i et integreret energimarked. Nogle medlemsstater befinder sig stadig på en "energiø" som følge af utilstrækkelige infrastrukturforbindelser til resten af EU. Nord- og Østeuropa er stadig i vidt omfang afhængige af én gasimportør. I visse regioner af Europa kan den stigende mængde af fluktuerende vedvarende energi ikke transporteres ud til forbrugerne på grund af utilstrækkelig infrastruktur. Der er behov for nye investeringer (på ca. 200 mia. EUR) til transmissionsledninger, samkøringslinjer, lagerfaciliteter osv., hvis disse mangler skal afhjælpes inden Det forudsætter en stigning i investeringer på over 50 % til elektricitet og ca. 30 % til gas fra perioden til Det forventes dog kun at få begrænsede konsekvenser for forbrugernes udgifter (ca. 1 % i el) og vil i vidt omfang blive udlignet af priskonvergens, øget forsyningssikkerhed og mindre behov for reservekapacitet og lagre samt en større andel af vedvarende energi. 3

5 Inden 2020 skal næsten en femtedel af EU's samlede kulfyrede kapacitet, hvilket svarer til den samlede installerede elkapacitet i Polen, tages ud af drift. 11 % af Det Forenede Kongeriges elproduktionskapacitet vil blive taget ud af nettet. I EU, Schweiz og Norge er den planlagte nedlæggelse af kraftværker 70 % højere end i de seneste fem år. På grund af ringe energiefterspørgsel og stigende elproduktion fra vedvarende energikilder er projekter på ca. 40 GW gasfyrede kraftværker og 25 GW kulfyrede kraftværker blevet udsat eller aflyst inden for de seneste tre år. Det svarer stort set til Nederlandenes, Belgiens og Danmarks samlede kapacitet. Investeringerne i vedvarende energikilder faldt i første kvartal af 2013 med 25 % i Europa og ophørte næsten helt i lande som Spanien (-96 %), Italien og Frankrig. 2. Den rette politik er på plads, men gennemførelsen går for langsomt På kort og mellemlang sigt vil Europa ikke kunne konkurrere med sin største handelspartner USA om energipriser på grund af forskelle i, hvilke naturressourcer der udnyttes. Eftersom Europa er nettoimportør af energi, er Europas strategi for et sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt energisystem stærkt afhængig af, at man vælger en bred tilgang, som bygger på energieffektivitet, etablering af konkurrencedygtige markeder baseret på intelligente infrastrukturer, diversificering af brændstoffer og forsyningsruter, udnyttelse af konventionelle og ukonventionelle energikilder og innovation. 1) Energieffektivitet: investering i en billigere og renere energikilde Hvis EU's mål om at opnå 20 % energieffektivitet inden 2020 skal nås, skal der spares, hvad der svarer til kulfyrede kraftværker eller vindmøller. Energieffektivitet begrænser efterspørgslen efter energi, mindsker importen af energi og begrænser forureningen. Det er også en langsigtet løsning på problemet med energifattigdom og høje energipriser. På trods af at energieffektiviteten spiller så vigtig en rolle for at få reduceret efterspørgslen, udnyttes kun en lille del af dens økonomiske potentiale i dag. Europa er stadig verdens største marked for energieffektivitet (det tegnede sig for 40 % af de globale investeringer i energieffektivitet i 2011), og EIB er verdens største långiver til ren energi. Kina (som investerer 3-4 % af energisektorens indtægter om året) og USA (som har mere end fordoblet sine udgifter til energieffektivitet fra ) er ved at indhente os. 4

6 Boks 1: Mindstekrav til energieffektivitet for industrivarer (forordninger om miljøvenligt design) De første fire forordninger om miljøvenligt design af elektriske industrivarer (motorer, cirkulationspumper, ventilatorer og vandpumper) 3 forventes i 2020 at give årlige energibesparelser svarende til Ungarns aktuelle endelige energiforbrug (195 TWh) og bidrage væsentligt til opfyldelsen af 2020-målene. Disse forordninger er de første i verden, hvor man behandler en række relaterede varer samlet (produktorienteret tilgang) og ser på forbrugerens behov og ændrede forbrugsmønstre (forbrugsorienteret tilgang). Lovgivningens innovative karakter har allerede ført til en betydelig teknologisk udvikling. De gode resultater, som nogle af disse forordninger har medført, har igangsat en europæisk og global standardiseringsproces. Kina var den første til at benytte den europæiske forordning om motorer som grundlag for deres nationale lovgivning. Saudi-Arabien overvejer nu at indføre krav svarende til kravene i den europæiske forordning om motorer. Den amerikanske regering er i gang med at kopiere kravene i den europæiske lovgivning for pumper og ventilatorer og anvender også den tilhørende målestandard. 2) Åbne og konkurrencedygtige energimarkeder opfyldelse af EU's behov Åbning af markederne, øget handel på tværs af grænserne, markedsintegration og stærkere konkurrence er alle tiltag, der understøttes af EU's lovgivning, og som sammen med håndhævelsen af konkurrence- og statsstøttereglerne holder energipriserne under kontrol. Selvom priserne på de primære energiprodukter årligt er steget med 14 % for råolie og henholdsvis næsten 10 % og 8 % for gas og kul mellem 2002 og 2012, er engrospriserne på el i EU steget meget mindre, nemlig 3,4 %. 4 Markedsliberalisering har presset priserne nedad på de engrosmarkeder, hvor en liberalisering har været tilladt. Konkurrenceprægede markeder har også medvirket til en bedre brug af elinfrastrukturen og til at sende prissignaler om investeringer. Der er dog mulighed for forbedringer. Ifølge vurderinger i forbindelse med det fortsatte arbejde med at finde frem til omkostningerne ved ikke at have et integreret europæisk energimarked for gas vurderes det, at markedsfordelene ved en fuld gennemførelse af den tredje energipakke i 2015 kan blive på op til 8 mia. EUR om året sammenlignet med 2012 (grundscenariet). Fordelene kunne nå helt op på 30 mia. EUR om året, hvis alle 27 EU-lande udgjorde et fuldt integreret marked. Inden for elsektoren ville fordelen ved en integration (modsat at være nationalt selvforsynende) give en årlig omkostningsbesparelse på op til 35 mia. EUR. 3 4 Forordning om miljøvenligt design (EF) nr. 640/2009 om elmotorer, (EF) nr. 641/2009 om cirkulationspumper, (EU) nr. 327/2011 om elmotordrevne ventilatorer med en indgangseffekt fra og med 125 W til og med 500 kw og (EU) nr. 547/2012 om vandpumper. Forskellen mellem engrosprisen og detailprisen bestemmes af nationale skatter og afgifter, som er de dele af energiomkostningerne, der ikke vedrører selve energien. 5

7 Ifølge estimater fra Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er det muligt at opnå besparelser på omkring 15 mia. EUR om året (10 % af engrosprisen på gas), hvis der rettes op på de markedssvagheder, som muliggør ikke-konkurrencedygtige prisforskelle mellem EUmedlemsstaterne. En åbning af detailmarkedet er stadig begrænset af, at den endelige pris reguleres. Dette er skadeligt for konkurrencen og investeringslysten, og i tilfælde hvor priserne er reguleret til at være under kostpris, fører det til underskud, som i sidste ende skal betales af skatteyderne. Boks 2: Investeringer i grænseoverskridende energiinfrastruktur EU skal investere i grænseoverskridende forbindelser som en del af indsatsen for at opbygge et internt energimarked og afvikle "energiøer". Takket være det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (genopretningsprogrammet) er flere projekter for gasforbindelser med tilbagestrømning i drift i Central- og Østeuropa. De hjalp f.eks. med at undgå problemer med gasleverancen i den seneste kuldeperiode i februar De nyligt vedtagne retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur indfører en ny metode til at identificere infrastrukturprojekter af fælles interesse og fremskynde deres gennemførelse via forbedret regionalt samarbejde, strømlignede tilladelsesprocedurer, tilstrækkelig regulering og finansiel EU-støtte i medfør af den foreslåede Connecting Europe-facilitet. Regionalt samarbejde mellem medlemsstaterne kan være meget nyttigt til at sikre de nødvendige investeringer. Den 25. marts 2013 blev de medlemsstater, der samarbejder om planen for sammenkobling af det baltiske energimarked (BEMIP), enige om en omfattende pakke til udvikling af naturgasinfrastruktur og en køreplan for dens gennemførelse. De foreslåede investeringer i en ny LNG-terminal, som kunne dække op til 40 % af de nuværende gasbehov i disse lande, og rørledningsprojekterne (samkøringslinjerne til de baltiske lande, mellem de baltiske lande og mellem Polen og Litauen) vil koste omkring 1,3 mia. EUR, og de vil gøre en ende på de baltiske staters og Finlands isolering og øge forsyningssikkerheden. 3) Besparelser på omkostningerne ved vedvarende energi og andre konventionelle og ukonventionelle interne energiressourcer For at reducere CO 2 -emissionerne, afhængigheden af energiforsyninger fra tredjelande og regningen på import af fossilt brændstof øgede medlemsstaterne andelen af vedvarende energikilder til 13,0 % af Europas endelige energiforbrug i 2011 (en stigning på 5 procentpoint over 6 år). 20,6 % af elektriciteten kom fra vedvarende energikilder i Denne udvikling har potentiale til at holde engrospriserne på el under kontrol, eftersom de centrale teknologier inden for vind- og solkraft har marginalomkostninger nær nul. Investeringer i vedvarende energi kan skabe tre millioner nye job frem til 2020 (i dag er der allerede 1,19 millioner beskæftigede i denne sektor i EU.) Indtil videre er EU godt på vej til at nå målet om, at 20 % af det endelige energiforbrug skal stamme fra vedvarende energikilder, som fastlagt i direktivet om vedvarende energikilder, selvom situationen varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 6

8 Nationale støtteordninger har i tråd med direktivet om vedvarende energikilder været medvirkende til at skabe stærk vækst inden for vedvarende energi. Imidlertid er væksten inden for vedvarende energikilder stadig i høj grad baseret på tilskud, og visse ufleksible støtteordninger har ikke taget højde for det væsentlige prisfald, der vil opstå, når teknologierne bliver mere modne. Dette har medført overkompensation i en tid med alvorlige økonomiske begrænsninger. Samtidig har pludselige ændringer i støtteordninger, i visse tilfælde med tilbagevirkende kraft, bidraget til at skabe usikkerhed blandt investorerne. De samarbejdsmekanismer, som er tilgængelige efter direktivet om vedvarende energikilder, er endnu ikke blevet benyttet, og nationale støtteordninger skal smelte sammen, hvis den europæiske dimension af et integreret energimarked skal udnyttes. Det vurderes, at handel med vedvarende energi i hele EU og opnåelse af målet om, at 20 % af energien på en omkostningseffektiv måde skal stamme fra vedvarende energikilder i alle medlemsstater, vil kunne reducere omkostningerne til det samlede energisystem med op til 8 mia. EUR inden En stor andel af vedvarende energi i energisammensætningen rejser spørgsmålet om, hvorvidt energiforsyningen og nettene er tilstrækkelige. Dette bliver et problem, når fluktuerende produktion af vedvarende energi fra sol- og vindkraft skal suppleres af andre energikilder. Visse medlemsstater forudser at skulle betale for at have forsyningskapacitet til rådighed på nationalt niveau ("kapacitetsmarkeder"), og denne kapacitet er som oftest baseret på fossile brændstoffer. Denne tilgang indebærer en risiko for at være økonomisk ineffektiv, og den vil sandsynligvis få fragmenteringen af det indre energimarked til at vare ved og fastlåse produktionskapaciteten på fossile brændstoffer. Der findes andre foranstaltninger, som kan tilføre fleksibilitet til systemet og tage hånd om problemerne med tilstrækkelig forsyning, og de er mere økonomisk bæredygtige og bevarer eller styrker sågar det indre energimarked. Disse foranstaltninger omfatter investering i grænseoverskridende infrastruktur (jo større nettene er, jo lettere er det at skabe balance i de vedvarende energikilder), mekanismer til at tilpasse sig efterspørgslen og oplagring. 4) Teknologi og innovation Den teknologiske forandring, der skal til for at opfylde EU's energimål, vil kun være mulig, hvis der foretages en gennemgribende modernisering af vores eksisterende energiinfrastruktur. Forskning, udvikling og innovation inden for energisektoren spiller fortsat en væsentlig rolle i udviklingen af billigere, mere effektive og pålidelige energiteknologier. På trods af krisen er EU's udgifter til forskning og udvikling ved at være lige så store som Japans og USA's. Offentlige og private investeringer i den teknologiske udvikling i de sektorer, som er en del af den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen), steg fra 3,2 mia. EUR i 2007 til 5,4 mia. EUR i I dag udgør industriens bidrag omkring 70 % af den samlede investering i forskning og udvikling i SET-planens højst prioriterede områder, mens medlemsstaterne står for 20 % og Europa- Kommissionen for 10 %. Indsatsen inden for forskning og udvikling er fortsat fragmenteret medlemsstaterne imellem. En bedre koordinering og sammenlægning af ressourcer mellem medlemsstaterne har potentiale til at øge effektiviteten af forskningsindsatsen, undgå gentagelser og gøre det muligt at opnå den kritiske masse, der skal til for at opnå teknologiske gennembrud. 7

9 EU's indsats inden for forskning har i løbet af de sidste to årtier bidraget væsentligt til prisfald og teknologisk udvikling inden for flere centrale energisektorer så som vindkraft og solcellesystemer. Det er en af grundene til, at omkostningerne til solcellemoduler er faldet markant (med tre gange prisen på blot et par år). SET-planens mål om priser på 1 EUR/kW i 2030 kan eventuelt blive en realitet allerede fra Inden for transport har EU's indsats også givet mulighed for en positiv start for andengenerationsbiobrændstof. Siden 2007 har programmet "Intelligent Energi i Europa" fremmet optagelsen af teknologier på markedet og taklet ikke-teknologiske barrierer gennem flere end 300 projekter, hvilket har udløst tilknyttede investeringer for over 4 mia. EUR. "Intelligent Energi i Europa II" har også etableret samarbejde med finansielle institutioner om at gennemføre investeringer for omkring 2 mia. EUR (heraf 38 mio. EUR i finansiering fra EU) i vedvarende energi gennem sine faciliteter til støtte til projektudvikling (Elena og Mobilising Local Energy Investment - MLEI). Disse investeringer forventes at generere energibesparelser på mere end GWh/år. Bilag: 1. Fremskridt mod 2020-målene 2. Opfølgning på retningslinjerne om energi afholdt den 4. februar Det Europæiske Råd 3. Gennemførelse af den vigtigste EU-lovgivning på energiområdet 4. Overblik over EU's finansielle instrumenter til underbygning af energipolitikker 5. Vigtige fakta om energi i Europa 8

10 BILAG 1: Fremskridt mod 2020-målene 1) EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner på 20 % i forhold til emissionerne i 1990 I 2011 var drivhusgasemissionerne estimeret til at være 16 % lavere end i Målet opnås gennem EU's emissionshandelssystem (EU ETS) og beslutningen om indsatsfordeling. 2) Vedvarende energikilder skal tegne sig for 20 % af det samlede endelige energiforbrug i EU I 2011 var de vedvarende energikilders andel af det endelige energiforbrug i EU 13,0 % sammenlignet med 8,5 % i Med bindende nationale mål er væksten i vedvarende energi taget til, men den skal op på gennemsnitligt 6,3 % pr. år, hvis det overordnede 2020-mål skal nås. Kommissionen har derfor identificeret fire områder, hvor der skal gøres en yderligere indsats: energimarkedet, støtteordninger, samarbejdsmekanismer og samarbejdet i middelhavsområdet 5, og Kommissionen er nu i gang med at udarbejde retningslinjer for at tage fat på disse punkter (bl.a. om åbningen af det indre elmarked, bedre markedsintegration af vedvarende energikilder, samarbejde og handel, infrastruktur og forbrugere og teknologisk innovation). 3) 20 % besparelse i EU's primære energiforbrug sammenlignet med fremskrivninger fra 2007 Dette mål er ikke retligt bindende for medlemsstaterne. Forbruget af primærenergi nåede sit højdepunkt i 2005/2006 (ca Mtoe) og har siden 2007 været svagt faldende (nåede i 2011 ned på Mtoe). Dette skyldes den økonomiske krise, de eksisterende politikkers effektivitet og en reduceret energiintensitet i EU's industri. 5 Meddelelsen: "Vedvarende energi: en stor aktør på det europæiske energimarked" (COM(2012) 271) 9

11 Om energieffektivitet BILAG 2: Opfølgning på retningslinjerne om energi fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 Energieffektivitetsdirektivet blev vedtaget i oktober 2012 og forventes at sætte EU i stand nå op på omkring 17 % af målet om 20 % energieffektivitet i Energy Star-aftalen mellem EU og USA om energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr blev også indgået i 2012, og Energieffektivitetsfonden blev oprettet med et budget på 265 mio. EUR. Kommissionens forslag til Horisont 2020-programmets energiudfordring med en foreslået bevilling på 6,5 mia. EUR er ved at blive forhandlet, og det forventes at omfatte programmer, der fremmer energieffektivitet. Endelig blev det europæiske innovationspartnerskab "intelligente byer og samfund" søsat i juli 2012 for at fremme innovative løsninger, der kombinerer energi, transport og IKT-teknologier, som kan forstærke bæredygtigheden i byer og samfund. Om det indre marked "Et fuldt fungerende, sammenkoblet og integreret indre marked senest i 2014": Der er set fremskridt i form af et stadig mere sammenkoblet elmarked og konvergens i engrospriserne samt øget konkurrence internt i gassektoren på grund af bedre sammenkoblinger. Elektricitetskoordingeringsgruppen, som blev oprettet i november 2012, forventes at forbedre medlemsstaternes koordinering med henblik på at identificere risici og sikre en passende løsning i tilfælde af forsyningskriser. Der blev foreslået en handlingsplan (COM(2012) 663) for at løse de tilbageværende udfordringer inden 2014-fristen som led i Kommissionens meddelelse om det indre energimarked. "Udelukkelsen af visse medlemsstater fra de europæiske gas- og elnet skal stoppes senest i 2015": Det forberedende arbejde vedrørende udviklingen af infrastruktur i Europa fortsætter, mens der ventes på den endelige flerårige finansielle ramme og Connecting Europe-faciliteten, hvori Kommissionen har foreslået at afsætte 9,1 mia. EUR til energiinfrastrukturen. Retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur blev vedtaget i marts 2012, og deri fastlagdes 12 strategiske transeuropæiske energikorridorer og en metode til at identificere projekter af fælles interesse og fremskynde deres gennemførelse. ENTSO-E og ENTSO-G gjorde også væsentlige fremskridt i forberedelserne af de tiårige europæiske netudviklingsplaner for gas og elektricitet. "Bedre koordinering af EU's og medlemsstaternes aktiviteter for at sikre konsekvens og sammenhæng i EU's eksterne forbindelser": Arbejdet med at styrke den eksterne dimension af EU's energipolitik fortsatte som reaktion på Det Europæiske Råds efterspørgsel efter en bedre koordinering. Der blev gjort fremskridt i forhandlingerne om den transkaspiske rørledning og den sydlige gaskorridor. Der blev opnået enighed om energikøreplanen 2050 mellem EU og Rusland, og forhandlingerne med Rusland og Hviderusland om driften af elsystemet i de baltiske medlemsstater fortsatte. For så vidt angår Kina, er der blevet indledt et byudviklingspartnerskab mellem EU og Kina og en dialog om energisikkerhed. I forbindelse med Det Europæiske Råds efterspørgsel efter oplysninger om bilaterale energiaftaler med tredjelande blev der vedtaget en informationsudvekslingsmekanisme om mellemstatlige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande, og den trådte i kraft i november

12 BILAG 3: Gennemførelse af den vigtigste EU-lovgivning på energiområdet Gennemførelse af direktiverne i den tredje energipakke (Status den 30. april 2013) Fælles regler for det indre marked for elektricitet (direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009) og Fælles regler for det indre marked for naturgas (direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009) Fælles frist for gennemførelse: 3. marts 2011 Medlemsstater Status for gennemførelsen oplyst af medlemsstaterne - Elektricitetsdirektivet - Status for gennemførelsen oplyst af medlemsstaterne - Gasdirektivet - Belgien Fuldstændig Fuldstændig Bulgarien Fuldstændig Fuldstændig Tjekkiet Fuldstændig Fuldstændig Danmark Fuldstændig Fuldstændig Tyskland Fuldstændig Fuldstændig Estland Fuldstændig Fuldstændig Irland Fuldstændig Fuldstændig Grækenland Fuldstændig Fuldstændig Spanien Fuldstændig Fuldstændig Frankrig Fuldstændig Fuldstændig Italien Fuldstændig Fuldstændig Cypern Fuldstændig Fuldstændig Letland Fuldstændig Fuldstændig Litauen Fuldstændig Delvis Luxembourg Fuldstændig Fuldstændig Ungarn Fuldstændig Fuldstændig Malta Fuldstændig Fuldstændig Nederlandene Fuldstændig Fuldstændig Østrig Fuldstændig Fuldstændig Polen Fuldstændig Fuldstændig Portugal Fuldstændig Fuldstændig Rumænien Fuldstændig Fuldstændig Slovenien Delvis Delvis Slovakiet Fuldstændig Fuldstændig Finland Delvis Delvis Sverige Fuldstændig Fuldstændig Det Forenede Kongerige Delvis Delvis

13 Den tredje energipakke kræver national certificering af transmissionssystemoperatører M Underrettet / udtalelse afgivet Behandles Endnu ikke underrettet

14 Gennemførelse af direktivet om vedvarende energi (EU-mål om at øge den vedvarende energis (VE) andel af det endelige bruttoenergiforbrug til 20 % ) Direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 Frist for gennemførelse: 5. december 2010 Oversigt over opfyldelsen af første mellemliggende mål* (ifølge statusrapport af 27. marts 2013) >2% over målet <1% fra eller <2% over målet >>1% under målet< Medlemsstat VE-andel i 2005 VE-andel i mellemliggende mål Mål for VEandel i 2020 Østrig 23,3 % 30,1 % 25,4 % 34 % Belgien 2,2 % 5,4 % 4,4 % 13 % Bulgarien 9,4 % 13,8 % 10,7 % 16 % Cypern 2,9 % 5,7 % 4,9 % 13 % Tjekkiet 6,1 % 9,4 % 7,5 % 13 % Tyskland 5,8 % 11,0 % 8,2 % 18 % Danmark 17 % 22,2 % 19,6 % 30 % Estland 18 % 24,3 % 19,4 % 25 % Grækenland 6,9 % 9,7 % 9,1 % 18 % Spanien 8,7 % 13,8 % 10,9 % 20 % Finland 28,5 % 33 % 30,4 % 38 % Frankrig 10,3 % 13,5 % 12,8 % 23 % Ungarn 4,3 % 8,8 % 6,0 % 13 % Irland 3,1 % 5,8 % 5,7 % 16 % Italien 5,2 % 10,4 % 7,6 % 17 % Litauen 15 % 19,7 % 16,6 % 23 % Luxembourg 0,9 % 3 % 2,9 % 11 % Letland 32,6 % 32,6 % 34,0 % 40 % Malta 0 % 0,4 % 2,0 % 10 % Nederlandene 2,4 % 3,8 % 4,7 % 14 % Polen 7,2 % 9,5 % 8,8 % 15 % Portugal 20,5 % 24,6 % 22,6 % 31 % Rumænien 17,8 % 23,6 % 19,0 % 24 % Sverige 39,8 % 49,1 % 41,6 % 49 % Slovenien 16,0 % 19,9 % 17,8 % 25 % Slovakiet 6,7 % 9,8 % 8,2 % 14 % Det Forenede Kongerige 1,3 % 3,3 % 4,0 % 15 % EU 8,5 % 12,7 % 10,7 % 20 % * Den mest objektive måde at vurdere fremskridtene på er ved at se på medlemsstaternes opfyldelse af første mellemliggende mål beregnet som gennemsnittet af deres 2011/2012-andele. Selv om fremskridtet frem til 2010 generelt er godt, afspejler det ikke den politiske og økonomiske usikkerhed, som producenter af vedvarende energi synes at stå over for i øjeblikket.

15 Energieffektivitiet: gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne Direktiv (2010/31/EU af 19. maj 2010) Frist for gennemførelse: 9. juli 2012 Medlemsstat Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne* Gennemførelse Indberetninger om NENB** Omkostningsoptimale beregninger Østrig Belgien Bulgarien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Det Forenede Kongerige * Gennemførelsesstatus er baseret på medlemsstaternes erklærede gennemførelse (Grøn: fuldstændig; Orange: delvis; Rød: ikke gennemført). Kommissionen foretager prima facie- og overensstemmelseskontrol for de medlemsstater, der har meddelt gennemførelsesforanstaltninger. Hvad angår indberetninger om NENB og omkostningsoptimale beregninger er status baseret på, om der er modtaget indberetninger eller ej, og ikke på disses fuldstændighed. Kommissionen analyserer de indberetninger, den modtager. ** Næsten energineutrale bygninger.

16 BILAG 4: Oversigt over EU's finansielle instrumenter til underbygning af energipolitikker Oversigt over EU-midler til energitiltag efter program og finansielt instrument (eksisterende og eventuelle nye for perioden ) Midler tildelt inden for rammerne af de finansielle overslag I alt Kommissionens forslag til tildeling af midler inden for rammerne af de finansielle overslag I alt Beløb i mio. El- & gasinfrastruktur (1) Vedvarende energi (2) Atomkraft (3) El- & gas infrastruktur (1) Vedvarende energi (2) Atomkraft (3) Transeuropæiske energinet 155 (TEN-E) Connecting Europe-facilitet som omfatter finansielle instrumenter (1 000) Europæisk genopretningsprogram for energiområdet (EEPR) EUmidler som omfatter finansielle instrumenter (europæisk fond for energieffektivitet) CIP-programmet "Intelligent Energi - Europa" som omfatter ELENA (teknisk bistand) (265) (A) - (B) (132) Strukturfonde FTU-rammeprogram (C) Finansieringsfacilitet med risikodeling (EU-EIB) (D) Finansiering via 112 udvidelsespolitikken 7. EURATOM-rammeprogram atomfission 7. rammeprogram atomfusion Nedlæggelse (LT,SK,BG) I ALT I ALT A. omfatter ELENA i samarbejde med EIB, CEB, EBRD og KfW B. del af det forskningsrammeprogram ("Horisont 2020") C. FTU : midler tildelt til ikke-nuklear energiforskning generelt D. 14 % af den samlede ramme for finansieringsfaciliteten med risikodeling, som primært er til sol- og vindenergi.

17 BILAG 5: Nøglefakta om energi i Europa 1. Europas energimix Europas energimix forandres EU s indenlandske bruttoforbrug i 2011 EU s indenlandske bruttoforbrug i 2030 (scenario) Nuklear Vedvarende 14% 10% 17% Fast brændsel Nuklear Vedvarende 14% 18% 12% Fast brændsel Gas 24% 35% Olie Gas 22% 33% Olie Kilde: Europa-Kommissionen Energi driver samfundet og økonomien EU s slutenergiforbrug opdelt på sektorer i 2011 Øvrige Service 1% Industri Landbrug 2% 13% 26% 25% Husholdninger og boliger 33% Transport Kilde: Europa-Kommissionen

18 Energimixet varierer betydeligt blandt EU-medlemsstaterne Bruttoindlandsforbrug i EU-medlemsstaterne i 2011 Olie Gas Fast brændsel Nuklear Vedvarende 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Kilde: Europa-Kommissionen

19 2. Europas afhængighed af import Europa importerer olie, gas og kul svarende til 406 mia. EUR (3,2 % af BNP) hvert år, og afhængigheden forventes at ville øges Importeret brændsel som andel af EU s samlede forbrug ( business as usual -scenario) % Olie Gas Fast brændsel Kilde: Europa-Kommissionen Europa er afhængig af et fåtal af leverandører EU s import af råolie i 2011 EU s import af naturgas i 2011 Kasakhstan 6% Norge 12% Aserbajdsjan Mexico 1% Øvrige 5% 8% OPEClande 33% Nigeria 4% Ikke oplyst 10% Qatar 11% Egypten, Libyen, Trinidad og Tobago, øvrige 1% hver Rusland* 30% Rusland 35% Algeriet 13% Norge 28% * I tallene indgår gasimport fra andre lande end Rusland, som eksporteres til EU via Rusland Kilde: Europa-Kommissionen

20 3. Tendenser på verdensmarkedet påvirker Europa Energiefterspørgslen på verdensmarkedet stiger Udviklingen i energiefterspørgslen på verdensmarkedet i mio. tons olieækvivalenter (Mtoe) Resten af verden Kina Resten af OECD EU Mtoe Kilde: Det Internationale Energiagentur Elpriser: USA øger sin fordel navnlig takket være skifergas Udviklingen i prisen på el til den endelige forbruger i industrien, ekskl. skatter (2005 = indeks 100) 150 OECD Europa USA Japan Q Kilde: Det Internationale Energiagentur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2008 KOM(2008) 384 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Notat Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 494 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Blå vækst mulighederne

Læs mere