Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt"

Transkript

1 Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering fra Dekanen (O) - Nyt HAMU-HSU - Vipomatic (status på drift) Q2 Tirsdag den 12. juni Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering fra Dekanen (O) - Nyt HAMU-HSU - Økonomi FSU-AR-FAMU Fællesmøde 2. maj Budget 2018 ØR1 Aktuelle punkter Velkomst til det nye FAMU-FSU Godkendelse af forretningsordner Valg til AMO (O) Uddannelse af AMO (O) AM-Stat Årsstatus 2017 (O) MUS opsamling (D) Anvendelse af Kompetenceudviklingsmidler (O) Oversigt over ansættelser 2017 (D) Lønforhandling 2018 (O) Transition Q1 Q2 Opgaver til udførelse Lokal tilmelding af AMG til AM-uddannelse Møder i arbejdsgrupper Kommunikation fra udvalg Q3 Torsdag den 20. september kl Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering fra Dekanen (O) - Nyt HAMU-HSU - Nyt HAMU-HSU - Økonomi - Vipomatic (status på drift) Aktuelle punkter Fysisk AM Status (O) AM-Stat - halvårsstatus 2018 (O) Status på ÅD punkter (D) APV 2019 forberedelse (D) - Best practice for proces - Form og metode Sammenlagte udvalg oplæg (D) MUS /Grus start Lønforhandling Transition Q3 Q4 Opgaver til udførelse Møder i arbejdsgrupper Kommunikation fra udvalg Aktuelle punkter Fysisk AM (D) - Oplæg til lokale runderinger Beredskab og evakueringsøvelser - Oplæg v Lars Mitens Transition Q2 Q3 Opgaver til udførelse AMG runderinger Fysisk AM. Møder i arbejdsgrupper Kommunikation fra udvalg Q4 Tirsdag den 11. december Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering fra Dekanen (O) - Nyt HAMU-HSU - Økonomi Aktuelle punkter Evaluering af årets samarbejds- og mødeform Sammenlægning af udvalg (D) Årlige drøftelse (D) - Mødeplan 2019 Transition Q4 Q1 (2019) Opgaver til udførelse Møder i arbejdsgrupper Kommunikation fra udvalg FSU-AR-FAMU Fællesmøde Budget 2019 og FC3

2 Bilag 2 ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 Q SYGEFRAVÆR - ARBEJDSULYKKER - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING AARHUS UNIVERSITET HR OKTOBER 2017

3 1. SYGEFRAVÆR - Kommentarer og Begrebsforklaringer Kommentarer til data Det gennemsnitlige sygefravær i Q1-Q er på 4,4 dage. På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværsstatistikken. I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for; forskelle i registreringspraksis, mellem forskellige medarbejdergrupper forskelle i arbejdsfunktioner og I HR-IT systemet HRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres fx i forhold til enheder og fraværslængde. HR i administrationscentre, sekretariater og fraværsregistratorerne har bl.a. adgang til HRA. Læs mere om HRA på Antal ansatte (Headcount) Dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. På grund af efterregistreringer, kan der være uoverensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Datagrundlaget Antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra HRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen. Sygedage Omfatter fraværstyperne: Sygdom (evt. med 56 refusion) Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade Delvis syg; nedsat tid eller opgavefritagelse Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. I ÅRSTAL vedrørte dette højest 100 dage på hele. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

4 1. Sygefravær Sygefravær fordelt på hovedområder og kvartaler 2017 Hovedområde Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat fraregnet langtidsfravær Antal Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total ansatte Arts 971 2,3 1,8 1,5 0 5,6 1,3 0,7 0,7 0 2,4 Health ,9 0,6 0,7 0 2,2 0,6 0,3 0,3 0 1,2 Aarhus BSS 918 1,3 1,2 1,4 0 3,9 0,7 0,4 0,5 0 1,6 Science and ,4 1 1,1 0 3,5 1 0,7 0,6 0 2,2 Technology Øvrige * 43 2,3 1, ,8 1,1 0, ,1 Enhedsadministrationen ,3 2,4 2,4 0 8,1 2,3 1,4 1,2 0 4,7 Total ,8 1,3 1,3 0 4,4 1,2 0,7 0,7 0 2,4 Kommentarer til fraværsdata ARTS og Enhedsadministrationen har flest sygedage pr ansat i Dette gælder både det totale fravær og fravær fraregnet langtidsfravær Forklaring af fraværstyper Langtidsfravær er fravær med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage. På års- og kvartalsniveau afgrænses de sammenhængende dage i fraværsperioden forskelligt. Årsvist: På årsbasis opgøres sammenhængende fravær over 21 dage som langtidsfravær. Eksempelvis en fraværsperiode på 30 dage på tværs af første og andet kvartal. Kvartalsvist: En sammenhængende fraværsperiode på tværs af kvartaler betragtes som forskellige fraværsperioder i de enkelte kvartaler. Er der fraværsperioder med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage i et enkelt eller begge kvartaler, opgøres de(n) pågældende fraværsperiode(r) som langtidsfravær. Såfremt der i et enkelt eller begge af disse kvartaler ikke er fraværsperioder af mere end 21 dages fravær, opgøres de(n) pågældende fraværsperiode(r) ikke som langtidsfravær. Eksempelvis kan en fraværsperiode på 30 dage fordele sig med 25 dage i første kvartal og fem dage i andet kvartal. I første kvartal vil de 25 dage blive opgjort som langtidsfravær, mens de fem dage i andet kvartal ikke vil blive opgjort som langtidsfravær. 'Sygedage uden langtidsfravær' på årsbasis kan være mindre end fraværet i de enkelte kvartaler, idet summen af langtidsfraværet årsvis er større end når, der afgrænses kvartalsvist. Eksempelvis 30 dage på årsbasis mod henholdsvis 25 og 5 dage i to kvartaler, hvoraf kun de 25 er opgjort som langtidsfravær i det ene kvartal. * Øvrige omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) og DANDRITE. AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

5 1. Sygefravær 2017 ARTS Antal sygedage pr. ansat 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 6,68 1,80 1,50 1,40 1, Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/center Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 DPU ,5 5,4 2,4 1,8 1,3 0 3,7 3 1,4 0,9 0,9 0 IKK ,7 6,6 2,9 2 1,7 0 2,8 2,2 1,5 0,6 0,5 0 IKS ,9 4,4 1,7 1,5 1,3 0 3,4 2,2 1,2 0,6 0,7 0 CUDIM ,9 7,3 1,7 2,6 2,9 0 2,5 2,6 1,7 0,6 0,6 0 ACA ,1 9,9 4,1 2,6 3,2 0 8,7 5,3 2,8 1,7 1,1 0 Øvrige ,9 2,6 1,8 0, ,9 2,6 1,8 0,8 0 0 Totaler-/gennemsnit ,8 5,5 2,3 1,8 1,5 0 3,3 2,4 1,3 0,7 0,7 0 AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

6 2. ARBEJDSULYKKER 2017 Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet og for fakulteter og Enhedsadministrationen Nærværende arbejdsulykkesstatistik viser Udviklingen i antallet af ulykker i perioden fordelt på nominelle tal og frekvenstal. Udviklingen i antallet af ulykker i perioden anmeldepligtige og registrerede ulykker. Ulykker fordelt på 1. til 3. kvartal i 2017 Ulykker fordelt på årsager og fravær 1. til 3. kvartal i 2017 Udvikling I 1. til 3. kvartal i 2017 er der anmeldt og registreret 70 arbejdsulykker Der sker en stigning i antallet af arbejdsulykker fra 2015 (90) til 2016 (106), både når udviklingen opgøres i nominelle tal og i frekvenser. Fra 90/1,04 i 2015 til 106/1,22 i I 2017 er der anmeldt flest ulykker i 3. kvartal (28). I Tabellerne Ulykkesårsager og fraværsperioder fordelt på enheder vises årsagerne til ulykkerne fordelt på enheder. Her er kategorierne fald, løfte/bære og dyr de hyppigste årsager til arbejdsulykker. Hvad er en arbejdsulykke? En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning i forbindelse med arbejdets udførelse. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage. Hvad skal anmeldes til Arbejdstilsynet? Er der sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet via HR. Læs mere her. HR sørger for den korrekte registrering og foretager den formelle anmeldelse Arbejdstilsynet. Alle ulykker, som medfører mere end én dags fravær bliver anmeldt til Arbejdstilsynet af HR. Hvad er en registrering? De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været sygedage ud over tilskadekomstdagen og 2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken. HR registrerer skaden men anmelder ikke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skaden kan dog tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til skaden. Ifølge lovgivningen vil muligheden for at få ulykken anmeldt som en arbejdsskade udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Læs mere arbejdsulykker på Arbejdstilsynets temaside AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

7 2. ARBEJDSULYKKER 2017 Registrerede % Anmeldte % Registrerede % Arbejdsulykker Arbejdsulykker 2015 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Fordeling imellem anmeldte og registrerede ulykker Anmeldte % Total % Arbejdsulykker 2016 ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Total % Arbejdsulykker 2017 (Q1-Q3) ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Anmeldte % Registrerede % Total % Kommentarer til fraværsdata I tabellen til venstre ses data for arbejdsulykker over de sidste tre år. For Q1-Q er der en overvægt af registrerede ulykker i forhold til anmeldte ulykker. Dette kunne indikere, at ulykkerne har en mindre alvorlig karakter i AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

8 2. ARBEJDSULYKKER total af anmeldte og registrede ulykker ARTS BSS HE ST Enhedsadm. Q Q Q Q total Kommentar til ulykkesdata Anmeldte arbejdsulykker fordelt på anmeldte og registrerede arbejdsulykker viser, at HE og ST nominelt har flest ulykker. Med flest anmeldte for HE i første kvartal og flest for ST i sidste kvartal. AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

9 2. ULYKKESÅRSAGER OG FRAVÆRSPERIODER FORDELT PÅ ENHEDER - ALLE ULYKKER Q ARTS årsager og fraværsperioder Q Årsag Fravær fordelt på intervaller perioder Fald Sum Ingen ulykker i Q BSS årsager og fraværsperioder Q Årsag Fravær fordelt på intervaller dage Sum Fald 1 HE årsager og fraværsperioder Q HE 2017 årsager Total Dyr 4 4 Fald 3 3 Håndværktøj 3 3 Løfte/bære 3 3 Skarp/spids/grov/ru genstand Transportmiddel 2 2 Andet 1 1 Gas/damp 1 1 Maskine 1 1 Skub/træk 1 1 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Fraværsperioder total ST årsager og fraværsperioder Q ST 2017 årsager Total Løfte/bære Fald Dyr Andet 3 3 Brud på materialer Håndværktøj Vridning/drejning Elektrisk strøm 1 1 Flydende stoffer 1 1 Maskine 1 1 Stødt på 1 1 Træde forkert/forvride/glide 1 1 Fraværsperioder total AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

10 2. ULYKKESÅRSAGER OG FRAVÆRSPERIODER FORDELT PÅ ENHEDER - ALLE ULYKKER Q Enhedsadministrationen årsager og fraværsperioder Q EA 2017 årsager Total Fald Andet Elektrisk strøm 1 1 Faldende genstand 1 1 Gribning 1 1 Løfte/bære 1 1 Sætte fra sig/bøje sig 1 1 Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Fraværsperioder total årsager og fraværsperioder Q årsager Total Fald Løfte/bære Dyr Andet Håndværktøj Brud på materialer Elektrisk strøm Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Transportmiddel Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Træde forkert/forvride/glide Fraværsperioder total AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

11 3. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts BSS HE ST Enheds administrationen Øvrige* total Q Q Q Q total Q Q Q Q total Q Q Q Q total Kommentarer I Q er der igangsat 52 rådgivningsforløb. I forhold til Q er det en reduktion på 3 forløb. Generelt ses en stigning ift. samme kvartal i 2016 og De 52 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb. Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskalerer, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning. * Øvrige omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

12 3. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsområder Tal % Tal % Tal % Funktionsproblemer 21 10% 30 17% 26 16% (fx faglige problemstillinger) Karriere og jobusikkerhed % Afskedigelse 5 2% 8 5% 1 1% Samarbejdsproblemer 19 9% 24 13% 23 14% Voldsomme hændelser 21 10% 7 5% 16 10% Stress/udbrændthed % 93 52% 78 48% Angst/Depression 3 1% 9 5% 3 2% Misbrug 1 0% 1 1% 0 0% Relationsproblemer 2 1% 5 3% 2 1% Helbredsproblemer 1 0% 3 2% 2 1% Andet % Total % % % Kommentarer Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat Stress/udbrændthed, som udgør 48% af henvendelserne i de tre første kvartaler i Rådgivningsområdet Samarbejdsproblemer og Funktionsproblemer har haft en stigning fra 2015 til 2016; både kvartalsvis og for de samlede år. AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER

13 FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017 Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total CUDIM Institut for Kultur og Samfund Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Institut for Kommunikation og Kultur Øvrige Total Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Undervisning og Læring Institut for Forretningsudvikling og Teknologi Institut for Statskundskab Institut for Virksomhedsledelse Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Øvrige Total Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total Center for Bioinformatik (BiRC) Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Aarhus Institut for Bioscience R, K, S Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Ingeniørvidenskab Institut for Kemi Institut for Matematik Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Interdisciplinary Nanoscience Center (inano) Øvrige Total Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total AIAS Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total Institut for Biomedicin Institut for Folkesundhed Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi og Oral Sundhed Institut for Retsmedicin Øvrige Total Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total Administrationscenter Arts Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter HE Administrationscenter ST HR IT Uddannelse Økonomi og Bygninger Forskning og Eksterne relationer Universitetsledelsens Stab Total Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AARHUS UNIVERSITET 12

14 Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer [Dato for udarbejdelse] FAMU-FSU ARTS Formand: Dekan Johnny Laursen Næstformænd: TR Marie Vejrup Nielsen AMR Hans-Peter Degn. Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2017 Opfølgning på fysisk og psykisk APV: APV-følgegruppen har afgivet statusrapport 2 gange i Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen: Alle arbejdsmiljøgrupper er blevet tilbud efteruddannelse og opfordret til at benytte sig af tilbuddene God omgangstone og Trivsel (HAMU-indsatsområde): Nedsættelse af arbejdsgruppe og drøftelse af temaer for indsats, samt konkretisering af indsats Beredskabsøvelser optimeres: ACA har orienteret om øvelserne i maj. Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) Resume fra evakueringsøvelser i 2017 (Se også sagsfremstilling fra Arts bygningsservice ved Lars Friis og Lars Mitens) Generelt er alle øvelser gået fint og alle er kommet tilfredsstillende ud. Tre hovedobservationer: - Flere steder udtrykte medarbejderne, at de ikke kendte til s evakueringskoncept. - Et par steder blev medarbejderne overraskede/forvirrede over at skulle reagere på en kollega i stedet for på en sirene. (Øvelserne er tilrettelagt så de ruster folk til at reagere hensigtsmæssigt på så bredt et spektre af hændelser som muligt.) - Detaljeret information forud for varslede øvelser kan have modsat effekt. I forbindelse med planlægning af øvelserne med arbejdsmiljørepræsentanterne har Arts Bygningsservice tilbudt at hjælpe med at formidle konceptet til medarbejderne ved, f.eks. at deltage i et afdelingsmøde forud for øvelsen. Dette tilbud er ikke benyttet i Observationer i forbindelse med øvelserne i 2017 B.7211: Kun Biblioteksfolk havde adgang til biblioteksgangen. D.7220: Nogle udtrykte at de ikke kendte til konceptet 1447: Overraskede over at de skulle reagere på en kollega og ikke klokker. 1586: God intern kommunikation / fordeling af opgaver 1584: Gode til at tale sammen og fordele opgaverne. Primært studerende. 5335: Fuld talevarsling. Alle reagerede, men kun arbejdsmiljørepræsentanten tog vest på : Brandtryk, flere veste i brug. Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet & 1485: Varslet øvelse. Flere udtrykte modvilje/forvirring over at øvelsen ikke var som enhedens drejebog. De ventede på klokker og kunne/ville ikke reagere på at kolleger informerede Medarbejderne sad klar med jakker på fra kl. 9. Meget få tog aktiv del i at hjælpe kolleger.

15 1483: Virkelig god uddelegering og kommandoforplantning. Rigtig mange tog initiativ og ansvar på fornuftig vis : Udskudt pga. bygningsarbejde/renovering (gennemføres i 2018) Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver For at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i 2017 fokuserer FAMU og FSU på følgende aktiviteter: God omgangstone og kommunikation (fortsættelse fra 2017) Fællesmøder imellem FAMU og FSU som metode til en mere effektiv arbejdsmiljøindsats. Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal i endnu højere grad inddrage elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) God omgangstone og kommunikation (fortsættelse fra 2017) - Fakultetsledelsen udarbejder forslag til næste i indsatsen for god omgangstone - Arbejdsgruppen fortsætter og er omdrejningspunktet for implementering af fakultetsledelsens forslag Fællesmøder imellem FAMU og FSU som metode til en mere effektiv arbejdsmiljøindsats. - Udvalgenes møder afholdes jf. det godkendte årshjul. Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen - Arbejdsmiljøgrupperne tilmelder sig udbudte uddannelsestilbud Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal i endnu højere grad inddrage elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser. - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse afholdes på første møde i 2019 og fremover i første kvartal. På den måde kan elementer fra LAMU ernes årlige drøftelser bedre indgå i den årlige drøftelse på fakultetsniveau. Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) FAMU og FSU afholder alle møder som fællesmøder i 2018 jf. årshjul. Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO-valg 2018) tilmeldes automatisk den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i foråret Alle medlemmer af AMO opfordres til at deltage i udbudte temadage, undervisningsdage og workshops i 2018 De lokale udvalg undersøger behov for uddannelse og indgår evt. i dialog med HR om samarbejde om særlige uddannelsesbehov Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål Der skal allokeres midler til evt. centralt besluttede efteruddannelsesaktiviteter. Dato: Dato: Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

16 Bilag 4 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 9. december 2016 Aarhus Universitet Udvalgsmedlemmer FAMU ARTS Formand: Dekan Johnny Laursen Næstformand: Hans-Peter Degn Medlemmer: AMR Aino Lea Winther-Pedersen AMR Mette Bader, AMR Mette Greve AMR Mikkel Pade, Centerleder Arne Kjær Institutleder Bjarke Paarup, Institutleder Claus Holm, Administrationschef Ole Jensen, Institutleder Per Stounbjerg. Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [årstal] Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Psykisk APV Der er blevet gennemført kortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner på institut/center og fakultetsniveau. Der er blevet gennemført omfattende brand og evakueringsøvelser Opfølgning på fysisk APV Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) CUDIM, bygning 5620 ARTS 4. december 2015 Nobelparken, bygning 1483 ARTS 15. marts 2016 Nobelparken, bygning 1481 ARTS 5. april 2016 Nobelparken, bygning 1485 ARTS 5. april 2016 Nobelparken, bygning ARTS 12. april 2016 Campus Emdrup, bygning A ARTS 12. april 2016 Campus Emdrup, bygning D ARTS 12. april 2016 Nobelparken, bygning ARTS 19. april 2016 Trøjborg, Arts, bygning 2110 ARTS 28. juni 2016 Moesgaard, bygning ARTS 20. september 2016 Kasernen, bygning 1580 ARTS 13. oktober 2016 Tåsingegade ARTS 22. november 2016 Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: Opfølgning på fysisk og psykisk APV Efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationen God omgangstone og Trivsel (HAMU-indsatsområde) Beredskabsøvelser optimeres Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) APV-følgegruppen for psykisk APV fortsætter, så der kan være tæt fokus på implementering af tiltag. Institutter og centre afgiver beretning om psykisk såvel som fysisk APV på FAMU s møder i 2017

17 Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) Årshjul for FAMU giver overblik og sætter temaer for samarbejdet i ordinære FAMU møder og 2 fællesmøder FAMU-FSU Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) AMO opfordres til at tilmelde sig det supplerende arbejdsmiljøkursus om God omgangstone De lokale arbejdsmiljøudvalg opfordres til, at støtte og sikre at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen anvender de lovpligtige tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1,5 dage pr. år (2 dage inden for det første funktionsår) arbejdsmiljoeuddannelse-for-amo-medlemmer Økonomi og andre ressourcebehov til at opfylde strategiens mål Dato: Udgifter til kompetenceudvikling afholdes på af institutter og centre Der opfordres til, at institutter og centre inddrager -HR s uddannelsestilbud i planen for kompetenceudvikling Dato: Arbejdsgiverrepræsentant (Formand) Medarbejderrepræsentant (Næstformand)

18 Bilag 5 ARTS AARHUS UNIVERSITET Sagsfremstilling Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Emne Evakueringsøvelser i Arts opsamling for 2017 og planer for 2018 Resumé Arts Bygningsservice har i samarbejde med de lokale arbejdsmiljøgrupper afholdt 12 evakueringsøvelser i 2017, jf. indstilling til fakultetsledelsen og FAMU april For at sikre en rød tråd i øvelserne og at erfaringerne fra øvelserne blev samlet og udnyttet på bedste vis, var opgaven forankret hos Arts Bygningsservice. Arts Bygningsservice kan bistå med assistance til de lokale arbejdsmiljøgrupper på samme vis i 2018 og således være med at løfte det ansvar den lokale arbejdsmiljøorganisation har for beredskabet, jf. Universitetsdirektørens notat Et samlet beredskab på Aarhus Universitet, 21. november Indstilling Det indstilles, at der afholdes ca. 12 evakueringsøvelser igen i 2018 for at sikre, at alle har kendskab til deres primære bygning samt for at fastholde kendskabet til s evakueringskoncept. For at sikre en ensartet øvelsesafvikling på tværs af Arts indstilles, at Arbejdsmiljøudvalgene i bygningerne får bistand af Arts Bygningsservice, så erfaringer opsamles og deles bedst muligt. Alle medarbejdere bør informeres om s evakueringskoncept 1-2 gange om året fx på et afdelingsmøde. Sagsfremstilling Formålet med evakueringsøvelserne er at afprøve om personer i bygningerne reagerer hensigtsmæssigt i en evakueringssituation ud fra s evakueringskoncept, samt at sikre at folk kender til konceptet. Et af fokuspunkterne i 2017 har været at få medarbejderne til at tage ansvar for hinanden og deltage aktivt i at få alle med ud. Da en god og effektiv evakuering afhænger af at den enkelte medarbejder tager ansvar og initiativ, vil dette være et fokuspunkt i Fordelen ved at have fokus på beskedspredning og initiativ er, at det kan anvendes ved de fleste beredskabshændelser og det letter processen når alle ved, hvad de skal reagere på. Resume fra 2017 Generelt er alle øvelser gået fint og alle er kommet tilfredsstillende ud. Tre hovedobservationer: - Flere steder udtrykte medarbejderne, at de ikke kendte til s evakueringskoncept. - Et par steder blev medarbejderne overraskede/forvirrede over at skulle reagere på en kollega i stedet for på en sirene. (Øvelserne er tilrettelagt så de ruster folk til at reagere hensigtsmæssigt på så bredt et spektre af hændelser som muligt.) - Detaljeret information forud for varslede øvelser kan have modsat effekt.

19 ARTS AARHUS UNIVERSITET Sagsfremstilling Dato: 30. november 2017 Side 2/3 I forbindelse med planlægning af øvelserne med arbejdsmiljørepræsentanterne har Arts Bygningsservice tilbudt at hjælpe med at formidle konceptet til medarbejderne ved, f.eks. at deltage i et afdelingsmøde forud for øvelsen. Dette tilbud er ikke benyttet i Observationer i forbindelse med øvelserne i 2017 B.7211: Kun Biblioteksfolk havde adgang til biblioteksgangen. D.7220: Nogle udtrykte at de ikke kendte til konceptet 1447: Overraskede over at de skulle reagere på en kollega og ikke klokker. 1586: God intern kommunikation / fordeling af opgaver 1584: Gode til at tale sammen og fordele opgaverne. Primært studerende. 5335: Fuld talevarsling. Alle reagerede, men kun arbejdsmiljørepræsentanten tog vest på : Brandtryk, flere veste i brug. Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet : Flere kender ikke til konceptet & 1485: Varslet øvelse. Flere udtrykte modvilje/forvirring over at øvelsen ikke var som enhedens drejebog. De ventede på klokker og kunne/ville ikke reagere på at kolleger informerede Medarbejderne sad klar med jakker på fra kl. 9. Meget få tog aktiv del i at hjælpe kolleger. 1483: Virkelig god uddelegering og kommandoforplantning. Rigtig mange tog initiativ og ansvar på fornuftig vis : Udskudt pga. bygningsarbejde/renovering (gennemføres i 2018) Oplæg til evakueringsøvelser i 2018 Med henvisning til -normen tager nedenstående plan udgangspunkt i: Et, at vi i Arts afholder ca evakueringsøvelser efter denne fordeling: - Emdrup 2 øvelser - Moesgård 1 øvelse - Kasernen 2-3 øvelser - Katrinebjerg 1-2 øvelser, i samarbejde med ST - Nobelparken 6 øvelser - Trøjborgvej 82-84, 1-2 øvelser - Tåsingegade 1-2 øvelser, i samarbejde med BSS To, at rolle- og ansvarsfordeling for evakueringsøvelsernes delprocesser, før-, under og efter er følgende: Før en evakueringsøvelse Arts Bygningsservice tager initiativ til planlægning af evakueringsøvelsen ved at kontakte de respektive arbejdsmiljøgrupper i bygningen. På planlægningsmødet fastlægges dato samt område for øvelsen. De involverede arbejdsmiljøgrupper orienterer den involverede ledelse. Forud for øvelsen vil Bygningsservice, på initiativ fra de respektive arbejdsmiljøgrupper, tilbyde at give en kort information omkring s evakueringskoncept. Under evakueringsøvelsen Arts Bygningsservice igangsætter og håndterer alt det praktiske omkring evakueringsøvelsen, herunder i relevant omfang at orientere/involvere myndighederne. Bygningsservice står for at afslutte øvelsen og forestår debriefing med de involverede personer. Efter evakueringsøvelsen

20 ARTS AARHUS UNIVERSITET Sagsfremstilling Dato: 30. november 2017 Side 3/3 Efter evakueringsøvelsen vil Arts Bygningsservice sikre at der udfærdiges en kort evalueringsrapport til s centrale beredskabskoordinator i samarbejde med de respektive arbejdsmiljøgrupper som var med til at planlægge øvelsen. Arbejdsmiljøgrupperne orienterer herefter deres respektive LAMU. Gøres der erfaringer eller opleves problemer, som kan have interesse for hele eller bør håndteres centralt, kontakter Bygningsservice s centrale beredskabskoordinator. Kommunikation FAMU orienteres Sagsbehandler Lars Friis og Lars Mitens, Arts Bygningsservice Involvering I samarbejde med de lokale Arbejdsmiljøudvalg i de respektive bygninger samt husudvalget i Emdrup kan Lars Friis, Arts Bygningsservice deltage i forberedelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af evakueringsøvelser i bygningerne. Tidsfrist Evakueringsøvelserne gennemføres i løbet af Bilag Ingen.

21 Bilag 6 ARTS Arbejdsmiljøorganisation. Struktur pr. 1. marts 2018 AMG Dekanatet 1 LR + 1 AMR ARTS FAMU 11 medlemmer Dekanen er formand 5 lederrepræsentanter (Institut- og centerledere) 5 Arbejdsmiljørepræsentanter, heraf én næstformand. 1 studenterrepræsentant = Arbejdsmiljøudvalg LR = Lederrepræsentant = Arbejdsmiljøgrupper AMR= Arbejdsmiljørepræsentant IKK LAMU IKS LAMU DPU LAMU CUDIM LAMU ACA LAMU 7 medlemmer = 9 medlemmer = 7 medlemmer = 3 medlemmer = 7 medlemmer = 1 Formand (Institutlederen) + 4 LR + 3 AMR. 1 Formand (Institutlederen) + 3 LR + 5 AMR. 1 Formand (Institutlederen) + 3 LR + 3 AMR. 1 Formand (Centerlederen) + 1 LR + 1 AMR. 1 Formand (Centerlederen) + 2 LR + 4 AMR.. AMG Katrinebjerg AMG Moesgaard AMG DPU 1 (TAP) AMG CUDIM AMG Kontor 1 LR + 1 AMR 1 LR + 1 AMR 1 LR + 1 AMR 1 LR + 1 AMR 1 LR + 2 AMR AMG Kasernen 1 LR + 1 AMR AMG Nobel Bygn og LR + 1 AMR AMG DPU 2 (VIP) 1 LR + 1 AMR AMG Teknik og service 1 LR + 2 AMR AMG Nobelparken 1 LR + 1 AMR AMG Nobel Bygn og LR + 1 AMR AMG DPU Aarhus 1 LR + 1 AMR

22 Bilag 7 AARHUS UNIVERSITET Notat Martin Keis Kristensen Dato: 3. oktober Ref: MKK Tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Fase 1: Forberedelse og kommunikation Sept/okt 17 FAMU og AAMU indleder drøftelse af arbejdsmiljøorganisationens struktur. 3. okt 17 Møde i HAMU. Godkendelse af tidsplan. Medio okt 17 Generel orientering til arbejdsmiljøorganisationen om det forestående valg. 1. dec 17 Frist for fakulteternes og enhedsadministrationens tilbagemelding til HR om besluttede struktur for AMO. 6. dec jan 18 Opstillingsperiode for kandidater til valg til AMO. Medarbejdere med ønske om at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant giver besked til HR. 3. jan 18 Frist for ledelsens udpegning af ledelsesrepræsentanter i HAMU, samt formænd for arbejdsmiljøudvalgene, fx dekaner i FAMU, institutledere/adm.chefer/vd ere i LAMU. 3. jan - 2. feb Frist for ledelsens udpegning af lokale ledere til arbejdsmiljøgrupperne. Fase 2: Valg til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg jan 18 Valgperiode for arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne feb. 18 Periode for udpegning af ledere til LAMU - fra arbejdsmiljøgrupperne februar 18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til LAMU - vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. De valgte AMR er til LAMU vælger en næstformand til LAMU i blandt sig. 22. feb mar. 18 Periode for udpegning af ledere til FAMU og AAMU - fra LAMU erne. 22. feb mar. 18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til FAMU og AAMU - vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra LAMU erne. De valgte AMR er til FAMU vælger en næstformand til FAMU i blandt sig. 1. marts 18 Funktionsperiode begynder for de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og for de udpegede ledere til arbejdsmiljøgrupperne marts 18 Valgperiode for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanter fra FAMU og AAMU. De valgte AMR er til HAMU vælger en næstformand til HAMU i blandt sig. Fase 3: Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 2. kvartal 18 Temamøde for arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg kvartal 18 Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere. Datoer offentliggøres på valghjemmesiden i efteråret De vigtigste datoer: 1. december 2017 Frist for beslutning om udvalgsstruktur 8. januar 2018 Frist for opstilling af arbejdsmiljørepræsentant-kandidater. 2. februar 2018 Frist for udpegning af ledere til arbejdsmiljøgrupperne. 26. januar 2018 Frist for valg til arbejdsmiljøgrupperne. 15. marts 2018 Den nye arbejdsmiljøorganisation er på plads. Udvikling & Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax: Web:

23 FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl Mødelokale Videolink Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) TR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) Dato: 30. november 2017 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/5 AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU) AMR Vakant, IKS (FAMU) AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU) TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU) TR Else Thousig, DPU (FSU) TR Ida Juul DPU (FSU) Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU). Stacey Marie Cozart, (CUDIM). HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU) Ane Kathrine Lolholm Gammelby (Ph.d.-repræsentant) Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU) Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU) Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU - FSU) Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU-FSU) Øvrige deltagere Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, HR-Partnerchef Steen Weisner, HR-Partner Karina Krogsdal Wogensen. Referent: Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, -HR. Afbud AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenspunkter 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering fra Dekanen 4. Årshjul og mødeplan for fællesmøderne FAMU-FSU 5. Arbejdsmiljøstatistikker Q Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 7. God omgangstone 8. AMO Valg APV Eventuelt

24 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet er udsendt og godkendt Side 2/5 3. Orientering fra Dekanen Til orientering og drøftelse Resumé Generel orientering Sagsfremstilling Dekanen orienterer om aktuelle sager, herunder nyt fra HAMU-HSU. Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At udvalgene tager orienteringen til efterretning 4. Årshjul og mødeplan for fællesmøderne FAMU-FSU Til orientering og drøftelse Resumé Udvalgene får forelagt årshjul og mødeplan 2018, som et led i planlægningen af fællesmøderne for Sagsfremstilling FAMU og FSU har besluttet, at de to udvalg i praksis skal arbejde som en fælles organisation i Samarbejdet i 2018 skal være et undersøgende samarbejde, med henblik på udforske mulighederne for at kunne gå over til en formel sammenlægning af de to udvalg i Årshjulet er et led arbejdet med at styrke strukturen om de samarbejdende udvalg i Som det fremgår af årshjulet, inviteres FAMU-medlemmerne også til at deltage i møderne med Akademisk Råd Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At drøfte og godkende årshjulet Bilag 1: Årshjul og mødeplan for fællesmøderne FAMU-FSU Arbejdsmiljøstatistikker Q Til orientering Resumé Udvalgene orienteres om arbejdsmiljødata for tredje kvartal 2017 Sagsfremstilling Sygefravær

25 I Q er der sket en stigning på 0,1 sygedage pr. ansat (1,5) i forhold til Q (1,4). Som noget nyt, præsenteres desuden sygedage pr. ansat uden langtidsfravær (over 21 dage). Her er tallet for ARTS 0,7 sygedag pr. ansat i Q Arbejdsulykker Der er ikke registret eller anmeldt arbejdsulykker på ARTS i Q Side 3/5 Psykologisk rådgivning På ARTS er der planlagt 15 rådgivningsforløb i Q Det er en stigning på 9 i det nominelle antal af rådgivningsforløb i sammenligning med Q I arbejdsmiljøstatistikken for 3. kvartal anvendes forskelle betegnelser i forbindelse med psykologisk rådgivning. Rådgivningsforløb: Tallene viser antal rådgivningsforløb der er påbegyndt i indeværende kvartal Rådgivningsområder: Her er anført de årsager der er til, at medarbejdere søger psykologisk rådgivning. Bilag: 2: FAMU-FSU Arbejdsmiljøstatistik Q Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At tage orienteringen til efterretning. 6. Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse Til drøftelse Resumé Drøftelsen gennemføres i overensstemmelse med s skabelon for den årlige drøftelse. Se også tidligere drøftelser. Sagsfremstilling Den årlige arbejdsmiljødrøftelse samler op på mål og indsatser for 2017 jf. bilaget Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU Udvalgene drøfter mulige indsatsområder og forslag til operationalisering af indsatser for 2016 jf. bilag Forslag til årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU-FSU Udvalgene inddrager eventuelle yderligere temaer på baggrund af de årlige drøftelser i LAMU/LS på udvalgene førstkommende møde i Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: At drøfte det fremlagte forslag med henblik på godkendelse Bilag 3: Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS 2017 UDKAST. 4: Årlig arbejdsmiljødrøftelse ARTS FAMU : Evakueringsøvelser Sagsfremstilling fra ARTS Bygningsservice.

26 7. God omgangstone Til orientering Resumé Orientering om fakultetsledelsens drøftelse af temaerne fra arbejdsgruppens indstilling, som behandlet den 11.oktober. Sagsfremstilling Arbejdsgruppens indstilling til temaer til videre handling blev drøftet af udvalgene på mødet den 11. oktober Dekanen konkluderede på mødet, at behovet for videre handling var tydeligt på baggrund af arbejdsgruppens indstilling. I forlængelse heraf ville Fakultetsledelsen drøfte mulige konkrete handlinger, som samtidig er sagligt og personalepolitisk velfunderede. Dekanen orienterer om fakultetsledelsens drøftelse. Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At tage orienteringen til efterretning Side 4/5 8. Valg til arbejdsmiljøorganisationen 2018 Til orientering Resumé Præsentation af AMO-struktur Sagsfremstilling Institutter og centre på ARTS har i frem til 28. november 2017 taget stilling til eventuelle ændringer i den lokale struktur for arbejdsmiljøorganisationen. IKS foretager som den eneste enhed en ændring i antallet af arbejdsmiljøgrupper. Således er alle arbejdsmiljøgrupper defineret og besat med ledere ved indgangen til december AMO-valget indledes med en opstillingsperiode for medarbejderrepræsentanter som varer fra 6. december 2017 til 8. januar Se også siden AMO-Valg Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At tage orienteringen til efterretning Bilag 6: ARTS Arbejdsmiljøorganisationen. Struktur pr. 1. marts : Tidsplan for AMO-valg Trafiksikkerhed i og omkring Nobelparken Til orientering og drøftelse. Resumé Forbedring af de trafikale forhold i og omkring Nobelparken Sagsfremstilling IKS henleder opmærksomheden på, at der i og omkring Nobelparken er uhensigtsmæssige trafikale forhold. Den fatale ulykke i efteråret 2017 har understrege behovet for, at indgår i en aktiv dialog med de relevante myndigheder om forbedring af trafiksikkerheden i krydset Nordre Ringgade-Nørrebrogade/Randersvej. IKS henleder også opmærksomheden på behovet for, i højere grad at kunne adskille bilister, gående, og cyklister fra hinanden i Nobelparken, idet der ofte opstår situationer med risiko for kollison imellem de tre

27 typer trafikanter. Herunder kan udkørslen fra Nobelparken til krydset Nordre Ringgade-Nørrebrogade/Randersvej forbedres, så især cyklister ikke kommer for hurtigt ud i krydset. Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - at udvalgene tager orienteringen til efterretning - at anmodes om at tage kontakt til de relevante myndigheder omkring sikkerheden i krydset - at Administrationschefen anmodes om at tage kontakt til arbejdsmiljøorganisationen i Nobel for at drøfte de konkrete spørgsmål, der er blevet rejst. Side 5/5 10. APV 2019 Til orientering Resumé Der orienteres om HAMU-HSU s procesplan for APV Sagsfremstilling HAMU og HSU har besluttet at fysisk og psykisk APV skal køre som én samlet proces i Dette sker med afsæt i et ønske om en mere værdiskabende APV-proces, hvor der er fokus på at skabe handlinger på baggrund af APV-kortlægningerne Indstilling Formanden indstiller til udvalgene: - At tage orienteringen til efterretning 11. Eventuelt

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 16. august 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale.

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 REFERAT Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Dato: 9. december 2016 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/9 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

3. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet Møde den: 23. maj 2016 kl. 09.00-11.00 Mødelokale: 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 20. juni 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 20. juni 2018 kl 12.00-14.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler

5. MUS Det drøftes, om LSU ønsker et eller flere særlige temaer for årets MUS-samtaler AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. september 2018 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-017 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj Referat Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Side 1/8 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU

HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU HOVEDARBEJDSMILJØUDVALGET - HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget rådgiver ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. HAMU er en vigtig aktør,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS 10. november 2016 Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU Forebyggelse af stress Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. PRIORITERING 2 Karrierevejledning

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. januar 2018 kl. 11.30-12.30 Mødelokale: 1445-025 Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES

REFERAT AARHUS UNIVERSITET. Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS. Side 1/ NUMPAGES AARHUS UNIVERSITET REFERAT Martin Keis Kristensen Fællesmøde for FAMU og FSU på ARTS Onsdag den onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 13.00-15.00. Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 Dato:11. oktober 2017

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 Kl. 9.00 10.00 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand Marianne Bach Birn (MBB) Anders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat

AARHUS UNIVERSITET. Referat Møde den: Onsdag den 17. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021 / Emdrup D120 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts Referat Medlemmer: Johnny Laursen (formand, dekan),

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B

Referat AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B Side 1/5 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09.00 10.30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 6. december 2017 D120 + 1483-323 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen (afbud), Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff.

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat

Møde den: 7. december 2016 kl Aarhus BSS FAMU. Referat Møde den: 7. december 2016 kl. 12.30-14.00 1328-120 Aarhus BSS FAMU Referat Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Mikkel Nørgaard, Anette Storgaard, Jane Frølund Irming, Merete Elmann, Niels Jørgen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere