Virksomhedsoverenskomst mellem. Nordea. Kreds Nordea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverenskomst 2014. mellem. Nordea. Kreds Nordea"

Transkript

1 Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea

2 Indhold Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea 3 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapital I Gyldighedsområde 4 Kapital II Arbejdstid 4 Kapitel III Løn: Lokal Løn 5 Kapitel IV Særlige medarbejdergrupper: Studerende på deltid 12 Kapitel VI Ferie 13 Kapitel VII Uddannelse 13 Kapital IX Sociale bestemmelser 14 Kapitel X Afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelse 15 Afsnit 2 - Protokollater Løntabeller Løn og pension: Protokollat til Lokal Løn 15 Forsikring: Sundhedsforsikring 16 Afsnit 6 - Samarbejde og tillidsvalgte Regler for behandling af faglig strid 16 Aftale om fagligt arbejde 16 Aftale om arbejdsmiljøorganisation i virksomhederne 18 Afsnit 7 - Særbestemmelser Leasing- og finansieringsselskaber 18 Ikrafttrædelse og opsigelsesbestemmelser 19 2

3 Virksomhedsoverenskomst 2014 mellem Nordea og Kreds Nordea Virksomhedsoverenskomst Bestemmelser, der er aftalt mellem Nordea og Kreds Nordea, og som afviger fra eller supplerer standardoverenskomst 2014 mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, er anført med kursiv. Er der ikke aftalt afvigende eller supplerende bestemmelser i virksomhedsoverenskomsten, gælder standardoverenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Virksomhedsoverenskomsten gælder fra 1. april marts Forhøjelse af det særlige ferietillæg gælder fra 1. maj Generel lønstigning Den generelle lønstigning er: 1. juli ,31 % 1. juli ,45 % 1. juli ,50 % Lønpulje i Lokal Løn Lønpuljen i Lokal Løn er sammensat således: 1. juli juli juli 2016 Fra overenskomstramme til lokal forhandling 0,30 % 0,30 % 0,30 % Fra Nordea 0,30 % 0,30 % 0,30 % Værdi af besparelse ved systemtillæg Kreds Nordea 0,03 % 0,03 % (anslået) 0,03 % (anslået) Værdi af besparelse ved systemtillæg Nordea 0,03 % 0,03 % (anslået) 0,03 % (anslået) I alt 0,66 % 0,66 % 0,66 % Lønniveau 1 og 2 Skillelinjen mellem lønniveau 1 og lønniveau 2 er: 1. juli kr. 1. juli kr. 1. juli kr. 1. juli kr. Denne skillelinje er fælles for finans- og it-medarbejdere samt service/teknikere. Brug af virksomhedsoverenskomst og standardoverenskomst Undersøg først, om emnet er nævnt i virksomhedsoverenskomsten. Er det ikke tilfældet, se da i standardoverenskomsten. 3

4 Afsnit 1 - Standardoverenskomst Kapitel I Gyldighedsområde 1. I stedet for 1 Standardoverenskomstens område gælder: 1 Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter medarbejdere med beskæftigelse inden for Finansforbundets område i virksomheder, der omfattes af Nordea, Danmark, og som er medlem af FA, dog bortset fra medarbejdere i Nordea Liv & Pension. Stk. 2. Alle overenskomstansatte er omfattet af funktionærloven. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke følgende medarbejderkategorier: a. Medarbejdere ansat til midlertidig beskæftigelse, der ikke varer ud over 1 måned. b. Medarbejdere med en arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentlig, respektive 34,7 timer månedlig. Med hensyn til disse medarbejdergruppers aflønning mv. henvises til Stk. 4. Overenskomsten omfatter heller ikke medarbejdere, der er dækket af hovedaftale indgået mellem FA og Finansforbundet for assurandørområdet. Kapitel II Arbejdstid 2. I stedet for 10 Pauser gælder: 10 Pauser Medarbejdere, der har en daglig arbejdstid på mindst 4 timer, har pause på mindst 30 minutter. Medarbejderen har på dage med lang ekspeditionsdag eller på dage med mere end 8 timers arbejde pause på yderligere 15 minutter. I de tilfælde, hvor medarbejderen skal være til rådighed i pausen, eller hvor medarbejderen på grund af sit arbejde ikke kan holde pausen uden afbrydelse, er det arbejdstid. Aftale om pause på yderligere 15 minutter, på dage med mere end 8 timers arbejde, sker på medarbejderens initiativ, når de daglige arbejdstider fastsættes/aftales. Pausen lægges på et tidspunkt, der passer ind i arbejdets udførelse. Virksomheden betaler ikke løn for pauser i arbejdstiden. Indføres der nye pauser, er det arbejdstid. Udvides de eksisterende pauser, er det arbejdstid. Ved overarbejde/merarbejde ud over tre timer sørger virksomheden for bespisning. Spisepausen medregnes i arbejdstiden. 3. Som bemærkning til 11 Timebank, stk. 4 gælder: 11 Bemærkning til stk. 4 Følgende indskydes i timebanken: Overarbejdstimer og tillæg herfor. Merarbejdstimer. Systemafhængigt merarbejde. Erstatningsfrihed for søgnehelligdage. Tids- og kontanttillæg ved tilkald, rådighedsvagt og konsultation. Tillæg for arbejde i tidsrummet kl kl samt tillæg for arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage. Tillæg for ændring af aftalt arbejdstid. Tillæg for ændring af skifteholds turnusplan. Flekstid. 4

5 Omsorgstimer. Omsorgstimer, jf. 77, indsættes i timebanken ved årets slutning med det antal timer, der ikke er afholdt i løbet af året. 4. Som bemærkning til 11 Timebank, stk. 7 gælder: 11 Bemærkning til stk. 7 Flekstid indskudt i timebanken kan alene afspadseres. 5. Som bemærkning til 17 Merarbejde i lønniveau 2, stk. 2 gælder: 17 Bemærkning til stk. 2 For medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller højere er det aftalt, at betaling for eventuelt merarbejde er indeholdt i lønnen. 6. Som supplement til 19, stk. 4 Rådighedsvagt gælder: Der kan med den enkelte medarbejders accept aftales mere end 40 rådighedsvagter eller 480 vagttimer pr. år. Når antal vagter pr. år overstiger 80, eller antal vagttimer overstiger 960, informeres Kreds Nordea herom. 7. I stedet for 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer gælder: 22 Deltagelse i møde- og kursusarrangementer Stk. 1. Når virksomheden foranstalter instruktionsmøder, kurser eller anden oplæring, som er nødvendig for medarbejdernes varetagelse af deres arbejdsopgaver, er der mødepligt. Her tænkes fx på uddannelse i: produkter nye arbejdsprocesser ny teknologi team-building budget- og planlægningsmøder salg og marketing. Den hertil medgåede tid betragtes som arbejdstid, ligesom 23 om tjenesterejser finder anvendelse. I forbindelse med mødeindkaldelser til ovennævnte møder, hvor der er mødepligt, skal dette fremgå af mødeindkaldelsen - i modsat fald er det reelt frivilligt at deltage. Stk. 2. Det skal aftales lokalt, hvordan stk. 1 praktiseres i virksomheden. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller højere, it-medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller højere og for service/teknikere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller højere. 8. I stedet for 23 Tjenesterejser gælder: 23 Tjenesterejser Stk. 1. Reglerne gælder ved: indenlandske og nordiske tjenesterejser og tjenesterejser til øvrige europæiske og oversøiske destinationer, som er aftalt i virksomhedens tjeneste. Rejsetid medregnes som arbejdstid, i det omfang rejsetiden uden for aftalt/fastlagt arbejdstid overstiger medarbejderens sædvanlige transporttid mellem hjem og arbejdssted. Reglerne gælder tillige ved transport mellem 2 daglige arbejdssteder. Stk. 2. Ved tjenesterejser til øvrige europæiske og oversøiske destinationer gælder reglerne for medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller derunder. Kapitel III Løn 9. I stedet for Løn gælder: 5

6 25 Generelt Stk. 1. For søgnehelligdage, hvor disse falder inden for fast aftalte arbejdstider, betales som en almindelig arbejdsdag. Det samme gælder ved ferie og sygdom. Stk. 2. Lønnen betales med 1/12 månedsvis forud og skal være disponibel senest ultimo måneden før lønperioden. For service/teknikere kan lønnen betales bagud. Stk. 3. It-medarbejdere er medarbejdere, som udfører it-arbejde, er ansat i virksomhedens centrale it-afdeling, hvorved forstås samtlige it-mæssige funktioner inden for itafdelingens organisatoriske område, uanset den geografiske placering eller er ansat i en selvstændig itvirksomhed og som har en af de i 33 i standardlønsystemet anførte discokoder fra Danmarks Statistik. Stk. 4. Service/teknikere er medarbejdere, der udfører kantine-, rengørings-, håndværksmæssigt, teknisk eller andet servicebetonet arbejde. De pågældende medarbejdere er omfattet af funktionærloven. Hvis virksomheden stiller krav om bestemt arbejdstøj, stilles dette til rådighed af virksomheden. Lokal Løn Aftale om Lokal Løn Med udgangspunkt i rammebestemmelser for funktionsbestemte lønsystemer (afsnit 8) er der indgået aftale mellem Nordea Bank Danmark (Nordea) og Kreds Nordea om Lokal Løn. 27 Formål Stk. 1. Formålet med Lokal Løn er at skabe en åben og gennemsigtig lønstruktur, hvor den enkeltes løn kan begrundes i forhold til ansvar, jobkompleksitet og kompetence. Stk. 2. Anvendelse af Lokal Løn skal medvirke til at rekruttere, udvikle og fastholde kvalificerede medarbejdere samt skabe engagement, kompetenceudvikling, forandringsevne, team- og kundeorientering. 28 Dækningsområde Stk. 1. Lokal Løn omfatter alle enheder af Nordea Danmark. Stk. 2. Aftalen omfatter, jf. stk. 3, medarbejdere til og med standardoverenskomstens trin 87. Stk. 3. Lokal Løn anvendes ikke for: Elever. Traineeperiode på 12 måneder for nyuddannede finansøkonomer, jf. standardoverenskomstens 28, stk. 1. Efter traineeperioden sker indplacering i Lokal Løn i aktuel jobbeskrivelse med tilhørende lønspænd. Traineeperiode på 12 måneder for professionsbachelorer i finans eller it, jf. standardoverenskomstens 28, stk. 3. Efter traineeperioden sker indplacering i Lokal Løn i aktuel jobbeskrivelse med tilhørende lønspænd. Midlertidigt beskæftigede medarbejdere og medarbejdere med arbejdstid på 8 timer eller derunder ugentligt, respektive 34,7 timer månedligt eller derunder, jf. standardoverenskomstens Tidsbegrænsede ansættelser på 1 år og derunder. Studentermedhjælpere. Betjentmedhjælpere. Rengøringsmedarbejdere. Kantinemedarbejdere i afdelingsnettet. Viceværter i Nordea Ejendomme. Disse medarbejdere følger de til enhver tid gældende bestemmelser i standardlønsystemet. 29 Beskrivelse Stk. 1. Jobbeskrivelse For alle job, hvor mindst 5 medarbejdere udfører samme arbejde/funktion, definerer Nordea en jobbeskrivelse. I den beskrives bl.a. formål med jobbet, ansvarsområder, kompetencer og andre kvalifikationer. Den enkelte jobbeskrivelse kan kun indeholde ét arbejdstidsområde, (36 eller 37 timer om ugen). Stk. 2. Kompleksitetsbånd med vejledende lønspænd Der er defineret en række kompleksitetsbånd, der udtrykker forskelle i krav til selvstændig arbejdstilrettelæggelse, forretningsudvikling og afgørelser i forskellige jobs. 6

7 For de enkelte kompleksitetsbånd fastlægges vejledende lønspænd, som svarer til markedslønnen for job med lignende kompleksitet. Der henvises til 36 med kompleksitetsbånd og vejledende lønspænd. Stk. 3. Fastlæggelse af lønspænd for jobbeskrivelser Til den enkelte jobbeskrivelse knyttes kompleksitetsbånd med lønspænd. Lønspændet udtrykker det mindste og højeste lønniveau, der gives for varetagelse af det pågældende job. Lønspændet tilgodeser, at medarbejderne inden for en jobbeskrivelse kan tildeles forskellige typer af opgaver, og at de i forskellig grad opfylder kravene i jobbet. HR vurderer, om det vejledende lønspænd er dækkende for den konkrete jobbeskrivelse, jf. 34, stk. 2. Lønspænd på den enkelte jobbeskrivelse kan gøres bredere eller smallere i fx følgende tilfælde: 1. Der er særligt store eller små forskelle i hvilken type af opgaver, medarbejderne har. 2. Der er særligt store eller små forskelle i de krav, der stilles til medarbejdernes uddannelse/erfaring enten inden for den samme jobbeskrivelse eller set i forhold til andre jobbeskrivelser med tilsvarende kompleksitet. 3. De eksterne markedsforhold gør det muligt at rekruttere medarbejdere til et lavere lønniveau, end det vejledende lønspænd tilskriver. 4. De eksterne markedsforhold gør det nødvendigt at rekruttere medarbejdere til et højere lønniveau, end det vejledende lønspænd tilskriver. Stk. 4. Regulering af lønspænd Regulering af lønspænd vurderes og foretages af HR en gang om året, jf. 34, stk. 2. Lønspænd bliver automatisk reguleret som anført i stk. 5. Ud over dette kan Nordea vælge at justere lønspænd yderligere op. Nedjusteringer af lønspænd sker efter godkendelse i lønrådet, jf. 34, stk.2. Stk. 5. Generel regulering Generel regulering af lønspænd, funktionsløn og tillæg, jf. 30, stk. 4, sker med en procentsats, der fremkommer som standardoverenskomstens generelle lønstigning fratrukket den del af lønstigningen, der af de centrale overenskomstparter er afsat til lokale puljer. Denne procentsats forøges med den del af den lokale pulje, som de lokale overenskomstparter eventuelt har aftalt at anvende til generel lønstigning. 30 Lønindplacering Stk. 1. Fastlæggelse af funktionsløn for medarbejdere med jobbeskrivelse En medarbejder placeres inden for jobbeskrivelsens lønspænd ud fra en vurdering af, hvordan medarbejderen lever op til jobbeskrivelsens ansvarsområder i jobbet, herunder opgavevaretagelse, kundeorientering, samarbejde, løbende forbedring/udvikling og resultater. Stk. 2. Fastlæggelse af funktionsløn for medarbejdere uden jobbeskrivelse For medarbejdere, der tilknyttes en af de generelle jobbeskrivelser for medarbejdere, fastlægges lønnen med udgangspunkt i det kompleksitetsbånd og dertil hørende lønspænd, der er fastsat for jobbeskrivelsen. For ledere, der tilknyttes en af de generelle jobbeskrivelser for ledere, fastlægges lønnen med udgangspunkt i et kompleksitetsbånd. Stk. 3. Aflønning af professionsbachelorer i finans og it Efter traineeperioden sker indplacering i Lokal Løn i bund af lønspænd for den aktuelle jobbeskrivelse. Der gives et midlertidigt personligt tillæg, kompetence på kr. årligt til førstkommende 30. juni. Pr. 1. juli sker indplacering og lønstigning efter gældende regler og på grundlag af løndialog i udviklingssamtalen i 2. kvartal. Professionsbachelorer i finans og it følger i traineeperioden feriebestemmelserne i 54 og 55. Stk. 4. Tillæg Medarbejderen kan ud over funktionslønnen få tillæg: 7

8 a. Personlige tillæg Personlige tillæg kan gives til medarbejdere, der tildeles opgaver, der enten er særligt komplekse i forhold til, hvad jobbeskrivelsen tilskriver eller kræver, at medarbejderen har opbygget en særlig ekspertise for at kunne løse disse opgaver. Tillæg kan ligeledes gives til medarbejdere (nøglemedarbejdere), der i kraft af deres dygtighed, effektivitet og teamindsats vedvarende overopfylder kravene i jobbet og skaber ekstraordinære resultater sammenlignet med øvrige medarbejdere. Endelig kan tillæg gives til medarbejdere med særlig markedsværdi, (fx fastholdelse). Tillægget, der er overenskomstreguleret og pensionsgivende, må i gennemsnit ikke være mere end 15 % af lønsummen for jobbeskrivelsen. Hvis tillægget nedsættes/bortfalder på Nordeas foranledning, aftales aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. b. Personligt historisk tillæg Personligt historisk tillæg kan anvendes i de situationer, hvor medarbejderen får/har fået defineret et systemtillæg, jf. stk. 4f, men hvor hele lønforskellen mellem den fastsatte funktionsløn og den nuværende/hidtidige samlede løn ikke kan holdes inden for systemtillæggets maksimale størrelse på 20 % af den nuværende/hidtidige samlede løn. Ved ekstraordinær stigning i funktionslønnen vil der ske en reduktion i/afvikling af personligt historisk tillæg, før systemtillæg reduceres. Ved nedsættelse af funktionslønnen på Nordeas foranledning opretholdes personligt historisk tillæg uændret. Sker overgang til andet job/anden jobbeskrivelse på medarbejderens initiativ/ansøgning med indplacering til en lavere funktionsløn, bortfalder personligt historisk tillæg. Der kan aftales en aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. Personligt historisk tillæg er overenskomstreguleret og pensionsgivende. c. Specialisttillæg Specialisttillæg kan gives til medarbejdere, der arbejder i handelsområder, forstået som valutahandel, fondshandel, pengemarked og afledte produkter. Tillægget kan højst udgøre: Tillæg Funktionsløn 1. juli 2013 Funktionsløn 1. juli 2014 Funktionsløn 1. juli 2015 Funktionsløn 1. juli % af funktionsløn % af funktionsløn % af funktionsløn kontrakt kontrakt kontrakt kontrakt Specialisttillæg gives som et årligt eller månedligt tillæg til lønnen. Medarbejdere, der har modtaget specialisttillæg i over 2 år, og som på Nordeas foranledning overflyttes til andet arbejde, beholder tillægget i 6 måneder fra overflytningstidspunktet, 5 år, og som på Nordeas foranledning overflyttes til andet arbejde, modtager i det 1. år 3/4, det 2. år 1/2 og det 3. år 1/4 af det tillæg, der er modtaget i de sidste 12 måneder før overflytningen. I det aftrappede specialisttillæg kan der ske modregning for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved forhøjelse af funktionsløn og for nye tillæg. Specialisttillæg er pensionsgivende, men ikke overenskomstreguleret. d. Midlertidige tillæg Midlertidige tillæg kan gives til medarbejdere, der varetager arbejdsfunktioner, som må anses for kun at ville vare i et begrænset tidsrum under forudsætning af, at tidsrummets længde er aftalt, og at tidsrummet normalt ikke påregnes at ville vare mere end 2 år. Midlertidige tillæg gives som et årligt eller månedligt tillæg til funktionslønnen. Tillægget er overenskomstreguleret og pensionsgivende. 8

9 e. Mobilitetstillæg Der kan gives mobilitetstillæg, jf. Nordeas flyttegodtgørelsesordning. Mobilitetstillægget er en procentsats af funktionsløn og personlige tillæg, jf. stk. 4a. Mobilitetstillægget er ikke pensionsgivende. f. Systemtillæg Systemtillæg kan anvendes i følgende situationer: Når lønnen efter Nordeas beslutning sættes i stå i forbindelse med nedjustering af lønspænd, jf. 31, stk. 3. Når lønnen efter Nordeas beslutning sættes i stå i forbindelse med ændring af funktionsløn i lønspænd, jf. 31, stk. 4. Når både Nordea og medarbejderen er enige om, at det er til begge parters fordel, at medarbejderen skifter til en jobbeskrivelse med et lavere lønspænd. Systemtillægget udgør forskellen mellem den nuværende løn og den samlede fremtidige løn, (funktionsløn og eventuelle tillæg, jf. stk. 4a 4d). Systemtillægget kan maksimalt udgøre 20 % af nuværende løn. Medarbejderens samlede løn ændres ikke, idet overenskomstreguleringerne af funktionsløn og eventuelle tillæg, jf. 31, stk. 1, modsvares af en tilsvarende nedsættelse af systemtillægget. Systemtillæg er pensionsgivende, men ikke overenskomstreguleret. Trin 87 og trin 248E For medarbejdere med en højere samlet løn (funktionsløn og tillæg, jf. stk. 4 a c) end trin 87, hhv. trin 248E, i standardlønsystemet, oprettes individuelle ansættelsesaftaler efter reglerne i protokollat om trin 87, trin 248E og lederløn i afsnit Regulering af den enkelte medarbejders løn Stk. 1. Overenskomst Medarbejdernes funktionsløn og tillæg, jf. 30, stk. 4a, 4b og 4d bliver automatisk reguleret som anført i 29, stk. 5. Stk. 2. Årlig løndialog Medarbejderens løn fastlægges ved en årlig løndialog mellem leder og medarbejder. Der tages udgangspunkt i jobbeskrivelsens indhold og lønspænd set i forhold til medarbejderens indsats og kompetence samt andre forhold. Løndialog sker i udviklingssamtalen, hvor hvert enkelt ansvarsområde i jobbet bedømmes ud fra en skala fra 1 til 7 med 7 som det højeste og 1 som det laveste. Stk. 3. Ved nedjustering af lønspænd, jf. 29, stk. 4 og 34, stk. 2. Lønnen kan efter Nordeas beslutning sættes i stå. Der defineres et systemtillæg, jf. reglerne i 30, stk. 4f. Stk. 4. Ændring af funktionsløn i lønspænd Hvis særlige omstændigheder taler for, at medarbejderens funktionsløn skal sættes i stå eller sættes ned inden for lønspændet, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Hvis lønnen skal sættes i stå, gælder principperne i 30, stk. 4f. Lønnen skal vurderes igen senest efter 3 år. Nedsættelse af lønnen sker efter principperne i 31, stk. 6. (Se i afsnit 2 protokollat til aftale om Lokal Løn, punkt c). Stk. 5. Jobskifte a. Jobskifte på Nordeas foranledning Ved medarbejderens overgang på Nordeas foranledning til anden jobbeskrivelse med lavere løn, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Lønnen sættes ned efter principperne i 31, stk. 6. Om medarbejdere med specialisttillæg henvises til 30, stk. 4c. 9

10 b. Jobskifte på medarbejderens initiativ Sker overgang til andet job/anden jobbeskrivelse på medarbejderens initiativ/ansøgning, kan lønnen umiddelbart fastsættes inden for lønspændet for den nye beskrivelse, eller der kan aftales en aftrapning efter principperne i 31, stk. 6. Om medarbejdere med specialisttillæg henvises til 30, stk. 4c. c. Jobskifte ved gensidig enighed I de situationer hvor Nordea og medarbejderen er enige om, at det er til begge parters fordel, at medarbejderen skifter til en jobbeskrivelse med et lavere lønspænd, kan lønnen sættes i stå efter reglerne i 30, stk. 4f. d. Jobskifte mellem bankarbejde og it-arbejde Ved overflytning mellem bankarbejde og it-arbejde er der ved fastlæggelse af jobbeskrivelser og lønspænd taget højde for forskelle i arbejdstid (36 timer/37 timer om ugen). Stk. 6. Aftrapning Aftrapningsperioden vurderes og fastlægges individuelt afhængig af medarbejderens nuværende løn og økonomiske forhold, dog maksimalt over 3 år. Første nedsættelse sker 6 måneder fra varslingstidspunktet og herefter med 6 måneders intervaller. I det aftrappede tillæg kan der ske modregning for ekstraordinære lønstigninger, lønstigninger ved forhøjelse af funktionsløn og for nye tillæg. Aftrapningstillæg er pensionsgivende, men ikke overenskomstreguleret. Pensionsbidragsprocenter fra både Nordea og medarbejderen fortsætter uændrede. For medarbejdere på 50 år og derover opretholdes Nordeas pensionsbidrag (beløb) på uændret niveau, hvis medarbejderen selv opretholder eget bidrag (beløb) på uændret niveau. Ved ændring i arbejdstid efter etablering af aftrapningstillægget reguleres beløbet forholdsmæssigt. Dette gælder dog ikke ved overgang til deltid for seniorer, jf Arbejdstid og ferie Stk. 1. Finansansatte i lønniveau 1, it-medarbejdere i lønniveau 1 og service/teknikere i lønniveau 1 er omfattet af valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge, jf. 53. Stk. 2. Finansansatte i lønniveau 2, it-medarbejdere i lønniveau 2 og service/teknikere i lønniveau 2 er omfattet af bestemmelser om ekstra ferie, jf. 51 og valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge, jf. 53. Se om lønniveau 1 og 2 på side Overordnet fordeling af lønpulje Lønrådet fastlægger overordnet fordeling af fælles lønpulje efter oplæg fra HR, jf. 34, stk Lønråd Stk. 1. Sammensætning og møder Lønrådet sammensættes med 3 repræsentanter fra Nordea (A-siden) og 3 repræsentanter udpeget af og blandt Kreds Nordeas bestyrelse, (B-siden). Lønrådet kan til behandling af særlige spørgsmål når der er enighed herom tilkalde særligt sagkyndige. Lønrådet mødes ordinært 4 gange om året samt efter behov. Både A- og B-siden kan anmode om afholdelse af ekstraordinære møder. Lønrådets afgørelser træffes så vidt muligt i enighed. HR fungerer som sekretær for udvalget. Stk. 2. Opgaver og kompetence Lønrådets opgaver og kompetencer: At følge udviklingen i brugen af Lokal Løn. At godkende ændringer i lønspænd i nedadgående retning, jf. 29, stk. 4. At godkende, at lønspænd sættes i stå. 10

11 At fastlægge overordnet fordeling af fælles lønpulje og følge op på anvendelsen af puljen, jf. 33. At drøfte lønspænd for nye jobbeskrivelser, jf. 29, stk. 3. At drøfte typer af tillæg, jf. 30, stk. 4. At fastlægge regler for tillæg for markedsværdi, herunder beløbsramme og anvendelse. At vejlede såvel ledere som medarbejdere og tillidsmænd. At informere organisationerne om erfaringer. Der kan ikke uden enighed mellem parterne indføres nye lønspænd for finansansatte med funktionsløn under kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016). A-siden fremlægger relevant statistik til brug i lønrådet. 35 Behandling af uenighed Stk. 1. Om aftalen Uenighed om fortolkning og anvendelse af denne aftale drøftes mellem aftaleparterne. Kan der ikke opnås enighed, behandles spørgsmålet i lønrådet. Hver af parterne kan søge uenighed om fortolkning af aftalen videreført i overensstemmelse med aftale mellem FA og Finansforbundet om regler for behandling af faglig strid. Stk. 2. Om den enkelte medarbejders lønforhold Den enkelte medarbejder kan ved uenighed om individuelle forhold inddrage tillidsmanden, jf. aftale om fagligt arbejde, 2, stk Kompleksitetsbånd og vejledende lønspænd Pr. 1. juli 2013 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt Pr. 1. juli 2014 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt 11

12 Pr. 1. juli 2015 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt Pr. 1. juli 2016 Jobniveau Arbejdsopgaver Stillinger uden Lederstillinger ledelsesansvar Lønspænd Lønspænd A Enkle rutineopgaver B Overvejende rutineopgaver C Rutineopgaver + selvstændige opgaver med egne afgørelser (mindre del af stillingen) D Overvejende selvstændige opgaver med egne afgørelser (væsentlig del af stillingen) E Selvstændige opgaver med egne afgørelser beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (mindre del af stillingen) F Overvejende beslutningsforslag vedrørende nye problemstillinger (væsentlig del af stillingen) G H Træffer afgørelser om nye problemstillinger (mindre del af stillingen) Træffer afgørelser om nye problemstillinger (middel del af stillingen) ( kontrakt) kontrakt ( kontrakt) kontrakt kontrakt Forklaring til 2 lønspænd på ét jobniveau: Gælder for stillinger, hvor arbejdsopgaverne stiller særligt store krav i forhold til andre stillinger med samme niveau/omfang af afgørelser. (Særlig høj kompleksitet). Kapitel IV Særlige medarbejdergrupper 11. I stedet for 43, stk. 2 og stk. 3 Studerende på deltid gælder: 43 Studerende på deltid Stk. 2. Studerende, der har studiekort fra en videregående uddannelse, ansættes som deltidsbeskæftigede med en arbejdstid over 8 timer ugentlig respektive over 34,7 timer månedlig. Der er aftalt følgende fravigelser fra overenskomstens bestemmelser: 75 om udviklingsplan. 78 om ret til fuld løn under fravær på grund af graviditet, beskyttelse mod afskedigelse mm. 79 om ret til orlov ved adoption. 81, stk. 5, om ret til orlov efter 26 i barselloven om alvorligt syge børn. 81, stk. 6, om ret til orlov efter 42 i lov om social service handicappet barn. 82 orlov til pasning af nærtstående. Pensionsprotokollatet. I stedet udbetales arbejdsgivers pensionsbidrag som et tillæg til lønnen. 77, stk. 1 Omsorgsdage. I stedet for retten til at afholde omsorgsdage gælder følgende: Hovedreglen er, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelsen. I stedet kan omsorgsdagene udbetales som et tillæg til lønnen. 3, stk. 1. Erstatningsfrihed ved søgnehelligdage gælder ikke. 38. Lønnen kan betales bagud. 12

13 Stk. 3. Der aftales et ugentligt/årligt timetal. Placering af arbejdstiden aftales mellem lederen og den studerende under hensyntagen til studiet. Den ugentlige arbejdstid kan efter aftale variere. Præsterer den studerende mere end de aftalte arbejdstimer i gennemsnit pr. uge, opgjort over maksimalt 13 uger, betales et overarbejdstillæg på 50 % for de første 3 timer og på 100 % for de følgende timer. Kapitel VI Ferie 12. I stedet for 50 Ferietillæg gælder: 50 Ferietillæg Stk. 1. Der ydes ferie med løn efter ferieloven. Stk. 2. I stedet for det i ferieloven omhandlede ferietillæg betales et særligt ferietillæg på 3,50 %. Det særlige ferietillæg beregnes af bruttolønnen i det foregående optjeningsår, idet der ses bort fra udbetalt særligt ferietillæg. Det særlige ferietillæg udbetales 1. maj. Stk. 3. Til medarbejdere, der i stedet for ferie med løn holder ferie med feriegodtgørelse, betales det særlige ferietillæg med 2,50 %. Stk. 4. Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold udbetales det særlige ferietillæg, hvis det ikke allerede er udbetalt, med 2,50 %. Er det særlige ferietillæg allerede udbetalt, kan der kun ske fradrag af den del, der svarer til det i ferieloven omhandlede ferietillæg ved beregningen af feriegodtgørelse ved ansættelsens ophør. 13. I stedet for 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge gælder: 53 Valgfrihed mellem over-/merarbejde og 6. ferieuge Stk. 1. Medarbejdere med funktionsløn på kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) eller derunder har mulighed for at vælge mellem 5 ekstra feriedage eller overarbejdsbetaling efter disse regler: a. Inden udgangen af et kalenderår kan medarbejdere, der hidtil har været omfattet af 16 om overarbejde, vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om ekstra ferie, jf. 53, og af reglerne om merarbejde i 17. b. Tilsvarende kan medarbejdere, der hidtil har været omfattet af reglerne om ekstra ferie, jf. 53, og af reglerne om merarbejde i 17, inden udgangen af et kalenderår vælge i stedet at blive omfattet af reglerne om overarbejde i 16. c. De i a og b beskrevne valg træder i kraft ved ferieårets begyndelse 1. maj. d. Der kan ikke uden for de anførte tidsfrister/ikrafttrædelsestidspunkter ske valg/omvalg. e. Nyansatte medarbejdere indplaceres afhængig af funktionslønnens størrelse efter de regler, der gælder for overarbejde, jf. 16 eller for merarbejde, jf. 17 og ekstra ferie, jf. 53. Der er ved ansættelsen mulighed for at vælge mellem 5 ekstra feriedage eller overarbejdsbetaling. f. Medarbejdere, der ændrer ansættelsesforhold i overenskomstperioden, fortsætter med de regler for overarbejde, hhv. 5 ekstra feriedage, som på ændringstidspunktet er gældende for medarbejderen. g. Nyansatte medarbejdere og medarbejdere, der har ændret ansættelsesforhold, indgår på lige fod med øvrige medarbejdere i førstkommende ordinære valg. Kapitel VII Uddannelse 14. I stedet for 70 Finansøkonomer i et traineeforløb gælder: 70 Finansøkonomer i et traineeforløb Nyuddannede finansøkonomer kan de første 12 måneder ansættes som trainees og følger i så fald feriebestemmelserne i 54 og 55 samt lønbestemmelserne i standardoverenskomstens 28, stk

14 Kapitel IX Sociale bestemmelser 15. I stedet for 77 Omsorgsdage gælder: 77 Omsorgsdage Medarbejderne har hvert år ret til indtil 5 omsorgsdage. Disse dage placeres under hensyn til virksomhedens drift. Beregning af ret til og afvikling af omsorgsdage sker i timer. Hvis den enkelte medarbejder ikke har afholdt omsorgstimerne i løbet af året, overføres de resterende timer ved årets slutning til timebanken. For deltidsansatte gives omsorgstimerne forholdsmæssigt. Virksomheden kan efter aftale med den Faglige repræsentant vælge ferieåret som opgørelsesperiode. Aftalen skal også tage stilling til overgangsordning. 16. I stedet for 82 Orlov til pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet gælder: 82 Orlov til pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet samt frihed til at ledsage nærtstående familiemedlemmer og frihed til blod-, knoglemarvs- og organdonorer Stk. 1. Der skal være orlovsmuligheder for medarbejdere til pasning af nærtstående, som er handicappede, har en kritisk sygdom eller er alvorligt syge eller er døende. De nærmere vilkår for orloven kan aftales lokalt mellem virksomheden og den pågældende medarbejder. Hvis der ikke er indgået en aftale, eller der ikke kan opnås enighed om vilkårene, gælder stk. 2 og 3. Stk. 2. En medarbejder, der ønsker at passe nærtstående handicappede, alvorligt syge eller døende i hjemmet, har ret til orlov med løn fra virksomheden, hvis medarbejderen, enten a. ansættes af kommunen i henhold til 118 i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller b. af kommunen får bevilget plejevederlag i henhold til 119 i lov om social service for at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem. Ansættes medarbejderen i henhold til a, betaler virksomheden lønkompensation beregnet som forskellen mellem medarbejderens normale løn og pensionsbidrag og den af kommunen betalte løn mv., feriepenge og pensionsbidrag. Får medarbejderen bevilget plejevederlag i henhold til b, indtræder virksomheden i medarbejderens ret til plejevederlag og yder fuld løn under orloven, hvor medarbejderen er berettiget til plejevederlag. Stk. 3. Der optjenes under orloven ferie og betales pensionsbidrag af normal løn. Orlovsperioden medregnes i medarbejderens anciennitet. Stk. 4. Medarbejderen kan hvor der er tale om kritisk sygdom/formodet alvorlig sygdom få indtil 2 dages frihed med løn til at ledsage nærtstående familiemedlemmer ved undersøgelse/indlæggelse/behandling på hospital og lignende. Med nærtstående menes ægtefælle/samlever, forældre samt børn under 25 år. Stk. 5. Der gives om nødvendigt og efter forudgående aftale med lederen frihed med løn til bloddonorer i op til 2 timer pr. donation, til knoglemarvsdonorer i op til 1 uge pr. donation og til organdonorer i op til 2 uger pr. donation. 17. Som bemærkning til 86 Deltid for seniorer gælder: 86 Deltid for seniorer Bemærkning Ved en eventuel senere beregning af fratrædelsesgodtgørelse vil den pensionsgivende løn (kronebeløb) på tidspunktet for overgang til deltid efter denne bestemmelse blive lagt til grund. 14

15 Kapitel X Afskedigelser og fratrædelsesgodtgørelse 18. Som supplement til 88 Afskedigelser gælder: Stk. 6. Ved Nordeas opsigelse af medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold gives der ud over funktionærlovens varsler 1 måneds ekstra opsigelsesvarsel til medarbejdere, der er fyldt 50 år, og som har mindst 12 års anciennitet i virksomheden. Afsnit 2 - Protokollater Løntabeller Løn og pension 19. Som supplement til Aftale mellem Nordea Bank Danmark og Kreds Nordea om Lokal Løn er dette protokollat aftalt: Protokollat til aftale mellem Nordea Bank Danmark og Kreds Nordea om Lokal Løn Dette protokollat er en sammenskrivning af hidtil gældende protokollater. Det indeholder de bestemmelser, der fortsat er aktuelle for Lokal Løn. a. Pension overgangsbestemmelse Medarbejdere fra tidligere AB og SDS fortsætter i hidtidig pensionsordning med følgende bidragsprocenter: AB: Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016), jf. aftalens 31, stk. 1, betaler Nordea et pensionsbidrag på 11,5 %. Ved funktionsløn højere end kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016) stiger bidraget til 12,5 %. SDS: Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2014), kr.(1. juli 201) og kr. (1. juli 2016), jf. aftalens 31, stk. 1, betaler Nordea 11,0 % og medarbejderen 5,25 %, jf. overenskomstens protokollat om pension. Ved funktionsløn til og med kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016), jf. aftalens 31, stk. 1, betales hhv. 12,5 % og 5,25 %. Ved funktionsløn over kr., kr. (1. juli 2014), kr. (1. juli 2015) og kr. (1. juli 2016)., jf. aftalens 31, stk. 1, betales hhv. 14,0 % og 6,25 %. For medarbejdere omfattet af SKOP er de tilsvarende arbejdsgiverbidrag hhv. 11,0 %, 13,0 % og 14,5 %. b. Lønstigninger i handelsområder Der er aftalt følgende om tidspunkt for ekstraordinære lønstigninger i Savings & Wealth Offerings. Asset Management. Markets. Treasury. Løndialog finder sted i 1. kvartal. Ekstraordinære lønstigninger sker pr. 1. april. c. Uddybning af bestemmelse om ændring af funktionsløn i lønspænd, ( 31, stk. 4) a. Hvis særlige omstændigheder taler for, at medarbejderens funktionsløn skal sættes ned inden for lønspændet, følges reglerne om lønnedsættelse i aftale om fagligt arbejde, 3. Nedsættelse af lønnen sker efter principperne i 31, stk. 6. b. Hvis medarbejderen i to på hinanden følgende udviklingssamtaler (i samme jobbeskrivelse) ikke opnår den samme gennemsnitsscore for de anførte ansvarsområder for jobbet, (accountabilities), har Nordea mulighed for at sætte medarbejderens løn i stå med virkning fra den efterfølgende 1. juli efter principperne i 30, stk. 3f i aftale om Lokal Løn og under følgende betingelser: Forinden den endelige fastsættelse af systemtillæggets størrelse skal lederen optage forhandling med fællestillidsmanden om baggrunden for lederens indstilling med henblik på at opnå enighed. (Gælder kun for medlemmer af Finansforbundet). Hvis enighed ikke opnås, kan drøftelse videreføres mellem Nordea og Kreds Nordea. Forskellen mellem den løn, som medarbejderens score kan fastsættes til, jf. 30, stk. 1 og 2 i aftale om Lokal Løn, og medarbejderens aktuelle løn, skal udgøre mindst 5 % af medarbejderens aktuelle løn, dog mindst kr. 15

16 Overgangsbestemmelse: Gennemsnitsscoren skal måles på et ensartet grundlag, dvs. enten på succeskriterier eller på ansvarsområder for jobbet. Aftaleparterne er enige om, at den uddybende bestemmelse under b ikke kan anvendes i de tilfælde, hvor der skulle have været defineret systemtillæg ved implementering af Lokal Løn pr. 1. juli Det påhviler Nordea at dokumentere, at der i de to på hinanden følgende år er konstateret et misforhold mellem præstation og løn, svarende til de fastlagte kriterier. Nordea kan som dokumentation anvende resumeer af udviklingssamtaler. Den 9. april 2003 Ajourført pr. 1. juli 2008 Ajourført pr. 1. april 2012 Ajourført pr. 1. april 2014 Forsikring 20. Som bemærkning til Protokollat om sundhedsforsikring gælder: Bemærkning Indhold i sundhedsforsikringen er udvidet i forhold til minimumsindholdet, jf. standardoverenskomsten. Afsnit 6 - Samarbejde og tillidsvalgte Regler for behandling af faglig strid 21. Som bemærkning til Regler for behandling af faglig strid gælder: Bemærkning til behandling af faglig strid Procedure ved konfliktløsning. Lokal uenighed om fortolkning af virksomhedsoverenskomsten søges løst mellem de lokale overenskomstparter. Hvis uenigheden ikke kan løses lokalt, vil hver af de lokale overenskomstparter kunne begære uenigheden skriftligt præciseret inden for en frist på 14 dage, hvorefter sagen videregives til de centrale overenskomstparter, jf. aftale mellem FA og Finansforbundet om regler for behandling af faglig strid. Aftale om fagligt arbejde 22. I stedet for 3, stk. 1 Lønnedsættelse, opsigelse, bortvisning og advarsel gælder: 3 Lønnedsættelse, opsigelse, bortvisning og advarsel Stk. 1. Den Faglige repræsentant skal inden reduktion af et medlems løn på virksomhedens initiativ eller inden afskedigelse af et medlem orienteres. Hvis lønreduktionen alene sker på grund af medlemmets eget ønske om overgang til en jobbeskrivelse med lavere lønspænd, er orientering af den Faglige repræsentant ikke nødvendig. Orientering skal gives i så god tid, at den lokale tillidsmand og/eller den Faglige repræsentant er bedst muligt rustet til at varetage medlemmets interesser og kan rådføre sig med den Faglige repræsentant og Finansforbundet. Orienteringen skal normalt gives dagen før og helst 24 timer før meddelelsen til medarbejderen. 23. Som bemærkninger til 4 Uddannelse gælder: Bemærkning til 4, stk. 1 Tillidsmænd I perioden 1. juli juni 2017 indgår ret for tillidsmænd til 9 dage i overenskomstperioden til ajourførende/supplerende kursusaktivitet i en pulje på i alt 975 dage. Den enkelte tillidsmand kan i perioden højest anvende 15 dage. Hvis Kreds Nordea visiterer en tillidsmand til at gennemføre sagsbehandleruddannelsen eller anden kompetencegivende faglig uddannelse, kan der i perioden anvendes op til 18 dage. Hvis de nuværende kriterier for gennemførelse af sagsbehandleruddannelsen ændres, genforhandles antallet af dage. Der er aftalt en option på yderligere 150 puljedage, hvis der i perioden gives rimelige grunde til en forøgelse. 16

17 Hvis kursusaktiviteten sker i Kreds Nordea regi, orienterer Kreds Nordea HR forud om hvilke tillidsmænd, der deltager. Kreds Nordea giver hvert kvartal en status til HR om forbruget af puljen, første gang oktober 2014 for kursusdeltagelse i perioden 1. juli 30. september Bemærkning til 4, stk. 3 Fællestillidsmænd I perioden 1. juli juni 2017 indgår ret til 6 dages frihed pr. år med løn til deltagelse i Finansforbundets kurser i en pulje på i alt 360 dage. Den enkelte fællestillidsmand kan i perioden højst anvende 18 dage. Kreds Nordea giver hvert kvartal en status til HR om forbruget af puljen, første gang oktober 2014 for kursusdeltagelse i perioden 1. juli 30. september Medlemmer af Consultative Committees (CC) Uddannelse af medlemmer af Consultative Committees sker efter principperne i samarbejdsaftalens 7, stk Som bemærkning til 6 Valgbarhed gælder: Bemærkning til 6 Valgbarhed I konkrete tilfælde kan kravet om 6 måneders anciennitet fraviges ved aftale mellem Nordea og Kreds Nordea. 25. Som bemærkning til 11 Faglig personaleforening/fællestillidsmand gælder: Bemærkning til 11 Faglig personaleforening/fællestillidsmand I hvert område, defineret i lokalaftale om fællestillidsmænd, vælges en fællestillidsmand af og blandt de valgte tillidsmænd. Fællestillidsmandens opgave er at koordinere samarbejdet med den Faglige repræsentant, mellem de enkelte tillidsmænd og den lokale område-/afdelingsledelse. Herudover varetager fællestillidsmanden de opgaver, der er beskrevet i lokalaftale om fællestillidsmænd. 26. Som bemærkning til 14 Frihed til organisatorisk arbejde gælder: Bemærkning til 14 Frihed til organisatorisk arbejde Der er aftalt følgende om yderligere frihed til fællestillidsmænd/tillidsmænd: Rådgivning af medlemmer, der er i en psykisk belastende situation, og hvor rådgivning af medlemmet efter aftale med lederen mest hensigtsmæssigt kan foregå uden for normal arbejdstid, honoreres efter de almindelige regler for overarbejde/merarbejde. Fællestillidsmænd har frihed med løn 1 dag til sammen med Kreds Nordea at prioritere overenskomstkrav op mod forhandling af virksomhedsoverenskomst og 1 dag til godkendelse af resultatet af forhandlingerne. Fællestillidsmænd/tillidsmænd, der arbejder i turnus eller har en arbejdstidsprocent lavere end 100, og som i friperioder deltager i beordrede møder med ledelsen eller i beordrede samtaler med et medlem, får erstatningsfrihed i forholdet 1: 1, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag (finans og service/tekniker) og 7,2 timer (it). Tilsvarende frihed gives ved deltagelse mandag - fredag i tillidsmandsuddannelse og seminarer/møder i tillidsmandsregi. 27. Som bemærkninger til 16 Beskyttelse af tillidsvalgte gælder: Bemærkning 1 til 16 Beskyttelse af tillidsvalgte Den tillidsvalgte kan søge på jobopslag og lignende, uden at reglerne om rokering af tillidsvalgte skal aktiveres. Sker ansøgning efter forudgående dialog mellem leder/hr-partner og den tillidsvalgte, orienterer HR Kreds Nordea herom. Bemærkning 2 til 16 Beskyttelse af tillidsvalgte Ikke væsentlige ændringer for den tillidsvalgte skal forhandles mellem HR-partner, Kreds Nordea og den tillidsvalgte med henblik på en endelig aftale herom. 17

18 28. Som bemærkning tii Bilag 2 til 9 Samarbejdssamtale gælder: Bemærkning til bilag 2 til 9 Samarbejdssamtale I stedet for Bilag 2 til 9 Samarbejdssamtale er der mellem Nordea og Kreds Nordea udarbejdet et særligt samtaleskema til brug for samarbejdssamtaler mellem nærmeste leder og tillidsmand. Aftale om arbejdsmiljøorganisation i virksomhederne 29. Som bemærkning til 10, stk. 1 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Bemærkning til 10, stk. 1 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljørepræsentanter, der arbejder i turnus eller har en arbejdstidsprocent lavere end 100, får erstatningsfrihed i forholdet 1 : 1, dog maksimalt 7,4 timer pr. dag (finans og service/tekniker) og 7,2 timer pr. dag (it) ved deltagelse mandag til fredag i lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse i friperioder. 30. Som bemærkning til 10, stk. 3 og 4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Bemærkning til 10, stk. 3 og 4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen I perioden 1. juli juni 2017 indgår ret for arbejdsmiljørepræsentanter til hhv. 4, 3 og 2 dages frihed med løn til deltagelse i fx temadage, kurser mv. pr. år i en pulje på i alt 200 dage. Den enkelte arbejdsmiljørepræsentant kan i perioden højst anvende 12 dage. Hvis Kreds Nordea visiterer en arbejdsmiljørepræsentant til at gennemføre en arbejdsrelevant og kompetencegivende faglig uddannelse, der kan bidrage til arbejdsmiljørepræsentantens virke, kan der i perioden anvendes op til 14 dage. Hvis kursusaktiviteten sker i Kreds Nordea regi, orienterer Kreds Nordea HR forud om hvilke arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager. Kreds Nordea giver hvert kvartal en status til HR om forbruget af puljen, første gang oktober 2014 for kursusdeltagelse i perioden 1. juli 30. september Som supplement til 10, stk. 1-4 Uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gælder: Stk. 5. Herudover har arbejdsmiljørepræsentanter op til 2 dages frihed med løn i overenskomstperioden til deltagelse i erfa-møder med andre arbejdsmiljørepræsentanter eller til møder med Kreds Nordea. 32. Generel bemærkning til Samarbejde og tillidsvalgte: Aftale mellem Nordea og Kreds Nordea Med henblik på at styrke og effektivisere samarbejdet og arbejdsmiljøet samt udbygge samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og virke for de ansattes trivsel, tryghed og lige muligheder i virksomheden, er det aftalt at ajourføre følgende lokalaftaler: Aftale om samarbejdsudvalg. Aftale om særligt samarbejdsudvalg. Aftale om arbejdsmiljøorganisation. Aftale om kontaktudvalg. Aftale om tillidsmænd og fællestillidsmænd. Afsnit 7 - Særbestemmelser Leasing- og finansieringsselskaber 33. I stedet for 2 Kundekonsulenter, Løn og indplacering af kundekonsulenter gælder: Løn og indplacering for kundekonsulenter Kundekonsulenter er omfattet af Lokal Løn. 18

19 Ikrafttrædelse og opsigelsesbestemmelser Virksomhedsoverenskomst, aftaler og protokollater træder i kraft den 1. april Overenskomsten, aftalerne og protokollaterne kan opsiges med 4 måneders varsel til ophør ved udgangen af en marts måned, dog tidligst marts Den 14. maj 2014 Nordea Bank Danmark A/S Anders Jensen Bankdirektør Niels Gregers Hansen HR-chef Kreds Nordea Toni Elin Hindsgaul Madsen Formand Dorrit Groth Brandt Næstformand 19

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014)

Bilag slutprotokollen OK 14. 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) Bilag slutprotokollen OK 14 13.3.2014, kl. 17.30 (bilag 1d er efterfølgende indsat 23. april 2014) 1 Bilag 1.a Protokollat om udmøntning af lønstigninger mv. A. Lønstigninger i standardoverenskomsten I

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

KONCERN- OVERENSKOMST

KONCERN- OVERENSKOMST KONCERN- OVERENSKOMST 2014-2017 INDHOLD AFSNIT 1 Overenskomst for Nykredit... 4 AFSNIT 2 Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag Gruppelivsregulativ Sundhedsforsikring Ansættelsesaftaler - Løntabeller...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2012 31. marts 2014 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen

Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danske Bank-koncernen Overenskomst for Danske Bank-koncernen 1. april 2014 31. marts 2017 1 Afsnit 1 Overenskomst for medarbejdere i Danske Bank-koncernen Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere