ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling B7-B15 DAB mrk. MDR Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej Velkomst Afdelingsformand Jesper Lykke Clausen bød velkommen til de fremmødte beboere fra i alt 71 boliger, til ejendomsleder Tommy Høj Jensen og til DAB s repræsentanter økonomikonsulent Mikael Christensen og forvaltningskonsulent Tormod Ousager. 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Jesper Lykke Clausen foreslog på bestyrelsens vegne Mikael Christensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater, takkede for valget og konstaterede afdelingsmødet indkaldt i overensstemmelse med boligselskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtigt. 3. Valg af referent Til referent blev valgt Tormod Ousager. 4. Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget valgtes Henning Jensen (B-7), Lotte Heckmann (B-12) og Tommy Høj Jensen fra ejendomskontoret. Herefter gennemgik dirigenten mødets dagsorden og nævnte herunder de indkomne forslag. Der var ingen indsigelser til dagsordenen. Administration:DAB Telefax: Beboerservice: Internet: Finsensvej 33 Postgiro: mandag - onsdag Frederiksberg SE. Nr: torsdag Telefon: fredag \\dabfilprint01\citrix$\xenfolderredir\tou\desktop\referat endeligt.doc

2 Side 2 5. Afdelingsbestyrelsens beretning Jesper Lykke Clausen aflagde beretning med følgende emner: Bestyrelsens sammensætning På afdelingsmødet sidste år blev Jesper valgt som formand og Kith Krogh samt Flemming Samuelsen valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Claus Dahl var samtidig blevet genvalgt som bestyrelsesmedlem. Bodil Madsen var valgt året før. I årets løb var Kith Krogh udtrådt af bestyrelsen og efterfulgt af Knud Kirk, der var valgt som suppleant efter at have trukket sig tilbage som formand sidste år. Knud var flyttet til Carlshøj A i juli måned, og siden da havde bestyrelsen bestået af de resterende 4 medlemmer. Projekter 2012 I årets løb var i tillæg til tidligere planlagte arbejder tillige gennemført følgende større ekstraarbejder i de enkelte afdelinger: B-7 o Maling af 4 opgange o Maling/oliering af alle indgange fra 27 til 41 B-8 o Montering af radiatorer i opgangene 43 og 53 o Maling af indgange 43 og 53 B-9 o Udskiftning af kælderdør o Nye indgangspartier o Planlagt isolering af gavl ved nr. 61 (afventer kommunens godkendelse) B-10 o Maling af alle tre opgange B-11 o Etablering af ny dørtelefon med video o Kamera-overvågning af opgange og kældergange B-12 o Ny kælderdør o Planlagt isolering af gavl ved nr. 20 (afventer kommunens godkendelse) B-13 o Isolering af gavl ved Poppelhegnet 22 (afventer kommunens godkendelse)

3 Side 3 B-14 Ingen ekstra-arbejder, eftersom afdelingen ikke havde haft økonomi til det i året. B-15 o Nye indgangspartier o Maling af to opgange o Nye kælderdøre i gavlene Bestyrelsesseminar Processen der begyndte i 2011 med udarbejdelse af tilstandsrapporter for alle bygninger og blev efterfulgt af bestyrelsesseminar i 2011 er blevet fortsat i 2012, hvor bestyrelsen medvirkede i seminar for alle bestyrelsesmedlemmer i Carlshøj. Her blev husenes fremtid drøftet, og det er bl.a. det, der danner baggrund for bestyrelsens forslag om renoveringer i de enkelte afdelinger i Processen fortsætter med planer for hvert enkelt hus. Projekter 2013 I 2013 foreslår bestyrelsen følgende projekter, som der skal stemmes om senere: Udskiftning af tage B-10 og B-13. Udskiftning af vinduer B-7, B-8, B-9, B-10, B-12 (den ene side), B-13, B14 og B-15. Gavlisolering B-7, B-9 (ved nr. 57), B-10, B-12, B-13, B-14 og B-15. I langtidsplanerne er i øvrigt indarbejdet Nye dørtelefoner B-7, B-8, B-9, B-10, B-13, B14 og B-15. Nye indgangspartier B-8 (i tårnene), B-10, B-12 og B-13. Maling af opgange B-7 (resterende), B-9 (alle), B-12 (2 opgange), B-13 (2 opgange), B-14 og B-15 (resterende opgange). Fornyelse af legeplads B-11 For B-11 er der igangsat et forarbejde i samarbejde med DAB s anlægsafdeling, et rådgivende ingeniørfirma og en arkitekt. Det er med henblik på at udarbejde en særlig plan for renovering af afdelingen. Denne vil senere blive forelagt beboerdemokratiet. Det kan muligvis blive en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, men det er endnu for tidligt at tage stilling til dette.

4 Side 4 Fremtidens udfordringer ifølge formanden Bestyrelsen ser det som udfordringer at sikre o at vores boliger er attraktive o bedre sammenhæng mellem det vi betaler, og det vi får o at vores boliger er klar til fremtidens behov o at vores fællesarealer er pæne, rene og attraktive o at det sociale liv får en større prioritet Afdelingsbestyrelsen er opmærksom på forholdet mellem kvalitet og huslejens størrelse, og at lejen i nogle år er steget uden tilsvarende forbedringer af boliger, bygninger og miljø. Markedet har reageret ved, at det er blevet vanskeligere at udleje ledige boliger. Mht. det sociale liv, så er der gennemført loppemarked og fastelavnsfest, og næste år bliver der også en sommerfest. Efter formandens beretning var der herefter mulighed for at kommentere eller stille spørgsmål til den. Jack Ryberg (B-15) oplyste, at der var blevet varmere i opgangen. Endvidere var der spørgsmål og svar angående låsebrik-systemet samt kamera-overvågningen i B-11. Herefter tog forsamlingen beretningen til efterretning. 6. Fremlæggelse af regnskab 2011 til orientering Bestyrelsen havde bedt Mikael Christensen forelægge regnskaberne. Med udgangspunkt i det husstandsomdelte regnskabsmateriale orienterede han om, at følgende generelle forhold havde haft indflydelse på regnskaberne: Udgifter til vand og ejendomsskat var højere end budgetteret Udgifter til renholdelse og ejendomskontor var lidt lavere end budgetteret Udgifter til almindelig vedligeholdelse var væsentlig lavere end budgetteret Alle afdelinger havde haft overskud. Det var primært anvendt til afvikling på lån i egne midler og herefter ført på afdelingens resultatkonto. Han henviste til afdelingsbestyrelsens supplerende oplysninger, der var udsendt sammen med regnskabsmaterialet og gav herefter mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte regnskaber. Der fremkom følgende bemærkninger: B- 7 : Ingen bemærkninger B- 8 : Ingen bemærkninger B- 9 : Ingen bemærkninger B-10 : Ingen bemærkninger

5 Side 5 B-11 : Ingen bemærkninger B-12 : Kan vi bruge overskuddet til overdækning af 2. sal? Markiserne er pilrådne. Jesper Lykke Clausen: Vi kan ikke bruge penge på noget, som ikke er godkendt i et budget. B-13 : Ingen bemærkninger B-14 : Hvad er overskuddet gået til? Mikael Cristensen : Overskuddet er anvendt til nedbringelse af lån i egne midler, som tidligere er optaget til forbedringsarbejder. B-15 : Ingen bemærkninger. En beboer stillede spørgsmål angående indtægter fra salg af gamle vaskerimaskiner. Bodil Madsen oplyste, at maskinerne også dem der var tilgået afdelingen i Virum alle var omkring 10 år gamle og derfor var uden større værdi. Da der herefter ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til regnskaberne, konstaterede dirigenten, at regnskaberne hermed var fremlagt til forsamlingens orientering. 7. Forelæggelse af budgetforslag 2013 til godkendelse Bestyrelsen havde bedt Mikael Christensen forelægge budgetforslagene. Han orienterede om følgende generelle budgetforhold: Der er budgetteret med normale prisstigninger på driftskonti som fx. til ejendomskat, vand, renovation, lønninger mv. Henlæggelserne til afdelingernes langsigtede og planlagte vedligeholdelse (konto 120) er forøget de senere år med henblik på at skabe økonomi til at gennemføre renovering af afdelingerne, fx. de projektforslag der fremlægges under pkt. 8. Samtidig er budgettet til almindelig vedligeholdelse på konto 115 sat ned. Over langtidsplanerne er budgetteret de fælles projekter legeplads og parkeringspladser. Der var herefter en længere debat om parkeringspladser: Jesper Lykke Clausen forklarede, at der ville opstå behov for nye parkeringspladser, idet man måtte forudse, at de nuværende parkeringspladser langs højhuset B-11 ikke ville kunne anvendes under den renovering af afdelingen, som bestyrelsen forventer vil blive igangsat.

6 Side 6 Det er endvidere bestyrelsens forventning, at renoveringen vil medføre, at parkeringspladserne ikke kan genetableres samme sted. For at undgå parkeringskaos, når renoveringsprojektet og øvrige renoveringer af f.eks. vinduer og tag igangsættes i 2013, er det derfor indeholdt i forslagene til langtidsplaner, at der igangsættes etablering af nye parkeringspladser i Ellinor Sander (B12) nævnte, at der måske ikke var behov for flere parkeringspladser. Hun havde bemærket en del tomme pladser, fx. når folk fra DTU kører hjem sidst på dagen, så måske var investeringen ikke nødvendig. Claus Dahl (B11) nævnte, at han havde konstateret, at der sjældent var overskydende parkeringspladser sent på aftenen. Det skyldtes en udvikling med flere biler pr. husstand, samt at også beboere fra afdeling A og afdeling C samt fra AB Grønnevang benytter parkeringspladserne. Ib Houghs (B12) stillede sig uforstående over for, at en omlægning af parkeringspladser, som skyldes forhold angående B-11, skulle medfinansieres af de øvrige afdelinger. Han var af den opfattelse, at udgifter til ændring af parkeringspladser, som er en følge af en renovering af afdeling B-11 burde indregnes i og betales af projektet for afdeling B-11. Claus Dahl redegjorde for, at det for ca. 20 år siden var blevet besluttet, at parkeringspladser er et fælles anliggende for alle B-afdelingerne, og at det skal betales over det fælles budget. Han tilføjede, at planen om de nye parkeringspladser i øvrigt har ligget i budgetterne de seneste 2 år, men at det endnu ikke har været aktuelt at iværksætte planen. Han fremhævede, at hvis fællesskabet om parkeringspladserne ophører, så kan konsekvensen blive, at der må indføres regler om, at man kun må parkere ved sin egen afdeling. Og det kan være starten på opløsning af fællesskabet også om andre forhold. Ib Houghs foreslog, at man besluttede, at der ikke måtte bruges penge på etablering af nye parkeringspladser, før omfanget af renoveringen af B-11 var kendt. Dvs, at udgiften til parkeringspladser skulle tages ud af langtidsbudgetterne. Claus Dahl gentog, at parkeringspladser er et fællesskab og fremhævede, at højhuset B-11 allerede havde betalt sin andel heraf. Flemming Samuelsen (B14) fremhævede, at fællesskabet er en styrke, og at det bør støttes. Efter debat om fælleskab og fremgangsmåde besluttede dirigenten at gå videre, således at sagen blev afgjort ved beboernes stillingtagen til de konkrete budgetforslag for hver enkelt afdeling. Dirigenten satte herefter afdelingsbudgetterne til debat og afstemning hver for sig ved håndsoprækning. Det gav følgende resultater: B-7 Det udsendte budgetforslag indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner samt maling af 3 opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 4 stemmer for og 1 stemme imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,05% pr. 1. februar 2013.

7 Side 7 B-8 Det udsendte budgetforslag indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner og af indgangspartier i nr. 43 og nr. 53. Budgetforslaget blev vedtaget med 6 stemmer for og ingen stemmer imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,35% pr. 1. februar B-9 Det udsendte budgetforslag indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner samt maling af alle opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 6 stemmer for og ingen stemmer imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,29% pr. 1. februar B-10 Det udsendte budgetforslag indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner og af indgangspartier. Budgetforslaget blev vedtaget med 3 stemmer for og ingen stemmer imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,24% pr. 1. februar B-11 Det udsendte budgetforslag blev enstemmigt vedtaget. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,53% pr. 1. februar B-12 Budgettet indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner og indgangspartier samt maling af to opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 8 stemmer imod. Der var 7 stemmer, der var hverken for eller imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,17% pr. 1. februar B-13 Budgettet indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner og to nye indgangspartier samt maling af to opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 5 stemmer for og ingen stemmer imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 2,26% pr. 1. februar B-14 Budgettet indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner og indgangspartier samt maling af opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 3 stemmer for og ingen stemmer imod.

8 Side 8 I konsekvens heraf stiger lejen med 2,07% pr. 1. februar B-15 Budgettet indeholder bl.a. særlige langtidsplanarbejder i form af fornyelse af dørtelefoner samt maling af to opgange. Budgetforslaget blev vedtaget med 8 stemmer for og ingen stemmer imod. I konsekvens heraf stiger lejen med 1,84% pr. 1. februar Dirigenten konstaterede, at hermed var alle budgetforslag godkendt som fremlagt. 8. Forslag om renoveringsprojekter Alle forslag er udsendt til de omfattede husstande sammen med den endelige dagsorden. Forslagene indeholder kort projektbeskrivelse, opgørelse af forventede udgifter, finansieringsoverslag samt beregning af lejekonsekvens. B-7 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer, isolering af etage-adskillelse samt renovering af facade/sokkel. Hvis alle vinduer udskiftes udgør det samlede anslåede beløb for hele projektet 3,850 mill kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved lån i egne midler og dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 1,25% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Alternativt kan man undlade at udskifte træ/alu-vinduerne fra 1990 erne. Så udgør det samlede anslåede beløb for hele projektet 2,800 mill kr., som kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler og dels ved lån i egne midler. Lejekonsekvensen udgør så 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget om udskiftning af alle vinduer mv. og lejekonsekvens på 1,25% - til afstemning ved håndsoprækning. Ingen stemte for dette forslag, der hermed ikke kunne vedtages. Herefter satte han forslaget om udskiftning af visse vinduer mv. og lejekonsekvens på 0,00% - til afstemning ved håndsoprækning. Med 4 stemmer for og ingen imod blev dette forslag vedtaget. B-8 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer, renovering af facade samt renovering af altaner på gårdsiden for et samlet anslået beløb på 4,350 mill. kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

9 Side 9 Med 7 stemmer for og ingen imod blev forslaget vedtaget. B-9 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer, isolering af gavl samt renovering af beton på nordsiden for et samlet anslået beløb på 1,700 mill. kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved lån i afdelingens egne midler. Lejekonsekvensen udgør 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Med 6 stemmer for og ingen imod blev forslaget vedtaget. B-10 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af tag og vinduer samt isolering af gavl og etageadskillelse samt etablering af mekanisk ventilation for et samlet anslået beløb på 5,100 mill. kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved egen trækningsret i selskabet og dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 2,98% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Claus Dahl orienterede om, at der kunne være mulighed for finansiering med 30-årige lån, og der blev omdelt alternativt finansieringsforslag med denne løbetid. Lejekonsekvensen bliver herved nedsat til 1,80%. Han nævnte, at afdelingsbestyrelsen kunne anbefale projektet gennemført med 30-årige lån. Dirigenten satte forslaget med 20-årige lån og lejekonsekvens på 2,98% til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer for, og forslaget kunne dermed ikke vedtages. Herefter satte han forslaget til afstemning med den alternative finansiering med 30-årige lån og en lejekonsekvens på 1,80%. Med 3 stemmer for og ingen imod blev dette forslag vedtaget. B-12 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer, udskiftning og isolering af facadeplader samt isolering af etage-adskillelse og gavle for et samlet anslået beløb på 3,350 mill. kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Med 21 stemmer for, ingen imod og tre hverken for eller imod blev forslaget vedtaget. B-13 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af tag og vinduer samt isolering af facade, gavl og etage-adskillelse samt etablering af mekanisk ventilation for et samlet anslået beløb på 7,550 mill. kr. Dette kan finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved egen trækningsret i selskabet og dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 4,04% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres.

10 Side 10 Claus Dahl orienterede om, at der kunne være mulighed for finansiering med 30-årige lån, og der blev omdelt alternativt finansieringsforslag med denne løbetid. Han redegjorde for, at afdelingsbestyrelsen anbefalede projektet gennemført med 20-årige lån iht. det oprindelige forslag. Dirigenten satte forslaget (med 20-årige lån) til afstemning ved håndsoprækning. Med 10 stemmer for og ingen imod blev forslaget vedtaget. B-14 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer samt isolering af gavl og af etage-adskillelse for et samlet anslået beløb på 2,200 mill. kr. Dette finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved lån i egne midler. Lejekonsekvensen udgør 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Med 3 stemmer for og ingen imod blev forslaget vedtaget. B-15 Afdelingsbestyrelsen foreslår udskiftning af vinduer samt isolering af gavl og af etage-adskillelse for et samlet anslået beløb på 2,050 mill. kr. Dette finansieres dels af afdelingens egne henlagte midler, dels ved lån i egne midler og dels ved ekstern låneoptagelse. Lejekonsekvensen udgør 0,00% ved gennemførelse af projektet, idet henlæggelserne samtidig kan reduceres. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Med 8 stemmer for og ingen imod blev forslaget vedtaget. 9. Behandling af øvrige forslag a. Forslag om modernisering af køkkener (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten forelagde forslag for hver enkelt afdeling om individuel modernisering af køkkener over kollektiv råderet. For alle afdelinger gælder, at maksimumbeløbet er kr., hvoraf afdelingens andel til vedligeholdelse udgør 20%. Moderniseringen finansieres af afdelingen ved lån i egne midler, og beboeren betaler et lejetillæg over 10 år svarende til afdelingens udgifter. Alle arbejder skal godkendes. Antallet af moderniseringer afhænger af afdelingens størrelse og fremgår af det pågældende forslag for afdelingen. Claus Dahl tilføjede, at forslagene er videreførelse af tidligere ordning, hvor den kommunale godkendelse er udløbet. For at opnå denne påny, er det nødvendigt med ny vedtagelse på afdelingsmødet. Dirigenten satte herefter forslagene til afstemning ved håndsoprækning for hver afdeling. For alle afdelinger gjaldt, at ingen stemte imod, og at der var et antal, der stemte for. Dirigenten konstaterede hermed alle forslag om køkkenmoderniseringer vedtaget.

11 Side 11 b. Forslag vedrørende parkeringsforhold (afdelingsbestyrelsen) Jesper Lykke Clausen motiverede forslaget om indførelse af parkeringsrestriktioner i form af et korps der holder øje med, at kun beboernes biler parkeres på p-pladserne. Korpset kan udskrive bøder til andre, og det aflønnes på denne måde uden udgift for Carlshøj B. Der kan udleveres gæstekort på ejendomskontoret. Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Han konstaterede 6-8 stemmer imod men et stort flertal for. Forslaget var dermed vedtaget. c. Forslag til nye altandøre (Heckmann, Lyngvej 14) Lotte Heckmann motiverede sit forslag om, at de kommende altandøre skal åbne indad og ikke udad. Jesper Lykke Clausen redegjorde for, at producenten vil fraskrive sig ansvaret, hvis altandørene åbner indad. Ellinor Sander nævnte, at udadgående altandøre ville optage en del af altanens areal. Dirigenten konstaterede, at forslaget vedrørte B-12 og satte det herefter til afstemning med følgende ordlyd: De kommende altandøre i B-12 skal vende indad uanset konsekvens mht. bortfald af garanti. Afstemningen skete ved håndsoprækning og med 16 stemmer for og 4 stemmer imod blev forslaget vedtaget. d. Forslag om lukning af altaner (Kock, Lyngvej 29) Dirigenten konstaterede, at forslaget vedrørte B-7. Claus Dahl orienterede om, at B-7 ikke har samme altaner, som de fleste afdelinger. Det vil kræve helt nye altaner i denne afdeling, og det vil ikke kunne lade sig gøre på det nuværende grundlag. Dirigenten vurderede, at forslaget ikke var tilstrækkeligt underbygget mht. teknik og økonomi, og at der derfor ikke kunne stemmes om det i den nuværende form. I stedet kunne stemmes om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med sagen, og han satte dette forslag til afstemning ved håndsoprækning. Med 6 stemmer for og 4 stemmer imod blev ændringsforslaget vedtaget. e. Forslag om indekat (Evers-Jahnsen, Poppelhegnet 6) Bettina Evers-Jahnsen motiverede forslaget, som dirigenten herefter satte til afstemning ved håndsoprækning.

12 Side 12 Stemmeudvalget optalte stemmer for men et stort flertal imod. Dirigenten konstaterede hermed forslaget forkastet. f. Forslag om indekat kun i B-15 (Evers-Jahnsen, Poppelhegnet 6) Dirigenten afviste behandling af forslaget. Han henviste til, at afdelingerne tidligere har besluttet fælles husorden, og at der dermed ikke kan være særlige regler for husdyrhold i de forskellige afdelinger. g. Forslag om indekat kun i B-11 (Mønster og Sundenæs, Lyngvej 28) Med samme begrundelse som i forslag 8f afviste dirigenten behandling af dette forslag. h. Forslag vedrørende kattehold (afdelingsbestyrelsen) Forslaget bortfaldt, eftersom ingen af de ovennævnte forslag om kattehold var vedtaget. 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Der skulle vælges 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg var Bodil Madsen, der i 2010 blev valgt frem til 2012 samt en ubesat plads. Bodil Madsen (B-11) meddelte, at hun var villig til genvalg, og yderligere opstillede Kenneth Hermann fra B-12. Der meldte sig ikke yderligere kandidater, og begge var dermed valgt for en 2-årig periode frem til det ordinære afdelingsmøde i Bestyrelsens øvrige medlemmer er formand Jesper Lykke Clausen, kasserer Claus Dahl og medlem Flemming Samuelsen, der alle blev valgt i 2011 for en 2-årig periode frem til Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen Der opstillede Søren K. Jensen (B12), Per Danielsen (B12) og Anne Skov Jensen (B-11). Dirigenten foreslog, at deres indbyrdes rækkefølge skulle afgøres på det førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen, og både kandidaterne og forsamlingen tilsluttede sig dette. 12. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer Dirigenten oplyste, at der er praksis i afdelingen for, at afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens 5 medlemmer af selskabets repræsentantskab. Ingen tilkendegav at ønske anden fremgangsmåde, og dirigenten konstaterede derfor, at denne praksis fortsætter, hvorfor der ikke blev afholdt valg.

13 Side Eventuelt Der blev drøftet følgende emner Regnskabsmøde Claus Dahl forespurgte forsamlingen, om der ville være interesse for at afholde et ekstra afdelingsmøde i foråret med henblik på at forelægge afdelingernes årsregnskaber til godkendelse af beboerne. Han konstaterede, at der ikke var interesse for dette. Tørrefaciliteter i B-7 En beboer oplyste, at der manglede lås på et tørrerum i B-7, og at en tørretumbler var ude af drift. Ejendomsleder Tommy Høj Jensen oplyste, at tørretumbleren midlertidigt var ude af drift som følge af, at et rør i terræn var klappet sammen. Aktivitetsklubben Aktivitetsklubbens formand Richard Petersen (B9) orienterede kort om klubben. Jesper Lykke Clausen oplyste, at han ville invitere Richard Petersen til møde i afdelingsbestyrelsen for drøftelse af klubben. Da ikke flere ønskede ordet til eventuelt, konstaterede dirigenten dagsordenen for udtømt og takkede for god ro og orden under mødet. Jesper Lykke Clausen afsluttede herefter mødet kl Tormod Ousager Referent Mikael Christensen Dirigent

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3. Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion

CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3. Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion CARLSHØJ Afdeling A1-A2-A3 Ordinært afdelingsmøde torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18.30 på Lyngby Stadion 1. Velkomst v/ afdelingsformand Søren Vestergaard. 2. Valg af dirigent Tormod Ousager fra DAB er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014

Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Referat af afdelingsmøde i afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 10. september 2014 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Anne Marie Bornholdt Nils Randlev Hundebøl Mariann Nørhede Niels Kjær Elsebeth

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49

Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Referat Stiftende afdelingsmøde afdeling 49 Vedrørende: Stiftende afdelingsmøde i afdeling 49 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2, 7100 Vejle Dato: Den 6. maj 2014 Deltagere: 120 beboere Karin Mortensen,

Læs mere

ekstraordinært afdelingsmøde

ekstraordinært afdelingsmøde Referat af torsdag den 17. september 2015 kl. 18.30 Lyngby Stadion, Restauranten, 2800 Kgs. Lyngby 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl bød velkommen til de fremmødte beboere fra i alt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde

Referat af ordinært afdelingsmøde Afdeling B7-B15 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 31. oktober 2016 kl. 18.30-21.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 1. Velkomst Formand for afdelingsbestyrelsen Claus Dahl

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik

Andelsboligforeningen Frederik Side 1 af 5 Der afholdtes i Bestyrelseslokalet, Godthåbsvej 13 C, kld., torsdag, klokken 19 : 30 Side 2 af 5 Dagsorden / Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent. 3 2) Afstemning om altaner 3 3) Eventuelt.

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent.

ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i selskabslokalet, Nørreby Torv Afdelingsmødet valgte Henning Bering-Bryld som dirigent. Administrator: DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001. NØRREBY Referat af Til stede var: 31 lejemål Dagsorden ordinært afdelingsmøde mandag den 22. januar 2007 kl. 19.00 i

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 24. september 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten/forhuset 1) Velkomst Afdelingsformand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 17

AAB Silkeborg Afdeling 17 AAB Silkeborg Afdeling 17 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 28.08.17 Deltagere: Antal beboere: 31 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Steen Johansen Poul Rosenkvist Torben

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere