PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE. 3245. samling i Rådet. Udenrigsanliggender Handel. Luxembourg, den 14 June 2013 P R E S S E"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet Udenrigsanliggender Handel 10862/13 (OR. en) Luxembourg, den 14 June 2013 PRESSE 250 PR CO 31 Formand Richard Bruton Irlands beskæftigelses-, handels- og innovationsminister P R E S S E Rue de la Loi 175 B 1048 BRUXELLES Tlf.: +32 (0) / 6319 Fax: +32 (0) /13 1

2 De vigtigste resultater af Rådets samling Rådet godkendte et mandat til forhandling af en omfattende handels- og investeringsaftale med USA. Det besluttede at fremrykke datoen for næste års valg til Europa-Parlamentet fra begyndelsen af juni til den maj. Parlamentet havde anmodet om denne ændring, så det kunne organisere sig bedre med henblik på valget af en ny formand for Kommissionen og undgå begyndelsen af sommerferien i flere medlemsstater. Rådet noterede sig desuden en enighed, der var opnået med Europa-Parlamentet om de såkaldte Omnibus I- og II-forslag om ændring af reglerne for EU's beslutningsprocedurer i forbindelse med handelspolitik /13 2

3 I DHOLD 1 DELTAGERE... 4 PU KTER BEHA DLET VED DEBAT HANDELSFORBINDELSER MELLEM EU OG JAPAN... 6 HANDELSFORBINDELSERNE MELLEM EU OG CANA... 8 EVENTUELT... 9 Beslutningsprocedurer i forbindelse med handelspolitik... 9 Arbejdsvilkår i Bangladesh... 9 Handelsforbindelserne med Kina... 9 A DRE PU KTER, DER BLEV GODKE DT ALMI DELIGE A LIGGE DER Valgperioden for Europa-Parlamentet AFGØRELSE TRUFFET VED SKRIFTLIG PROCEDURE WTO - intellektuelle ejendomsrettigheder Når Rådet formelt har vedtaget erklæringer, konklusioner eller resolutioner, angives dette i overskriften for det pågældende punkt, og teksten er sat i anførselstegn. Dokumenter med en dokumentreference er tilgængelige på Rådets internetsted Asterisk ved en afgørelse betyder, at der er fremsat offentligt tilgængelige erklæringer til optagelse i Rådets protokol; disse erklæringer findes ligeledes på Rådets internetsted eller kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten /13 3

4 DELTAGERE Belgien: Didier REYNDERS Bulgarien: Dimiter TZANTJEV Den Tjekkiske Republik: Milan HOVORKA Danmark: Pia OLSEN DYHR Tyskland: Anne Ruth HERKES Estland: Matti MAASIKAS Irland: Richard BRUTON Grækenland: Panagiotis MITARACHI Spanien: Jaime GARCÍA-LEGAZ PONCE Frankrig: Nicole BRICQ Italien: Carlo CALEN Cypern: Kornelios KORNELIOU Letland: Juris PŪCE Litauen: Mr Linas LINKEVIČIUS Luxembourg: Christian BRAUN Ungarn: Szabolcs TAKÁCS Malta: Marlene BONNICI ederlandene: Lilianne PLOUMEN Østrig: Hubert HEISS Polen: Andrzej DYCHA Portugal: Miguel MORAIS LEITÃO Rumænien: Manuel Marian DONESCU Vicepremierminister samt udenrigs-, udenrigshandels- og Europaminister Viceminister for industri og handel Handels- og investeringsminister Statssekretær, Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi Beskæftigelses-, handels- og innovationsminister Viceminister, Ministeriet for Udvikling, Konkurrenceevne, Havspørgsmål og Teknologi Statssekretær for handel Minister for udenrigshandel Viceminister for økonomisk udvikling Statssekretær, Økonomiministeriet Udenrigsminister Understatssekretær for internationale spørgsmål, Udenrigsministeriet Minister for udenrigshandel og udviklingssamarbejde Ambassadør, fungerende fast repræsentant Understatssekretær, Økonomiministeriet Attacheret statssekretær under udenrigsministeren med ansvar for Europaspørgsmål Statssekretær, Økonomiministeriet (ansvarlig for udenrigshandel) 10862/13 4

5 Slovenien: Rado GENORIO Slovakiet: Dušan PETRÍK Finland: Alexander STUBB Sverige: Ewa BJÖRLING Det Forenede Kongerige: Vince CABLE Statssekretær, Økonomiministeriet Europaminister og minister for udenrigshandel Handelsminister Minister for erhverv, innovation og erhvervskompetencer Kommissionen: Karel DE GUCHT Medlem Den tiltrædende stats regering var repræsenteret således: Kroatien: Joško KLISOVIĆ Viceudenrigs- og viceeuropaminister 10862/13 5

6 PU KTER BEHA DLET VED DEBAT HA DELSFORBI DELSER MELLEM EU OG JAPA Rådet godkendte et mandat, der bemyndiger Kommissionen til at forhandle en omfattende handelsog investeringsaftale med USA, det "transatlantiske handels- og investeringspartnerskab". Mandatet består af en afgørelse fra Rådet og en afgørelse fra medlemsstaternes repræsentanter om bemyndigelse til at indlede forhandlinger og forhandlingsdirektiver om aftalen. Direktiverne lægger op til en aftale, der består af tre centrale elementer: markedsadgang, reguleringsspørgsmål og ikketoldmæssige hindringer og regler. Rådet besluttede, at audiovisuelle tjenester ikke skal indgå i mandatet, men at Kommissionen skal have mulighed for at fremsætte anbefalinger om yderligere forhandlingsmandater. EU er nu rede til at indlede forhandlinger med USA. Kommissionen vil føre forhandlingerne på vegne af EU og medlemsstaterne og holde Handelspolitikudvalget og Europa-Parlamentet underrettet og ajourført med jævne mellemrum. Den endelige aftale indgås af Rådet og medlemsstaterne, når det har fået Europa-Parlamentets "godkendelse". EU er USA's største handelspartner, mens USA er EU's næststørste handelspartner - med henholdsvis 17,6 % og 13,9 % af den anden parts handel med varer i Tilsammen tegner EU og USA sig for næsten halvdelen af verdens BNP og en tredjedel af verdenshandelen. Ifølge en konsekvensanalyse, Kommissionen har foretaget, kan en omfattende handels- og investeringsaftale øge EU's BNP med mellem 0,27 % og 0,48 % og EU's BNI med op til 86 mia. EUR. Afgørelsen om forhandlingerne går tilbage til anbefalingerne fra en højniveaugruppe vedrørende beskæftigelse og vækst, der blev nedsat efter et topmøde mellem EU og USA i Washington DC i november Gruppen havde til opgave at finde muligheder for at øge handelen og investeringerne. Den blev ledet af USA's handelsrepræsentant Ron Kirk og EU's handelskommissær Karel De Gucht og forelagde sin slutrapport i februar /13 6

7 Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i februar Kommissionen og Rådet til omgående at følge op på højniveaugruppens anbefalinger under det aktuelle (irske) formandskab. Forhandlingerne tager sigte på en omfattende og ambitiøs aftale om en bred vifte af bilaterale handels- og investeringsspørgsmål, herunder på reguleringsområdet, med henblik på at opnå en markedsadgang, der rækker ud over, hvad USA og EU er nået frem til i tidligere handelsaftaler. Fjernelsen af unødvendige regulerings- og ikketoldmæssige hindringer er et centralt mål /13 7

8 HA DELSFORBI DELSER E MELLEM EU OG CA A Ministrene blev under frokosten af Kommissionen orienteret om udviklingen i forhandlingerne om en omfattende økonomi- og handelsaftale med Canada. De bekræftede deres fulde støtte til Kommissionens tilgang med henblik på at tilføre den fremdrift, der er nødvendig for at afslutte forhandlingerne, og opfordrede den til også fremover at levere udførlige og rettidige oplysninger om de fremskridt, der gøres, ud fra ønsket om en hurtig afslutning. Det Europæiske Råd sagde på sit møde i februar, at det forventede, at forhandlingerne med Canada "afsluttes inden for meget kort tid". Den seneste runde af forhandlinger mellem chefforhandlere fandt sted i Bruxelles i ugen omkring den 27. maj. I 2011 var Canada EU's 11. vigtigste handelspartner, mens EU var Canadas næststørste handelspartner - med en andel på henholdsvis 1,8 % og 12 % af den anden parts udenrigshandel. Forhandlingerne har varet i over tre år. I april 2009 gav Rådet Kommissionen mandat til at forhandle en omfattende økonomi- og handelsaftale med Canada. Forhandlingerne blev indledt på topmødet mellem EU og Canada i Prag måneden efter. I september 2011 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om investering i forbindelse med forhandlingerne /13 8

9 EVE TUELT Beslutningsprocedurer i forbindelse med handelspolitik Rådet udtrykte tilfredshed med den vellykkede afslutning på forhandlingerne med Europa- Parlamentet om "Omnibus I- & II-"forslagene om de beslutningsprocedurer, der skal anvendes inden for EU's fælles handelspolitik. De to udkast til forordning tager sigte på at ændre en række forordninger, der blev vedtaget mellem 1972 og 2009, så de tilpasses de beslutningsprocedurer, der er fastsat i Lissabontraktaten, som trådte i kraft i december Da de to forordninger er baseret på artikel 207, stk. 2. i TEUF, skal vedtagelsen ske med kvalificeret flertal i Rådet i forståelse med Parlamentet. Formandskabet nåede til enighed med Parlamentet den 5. juni. Arbejdsvilkår i Bangladesh Rådet drøftede arbejdsvilkår i Bangladesh efter de seneste ulykker med arbejdstagere på tøjfabrikker. Det beklagede det tragiske tab af menneskeliv. Handelsforbindelserne med Kina Under frokosten drøftede ministrene EU's handelsforbindelser med Kina, særlig den foreslåede indledning af forhandlinger om en investeringsaftale, og handelsbeskyttelse, herunder antidumping. Det Europæiske Råd bemærkede på sit møde i februar, at EU's handelsdagsorden med Kina på kort sigt bør fokusere på investeringer, markedsadgang, udbud og intellektuelle ejendomsrettigheder. Den 24. maj forelagde Kommissionen en henstilling med henblik på en afgørelse fra Rådet om at bemyndige den til at føre forhandlinger om en investeringsaftale med Kina /13 9

10 A DRE PU KTER, DER BLEV GODKE DT ALMI DELIGE A LIGGE DER Valgperioden for Europa-Parlamentet Rådet vedtog en afgørelse om at fremrykke perioden for det næste valg til Europa-Parlamentet fra den juni til den maj 2014 (10101/ /13 + ADD 1). Forinden havde Europa-Parlamentet afgivet positiv udtalelse den 21. maj. Det vigtigste formål med at fremrykke valgperioden er at sikre optimale betingelser ved valget og dermed øge Europa- Parlamentets legitimitet. Hermed imødekommes en anmodning fra Parlamentet i Dengang anmodede Parlamentet om at fremrykke datoen for valget til maj, så det bedre kan organisere sig med henblik på valget til en ny formand for Kommissionen og undgå begyndelsen af sommerferien i flere medlemsstater. Baggrundsinformation findes i 10917/13. AFGØRELSE TRUFFET VED SKRIFTLIG PROCEDURE WTO - intellektuelle ejendomsrettigheder Den 10. juni 2013 vedtog Rådet en afgørelse om fastlæggelse af EU's holdning i WTO's Råd for TRIPS 1 til anmodningen om en forlængelse af overgangsperioden for de mindst udviklede lande, hvorved de fritages for de fleste TRIPS-forpligtelser. 1 Handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder /13 10

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1. www.parlament.gv. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 08 dänische Schlussakte (Normativer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere