XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09."

Transkript

1 XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode: XREF02 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Rettelser... 5 Baggrund... 7 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 9 Henvisning til billeddiagnostisk afdeling Formål Et typisk papirbrev Den gode XML billeddiagnostiske henvisning Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste Testeksempel

4 4

5 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 16. august 2012 Mandatory er fjernet på anamnese under RelevantClinicalInformation og på RelevantClinicalInformation. 22. september 2011 På leverandørkurset september 2011 blev det besluttet, at flytte patientens adresse til anamnesefeltet i EDIFACTEN. Så ved konvertering fra XML til EDIFACT placeres patientens adresse i Anamnesefeltet med kvalifikatoren TEXTNR = IN. 13. september 2011: Kodet telefonnumre, stilling og adresse på patient. Tilføjelse af kodning på patientens telefonnumre og mulighed for at angive en adresse, og/eller en stillingsbetegnelse for patienten. Alle felterne er tilføjet under Patient elementet. <TelephoneSubscriber> <TelephoneSubscriber> Kan gentages tre gange. <TelephoneSubscriberIdentifier>Patie an..2 M PatTlf <TelephoneSubscriberIdenti TelephoneSubscriberIdentifier ntens_telefonnummer</telephonesu 5 fier></telephonesubscriber er patientens telefonnummer bscriberidentifier> Identifier> privat eller på arbejde og mobilnummer. <TelephoneSubscriberCode>Telepho KVA M TLFTYPE <TelephoneSubscriberCode Kvalifikator der angiver om netype</telephonesubscribercode> ></TelephoneSubscriberCo de> telefonnummeret er et mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. </TelephoneSubscriber> </TelephoneSubscriber> < Identifier>Patientens_ </E mailidentifier> an..7 0 Pat < Identifier></ Ide ntifier> Pat er patientens adresse. 23. juni 2009: Fjernelse af G-EPJ elementer. G-EPJ elementer er ikke længere en del af xml-schemaet, hvis de medsendes sker dette ved at bruge elementet Local_Elements under Envelope. 5

6 1. juli 2007: SOR - Sundhedsvæsenets organisationsregister. I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at IdentifierCodeType i alle meddelelser også kan antage værdien sorkode. 1. marts 2007 Graviditetsforhold Statens Institut for Strålehygiejne, Røntgentilsynet har bedt om at justere teksterne omkring graviditetsforhold således, at der kan vælges mellem følgende 4 tekster: Ikke relevant, ikke udfyldt, gravid, ikke gravid. Teksterne kan evt. præsenteres i en drop down menu og lægen skal vælge en af dem. Teksten placeres i FirstDateOfPeriod elementet eks.: <FirstDateOfPeriod>Ikke gravid</firstdateofperiod> Tidligere har man i dette felt placeret en dato for sidste menstruation, dette erstattes nu af ovenstående. 2. november 2006: PostCodeIdentifier ændrer feltlængde fra n4 til an..9. Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide feltet, så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu og dette gælder for alle XML meddelelser 7. juli 2005: Rettelser til dokumentationen: Referrer elementet under Sender er udvidet med elementerne Identifier og IdentifierCode, nedenstående tabel beskriver deres betydning og indhold: <Identifier>Henvisers_ID_nummer</Identifier> an..17 HenviserID <Identifier></Identifier> Identifier er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen). Hvis afsender er en privat praksis benyttes ydernummer eller lokationsnummer. Ved omvisitering af henvisning til en sygehusafdeling udfyldes Identifier med Senders Identifier fra den originale henvisning. Hvis Referrer Identifier allerede er udfyldt overskrives indholdet ikke. <IdentifierCode>Henvisers_ID_nummers_type< KVA KODE <IdentifierCode> /IdentifierCode> </IdentifierCode> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. 6

7 Baggrund MedComs XML EPJ kommunikations projekt har til formål at tilpasse og genbruge MedComs kommunikationsstander for primærsektoren til kommunikation af de tilsvarende meddelelser internt på sygehuset og mellem sygehuse, det vil sige til kommunikation af henvisninger, epikriser, laboratorieresultater m.v. Standarderne der skal anvendes til sygehusområdet skal fremover være baseret på XML syntaksen, hvor de hidtidige standarder var baseret på UN EDIFACT syntaks og standard. Kommunikation mellem sygehusafdelinger er mere omfattende og kompleks end den der er mellem sygehuse og primærsektoren, hvorfor MedComs kommunikationsstandarder er blevet gennemgået og tilpasset sygehusmiljøet. Tilpasningen er sket gennem en sundhedsfaglig gennemgang af indholdet i de enkelte meddelelser under hensyntagen til den aktuelle og fremtidige brug af meddelelserne, herunder tilpasning til de journaler der fremover vil blive baseret på G-EPJ modellen. Der er således indført en række nye elementer i alle XML dokumenterne så der kan vedhæftes G-EPJ elementer til eksisterende XML dokumenter og således sikre en gradvis overgang til G-EPJ baserede journalsystemer. Der er desuden tilføjet en række nye faciliteter så der kan overføres billeder og andre binære elementer samt mulighed for at udnytte Internet teknologien med henvisninger Links til URL Internet sider. Mens G-EPJ forudsætter udvikling og indførelse af en ny type EPJsystemer, bygger "XML-EPJ Kommunikationsprojektet" på eksisterende IT-systemer og tager udgangspunkt i kommunikation mellem de IT-systemer, der benyttes i sundhedssektoren i dag. Nærværende XML billeddiagnostiske henvisning, der skal anvendes til XML-EPJ projektet, er i efteråret 2003 gennemgået af en Sundhedsfaglig gruppe bestående af: Overlæge Finn Mathiesen, Radiologisk Selskab Afdelingslæge, dr. med. Jørgen Schøler Kristensen, DADL Overlæge Per Wagner Kristensen, DADL IT-medarbejder Hans Henrik Bøttger, Århus Amt Sundhedsfaglig IT-medarbejder Jan Petersen, Sundhedsstyrelsen Læge Jens Parker, PLO Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Konsulent Ib Johansen, MedCom Projektmedarbejder, Gitte Henriksen, MedCom Resultatet af gruppens anbefalinger er indarbejdet i denne XML billeddiagnostiske henvisning standard, som også kan ses på MedComs hjemmeside: under fanen XML De gode XML-breve. Det er målsætningen, at XML-EPJ projektet inden udgangen af 2005 resulterer i storskala landsdækkende benyttelse af alle relevante MedCom meddelelser til kommunikation internt på sygehuse og mellem sygehuse - i samme omfang som det kendes fra primærsektoren. Udarbejdelsen af XML billeddiagnostisk henvisning er i vidt omfang baseret på det indhold der i dag findes i henvisningen fra praktiserende læger, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til en billeddiagnostisk henvisning der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: 7

8 Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en kort gennemgang af formålet med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Eksempel Et fuldt XML eksempel på de i afsnit A viste papirbreve er vist her. Supplerende testeksempler kan altid findes på MedComs hjemmeside. Dernæst er der anbefalinger og krav til det informationsindhold, der skal sendes og vises for brugeren. anbefalinger og krav til præsentation af dette informationsindhold i journalsystemet Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. 8

9 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML billeddiagnostisk henvisning XREF02 9

10 Henvisning til billeddiagnostisk afdeling 1. Formål En stor del af de patienter der behandles på sygehusene både som indlagte og i ambulatorierne får foretaget billeddiagnostiske undersøgelser (ex. røntgenundersøgelser og CT / MR scanninger). I alle tilfælde bestilles en billeddiagnostisk undersøgelse ved at afdelingen, ambulatoriet eller skadestuen fremsender en henvisning til den billeddiagnostiske afdeling. På tilsvarende måde fremsender sygehuse henvisninger til billeddiagnostiske afdelinger på andre sygehuse hvor der er specialfunktion på det billeddiagnostiske område der tilbyder undersøgelser der ikke udføres lokalt. Benyttelse af XML- kommunikation til henvisninger til billeddiagnostisk afdeling har den store fordel, at de fremsendte oplysninger kan genbruges direkte i røntgensystemet uden omskrivning. Ved udarbejdelsen af henvisninger kan der også vedlægges tidligere billeder samt henvises til web-link i det omfang at modtagerne tilbyder denne facilitet. I henvisningen informerer den henvisende læge om hvorvidt der er tale om en akut henvisning, om den ønskede billeddiagnostiske undersøgelse samt i anamnesen om den kliniske problemstilling, baggrunden for henvisningen, sociale forhold m.v. I henhold til røntgenbekendtgørelsen skal lægen endvidere gøre opmærksom på eventuelle, tidligere røntgenundersøgelser samt angive, om patienten er gravid, såfremt disse oplysninger er relevante for den ønskede undersøgelse. De beskrevne sundhedsfaglige anbefalinger i Den gode billeddiagnostiske henvisning er generelle anbefalinger, og henvisningen indeholder derfor relativt få felter. I en række tilfælde er det derfor afgørende, at den gode billeddiagnostiske henvisning suppleres med lokalt udarbejdede henvisningsvejledninger, hvor de enkelte billeddiagnostiske afdelinger præciserer og uddyber, hvilke oplysninger, der er behov for ved henvisning til den pågældende afdeling. Disse vejledninger vil efterhånden ofte kunne findes på 10

11 2. Et typisk papirbrev En almindelig billeddiagnostisk henvisning kan f.eks. se sådan ud: (Overskrifter er vist med kursiv - og medsendes ikke i meddelelsen) XML-Billeddiagnostisk henvisning Afsendt 30/ kl Modtager/Sygehusafdeling (Sygehusnavn, billeddiagnostisk afdeling og postadresse) Vejle Sygehus Røntgenafdelingen Kabbeltoft Vejle 2. Patient (Personnr., navn og adresse.) Jane Svendsen, Park Alle 48, 7120 Vejle Øst Privattelefon: Anden kontakt telefon, SMS: Evt. forældre/værge: (CPRnr og navn) Nancy Ann Berggren 3. Indkaldelsesprioritering Akut X Elektiv Se særlige forhold 4. Særlige forhold Befordring: Liggende Siddende X Ingen 5. Henvisningsdiagnose (Henvisningsdiagnose som kodet ICD 10 diagnose) Andet: (Tolkebistand, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige ønsker, ønsket behandlingstid og -sted) Evnesvag i egen bolig, ønsker gerne en tid torsdag og gerne Vejle el. Fredericia Sygehus. 6. Ønsket undersøgelse/udredes for (Ønsket undersøgelse/udredes for. Problemstilling den egentlige henvisningsårsag) Rtg. Thorax 7. Kliniske oplysninger Cave Anamnese, Socialt, Objektive fund og Sagt til patienten Patienten har kendt kronisk obstruktiv lungesygdom og er senest behandlet for pneumoni under indlæggelse på medicinsk afd. 14 på Vejle Sygehus i august 2000 der er i udskrivningskortet anmodet om røntgen kontrol af thorax, hvis patienten atter får symptomer i form af hoste og åndenød. SUP: Der findes yderligere oplysninger i Vejle SUP Tidl. relevante røntgenundersøgelser (Hvilke, hvor og hvornår) Thorax, Vejle, aug BILLEDER: Der vedlægges et billede: _021121SKR0XX0166OBJ001:IMG:DCM: :PT_001.DCM Graviditet Ikke gravid. Medicin relevant for undersøgelsen 9. Kopi af billeddiag. epikrise/akutsvar til (Egen læge el. vikars ydernummer, navn og adresse men kun hvis denne ikke er henviser) Lægehuset Grønningen Vejle Tlf.: Forbeholdt sygehuset 8. Henvisende instans (henv. læge) (Sygehusafdelingsnr, Afdelingens navn, adresse og telefonnr. henviser samt henvisningsdato) Vejle Sygehus Medicinsk afd. 14 Kabbeltoft Vejle Tlf.: reservelæge Arne Vestergaard

12 3. Den gode XML billeddiagnostiske henvisning Afsendersystemet skal sikre: At alle felter, som findes i det typiske papirbrev vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. At alle felter i en henvisning, der er under redigering, skal kunne rettes. At henvisningen gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal. At medsendes der en diagnosekode ( rubrik 5) skal det altid være en ICD10-kode og altid med tilhørende kodetekst. Desuden kan tilføjes op til 5 ekstra ICD10 kodede diagnoser. At der ikke må sendes en tilføjelse/ændring til en allerede fremsendt henvisning, men i stedet må modtager kontaktes telefonisk. At det sikres at afsendersystemet (evt. automatisk) indsætter henvisers titel og navn. At indtastning af Kliniske oplysninger sker i de fem områder : Cave, Anamnese, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin. At det ved indtastningscheck o.l. sikres, at der maksimalt kan indtastes: 350 tegn (5 x 70) i feltet Andet. 350 tegn (5 x 70) i feltet Ønsket undersøgelse/udredning tegn (90 x70) i feltet Kliniske oplysninger i alt for de fem områder tegn (45 x 70) i feltet Forbeholdt sygehuset. At modtagerfeltet altid indeholder oplysning om den aktuelle billeddiagnostiske afdeling. Hvis amtet eller sygehuset anvender central visitation adresseres XML-brevet til visitationsafdelingen ved brug af lokationsnummeret, medens øvrige modtageroplysninger benyttes som normalt, det vil sige med angivelse af sygehuset og sygehusafdelings navn. Desuden kan der i særskilte felter suppleres med: Referencer til et binært element, ex. billeder, ekg osv. som fremsendes separat i et XMEDBIN dokument. URL link til relevante web-sider. SUP database med angivelse af, at der findes supplerende oplysninger i SUP databasen. Modtagersystemet skal organiseres så det sikres: At alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i røntgensystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.), som det fremgår af det typiske papirbrev. Ledetekster (vist i kursiv) vises ikke. At fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. At de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. At en billeddiagnostisk afdeling, hvis det ønskes, ved modtagelse automatisk kan få udskrevet modtagne henvisninger. At modtagersystemet viser navn på henviser samt henvisningsdatoen i afsenderfeltet (felt 8). At der kan modtages en medsendt ICD10 henvisningsdiagnose selv om denne sjældent benyttes ved billeddiagnostisk henvisning. At feltet Forbeholdt sygehuset kan benyttes af sygehuset til visitations-, kautions- eller andre sygehusbemærkninger. At medsendt tekst i de fem områder under Kliniske oplysninger samt Web link, Billeder og SUP vises med en overskrift svarende til de tilsvarende overskrifter i det typiske papirbrev. At vedlagte billeder/binære filer, SUP angivelse eller web-link bliver vist så at de kan aktiveres direkte fra henvisningsteksten, 12

13 og at man returnerer til samme sted i henvisningsteksten når man forlader det aktuelle link. Det anbefales henviser at henvisningen udfyldes efter følgende guide: At patientoplysningerne udfyldes så nøjagtigt og fyldestgørende som muligt med henblik på at forbedre afdelingens muligheder for at kontakte patienten. At felterne for Indkaldelsesprioritering og Særlige forhold udfyldes i henhold til modtagerens henvisningsvejledning. At feltet Andet udfyldes med oplysninger om: Behovet for tolkebistand (herunder angivelse af sprog). Andre specielle patientbehov, f.eks. kørestolsbehov og handicaps. Evt. anden indkaldelsesadresse. Omvisiteringsmulighed, fx til andet sygehus eller afdeling. Foretrukket undersøgelsestidspunkt (f.eks. mandag 10 14). Henviser ønsker røntgenbilleder tilsendt. at feltet Ønsket undersøgelse/udredes for altid udfyldes. I feltet beskrives ønsket undersøgelse eller ønsket udredning og/eller med henvisers problemstilling - den egentlige henvisningsårsag, Resume af tidligere og aktuel sygehushistorie og problemformulering relevant for den aktuelle henvisning som afdelingen ikke allerede har, f.eks. udenamtsindlæggelser og speciallægeundersøgelser. Socialt. (For eksempel sygemelding og væsentlige sociale baggrundsinformationer, væsentlige for aktuelle henvisning og det videre forløb, såsom erhvervs-, økonomiske og familiemæssige forhold). Objektive fund. (De objektive fund oplyses i telegramstil hvad lægen har fundet ud af til dato. Fortrinsvis beskrives positive fund og kun negative fund, når disse i virkeligheden er positive ). Sagt til patienten. (Hvad er sagt til patienten, herunder information om strålehygiejne.) Supplerende: De nævnte oplysninger kan desuden suppleres med angivelse af om der findes relevante oplysninger om patienten i en SUP database. Der kan vedlægges Billeder/binær filer eller der kan suppleres med relevante web-link. at Cave, Tidl. relevante røntgenundersøgelser, Graviditet og Medicin relevant for undersøgelsen under Kliniske oplysninger altid udfyldes, hvis disse har betydning for den billeddiagnostiske undersøgelse, jvf. røntgenbekendtgørelsens krav, at Anamnesefeltet udfyldes efter følgende guide: 13

14 14

15 Afsnit B XML Facitliste XML billeddiagnostisk henvisning XREF02 15

16 XML Facitliste Den gode XML billeddiagnostiske henvisning, XREF02, VersionCode XH0230R MedComs XML meddelelser er opdelt i tre dele: Del A indeholder logistikdata (Tekniske data, afsender, modtager, patient og pårørende). Del B indeholder MedCom meddelelsens kliniske data. XML-Facitlisten består af følgende objekter: Del A: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData) Sent (Dato) o XrayRequest (Billeddiagnostisk henvisning) Letter (BrevData) Authorisation (Dato) Sender (Afsender) Referrer (Henvisende læge) Receiver (Modtager) AnswerCCReceiver (Kopiepikrise til) Patient (Patient) Relative (Paaroerende) Del B: AdditionalInformation (Øvrig information) Referral (Henvisningen) Refer (HenvisningsDiagnose) ReferralAdditional (HenvisningsTillægsDiagnose) max. x 5 RelevantClinicalInformation (Anamnese m.v.) Reference (Reference) max. x 10 (Valg) BIN HospitalVisitation (Sygehusvisitation) max. x 9 Objekterne er kun vist én gang men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10. Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 16

17 XML Facitliste XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--MedCom_De_gode_XMLbreve_ !> Format Anbefales medsendt <Emessage> M <Emessage> <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCode> AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om ing</acknowledgementcode> </AcknowledgementCode > positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. </Envelope> M </Envelope> <XrayRequest> M <XrayRequest> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></Version Code> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. 17

18 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistical an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Statisti StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, Code> calcode> XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <Time>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Time> Time M BrevDannetTid <Time></Time> Time er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Time angives på formatet HH:MM sættes til "00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode > KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCode> TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. <StatusCode>Brevets_status</StatusCode> KVA M BRVMODIFI <StatusCode></StatusCo de> StatusCode er en kvalifikator der angiver om brevet er nyt, rettet eller slettet. Den aktuelle anvendelse kan ses i kvalifikatorlisten. Skal altid udfyldes validt. <EpisodeOfCareIdentifier>Brevets_sygdoms_forloebs nummer</episodeofcareidentifier> an..35 ForloebsNr <EpisodeOfCareIdentifier> </EpisodeOfCareIdentifier > </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANIde ntifier> EpisodeOfCareIdentifier er reserveret til SSTs kommende forløbsmodel og benyttes til at knytte informationer til samme sygdomsforløb. EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. 18

19 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Identi fiercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifie rcode> <OrganisationName>Afsenders_organisation</Organi an..35 M AfsOrg <OrganisationName></Or sationname> ganisationname> <DepartmentName>Afsenders_afdeling_el_socialomr aade</departmentname> <UnitName>Afsenders_afdeling_el_socialdistrikt</Uni tname> an..35 AfsAfdTitel <DepartmentName></Dep artmentname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i OrganisationName - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i OrganisationName, f.eks. "Fyns Amt, OUH". DepartmentName er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. an..35 AfsAfsnitNavn <UnitName></UnitName> UnitName er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus, hjemmeplejegruppe hvis kommune. <StreetName>Afsenders_adresse</StreetName> an..35 AfsAdr <StreetName></StreetNa me> <SuburbName>Afsenders_bostednavn</SuburbNam an..35 AfsStedNavn <SuburbName></Suburb e> Name> StreetName er afsenders vejnavn og vejnummer. SuburbName er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. 19

20 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DistrictName>Afsenders_by</DistrictName> an..35 AfsBy <DistrictName></DistrictN DistrictName er afsenders bynavn på primære adresse. ame> <PostCodeIdentifier>Afsenders_postnummer</PostC odeidentifier> n4 AfsPost <PostCodeIdentifier></Po stcodeidentifier> PostCodeIdentifier er afsenders postnummer på primære adresse. <TelephoneSubscriberIdentifier>Afsenders_telefon</ an..25 AfsTlf <TelephoneSubscriberIde TelephoneSubscriberIdentifier er afsenders TelephoneSubscriberIdentifier> ntifier></telephonesubscr telefonnummer. iberidentifier> <MedicalSpecialityCode>Afsenders_medicinske_spe ciale</medicalspecialitycode> KVA AFSSPEC <MedicalSpecialityCode> </MedicalSpecialityCode> MedicalSpecialityCode er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke relevant benyttes kvalifikatoren "ikkeklassificeret". Se kvalifikatorliste. <Referrer> M <Referrer> <Identifier>Henvisers_ID_nummer</Identifier> an..17 HenviserID <Identifier></Identifier> Identifier er sygehusafdelingsklassifikationsnummer for sygehus (stamafdelingen). Hvis afsender er en privat praksis benyttes ydernummer eller lokationsnummer. Ved omvisitering af henvisning til en sygehusafdeling udfyldes Identifier med Senders Identifier fra den originale henvisning. Hvis Referrer Identifier allerede er udfyldt overskrives indholdet ikke. <IdentifierCode>Henvisers_ID_nummers_type</Identi KVA KODE <IdentifierCode> fiercode> </IdentifierCode> <PersonName>Afsenders_Navn</PersonName> an..35 M HenvisersTitel <PersonName></PersonN ame> <PersonTitle>Afsenders_titel</PersonTitle> an..35 M HenvisersNavn <PersonTitle></PersonTitl e> </Referrer> M </Referrer> </Sender> M </Sender> <Receiver> M <Receiver> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. PersonName skal medsendes. Er navn/initialer på henviser. PersonTitle skal medsendes. Er titel på henviser. <EANIdentifier>Modtagers_lokationsnummer</EANId an..35 M ModtLok <EANIdentifier></EANIde EANIdentifier er kuvertmodtagers lokationsnummer. entifier> ntifier> <Identifier>Modtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M ModtID <Identifier></Identifier> Identifier er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt. 20

21 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <IdentifierCode>Modtagers_ID_nummer_type</Identif iercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifie IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. rcode> klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis modtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. <OrganisationName>Modtagers_organisation</Organ an..35 ModtOrg <OrganisationName></Or isationname> ganisationname> <DepartmentName>Modtagers_afdeling</Department Name> an..35 ModtAfdTitel <DepartmentName></Dep artmentname> OrganisationName er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for SenderOrganisationName. DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. <UnitName>Modtagers_afsnit</UnitName> an..35 ModtAfsNavn <UnitName></UnitName> UnitName er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. <StreetName>Modtagers_adresse</StreetName> an..35 ModtAdr <StreetName></StreetNa StreetName er modtagers primære adresse. me> <SuburbName>Modtagers_bostednavn</SuburbNam an..35 ModtStedNavn <SuburbName></Suburb SuburbName er et evt. stednavn på modtagers primære e> Name> adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Modtagers_bynavn</DistrictName> an..35 ModtBy <DistrictName></DistrictN DistrictName er modtagers bynavn på primære adresse. ame> <PostCodeIdentifier>Modtagers_postnummer</PostC n4 ModtPost <PostCodeIdentifier></Po PostCodeIdentifier er modtagers postnummer på primære odeidentifier> stcodeidentifier> adresse. </Receiver> M </Receiver> <AnswerCCReceiver> <AnswerCCReceiver> Bruges hvis man ønsker at sende kopi af epikrisen (svaret på henvisningen) til en anden organisation end henviser. <Identifier>Svarmodtagers_ID_nummer</Identifier> an..17 M SvarModtID <Identifier></Identifier> Identifier er svarmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer, kommunenummer eller lokationsnummer. Identifier skal anvendes som beskrevet ved SenderIdentifier ovenfor og skal altid udfyldes validt <IdentifierCode>Svarmodtagers_ID_nummers_type</ IdenfifierCode> KVA M KODE <IdentifierCode></Identifie rcode> <OrganisationName>Svarmodtagers_organisation</O an..35 SvarModtOrg <OrganisationName></Or rganisationname> ganisationname> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis svarmodtager er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. OrganisationName er navnet i tekst på svarmodtagende sygehus, kommune eller lægehus. Udfyldes som for SenderOrganisationName. 21

22 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <DepartmentName>Svarmodtagers_afdeling</Depart an..35 SvarModtAfdTit <DepartmentName></Dep DepartmentName er navnet på sygehusafdeling, mentname> el artmentname> hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis svarmodtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under SenderDepartmentName. <UnitName>Svarmodtagers_afsnit</UnitName> an..35 SvarModtAfsNa vn <StreetName>Svarmodtagers_adresse</StreetName > an..35 SvarModtAdr <StreetName></StreetNa <SuburbName>Svarmodtagers_bostednavn</Suburb an..35 SvarModtStedN Name> avn <DistrictName>Svarmodtagers_bynavn</DistrictNam an..35 SvarModtBy <DistrictName></DistrictN e> <PostCodeIdentifier>Svarmodtagers_postnummer</P n4 SvarModtPost <PostCodeIdentifier></Po ostcodeidentifier> <TelephoneSubscriberIdentifier>Svarmodtagers_telef an..25 SvarModtTlf <TelephoneSubscriberIde on</telephonesubscriberidentifier> ntifier></telephonesubscr </AnswerCCReceiver> <UnitName></UnitName> UnitName er svarmodtagende sygehusafdeling eller forog efternavn (hvis kopimodtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under SenderUnitName. StreetName er svarmodtagers primære adresse. me> <SuburbName></Suburb SuburbName er et evt. stednavn på svarmodtagers Name> primære adresse, f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. DistrictName er svarmodtagers bynavn på primære ame> adresse. PostCodeIdentifier er svarmodtagers postnummer på stcodeidentifier> primære adresse. iberidentifier> </AnswerCCReceiver> <Patient> M <Patient> Vælg mellem ( Vælg mellem ( <CivilRegistrationNumber>Patientens_CPR_nummer </CivilRegistrationNumber> eller <AlternativeIdentifier>Patientens_erstatnings_CPR_n ummer</alternativeidentifier> n10 PatCPR <CivilRegistrationNumber ></CivilRegistrationNumb er> eller TelephoneSubscriberIdentifier er svarmodtages telefonnummer. CivilRegistrationNumber er patientens valide CPRnummer og dette eller et erstatningsnummer skal altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes sendes et erstatningsnummer i AlternativeIdentifier på præcis 10 tegn. an10 PatErstatCPR <AlternativeIdentifier></Alt AlternativeIdentifier er et erstatnings CPR-nummer eller et ernativeidentifier> usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Udfyldes hvis der ikke er angivet et validt CPR-nummer i CivilRegistrationNumber. ) ) <PersonSurnameName>Patientens_efternavn</Pers an..70 M PatEnavn <PersonSurnameName>< PersonSurnameName er patientens efternavn. onsurnamename> /PersonSurnameName> <PersonGivenName>Patientens_fornavne</PersonGi an..70 PatFnavn <PersonGivenName></Pe PersonGivenName er patientens fornavn(e). Fornavn bør venname> rsongivenname> altid medsendes. 22

23 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StreetName>Patientens_adresse</StreetName> an..35 PatAdr <StreetName></StreetNa StreetName er patientens primære vejnavn og nummer. me> <SuburbName>Patientens_bostednavn</SuburbNam an..35 PatStedNavn <SuburbName></Suburb SuburbName er et evt. stednavn på patientens primære e> Name> adresse f.eks.: Mullerup, 5772 Kværndrup. <DistrictName>Patientens_bynavn</DistrictName> an..35 PatBy <DistrictName></DistrictN DistrictName er bynavn på den primære adresse. ame> <PostCodeIdentifier>Patientens_postnummer</PostC n4 PatPost <PostCodeIdentifier></Po PostCodeIdentifier er postnummeret på den primære odeidentifier> stcodeidentifier> adresse. <TelephoneSubscriber> <TelephoneSubscriber> Kan gentages tre gange. <TelephoneSubscriberIdentifier>Patientens_telefonn ummer</telephonesubscriberidentifier> <TelephoneSubscriberCode>TelephoneType</Telep honesubscribercode> </TelephoneSubscriber> an..25 M PatTlf <TelephoneSubscriberIden TelephoneSubscriberIdentifier er patientens tifier></telephonesubscrib eridentifier> telefonnummer privat eller på arbejde og evt. mobilnummer. KVA M TLFTYPE <TelephoneSubscriberCod Kvalifikator der angiver om telefonnummeret er et e></telephonesubscriberc mobilnummer, et fastnetnummer eller et arbejdsnummer. ode> </TelephoneSubscriber> < Identifier>Patientens_ </ Identifier> an..70 Pat < Identifier></ Ide Pat er patientens adresse. ntifier> </Patient> M </Patient> <Relative> <Relative> <RelationCode>Paaroerendes_type</RelationCode> KVA M PAAROER <RelationCode></Relation RelationCode er en kvalifikator, der angiver den Code> pårørendes relation til patienten, f.eks. om det er far eller mor. <PersonIdentifier>Paaroerendes_ID_nummer,_fx_CP an..10 PaaroerCPR <PersonIdentifier></Perso PersonIdentifier er pårørendes CPR-nr. hvis et sådant R.</PersonIdentifier> nidentifier> findes. <PersonSurnameName>Paaroerendes_efternavn</P an..70 M PaaroerEnavn <PersonSurnameName>< PersonSurnameName er pårørendes efternavn. Skal ersonsurnamename> /PersonSurnameName> udfyldes, hvis elementet benyttes. <PersonGivenName>Paaroerendes_fornavne</Perso an..70 PaaroerFnavn <PersonGivenName></Pe PersonGivenName er pårørendes fornavn(e). ngivenname> rsongivenname> </Relative> </Relative> <AdditionalInformation> <AdditionalInformation> <Priority>Henvisningens_prioritet</Priority> KVA PRIORITET <Priority></Priority> Priority er en kvalifikator, der fortæller om henvisningen er akut, elektiv (venteliste) eller saerlige_forhold. Der kan kun angives en prioritet. Se kvalifikatorliste. <ReferralStatus>Henvisning_til_ambulant_el_indlaeg KVA AMBULANT <ReferralStatus></Referra ReferralStatus er en kvalifikator der fortæller om der gelse</referralstatus> lstatus> henvises til indlaeggelse eller ambulant behandling. Se kvalifikatorliste. 23

24 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <Transport>Henvisningens_patientbefordrings_oensk KVA BEFORDRING <Transport></Transport> Transport er en kvalifikator der fortæller om patienten skal er</transport> hentes liggende (båre/seng), siddende (stol/kørestol) eller kan komme selv (sørger selv for transport), kan gå/stå. <Supplementary>Henvisningens_oplysninger_af_pra ktisk_karakter</supplementary> tx..350 YderligerePatInf o <Supplementary></Suppl ementary> Supplementary angiver i tekst behov for tolk (og sprog), kørestol og andre handikap, anden indkaldelsesadresse o.lign. ClinicalReason er henvisers angivelse af henvisningsårsag/ønsket behandling i almindelig tekst. <ClinicalReason>Henvisningsaarsag_eller_oensket_ undersoegelse</clinicalreason> tx..350 HenvAarsagOe nskus <ClinicalReason></Clinica lreason> </AdditionalInformation> </AdditionalInformation> <Referral> <Referral> <Refer> <Refer> <DiagnoseCode>Henvisningsdiagnosen_i_kode</Dia an..17 M HenvKodeNr <DiagnoseCode></Diagno DiagnoseCode er henvisningsdiagnosens ICD10- gnosecode> secode> kodenummer. <DiagnoseTypeCode>Henvisningsdiagnosekodens_t KVA M KODE <DiagnoseTypeCode></Di DiagnoseTypeCode er kvalifikator for det anvendte kodeype</diagnosetypecode> agnosetypecode> el. klassifikationssystem - normalt "SKSdiagnosekode" <DiagnoseText>Henvisningsdiagnosens_betydning_e an..70 M HenvKodeTxt <DiagnoseText></Diagno ller_fri_tekst</diagnosetext> setext> </Refer> <ReferralAdditional> <DiagnoseDescriptionCode>Henvisnings_tillaegs_dia gnosens_art_(sks_art)</diagnosedescriptioncode> <DiagnoseCode>Henvisnings_tillaegsdiagnose_01_i _kode</diagnosecode> <DiagnoseTypeCode>Henvisnings_tillaegsdiagnosek odes_type</diagnosetypecode> <DiagnoseText>Henvisnings_tillaegsdiagnose_i_teks t</diagnosetext> </ReferralAdditional> </Refer> <ReferralAdditional> KVA M DIABEH <DiagnoseDescriptionCod e></diagnosedescription Code> DiagnoseText er den til henvisningskoden tilhørende SKS-ICD10 kodetekst. Kodebetydning skal altid medsendes. Modtagersystemet skal vise den fremsendte tekst for brugeren ikke en tekst hentet i et register i modtagersystemet. DiagnoseDescriptionCode er en kvalifikator for hvilken slags diagnose der sendes. Se kvalifikatorlisten. an..17 M DiaKodeNr <DiagnoseCode></Diagno DiagnoseCode er en evt. SKS tillægsdiagnose secode> (Kvalifikator "tillaegsdiagnose") til henvisningsdiagnosen. Der kan kun fremsendes 5 tillægskoder. Tillægsdiagnosen fremsendes uden foranstillet plus "+" men vises for brugeren med foranstillet "+". KVA M KODE <DiagnoseTypeCode></Di DiagnoseTypeCode er kvalifikator for det anvendte kodeagnosetypecode> el. klassifikationssystem - normalt "SKS" an..70 M DiaTxt <DiagnoseText></Diagno setext> </ReferralAdditional> DiagnoseText er den til tillægskoden tilhørende SKS kodetekst. Kodebetydning skal medsendes hvis elementet benyttes. Modtagersystemet skal vise den fremsendte tekst for brugeren - ikke en tekst hentet i et register i modtagersystemet. 24

25 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition </Referral> </Referral> <RelevantClinicalInformation> <RelevantClinicalInform ation> <Cave>Kliniske_cave_oplysninger</Sensitivity> tx..350 TEXTNR <Cave></Cave> Cave er oplysninger om medicinoverfølsomhed, allergi o.lign. <Anamnesis>Klinisk_anamnese_socialt_objektivt_og _sagt_til_patienten</anamnesis> tx TEXTNR <Anamnesis></Anamnesi s> Anamnesis er sygehistorien i tekst skrevet efter følgende guide: Anamnese, Socialt, Objektive funde og Sagt til patienten. <Examination>Kliniske_undersoegelsesresultater_her tx TEXTNR <Examination></Examinat Examination er oplysninger om relevante under_roentgen</examination> ion> undersøgelsesresultater så som røntgenfund og laboratoriesvar. <ActualMedicine>Klinisk_aktuel_medicin</ActualMedi tx TEXTNR <ActualMedicine></Actual cine> Medicine> ActualMediciane er oplysninger om patientens faste medicin, dispensering, præparat, styrke, dosering, indikation og evt. varighed. <FirstDateOfPeriod>Klinisk_dato_for_sidste_menstru tx..70 TEXTNR <FirstDateOfPeriod></Firs FirstDateOfPeriod er dato for start af sidste menstruation i ation</firstdateofperiod> tdateofperiod> fri tekst. </RelevantClinicalInformation> </RelevantClinicalInform ation> Vælg mellem max. 10 ialt ( Vælg mellem max. 10 ialt ( <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M <RefDescription></RefDe RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende BIN, URL</RefDescription> scription> tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <URL>Weblink</URL> an..350 M <URL></URL> URL angiver den fulde webadresse til et relevant link. </Reference> </Reference> eller eller <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M <RefDescription></RefDe RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende BIN, URL</RefDescription> scription> tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <SUP>True</SUP> BOOLEA M <SUP></SUP> SUP angiver med ja/nej om der findes tilhørende eller N supplerende information i en SUP database </Reference> </Reference> eller eller <Reference> <Reference> <RefDescription>Typebeskrivelse_af_tekst, ex. SUP, an..70 M Objektfilnavn <RefDescription></RefDe RefDescription er beskrivelse af typen af efterfølgende BIN, URL</RefDescription> scription> tekstelement, ex. SUP, BIN eller URL. <BIN> <BIN> 25

26 XML Facitliste XREF02 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <ObjectIdentifier>Objektets_IDnummer</ObjectIdentif an..35 M Objektrefnr <ObjectIdentifier></Object ObjectIdentifier er objektets ID nummer, genereret af ier> Identifier> afsendersystemet. Samme ID som i tilhørende XMEDBIN. <ObjectCode>Objektets_type</ObjectCode> KVA M OBJEKTTYPE <ObjectCode></ObjectCo de> ObjectCode er objektets type, f.eks. billede, tekst, program eller biosignal <ObjectExtensionCode>Filekstension_for_objektet</ KVA M OBJEKTEXTEN <ObjectExtensionCode></ ObjectExtensionCode er fil ekstension for objektet, f.eks. ObjectExtensionCode> SION ObjectExtensionCode> jpg, doc, exe eller waw. <OriginalObjectSize>Objektstoerrelse</OriginalObject n..18 M Objektstoerrelse <OriginalObjectSize></Ori OriginalObjectSize er objektets størrelse i antal bytes. Size> ginalobjectsize> </BIN> </BIN> </Reference> </Reference> ) ) <HospitalVisitation> <HospitalVisitation> <InformationCode>Sygehusvisitations_oplysnings_ty pe</informationcode> KVA M TEXTNR <InformationCode></Infor mationcode> InformationCode en kvalifikator for hvilken type information tekstfeltet indeholder. Se kvalifikatorlisten. <Information>Sygehusvisitations_oplysning</Informat tx..350 M ForbeholdtSyge <Information></Informatio Information må alene benyttes af sygehuset til visitering ion> huset n> m.v. </HospitalVisitation> </HospitalVisitation> </XrayRequest> M </XrayRequest> </Emessage> M </Emessage> 26

27 XML Kvalifikatorliste Den gode XML billeddiagnostiske henvisning, XREF02, VersionCode XH0230R I Kvalifikatorlisten er angivet XML KvalifikatorNavn/Type her er angivet koden for kvalifikatortypen og de er sorteret alfabetisk. Gyldige XML vaerdier, kvalifikatorværdier angivet med sigende navn. EDIFACT KvalifikatorNavn, således som dette fremgår af Facitlisten i EDIFACT. Gyldige EDIFACT kvalifikatorvaerdier for hver enkelt kvalifikator i henhold til EDIFACT standarden. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. XML KvalifikatorDefinition der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikatorværdi i XML. 27

28 XML Kvalifikatorliste XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition AcknowledgementCodeType minuspositivkvitt Default KUVKVIT 0 Angiver at der ikke ønskes POSITIV XCONTRL kvittering på kuverten. Negativ XCONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" AcknowledgementCodeType pluspositivkvitt KUVKVIT 1 Angiver at der ønskes POSITIV XCONTRL kvittering ("brevet er modtaget") på applikationsniveau på kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV XCONTRL. DiagnoseDescriptionCodeType uspec_diagnose Default DIABEH DI Uspecificeret diagnose DiagnoseDescriptionCodeType henv_diagnose DIABEH H Henvisningsdiagnose DiagnoseDescriptionCodeType bidiagnose DIABEH B Bidiagnose DiagnoseDescriptionCodeType tillaegsdiagnose DIABEH DM Tillægsdiagnose DiagnoseDescriptionCodeType aktionsdiagnose DIABEH A Aktionsdiagnose DiagnoseDescriptionCodeType midlertidig_diagnose DIABEH M Midlertidig diagnose DiagnoseDescriptionCodeType forloebsdiagnose DIABEH S Forløbsdiagnose DiagnoseDescriptionCodeType operation DIABEH TR Operationer/behandlinger. Operationer fremsendes altid i rækkefølgen "V", "P", "D" hvor "V" er vigtigste, "P" er primære og "D" er deloperation iht. SKS operationsarter. DiagnoseDescriptionCodeType roentgenundersoegelse DIABEH IN Røntgenundersøgelsestype iht. SSTs Røntgenklassifikation eller anden undersøgelse. DiagnoseTypeCodeType SKSdiagnosekode Default KODE SKS Angiver den officielle SKS-ICD10 diagnosekode. DiagnoseTypeCodeType uspecificeretkode KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. DiagnoseTypeCodeType ICPCkode KODE ICP ICPC-kode. IdentifierCodeType sygehusafdelingsnummer Default KODE SKS Sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode. IdentifierCodeType ydernummer KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. IdentifierCodeType lokationsnummer KODE EAN EAN-lokationsnummer IdentifierCodeType kommunenummer KODE KOM Kommunenummer. InformationCodeType ustruktureret TEXTNR US Ustruktureret tekst (Kun i elementet InformationCode) InformationCodeType egen_laege TEXTNR EL Egen læge. Teksten skal forsynes med overskriften - Egen læge - og viser Ydernummer, Navn og Adresse på egen læge. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. 28

29 XML KvalifikatorNavn/Type Gyldige XMLvaerdier Default EDIFACT KvalifikatorNavn Gyldige EDIFACT vaerdier XML KvalifikatorDefinition InformationCodeType henvisning_modtaget TEXTNR HV Henv. modtaget. Teksten skal forsynes med overskriften - Henvisning modtaget og viser hvornår sygehuset har modtaget henvisningen. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. InformationCodeType visitering TEXTNR VI Visitering. Teksten skal forsynes med overskriften - Visitering - og viser sygehusets visiteringsovervejelser. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. InformationCodeType indkaldt TEXTNR IK Indkaldt. Teksten skal forsynes med overskriften - Indkaldt - og viser sygehusets indkaldelsestidspunkt. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. InformationCodeType indlagt_paa TEXTNR AF Indlagt på. Teksten skal forsynes med overskriften - Indlagt på - og viser den afdeling og evt. seng patienten ligger i. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. InformationCodeType udenamts_kaution TEXTNR UA Udenamts/Kaution. Teksten skal forsynes med overskriften - Udenamtshenvisning - og viser sygehus, sygehusafdeling, diagnose samt dato og navn på den læge, der har henvist patienten til udenamtsbehandling. Må kun benyttes af sygehuset i elementet InformationCode. MedicalSpecialityCodeType ikkeklassificeret Default AFSSPEC "99 "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner. MedicalSpecialityCodeType intern_medicin_sygehus AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType geriatri AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType hepatologi AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType haematologi AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType infektionsmedicin AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType kardiologi AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med_allergologi AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med_endokrinologi AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med_gastroenterologi AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). MedicalSpecialityCodeType med.lungesygdomme AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). 29

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport. 01.01.2004 Revideret 01.01.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT04 Det gode XML Patologisvar HistopathologyReport 01.01.2004 Revideret 01.01.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML patologisvar VersionCode: XR0430P TypeCode: XRPT04 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013

Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 XRPT01 Det gode XML klinisk biokemi og immunologisvar LaboratoryReport 01.06.2004 Revideret 28.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML biokemi og immunologisvar VersionCode: XR0130K

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport. 16.01.2015 Revideret 29.04.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT07 Det gode XML Genetiksvar GeneticsReport 16.01.2015 Revideret 29.04.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Genetiksvar VersionCode: XR0730G TypeCode: XRPT07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004

XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 X00 XML syntaks- og kommunikationsregler for MedComs sygehusbreve 01.06.2004 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 MedComs XML-sygehusbreve... 6 XML syntaksregler... 9 OIO Offentlig Information Online...

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret

Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter Revideret XDIS02 Den gode XML ambulantepikrise OutPatientDischargeLetter 01.06.2004 Revideret 06.09.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Ambulantepikrise VersionCode: XD0233L TypeCode: XDIS02

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral

XREF06. XML speciallægehenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistReferral XREF06 Den gode XML speciallægehenvisning PrivateSpecialistReferral 06.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægehenvisning VersionCode: XH0630R TypeCode: XREF06 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 01.07.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS15 Det gode XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse EndOfTreatmentLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML afslutningsnotat fra kommunal forebyggelse VersionCode:

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral Revideret XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 21.06.2017 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0131R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning

Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. Kommunehenvisning XREF15 Den gode kommunehenvisning MunicipalityReferral 10.02.2017 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for Kommunehenvisning VersionCode: XH1530R TypeCode: XREF15 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2016/12/01/

Læs mere

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for:

Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: XDIS15 Det gode kommune afslutningsnotat MunicipalityLetter 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for: Det gode kommune afslutningsnotat VersionCode: XD1530L TypeCode: XDIS15 Namespace:

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse. MunicipalityReferral Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF15 Den gode XML Henvisning til kommunal forebyggelse MunicipalityReferral 01.12.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Henvisning til kommunal forebyggelse VersionCode: XH1500R

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011

Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 XRPT05 Det nye gode XML mikrobiologisvar MicrobiologyWebReport 15.06.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML nye mikrobiologisvar VersionCode: XR0531M TypeCode: XRPT05 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Almen klinikforberedelse Færdighedstræning 1.000 borgere 750 har symptomer 500 tager medicin 250 søger læge 10 indlagt på sygehus 1 indlagt på universitetshosp.

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS91 Den gode XML korrespondance ClinicalEmail 01.11.2006 Revideret 30.09.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Korrespondancebrev VersionCode: XD9134L TypeCode: XDIS91 Namespace:

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges?

MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? MedCom hvad har vi lært og hvad kan genbruges? Primær sektoren hvad er nået? XML EPJ Kommunikations projektet MedComs SUP Projekt MedCom her går det godt 1768 almene praksis - 81% 365 spec.lægepraksis

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML RPatologirekvisition PathologyRequest A 01.01.2004 F T. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for EQ03 en gode ML Patologirekvisition Pathologyequest 01.01.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og ML acitliste for ML patologirekvisition VersionCode: Q0330P ypecode: EQ03 1 2 Indholdsfortegnelse: Baggrund:...

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

April 2016 MC-S243. Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format

April 2016 MC-S243. Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format April 2016 MC-S243 Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Elektronisk udgave Kan printes i A4-format 2 Trin for trin guide til Den Gode Genoptræningsplan (G-GOP) Indledning 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget fra eksempelvis

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom E-Journal fra pilot til national opslagsløsning national opslagsløsning Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Agenda Dataflow fra paraklinik til EPJ/PAS til E-Journal Dækning og anvendelse landkort/hønseskrik

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Henvisning til kommunal forebyggelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Marts/maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Spørgeskemaundersøgelse... 6 3.1 Besvarelser fra almen lægepraksis...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7 XDIS90 Den gode XML Administrative korrespondance AdministrativeEmail 29.08.2012 Revideret 26.05.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML administrative korrespondancebrev VersionCode:

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere