Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer"

Transkript

1 Dagsordenens punkt 4.a Sorø d. 10. november 2018 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Grundlag Sorø Golfklubs vedtægter har virket efter hensigten gennem mange år, og alle aktuelle spørgsmål og problemstillinger har kunnet løses ved hjælp af dem. Så, hvis der ikke var faktuelle fejl i dem, ville klubben kunne bruge vedtægterne i den nuværende form i en lang periode fremover. Nu er det bare således, at klubben har overtaget ejerskabet over klubhus og bane m.v., og der er derfor ikke behov for at udpege medlemmer af aktieselskabet bag Sorøs golfbane Sorø Golfbane A/S. Da det fremgår af de nuværende vedtægter, at der skal ske en udpegning til bestyrelsen i Sorø Golfbane A/S og det ikke længere er aktuelt er der altså en konkret grund til at se på vedtægterne. Hvad er ændret? 2: Alle referencer til Sorø Golfbane A/S er fjernet med ændringerne 3: For at simplificere vedtægterne er de konkrete medlemskaber udtaget Begrebet æresmedlemmer har ikke været anvendt i flere år (bortset fra allerede udpegede), hvorimod Årets Golfer er blevet indført som hædersbetegnelse for nogle år siden. 4: Bestyrelsen forudser ikke indskud genindført, hvorfor alle referencer hertil er fjernet. Som konsekvens af ændringerne i 3 fjernes de konkrete medlemskategorier. 5: Flere (nu eks-)medlemmer har stillet spørgsmål ved et tomåneders varsel i forhold til udmeldelse. Bestyrelsen foreslår at følge disse medlemmers indstilling om ændring til varsel på kun én måned, men ved kun at tillade udmeldelse én gang årligt.

2 8: Det burde være indlysende, at generalforsamlinger finde sted i Sorø Kommune. I 8.6 er der ændret varsel til fire uger for at give bestyrelsen mulighed for at reagere hensigtsmæssigt på anmodninger om ekstraordinære generalforsamling det korresponderer i øvrigt med 12.3 På generalforsamlingen sidste år vedtoges at lade regnskabet revidere eksternt, hvorfor der ikke længere vælges interne revisorer. Derfor ændres Det bør ikke være et krav, at næstformanden er enten kasserer eller sekretær. (9.2) I 9.6 konkretiseres forretningsudvalgets medlemmer. 11 Rettelserne her følger rettelserne i 4 og 9 13 Paragraffen er ny og skal konkretisere, hvad reglerne er vedrørende afgivelse af fuldmagt. Det har ikke tidligere været beskrevet i vedtægterne. Da det fremgår af vedtægterne, at stillede forslag kan forhandles på en generalforsamling, er det vigtigt, at en fuldmagtshaver kan stemme efter egen overbevisning ud fra det resultat, der fremkommer på generalforsamlingen. Øvrige rettelser er pen og blæk rettelser. Underbilag: 1. Forslag til vedtægtsændringer med rettelser anført. 2. Forslag til vedtægter i endelig udgave (uden markerede rettelser)

3 Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende faciliteter samt at skabe rammerne for medlemmernes idrætslige, sociale og kulturelle aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve såvel golfspillet som øvrige aktiviteter under de bedst mulige forhold. 2 Klubbens medlemskaber og repræsentationertilhørsforhold 2.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 2.2 Klubben er repræsenteret af 2 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for Sorø Golfbane A/S. 3 Optagelse af medlemmer og medlemskab 3.1 Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Medlemskabsformer fremgår af hjemmesiden. 3.2 Medlemskab omfatter følgende kategorier: a. Juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år). b. Ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år). c. Seniorer (fra det kalenderår, man fylder 26 år). d. Flexmedlemmer. e. Langdistancemedlemmer. f. Prøvemedlemmer. g. Passive medlemmer. h. Æresmedlemmer Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt til klubbens sekretariat Passive medlemmer har ikke ret til vederlagsfri benyttelse af udendørsfaciliteterne, men er ligestillet med hensyn til øvrige faciliteter og deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen om benyttelse af udendørsfaciliteterne. Som passivt medlem indtræder man på en eventuel venteliste for fuldt medlemskab Bestyrelsen fastsætter betingelserne for flex-, langdistance- og prøvemedlemmer Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der i særlig grad har gjort en indsats for klubben, til æresmedlemmer årets golfer Overgang til langdistance-, fleks- eller passivt medlemskab kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 2 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december. Ved overgang pr. 31. december og genindtræden som aktivt medlem det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse For personer, der søger optagelse som medlem, hvor ægtefælle, samlever, forældre eller barn er aktivt medlem, føres en særskilt prioriteret venteliste Intet medlem hæfter for klubbens dispositioner og forpligtelser og har ved udtræden ikke ret til nogen andel af klubbens aktiver eller formue. 4 Kontingenter og indskud 4.1 Kontingentsatser for medlemskategorierne 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c og 3.2.g, herunder opdeling i rater og forfaldsterminefuldtids- og passive medlemskaber, fastsættes for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling af fra bestyrelsen. 4.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for en periode meddele kontingentfritagelse/tillade overgang til passivt medlemskab (udstationering/studieophold over 6 måneder, længerevarende alvorlig sygdom o.l.) 4.3 Allerede udpegede Ææresmedlemmer er kontingentfrie. 4.4 Kontingent indbetales via PBS. Ved anden betalingsform kan pålægges et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr. 1 af 5

4 4.5 Medlemskab af klubben betinger a. betaling af et indskud. Fritaget herfor er medlemmer af medlemskategorierne 3.2.a, 3.2.b og 3.2.d samt langdistance- og passive medlemmer. Indskuddet betales ved indmeldelse eller primo det kalenderår, hvor medlemmet fylder 26 år, eller b. ejerskab af en til ejeren/ejerne udstedt navnenoteret aktie tegnet i Sorø Golfbane A/S. 4.6 Indskudsbeløbets størrelse fastsættes for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. 4.7 Bestyrelsen kan for at fremme medlemstilgangen dispensere fra 4.5.a - sidste sætning. 4.8 Klubben er forpligtet til at tegne en aktie i Sorø Golfbane A/S for indbetalte indskudsbeløb jf. 4.5.a. Aktien skal tegnes på mindst nominelt det beløb, der aftales mellem klubben og aktieselskabet. Indskudsbeløbet/tegningsbeløbet skal indbetales til Sorø Golfbane A/S umiddelbart efter at indskuddet er indbetalt til klubben. 4.9 Medlemmet er først berettiget til at spille på banen, når klubben har tegnet og indbetalt det aftalte aktiebeløb til Sorø Golfbane A/S, medmindre medlemmet er omfattet af ordning jf De af klubben erhvervede aktier jf. 4.8 forbliver klubbens ejendom. 5 Udmeldelse og eksklusion 5.1 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 21 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december. Ved udmeldelse pr. 31. december og genindmeldelse det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse. 5.2 Eventuelt Iindskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 5.3 Kontingentrestancer udover 2 måneder fra forfald medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder, og der kan efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, pålægges et opkrævningsgebyr. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, men kan også forkorte fristen overfor enkelte medlemmer, som gentagne gange har forsinket kontingentbetaling. 5.4 Kontingentrestancer udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. Genindtræden kan herefter kun ske mod betaling af den fulde kontingentrestance, pålagt et opkrævningsgebyr fastsat af bestyrelsen. 6 Golfspillets regler 6.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union (DGU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) fastlagte regler for medlemskab og de af DGU fastlagte regler for frit spil for indehavere af Nordisk / DGU-kort. 6.2 Golfspillet følger reglerne fastsat af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt de af klubben fastsatte og af DGU godkendte lokale regler. Spillernes handicap fastsættes og reguleres i henhold til DGUs handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem. 7 Disciplinære foranstaltninger 7.1 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler og ordensforskrifter for ophold på klubbens område. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme karantæne, eller i gentagne eller grove tilfælde straffe med udelukkelse af klubben. 7.2 Karantæne eller udelukkelse jf. 7.1 kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør og Ordensudvalg. Udelukkelse kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 8 Generalforsamling 8.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for klubbens drift i de anliggender, der ikke er tillagt bestyrelsen. 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. december. Generalforsamlinger finder sted i Sorø Kommune. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form. Dagsorden med bilag kan endvidere afhentes i klubbens sekretariat. 8.3 Dagsordenen skal minimum indeholde punkterne jf med bilag omhandlende de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 2 af 5

5 8.4 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. november forud for afholdelsen. 8.5 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning på den ordinære generalforsamling, beslutning truffet af klubbens bestyrelse, eller såfremt mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen. 8.6 Medlemmernes begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde formuleret og motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden for 34 uger regnet fra begæringens modtagelse. Indkaldelse med dagsorden sker efter regler jf Klubbens generalforsamlinger er ikke offentlige. 8.8 Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen, uden for bestyrelsen, valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling, stemmeafgivelse og dennes resultat. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke bestemmer andet. 8.9 Ethvert aktivt medlem, der er myndigt, er stemmeberettiget på generalforsamlinger. Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er myndige, har kun taleret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 1 stemme ved fuldmagt Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning om ethvert forhandlingsemne Forhandlingerne på generalforsamlingen sammenfattes i et referat, som underskrives af dirigenten og klubbens formand I tilfælde af etablering af en venteliste fastsætter generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen antallet af aktive medlemmer i klubben Dagsordenen for den ordinære dagsorden omfatter følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabs- og kalenderår, herunder fastlæggelse af medlemskontingent, og forfaldsterminer og indskud jf. vedtægternes Valg af formand jf Valg af bestyrelsesmedlemmer jf Valg af 2 suppleanter. Vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Eventuelt. 9 Bestyrelsen 9.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden, der er på valg i ulige år, vælges direkte af generalforsamlingen. 3 medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær og udpeger en af disse som klubbens næstformand. 9.3 Bestyrelsen udpeger repræsentanter til råd og nævn, som klubben måtte være repræsenteret i. 9.4 Hvis formanden afgår i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Dennes funktionsperiode begrænses til tiden indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny formand. 9.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 3 bestyrelsesmedlemmer kan få en beslutning udsat til næste bestyrelsesmøde. 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg. Hvis en ansat i klubben er indvalgt i bestyrelsen, kan pågældende ikke være medlem af forretningsudvalget. 9.7 Bestyrelsen varetager den overordnede ag og strategiske ledelse af klubben, og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle sædvanlige og nødvendige anliggender. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage og træffe beslutninger med bindende virkning i forhold til den daglige ledelse af klubben. Forretningsføreren refererer til formanden eller dennes repræsentant. 3 af 5

6 9.8 Forretningsudvalget, som består af formand, næstformand og kasserer, fungerer som sparringspartner til for forretningsføreren, og varetager i samarbejde med denne alle forhold i tilknytning til lønnet personale, herunder ansættelser og afskedigelser. Endvidere forestår deforretningsudvalget, ligeledes i samarbejde med forretningsføreren, alle forhandlinger i forbindelse med indgåelse af kontrakter. 9.9 Der optages referat af alle bestyrelsesmøder, og klubbens medlemmer informeres om alle væsentlige anliggender. Bestyrelsen kan afvikle medlemsmøder til sikring af information til og dialog med medlemmerne. 10 Tegningsregel, hæftelse og fuldmagter 10.1 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af forretningsudvalget. Dog ved indgåelse af lejemål, der fra klubbens side er uopsigelige i længere åremål, optagelse af lån og lignende formuedispositioner, af den samlede bestyrelse. Dispositioner med større kontingentmæssige konsekvenser skal godkendes af generalforsamlingen Bestyrelsen kan meddele fuldmagter, dog ikke generalfuldmagter For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 11 Regnskab 11.1 Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september Klubbens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorerekstern revisor. Regnskabet skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, den økonomiske balance samt regnskabsårets resultat Det reviderede regnskab samt budget incl. forslag til kontingent og indskud skal annonceres jf Vedtægtsændringer 12.1 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved skriftlig fuldmagt på en generalforsamling samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling jf afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Indkaldelse følger regler i 8.2. Forslaget kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal. 13 Fuldmagter 13.1 Fuldmagt kan gives fra ét medlem, som ikke er i stand til at deltage fysisk på generalforsamlingen, til et andet stemmeberettiget medlem, der deltager i generalforsamlingen Et stemmeberettiget medlem kan kun medbringe én fuldmagt til en generalforsamling En fuldmagt er en overdragelse af sin stemmeret til en anden person, som stemmer efter egen overbevisning Opløsning af klubben Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved fuldmagt på generalforsamlingen samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling. 4 af 5

7 Indkaldelse til denne generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form og skal være afholdt senest 4 uger efter den i 13.1 angivne generalforsamling Forslaget kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal I tilfælde af beslutning om klubbens opløsning vedtager generalforsamlingen samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. Klubbens formue ved opløsningen tilfalder ungdomsarbejdet i en eller flere klubber i lokalområdet, idet det forudsættes, at de modtagende klubber er organiseret i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Generalforsamlingen træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om fordelingen. Nærværende vedtægter for Sorø Golfklub er vedtaget på generalforsamling den 14. december 2009, med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 21. december 2010 samt, november december 2016 samt 29. november 2018 og erstatter i sin helhed vedtægter for Sorø Golfklub af 19. december 2002 med senere ændringer. 5 af 5

8 Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende faciliteter samt at skabe rammerne for medlemmernes idrætslige, sociale og kulturelle aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve såvel golfspillet som øvrige aktiviteter under de bedst mulige forhold. 2 Klubbens tilhørsforhold 2.1 Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. 3 Optagelse af medlemmer og medlemskab 3.1 Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Medlemskabsformer fremgår af hjemmesiden. 3.2 Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. 33 Passive medlemmer har ikke ret til vederlagsfri benyttelse af udendørsfaciliteterne, men er ligestillet med hensyn til øvrige faciliteter og deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelsen om benyttelse af udendørsfaciliteterne. Som passivt medlem indtræder man på en eventuel venteliste for fuldt medlemskab. 3.4 Bestyrelsen fastsætter betingelserne for flex-, langdistance- og prøvemedlemmer. 3.5 Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der i særlig grad har gjort en indsats for klubben, til årets golfer. 3.6 Overgang til langdistance-, fleks- eller passivt medlemskab kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 2 måneders varsel til en 30. juni eller 31. december. Ved overgang pr. 31. december og genindtræden som aktivt medlem det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse. 3.7 For personer, der søger optagelse som medlem, hvor ægtefælle, samlever, forældre eller barn er aktivt medlem, føres en særskilt prioriteret venteliste. 3.8 Intet medlem hæfter for klubbens dispositioner og forpligtelser og har ved udtræden ikke ret til nogen andel af klubbens aktiver eller formue. 4 Kontingenter 4.1 Kontingentsatser for fuldtids- og passive medlemskaber, fastsættes for et kalenderår ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 4.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde for en periode meddele kontingentfritagelse/tillade overgang til passivt medlemskab (udstationering/studieophold over 6 måneder, længerevarende alvorlig sygdom o.l.) 4.3 Allerede udpegede æresmedlemmer er kontingentfrie. 4.4 Kontingent indbetales via PBS. Ved anden betalingsform kan pålægges et af bestyrelsen fastsat administrationsgebyr. 5 Udmeldelse og eksklusion 5.1 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens sekretariat med mindst 1 måneds varsel til en 31. december. Ved udmeldelse pr. 31. december og genindmeldelse det følgende år inden 30. juni betales fuldt årskontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse. 5.2 Eventuelt indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 5.3 Kontingentrestancer udover 2 måneder fra forfald medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder, og der kan efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, pålægges et opkrævningsgebyr. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse, men kan også forkorte fristen overfor enkelte medlemmer, som gentagne gange har forsinket kontingentbetaling. 5.4 Kontingentrestancer udover 4 måneder fra forfald medfører eksklusion af klubben. Genindtræden kan herefter kun ske mod betaling af den fulde kontingentrestance, pålagt et opkrævningsgebyr fastsat af bestyrelsen. 1 af 4

9 6 Golfspillets regler 6.1 Klubben respekterer de af Dansk Golf Union (DGU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) fastlagte regler for medlemskab og de af DGU fastlagte regler for frit spil for indehavere af Nordisk / DGU-kort. 6.2 Golfspillet følger reglerne fastsat af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt de af klubben fastsatte og af DGU godkendte lokale regler. Spillernes handicap fastsættes og reguleres i henhold til DGU s handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem. 7 Disciplinære foranstaltninger 7.1 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler og ordensforskrifter for ophold på klubbens område. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme karantæne, eller i gentagne eller grove tilfælde straffe med udelukkelse af klubben. 7.2 Karantæne eller udelukkelse jf. 7.1 kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør og Ordensudvalg. Udelukkelse kan medlemmet endvidere kræve forelagt en generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 8 Generalforsamling 8.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for klubbens drift i de anliggender, der ikke er tillagt bestyrelsen. 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. december. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form. Dagsorden med bilag kan endvidere afhentes i klubbens sekretariat. 8.3 Dagsordenen skal minimum indeholde punkterne jf med bilag omhandlende de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 8.4 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. november forud for afholdelsen. 8.5 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning på den ordinære generalforsamling, beslutning truffet af klubbens bestyrelse, eller såfremt mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen. 8.6 Medlemmernes begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde formuleret og motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden for 4 uger regnet fra begæringens modtagelse. Indkaldelse med dagsorden sker efter regler jf Klubbens generalforsamlinger er ikke offentlige. 8.8 Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen, uden for bestyrelsen, valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling, stemmeafgivelse og dennes resultat. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke bestemmer andet. 8.9 Ethvert aktivt medlem, der er myndigt, er stemmeberettiget på generalforsamlinger. Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er myndige, har kun taleret. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 1 stemme ved fuldmagt Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning om ethvert forhandlingsemne Forhandlingerne på generalforsamlingen sammenfattes i et referat, som underskrives af dirigenten og klubbens formand I tilfælde af etablering af en venteliste fastsætter generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen antallet af aktive medlemmer i klubben Dagsordenen for den ordinære dagsorden omfatter følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabs- og kalenderår, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og forfaldsterminer jf. vedtægternes Valg af formand jf Valg af bestyrelsesmedlemmer jf Valg af 2 suppleanter. Vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 9. Eventuelt. 2 af 4

10 9 Bestyrelsen 9.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Formanden, der er på valg i ulige år, vælges direkte af generalforsamlingen. 3 medlemmer vælges direkte af generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær og udpeger en næstformand. 9.3 Bestyrelsen udpeger repræsentanter til råd og nævn, som klubben måtte være repræsenteret i. 9.4 Hvis formanden afgår i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Dennes funktionsperiode begrænses til tiden indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny formand. 9.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 3 bestyrelsesmedlemmer kan få en beslutning udsat til næste bestyrelsesmøde. 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg. Hvis en ansat i klubben er indvalgt i bestyrelsen, kan pågældende ikke være medlem af forretningsudvalget. 9.7 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af klubben, og træffer med bindende virkning beslutning for denne i alle sædvanlige og nødvendige anliggender. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at varetage og træffe beslutninger med bindende virkning i forhold til den daglige ledelse af klubben. Forretningsføreren refererer til formanden eller dennes repræsentant. 9.8 Forretningsudvalget, som består af formand, næstformand og kasserer, fungerer som sparringspartner for forretningsføreren, og varetager i samarbejde med denne alle forhold i tilknytning til lønnet personale, herunder ansættelser og afskedigelser. Endvidere forestår forretningsudvalget, ligeledes i samarbejde med forretningsføreren, alle forhandlinger i forbindelse med indgåelse af kontrakter. 9.9 Der optages referat af alle bestyrelsesmøder, og klubbens medlemmer informeres om alle væsentlige anliggender. Bestyrelsen kan afvikle medlemsmøder til sikring af information til og dialog med medlemmerne. 10 Tegningsregel, hæftelse og fuldmagter 10.1 Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af forretningsudvalget. Dog ved indgåelse af lejemål, der fra klubbens side er uopsigelige i længere åremål, optagelse af lån og lignende formuedispositioner, af den samlede bestyrelse. Dispositioner med større kontingentmæssige konsekvenser skal godkendes af generalforsamlingen Bestyrelsen kan meddele fuldmagter, dog ikke generalfuldmagter For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 11 Regnskab 11.1 Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september Klubbens regnskab revideres af ekstern revisor. Regnskabet skal give et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, den økonomiske balance samt regnskabsårets resultat Det reviderede regnskab samt budget incl. forslag til kontingent skal annonceres jf Vedtægtsændringer 12.1 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved skriftlig fuldmagt på en generalforsamling samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling jf afholdes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Indkaldelse følger regler i 8.2. Forslaget kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal. 3 af 4

11 13 Fuldmagter 13.1 Fuldmagt kan gives fra ét medlem, som ikke er i stand til at deltage fysisk på generalforsamlingen, til et andet stemmeberettiget medlem, der deltager i generalforsamlingen Et stemmeberettiget medlem kan kun medbringe én fuldmagt til en generalforsamling En fuldmagt er en overdragelse af sin stemmeret til en anden person, som stemmer efter egen overbevisning. 14 Opløsning af klubben 14.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret eller repræsenteres ved fuldmagt på generalforsamlingen samt, at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer jf ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer inkl. fuldmagter, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling Indkaldelse til denne generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og annoncering på klubbens hjemmeside eller anden elektronisk form og skal være afholdt senest 4 uger efter den i 13.1 angivne generalforsamling Forslaget kan herefter endeligt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, uanset disses antal I tilfælde af beslutning om klubbens opløsning vedtager generalforsamlingen samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. Klubbens formue ved opløsningen tilfalder ungdomsarbejdet i en eller flere klubber i lokalområdet, idet det forudsættes, at de modtagende klubber er organiseret i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Generalforsamlingen træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om fordelingen. Nærværende vedtægter for Sorø Golfklub er vedtaget på generalforsamling den 14. december 2009, med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 21. december 2010, 20.december 2016 samt 29. november 2018 og erstatter i sin helhed vedtægter for Sorø Golfklub af 19. december 2002 med senere ændringer. 4 af 4

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for REE Golfklub.

Vedtægter for REE Golfklub. Vedtægter for REE Golfklub. 1 Navn 1.1 Foreningens navn er REE Golfklub og dens hjemsted er i Gribskov kommune 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at forestå driften af golfbane med dertil hørende relevante

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Sejerø Golfklub

Vedtægter for Sejerø Golfklub KLUBBEN 1 Klubbens navn er Sejerø Golfklub og dens hjemsted er Sejerø i Kalundborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB DANOIS, CÔTE D AZUR. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB DANOIS, CÔTE D AZUR. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB DANOIS, CÔTE D AZUR 1 Klubbens navn er GOLF CLUB DANOIS, Côte d Azur. Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER for Lemvig Golfklub

VEDTÆGTER for Lemvig Golfklub VEDTÆGTER for Lemvig Golfklub LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig www.lemviggolfklub.dk 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Lemvig Golfklub og dens hjemsted er Lemvig Kommune. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Klubben har følgende medlemskategorier:

Klubben har følgende medlemskategorier: 1 Klubbens navn er NORDDJURS GOLFKLUB, og den er stiftet i 1991. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Klubbens formål er at drive golfbanen, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de

Læs mere

Klubbens navn er Furesø Golfklub. Klubbens hjemsted Rudersdal og Furesø kommuner.

Klubbens navn er Furesø Golfklub. Klubbens hjemsted Rudersdal og Furesø kommuner. Vedtægter for Furesø Golfklub fra 2017 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Furesø Golfklub. Klubbens hjemsted Rudersdal og Furesø kommuner. 2 Formål Klubbens formål er at etablere og forestå driften af

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Golf Club

Vedtægter for Aarhus Golf Club Vedtægter for Aarhus Golf Club 1 Klubbens navn er Aarhus Golf Club, og dens hjemsted er i Århus Kommune. 2 Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en eller flere golfbaner og organisere de

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST TULLAMORE GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR IKAST TULLAMORE GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR IKAST TULLAMORE GOLF CLUB 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er Ikast Tullamore Golf Club, og dens hjemsted er Ikast-Brande Kommune. 1.2. Det er Ikast Tullamore Golf Clubs formål

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 21. marts 2019 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter Foreslået på generalforsamlingen November 2013

Vedtægter Foreslået på generalforsamlingen November 2013 Vedtægter Foreslået på generalforsamlingen November 2013 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

KARUP Å GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER. 1. Navn og hjemsted.

KARUP Å GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER. 1. Navn og hjemsted. KLUBVEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Karup Å Golfklub og dens hjemsted er Viborg Kommune. Klubben er stiftet 14. april 2005. 2. Formål. 1. Klubbens formål er: Leje golfbanen af Karup

Læs mere

Mensalgård Golfklub 2015

Mensalgård Golfklub 2015 Vedtægter Mensalgård Golfklub 2015 1 Klubbens navn er Mensalgård Golfklub og dens hjemsted er i Odsherred kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til golfspillet blandt dens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

NIVÅ GOLF KLUB VEDTÆGTER

NIVÅ GOLF KLUB VEDTÆGTER NIVÅ GOLF KLUB VEDTÆGTER Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Golf Klub. Dens hjemsted er i Fredensborg kommune. Stk. 2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

Vedtægter for Ledreborg Palace Golf Club

Vedtægter for Ledreborg Palace Golf Club Vedtægter for Ledreborg Palace Golf Club 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Ledreborg Palace Golf Club (herefter benævnt LPGC) og dens hjemsted er Lejre Kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter Esbjerg Golfklub

Vedtægter Esbjerg Golfklub Vedtægter Esbjerg Golfklub 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Esbjerg Golfklub Esbjerg Golfklub har hjemsted i Esbjerg Kommune. Klubben er forpligtet til at være medlem af Dansk Golf Union og Esbjerg

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Ishøj Golfklub (Klubben), og er stiftet den 1. marts Klubben er hjemmehørende i Ishøj Kommune.

1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Ishøj Golfklub (Klubben), og er stiftet den 1. marts Klubben er hjemmehørende i Ishøj Kommune. 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Ishøj Golfklub (Klubben), og er stiftet den 1. marts 2005. Klubben er hjemmehørende i Ishøj Kommune. Klubbens fysiske og e-mail adresse fremgår af Klubbens hjemmeside,

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Golfklub Vedtaget den 9. december 2014

Vedtægter for Holstebro Golfklub Vedtaget den 9. december 2014 Vedtægter for Holstebro Golfklub Vedtaget den 9. december 2014 1 Klubbens navn er Holstebro Golf Klub og dens hjemsted er Holstebro kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften golfbaner

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter for Hornbæk Golfklub

Vedtægter for Hornbæk Golfklub Vedtægter for Hornbæk Golfklub 1. Formål Klubbens navn er Hornbæk Golfklub, og dens hjemsted er Helsingør Kommune Klubbens formål er at afslutte etableringen og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Dragsholm Golf Club

Vedtægter for Dragsholm Golf Club Vedtægter for Dragsholm Golf Club 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene formål at skabe gode muligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Side 1 af 7

VEDTÆGTER. Side 1 af 7 VEDTÆGTER Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR SKANDERBORG GOLFKLUB Indhold 1: Navn og hjemsted... 2 2: Formål... 2 3: Medlemskab... 2 4: Indmeldelse... 3 5: Udmeldelse... 3 6: Indskud og kontingent... 3 7: Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Vedtægter for BORNHOLMS GOLF KLUB - 1 -

Vedtægter for BORNHOLMS GOLF KLUB - 1 - Vedtægter for BORNHOLMS GOLF KLUB - 1 - 1 Klubbens navn, hjemsted, formål, vision og værdier Klubbens navn er Bornholms Golf Klub. Klubben er stiftet den 19. januar 1972 og hjemstedet er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HOLBÆK GOLFKLUB Nærværende vedtægter erstatter i sin helhed "Vedtægter for Holbæk Golfklub" af 29. november 2011. 1- Klubbens navn, hjemsted og formål: Klubbens navn er Holbæk Golfklub. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Blokhus Golf Klub. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub

Blokhus Golf Klub. Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub 1 Blokhus Golf Klub Vedtægter 1 Navn og hjemsted (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup 2 Formål (2.1) Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret 25.02.2019) 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Frederikshavn Kajakklub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 5. marts

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Nivå Golf Klub

Forslag til nye vedtægter for Nivå Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Klubbens navn er Nivå Golf Klub, stiftet den 25. marts 1986. Dens hjemsted er Fredensborg kommune Stk. 2. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Dansk Idrætsforbund

Læs mere

Vedtægter for Dragør Golfklub

Vedtægter for Dragør Golfklub Forslag til nye Vedtægter for Dragør Golfklub Indholdsfortegnelse 1 - Navn og hjemsted... 2 2 - Formål... 2 3 - Medlemskab... 2 4 - Indmeldelse... 2 5 - Udmeldelse... 2 6 - Indskud og kontingent... 2 7

Læs mere

Vedtægter for Sandager Golfklub

Vedtægter for Sandager Golfklub 1 Klubbens navn og hjemsted stk.1 Foreningens navn er Sandager Golfklub og foreningens hjemsted er i Sorø kommune. stk.2 Foreningen skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU) og dermed Dansk Idrætsforbund.

Læs mere

Vedtægter for Dragsholm Golf Club

Vedtægter for Dragsholm Golf Club Vedtægter for Dragsholm Golf Club 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene formål at skabe gode muligheder

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Pkt. 6, forslag a. Bilag 1 VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. Slettes med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen Februar

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen Februar Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen Februar 2019 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB HAREKÆR (gældende fra kommenteret udgave)

VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB HAREKÆR (gældende fra kommenteret udgave) VEDTÆGTER FOR GOLF CLUB HAREKÆR (gældende fra 7.4.2013 kommenteret udgave) 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Golf Club Harekær (GCH) - den er stiftet den 25. februar 2000. Golfklubben har hjemsted i

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Bilag vedr. punkt 6 Fremlæggelse af reviderede vedtægter til orientering

Bilag vedr. punkt 6 Fremlæggelse af reviderede vedtægter til orientering Bilag vedr. punkt 6 Fremlæggelse af reviderede vedtægter til orientering En arbejdsgruppe bestående af Advokat Henrik Luth og Golfmanager Birgitte Bergmann har revideret klubbens vedtægter, således at

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere