AARHUS UNIVERSITET. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. Referat"

Transkript

1 Møde den: Onsdag den 17. juni 2015 kl Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021 / Emdrup D120 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts Referat Medlemmer: Johnny Laursen (formand, dekan), Claus Holm, Bjarke Paarup, Ole Jensen, Per Dahl (næstformand), Bo Kristian Holm, Mette Greve, Anne Møldrup Overballe, Else Thousig, Rikke Bjørn Jensen, Ivy Kirkelund. Gæster: Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen Rådgiver Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent) Afbud: Arne Kjær (delvist afbud), Niels Overgaard Lehmann Dato:17. juni 2015 Ref: DSBH / Side 1/5 Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden JL foreslog at tilføje et orienteringspunkt til dagsordenen vedrørende RSE. Punktet blev sat på dagsordenen efter punkt Godkendelse af referat fra møde den 29. maj 2015 Referatet fra ekstraordinært møde i FSU den 29. maj 2015 blev godkendt. Punkter til drøftelse 3. Anvendelse af fælles kompetencemidler Ud over de kompetencemidler, der tidligere er uddelt til institutterne, CUDiM og ACA, er der resterende 157.0oo kr. på fakultetsniveau til brug for kompetenceudviklingsinitiativer, der dækker hele fakultetet. Beløbet er efterfølgende øget til kr. som følge af besparelser i puljen til MSO professorater. Alle midlerne skal anvendes i Oprindeligt fik institutterne og ACA kr. til kompetenceudvikling, CUDiM kr. og dekanatet kr. Næstformanden foreslog, at nogle af kompetencemidlerne anvendes til opkvalificering inden for IT, idet der blandt VIP erne er store forskelle i IT-kompetencer. Her tænkes især på grundlæggende IT-programmer som Outlook, VIP-O-MATIC, AURUS mv. Dekanatet, Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C domraader/ar/

2 Næstformanden betonede derudover vigtigheden af øget fokus på sproglig opkvalificering, idet flere VIP ere står over for at skulle undervise og publicere på engelsk. Side 2/5 Dekanen støttede næstformandens forslag og foreslog, at midlerne også anvendes til kortere udlandsophold for VIP ere. Dette kan ses i relation til ligestillings-task forcens anbefalinger, hvor det blev påpeget, at især kvinder kan have fordel af muligheden for kortere og mere fleksible ophold i udlandet. Der var opbakning til både forslagene om IT-opkvalificering, engelskkurser samt ophold i udlandet både for VIP og TAP. Dekanen foreslog at dele restpuljen ud på institutterne, CUDiM og ACA, så midlerne kan nå at blive anvendt i Med sigte på, at midlerne skal anvendes i 2015, kan nogle af de mere langsigtede forslag derfor udvikles til igangsættelse i Claus Holm oplyste, at der på IUP er fire kurser under oprettelse: Kvantitativ metode, Academic Writing for lektorer, optimal brug af Ipad samt projektledelse. Det blev aftalt, at institutsekretariatslederne kan dele viden om evt. tomme pladser, så der kan være mulighed for at deltage i forskellige kurser på tværs af institutter. Næstformanden opfordrede til, at institutlederne i deres sommerhilsen gør opmærksom på muligheden for at søge midler til kompetenceudvikling. Der var tilslutning til forslaget om, at de resterende midler deles ud på institutterne, CUDiM og ACA. Det betyder, at alle institutter samt ACA i 2015 i alt får hver kr. og CUDiM kr. til kompetenceudvikling. 4. Psykisk APV 2016: Arts synspunkter ift. håndtering af kommentarer genereret ved spørgeskemaundersøgelsen Formanden og næstformanden ønskede som forberedelse til HSU-HAMU mødet d. 22. juni at drøfte forskellige scenarier for håndteringen af de kvalitative kommentarer. Dekanen indledte med at fortælle, at der på det kommende møde i HSU/HAMU vil blive diskuteret psykisk APV. Her skal de kvalitative svar og deres form diskuteres. Det er et dilemma, idet der kan forekomme kommentarer, som kan skade samarbejdsklimaet og arbejdsmiljøet, og samtidig kan det være relevant for samarbejdsudvalgene at kunne drøfte APV mere dybtgående. Universitetsledelsen er af den opfattelse, at prosakommentarerne ikke bør offentliggøres, men forslår, at HSU-HAMU, FSU-FAMU og LSU-LAMU modtager kommentarerne fortroligt.

3 B-siden fremførte, at behovet først og fremmest er, at arbejdsmiljørepræsentanterne får kommentarerne at se med henblik på at kunne forstå og handle på baggrund af APV. Side 3/5 Næstformanden refererede en diskussion af emnet på LSU, IÆK, hvor der blev stillet forslag om, at Arts kunne have et mere udfoldet spørgeskema og helt undlade kvalitative svarmuligheder. Dette suppleret med fokusgruppeinterviews. Denne interviewform har tidligere fungeret godt i forhold til at få nye forslag frem til revision af samarbejdsudvalgsmekanismerne. Erfaringerne med APV følgegruppen peger desuden på, at en sådan følgegruppe med fordel også kan knyttes til halvvejsevalueringen ved den kommende APV. Der var fra IKS opbakning til ideen om at undlade kvalitative svar, men ikke fra IUP. 5. Fordeling af basismidler i Arts budgetmodel I december sidste år blev det besluttet, at balanceprincipperne i analysemodellen skulle genovervejes, dvs. at den gældende økonomimodel skulle genovervejes. Budgetmodelen blev drøftet på Vejlefjord-seminaret den 19. maj Fakultetsledelsen har besluttet at gå over til en økonomimodel, hvor den korte nøgle anvendes for så vidt angår de historiske midler, mens den lange nøgle anvendes til resten. Den oprindelige beslutning ville betyde en stigning i Institut for Æstetik og Kommunikations (IÆK) andel af basismider og et fald i Institut for Uddannelse og Pædagogiks frem mod Med det nye forslag vil IÆK have en mindre stigning i andelen af basismidler, og IUP vil have et mindre fald. De historiske midler kan ikke henføres til de enkelte institutter på en rimelig måde, hvorfor det er nødvendigt at anvende den nu gældende fordeling, dog således at den korte nøgle fremover anvendes til de historiske midler. Derudover blev det besluttet, at der vil blive etableret en fakultetsrisikopulje, der kan hjælpe et institut, der er udfordret i en periode. Dimensioneringen er især en udfordring for Institut for Æstetik og Kommunikation, til dels Institut for Kultur og Samfund. Mens fremdriftsreformen især er en udfordring for Institut for Uddannelse og Pædagogik. Næstformanden kvitterede for notatet med de økonomiske mekanismer og opfordrede til, at notatet kommer ud til de lokale samarbejdsudvalg. Der er dog nogle forkortelser, der kan skrives ud og gøres tydeligere. Der var tilslutning til den valgte nøglemodel. Der blev stillet spørgsmål til størrelsen på risikopuljen. Dekanen orienterede om, at det endnu ligger uden for det langtidsbudget, der pt. arbejdes inden for, idet puljen først aktualiseres i Økonomi arbejder på en langtidsberegning.

4 6. (Lukket punkt) Side 4/5 Punkter til orientering 7. Navne på institutter og afdelinger På IÆK er der ønske om navneændring til Institut for Kommunikation og Kultur, hvorved to institutter har kultur i sit institutnavn. Grundet et meget stærkt medarbejderønske er det således besluttet at imødekomme forslaget. IUP har ønsket at skifte navn til Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Bestyrelsen orienteres i eftermiddag, hvorefter navnene kan anvendes. Afdelingsnavnene er også landet. Det vil tage lidt tid, før alle navne er ændret på hjemmesiden og i mailadresser. Kommunikation er i gang med at fastlægge en proces for dette. 8. Klarere rammer for afdelingsledernes kompetencer Der kan på IUP være mindre justeringer i afdelingsledernes opgavebeskrivelser, hvis afdelingsstrukturen kommer til at omfatte IUP campus Aarhus. B-siden udtrykte bekymring for uddannelseskoordinatorernes nuværende opgavebyrde på IUP, hvilket evt. kan få betydning for afdelingsledernes opgaver. Claus Holm gjorde det klart, at han er opmærksom på problematikken og rejser emnet efter sommerferien. 9. Fremtidig uddannelsesorganisering Uddannelsesorganiseringen er koordineret med UUA. Det er besluttet, at UFU erne skifter navn til uddannelsesnævn. Derudover er det besluttet, at der skal være en fælles standardforretningsorden for Uddannelsesnævn samt fælles valgprocedurer. I Akademisk Råd blev der spurgt til, hvor oplysningerne bliver at finde samlet. Der vil blive lavet et nyt Arts organisationsnotat. EKSTRA PUNKT, Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) Grundet indskrænket opgaveportefølje i Læse- og Skrivevejledningen (LSV) i forbindelse med fornyelse af kontrakten om denne opgave, vil der være en reduktion i antal medarbejdere med 4 personer. Dette skyldes, at LSV ikke har vundet deres seneste udbud. Arne Kjær orienterede om processen. Der har været et indledende møde med tillidsmand og efterfølgende et lukket møde i LSU, hvor der blev diskuteret tidsplan og kriterier for afskedigelse. Der var enighed i LSU om både tidsplan og proces. Processen bliver, at teamet d.d. er orienteret om nødvendigheden af at foretage personalereduktioner, og tillidsmanden har sammen med en repræsentant fra Magisterforeningen efterfølgende stået til rådighed for at besvare spørgsmål. Tirsdag den 23. juni vil der

5 starte en partshøringsperiode, der går ind i sommeren. Der vil blive taget stilling til afskedigelserne i august Side 5/5 Det bliver ikke afgjort i Universitetsledelsen, hvad der skal ske med Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) før efter sommerferien. Dekanen fortalte, at han har valgt at konstituere en leder for RSE, så Arne Kjær kan være fuldtid på CUDiM med henblik på at tilgodese CUDiM yderligere. Næstformanden opfordrede til, at universitetsledelsen har et beredskab klar ift. fratrædelsesordninger, så der ikke skal opfindes en måde at gøre det på, hver gang det måtte ske. B-siden appellerede til, at de berørte medarbejderes CV er sendes bredt ud i organisationen med henblik på at finde omplaceringer. Dekanen gjorde det klart, at både afskedigelsen af medarbejdere og konstituering af ny leder er fortrolige oplysninger. Konstitueringen af en leder på RSE er endnu ikke meldt ud til medarbejderne. 10. Orientering fra dekan, herunder - Møde i Advisory Board april 2015 Dekanen orienterede om, at Advisory Board medlemmerne var påskønnende i forhold til den åbenhed, de mødte på Arts. Dette idet de blev indviet i organisationens strategiske overvejelser. Der var tydeligvis opbakning til retningen for Arts, men samtidig også en kritisk sans i forhold til fx frafald og bedre profilering. Der er mulighed for, at man på institutterne efter behov kan invitere AB-medlemmer til tematiske møder. 11. Næste møde Dekanen forslog, at der afholdes et ekstra FSU-møde medio september. Der var opbakning til dette. Dekanen orienterede om, at evalueringen af lønforhandlingerne er klar til det næstkommende møde i FSU. 12. Eventuelt Marie Vejrup Nielsen vender tilbage til FSU pr. 1. juli 2015 i stedet for suppleant Bo Kristian Holm. Dekanen takkede Bo Kristian Holm for samarbejdet.

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting Møde den: Tirsdag 28.oktober kl.11.00-12.30 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118 Emne: Budget 2015 GODKENDT REFE- RAT, 3.12.14 Medlemmer af Akademisk Råd: Per Stounbjerg (formand),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed.

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst Dekanen indledte med et mindeord for afdøde TR Charlotte Palludan. Udvalget holdt et minuts stilhed. Møde: Mandag den 27. februar 2017 kl. 10.45-12.45 Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts REFERAT Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær,

Læs mere

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 REFERAT - Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen

Afbud: Sarah Robinson, Helge Suneson, Leonardo Cecchini Dato: 2. maj 2015 Ref: Lone Plougmann Iversen Møde den: Onsdag den 8. april 2015 kl. 11.45-14.45 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015, Emdrup lokale D120 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2015) Referat Godkendt 15.juni 2015 Medlemmer: Nina

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i LSU den 21. januar 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Desuden deltog: Meldt afbud: Niels

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 6. april 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 6. april 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 15. december 2014 kl. 10.00-12.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Claus Holm, Mette Mejlvang, Eva Viala (afbud),

Læs mere

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik

6. Orientering om, hvordan omplaceringsmuligheder undersøges, jf. AU's personalepolitik Møde den: 4. februar 2014 AU Herning Ekstraordinært LSU-møde REFERAT Til stede: Michael Goodsite, Mikkel Nørgaard, Jan Laursen, Poul Erik Borg, Klaus Kolle, Mariann Hansen, Inger Kristensen, Ebbe Rasmussen,

Læs mere

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017

IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 IKS LSU og LAMU Møde d. 04. september 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 04. september 2017 Varighed: 13.00-15.30 Gæst: Martin Keis Kristensen (AU HR) Tilstedeværende: Bjarke Paarup

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 29. august 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Hanne Knudsen, Jørn Bjerre, Charlotte

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016

Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Referat af fællesmøde FAMU FSU 9. december 2016 Dato: 9. december 2016 Aarhus Universitet - HR Ref: MKK Side 1/9 Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand

Læs mere

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte.

De 3 institutledere knyttede korte kommentarer til det fra deres institut fremsendte. Møde den: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 12.30-15.00 Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 Emne: 5. møde i Akademisk Råd Referat Godkendt 9. november 2018 Medlemmer: Merete Wiberg

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 24. november 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Claus Holm, Mette Mejlvang, Eva Viala (afbud),

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 9. november 2012 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Søs Bayer (afbud) Medlemmer B-siden:

Læs mere

Mødetype: IKS LSU ordinært møde

Mødetype: IKS LSU ordinært møde Mødetype: IKS LSU ordinært møde Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 31. januar 2017 Varighed: 13.30-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved Jørn Borup

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af LSU-mødet den 4. april 2014 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Niels Lehmann (NL), Steffen Krogh (SK),

Læs mere

Gæster: Prodekan Anne Marie Pahuus deltager under pkt. 8, institutleder Niels Lehmann deltager under pkt. 15

Gæster: Prodekan Anne Marie Pahuus deltager under pkt. 8, institutleder Niels Lehmann deltager under pkt. 15 Møde den: Mandag den 15. juni 2015 kl. 11.30-14.30 Sted: Aarhus, bygning 1430 Frandsen salen Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2015) Referat Godkendt 16-9-2015 Medlemmer: Nina Javette Kofoed (formand),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Lokale- og flytteplaner (bilag)

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Lokale- og flytteplaner (bilag) INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 12. juni 2013 kl. 10.00-12.00 D245 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Medlemmer B-siden: Charlotte Palludan,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 27. august 2014 kl. 14.00-16.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang, Eva Viala Medlemmer

Læs mere

Nina Gøtzsche Thiele, Hanne Johansen, Peter Thuborg, Søren Balsløv Fransén, Aske Dahl Sløk, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).

Nina Gøtzsche Thiele, Hanne Johansen, Peter Thuborg, Søren Balsløv Fransén, Aske Dahl Sløk, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent). Møde den: Tirsdag den 12. januar 2016 kl 12.00-15.00 Sted: Aarhus, 1431 303 Kippen (link til Emdrup D120) Emne: Møde i Uddannelsesudvalget Arts Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Arne Kjær,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 25. november 2014 kl. 10.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Deltagere: Claus Holm, Hanne Knudsen, Jørn Bjerre, Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. januar 2014 kl. 12.00-14.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang, Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde onsdag den 8. januar 2014, kl 13.00 14.45 Bygning 1431, lokale 013/015, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde REFERAT Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen,

Læs mere

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017

IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 IKS Institutforum Ordinært møde d. 15. juni 2017 Mødeleder: Annette Skovsted Hansen Referent: Camilla Dimke Dato: 15. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Annette Skovsted Hansen Bjarke Paarup

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen LSU-møde i ACA den 16. september 2016 Kl. 9.30 10.30 og LSU/LAMU kl. 10.30 11.30 Referat Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D118 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund (IK), næstformand

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. december 2016, kl. 13 15. Mødelokale: Bygning 1611, lokale 121B Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Ole Steen Nielsen, Steen Harrit Jakobsen, Thomas G.

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat

APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat APV-møde: LSU og LAMU 29. juni 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 29. juni 2016 Varighed: 09.00-11.00 (11.00-12.00 kun for LSU) Tilstedeværende: Anja Elley Anne-Mette B.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat

AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 6. december 2017 D Godkendt Referat Møde i LSAU den 6. december 2017 D120 + 1483-323 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen (afbud), Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff.

Læs mere

Bilag: handleplan og rektors oversigt

Bilag: handleplan og rektors oversigt Møde den: 8. februar 2018 kl. 14.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ole Bækgaard, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Claus Vinther

Læs mere

Øvrige deltagere: Peter Thuborg, Søren Balsløv Fransén, Aske Dahl Sløk, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).

Øvrige deltagere: Peter Thuborg, Søren Balsløv Fransén, Aske Dahl Sløk, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent). Møde: Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Emdrup, D120 (link til Aarhus: 1431 021) Emne: Møde i Uddannelsesforum Arts Referat Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Tina Bering Keiding,

Læs mere

HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C

HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C HAMU-HSU møde den. 22. juni 2015 kl. 14-16 Frandsensalen, Bygning 1430, Nordre Ringgade 1, 8000 C Deltagere; Brian Bech Nielsen; Jane Kraglund; Johnny Laursen; Berit Eika; Per Dahl; Anne Marie Bundsgaard;

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Ekstraordinært LSU Møde den: 14.01.2013 1510-410 Ekstraordinært LSU REFERAT Til stede: Frank Jensens (FRJ), Ib Johannsen (IBJ), Jeanette Dandanell (JDA) Niels Pind (PIND), Jens W. Clausen (JWC), Bente Olsen (BEO), Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415

AARHUS UNIVERSITET. Referat. IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl Mødested: 1467/415 IKS LSU Møde d. 22. januar 2015 kl. 09.00-12.00 Mødested: 1467/415 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart, Lene Kühle, Bo Kristian Holm, Henning Høgh Laursen, Anne Line Dalsgård,

Læs mere

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU Modtager(e): Studienævnet på DPU Uddannelsesnævnene på DPU Institutledelsen Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU DPU s forretningsorden tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for Uddannelsesnævn

Læs mere

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale.

3. Orientering fra Dekanen Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. FAMU-FSU 11. december 2017 Fællesmøde FAMU FSU. Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 REFERAT Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU)

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Møde den: 18. december 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl i 097

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl i 097 Dato: 26. august 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl. 13.00-15.15 i 097 Dagsorden: 1. Opfølgning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

Afbud: Hanne Knudsen, Rikke Toft Nørgaard, Eva Gulløv, Marianne Rasmussen

Afbud: Hanne Knudsen, Rikke Toft Nørgaard, Eva Gulløv, Marianne Rasmussen Møde den: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 13.30-16.00 Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 Emne: 2. møde i Akademisk Råd Referat godkendt 31. maj 2018 Medlemmer : Merete Wiberg (formand),

Læs mere

2. Siden sidst og opfølgning Timeopgørelser forslag om at opstille en Task Force. Diskuteres nærmere under pkt. 5 om Timeopgørelser.

2. Siden sidst og opfølgning Timeopgørelser forslag om at opstille en Task Force. Diskuteres nærmere under pkt. 5 om Timeopgørelser. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 30. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat ref. DSBH Deltagere: Medlemmer af UU, Arts 1. Godkendelse af referat og dagsorden Bilag:

Læs mere

Dekanen forlagde til drøftelse et forslag til strategi for Det nationale center for Kultur og læring. (DCL)

Dekanen forlagde til drøftelse et forslag til strategi for Det nationale center for Kultur og læring. (DCL) Møde: Tirsdag den 6.november 2012kl. 13.45-15.00 Sted: Lokale 13-15 Bygning 1431, Aarhus og D219, Emdrup Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 5/2012) Referat godkendt den 13.december 2012 Medlemmer: Per

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. IKS Institutforum Møde den 16. maj 2012 kl Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. IKS Institutforum Møde den 16. maj 2012 kl Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 IKS Institutforum Møde den 16. maj 2012 kl. 13.00-15.30 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Deltagere: Poul Pedersen, Else Marie Wiberg, Birte Poulsen, Armin Geertz, Stine Knudsen, Stig Thøgersen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Dagsorden til møde i Uddannelsesudvalget Arts 3. februar Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt

Referat AARHUS UNIVERSITET. Dagsorden til møde i Uddannelsesudvalget Arts 3. februar Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Møde den: Tirsdag den 3. februar 2016 kl 14.30-16.00 Sted: Aarhus, 1431 021 (link til Emdrup D118) Emne: Møde i Uddannelsesudvalget Arts Referat Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Arne Kjær,

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl i mødelokale 077 Dato: 13. juni 2017 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 20. juni 2017 kl. 13.00-15.15 i mødelokale 077 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming

Afbud: Per H. Christensen, Niels Relsted, Dorete W. Jensen, Mads Kristian Warming Møde den: 29. maj 2017, kl. 13-15 Nordre Ringgade 1, bygn. 1431-015 Møde i HAMU Referat Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Arnold Boon (AB), Marianne Hokland (MH), Jørgen B. Jespersen (JBJ), Anja Zimmerdahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 05. februar 2014, kl. 15.45 17.15 Mødelokale: Bygning 1431, lokale 021/023 Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard, Peter

Læs mere

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 14. juni 2018, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 14. juni 2018, kl. 12.00 14.00 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Ole Bækgaard Nielsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Kristian

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af status for det kommende efterårssemester under punkt 3. IKS LSU Møde d. 19. august 2015 kl. 10.00-12.00 Mødested: 1467/416 Referat Til stede: Bjarke Paarup, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Marie Vejrup Nielsen, Anne Line Dalsgård, Jeppe Büchert Netterstrøm,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 5. november 2013 kl. 14.00-15.00 D347 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Notat. Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn. Baggrund

AARHUS UNIVERSITET. Notat. Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn. Baggrund Notat Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn Baggrund Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning på den faglige udviklingsproces.

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 17. august 2016 kl. 10.30 11.30 Bygning 1525 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C EKSTRAORDINÆRT FSU møde Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Erik Baatrup, Olav W.

Læs mere

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU.

FAMU. Forum FAMU andet møde i Møde afholdt: Onsdag den 18. april Sted: Peter Wedel Bay, sekretær for FAMU. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 23. APRIL 2012 Forum FAMU andet møde i 2012 Møde afholdt: Onsdag den 18. april 2012 Sted: 10.1.30 Referent: Peter Wedel Bay, sekretær

Læs mere

Referat. Møde den: 9. oktober 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

Referat. Møde den: 9. oktober 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 9. oktober 2017 kl. 10.00-12.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Referat LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Gæster: Institutlederne Per Stounbjerg, Bjarke Paarup og Claus Holm deltog i dagsordenens

Gæster: Institutlederne Per Stounbjerg, Bjarke Paarup og Claus Holm deltog i dagsordenens Møde den: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.30-16.00 Sted: Aarhus, bygning 1483 lokale 616, Emdrup D118 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.2/2019) Referat Godkendt 8. maj 2019 Medlemmer: Merete Wiberg

Læs mere

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde

REFERAT. Møde den: 13. september 2017 kl Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde Møde den: 13. september 2017 kl. 09.00-11.00 Lokale 1521,220 Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Videolink til Aarslev og Roskilde REFERAT LSU for Administrationscenter ST Deltagere: Anne Olsen, Bjørn Vinding

Læs mere

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde

AU VIDEN REFERAT. Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde Møde den: 2. oktober 2013 A407 Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalgsmøde REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Frans Ørsted Andersen, Anne Larson, Kristina Mariager- Anderson og Merete Justesen (referent),

Læs mere

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger.

2. Evaluering af lønforhandlingerne Kristian indledte med at fortælle, at han overordnet set er tilfreds med forløbet af de årlige lønforhandlinger. Møde den: 18. august 2016 kl 10.00-12.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst, Thomas R. Vestergaard,

Læs mere

Baggrund AARHUS UNIVERSITET. Notat. Beslutning vedr. det interne Arts-eftersyn

Baggrund AARHUS UNIVERSITET. Notat. Beslutning vedr. det interne Arts-eftersyn Notat Beslutning vedr. det interne Arts-eftersyn Baggrund Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning på den faglige udviklingsproces. Målet var

Læs mere

Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup

Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup 28-10-2015 Indhold Referat af møde i husudvalg for Campus Emdrup 28-10-2015... 1 Dagsorden:... 1 Referat:... 2 Præsentation... 2 Opfølgning på Fysisk APV...

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

Mødetype: IKS institutforum

Mødetype: IKS institutforum Mødetype: IKS institutforum Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 25. januar 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Else Marie Wiberg Pedersen Jeppe Sinding Jensen Jette

Læs mere

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 2. september, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 2. september, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen Janni Mosgaard Jensen Annette Bachmann Eva Therkildsen Niels Trolle Lene Maria

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Referat Deltagere: Kristian Thorn, Anna Mette Morthorst, Anne Vedsted Hansen, Bjarke Parner,

Læs mere

Claus Holm bød velkommen til Ida Wentzel Winther, Jacob Christensen og Christine Wernberg Dalhoff som nye deltagere i LSAU

Claus Holm bød velkommen til Ida Wentzel Winther, Jacob Christensen og Christine Wernberg Dalhoff som nye deltagere i LSAU Møde i LSAU den 15. september 2017 D120 + 2113-252 Godkendt Referat Medlemmer af A-siden: Claus Holm, Eva Viala, Ulf Dalvad Berthelsen, Pia Bramming, Ida Wentzel Winther, Christine Wernberg Dalhoff. Medlemmer

Læs mere

Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at referater af nærværende og kommende møder udarbejdes som beslutningsreferat. LSU tilsluttede sig forslaget.

Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at referater af nærværende og kommende møder udarbejdes som beslutningsreferat. LSU tilsluttede sig forslaget. LSU-møde Administrationscenter Aarhus BSS Den 31. januar 2017, kl. 12.30-15.00 Lokale: 1328-120 Referat Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Anni Bækgaard Langberg, Aase Bak, Eigil Jensen, Susanne Dalsgaard Krag

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 11. december 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang, Medlemmer B-siden: Charlotte

Læs mere

Medlemmer og suppleanter i FSU

Medlemmer og suppleanter i FSU DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Medlemmer og suppleanter i FSU MØDEREFERAT 22. SEPTEMBER 2011 Forum Fakultetets Samarbejdsudvalg PERSONALESEKTIONEN Møde afholdt: Torsdag den

Læs mere

Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation

Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION ARTS AARHUS UNIVERSITET Referat af LAMU-mødet den 25. marts 2015 på Institut for Æstetik og Kommunikation Til stede/medlemmer: Desuden deltog: Meldt afbud: Niels Lehmann

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT (GODKENDT) 21. JANUAR 2010 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 5. januar 2010, kl. 12.00-14.00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

4) Til drøftelse og beslutning: Ekstern finansiering Indsats område: Styrkelse af Ekstern finansiering. Forslag om indsats vedhæftet.

4) Til drøftelse og beslutning: Ekstern finansiering Indsats område: Styrkelse af Ekstern finansiering. Forslag om indsats vedhæftet. Møde den: 15. september 2016 kl. 13.00-16.00, Bygning 1264, lokale 220 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Ask Vest Christiansen,

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Dato: 25. maj 2018 Mødeemne: LSU møde i ACA Mødedato: Den 1. juni 2018, kl. 11:00-12:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-440, Emdrup lokale 011 Side 1/2 Deltagere: B-siden/medarbejdere Ivy Kirkelund

Læs mere

2. Forslag til mødekalender for 2020 Mødekalenderen blev godkendt mødet i december rykkes en uge tilbage.

2. Forslag til mødekalender for 2020 Mødekalenderen blev godkendt mødet i december rykkes en uge tilbage. Møde den: Tirsdag den 18. december 2018 kl. 9.00-11.30 Sted: Sandbjerg Gods Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.6/2018) REFERAT GODKENDT 10.1.2019 Medlemmer: Merete Wiberg (formand), Dekan Johnny Laursen,

Læs mere

Referaet fra møde i UFA den 20. juni 2017 blev godkendt med få præciseringer.

Referaet fra møde i UFA den 20. juni 2017 blev godkendt med få præciseringer. Møde: Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: 1431 021 (link til Emdrup D120) Emne: Møde i Uddannelsesforum Arts REFERAT Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Tina Bering Keiding, Leo

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Afbud: Stine Kaplan Jørgensen (orlov), Niels Christian Hansen, Jeppe Læssøe, Sarah Robinson

Afbud: Stine Kaplan Jørgensen (orlov), Niels Christian Hansen, Jeppe Læssøe, Sarah Robinson Møde den: Tirsdag 16. december 2014 kl.12.00-15.30 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.6/2014) Godkendt referat 02.02.15 Medlemmer: Per Stounbjerg (formand),

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl D

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl D Møde i LSAU den 15. maj 2017 kl. 10-12 D118 + 2113-252 Referat Medlemmer A-siden: Claus Holm (afbud), Eva Viala, Oliver Kauffmann (afbud), Pia Bramming (afbud), Janne Hedegaard Hansen, Mette Mejlvang.

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Kort præsentation af TECH FSUs nye formand, Henrik Pedersen. Efterfulgt af en kort præsentationsrunde af de FSU-medlemmer som deltog på mødet.

Kort præsentation af TECH FSUs nye formand, Henrik Pedersen. Efterfulgt af en kort præsentationsrunde af de FSU-medlemmer som deltog på mødet. Medlemmer af FSU D E T T E K N I S K E F A K U L T E T F O R I T O G D E S I G N N I E L S J E R N E S V E J 1 0 P O S T B O K S 159 9 1 0 0 A A L B O R G S AG S B E H A N D L E R I N G E P E D E R S E

Læs mere

Dagsorden. Møde d. 20. februar 2015 kl Aarhus: , Emdrup: B101a

Dagsorden. Møde d. 20. februar 2015 kl Aarhus: , Emdrup: B101a Møde d. 20. februar 2015 kl. 10.00-11.00 Aarhus: 5128-132, Emdrup: B101a Dagsorden Ekstraordinært fælles LSU- og LAMU-møde i AU Forskning og Eksterne Relationer Deltagere: John Westensee (fmd.), Jeppe

Læs mere

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST Notat Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST 1. Baggrund Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan inddragelse af

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere