Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Ansøgninger til foreløbigt tilsagn Region Midtjylland har siden strukturreformen arbejdet med planer for den somatiske og psykiatriske patientbehandling i regionen. Regionsrådet har i den forbindelse blandt andet vedtaget en Akutplan, en Hospitalsplan og en Psykiatriplan. I Akutplanen er der blandt andet truffet beslutning om etablering af fem fælles akutmodtagelser alle med et befolkningsunderlag på over indbyggere. Befolkningsunderlaget for de fælles akutmodtagelser forventes endvidere at stige, da prognoserne viser, at den største befolkningsudvikling på landsplan i løbet af de næste år vil ske i Region Midtjylland. Dato Sagsnr Side 1 Beslutningen om en ændret organisering af akutindsatsen i Region Midtjylland blev truffet i efteråret Det er af flere grunde afgørende, at de anlægsprojekter, som er udløbere af Akutplanen, hurtigst muligt gennemføres. For det første er anlægsprojekterne helt afgørende for at kunne realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Akutrapport og dermed også Region Midtjyllands ambitioner om at sikre højt kvalificeret og effektiv udredning og behandling af patienterne uanset tid og sted. For det andet har patientstrømmene allerede ændret sig i overensstemmelse med den vedtagne struktur, hvilket giver kapacitetsproblemer på de matrikler, som ifølge Akutplanen skal varetage fælles akutmodtagelse. I august 2008 indsendte Region Midtjylland en ansøgning om et finansieringstilsagn til en række større anlægsprojekter til 1. runde af udmøntningen af Kvalitetsfondsmidlerne. I første runde fik Region Midtjylland et foreløbigt tilsagn til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) på 6,35 mia. kr. og til Regionshospitalet Viborg på 1,15 mia. kr. I forhold til Det nye hospital i Gødstrup meddelte regeringen til Region Midtjylland, at projektet kunne indgå i en førscreeningsproces, og at projektet således kunne få en foreløbig førscreening i Region Midtjylland indsendte den 4. juni 2009 et sammenligningsgrundlag til ekspertudvalget vedrørende

2 sygehusinvesteringer for henholdsvis om- og udbygning af Regionshospitalet Herning og byggeri af et nyt hospital. Den 13. august 2009 indsendte Region Midtjylland supplerende oplysninger til sammenligningsrapporten. Den 6. oktober 2009 skrev ekspertpanelet til Region Midtjylland, at på baggrund af en gennemgang af materialet, og den stedfundne dialog, vurderer ekspertpanelet, at det fremsendte projekt med nybyggeri i Gødstrup på det foreliggende grundlag vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. Dette skal ses i sammenhæng med, at det fortsat er panelets opfattelse, at det er rigtigt at samle hospitalerne i Vestjylland. I Finanslovsaftalen for 2010 fremgår det i forhold til Det nye hospital i Gødstrup: Side 2 På baggrund af Regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i regeringens ekspertpanel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har regeringen udmeldt og Dansk Folkeparti konstateret, at et nyt sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige sygehusstruktur i Danmark. I lyset heraf finder regeringen og Dansk Folkeparti, at der er behov for at sikre de konkrete forudsætninger for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Regionsrådet vedtog den 26. maj 2010 en plan for akutbetjeningen i Nordvestjylland. Denne plan ligger i naturlig forlængelse af regionens akutplan. Ekspertpanelet har i brev til Region Midtjylland den 6. oktober 2009 forudsat, at der foreligger en plan for akutbetjeningen i den nordvestlige del af regionen. Planen vedlægges til Ekspertpanelets orientering. Planen indsendes ligeledes til Finansministeren og Indenrigs- og Sundhedsministeren. De fire ansøgninger Region Midtjylland indsender nu fire ansøgninger til 2. runde af udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne: Det Nye Hospital i Gødstrup Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Psykiatrien (Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU) Alle fire projekter blev i 2008 indsendt til 1. runde. Der er efterfølgende arbejdet videre med at tilpasse projekterne på det enkelte hospital. Generelt anvendes de udmeldte forudsætninger fra

3 Det rådgivende udvalg. De fire projekter er kort beskrevet nedenfor. For en nærmere beskrivelse henvises til de vedlagte ansøgninger. Det nye hospital i Gødstrup Regionsrådet har i Akutplanen 2007 besluttet, at der skal bygges et nyt hospital i Vestjylland. Den 18. juni 2008 besluttede regionsrådet, at det nye hospital skal placeres i Gødstrup. Formålet med en samling er at styrke udviklingsmulighederne og herved sikre et fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse med fokus på produktivitet og effektiv drift. Set i lyset af at det nye hospital i Gødstrup skal dække et geografisk optageområde på næsten km2 - og hermed er det akuthospital i Danmark, der skal dække det største geografiske område er det endvidere et fokuspunkt, at hospitalet gennem ny teknologi med videre rækker ud og skaber tryghed for borgerne i området. Side 3 Den foreliggende ansøgning viser en dimensionering af det nye hospital på ca m2 og en deraf afledt anlægssum på 4,135 mia. kr. Det nye hospital bygges på bar mark, og der er derfor tale om nybyggeri. Ansøgningen om foreløbigt finansieringstilsagn bygger på Det rådgivende udvalgs udmeldte forudsætninger samt beregninger foretaget af COWI af det fremtidige behov for behandlingskapacitet og den heraf følgende dimensionering af det nye hospital. Beregningerne fremgår af Sammenligningsgrundlag for nyt hospital i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning supplerende oplysninger, der blev udarbejdet af COWI A/S i sommeren Der planlægges efter en opstart af projektering i juli 2011 med en efterfølgende byggestart på de første hospitalsfunktioner i januar Byggeriet forventes at være endeligt afsluttet i Regionshospitalet Randers For at realisere akutplanen og hermed leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er etableringen af den nye fælles akutafdeling af en afgørende betydning for Regionshospitalet Randers, hvor 83 % af alle indlæggelser er akutte. Forudsætningerne for etableringen af den nye fælles akutafdeling vil være at tilvejebringe faciliteter til triage, modtagelse/diagnosticering og et fysisk sammenhængende sengeafsnit og ny skadestue med traumerum i nær tilknytning til triagen. En samling af de eksisterende akutafdelinger og tilvejebringelse af de nødvendige faciliteter inden for de eksisterende rammer har ikke været muligt i tilstrækkelig grad for at skabe en akutafdeling i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

4 Det samlede projekt er på 537,9 mio. kr. til nybyggeri og ombygning samt modernisering. Den nye fælles akutafdeling etableres i en ny bygning på m2 bestående af behandlings- og sengeafsnit fordelt på 3 etager. I samme bygning etableres ny ankomst og kantine. Beregnet efter Det rådgivende udvalgs forudsætninger er den forventede anlægsinvestering på 299,0 mio. kr. Samlingen af de nuværende akutte modtagelser giver mulighed for en modernisering af de lediggjorte arealer, således at de primært kan anvendes til udvidelse af behandlingskapaciteten til den stigende ambulante aktivitet, herunder udvidelse af den dagkirurgiske kapacitet. Ombygningen omfatter samlet ca m2. Den forventede anlægsinvestering er 238,9 mio. kr. Første fase forventes påbegyndt primo 2012, og med en samlet bevilling kan det samlede projekt være afsluttet i løbet af Side 4 Regionshospitalet Horsens Det vedlagte projekt tager udgangspunkt i, at Region Midtjylland har udpeget Regionshospitalet Horsens som akuthospital, og de anbefalinger som Sundhedsstyrelsen har fremlagt i forbindelse med etablering af fælles akut modtagelse. Projektet andrager 776 mio. kr. til ombygning og renovering af ca kvadratmeter. Heraf udgør nybygningen ca kvadratmeter inkl. parkeringsanlæg. De resterende ca kvadratmeter vedrører tiltrængte renoveringer af bl.a. sengeafsnit og badeværelser, hvor der i forvejen foreligger et påbud om tidssvarende opdatering fra Arbejdstilsynet. Fra bevilling gives, kan projektet færdiggøres inden for seks år. I forhold til det oprindelige projekt fremlagt for Det rådgivende udvalg i 2008 er det nuværende projekt designet i tre successive etaper. Det primære fokus ligger på indretningen af akuthospitalet (etape 1) i overensstemmelse med udpegningen til akuthospital af Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens anbefalinger herfor. Etape 1 beløber sig til 432 mio. kr. Etape 2 indeholder en tiltrængt opdatering af sengeafsnittene i overensstemmelse med påbud fra Arbejdstilsynet samt tiltrængt renovering af centrale tekniske installationer. Etape 2 beløber sig til 190 mio. kr. Etape 3 rummer etablering af et lærings- og innovationscenter med patienthotel, undervisningsfaciliteter, kontorer til klinisk personale, vagtrum og samling af teknisk afdeling og service afdelingen på hospitalet. Etape 3 beløber sig til 96 mio. kr.

5 I tillæg til etaperne optræder følgeomkostninger til udvidelse af de tekniske køleanlæg, nødvendig asbestsanering og renovering af lægeboliger mm., i alt 57 mio. kr. Den samlede om- og tilbygning af Regionshospitalet Horsens forventes at være afsluttet i Psykiatrien - Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til DNU Region Midtjyllands Regionsråd har besluttet, at Århus Universitetshospital, Risskov, som udelukkende indeholder psykiatrisk behandling og forskning skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Skejby. I forbindelse med første fase af bygningen af DNU etableres en Fælles Akut ModtageEnhed, hvori der etableres 10 senge til psykiatriske patienter. Det er planen at flytte den psykiatriske modtagefunktion i Risskov til DNU, når denne modtageenhed tages i brug. Side 5 Der blev fremsendt en ansøgning til Det rådgivende udvalg for sygehusbyggeri i forbindelse med første ansøgningsrunde. Det rådgivende udvalg lavede ikke en konkret behandling af ansøgningen, men fandt det hensigtsmæssigt, at psykiatrien flyttes til DNU. Den udarbejdede ansøgning er en ajourføring af den tidligere fremsendte ansøgning med tal fra aktiviteten i I forhold til den første ansøgning er kravet til kvadratmeter øget fra kvm. til kvm. Årsagen er, at det forudsættes, at 80 % af den ambulante indsats udøves på hospitalet mod tidligere kun 50 %. Derudover vurderes ud fra udviklingen i 2008 og 2009, at der vil blive behov for flere senge end oprindeligt forudsat. Der søges om 1,125 mia. kr. De fysiske rammer psykiatrien i Risskov har i dag er uhensigtsmæssige i forhold til moderne psykiatri. I Risskov har psykiatrien kvm. Det betyder, at arealet næsten halveres i forhold til i dag. Det vurderes som muligt, da ombygningsmulighederne i Risskov er begrænsede bl.a. fordi en del af bygningerne er fredede. En placering af psykiatrien sammen med somatikken i Skejby vil være til fordel for både de psykiatriske og de somatiske patienter. Det vil forbedre samarbejdet i relation til forskning, uddannelse, behandling og pleje. De bygningsmæssige rammer kan indrettes, så de passer nutidens psykiatriske behandlingsformer. Der vil skulle bruges mindre transporttid i forbindelse med samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien f.eks. i forbindelse med tilsyn til patienterne. Med en udflytning til DNU vil de bygningsmæssige rammer kunne understøtte den masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov Regionsrådet på sit møde den 17. marts 2010 besluttede at sende i høring.

6 De fire projekter (anlægsøkonomi) Projekt Anlægssum i mia. kr. Det nye hospital i Gødstrup 4,135 RH Randers 0,538 RH Horsens 0,776 Psykiatrien (flytning af Risskov til 1,125 DNU) I alt 6,574 Med venlig hilsen Side 6 Bent Hansen Regionsrådsformand

Screeningsmateriale fra Region Midtjylland

Screeningsmateriale fra Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Screeningsmateriale fra

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening

Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 26. maj 2009 Sag nr. 4 Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening Supplerende bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden

Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden Anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011-2030 1. Indledning Region Midtjylland står overfor en række store anlægsprojekter som følge af Akutplan, Hospitalsplan og Psykiatriplan. Ligeledes er

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus

Bilag. Region Midtjylland. Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus Region Midtjylland Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Høringssvar til Danske Regioner vedrørende ekspertpanelets rapport Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering

Høringssvar til Danske Regioner vedrørende ekspertpanelets rapport Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering Danske Regioner UDKAST m. bemærkning fra Forretningsudvalg 15.12.08 Sundhedsområdet Planlægning og Udvikling Kontaktperson: Helene Vestergaard Helene.Vestergaard@regionsyddanmark.dk sundhed@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET Regionshuset Viborg Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa TILSYNET Regionssekretariatet Juridisk Enhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Spørgsmål

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Belægningsprocenten er et mål for, hvor stor en del

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Uddrag af lovgrundlaget Ligesom i somatikken sker indlæggelse,

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Afrapportering fra psykiatriens Årsplan 2018

Afrapportering fra psykiatriens Årsplan 2018 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatrilplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Afrapportering fra psykiatriens Årsplan 2018 Dato:

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

5.3 Region Midtjylland

5.3 Region Midtjylland 61 5.3 Region Midtjylland 5.3.1 Fakta om regionen Der bor i alt 1,2 millioner mennesker i Region Midtjylland. Det svarer til knap 23 pct. af landets befolkning. Regionen dækker i alt godt 13.000 km² -

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Lemvig d. 6. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til stede,

Læs mere

Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Randers

Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Administrationen Skovlyvej 1 DK-8930 Randers NØ Tel. +45 78420000 Fax +45 78424300 Randers.administration@rm.dk www.regionshospitalet-randers.dk

Læs mere

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet

Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Igangsatte og kommende initiativer på hjerteområdet I dette notat beskrives kort status på igangsatte og kommende initiativer

Læs mere

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionsrådet i Region

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Baggrundsnotat. Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien

Baggrundsnotat. Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Baggrundsnotat Etablering

Læs mere

Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit

Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om normeringen på psykiatriens sengeafsnit Formålet med notatet er at belyse forhold omkring personalenormeringen

Læs mere

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? 3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,

Læs mere

Redegørelse vedr. FAM

Redegørelse vedr. FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/5535 Dato: 14. maj 2013 Udarbejdet af: Mette Nygaard E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631250 Notat Redegørelse

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncernøkonomi Til koncernledelsen Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fordeling af

Læs mere

Bilag: Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter til finanslovspulje 2010 samt økonomioversigt over de enkelte projekter

Bilag: Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter til finanslovspulje 2010 samt økonomioversigt over de enkelte projekter Bilag: Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter til finanslovspulje 2010 samt økonomioversigt over de enkelte projekter Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

AKUTPLAN. Rubrik. for Region Midtjylland. Underrubrik. kort fortalt. Forslag i høring: 20. juni 14. september. Region Midtjylland

AKUTPLAN. Rubrik. for Region Midtjylland. Underrubrik. kort fortalt. Forslag i høring: 20. juni 14. september. Region Midtjylland AKUTPLAN Rubrik for Region Midtjylland Underrubrik kort fortalt Forslag i høring: 20. juni 14. september Bland dig i debatten se bagsiden Region Midtjylland Udgivet af Region Midtjylland 25. juni 2007

Læs mere

Hensigtserklæring 25 Budget 2015

Hensigtserklæring 25 Budget 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Hensigtserklæring 25 Budget 2015 1. Indledning I Budgetforlig 2015 indgår følgende

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet

Bilag. Region Midtjylland. Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet Region Midtjylland Redegørelse fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus om implementeringen af pakkeforløb på kræftområdet Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 14 Regionshuset Viborg

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr.

Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019) Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr samt udbygning af Samsø Lægehus Vedlagte bilag: Revideret projektbeskrivelse (dette

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014 Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge

Læs mere