Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem."

Transkript

1 Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet er fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem. Lovændringerne betyder bla.: Den forkortede dagpengeperiode betyder, at væsentligt flere personer end hidtidigt antaget, falder ud af dagpengesystemet. Det betyder færre udgifter til forsikrede ledige og dermed lavere beskæftigelsestilskud, og højere udgifter til særligt uddannelsesordningen, seniorjob og kontanthjælp. Øget tilgang til seniorjobordningen, fordi målgruppen blev udvidet 1. halvår 2013 til også at omfatte personer mellem 55 og 57½ år. Uddannelsesordningen for ledige der mister dagpengeretten udvides til at gælde hele Uddannelsesordningen afløses af en ny ydelse, arbejdsmarkedsydelsen. Fra 1. januar 2014 kan personer, der mister dagpengeretten, først få seniorjob, når de har været på offentlig forsørgelse i 4 år. Lovforslaget fremsættes først i næste folketingssamling, og de økonomiske konsekvenser er derfor ikke indarbejdet i budget Dog er der afsat en usikkerhedspulje på 5 mio. kr. årligt på Magistratens område, til eventuelle merudgifter som følge af lovforslaget. Reformen af førtidspension og fleksjob betyder at borgere der er i risiko for at komme på førtidspension eller i målgruppen for et fleksjob, først skal afklares af et tværgående rehabiliteringsteam. De borgere der ikke er oplagte førtidspensionister, skal derefter i et ressourceforløb, hvor de modtager ressourceforløbsydelse. I økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen, fremgår det at regeringen i løbet af 2014 vil fremlægge et forslag til et nyt refusionssystem, der kommer til at bygge på princippet om ens satser, på tværs af ydelser, som falder over tid. Budget 2014 Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 20,2 mio. kr. i 2014, 28,1 mio. kr. i 2014, 29,2 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i Nedjusteringen dækker over mindreudgifter på 20,3 mio. kr. til kontanthjælp, revalidering og aktivering, som følge af hhv. ændret skøn for helårspersoner og forsørgelse, og

2 er udtryk for, at lovændringen om færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktivering af ledige, slår fuldt igennem i Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, foreslås budgettet forøget med 10,8 mio. kr. i 2014, og tilsvarende niveau i overslagsårene. Det skyldes hovedsageligt at skønnet for sygedagpengemodtagere ændrer på fordelingen mellem høj og lav refusionssats, og en højere forsørgelsesudgift pr. helårsperson for borgere der har været sygemeldt mellem 9 og 52 uger. Budgettet til forsikrede ledige foreslås nedjusteret med 31,4 mio. kr. Nedjusteringen skyldes væsentligst den forkortede dagpengeperiode og færre i løntilskud. En del af de ledige vil i stedet vise sig i skønnene for de andre overførsler som seniorjob og kontanthjælp. Budgettet til de forsikrede ledige balancerer med beskæftigelsestilskuddet under de finansielle poster. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 og 7. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -20,3-20,4-20,4-20,4 Særlige uddannelsesordning 3,3 0,0 0,0 0,0 Ressourceforløb -7,7-11,1-11,4-6,6 Ledighedsydelse 4,4 4,4 4,4 4,4 Førtidspension 0,3-0,8-1,6-2,8 EGU -0,5-0,5-0,5-0,5 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt for de budgetgaranterede områder -20,2-28,1-29,2-25,6 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 7,2 7,2 7,2 7,2 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 3,6 3,6 3,6 3,6 Integration -0,1-0,1-0,1-0,1 Seniorjob 0,3 0,3 0,3 0,3 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning -0,3-0,3-0,3-0,3 I alt for ikke budgetgaranterede områder 10,8 10,8 10,8 10,8 Forsikrede ledige, forsørgelse -25,4-25,4-25,4-25,4 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -6,1-6,1-6,1-6,1 I alt forsikrede ledige -31,4-31,4-31,4-31,4 Ungdommens uddannelsesvejledning -0,0-0,0-0,0-0,0 I alt -40,9-48,8-50,0-46,4 - = mindreudgift, + = udgift 2

3 2. Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Særlige uddannelsesordning (midlertidig ordning, hvor igangsatte forløb udløber i løbet af 2014) Ressourceforløbsydelse Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. 3. Regulering af budgetgarantien for 2014 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2014 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUTbloktilskudsandel på 1,74 pct. for Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2014 Mio. kr. (2014 p/l) Budgetgaranti Budgetgaranti Forskel Budgetforslag Aftalen Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune (+=forøgelse af bloktilskud) Kilde: KL s budgetvejledning, 8. april 2013 og 4. juli

4 Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2014) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2014 forventes efterreguleringen opgjort til 54 mio. kr. Den permanente opregulering er opgjort til mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2011 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt øget tilgang af modtagere på kontanthjælpsmodtagere. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2014 på baggrund af budgetgarantien, og heraf udgør Frederiksberg kommunes andel 100 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Mio. kr. (2014 p/l) Aftale Regnskab Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforløb Uddannelsesordning EGU Integration Ledighedsydelse I alt Sygedagpenge Løntilskud Seniorjob Kilder: KL s skøn fra juli 2013 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2014 p/l med satsreguleringsprocent på 1,8 pct.). Af tabellen fremgår det, at der i forhold til regnskab 2012 for hele landet, forventes øgede udgifter til kontanthjælp og aktivering, ressorceforløbsydelse og integration i Modsat forventes fald i udgifterne til førtidspension og løntilskud fra regnskab 2012 til aftale

5 De øgede udgifter skyldes væsentligst tre ting. For det første fører den stigende andel af førtidspensionister til højere kommunale udgifter, fordi der er en højere kommunal medfinansiering. For det andet betyder den forkortede dagpengeperiode, og at der er flere end først forventet der falder ud af dagpengesystemet, at der flyttes personer fra dagpengesystemet over på de budgetgaranterede områder, bla. på den særlige uddannelsesordning. For det tredje betyder afskaffelsen af starthjælp, introduktionsydelse mv. stigende kommunale udgifter omfattet af budgetgarantien. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Fra 2012 er budgettet lavet i samarbejde med jobcentret, med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske redegørelse fra maj måned og jobcentrets skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgår et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2014 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder i kr. (2014 p/l) Budget 2013 Bloktilskud B2013 Budget 2014* Bloktilskud foreløbigt** B2013 andel af bloktilskud B2014 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og aktivering ,96 0,85 Ressourceforløb ,00 0,36 Førtidspension ,74 0,75 EGU ,00 1,62 Særlig uddannelseordning ,00 0,90 Integration (incl. Danskundervisning) ,79 0,72 Ledighedsydelse ,31 0,25 I alt ,81 0,75 * Kommunens nettoudgifter. ** DUT-bloktilskudsandel på 1,74 pct. Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2014, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2013 og Samlet set er budgettets andel af bloktilskuddet faldet fra 81 pct. i 2013 til 75 pct. i Det dækker over at udgifter til 5

6 kontanthjælp og aktivering og ledighedsydelse udgør en faldende andel af bloktilskuddet. De lavere udgifter til specielt aktivering skal ses i lyset af lovændringerne fra 2012 der betyder færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktiveringsindsatsen, der slår fuldt igennem i løbet af 2013 og budget Særligt har der vist sig et fald i vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse af de forsikrede ledige. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budgetforslag 2014 og budget 2014 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 20,3 mio. kr. i 2014 og 20,4 mio. kr. i 2015 og frem, som følge af det nye skøn for væksten i antallet af kontanthjælpsmodtagere i Økonomisk redegørelse fra regnskab 2012 til 2014, nyt skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, og jobcentrets skøn for fordeling af helårspersoner på aktiviteter. Antallet af helårspersoner tager udgangspunkt i fremskrivningen af antal helårspersoner i R2012 med forventningen i Økonomisk redegørelse, korrigeret for den forudsatte effekten af Investering i selvforsørgelse og kommunens udvikling ifht. klyngen. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der forventes lavere driftsudgifter til aktivering på 14 mio. kr. Det skyldes lovændringen fra 2012, der betyder færre krav til kommunerne om varighed og omfang af aktivering, der slår fuldt igennem fra 2013 og frem. Der forventes lavere køb af vejledning og opkvalificering indsats til sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Derudover forventes der en nedjustering på 31 helårspersoner i antallet af personer på revalidering, der giver sig udslag i mindreudgifter på 7,3 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Samtidig forventes der en merudgift til kontanthjælp på ca. 1 mio. kr., som er en afledt konsekvens den forkortede dagpengeperiode. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp mv., Budgetforslag ,8 278,9 278,9 278,9 Seneste skøn 258,5 258,5 258,5 258,5 Forskel -20,3-20,4-20,4-20,4 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. 6

7 Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Forudsætninger Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Fuldtidspersoner Ledighedsydelse På baggrund af det nye skøn, baseret på forventningen i Økonomiske redegørelse fra maj måned 2013 til udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse, jobcentrets forventning til fordeling på indsatser, og opdateret skøn for forsørgelsesudgiften pr. helårsperson, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 4,4 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 7 Udgifter til ledighedsydelse Budgetforslag ,7 9,3 8,7 8,7 Seneste skøn 15,1 13,7 13,1 13,1 Forskel 4,4 4,4 4,4 4,4 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse er 104. Driftsudgifter for personer i ledighedsydelse vedrører aktivering. Der antages en ugepris på kr., endvidere antages det, at 26 pct. af modtagerne af ledighedsydelse er i aktivering Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. På baggrund af et forventet antal helårspersoner på 100 i 2014, 140 i 2015, 180 i 2016 og 220 i 2017, foreslås det at nedjustere budgettet med 7,7 mio. kr. i 2014, 11,1 mio. kr. i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. i

8 Tabel 7 Udgifter til ressourceforløb Budgetforslag ,7 27,8 33,0 33,0 Seneste skøn 12,0 16,8 21,6 26,4 Forskel -7,7-11,1-11,4-6,6 I økonomiaftalen for 2014 er der indarbejdet en kompensation til kommunerne på 1,9 mia. kr., svarende til at Frederiksberg kompenseres med ca. 33 mio. kr. i Førtidspension Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension opjusteres med 0,3 mio. kr. i I budgetoverslagsårene forventes et fald på 0,8 mio. kr. i 2015 stigende til 2,8 mio. kr. i Til budgetforslag 2014 blev budgettet nedjusteret som følge af FØP/fleks reformen. Reformen indebærer, at borgere der søger førtidspension, først skal igennem et ressourceforløb, hvor de modtager ressourceforløbsydelse, før der kan tilkendes førtidspension. Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er fuldtidsmodtagere i 2014, stigende til ca i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger på niveau med budgetforslag 2014, og derfor forventes marginale justeringer af budget 2014 ifht. budgetforslag Tabel 8 Udgifter til førtidspension, Budgetforslag ,4 295,3 302,4 308,8 Seneste skøn 288,7 294,6 300,8 306,1 Forskel 0,3-0,8-1,6-2,8 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 2 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., mens afgangen af sager primært har 50 pct. refusion. Dermed udgør sager med lavere refusionspct. en stigende andel af det samlede antal sager, og dermed stiger de samlede udgifter. Kommunerne kompenseres under ét for udgifterne til førtidspension EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse nedjusteres med 0,5 mio. kr. 8

9 Tabel 9 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse, Budgetforslag ,0 3,0 3,0 3,0 Seneste skøn 2,5 2,5 2,5 2,5 Forskel -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 21 helårselever, svarende til den forventede aktivitet i Tidligere blev der budgetlagt med 24 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (integrationsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. Tabel 10 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budgetforslag ,6-2,6-2,6-2,6 Seneste skøn -2,6-2,6-2,6-2,6 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 For danskundervisning foreslås det, at budgettet hæves med 0,3 mio. kr. Tabel 11 Udgifter til danskundervisning Budgetforslag ,5 15,5 15,5 15,5 Seneste skøn 15,8 15,8 15,8 15,8 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere, mod tidligere modulstartere Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige i Økonomisk redegørelse fra maj, samt opdateret skøn vedrørende enhedsomkostninger og forsørgelsesydelser og jobcentrets fordeling på aktiviteter. 9

10 Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 16 pct. Der forventes mindreudgifter på 25,4 mio. kr. årligt i 2014 til Baggrunden for det forventede fald i forsørgelsesudgifterne skyldes primært den afkortede dagpengeperiode. En del af de ledige der falder for den afkortede dagpengeperiode, vil i stedet få et seniorjob eller særlig uddannelsesydelse. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægter på de finansielle poster, hvor beskæftigelsestilskuddet konteres. Karensperioden er uændret fra 2013 og på 4 uger. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. I efterreguleringen anvendes den særlige landsdelsmekanisme, som betyder, at landsdelene kompenseres 100 pct. for deres udgifter til forsikrede ledige. Der beregnes et merudgiftsbehov på landsdelsniveau, som fordeles mellem kommunerne i landsdelen på baggrund af ledigheden to år tidligere. Har Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Skønnet for udgifterne til forsikrede ledige i 2014, er på linje med det af ministeriet udmeldte beskæftigelsestilskud for Tabel 12 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budgetforslag ,6 235,6 235,6 235,6 Seneste skøn 210,3 210,3 210,3 210,3 Forskel -25,4-25,4-25,4-25,4 Forudsætninger Antal helårspersoner Andel i karensperiode 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% - Andel ikke-rettidige udenfor karens* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - Andel passive 83,6% 83,6% 83,6% 83,6% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.) * Strafrefusion ved manglende rettidighed er suspenderet i 2013 og 2014 I 2014 bliver kommunerne ikke straffet for manglende rettidighed, dog har borgerne de samme krav til aktivering som hidtil. Kommunerne har fået suspenderet kravet om at skulle betale 30 pct. af forsørgelsesudgifterne i straf, for ledige der ikke får et aktiveringstilbud rettidigt. Ministeriet vil følge udviklingen i rettidigheden, og overveje om ordningen skal gøres permanent. 10

11 Baseret på det nye skøn for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, foreslås det at nedjustere rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 6,1 mio. kr. fra 2014 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Tabel 13 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgetforslag ,5 25,5 25,5 25,5 Seneste skøn 19,4 19,4 19,4 19,4 Forskel -6,1-6,1-6,1-6,1 Der forventes 50 helårspersoner i privat løntilskud og 99 helårspersoner i offentligt løntilskud. Det er på niveau med den seneste forventning til 2013, og skyldes dels, at det er blevet vanskeligere for de ledige af finde løntilskudsstillinger pga. nedskæringer i virksomheder og den offentlige sektor og dels at nogle ledige i stedet får et seniorjob. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen på jobtræningsordningen i afsnit Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på nyt skøn for antal helårspersoner på sygedagpenge, fordeling mellem aktive og passive samt fremskrivning af forsørgelsesudgifter pr. helårsperson fra 2012 til 2014, foreslås det at budgetrammen løftes med 7,2 mio. kr. fra 2014 og frem. Det samlede antal helårspersoner er fremkommet ved at fremskrive med skønnet fra Økonomisk redegørelse i maj Tabel 14 Udgifter til sygedagpenge Budgetforslag ,4 92,3 92,3 92,3 Seneste skøn 98,5 99,5 99,5 99,5 Forskel 7,2 7,2 7,2 7,2 Forudsætninger Antal helårspersoner Andel i karensperiode 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% - Andel sager over 52 uger 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% - Andel passive 87,2% 87,2% 87,2% 87,2% - Forsørgelsesudgift pr. helårsperson (kr.)

12 Budget 2014 er opjusteret med 14 personer til 905 fuldtidspersoner, ifht. budgetforslag Derudover er andelen af sager over 52 uger steget fra 8,9 pct. i 2013 til 9,2 pct. i Den gennemsnitlige forsørgelsesudgift for borgere der har været sygemeldt mellem 9 og 52 uger er fremskrevet til kr. i budget 2014 fra kr. i budget Det er en vækst på ca. 6 pct. og højere end satsreguleringsprocenten der er 1,8 pct. Den relative høje vækst skyldes, at der er borgere der får efterreguleret udbetalingen af sygedagpenge, uden at de indgår i opgørelsen af helårspersoner Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. På baggrund af forventningen i Økonomisk redegørelse for antallet af helårspersoner i fleksjob skønnes der 370 helårspersoner i Jobcentrets fordeling af helårspersoner på aktiviteter betyder lavere refusionsindtægter på 2,8 mio. kr. på revalidering ifht. budgetforslag 2014, og skal ses i sammenhæng med mindreudgiften til revalidering under det budgetgaranterede område på 7,5 mio. kr. Set under ét forventes mindreudgifter til revalidering på 4,7 mio. kr. Det foreslås, at budgetrammen opjusteres med 3,6 mio. kr. i hvert af årene , på baggrund af de opdaterede skøn. Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budgetforslag ,7 30,6 30,6 30,6 Seneste skøn 34,4 34,3 34,3 34,3 Forskel 3,6 3,6 3,6 3, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne fastholdes. Tabel 16 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budgetforslag ,7-2,7-2,7-2,7 Seneste skøn -2,7-2,7-2,7-2,7 Forskel -0,0-0,0-0,0-0,0 12

13 Regeringen forventes endvidere at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i næste folketingssamling Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter Budgetforslag ,8 1,8 1,8 1,8 Seneste skøn 1,8 1,8 1,8 1,8 Forskel 0,0 0,0 0,0 0, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning nedjusteres med 0,3 mio. kr. Antallet af personer i løntilskud har været faldende de seneste år, og udviklingen forventes at fortsætte. Kommunens udgifter (omfattet af servicerammen) til løntilskudsjob som kommunen som arbejdsgiver skal afholde, der er en del af udgiften til pension og feriepenge, forventes derfor at falde. Tabel 18 Udgifter til jobtræning Budgetforslag ,2 1,2 1,2 1,2 Seneste skøn 0,9 0,9 0,9 0,9 Forskel -0,3-0,3-0,3-0,3 Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, afsnit 6.7. Der forventes 80 fuldtidspersoner i kommunale løntilskudsjobs, mod 121 i budgetforslag Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 0,3 mio. kr. ifht. budgetforslag 2014, så budgettet udgør 17,3 mio. kr. årligt i hele budgetperioden Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer, og flere vil derfor være berettiget til et seniorjob. Kommunerne har derfor fået flere udgifter, fordi der skal leveres flere seniorjobs. Personer der ansøger, og opfylder en række betingelser, der fremgår af lov om seniorjob, har krav på et seniorjob. Der foreligger ikke et kommunefordelt skøn for antallet af helårs- 13

14 personer, der er berettiget til et seniorjob og gerne vil have det, som følge af den kortere dagpengeperiode. I aftalen for 2013 blev kommunerne samlet set kompenseret med 154 mio. kr. svarende til 700 helårspersoner. Statens seneste skøn for 2013 lyder på 725 mio. kr. svarende til ca heårspersoner. I aftalen for 2014 er der indregnet udgifter for mio. kr. i bloktilskuddet, svarende til helårspersoner. Frederiksbergs andel af bloktilskuddet vedr. Seniorjob udgør 19,0 mio. kr. i 2014., og derved er kompensationen ca. 1,7 mio. kr. højere end de foreslåede udgifter til Seniorjob. Tabel 19 Udgifter til seniorjob Budgetforslag ,0 17,0 17,0 17,0 Seneste skøn 17,3 17,3 17,3 17,3 Forskel 0,3 0,3 0,3 0,3 Der forudsættes 80 helårspersoner i seniorjobs, hvoraf halvdelen er på kompensationsydelse, mens de venter på et seniorjob. Der er ikke refusion på kompensationsydelsen Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at udgiftsbudgettet til ungdommens uddannelsesvejledning holdes uændret. Tabel 20 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning, Budgetforslag ,1 6,1 6,1 6,1 Seneste skøn 6,1 6,1 6,1 6,1 Forskel Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler ikke ændres ifht. budgetforslag Tabel 21 Udgifter til daghøjskoler Budgetforslag ,7 3,7 3,7 3,7 Seneste skøn 3,7 3,7 3,7 3,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 2. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 10. august 2012 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019

Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019 Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere