DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *"

Transkript

1 DOM AF SAG 252/84 DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * I sag 252/84 angående en anmodning, som Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag Collector Guns GmbH & Co. KG, Altenkirchen, Hauptzollamt Koblenz mod at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af den fælles toldtarifs pos om toldfri indførsel i henhold til toldtariffen af»historiske samlerobjekter«, har DOMSTOLEN (tredje afdeling) sammensat af afdelingsformanden U. Everling, dommerne Y. Galmot og C. Kakouris, generaladvokat: C. O. Lenz justitssekretær: P. Heim efter at der er afgivet indlæg af: sagsøgeren i hovedsagen, Collector Guns GmbH & Co. KG, Altenkirchen, ved advokat Heinz Wiener, Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved Peter Kalbe, Kommissionens juridiske tjeneste, som befuldmægtiget, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 4. juli 1985, afsagt følgende * Processprog: Tysk. 3388

2 (Sagsfremstillingen udelades) COLLECTER GUNS / HAUPTZOLLAMT KOBLENZ DOM Præmisser i Ved kendelse af 10. oktober 1984, indgået til Domstolen den 25. oktober 1984, har Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af den fælles toldtarifs pos , der omfatter»historiske samlerobjekter«. 2 Spørgsmålet er blevet rejst under en retssag mellem Collector Guns (sagsøgeren i hovedsagen) og Hauptzollamt Koblenz, der drejer sig om tariferingen af ni signalpistoler, fire 9 mm-pistoler, en 8 mm-pistol, fire 7,65 mm-pistoler samt fire pistolhylstre af læder. Sagsøgeren indgav ansøgning om, at de pågældende varer, der var indført fra De forenede Stater, måtte blive klareret toldfrit til fri omsætning som»historiske samlerobjekter«under den fælles toldtarifs pos Toldmyndighederne afviste på grundlag af en besigtigelse sagsøgerens ansøgning og tariferede varerne som»våben«henhørende under dels pos »revolvere og pistoler«, dels pos »etuier til våben«, samt opkrævede i alt 441,30 DM i told og 931,90 DM i importmoms. 4 Som det fremgår af forelæggelseskendelsen, indgav Collector Guns en klage over denne afgørelse og anlagde, efter at klagen var blevet afvist, sag ved Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Collector Guns gjorde herunder gældende, at afgørelsen var uretmæssig, eftersom de importerede varer skulle tariferes under pos , hvorved sagsøgeren tillige anførte, at varerne er nævnt i Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger til kapitel 99. Sagsøgeren anførte, at våbnenes alder er uden betydning, samt at de ikke er almindelige handelsvarer, men er genstand for en specialiseret handel og kun sjældent udbydes. 3389

3 DOM AF 10. IO SAG 252/84 5 Hauptzollamt anførte heroverfor, at samlerobjekter inden for våbenvidenskaben, der i første række beskæftiger sig med våbnenes historiske udvikling i teknisk henseende, ud over deres våbenvidenskabelige interesse skal have væsentlig historisk betydning og herved anskueliggøre folkeslagenes historiske udvikling ved hjælp af væsentlige våbentekniske ændringer. Udviklingen af håndskydevåben såsom pistolerne i den foreliggende sag var ifølge Hauptzollamt i det væsentlige afsluttet ved slutningen af forrige århundrede, henholdsvis ved begyndelsen af dette århundrede, og de pågældende senere fremstillede håndskydevåben opfyldte derfor i princippet ikke betingelserne for en tarifering under den fælles toldtarifs pos Finanzgericht Rheinland-Pfalz fandt, at hverken Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger eller de nationale forskrifter vedrørende de pågældende kapitler fyldestgørende angiver de betingelser, der i hvert fald skal være opfyldt, for at en vare kan tariferes som historisk samlerobjekt. Retten har herefter udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»hvilke karakteristika skal en genstand (konkret: pistoler og pistolhylstre) i hvert fald have, for at den kan henføres til den fælles toldtarifs pos som 'historisk samlerobjekt'?«7 Sagsøgeren i hovedsagen har i sine indlæg henholdt sig til en sagkyndig erklæring fra professor W. Hahlweg. Erklæringens første del omhandler den historiske interesse, der knytter sig til våbensamlinger. Det anføres heri i det væsentlige, at det hverken er som prototyper eller unika uanset disses værdi at våben opnår karakter af samlerobjekter, der benyttes som videnskabeligt kildemateriale i historieforskningen, men derimod ved at indgå i komplette samlinger af historiske våben, fra de tidligste modeller frem til de seneste udviklingstrin. Med dette udgangspunkt foretages der i redegørelsens anden del en bedømmelse af Collector Guns, og det anføres, at firmaet driver virksomhed med et våbenvidenskabeligt og kulturhistorisk sigte, hvorfor det ikke udelukkende kan beskæftige sig med prototyper, unika eller sjældne genstande. s Sagsøgeren i hovedsagen har under den mundtlige forhandling bl.a. anført, at en forudsætning for, at pistoler kan tariferes under pos , for det første er, at der 3390

4 COLLECTER GUNS / HAUPTZOLLAMT KOBLENZ er tale om originaleksemplarer, der ikke længere seriefremstilles og kun kan fremskaffes igennem specialhandelen til en pris, der overstiger materialeværdien; for det andet skal de kunne benyttes som kilder til belysning af den historiske, kulturhistoriske, industrihistoriske samt tekniske udvikling, hvorved sagsøgeren har anført, at denne forudsætning ikke udelukkende er opfyldt for så vidt angår våben, der har tilknytning til en historisk begivenhed eller en historisk person. Det er herefter som udgangspunkt ikke udelukket at tarifere massefremstillede våben under pos Kommissionen har i sit indlæg anført, at dersom pistolerne ikke kan tariferes under pos , skal de enten kunne tariferes under pos (»antikviteter«) eller under den her omhandlede pos Sidstnævnte position indeholder ingen definition af begrebet»historiske samlerobjekter«og angiver heller ikke nærmere kriterier i så henseende. Det relevante kriterium er efter Kommissionens opfattelse, at der tilkommer genstanden en almen interesse som følge af en objektivt påviselig, varig egenskab, hvorved den konkrete genstand adskiller sig fra enhver anden genstand af samme art. Kommissionen har herved anført, at begrebet»museumsstykke«, som kan foreligge hos ethvert våben fra samme periode eller af samme type, er et vagt og derfor uegnet kriterium. Det afgørende er derimod, at de pågældende pistoler eller hylstre som følge af tilknytning til bestemte historiske begivenheder eller personer har en konkret historisk interesse, og følgelig ikke kan erstattes med et andet eksemplar af samme art. For så vidt angår massefremstillede pistoler, er det efter Kommissionens opfattelse i så henseende ikke tilstrækkeligt, at disse med tiden opnår en vis interesse som typiske for et bestemt tidsrum eller mærke, eftersom de er anonyme og kan erstattes af andre. Også når sådanne pistoler anskaffes af en samler, skal de tariferes under pos (»revolvere og pistoler«). io Som Domstolen gentagne gange har udtalt, skal det afgørende kriterium for varernes tarifering i almindelighed søges i deres objektive kendetegnog egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af den fælles toldtarifs positioner og de hertil hørende bestemmelser. ii Det fremgår endvidere af Domstolens faste praksis, at med henblik på fortolkningen af den fælles toldtarif udgør såvel de bestemmelser, der indleder kapitlerne i den fælles toldtarif, som Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger vigtige hjælpemidler til at sikre en ensartet anvendelse af toldtariffen, hvorfor de 3391

5 DOM AF SAG 252/84 kan betragtes som gyldige midler til fortolkning af toldtariffen. Fortolkningen af de ovennævnte toldpositioner skal således ikke alene ske på grundlag af den fælles toldtarifs ordlyd og opbygning, men tillige under hensyn til, hvad der anføres i de nævnte forklarende bemærkninger. i2 Det bemærkes endvidere, at eftersom den position, der skal fortolkes, tillader toldfri import, må der tages hensyn til formålet med toldfritagelsen. Den fælles toldtarifs kapitel 99 hjemler toldfrihed i det øjemed at fremme det internationale samkvem mellem folkene på kultur- og uddannelsesområdet, og dette formål vil være bestemmende for fortolkningen af den omhandlede position. n Det fremgår af de forskellige sproglige versioner af pos , at den første betingelse for, at en genstand henhører under positionen er, at den i sig selv er egnet til at indgå i en samling. Således taler den tyske, franske, italienske og nederlandske version om»genstande for samlinger«(sammlungsstücke, objets pour collections, oggetti da collezione, voorwerpen voor verzamelingen), den græske version taler om»genstande fra samlinger«(είδη συλλογών), og den engelske og danske version taler om»samlerobjekter«(collector's pieces, samlerobjekter). Fortolkningen af dette begreb skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse med princippet om, at tariferingen foretages på grundlag af varernes objektive kendetegn og egenskaber. 1 4 Det bemærkes for det første, at det fremgår af Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger til kapitel 99, der omfatter»kunstværker, samlerobjekter og antikviteter«, at»størstedelen af varerne under nærværende kapitel... ofte [er] værker eller genstande, hvoraf der kun findes ét eksemplar, eller i det mindste kun meget få eksemplarer. Varerne er derfor som regel ikke genstand for regelmæssig omsætning«. Det bemærkes dernæst, at mens pos og 99.03, i hvert fald som udgangspunkt, kan antages alene at omfatte unika, gælder dette ikke for kapitlets øvrige positioner, der f.eks. omfatter originale stik og litografier, antikviteter og ikke-gangbare frimærker, der ikke behøver at være unika. is Heraf følger, at for at en genstand skal være egnet til at indgå i en samling som omhandlet i pos , skal den have en vis sjældenhedsværdi. Genstande, der tidligere er blevet seriefremstillet, men i dag kun findes i et lille antal og derfor ikke kan købes når som helst, opfylder følgelig denne betingelse. 3392

6 COLLECTER GUNS / HAUPTZOLLAMT KOBLENZ i6 Det bemærkes endvidere, at genstande, der henhører under kapitel 99, ifølge Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger»... som regel [er] genstand for en specialiseret handel (f.eks. frimærker og antikviteter). Varerne har ofte en betydelig værdi, der slet ikke står i forhold til værdien af de materialer, hvoraf de består«. i7 Det fremgår heraf, at de pågældende genstande yderligere som udslag af den ovennævnte egenskab er kendetegnet ved, at de ikke er genstand for regelmæssig omsætning og i givet fald kan opnå en betydelig værdi. is Det bemærkes endelig, at samlerobjekter er kendetegnet ved, at de normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, hvorved det dog ikke er udelukket, at de kan have bevaret deres brugbarhed. i9 Imidlertid bemærkes, at en genstand ikke kan tariferes under pos , udelukkende fordi den har de egenskaber, der kendetegner et»samlerobjekt«som defineret i det foregående. Genstanden skal endvidere have»historisk [værdi]«. En sådan værdi tilkommer i henhold til Toldsamarbejdsrådets Forklarende Bemærkninger til pos »genstande, der kan tjene til studium af nutids- eller fortidsfolkeslags virksomhed, sæder og skikke, f.eks. mumier, sarkofager, våben, genstande med tilknytning til religion, beklædningsgenstande mv., genstande anvendt af primitive folkeslag og genstande, der har tilhørt berømtheder«. 20 Det bemærkes indledningsvis, at den omtalte position omfatter genstande, der er under 100 år gamle, idet genstande, der er over 100 år gamle, tariferes under pos i Det bemærkes endvidere, at der hverken i pos eller i de nævnte forklarende bemærkninger alene henvises til den politiske historie. Historiebegrebet omfatter menneskehedens udvikling og dermed de menneskelige frembringelser inden for alle områder. 3393

7 DOM AF SAG 252/84 22 Heraf følger, at en genstand, der belyser menneskets frembringelser, herunder på teknikkens område, kan være af historisk interesse som omhandlet i den fælles toldtarifs pos , når den betegner et væsentligt trin i menneskehedens udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling. 23 Det bemærkes i denne forbindelse, at de førnævnte forklarende bemærkninger udtrykkeligt nævner våben blandt de genstande, der kan tjene til studium af menneskets virksomhed. Det kræves i så henseende ikke, at de pågældende genstande har tilknytning til en historisk begivenhed eller personlighed, selv om»genstande, der har tilhørt berømtheder«, henhører under pos , uanset at de i sig selv er uden historisk interesse. 24 Det præjudicielle spørgsmål skal herefter besvares således : Ved samlerobjekter henhørende under den fælles toldtarifs pos forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi. Samlerobjekter har historisk interesse, jfr. den fælles toldtarifs pos , når de betegner et væsentligt trin i menneskets udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling. Sagens omkostninger 25 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale domstol, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. 3394

8 På grundlag af disse præmisser kender COLLECTER GUNS / HAUPTZOLLAMT KOBLENZ DOMSTOLEN (tredje afdeling) vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Finanzgericht Rheinland-Pfalz ved kendelse af 10. oktober 1984, for ret: Ved samlerobjekter henhørende under den fælles toldtarifs pos forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi. Samlerobjekter har historisk interesse, jfr. den fælles toldtarifs pos , når de betegner et væsentligt trin i menneskets udvikling, udtrykt ved dets frembringelser, eller belyser et afsnit af denne udvikling. Everling Galmot Kakouris Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 10. oktober P. Heim Justitssekretær U. Everling Formand for tredje afdeling 3395