Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan"

Transkript

1 Spildevandsplan Forside_Tillæg nr 16 til Spildevandsplan Tillæg nr. 16 til spildevandsplan Ophævelse af planopland U17, sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ 1

2 2 - Tillæg_endeligt Tillæg nr. 16 Spildevandsplan for Horsens Kommune 1 Indledning Lovgrundlag udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan Miljøvurdering Forhold til anden planlægning Kommuneplanen for Horsens Kommune Vandplanerne Nuværende forhold Fremtidige forhold Miljøvurdering Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen Lodsejerforhold Vedtagelse

3 1 Indledning Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan for Horsens Kommune omhandler en ophævelse af opland U17, som omfatter sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave. Der forekommer i spildevandsplanen en uoverensstemmelse, idet det af planens hovedtekst fremgår, at der foreløbigt ikke er planer om at spildevandskloakere området, mens det af investeringsplan, bilag og kortmateriale fremgår, at området planlægges spildevandskloakeret i perioden Horsens Kommune, Natur og Miljø ønsker at fastholde, at sommerhusområdet ved Lynger Strand foreløbigt ikke skal spildevandskloakeres. Kommunen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke vil være nævneværdig miljømæssig gevinst forbundet med at spildevandskloakere området. Horsens Vand A/S har desuden oplyst, at det vil være i overensstemmelse med selskabets planlægning og drift af spildevandsanlæg ikke at spildevandskloakere området på nuværende tidspunkt. Tillæg nr. 16 har derfor til formål at korrigere uoverensstemmelsen i spildevandsplanen ved at ophæve opland U17, således at området ikke fremstår som planlagt spildevandskloakeret. 2 Lovgrundlag Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger: Love: Miljøbeskyttelsesloven, nr af 19. november 2015 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, nr. 938 af 27. juni 2013 Bekendtgørelser: Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 153 af 25. februar 2016 Vejledninger: Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 5/1999 Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, 3/ udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan I henhold til 5 i spildevandsbekendtgørelsen 1 skal der ske revision ved ændringer af et i Spildevandsplanen beskrevet kloakopland, eller ved optagelse af nye arealer i planen. 1 Miljøministeriets BEK nr. 153 af 25. februar 2016 Bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og

4 Revisionen sker efter retningslinjer i miljøbeskyttelsesloven 2 og spildevandsbekendtgørelsen. Nærværende revision omhandler alene forhold i forbindelse med ophævelse af opland U17, som omfatter sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave. 2.2 Miljøvurdering Tillægget skal vurderes for miljøpåvirkninger og konsekvenser for omgivelserne efter Lov nr. 425 af 18. maj 2016, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og Bekendtgørelse nr af 16. december 2015, Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 3 Forhold til anden planlægning 3.1 Kommuneplanen for Horsens Kommune Kommuneplanen for Horsens Kommune udstikker hovedstruktur for den fysiske udvikling. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen. En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen. 3.2 Vandplanerne Vandplan for Horsens Fjord udstikker retningslinjer for opnåelse af god økologisk tilstand i vandløb og søer, der afleder til Horsens Fjord. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i vandplanen. En gennemførelse af de i tillægget beskrevne aktiviteter vurderes at være i overensstemmelse med vandplanlægningen. 4 Nuværende forhold Arealet udgøres af opland U17, som det i spildevandsplanens hovedtekst fremgår ikke skal spildevandskloakeres foreløbigt. Af investeringsplan, bilag og kortmateriale fremgår det dog, at området planlægges spildevandskloakeret i perioden Området er bebygget med sommerhuse, som i dag alle har privat håndtering af spildevand. Dette foregår med ældre, ikkegodkendte anlæg, som nedsiver spildevandet eller afleder det til drænledning eller med nyere, godkendte anlæg, som nedsiver spildevandet. Oplandet har et areal på 30,48 ha. 2 Miljøministeriet LBK nr af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse 4 3

5 5 Fremtidige forhold Med vedtagelsen af tillæg nr. 16 vil opland U17 blive ophævet og taget ud af spildevandsplanen. Området vil herefter ikke fremstå som planlagt spildevandskloakeret. Nye spildevandsanlæg skal, jf. spildevandsbekendtgørelsen og spildevandsplanen, opfylde en række regler og krav og godkendes af kommunen. Foretages der væsentlige ændringer af sommerhuset eller det eksisterende spildevandsanlæg, kræves også fornyet tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen og spildevandsplanen. Dette betyder blandt andet, at et ældre, ikke-godkendt anlæg ikke kan ændres, idet der i stedet vil blive krævet etablering af et nyt, godkendt anlæg. Således vil der i området gradvist ske et skift fra ældre, ikke-godkendte spildevandsanlæg til nye, godkendte anlæg, som lever op til nutidige miljømæssige standarder. Det skal bemærkes, at vedtagelsen af tillæg nr. 16 alene vil medføre ophævelsen af opland U17 og dermed ikke vil føre til nogen praktiske ændringer eller tekniske arbejder i området. Figur 1: Opland U17 omfattende sommerhusområdet ved Lynger Strand på Endelave. Med vedtagelsen af tillæg nr. 16 til spildevandsplanen, vil oplandet blive ophævet og taget ud af spildevandsplanen, og området vil herefter ikke fremstå som planlagt spildevandskloakeret. 5 4

6 6 Miljøvurdering Ifølge 8 stk. 2, nr. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 425 af 18. maj 2016, skal myndigheden vurdere, om planer der er omfattet af lovens 8 stk. 1, nr. 1, og som fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan, eller omfatter mindre ændringer i allerede bestående planer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På dette grundlag skal det vurderes, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. lovens 10. Det vurderes, at gennemførelsen af tillæg nr. 16 ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder grundvandsressourcer og overfladevand. Dette skyldes, at opland U17 er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til vandværk. Indvindingsoplandet til Endelave Vandværk starter ca. 400 m nord for området, og grundvandets strømningsretning i området er primært sydlig. Spildevand, som på nuværende tidspunkt afledes til drænledning vil, især ved større regnmængder, blive udledt til farvandet omkring Endelave. Det årlige vandforbrug i sommerhusområdet er dog lavt, hvilket mindsker mængden af udledt spildevand. Desuden er farvandet ved Lynger Strand forholdsvis dybt og strømfyldt, og det vurderes derfor, at den begrænsede tilførsel af de stoffer, som findes i spildevand, herunder fosfor, ikke påvirker recipienten væsentligt. Dette understøttes af, at badevandskvaliteten, som regelmæssigt måles ved stationen Søndermølle ca. 1 km vest for området, er klassificeret som god. Horsens Kommune har således vurderet, at spildevandsplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 10. På den baggrund vurderes det, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget i henhold til loven. 6.1 Klagevejledning vedrørende miljøvurderingen Vurderingen af, at tillægget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en Miljøvurdering er en afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. 6 5

7 7 Lodsejerforhold Vedtagelsen af tillæg nr. 16 vil ikke føre til nogen praktiske ændringer eller tekniske arbejder i området. Tillægget omfatter alene ophævelsen af opland U17, som efter vedtagelsen ikke vil fremstå som planlagt spildevandskloakeret. Lodsejere påvirkes dermed kun på den måde, at deres matrikel ikke vil fremstå som omfattet af planer om spildevandskloakering på nuværende tidspunkt. Berørte matrikler fremgår af nedenstående liste. Det skal, men henvisning til afsnit 5 ovenfor, nævnes, at samtlige nye spildevandsanlæg, jf. spildevandsbekendtgørelsen og spildevandsplanen, skal opfylde en række regler og krav og godkendes af kommunen. Desuden udløser væsentlige ændringer af eksisterende anlæg eller sommerhuset krav om fornyet tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen og spildevandsplanen. Liste over matrikler berørt af tillæg nr. 16: Matrikelnr. Ejerlav Adresse 55p Brombærvej 12, 8700 Horsens 55g Brombærvej 18, 8700 Horsens 49s Brombærvej 21, 8700 Horsens 49t Brombærvej 23, 8700 Horsens 49u Brombærvej 25, 8700 Horsens 49r Brombærvej 27, 8700 Horsens 49o Brombærvej 29, 8700 Horsens 52a Hjertegræsvej 5, 8700 Horsens 52e Hjertegræsvej 6, 8700 Horsens 3u Hjertegræsvej 11, 8700 Horsens 57m Hjertegræsvej 12, 8700 Horsens 57l Hjertegræsvej 13, 8700 Horsens 57n Hjertegræsvej 14, 8700 Horsens 57k Hjertegræsvej 15, 8700 Horsens 57o Hjertegræsvej 16, 8700 Horsens 75d Hjertegræsvej 17, 8700 Horsens 72d Hjertegræsvej 18, 8700 Horsens 72h Hjertegræsvej 19, 8700 Horsens 72f Hjertegræsvej 20, 8700 Horsens 72g Hjertegræsvej 21, 8700 Horsens 7 6

8 55k Hjertegræsvej 22, 8700 Horsens 55l Hjertegræsvej 23, 8700 Horsens 55n Hjertegræsvej 24, 8700 Horsens 55m Hjertegræsvej 25, 8700 Horsens 55o Hjertegræsvej 26, 8700 Horsens 49v Hjertegræsvej 27, 8700 Horsens 49x 49z 49y Hjertegræsvej 27B, 8700 Horsens Hjertegræsvej 28A, 8700 Horsens Hjertegræsvej 28B, 8700 Horsens 2g Hjertegræsvej 29, 8700 Horsens 2h Hjertegræsvej 30, 8700 Horsens 49g Hjertegræsvej 31, 8700 Horsens 49m Hjertegræsvej 32, 8700 Horsens 49h Hjertegræsvej 33, 8700 Horsens 49p Hjertegræsvej 34, 8700 Horsens 49i Hjertegræsvej 35, 8700 Horsens 49k Hjertegræsvej 37, 8700 Horsens 49n Hjertegræsvej 38, 8700 Horsens 49l Hjertegræsvej 39, 8700 Horsens 55h Soldugvej 1, 8700 Horsens 55i Soldugvej 2, 8700 Horsens 16æ Soldugvej 3, 8700 Horsens 16d Soldugvej 4, 8700 Horsens 16z Soldugvej 5, 8700 Horsens 16c Soldugvej 6, 8700 Horsens 16y Soldugvej 7, 8700 Horsens 16e Soldugvej 8, 8700 Horsens 16x Soldugvej 9, 8700 Horsens 16f Soldugvej 10, 8700 Horsens 8 7

9 16v Soldugvej 11, 8700 Horsens 16g Soldugvej 12, 8700 Horsens 16u Soldugvej 13, 8700 Horsens 16h Soldugvej 14, 8700 Horsens 16t Soldugvej 15, 8700 Horsens 16i Soldugvej 16, 8700 Horsens 16s Soldugvej 17, 8700 Horsens 16k Soldugvej 18, 8700 Horsens 16r Soldugvej 19, 8700 Horsens 16l Soldugvej 20, 8700 Horsens 16q Soldugvej 21, 8700 Horsens 16m Soldugvej 22, 8700 Horsens 16p Soldugvej 23, 8700 Horsens 16n Soldugvej 24, 8700 Horsens 16o Soldugvej 25, 8700 Horsens 34l Soldugvej 26, 8700 Horsens 34c Soldugvej 27, 8700 Horsens 34k Soldugvej 28, 8700 Horsens 34d Soldugvej 29, 8700 Horsens 34i Soldugvej 30, 8700 Horsens 34e Soldugvej 31, 8700 Horsens 34f Soldugvej 33, 8700 Horsens 34g Soldugvej 35, 8700 Horsens 34h Soldugvej 37, 8700 Horsens 3a 34a 16a 55r 49æ 9 8

10 2k 49ø 55q 3z 57p 72e 8 Vedtagelse Forslag til tillæg nr. 16 til Spildevandsplan for Horsens Kommune har været offentliggjort i perioden 26. maj 21. juli Tillægget er blevet endeligt vedtaget af Horsens Byråd d. 23. august 2016, og vedtagelsen er annonceret på Horsens Kommunes hjemmeside d. 31. august

11 3 - Bagside 11