DADES AS CVR-nr Årsrapport 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DADES AS CVR-nr Årsrapport 2010/11"

Transkript

1 DADES AS CVR-nr Årsrapport 2010/11

2 DADES AS Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 5 års hoved- og nøgletal for koncernen 4 Regnskabsberetning 7 Samfundsansvar 15 Risikofaktorer 17 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 2010/11 koncern 23 Opgørelse af finansiel stilling pr koncern 24 Egenkapitalopgørelse for 2010/11 - koncern 26 Pengestrømsopgørelse for 2010/11 - koncern 27 Resultatopgørelse 2010/11 - moderselskab 28 Balance pr moderselskab 29 Egenkapitalopgørelse for 2010/11 - moderselskab 31 Side 32

3 DADES AS 1 Selskabsoplysninger Selskab DADES AS Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby CVR-nr Hjemstedskommune Lyngby-Taarbæk Telefon Telefax Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 2011 Dirigent

4 DADES AS 2 Ledelsesberetning Regnskabsåret 2010/11 blev ligesom 2009/10 et år præget af eftervirkningerne af den globale lavkonjunktur som fulgte i kølvandet på finanskrisen. Hvor virkningerne tidligere prægede såvel selskabets investeringer, finansieringsforhold og driftsmæssige situation har virkningerne i det forgangne år primært været driftsrelaterede. Dette skyldes, at specielt dansk detailhandels vanskelige forhold samt den fortsatte uro på de finansielle markeder, øger usikkerheden for mange lejere og påvirker selskabets indtjening fremadrettet, idet risiciene grundet konjunkturforholdene fortsat er høje. Det er således vanskeligt at vurdere og prognosticere udviklingen på udlejningsmarkedet såvel som udviklingen i renteniveauet. Danmark har derudover en i international sammenhæng lav vækst i BNP og det afspejler sig fortsat i en meget lav jobvækst på arbejdsmarkedet, hvis udvikling er en af de væsentligste faktorer for ejendomssektoren. Der blev for første gang i mange år ikke købt eller solgt ejendomme, idet selskabet har valgt at anvende såvel de ledelsesmæssige- som finansielle ressourcer fuldt ud på den eksisterende portefølje. Selskabet opnåede et primært resultat på 694 mio.kr. (2009/10: 680 mio.kr. incl. engangsudgifter på 50 mio.kr.). Der er således tale om en svag tilbagegang i det primære resultat, når der korrigeres herfor, hvilket primært kan tilskrives de vanskeligere forhold for selskabets butikscentre. Samlet urealiseret værdiregulering af ejendommene er opgjort til -16 mio.kr. (- 3 mio.kr. i 2009/10), hvilket kan henføres den fortsatte opbremsning i vækst og aktivitet i samfundet. Nettoværdireguleringen består af nedskrivninger på 40 ejendomme med i alt 393 mio.kr. og opskrivninger på 39 ejendomme med i alt 377 mio.kr. Ledelsen har ikke ændret afkastkrav på ejendommene, idet det er vurderingen, at de anvendte afkastkrav fortsat ligger indenfor det interval der anvendes på sammenlignelige ejendomme i markedet. Et let stigende renteniveau i forhold til ultimo seneste regnskabsår har betydet, at selskabets renteaftaler i form af renteswaps samt selskabets fastforrentede lån, er påvirket af en urealiseret positiv markedsværdiregulering på 177 mio.kr. mod en urealiseret negativ regulering i 2009/10 på 199 mio.kr. Samlet set blev årets resultat efter skat 331 mio.kr. mod 39 mio. kr. i 2009/10. Det er ledelsens vurdering, at resultatet er acceptabelt når henses til at den underliggende drift i ejendommene trods markedsmæssige udfordringer er tilfredsstillende. Ejendomsmarkedet. De ændrede forhold på de finansielle markeder, og de fortsat svækkede konjunkturer, har også i 2010/11 sat sit præg på det danske ejendomsmarked, og har udover faldende værdier indenfor visse segmenter, også medført en lav likviditet i omsætningen af erhvervsejendomme. Kravet til egenfinansiering og sikkerhed er således steget ligesom belåningsmulighederne generelt er forringet.

5 DADES AS 3 Ledelsesberetning Ligeledes har lejeniveauerne indenfor kontor- og detailsegmentet været stagnerende til faldende samtidig med at tomgangen på såvel kontor- som detaillokaler har været stigende. Disse generelle tendenser påvirker helt naturligt også DADES driftsmæssige situation. DADES ejendomme er i forbindelse med den årlige værdiregulering, blevet gennemgået og målt med henblik på kvalitativt at vurdere om ejendommene ligger markedskonformt med hensyn til afkastprocenterne. Gennemgangen har medført en fastholdelse af de anvendte afkastprocenter inden for erhvervsejendomssegmentet. Således udgør det vægtede afkastkrav for selskabets erhvervsejendomsportefølje 5,84%. Fsva. butikscentersegmentet er der heller ikke foretaget ændringer og det vægtede afkastkrav udgør 5,51%. Fremtiden. Ledelsen forventer, at de nuværende vanskelige markedsforhold vil fortsætte i det kommende år grundet de fortsat dårlige konjunkturer, de vanskelige forhold i dansk detailhandel, og træge finansielle markeder. Selskabet forventer fortsatte driftsmæssige udfordringer selv hvis der sker en mindre opblomstring i økonomien. DADES fokus vil derfor også i den kommende periode være på sikring af lejerpleje, cash flow og fortsatte driftsforbedringer. Genskabelse og fastholdelse af en høj soliditet vil ligeledes være i fokus hvorfor nye investeringer kun vil ske i begrænset omfang eller i forbindelse med et samtidigt salg. Baseret på DADES aktuelle drift og porteføljen på godt 18,3 mia. kr. forventes for 2011/12 et primært resultat (EBIT) på niveau med indeværende år.

6 DADES AS 4 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse 2010/ / / / /07 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Udlejningsindtægter Administrationshonorarer mv Nettoomsætning i alt Andre driftsindtægter Eksterne ejendomsomkostninger (197) (183) (111) (128) (110) Personaleomkostninger (208) (203) (192) (167) (152) Eksterne administrationsomkostninger (76) (59) (55) (47) (49) Primært resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster (411) (428) (422) (327) (215) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Værdireguleringer og avancer, inv.ejendomme (14) (1) Værdireguleringer og gevinst/tab, finansiel gæld 172 (201) (570) Resultat før skat (199) Skat af årets resultat (110) (11) 49 (161) (156) Årets resultat (150) Sammenligningstallene for resultatopgørelsen for 2006/07 og 2007/08 er ikke tilpasset overgangen til IFRS, bortset fra reklassifikation af fællesomkostninger.

7 DADES AS 5 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Balance Aktiver 2010/ / / / /07 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Investeringsejendomme inkl. domicilejendom Andre aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Gældsforpligtelser Passiver i alt Sammenligningstallene for aktiver og passiver for 2006/07 og 2007/08 er ikke tilpasset overgangen til IFRS, bortset fra reklassifikation af fællesomkostninger Ejendomme Antal Butikscentre Erhvervsejendomme Ejerlejligheder Antal m 2 Butikscentre Erhvervsejendomme Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Butikscentre Erhvervsejendomme Ejerlejligheder

8 DADES AS 6 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Regnskabsrelaterede nøgletal 2010/ / / / /07 Overskudsgrad 60,1% 60,9% 74,8% 62,1% 60,5% Primært resultat/gns. egenkapital 14,3% 14,4% 16,2% 11,5% 10,4% Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før værdireguleringer og skat 5,8% 5,3% 7,6% 4,6% 5,3% Egenkapitalforrentning før skat 9,1% 1,1% (4,1%) 12,9% 24,4% Egenkapitalforrentning (ROE) 6,8% 0,9% (3,1%) 9,6% 20,7% Soliditetsgrad/egenkapitalandel 26,9% 26,5% 27,1% 34,8% 40,3% Finansiel gearing 233,3% 242,2% 210,5% 153,5% 115,2% Afkast på ejendomsporteføljen 4,2% 4,3% 5,0% 4,7% 4,5% Lånerente 3,6% 4,0% 4,8% 5,0% 4,4% Afkastmarginal 0,6% 0,3% 0,2% (0,4)% 0,2% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal Indre værdi pr. aktie (BVPS) (kr.) 976,6 925,5 932,8 982,2 911,5 EBIT pr. aktie (EBITPS) (kr.) 136,2 133,6 155,3 108,0 86,2 EBVAT pr. aktie (EBVATPS) (kr.) 55,5 49,6 72,5 44,0 43,8 Resultat pr. aktie (EPS) (kr.) 64,8 7,9 (29,5) 90,1 172,0 Cash flow pr. aktie (CFPS) (kr.) 45,5 47,1 72,0 32,1 55,0 Udbytte pr. aktie (DPS) (kr.) 15,0 15,0 15,0 22,0 20,0 Antal aktier (stk.) Sammenligningstallene for resultatopgørelsen for 2006/07 og 2007/08 er ikke tilpasset overgangen til IFRS, bortset fra reklassifikation af fællesomkostninger

9 DADES AS 7 Regnskabsberetning Koncernresultatet i hovedposter samt ændringer i forhold til sidste år kan vises således: Regnskab Regnskab 2010/ /10 Ændring mio.kr. mio.kr. mio.kr. Udlejning af lejemål Administrationshonorarer mv Nettoomsætning i alt Andre driftsindtægter Omkostninger i alt (481) (445) (36) Primært resultat Finansielle poster, netto (411) (428) 17 Resultat før værdireguleringer Urealiseret værdiregulering af investeringsejendomme (16) (3) (13) Realiseret værdiregulering af investeringsejendomme Urealiseret værdiregulering af finansielle gældsforpligtelser 177 (199) 376 Realiseret værdiregulering af finansielle gældsforpligtelser (5) (2) (3) Resultat før skat Hovedpunkter Den samlede ejendomsportefølje udgør pr. 30. juni mio.kr. mod mio.kr. sidste år. I årets løb har fokus været på optimering og konsolidering af den eksisterende portefølje, herunder fastholdelse af lejere og driftsoptimering til sikring af likviditetsskabelsen. Endvidere har der været fokus på erhvervelsen og integrationen af Bilka-ejendommen i butikscenteret WAVES i Greve samt på udlejning af kontorhuset Winghouse i Ørestaden. Lejeindtægter er steget med 24 mio.kr. eller 2,6%. Dette væsentligst som følge af periodiseringer vedrørende ejendom erhvervet i 2010/11, samt at 2 erhvervelser i 2009/10 indgår med fuldt års effekt i 2010/11. Den generelle omsætningsstigning modvirkes delvist af en stigning i tomgang og lejetab. Den samlede tomgang for alle ejendomme udgør 7,1% mod 5,0% sidste år. Omkostninger i alt er steget med 36 mio. kr. eller 8,1%. I 2009/10 indgår en hensættelse på 50 mio.kr., således at stigning reelt udgør 86 mio.kr. Stigningen kan henføres til stigning i omkostninger til lejemålsindretninger, ledige lejemål, drift af centrene samt rådgivningshonorarer i forbindelse med udarbejdelse af prospekt.

10 DADES AS 8 Regnskabsberetning Det primære resultat udgør 694 mio.kr., hvilket er en stigning på 14 mio.kr. Driftsresultatet er under koncernens målsætning, men udviser robusthed over for de for tiden svage konjunkturer i samfundet og sikrer en hensigtsmæssig likviditetsskabelse. De finansielle poster falder med 17 mio.kr. til 411 mio.kr. Faldet skyldes en aktiv gældspleje med omlægninger af lånene. De urealiserede værdireguleringer af ejendomsporteføljen udgør -16 mio.kr., hvor butikcentre indgår med nettonedskrivninger med 73 mio.kr. og erhvervsejendommene indgår med nettoopskrivninger med 58 mio.kr. Urealiserede kursreguleringer af gæld og finansielle derivater udgør en indtægt på 177 mio.kr., hvilket er en væsentligt forbedring set i forhold til sidste år. De urealiserede gevister skyldes et svagt stigende renteniveau i perioden. Soliditeten udgør pr. 30. juni ,9%, hvilket er på niveua med sidste år. Dette er under koncernens målsætning, som er i niveauet 30%. Detaljerede kommentarer til de enkelte segmenter (før koncernelimineringer) er angivet nedenfor. Posten Omkostninger i alt indeholder i modsætning til koncernresultatopgørelsen og hovedtalsoversigten også lønomkostninger til viceværter. Ejendomssegmenter i alt Regnskab Regnskab 2010/ /10 mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning i alt Omkostninger i alt (287) (219) Primært resultat Andre driftsindtægter 18 7 Værdireguleringer (16) 97 Avance og tab ved salg af ejendomme 2 2 Resultat før finansiering Segmentværdi Direkte afkast i % 3,8 4,9 Overskudsgrad 70,3 76,8

11 DADES AS 9 Regnskabsberetning Det primære resultat i segmenterne er før koncernelimineringer og ekskl. fællesomkostninger i moderselskabet. Det direkte afkast beregnes på baggrund af årets resultat før finansiering og sættes i forhold til den tidsmæssigt vægtede dagsværdi af ejendomsporteføljen, hvor der er taget højde for køb og salg af ejendomme i regnskabsåret. Overskudsgraden er beregnet som det primære resultat i forhold til nettoomsætningen. Oversigt over ejendomsporteføljen Ejendomsporteføljens opdeling på segmenter pr. 30. juni 2011 kan vises således: Ejendoms- Værdi/ værdi Areal m 2 mio.kr. % m 2 t.kr. Antal Butikscentre ,6 14 Erhverv ,3 65 Ejerlejligheder ,0 201 Ejendomsportefølje i alt ,9 280 I de følgende afsnit gennemgås forholdene og afvigelserne enkeltvis i de 3 segmenter. Her skal kort kommenteres på segmenternes hovedtal og på segmenterne i alt.

12 DADES AS 10 Regnskabsberetning Stigningen i den samlede ejendomsværdi Stigningen i den samlede ejendomsværdi (investeringsejendomme og domicilejendom) kan specificeres således: Mio.kr. Investeringsejendomme incl. domicilejendom Investeringer butikscentre: Diverse investeringer 22 Køb af Bilka-ejendommen i WAVES pr Nedskrivning af Bilka-ejendommen i WAVES (100) Investeringer erhvervsejendomme: Diverse investeringer 25 Indretning af Wing House 23 Værdireguleringer og salg: Butikscentre (73) Erhvervsejendomme 58 Boligejendomme (1) Salg af boligejendomme (regnskabsmæssig værdi) (2) Investeringsejendomme Driftsresultater Nettoomsætningen er steget med 23 mio.kr. eller 2%. Dette væsentligst som følge af køb af WAVES 2 og Bilka-ejendommen i butikcentret WAVES, som i 2010/11 indgår med fuldt års effekt mod henholdsvis 8 og 0 måneder sidste år. Omsætningsstigningen modvirkes delvist af en stigning i tomgang og lejetab. Den samlede tomgang for alle ejendomme udgør 7,1% mod 5,0% sidste år. Omkostningerne stiger med 68 mio.kr. eller 31% væsentligst som følge af effekterne af de nævnte ejendomserhvervelser i indeværende år og sidste år. Vedligeholdelsesudgifter og driftsudgifter stiger i forhold til sidste år, hvilket primært kan henføres til øgede udgifter til lejemålindretninger i WAVES, Ro s Torv og Waterfront samt ekstraordinære bidrag til centrenes drift. Det primære resultat falder således med 45 mio.kr. De samlede værdireguleringer af ejendomsporteføljen udgør en udgift på 16 mio.kr. Erhvervsejendommenes positive værdiregulering skyldes fokus på fastholdelse af lejere og driftsoptimering. Butikscentrene følger den nuværende lave økonomiske aktivitet hos forbrugerne, som påvirker lejerne og herigennem lægger et pres på lejen.

13 DADES AS 11 Regnskabsberetning Det direkte afkast udgør for 2010/11 3,8%. Afkastet er påvirket af beskedne værdireguleringer samt indkøring af Bilka-ejendommen i WAVES. Det direkte afkast er sammenholdt med forrentningen af fastforrentede værdipapirer fornuftigt, men noget under selskabets driftsmål. Det er selskabets forventning, at såvel overskudsgrad som direkte afkast vil forbedres, når konjunkturerne bedres. Butikscentre Regnskab Regnskab 2010/ /10 mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning Omkostninger (165) (114) Primært resultat Andre indtægter 9 2 Værdireguleringer (73) (26) Avance og tab ved salg af ejendomme 0 0 Resultat før finansiering Segmentværdi Direkte afkast i % 2,5 3,5 Overskudsgrad 62,2 71,8 Butikscentre udgør et samlet areal på m 2 med en samlet ejendomsværdi på mio.kr. Nettoomsætningen er i 2010/11 steget med 32 mio. kr. eller 7,9%. En væsentlig del heraf skyldes WAVES 2 og Bilka-ejendommen i butikscenteret WAVES i Greve, der kun indgik med 8 måneder og 0 måneder i 2009/10. Den økonomiske tomgangsprocent er som forventet steget som følge af opsigelser og butikslukninger. Den udgør pr. 30. juni ,8% mod 4,4% sidste år. Omkostningerne er steget med 51 mio.kr., som primært kan henføres til stigning i omkostninger til lejemålsindretninger og ekstraordinære bidrag til centrenes drift og markedsføring. Der er foretaget en nedskrivning af den samlede centerportefølje svarende til 0,8%. Overskudsgraden udgør for 2010/11 62,2 %, mens den for 2009/10 udgjorde 71,8%. Dette er udtryk for lavere driftsafkast på de seneste tilkøb med tilhørende indkøringsomkostninger, samt at lejeindtægterne stiger mindre end udviklingen i omkostningerne, væsentligst som følge af samfundsøkonomiens negative påvirkning på omsætningsbestemte lejeindtægter, tomgange og lejereguleringer.

14 DADES AS 12 Regnskabsberetning Erhvervsejendomme Regnskab Regnskab 2010/ /10 mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning Omkostninger (114) (98) Primært resultat Andre driftsindtægter 9 5 Værdireguleringer Avance og tab ved salg af ejendomme 1 0 Resultat før finansiering Segmentværdi Direkte afkast i % 5,1 5,3 Overskudsgrad 78,2 81,5 Erhvervssegmentet udgør et samlet areal på m 2 med en samlet ejendomsværdi på mio.kr. Nettoomsætningen er faldet med 8 mio.kr. Segmentet er fortsat påvirket af den negative udvikling i samfundsøkonomien, hvilket har medført et let faldende lejeniveau ved genudlejning. En del af faldet i lejeindtægter kan også henføres til en negativ udvikling i tomgang og lejetab. Den økonomiske tomgang udgør 8,2% mod 5,5% sidste år. Omkostningerne er steget med 16 mio.kr. set i forhold til sidste år. Stigningen kan henføres til øgede udgifter til ledige lokaler. Den øvrige udvikling i omkostningerne er holdt stabil som følge af en generel tilbageholdenhed af omkostningsforbruget. Overskudsgraden er på et tilfredsstillende niveau og udgør i 2010/11 78,2%.

15 DADES AS 13 Regnskabsberetning Ejerlejligheder Regnskab Regnskab 2010/ /10 mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning 9 9 Omkostninger (8) (7) Primært resultat 1 2 Værdireguleringer (1) 76 Avance og tab ved salg af ejendomme 1 2 Resultat før finansiering 1 80 Segmentværdi Direkte afkast i % 0,3 30,0 Overskudsgrad 11,1 22,2 Segmentet er ikke et strategisk fokusområde, og koncernen undersøger løbende mulighederne for et samlet salg af porteføljen. Det primære resultat udgør 1 mio.kr., hvilket er på niveau med sidste år. Avancen ved salg af lejligheder udgør 1 mio.kr. Der er i perioden solgt 5 lejligheder til en værdi af 6 mio.kr. Som følge af årets værdiregulering og salg udgør den regnskabsmæssige gennemsnitsværdi kr. pr. m 2 (2009/10: kr. pr. m 2 ).

16 DADES AS 14 Regnskabsberetning DATEA Regnskab Regnskab 2010/ /10 mio.kr. mio.kr. Nettoomsætning Direkte henførbare omkostninger (8) (6) Personaleomkostninger (197) (192) Administrationsomkostninger (50) (45) Afskrivninger (6) (7) Omkostninger i alt (261) (250) Primært resultat Finansielle poster 2 2 Resultat før skat Årets resultat er en fortsættelse af trenden fra tidligere år, idet årets resultat før skat, 28 mio.kr., er en forbedring på 16% i forhold til sidste år. Omsætningen er steget fra 272 mio.kr. sidste år til 287 mio.kr. Stigningen omfatter såvel omsætning på administrationskontrakter som serviceydelser i forbindelse hermed. Specielt udlejning af erhvervslokaler og boliglejemål har bidraget væsentligt i forhold til tidligere år. Personaleomkostningerne er steget med 5 mio.kr. i forhold til sidste år, dels som følge af et højere aktivitetsniveau på udvalgte forretningsområder, dels på grund af almindelig lønregulering. Administrationsomkostningerne er steget i forhold til sidste år på grund af engangsudgifter i administrationen. Afskrivninger og finansielle poster er på niveau med sidste år.

17 DADES AS 15 Samfundsansvar I henhold til årsregnskabslovens 99a skal selskabet redegøre for samfundsansvar (CSR). DADES er fortsat i den indledende proces med at integrere samfundsansvar i selskabets løbende drift og har endnu ikke formaliserede politikker på området. DADES har gennem årene været meget bevidst om selskabets ansvar overfor interessenter, ligesom selskabet altid har været meget bevidst omkring interaktionen med de mange forskelligartede interessenter, selskabet er i berøring med via sine aktiviteter. Jf. FN s Global Compact omfatter samfundsansvar 10 punkter: Menneskerettigheder, selskabet skal støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder sikre mod krænkelser af disse Arbejdstagerrettigheder, selskabet skal opretholde foreningsfriheden og ret til kollektiv forhandling støtte udryddelse af tvangsarbejde støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde afskaffe diskrimination ved arbejds- og ansættelsesforhold Miljø, selskabet skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Antikorruption, selskabet skal modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse DADES fokuserer indsatsen på følgende punkter, der skønnes mest relevante for selskabet: Forretning Vedligeholde gode relationer til såvel investorer som kapitalmarkedet i øvrigt Opretholde høj etik i forretningspraksis og altid overholde indgåede aftaler mv. Miljø Løbende spare på energiressourcerne i selskabets ejendomme Tilstræbe at selskabet ved renovering og fornyelse af tekniske anlæg anvender mere energirigtige komponenter, dog med respekt for lønsomheden herved.

18 DADES AS 16 Samfundsansvar Sociale forhold Fokus på medarbejdertilfredshed som middel til fastholdelse og udvikling af medarbejderne Lige vilkår mellem kønnene hvad angår ansættelses- og arbejdsforhold. Mål og tiltag Ovennævnte fokuspunkter er ikke udtømmende for CSR, men er de områder selskabet helt målrettet sætter ind med en indsats igennem de daglige aktiviteter. Nogle konkrete eksempler som allerede er i kraft og som fortsættes er eksempelvis: Udførelsen af løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelse Cost-benefit ved større udskiftninger af tekniske anlæg for vurdering af rationale og økonomi ved valg af mere miljømæssigt forsvarlige løsninger. Registrere samtlige ejendommes vand-, el- og varmeforbrug fra centralt hold med henblik på at kunne analysere forbruget i og forskellene mellem de enkelte ejendomme med henblik på at kunne optimere energiforbruget. Gennem deltagelse i branchens organisationer arbejdes for at sikre, at eks. de barrierer, der i dag er på energi- og miljøområdet for at sikre sammenfaldende interesser med udlejere og lejere, kan fjernes. Opfølgning Selskabet vil arbejde videre med ovennævnte fokusområder og over de nærmeste år integrere CSR yderligere, både i investerings- som forvaltningsselskabet.

19 DADES AS 17 Risikofaktorer Til koncernens aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvor de væsentligste kan opdeles som følger: Risikofaktorer forbundet med regnskabsmæssige vurderinger og skøn Risikofaktorer ved drift og udvikling af ejendomme Risikofaktorer ved ejendomsadministration Finansielle risikofaktorer (For beskrivelse heraf henvises til note 26) Øvrige risikofaktorer Risikofaktorer forbundet med regnskabsmæssige vurderinger og skøn Koncernens investeringsejendomme værdiansættes til skønnet dagsværdi i henhold til IAS 40, og eventuelle værdireguleringer føres over resultatopgørelsen. Koncernens domicilejendom værdiansættes efter samme princip. Opskrivninger på domicilejendommen føres via anden totalindkomst på egenkapitalen, mens afskrivninger og nedskrivninger føres via resultatopgørelsen. Værdiansættelsen er baseret på ledelsens skøn, hvor den væsentligste faktor er afkastkravene til de enkelte ejendomme. Da ejendomsmarkedet ikke i alle tilfælde er velfungerende og likvidt i samme udstrækning som f.eks. aktiemarkedet, er dagsværdiansættelsen ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der til ethvert tidspunkt kan findes en køber til en given ejendom. Der er således knyttet en likviditetsrisiko til ejendommene i en salgssituation. Risikofaktorer ved drift og udvikling af ejendomme Koncernens økonomistyring er tilrettelagt med fokus på driftsresultatet af den enkelte ejendom, og koncernen udarbejder detaljerede budgetter for hver enkelt ejendom. De enkelte ejendommes løbende driftsresultater er påvirket af eksterne faktorer, herunder udviklingen i samfundsøkonomien, ejendomsmarkedet og detailhandlen. Dertil kommer en række risikofaktorer, som koncernen i større eller mindre grad har indflydelse på, herunder lejernes betalingsevne, drift af ejendomme samt udvikling i tomgang og midlertidige lejerabatter. Disse risikofaktorer kan, i større eller mindre grad, få negativ indvirkning på resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Koncernen er eksponeret mod udviklingen i samfundsøkonomien og i ejendomsmarkedet. Koncernen er som ejendomsselskab eksponeret direkte og indirekte over for udviklingen i samfundsøkonomien og dermed i ejendomsmarkedet. En negativ udvikling i samfundsøkonomien kan betyde, at efterspørgslen efter lejemål aftager. Dette vil på længere sigt medføre en svækkelse af udlejningsvilkårene, herunder pres på niveauet for de lejeindtægter, der kan opnås for de enkelte lejemål. Denne udvikling har påvirket koncernen i takt med den økonomiske afmatning. Samtidig øger en økonomisk afmatning risikoen for, at lejerene og andre aftaleparter ikke vil være i stand til at honorere deres forpligtelser, herunder til betaling af leje.

20 DADES AS 18 Risikofaktorer En fortsat økonomisk afmatning og en svækkelse af ejendomsmarkedet kan medføre øget tomgang og midlertidige lejerabatter, faldende indtjening, stigende pres på afkastprocenter og dermed medføre faldende markedsværdi af ejendomsporteføljen. Lejernes betalingsevne kan svigte, men koncernen lægger vægt på at tiltrække pålidelige og kreditværdige lejere. Ved indgåelse af lejekontrakter søger koncernen således at afdække lejernes betalingsevne i det omfang, det er muligt og relevant. Koncernen stiller ved indgåelse af lejekontrakter krav om kontant depositum, garanti og/eller forudbetalt leje. Såfremt en eller flere af lejerene i fremtiden ikke er i stand til at honorere deres betalingsforpligtelser, kan dette medføre dels reducerede indtægter dels, i det omfang deposita og forudbetalt leje ikke dækker, tab på den pågældende lejer og deraf følgende tomgang samt omkostninger i forbindelse med f.eks. genudlejning og istandsættelse til nye lejere. Koncernens butikscentre er afhængige af udviklingen i detailhandlen. En negativ udvikling i detailhandlen kan svække lejernes økonomiske position og dermed deres evne til at honorere deres forpligtelser, herunder betaling af leje. Derudover kan en negativ udvikling i detailhandlen medføre øgede midlertidige lejerabatter, lavere efterspørgsel efter butikscenterlejemål, stigende tomgang og faldende lejeniveauer, som kan føre til en faldende markedsværdi af Selskabets butikscenterportefølje. Hovedparten af lejekontrakterne indeholder vilkår om en årlig lejeregulering, der minimum svarer til udviklingen i inflationen. Disse lejereguleringer skal modsvare eventuelle stigninger i driftsomkostninger, bortset fra stigninger i skatter og afgifter, som sædvanligvis modsvares direkte af tilsvarende stigninger i lejen. Hvis markedslejen generelt falder, vil der være en risiko for, at koncernens lejeindtægter reduceres ved genudlejning eller ved genforhandling af eksisterende lejeaftaler. For hver ejendom foreligger et 10-årigt vedligeholdelsesbudget, som indeholder dels ejendommens budgetterede vedligeholdelsesomkostninger for en 10-årig periode, dels ejendommens budgetterede omkostninger til drift for en 1-årig periode. Budgetterne gennemgås mindst to gange årligt alle driftsomkostningsposter, herunder vedligeholdelsesposter. I tilfælde af budgetafvigelser kan korrigerende handlingsplaner iværksættes. Omkostninger til drift og vedligeholdelse kan blive større end budgetteret, hvilket kan føre til faldende værdi af ejendommene. Ovenstående risici vil påvirke værdiansættelsen af ejendommene.

21 DADES AS 19 Risikofaktorer Risikofaktorer ved ejendomsadministration Ved administration af ejendomme har koncernen ansvaret for en række forskellige forhold, herunder løbende opkrævning af leje, varsling og regulering af leje, udarbejdelse af varmeregnskaber, opkrævning af forbrugsudgifter m.v. Såfremt koncernen foretager fejl i sin administration, kan koncernen pådrage sig et ansvar overfor ejeren af ejendommen, hvilket kan få negativ indvirkning på koncernens resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Øvrige risici Andre risikofaktorer, der kan påvirke koncernens løbende drift, er forsikrings-, miljø- og personaleforhold. Angående forsikringsforhold er ejendommene typisk forsikret på nyværdibetingelser, der inkluderer bygningsbrand og anden bygningsbeskadigelse, svampe og insektskade, husejeransvar, udvidet rørskadeforsikring, restværdiforsikring og huslejetabsforsikring. Det er koncernens vurdering, at forsikringsforholdene er tilfredsstillende afpasset til ejendommenes egenart og alder. Koncernen har fastlagt en forsikringsstrategi, som indebærer, at der er indgået porteføljeaftale med to anerkendte forsikringsselskaber, hvilket medfører en række drifts- og administrative fordele for koncernen. For så vidt angår miljø er det koncernens opfattelse, at der ikke er miljøforurening på nogen af koncernens ejendomme udover den generelle områdeklassificering, hvorfor der ikke er iværksat særlige undersøgelser. Det er endvidere opfattelsen, at der blandt koncernens lejere dags dato ikke er risiko for miljøforurening. Det er koncernens overordnede politik til stadighed at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, med et positivt arbejdsmiljø og med udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder. Herved sikres positive og velkvalificerede medarbejdere. Koncernen sikrer kvalificerede medarbejdere gennem udvikling af den enkelte medarbejder via interne såvel som eksterne kurser. Det er imidlertid koncernens opfattelse, at der ikke er en væsentlig personafhængighed i koncernen, og at ændret bemanding ikke vil være en drifts- eller ledelsesmæssig risiko.

22 DADES AS 20 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2011 for DADES AS. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2011, resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kgs. Lyngby, den 16. august 2011 Direktion Boris Nørgaard Kjeldsen adm. direktør Kim Nielsen direktør Bestyrelse Oluf Engell Flemming Borreskov Jeppe Christiansen formand Bent Danielsen Ebbe Drehn Søren Møller Nielsen Sten Scheibye

23 DADES AS 21 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i DADES AS Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for DADES AS for regnskabsåret 1. juli juni Koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, opgørelse af finansiel stilling, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis, og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C. Ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, årsregnskabsloven for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C og en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C.

24 DADES AS 22 Den uafhængige revisors påtegning Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet for moderselskabet giver et retvisende billede af moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 16. august 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsautoriseret revisor Peter W. Ø. Larsen statsautoriseret revisor

25 DADES AS 23 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 2010/11 koncern Resultatopgørelse 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Udlejning af erhvervsejendomme Udlejning af boligejendomme Administrationshonorarer mv Nettoomsætning Andre driftsindtægter 19 7 Eksterne ejendomsomkostninger 5 (197) (183) Personaleomkostninger 6 (208) (203) Eksterne administrationsomkostninger (67) (49) Afskrivninger 9,11,12 (9) (10) Primært resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 (417) (440) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Urealiseret værdiregulering af investeringsejendomme 10 (16) (3) Avance og tab ved salg af investeringsejendomme 2 2 Urealiseret værdiregulering af finansielle gældsforpligtelser 177 (199) Gevinst og tab ved indfrielse af finansielle gældsforpligtelser (5) (2) Resultat før skat Skat af årets resultat 8 (110) (11) Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst (Opskrivning af domicilejendom) 8 2 Skat af anden totalindkomst 8 (2) (2) Totalindkomst Årets resultat pr. aktie, kr ,8 7,9 Årets resultat pr. aktie, udvandet, kr ,8 7,9

26 DADES AS 24 Opgørelse af finansiel stilling pr koncern 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Rettigheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendom Driftsmidler og inventar Materielle aktiver Langfristede aktiver Tilgodehavende hos lejerne mv Tilgodehavender ved salg af ejendomme 4 1 Tilgodehavender hos administrationskunder 0 6 Andre finansielle aktiver Andre tilgodehavender Selskabsskat 31 0 Periodeafgrænsningsposter 3 2 Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

27 DADES AS 25 Opgørelse af finansiel stilling pr koncern 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Aktiekapital Reserve for opskrivning af domicilejendom Overført overskud Egenkapital Hensat til udskudt skat Langfristet del af prioritetsgæld Langfristet bankgæld Medarbejderobligationer 7 7 Forudbetalt leje og deposita Langfristede gældsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Kortfristet del af prioritets- og bankgæld Anden bankgæld mv Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 1 Anden gæld Gæld til administrationskunder 13 8 Selskabsskat 0 13 Periodeafgrænsningsposter 2 0 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

28 DADES AS 26 Egenkapitalopgørelse for 2010/11 - koncern 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Aktiekapital Aktiekapital Reserve for opskrivning af domicilejendom Årets opskrivning af domicilejendom til dagsværdi efter skat 6 0 Reserve for opskrivning af domicilejendom Overført overskud Udbetalt udbytte (77) (76) Overført af årets resultat Saldo Egenkapital Egenkapital Årets resultat Anden totalindkomst 6 0 Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere (Udbytte) (77) (76) Egenkapital Der foreslås deklareret et udbytte på 77 mio.kr. for regnskabsåret 2010/11 (2009/10: 77 mio.kr.). Beløbet indregnes først som forpligtelse efter beslutning på ordinær generalforsamling.

29 DADES AS 27 Pengestrømsopgørelse for 2010/11 - koncern 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Primært resultat før finansielle poster Regulering for afskrivninger 9 10 Regulering af hensatte forpligtelser (50) 50 Ændringer i driftskapital 20 (13) (34) Ændringer i deposita og forudbetalt leje (5) 3 Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indbetalinger 6 12 Finansielle udbetalinger (417) (449) Betalt/refunderet selskabsskat 8 (32) Driftens likviditetsvirkning Udbetalinger vedrørende investering i aktiver (755) (1.411) Indbetalinger vedrørende salg af aktiver 10 9 Investeringernes likviditetsvirkning (745) (1.402) Afdrag på prioritetsgæld (420) (328) Indfrielse/optagelse af lån Udbetalt udbytte (77) (76) Finansieringens likviditetsvirkning 441 (1) Nettoforøgelse af likvide midler (72) (1.163) Likvide midler , netto (68) Likvide midler , netto (140) (68) som specificeres således: Likvide beholdninger Anden bankgæld mv. (179) (97) Likvide midler , netto (140) (68)

30 DADES AS 28 Resultatopgørelse 2010/11 - moderselskab 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Udlejning af erhvervsejendomme Udlejning af boligejendomme Nettoomsætning Andre driftsindtægter 18 7 Eksterne ejendomsomkostninger (280) (265) Personaleomkostninger 6 (11) (11) Eksterne administrationsomkostninger (25) (13) Afskrivninger (2) (3) Primært resultat før finansielle poster Resultat i datterselskaber Resultat i fællesledede selskaber Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 7 (417) (448) Resultat før kurs- og værdireguleringer (EVBAT) Urealiseret værdiregulering af investeringsejendomme (29) (16) Avance og tab ved salg af investeringsejendomme 2 2 Urealiseret værdiregulering af finansielle gældsforpligtelser 177 (199) Gevinst og tab ved indfrielse af finansielle gældsforpligtelser (5) (2) Resultat før skat Skat af årets resultat 8 (103) (3) Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Udbytte 15% af aktiekapital 77 Overført til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 10 Overført til næste år

31 DADES AS 29 Balance pr moderselskab 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Investeringsejendomme Domicilejendom Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i datterselskaber Kapitalandele i fællesledede selskaber Andre finansielle aktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Koncernmellemværender 0 1 Tilgodehavende hos lejerne mv Tilgodehavender ved salg af ejendomme 4 1 Andre tilgodehavender Selskabsskat 38 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

32 DADES AS 30 Balance pr moderselskab 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for opskrivning af domicilejendom Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Hensat til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Langfristet del af prioritetsgæld Langfristet bankgæld Medarbejderobligationer 1 1 Forudbetalt leje og deposita Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af prioritets- og bankgæld Anden bankgæld mv Koncernmellemværender Leverandører af varer og tjenesteydelser 3 0 Anden gæld Selskabsskat 0 7 Periodeafgrænsningsposter 2 0 Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

33 DADES AS 31 Egenkapitalopgørelse for 2010/11 - moderselskab 2010/ /10 Note mio.kr. mio.kr. Aktiekapital Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Årets nettoopskrivning Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for opskrivning af domicilejendom Årets opskrivning af domicilejendom til dagsværdi efter skat 6 1 Reserve for opskrivning af domicilejendom Overført overskud Overført af årets resultat 244 (63) Saldo Foreslået udbytte Betalt udbytte (77) (77) Overført fra resultatdisponering Foreslået udbytte Egenkapital

34 DADES AS 32 Noteoversigt: 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn 3. Segmentoplysninger 4. Nettoomsætning 5. Ejendomsomkostninger 6. Personaleomkostninger 7. Finiansielle indtægter og -omkostninger 8. Skat af årets resultat 9. Rettigheder 10. Investeringsejendomme 11. Domicilejendom 12. Driftsmateriel og inventar 13. Kapitalandele i datterselskaber og fællesledede selskaber (moderselskab) 14. Andre finansielle aktiver 15. Finansielle aktiver og forpligtelser 16. Aktiekapital 17. Andre hensatte forpligtelser 18. Forfald af finansielle forpligtelser 19. Udskudt skat 20. Ændring i driftskapital 21. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 22. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 23. Nærstående parter 24. Fællesledede selskaber 25. Resultat pr. aktie (EPS) 26. Finansielle risici og finansielle instrumenter 27. Ny regnskabsregulering 28. Begivenheder efter balancedagen 29. Ledelseshverv 30. Koncernens ejendomme

35 DADES AS Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet er for 2010/11 aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU (IFRS). Koncernregnskabet opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB). Koncernregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernregnskabet for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med standarder og fortolkningsbidrag gældende for regnskabsåret 2010/11. Nye og ændrede standarder samt nye fortolkningsbidrag, der gælder for regnskabsåret, som begynder 1. juli 2010, er implementeret i årsrapporten for 2010/11. Koncernen har ikke i 2010/11 haft transaktioner som er omfattet af de nye og ændrede standarder samt nye fortolkningsbidrag. Implementeringen har derfor ikke påvirket årsrapporten for 2010/11. Det er konstateret, at indtægter og omkostninger vedrørende koncernens formidling af forsikringsprogram til kunder hidtil har været præsenteret brutto, hvor det i forbindelse med regnskabsafslutningen 2010/11 er vurderet mere korrekt at præsentere nettohonoraret for formidlingen som omsætning. Dette har medført reklassifikation, der alene påvirker regnskabsposterne Administrationshonorarer mv. og Eksterne administrationsomkostninger, der i sammenligningstallene begge er reduceret med 8 mio.kr. Resultat, egenkapital og balance er ikke påvirket af reklassifikationen. Hoved- og nøgletal er tilpasset. Årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C og er uændret i forhold til 2009/10. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvalutaen for årsrapporten og den funktionelle valuta for koncernens aktiviteter. Koncernregnskabet er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra investeringsejendomme, domicilejendommen, samt visse finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afledte finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi. Koncernregnskabet omfatter DADES AS (moderselskabet) og de selskaber (tilknyttede selskaber), som kontrolleres af moderselskabet. Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende indflydelse. Fællesledede selskaber Selskaber, der er organiseret som kommanditselskaber og er underlagt fælles ledelse, pro rata konsolideres i koncernregnskabet som et joint venture svarende til ejerandelen.

36 DADES AS Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for DADES AS og dets datterselskaber. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede selskaber. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes datterselskabernes regnskabsposter 100%. Kapitalandele i datterselskaber udlignes med den forholdsmæssige andel af datterselskabernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller solgte selskaber. Ved køb af nye selskaber anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nykøbte selskabers identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne virksomhed. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen, indregnes direkte i resultatet ved afholdelsen. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget for den erhvervede virksomhed, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser, og på den anden side dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes under immaterielle aktiver og afskrives ikke, men gennemgås minimum en gang årligt for værdiforringelse. Er genindvindingsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi, foretages nedskrivning til genindvindingsværdien. Ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger anvendes sammenlægningsmetoden. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Udlejning omfatter lejeindtægter fra såvel erhvervslejemål som boliglejemål. Den anførte udlejning omfatter egentlig husleje samt for såkaldte bruttolejekontrakter også lejernes betaling for skatter og afgifter mv..