Budgetopfølgning ultimo august 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning ultimo august 2018"

Transkript

1 Budgetopfølgning ultimo august 2018 Indholdsfortegnelse: Indledning...2 Drift Forslag til tillægsbevillinger på drift Uddybning af tillægsbevillinger med merforbrug Uddybning af tillægsbevillinger med mindreforbrug Økonomiske udfordringer, hvor der ikke søges tillægsbevilling Opfølgning på demografi på børneområdet Økonomiske udfordringer kontraktområder Status på servicerammen...10 Anlæg Status på anlægsrammen Anlægsregnskab for Stationstorvet i Ry...12 Forandringer fra budgetaftalen Status på forandringer fra budgetaftale Følgende bilag vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2 Budgetoversigt Bilag 3 Samlet oversigt over anlæg Bilag 4 Status på forandringer Bilag 5 Handleplan vedr. Borgere med fysiske og psykiske handicap Bilag 6 Flytning mellem bevillinger Bilag 7 Anlægsregnskab for Stationstorvet i Ry Bilag til orientering: Bilag 8 Status på OIK-puljen Bilag 9 Finansiel risiko på formue og gæld Bilag 10 Udvikling i restancer Bilag 11 Budgetreguleringer på baggrund af ændringer på børne-, ældre- og handicapområdet 1

2 Indledning 3. budgetopfølgning bærer præg af, at Regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 aftalte en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for Dette søges bevillingsmæssigt på plads ved denne budgetopfølgning. Samtidig søges der også bevilling på forventet merforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Ved 2. budgetopfølgning blev de økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap beskrevet. Der er iværksat en handleplan, og det forventede resultat er forbedret med 1,8 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Der er udarbejdet en administrativ forandring vedrørende håndtering af forventet ubalance i 2019 og frem. Herudover foreslås det, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, hvorvidt der skal ske afskrivning af merforbruget i De stigende udgifter presser servicerammen. Forbrugsprocenten efter de første otte måneder ligger lidt over niveauet for de sidste tre år, og såfremt forbrugsmønsteret for de første 8 måneder fortsætter resten af året, bliver servicerammen overskredet med ca. 13 mio. kr. inkl. buffer til nedsparing. Der er dog usikkerhed ved dette tal og resultatet kan blive en mindre overskridelse. Anlægsrammen er også under pres, da 3. budgetopfølgning viser en mulig overskridelse af anlægsrammen på 34 mio. kr. Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet på driften i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august Forslag til tillægsbevillinger på drift Tabel 1 giver et overblik over de bevillinger, hvor der foreslås tillægsbevillinger på driften. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øget budgettet med 45,4 mio. kr. Heraf vedrører 10,4 mio. kr. udvidelser på driften, 5,3 mio. kr. er afdrag på lån, mens 29,7 mio. kr. er mindreindtægter vedrørende de finansielle konti (primært skatter og tilskud). Der er fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 16,5 mio. kr. Hovedparten af finansiering kommer fra mindreudgifter på overførselsudgifterne, som skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne. Derudover er der 3,3 mio. kr. på driften og 2,8 mio. kr. vedrørende de finansielle konti. Netto søges der dermed om en tillægsbevilling fra kassen på 28,9 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2018 blev der budgetteret med udgifter som lå ca. 39 mio. kr. under beskæftigelsestilskuddet og KL s skøn på overførselsudgifterne. Der blev ikke budgetteret med en eventuel midtvejsregulering i Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet nedenfor under de respektive politikområder. 2

3 Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på drift (i kr.) ser- vice- Afsnit Politikområde ram men Finansielle konti Sundhedsfremme og forebyggelse 2020 og frem Demokrati x Ældre x Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold x Bemærkninger 2.6 Afdrag på lån - grundsalg Indfrielse af lån Merforbrug i alt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Sundhedsfremme og forebyggelse x Dagtilbud 0-6 årige x Ældre x Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold x Finansielle konti Midtvejsreguleringer, tilskud og udligning Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter Vederlag til særlige opgaveudvalg. Beløbet tilføres til og med 2020 og således ikke fra Merudgifter til opstartsprojektet sårsygepleje Tomgangsleje midlertidige flygtningeboliger Mindreforbrug på overførselsudgifter Reduktion af budget til ny praksisplan Afledt drift nyt børnehus i Hørning Mindreudgifter vedr. akutfunktion Bevilling til permanente flygtningeboliger Indtægt fra salg af KMD ejendomme og HMN Naturgas 3.7 Frigivelse af deponering Frigivelse af deponering Finansiering i alt I alt i forhold til kassen Note: (- er budgetreduktion, + budgetudvidelse) 3

4 2 Uddybning af tillægsbevillinger med merforbrug 2.1 Finansielle konti - mindreindtægt På de finansielle konti søges der en tillægsbevilling på 29,7 mio. kr. Beløbet er specificeret i tabel 2. Tabel 2: Specifikation af mindreindtægt på finansielle konti Midtvejsregulering, tilskud og udligning (Overførselsudgifter, lov- og cirkulære mv.) Midtvejs- og efterregulering af Beskæftigelsestilskuddet Det skrå skatteloft -560 Øvrige skatter (primært grundskyld) I alt Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt Midtvejsregulering af overførselsudgifter og beskæftigelsestilskud KL og Regeringen forventer, at overførselsudgifterne bliver 22 mio. kr. lavere end skønnet i Økonomiaftalen for 2018, hvilket Skanderborg Kommune bliver midtvejsreguleret i budget Derudover bliver beskæftigelsestilskuddet midtvejs- og efterreguleret med 4 mio. kr. Så samlet set skal der tilbagebetales 26 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter. Ved budgetlægningen for 2018 blev der lagt et budget på de forsikrede ledige, som lå 25 mio. kr. under det udmeldte beskæftigelsestilskud, mens budgettet på overførselsudgifterne lå 14 mio. kr. lavere end skønnet i økonomiaftalen. Der blev ikke budgetlagt med en eventuel midtvejsregulering i Som nævnt i afsnit 3.1, forventes der et mindreforbrug på ca. 10,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, som foreslås tillægsbevilget til delvis finansiering af midtvejsreguleringen 2.2 Sundhedsfremme og forebyggelse - kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter Det forventes, at kommunal medfinansiering kommer ud af 2018 med et merforbrug på 9 mio. kr. Skanderborg Kommunes budget til kommunal medfinansiering er i 2018 alene baseret på KL s estimat. Skanderborg Kommune har hidtil selv udarbejdet budgettet til kommunal medfinansiering. Men på grund af store usikkerheder forbundet med omlægningen af den kommunale medfinansiering i 2018 (eliminering af skel mellem ambulant/stationær og aldersdifferentierede takster) blev KL s estimat anvendt i budgetlægningen. Det skal bemærkes, at det var forventningen, at Skanderborg Kommunes medfinansiering på grund af befolkningssammensætningen ville blive reduceret i forbindelse med omlægningen til aldersdifferentierede takster. I 2018 er der imidlertid sket en kraftig stigning i antallet af indlæggelser af borgere over 65 år sammenlignet med Den kraftige stigning ses hverken i nabokommunerne eller i de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Det skal bemærkes, at Sundhedsdatastyrelsen indtil og med 2017 har tilvejebragt detaljerede data for indlæggelser og ambulante besøg. Disse data er ikke tilgængelige for 2018 på grund af omlægningen i den kommunale medfinansiering. Dermed har Skanderborg Kommune ikke mulighed for løbende at følge udviklingen på udgiftsdrivende områder. Problemet gælder for alle kommuner i landet, hvorfor bl.a. KL har rejst problemstillingen. 4

5 Det tekniske budget til kommunal medfinansiering for perioden er hævet med 7,3 mio. kr. for at imødegå det nye udgiftsniveau. Budgettet er ikke hævet med de fulde 9 mio. kr., da det antages, at en del af de 9 mio. kr. er udtryk for særlige 2018-omstændigheder. Dertil kommer, at særligt ældreplejens arbejde med forebyggelse og rehabilitering forventes at resultere i en reduktion af indlæggelsesniveauet. 2.3 Demokrati - vederlag Det følger af Byrådets beslutning på byrådsmødet 27. juni 2018 (pkt. 127), at der skal udbetales vederlag til formand, næstformand og medlemmer af de særlige opgaveudvalg. I tilføres 0,25 mio. kr. som en tillægsbevilling til finansiering af disse vederlag. I 2018 tilføres 0,1 mio. kr. Den foreslåede budgettilførsel medfører ikke, at den lovfastsatte vederlagsramme overskrides. Den fulde anvendelse af vederlagsrammen har imidlertid ikke været budgetlagt hidtil, så derfor er det nødvendigt at forøge budgettet på området. 2.4 Ældre Pilotprojekt om sårsygeplejerske Fagsekretariatet Ældre og Handicap har investeret 0,5 mio. kr. i et 1-årigt forsøgt på sårområdet. Forsøget indebærer, at der i en 1-årig periode fra september 2018 ansættes 2 sårsygeplejersker, som skal højne kvaliteten i den kommunale pleje af borgere med behandlingskrævende sår. Projektet forventes på sigt at kunne bidrage til implementeringen af effektiviseringer på området. Udgiften foreslås finansieret af mindreforbrug på den kommunale akutfunktion se afsnit Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold midlertidige flygtningeboliger Behovet for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge er faldende i takt med at det store antal flygtninge, som ankom i 2015 og 2016, er blevet placeret i permanente boliger. Der er derfor en overkapacitet på kommunens boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, svarende til et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Det er ikke muligt at få tilpasset kapaciteten i indeværende år, men der arbejdes på en plan for lukning af flere af de midlertidige boliger. Dette vil dog først have effekt fra Afdrag på lån salg af grunde Det fremgår af bestemmelser i bekendtgørelse om låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), at såfremt jord er købt for lånefinansierede midler, skal der ske indfrielse i takt med, at jorden sælges. Aktuelt er der sket salg af grunde på Fruering Skovmark, Knopsvane Alle og Svaneparken, hvor grundkøbet er finansieret ved låneoptagelse. Det betyder, at der skal ske et ekstraordinært afdrag på 5,3 mio. kr. Såfremt der sker yderligere salg af grunde, hvor jordkøbet er lånefinansieret, så medtages dette i sagen omkring byggemodninger i december måned. 2.7 Ekstraordinært afdrag på lån I budgetforliget for budget 2019 blev det aftalt at foretage et ekstraordinært afdrag med 20 mio. kr. på kommunens skattefinansierede gæld. Herudover blev det aftalt, at kommunen indfrier et lån på ca. 4 mio. kr., der vedrører den selvejende institution Bifrost. 5

6 Afdragene resulterer i en besparelse på budget 2019 på ca. 2,3 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr. i Kommunekredit har anbefalet, at det bedste tidspunkt for indbetaling af de ekstraordinære afdrag sker senest i december Uddybning af tillægsbevillinger med mindreforbrug 3.1 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - overførselsudgifter Der forventes pr. ultimo august et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. på arbejdsmarkedsbevillingen uden overførsel, hvilket primært skyldes, at indtægterne fra resultattilskud og beskæftigelsesbonus på integrationsområdet har været højere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes således et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedr. resultattilskud og aktiviteter på integrationsområdet, 1,3 mio. kr. vedr. øvrige aktiviteter og 0,7 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne. Trods usikkerhed ved data foreslås det at lægge mindreforbruget i kassen til finansiering af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne, som er beskrevet i afsnit 2.1. Hvis det viser sig ved regnskabsafslutningen, at der er et merforbrug på bevillingen, vil dette blive finansieret af kassen, da bevillingen er uden overførselsadgang mellem årene. Fagsystemet Opera blev i begyndelsen af maj 2018 udskiftet med et nyt fagsystem, som hedder Momentum. Begge fagsystemer bliver leveret af KMD. Implementeringen af systemet er forløbet planmæssigt, men det har vist sig, at der er en del fejl og mangler i systemet, som dels har konsekvenser for sagsbehandlernes overblik og effektivitet og dels har konsekvenser for muligheden for at trække valide data ud af systemet. Der er gjort flere ting, for at imødegå disse udfordringer; bl.a. er data fra Momentum valideret manuelt, der er kompenseret med udtræk fra alternative datakilder og data er opgjort på nye måder. Dette har selvsagt også konsekvenser for denne budgetopfølgning, og det må derfor forventes, at resultatet af budgetopfølgningen er behæftet med en vis usikkerhed. 3.2 Sundhedsfremme og forebyggelse - praksisplan Kommunerne skulle, jf. budgetvejledning 2016, være klar til at bidrage med deres andel af finansieringen på samlet 100 mio. kr. til decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi i forbindelse med ny praksisplan. Det blev dog i 2017 meldt ud at det ikke har været muligt at indgå aftaler inden for det råderum, som de centrale parter har aftalt. De problemer, som decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi skulle medvirke til at løse, er dermed ikke er løst. Garantien for udmøntning af de ( ) 100 mio. kr. bortfalder hermed, og den tidligere anbefaling, om at den enkelte kommune skal være klar til bidrage med deres andel, er derfor ikke længere relevant. For Skanderborg Kommune betyder det, at budgettet kan reduceres med 1,036 mio. kr. i Budgettet er allerede reduceret i 2019 og frem. 3.3 Dagtilbud 0-6 årige afledt drift nyt Børnehus Der blev afsat ca. 0,5 mio. kr. i 2018 til afledt drift af nyt børnehus i Hørning ud fra en forventning om, at børnehuset blev taget i brug 1. juli Ibrugtagningsdatoen bliver imidlertid først januar 2019, hvorfor budgettet til afledt drift ikke skal anvendes i

7 3.4 Ældre mindreudgifter vedr. forandringen Styrkelse af den kommunale akutfunktion Byrådet afsatte i budget ,1 mio. kr. til gennemførsel af forandringen Styrkelse af den kommunale akutfunktion, som omfatter en døgndækket akutfunktion i Skanderborg Kommune. Sygeplejerskestillingerne er løbende blevet besat, men de sidste ansættelser er først på plads fra og med 1. oktober Dette resulterer i et mindreforbrug på akutfunktionen på ca. 1 mio. kr. i Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold bevilling til permanente flygtningeboliger Byrådet afsatte i 2016 en bevilling på 1,8 mio. kr. til investering i permanente boliger. Heraf er 0,3 mio. kr. anvendt til ombygning af Bakkedraget og 0,7 mio. kr. er anvendt til ombygning af Aarhusvej 51. Det foreslås, at restbeløbet på 0,8 mio. kr. anvendes til dækning af merudgifterne til tomgangsleje på de midlertidige flygtningeboliger. 3.6 Finansielle konti - merindtægt Indtægt fra salg af KMD-ejendomme Da KMD blev solgt, blev der dannet et nyt fælleskommunalt IT-selskab, der hedder KOMBIT. Ejerskabet til de bygninger, hvor KMD har til huse, har hidtil ligget hos KOMBIT. Nu er bygningerne solgt, og indtægterne på kr. tilgår Skanderborg Kommune. Indtægt fra salg af HMN Naturgas Som følge af salg af deres gaskunder til 2 private elselskaber, så har HMN Naturgas udbetalt udbytte til deres ejere, som for Skanderborg Kommune udgør en indtægt på 4,9 mio. kr. Heraf skal 80 % deponeres, mens de resterende 20 % modregnes i bloktilskuddet for Beløbet på 3,92 mio. kr. deponeres og frigives over 10 år, hvilket er indarbejdet i nedenstående beløb i afsnit 3.5, som søges frigivet. Nettoindtægten i 2018 er herefter ca. 1 mio. kr. 3.7 Frigivelse af deponering Indgåelse af lejemål, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, f.eks. leje af pasningseller undervisningslokaler, er deponeringspligtige. I praksis betyder det at der overføres et beløb svarende til det deponeringspligtige, til et selvstændigt depot og/eller en spærret konto, der ikke kan disponeres fra i deponeringsperioden. Depotet frigives med 1/25 årligt, hvilket i praksis betyder, at 1/25 af det deponerede beløb overføres til den disponible likviditet og forøger kassebeholdningen. Tidligere indgåede lejemål samt deponeringspligtig indtægt fra salg af HMN Naturgas betyder, at der kan frigives beløb på 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 og frem til Økonomiske udfordringer, hvor der ikke søges tillægsbevilling 4.1 Borgere med fysiske og psykiske handicap Der forventes pr. ultimo august 2018 et merforbrug på 12,6 mio. kr. på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap). Den forventede afvigelse skyldes primært: Forventet merforbrug vedr. BPA-området Forventet merforbrug vedr. hjælpemiddelområdet Forventede merudgifter til aktivitet ud over det, der finansieres af pulje til aktivitetsstigning 7

8 Effekt i 2018 vedr. aktivitetsniveauet i 2017 Stigning i effektiviseringskrav (generelle) fra 2017 til 2018, som ikke er udmøntet Udmøntning af budget til Specialcenter Baunegården under Socialpsykiatrien. Fagsekretariatet har udarbejdet og iværksat en handleplan på området. Handleplanen fremgår som bilag 5 til budgetopfølgningen, og budgetopfølgning og opfølgning på handleplan fremlægges månedligt for Direktionen sammen med en status over opfølgning på sager og økonomiske effekter heraf. Der er udarbejdet en administrativ forandring vedrørende håndtering af forventet ubalance i 2019 og frem. Herudover foreslås det, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, hvorvidt der skal ske afskrivning af merforbruget i Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - Socialpsykiatri Der forventes pr. ultimo august samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. isoleret for 2018 på Servicelovområdet. Inklusiv overførslen fra 2017 forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Den forventede afvigelse i 2018 er forbedret med 1,6 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning ultimo april. Det forventede merforbrug i 2018 i forhold til det budgetterede skyldes primært, at der ultimo 2017/primo 2018 er indskrevet borgere i 107-tilbud med en høj gennemsnitsudgift. Herudover ses fortsat en nettostigning i antallet af borgere, der visiteres til en 85-indsats fra Afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse. 5 Opfølgning på demografi på børneområdet 5.1 Dagtilbud 0-6 årige (demografi) Der er ingen bemærkninger til demografien. De tillægsbevillinger, der blev givet ved 1. og 2. budgetopfølgning (samlet 9 mio. kr.) vurderes dækkende, så der forventes balance i Samtidig vurderes for nuværende, at udgangspunktet for budget 2019 er retvisende. 5.2 Skoler og pædagogiske fritidstilbud (demografi) Der er ingen bemærkninger til demografien. Samtidig vurderes for nuværende, at udgangspunktet for budget 2019 er retvisende. 8

9 6 Økonomiske udfordringer kontraktområder Ifølge Principper for overførsler mellem årene må kontrakt- og aftaleholdere maksimalt have et merforbrug på 5 procent af det korrigerede budget, men allerede ved et merforbrug på mere end 3 procent af det korrigerede budget skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af underskuddet. Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % af det korrigerede budget, eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Det drejer sig pt. om følgende kontrakter: Dagtilbud Dagtilbud Skanderborg By Overførslen fra 2017 til 2018, udgør et merforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til godt 4 pct. af budgettet. Der er udarbejdet en plan for nedbringelse af gælden således, at gælden ved udgangen af 2018 vil være nulstillet. Skoler Herskind skole- og børnehus Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr., svarende til 5 pct. af budgettet. Den primære årsag vedrører Nordlyset (vuggestue og børnehave) med et isoleret merforbrug på 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes etablering af vuggestue, først på året. Det første halve år har der været ledige pladser i vuggestuen, og faldende børnetal i børnehaven. Derudover er der udbetalt feriepenge til 4 personer, der er fratrådt i Der udarbejdes snarest en handleplan i samarbejde mellem kontraktholder og økonomistab. Ejer Bavnehøj Skolen Der forventes et underskud svarende til 3,5%. Det skyldes bl.a., et faldende børnetal i skoleåret 2018/19, der var større end forventet samt udbetaling af feriepenge til fratrådte medarbejder. Morten Børup Skolen Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 3,9%. Nogle af årsagerne til merforbruget skyldes manglende overblik over elevtallet pr. 5/9 2018, samt manglende tilpasning ift., at forholdsmæssigt mange børn er sendt i specialtilbud i skoleåret 2017/18. SFO en har haft et faldende børnetal større end vurderet. Ældrekontrakter Plejedistrikt Skanderborg Samlet viser budgetopfølgningen ultimo august et overskud på 0,5 mio. kr. Heri indgår et underskud fra 2017 på 5 mio. kr. Isoleret for 2018 er der således tale om et overskud på 5,6 mio. kr. Forventningen om at kunne afdrage på gælden skyldes dels en omkategorisering af borgere, der har givet flere budgetmidler for Dertil kommer, at det via øget fokus på planlægning/normering er lykkedes at nedbringe udgiftsniveauet. Plejedistrikt Hørning Samlet viser budgetopfølgningen ultimo august et underskud på 3,3 mio. kr., svarende til 5,8 % af budgettet. Heri indgår et underskud fra 2017 på et 1,6 mio. kr., så der isoleret for 2018 er tale om et underskud på 1,7 mio. kr. Udfordringerne er frit valg og sygeplejen på grund af fortsat højt sygefravær og vikarforbrug. Der er fokus på yderligere nedbringelse af brugen af vikarbureau og nedbringelse af sygefravær. En eventuel effekt heraf er ikke indregnet i forventet regnskab. 9

10 Plejedistrikt Ry Samlet viser budgetopfølgningen ultimo august et underskud på 6,5 mio. kr., svarende til 11 % af budgettet. Heraf udgør underskud for mio. kr., når der korrigeres for en arv på 0,8 mio. kr. modtaget i 2017, men anvendes i Underskud isoleret for 2018 er herefter 3,5 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til 2. budgetopfølgning med 5 mio. kr. Det skal bemærkes, at det er distrikterne selv, der visiterer til sundhedslovsydelser. Den primære fortsatte udfordring er sygeplejen på grund af flere visiterede ydelser, end der er budget til. Omvendt skønner kontraktholder, at der stort set er balance mellem bevillinger og ressourceforbrug på både frit valg og plejecentre. Der afventes fortsat resultatet af en analyse der skal bidrage til optimeret planlægning af ruter i frit valg. Handicapkontrakter Socialpsykiatrien Samlet set viser budgetopfølgningen ultimo august et underskud på ca. 2 mio. kr., svarende til 4,8 mio. kr. Den forventede negative afvigelse skyldes tomme pladser på Specialcenter Baunegården og Kjærsholm, som følge af markante ændringer i målgruppen på de to tilbud. Der arbejdes på at tilpasse ressourcerne til de faktisk efterspurgte pladser. 7 Status på servicerammen Ved hver budgetopfølgning bliver der givet en status på servicerammen. Ved en overskridelse af servicerammen vil der være sanktioner. Eventuelle sanktioner består af en individuel sanktion pr. kommune som udgør 60 %, og en kollektiv sanktion som udgør 40 %. Sanktioner kan udløses, hvis alle kommuner under et ikke overholder servicerammen. Det betyder, at der godt kan være kommuner som overskrider rammen, så længe andre kommuner ligger tilsvarende under. Aftale- og kontraktholdernes indmeldinger til det forventede regnskab 2018 viser, at der vil ske en overskridelse af servicerammen med 49 mio. kr. (Det ville have været 69 mio. kr., hvis vi ikke havde haft bufferen) Dette er ca. 7,5 mio. kr. lavere end indmeldingen ved 2. budgetopfølgning. Erfaringsmæssigt ligger det forventede regnskab højere end det endelige regnskab, så indmeldingerne er behæftet med en vis usikkerhed. Forbrugsprocenten efter de første otte måneder ligger lidt over niveauet for de sidste tre år, og såfremt forbrugsmønsteret for de første 8 måneder fortsætter resten af året, bliver servicerammen overskredet med ca. 13 mio. kr. inkl. buffer til nedsparing. Der er dog usikkerhed ved dette tal og resultatet kan blive en mindre overskridelse. Kommunernes indberetninger til KL i august viser overskridelse af serviceramme med 1,1 mia. kr., og KL s egen prognose ligger 0,5 mia. kr. under servicerammen. Økonomistaben vil fortsat have stort fokus på servicerammen og vil følge op på forbruget hver måned. 10

11 Anlæg 8 Status på anlægsrammen Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2018 på 125,3 mio. kr. Vurderingen i 3. budgetopfølgning for 2018 er, at anlægsrammen kan blive overskredet med 41,0 mio. kr. Byrådet besluttede dog i budgetforliget at lægge en ufinansieret buffer i anlægsbudgettet på 7 mio. kr. Efter anvendelse af denne buffer er der en potentiel overskridelse på 34,0 mio. kr. Tabel 3: Status på anlægsramme over for staten*: i mio. kr A Anlægsramme overfor staten ,3 Nye anlægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 17,5 Overførsler fra ,3 Beløb i det korr. anlægsbudget inkl. overførsler som ikke forventes anvendt i år -50,8 Rådighedsbeløb som forventes overført til drift ved regnskabsafslutning -0,5 Rådighedsbeløb som forventes tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutning -10,0 Øgede rådighedsbeløb indenfor anlægsrammen, finansieret af midler på drift 0,1 Nye bevillinger til ansøgning: Køb af industrijord 38,4 B Anlægsramme 2018 herefter 166,3 Overskridelse A-B -41,0 Anvendelse af u-finansieret buffer på anlæg 7,0 Merforbrug herefter -34,0 *For en uddybning af de enkelte linjer i tabellen, se Bilag 3 Samlet oversigt på anlæg. Som det fremgår af tabellen, er der en mulig overskridelse af anlægsrammen på 34,0 mio. kr. På landsplan forventer KL en overskridelse af anlægsrammen på mellem 0,2 og 1,4 mia. kr. Som det fremgår af tabel 3 forventes der overført 50,8 mio. kr. Årsagen til de store overførsler på anlæg, skal hovedsageligt findes inden for områderne Dagpasning, Ældre og Kultur, og fremgår af nedenstående tabel: 11

12 Tabel 4: Overblik over de væsentligste overførsler til budget 2019 Projekt i mio. kr. Forventet Bemærkning * beløb til overførsel Dagpasning Nyt Børnehus i Skanderborg 9,3 Den endelige placering af institutionen er først endeligt afklaret på Byrådet d. 5/9-18. Derfor er projektet forsin- Nyt Børnehus i Hørning Ældre Fællesskabets Hus i Ry: Servicearealer, yderligere faciliteter og inventar Kultur Skanderborg Svømmehal ket. 2,7 Projektet har været forsinket pga. at den oprindelige anlægsbevilling ikke var tilstrækkelig, og sagen har derfor afventet yderligere politisk stillingtagen. 7,8 Projektet er forsinket med ca. 1,5 måned i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skyldes ændringer påpeget i dommerbetænkningen, samt oprydning på grunden efter nedbrydning af det gamle rådhus. 4,5 Skanderborg Svømmehal mangler finansiering til det samlede projekt og forsøger at få finansieringen på plads i efteråret Projektet forventes derfor først gennemført i sommeren Skanderborg Kulturhus 3,3 Projektet er forsinket pga. at der skal tages politisk stilling til licitationsresultatet, da det overstiger den aktuelle anlægsbevilling. Der er en selvstændig sag til politisk behandling i september Projektet forventes at stå færdigt til april I alt 27,6 * De fuldstændige forklaringer findes i Bilag 3 Der findes en fuldstændig specifikation over de anlæg, hvorpå der forventes overførsel nederst i Bilag 3. Forklaringer til de enkelte forsinkelser findes ud for de enkelte anlæg i bilaget. Hvis anlægsrammen for 2019 skal overholdes, kan det blive nødvendigt ved årsskiftet at genvurdere anlægsbudgettet for 2019 inklusiv de forventede overførte anlæg fra Nye bevillinger til ansøgning: I opgørelsen af anlægsrammen er medtaget køb af industrijord svarende til netto ca. 40 mio. kr. Industrijorden kan finansieres med låneoptagelse med op til ca. 28 mio. kr. Dette er endnu ikke tillægsbevilget, men bliver foreslået i særskilt sag på byrådsmødet. 9 Anlægsregnskab for Stationstorvet i Ry Der aflægges anlægsregnskab for Stationstorvet i Ry i 3. budgetopfølgning for Projektet er planlagt og udført i samarbejde med Ry Borgerforening, Ry City, Ry Højskole og VisitSkanderborg. Nedenstående tabel viser en oversigt over anlægsbevillingen og det samlede forbrug: Tabel 5: Anlægsregnskab Stationstorvet i Ry Kr. Bevilling Forbrug Difference/ Merforbrug

13 Regnskabet er afsluttet med samlede udgifter på kr. Der er tale om en overskridelse på kr. Det skyldes uforudsete udgifter til ændringer af svellebede, pullerter og skiltning. Der opstod uventede klager og trafikuheld, hvorfor det viste sig nødvendigt at ændre på disse trafikale forhold på en i forvejen snæver plads. Ligeledes blev det nødvendigt at ændre overkørslen fra Kyhnsvej til Klostervej, idet flisebelægningen ikke kunne holde til tunge busser og lastbiler. Hertil kommer indsættelse af ekstra skolebus i byggeperioden med afspærret vej, ekstraomkostninger til elarbejde, vandforsyning og geoteknisk kontrol. Torvehallen er finansieret via en donation på 2 mio. kr., inklusiv moms fra Kvickly Ry. Det indstilles at merforbruget på kr. dækkes af de midler der blev hensat hertil i sag på Byrådet d. 21/ om om-disponering af anlægsmidler fra anlægget Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej. Her blev flyttet 1,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen Frueringvej til driften under Vej og Trafik til henholdsvis fortovsarbejde og færdiggørelse af Ry Stationstorv. På dette tidspunkt lød det i sagsfremstillingen: Med hensyn til Ry Stationstorv, har der umiddelbart op til og efter projektets aflevering været en række uforudsete udgifter, som har været nødvendige at gennemføre for at kunne sikre afslutning af projektet. Arbejdet med afslutningen af regnskabet vil vise, om disse udgifter vil føre til et overforbrug på projektet. Dette har nu vist sig at være tilfældet, og pengene hensat hertil indstilles derfor bragt i anvendelse. Forandringer fra budgetaftalen Status på forandringer fra budgetaftale 2018 Der er i bilag 4 fulgt op på i alt 50 forandringer fra budgetaftale 2018 (inklusiv forandringer overført fra 2017). Heraf er 21 forandringer afsluttede, 27 forandringer er fortsat ved at blive gennemført, mens 2 endnu kun er i opstartsfasen. I budgetaftalen for 2019 er det besluttet at videreføre fire forandringer: Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen af Aula Implementering af forebyggelses- og familiestrategien Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Forandringen Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er stadig i opstartsfasen. Leverandørvalg af den telemedicinsk infrastruktur er netop blevet udskudt. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og løsningerne er klar til drift i begyndelsen af (tidligere udmeldt til medio 2019) Skanderborg Kommune indgår i fælles udbud og fælles valg at telemedicinske løsninger med alle 19 kommuner i Region Midt. Forandringen er, som nævnt ovenfor, videreført til budget Den anden forandring, som kun er i opstartsfasen, er Muligheder og potentiale for frivilligt arbejde for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i uddannelse. Fagsekretariatet Ældre og Handicap er i gang med planlægning og tilrettelæggelse af afdækningen af de nuværende muligheder for frivilligt arbejde samt de potentielt nye muligheder. 13