Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Thyregod Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Thyregod Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ione n."

Transkript

1 Afgøreser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Thyregod Kirke Domme Taksatio ns komm iss ione n Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendeser Dekarationer

2 FREDNNGSNÆVNET>

3 " ',/ :, '. stempe-og gebfr1 i h. t.,. nr. 140 a 7. maj REG. NR. /,1?Y Afskriftt, i)' /1/. / -' -' Anmeder:- Fredningsnævnet for Veje amt.. f ',, ) Akt Z nr Fredningsuekarat10n, Underskrevne Thyregod sogneråd indgår herved på for at bidrage ti at værne om Thyregod kirkes frie bei[enhed, at det kownunen ti1hrende ( anæg og hidtidige parkeringspads ved kirkegrdens matr..nr. Thyre-. god by og sogn fredes såedes, at areaet ikke må bebygges..der må ej, heer på areaet anbringes transformatorstationer, teefon-eer teegrafmaster, skure, udsagsboder, vogne ti beboese eer ib'1endesknhedsforstyrrende genstande. For fredningen ydes intet vederag.,, ' ' ', 1, \{ " L,, Denne fredningsdekaration må YDes på ovennævnte ejendom. ; Påtaeretten tikommer fredningsnævnet for Vee amt og menighederne- _ jet for Thyregod hver for sig. M. Tirsgaard "- t'md. U. Mathiasen. Thyregod sogneråd p den 7/ Udsen Pagaard. Jakob Graudao Chr. V. C1emmensen. Afred Andreasen. Rud. Schou Johansen. Godkendes i henhod ti ov nr 140 af 7. maj Fredningsnævnet for Veje amt, den O. dec P. n.. vo C" Rudbeck.. ndfart i dagbogen for retskreds nr. 48, Veje Kbstad m. v. den 13..dec f, -- \ i " t Lyst tingbog. bd..thyregod b..722 Akt: skab Z nr. 420 p matr. nr.. Schege. M,g,i:t: 14<':kr. 2,00.. Af-

4 , / 'i.,.,.j.. REG. NR. /7,77' Afskrift Stempe-og gebyrfr i h. t.. nr. 140 af 7. maj " Anmeder: Fredningsnævnet Veje amt" for Akt", X nr,. 305" { Frp.dningedekaration ( Underscrevne Thyregod sogneråd indgår herved p for at bidrage tij Thyregod kirkes frie beiggenhed, a t den kommunen tig:<ijrendeubebyggede parce matr..n'..4g af Thyregod by og sogn, der for tiden er udagt SOin parkeringspads, frede:s såedes t at areaet ikke må bebygges" Der må ej, \ ".1\, { t ( " { heer på areaet anbringes transformatorstationer, tefonbar teegrafmaster, skure, udsagsboder, v0l,'neti beboese e er ignende skwjnhodsforringende genstand3 eer foretages bepantning udover bo3ter e er buske" For fredningen ydes intet vederag" Denne fredningsdekaration må yses på ovennævnte ejendom. Påtaeretten tikommer fredningsnævnet for Veje amt og menighedsrådet for Thyregod hver for sig.. M. Tirsgaard" fmd. Thyregod sogneråd, den 7/ ' Uasen Pagaard. Jakob Grauda. u 4> j;ta thiasen.. Chr. V..C1emmensenø Afred Andresen. Rudo Schou Johansen Godkendes i henhod ti ov nr 140 af 7..maj 1937ø Fredningsnævnet for Vj1e amt, den O..dec P..no v. C..Rudbeck... -Afgift: kro 2,00. ndfrjrt i dagbogen for retskreds nrø. 46. Veje Købstad m. v den 13. dec Lyst tingbog. bd. Thyregod 2 b..1642ø Akt: skab X nr. 305 Anm: Forud hæfter servitutter. Schege. Ar-

5 -,::" Stempe_og gebyrfri i hg to REG. NR. /7)'.;' Af'skrift.. J ". nr. 137 af 7. æaj P Akt Y nr. 672., Matr. nro 9 bq Thyregod o Anmeder: :!'rødningsnævnetfor Veje amt. Fredningsdek1aration Underskrevne Bie Niesen af Thyregod indgår herved på for t bidrage ti at værne om Thyregod kirkes frie beiggenhed, at nedennævnte \area af den mig tihørende ejendom matr. nr. 9 b Thyregod by og sogn J fredes som nedenfor anført. Areap-t,bescrives såedes: En bræmme angs kirkegårdens søndre dige og overat i en afstand af, : t, 5 m fra denne.. Fredningen har føg,mde omfang: j,, " t Areaene m& ikke bebygges. D3r Qå ice anbringes transformatorstatic n:'r, teefon-eer teegrafmaster, skure, udsag,'3boder, vogne ti beboe- "-.:erignende skønhedsforstyrrende genstande., Jeg forbehoder mig dog ret ti, at det nuværende hønsehus og hønse-, ( g1rd :::orbiveriggende, r.1eni tifæde af ombygning må d e ikke anbringes j 'på d"t fredede area. Areaet må ikke bepants med højere træer end avstammede. For fredningen ydes intet vederag.. Denne fredningsdekaration må yses på min ejendom matr. nr. 9 bq og \' de matrø nre., i :r'orbindese med hvite den er no::eret SOO samet ejendom," '1\ Påtaeretten tikommer fredningsnævnet for Veje amot og menigheds_ rådet for Thyregod hver for sig " /:,, Thyregod, den 140 nov o " ' Ko Bie Nieseno!, Godkendes i henhod ti ov nr. 140 af 7. maj 1937 Fredningsnævnet for Veje amt, den a..dec ;,, p. n" Vo C. Rudbeck o

6 , iewiij.w4 i1\læ, f' ', >,!' \, ',, f' ':, f.: i, " i '\ ' i t;', : \1, ndført i dagbogen for retskreds nr. 46, Veje Købstd m. v? den 13. dec Lyst: tingbog bd. Thyregod 2 b o 1704 Akt: skab Y nr" : Forud hæfter servitutter. Schege1.. Afgift: 14 2 krc. 2)00 0 A'skriftens rigtighe'd bekræftes.. Fredningsnævnet f'or veje amt, den 23/ P" n.. Vo Ki.1T/BH" k "i, "", i > i ' r ",, /,' {,.' 1; i N " ' j\ A c, '" r,

7 Nord wnd,ns,okt-frerne Jens Bo & Sv Lodrd V",e - d JZ q?r J.nr ; !rnse for tredf ør1 {reck! oro.. Terræn omknng Thyregod Ktrke By Th:regod Sogn Thyregod Herred Nørvonq im! Veje Udfærd,gef i ontxm"; af frtxnmg O or<x7/ omhr/ng r;,.ken. Vk,m,,!/ 195'1 '-<-OcL- 1/000

8 DSPENSATONER> Afgøreser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

9 FFtrNNGSNÆVNET FOR VEJLE AMTS NORDLGE FREDNNGSKREDS RETTEN HORSENS 3. AFD. _700 HORSENS TLF. (05) (KUN FORMDDAG) Give kommune Teknisk udvag Rådhusbakken Give. MOdtaget,EG. NL Skov- og NaturstyresN 8 SEP OQ,/ t... )( ('Y : -"<"f"'''-<.. HORSENS. DEN 7. september FA. NR 215/1987/',,, J. r;/c' '1 ftcr,. ';r/" Nævnets afgørese kan efter naturfredningsovens 581ndbnnges for Overfredningsnævnet (adr. Amahegade København Kj af bi a. den. der har begæret fredningsnævnets afgørese. og forskejge myndigheder. Kagefristen er 4 uger fra den dag. afgøresen er meddet den pågædende kageberettigede En tiadese kan ikke udnyttes tør udøbet af kagefrsten. Er kage værksat. kan tiadesen kke udnyttes medmindre den oprethodes af Overtredningsnævnet. Det tiføjes. at nævnets ttadese kke fritager for at ndhente fornøden tiadese fra andre myndigheder, og at forpigteser føge tingyste servitutter er forbehodt. føge naturfredningsovens 64 a bortfader en tiadese. der er meddet af fredningsnævnet eer Overtredningsnævnet henhod ti kap. V eer 53. såfremt den kke er udnyttet nden 5 år fra tiadeisens meddeese Dette gæder også andre tiadeser samt dispensationer, der er meddet etter denne ov eer udstedt henhod ti oven. en frednngskendese eer en rednngsbestemmese e ( e e <<e Ophævese af kirkefredningen på matr. nr. 9 bv og 9 bu Thyregod by, Thyregod. Med skrivese af 21. apri 1987 har Give kommune foreagt nævnet et forsag tiokapan (nr ) for et boigområde/erhvervsområde ved Sdr. Stations vej og Søndergade i Thyregod og anmodet om, at en på matr. nr. 9 bv og 9 bu (tidigere 9 bq og 9 bv) Thyregod by, Thyregod tingyst fredning af Thyregod kirkes omgiveser ophæves. Efter fredningsdekarationen, der er tingyst i 1951, og som vedrører ien bræmme angs kirkegårdens søndre dige og overat i en afstand af 5 m fra denne", må det fredede area ikke bebygges, og der må bandt andre ting ikke anbringes skure på areaet. Lokapanforsaget vedrører et område syd for kirkegården. Areaerne nærmest kirkegården udægges ti tæt, av boigbebyggese, og bebyggese må kun finde sted inden for noge angivne byggefeter, og kun i et pan. nden for det area, der omfattes af kirkefredningen, er der udagt to byggefeter ti opførese af redskabshuse. Det bemærkes, at kirkefredningen kun omfatter en de af areaet syd for - og angs med - kirkegården, og at der er påtænkt boigbebyggese angs hee kirkegården. Veje amtskommune har i en ove sagen indhentet udtaese b.a. anført, at da kirkefredningsdekarationen netop har ti formå at hindre bebyggese, herunder opstiing af skure, er det betænkeigt, at det er hensigten at opstie redskabsskure på dette area. Nævnet har foretaget besigtigese og forhandet sagen med repræsentanter fra kommunen, amtskommunen og Thyregod menighedsråd. Mijoministeriet Skov- og Natursyreisen j.nr. F. jt(" '3 an. OTO

10 Amtskommunen og Danmarks Naturfredningsforening, hvis okakomte gav møde under besgtgesen, har udtat sig imod en ophævese af kirkefrednngen og anført, at nævnet fortsat bør have indseende med bebyggesen på ejendommen, også ved mndre væsentige afvgeser fra okapanen. Der er ntet væsentigt hensyn at tage ti kommunens admnistration af okapanen, da kun to grunde efter forsaget berøres af kirkefredningen. Menighedsrådet har ikke haft indsigeser imod okapanforsaget. Nævnet ægger ved sin bedømmese af sagen afgørende vægt på, at kirkefredningen kun omfatter en bræmme angs en (mindre) de af kirkegårdens søndre dige, at dekarationen ikke sikrer, at der er et frit indsyn ti kirken fra Søndergade, og at okapanforsaget netop forudsætter boigbyggeri, som i a fad for noge grundes vedkommende vi hindre et frit indsyn ti kirken. ( Omend nævnet må bekage, at okapanforsaget ikke tigodeser formået med kirkefredningen, finder nævnet under disse omstændigheder ikke, at kirkefredningen bør hindre gennemføresen af okapanforsaget. Af hensyn ti fremtidige ændringer i okapanen finder nævnet dog ikke fudt tistrækkeigt grundag for het at ophæve irkefredningen, hvorved bemærkes, at regerne i naturfredningsovens 34'ikke fudt ud under denne sags behanding er fugt., Efter det anførte meddeer nævnet tiadese ti bebyggese inden for det af kirkefredningen omfattede område i det omfang bebyggese kan ske efter okapanforsaget. Kopi af nævnets afgørese er sendt ti de kageberettigede. P.N.V. Pou Hom supp. Kopi ti: Veje amtskommune, Fredningsafd., Damhaven 12, 7100 Veje. (J.nr ) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade, 1165 København K. Skov- og naturstyresen, Sotsmarken 13, 2970 Hørshom. Thyregod menighedsråd, Thyregod, 7323 give.