Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 15. november 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 15. november 2017."

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 30. november 2017, kl Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Tilstede: Truels Schultz, Torben Wied, Henning Nielsen, Mette D. Jensen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen, Anja Dahl Østergren og Thomas Elgaard Larsen. Afbud: Jørgen Andersen. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Peer Steensbro deltog under pkt Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 9, 11 og 12. Hovedkontoret deltog ikke i pkt. 8 Eksterne: Mikael Johansen, PricewaterhouseCoopers deltog under pkt. 5. Christian Folke og Jakob Hommel, Kirstein Finans/Spektrum deltog under pkt Godkendelse af dagsorden Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 15. november Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. Den lovede opfølgning på kulturmålingen forsøges indpasset til februar mødet. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. oktober 2017 blev godkendt, dog med bemærkninger fra Thomas Elgaard Larsen. Disse blev kort taget op igen, og der var enighed om, at der på årets sidste møde redegøres for medlemstallene på niveau med den gennemgang, der fandt sted på oktober mødet Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Formandskabet afholdte ordinært møde den 15. november Referatet blev udsendt den 28. november Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ledelsessekretariatet 20. december - 1

2 ØKONOMI 4. Økonomisk afrapportering 3. kvartal status 5. Økonomisk ledelsesberetning fra PwC - status 6. Formueforvaltning ved Kirstein Finans - status 7. Rammebudget beslutning BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 8. Foreningsudvikling + rammeprogram for HB/RU møde beslutning Projekt foreningsudvikling er for alvor skudt i gang med den indledende runde på regionsmøderne i september. Projektet er fortsat i fasen, hvor der indhentes inspiration fra medlemmer og eksterne stakeholdere. I skrivende stund er hovedkontoret i samarbejde med konsulentbureauet Operate i gang med at udvikle en spørgeramme til stakeholderanalyse og medlemsundersøgelse, som gennemføres før årsskiftet med henblik på, at resultaterne kan benyttes som afsæt for drøftelserne på stormødet 27. januar Konsulentbureauet Operate er hentet ind som supplerende konsulenthus, da de har spidskompetence på analyser herunder stakeholderanalyser og kan således kvalificeret supplere Intenz. Ramme for stormødet (bilag 2): Formålet med stormødet er på baggrund af ovennævnte drøftelser, undersøgelse og analyse, at drøfte og komme med yderligere indspil til scenarier for fremtidens moderne Diabetesforening. Konsulenthuset Intenz guider os igennem dagen. Resultaterne fra stormødet kommer til at udgøre en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for Hovedbestyrelsens forslag til en ny Diabetesforening. Stormødet afholdes som et langt et-dagsmøde. Tidslinje: Undersøgelser afvikles før årsskiftet. Ledelsessekretariatet 20. december - 2

3 Stormøde d. 27. januar med deltagere afspejlende type 1, type 2, alle regioner, alle grupper, køn og alder. Her fremlægges overordnede svar fra medlemmer og stakeholdere på, HVAD Diabetesforeningen gør godt nu og i fremtiden samt fokus på HVORDAN vi organiserer os. Februar og april opsamling og drøftelser i HB referencegruppe og HB. Økonomi/finansiering: Holdes inden for rammen vedtaget af Hovedbestyrelsen. Drøftelse: Forårets regionsmøder har foreningsudvikling på programmet. I den anledning deltager formand og direktør ekstraordinært på regionsmøderne og alle møder er tilgængelige for Hovedbestyrelsens medlemmer. Hovedkontoret bidrager med forslag til rollefordeling. HB-møderne i februar og april vil have særligt fokus på foreningsudviklingen. Rammeprogrammet udarbejdes detaljeret, når vi har resultaterne for analyserne sidst på året. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 9. Offentliggørelse af HB referater/beslutninger - beslutning Hovedbestyrelsen besluttede, at referater fortsat lægges på FrivilligPortalen. 10. IDF Valg til European Region beslutning IDF European Region holder generalforsamling 3. december 2017 i Abu Dhabi. Valg: Indgående formand er tidligere valgt Niti Pall tiltræder om 2 år Der skal derfor alene vælges bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af nomineringskomiteen. Følgende anbefales at stemme på ud fra en betragtning om; kompetencer, udviklingslinje/retning; kendskab til, samarbejde med: Valg af medlemmer til IDF European Regions bestyrelse: Dr. Jose Manuel Boavida, Portugal Ms. Sandra Brsec Rolih, Kroatien Mr. Bastian Hauch, Tyskland Professor Mona Landin-Olsson, Sverige Ms. Cristina Maria Petrut, Rumænien Mr. Kyle Jacques Rose, Frankrig Mr. Adrian Sanders, England Økonomi: Der skal stemmes om såvel regnskab som budget. Torben Wied gav en kort status på økonomien, der overordnet så fornuftig ud. Der var et minus i 2016, og der budgetteres med et lille overskud for Der er egenkapital at tære på. Standing Operational Procedures: Ledelsessekretariatet 20. december - 3

4 Der skal stemmes om ændring af Standing Operational Procedures mundtlig orientering på HB-mødet 30/11. Hovedbestyrelsen godkendte, at delegationen i Abu Dhabi stemmer i forlængelse af ovenstående, men også at delegationen, hvis nye oplysninger kommer frem, har mandat til at stemme på andre f.eks. i forlængelse af drøftelser med de andre nordiske og større organisationer. 11. IDF Valg til Global beslutning IDF Global holder generalforsamling 4. december 2017 i Abu Dhabi. Valg: Valget af indgående præsident og nye bestyrelsesmedlemmer er afgørende for IDFs fremtid. Valget af andre bestyrelsesmedlemmer vil tillige være afgørende for muligheden for, at IDF arbejder i den retning, vi kunne ønske. Følgende anbefales at stemme på ud fra en betragtning om; kompetencer, udviklingslinje/retning; kendskab til, samarbejde med: President Elect (én person - prioriteret): 1. Professor Andrew Boulton, England 2. Massimo Massi-Benedetti, Italien Vice-president Finance (en person): Mr. Graham Spooner, England Vice-president Strategic Governance (en person): Mr. Fredrik Löndahl, Sverige Vice-president læge (to skal vælges): 1. Dr. Stephen Colagiuri, Australien 2. Dr. Eugene Sobngwi, Cameroon Vice-president sundhedsperson (to skal vælges): Professor Angus Forbes, England Mrs. Zobida Ragbirsingh Trinidad & Tobago Vice-president ikke-sundhedspersoner (to skal vælges): Mr. Fredrik Löndahl, Sverige, hvis han ikke bliver valgt som VP Governance ellers Ms. Lurline Less, Jamaica Nomineringskomite: Tidligere vicepræsidenter i IDF (2 skal vælges) Ms. Debbie Jones, Bermuda Tidligere regionale IDF formænd (to skal vælges) Dr. Ammar Ibrahim, Dominican Republic Dr. Edwin Jimenenz, Costa Rica Andre afstemninger: Blandt andet forretningsordenen. Ledelsessekretariatet 20. december - 4

5 Hovedbestyrelsen godkendte, at delegationen i Abu Dhabi stemmer i forlængelse af ovenstående, men også at delegationen, hvis nye oplysninger kommer frem, har mandat til at stemme på andre f.eks. i forlængelse af drøftelser med de andre nordiske og større organisationer. Torben Wieds økonomiske notat udsendes med referatet til orientering. 12. Evaluering af Landsindsamling 2017 beslutning Det er i de sidste år lykkedes at løfte den årlige landsindsamling, så antallet af indsamlere og det indsamlede beløb er mere end fordoblet. Det er sket samtidig med, at der er kommet langt flere husstandsindsamlinger. I 2017 blev resultatet på niveau med året før. Vi opfatter, at der i disse år foregår en udmattelseskrig organisationerne imellem. Det vil foregå indtil nogen bukker under og frigør plads. Indsamlingerne kan vokse og øge overskuddet ved 1) at få et større hvervegrundlag (flere medlemmer), 2) optimering af hvervning og minimering af omkostninger samt 3) innovation (nytænkning og nye tiltag). Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen på gennemførelsen af Landsindsamlingen søndag den 10. juni 2018 og igen i Landsindsamlingen evalueres og drøftes herefter i Hovedbestyrelsen efteråret ØVRIGE PUNKTER FORENINGSPOLITIK 13. Hovedkontorets organisationsudvikling fortroligt punkt orientering 14. Strategi : Evaluering af de strategiske målsætninger - status Hovedkontoret har udarbejdet evaluering af strategi med fokus på de tre strategiske målsætninger; politisk indflydelse, antal medlemmer samt kendskab og sympati. Der er tale om en fremskrivning med de forventede resultater ved årets udgang. Hovedkontoret vurderer de opnåede resultater som værende tilfredsstillende, idet de opnåede politiske resultater vurderes som værende meget tilfredsstillende primært begrundet i den politiske beslutning om udvikling af en ny national handlingsplan for diabetes. Hovedbestyrelsen tog med stor tilfredshed evalueringsrapporten for strategi til efterretning. Ledelsessekretariatet 20. december - 5

6 EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 15. Eventuelt Information om nye tal for diabetes John Arne Sørensen Som meddelt på mail følger en forklaring på, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem det tal for forekomsten af diabetes, som vi i Diabetesforeningen bruger, og det tal som fremgår af handlingsplanen. Det er desværre ikke helt lige til, og som der står i fodnoten på s. 11 i handlingsplanen, hersker der på diabetesområdet en generel diskussion om måden, man opgør data, herunder forekomsten af diabetes. I Diabetesforeningen siger vi fortsat, at danskere har diabetes (helt præcis ). Tallet stammer fra Det Nationale Diabetesregister, der lukkede i Vi ved, at dette tal er for højt sat, men mener ikke, at der på nuværende tidspunkt findes et mere præcist tal. Tallet der er angivet i den nationale handlingsplan ( diabetikere) stammer derimod fra Registeret vedr. Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS). Der er dog bred anerkendelse af, at RUKS underestimerer, idet de ikke medtager de ca. 25 % af diabetikere, som ikke behandles med medicin. Mange af disse vil man kunne opgøre ved at inddrage tal fra diabasen (øjendatabase) og fodterapeut databasen. Dette gør RUKS dog ikke i dag. Ministeriet er orienteret om, at vi ikke er enig i det tal, de har angivet i handleplanen, derfor fodnoten. Hovedkontoret er i god dialog med RUKS og andre eksperter fra f.eks. SDCC, som i øjeblikket arbejder på en ny og forbedret algoritme, der forhåbentlig kan være klar i løbet af Indtil da mener vi, at de er det bedste estimat af forekomsten af diabetes i Danmark. På hjemmesiden fremgår de opdaterede tal for diabetes ( Det er vigtigt, at vi får orienteret lokalt og regionalt omkring tallene og den usikkerhed, der er herom. Hovedkontoret følger op og sikrer udbredelse af denne viden til foreningens frivillige. 16. Mødekalender og årshjul 2018 Hovedkontoret havde udarbejdet forslag til mødekalender og årshjul Indstilling: Det indstilles, at kalender og årshjul tages til efterretning. Eventuelle justeringer til mødekalenderen gives til Gitte Lippert senest den 14. december Formanden rundede mødet af og takkede Hovedbestyrelsen for et berigende, godt og konstruktivt samarbejde i Rigtig god jul til alle. Ledelsessekretariatet 20. december - 6