Lokaiplan nr. 63. Kerteminde kommune. Bygning til opbevaring af fiskeredskaber ved Sydstran den. September 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaiplan nr. 63. Kerteminde kommune. Bygning til opbevaring af fiskeredskaber ved Sydstran den. September 1997"

Transkript

1 Lokaiplan nr. 63 Bygning til opbevaring af fiskeredskaber ved Sydstran den September 1997 Kerteminde kommune

2 Indhoidsfortegnelse Baggrund for lokalpianen i Hvad er en lokalpian? i Lokaiplanens indhold 2 Forhold til anden planlægning 3 Lokalpian nr Redskabsbygning ved Sydstranden i. Lokalpianens formål 5 2. Lokalpianens område og zonestatus 5 3. Lokaiplanområdets anvendelse 5 4. Bebyggelsens omfang og placering 5 5. Bebyggelsens ydre fremtræden 6 6. Ubebyggede arealer 6 7. Lokalpianens retsvirkninger 6 8. Vedtagelsespåtegning 6 Kortbilag i - Matrikulære forhold 7 Kortbilag 2 8

3 Baggrund for lokaiplanen Fiskerne i Kerteminde ønsker at etablere en redskabsbygning på den eksisterende oplagsplads, der er beliggende umiddelbart mod Sydstranden. Arealet er karakteriseret ved et uordentligt oplag med tilfældige containere og fiskeredskaber m.m., der fremstår skæmmende på grund af den direkte kontakt med det kystnære og rekreative strandområde. Byrådet har været positiv over for projektet. Da man samtidig er bevidst om, at en større bygning på det pågældende sted vil have en stor offentlig interesse og bevågenhed, har byrådet besluttet at udarbejde denne lokalplan. Hvad er en lokaiplan? En lokaiplan kan siges at være en lokal lov, der fastlægger regler for anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse, hvilke matenaler der skal bruges osv. Lokalpianen medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, f.eks. ved nybyggeri eller ombygninger, må det kun ske i overensstemmelse med lokaiplanen. Lokalpianen medfører altså ingen handlepligt for den enkelte grundejer/lejer. Ud over de nødvendige bestemmelser i -form indeholder lokalplanen altid et eller flere kortbilag, der anskueliggør planens bestemmelser. Lokalpianen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Derfor kan man altid få kendskab til b- kaiplanens eksistens ved at undersøge ejendommens blad i tingbogen. Det er et grundlæggende princip i lokalplanlægmngen, at offentligheden inddrages, før der vedtages en plan. Et forslag til lokalplan skal offentliggøres i mindst 8 uger, før det kan vedtages endeligt.

4 Lokalplanens indhold Lokalplanens hovedformål er at muliggøre opførelsen af en redskabsbygning inden for lokaiplanområdets afgrænsning. Bygningen, der ønskes opført i moduler, vil i fuld udbygget stand beslaglægge et etageareal på Ca. 600 m2, med en længde i skel på ca. 62 m, som vist på omstående situationsplan. Der skal endvidere åbnes milighed for en evt. udvidelse i form af en vinkel langs områdets sydskel. Tagkonstruktionen er asymetrisk med den største tagflade vendende væk fra området. Facadehøjden i skel mod naboområderne bliver 3,0 m og kiphøjden 6,0 m, som vist på omstående snit. Placering: Bygningen placeres langs områdets vestskel i tæt kontakt til den tilgrænsende erhvervsbebyg~else.bebyggelsen vil med denne placering være mindst dominerende i forhold til kystlandskabet, men visuelt vil portfacaden og oplagspladsen være synlig fra strandsiden. Materialer: Til bygningens ydervægge kan anvendes indfarvede stålpiader eller træbeklædning malet i dækkende farve (f.eks. svenskrød). Taget kan dækkes med sort bølgeeternit eller sort, listedækket tagpap. ost vest Principsnit i redskabsbygning

5 Placering: havn strand Forhold til anden planlægning Kommuneplanen: Lokalpianområdet er omfattet af Kommuneplan , Hovedområde i - Kerteminde med rammebetegnelsen: 7E2 Fiskerihavnen. Området er udlagt som erhvervsområde til havneformål. Lokalplanen er i fuld overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område. I kommuneplanens målsætninger for erhvervsudviklingen fremgår det, at byrådet vil arbejde aktivt for, at fiskerierhvervet kan opretholdes, da et levende fiskerierhverv er en afgørende del af byens identitet samt et uvurderligt aktiv for Kerteminde som turistby. På denne baggrund er byrådet indstillet på at imødekomme fiskernes ønske om en ny redskabsbygmng. Fredningsforhold: Lokalplanområdet er ikke berørt af den tinglyste strandbeskyttelseslinie, der forløber syd for det udlagte erhvervsområde.

6 Planlægning i kystzonen: Jfr. planlovens 16 skal bokalplanen redegøre for nye anlægs visuelle påvirkning af omgivelserne. Byrådet tager udgangspunkt i, at der er tale om et erhvervsområde, der i dag anvendes som åben oplagsplads for fiskeredskaber. Området ligger i nær tilknytning til de øvrige erhvervsaktiviteter omkring fiskenhavnen, og redskabsbygningens højde overstiger ikke de tilstødende bygninger. Området omkring fiskerihavnen er intensivt udnyttet, og der er ikke mulighed for indpbacering af ny bebyggelse. Skal der skabes gode og tidssvarende forhold for erhvervet, kan den ønskede redskabsbygning kun placeres inden for rammerne af den eksisterende oplagspbads. Byrådet skønner, at redskabsbygningen kan etableres på det pågældende sted uden at skæmme og dommere de kystnære arealer i væsentlig grad. Byrådet er derfor af den opfattelse, at der ikke er uoverensstemmelse med planlovens intentioner for den kystnære byzone.

7 EE~ -i I

8 Lokalplan nr. 63 Bygningtil opbevaring af fiskeredskaber m.m ved Sydstranden I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokaiplanens formål Lokalplanen har til formål: - at muliggøre opførelsen af en redskabsbygning til opbevaring af fiskeredskaber m.m. - at sikre, at bebyggelsen gives en placering og udformning, der ikke i væsentlig grad virker skæmmende i forhold til omgivelserne. - at sikre gode forhold for erhvervsfiskerne i Kerteminde inden for de begrænsede muligheder omkring fiskerihavnen. 2. Lokaiplanens område og zonestatus 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag i og omfatter del af matr. nr. 26 rf, Kerteminde Markjorder. 2. Lokalområdet ejes af Kerteminde kommune og er beliggende i byzone. 3. Lokalpianområdets anvendelse 1. Området må kun anvendes til havnerelaterede erhvervsformål (opbevaring af fiskeredskaber m.m.) 4. Bebyggelsens omfang og placering i. Bebyggelsen skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefebt. 2. Det samlede bruttoetageareal inden for området må ikke overstige 600 m2 3 Bygningshøjden over terræn må ikke overstige 6.0 m. Facadehøjden mod naboområderne må ikke overstige 3,0 m, og facadehøjden mod oplagspladsen må ikke overstige 3,5 m.

9 5. Bebyggelsens ydre fremtræden i. Bygningens ydervægge skal beklædes med indfarvede stålpiader (jordfarver) eller udføres med træbeklædning malet i dækkende farve (jordfarver). 2. Taget skal beklædes med sort bølgeeternit eller sort listedækket tagpap. 3. Bygningen skal have synlig tagrende. 6. Ubebyggede arealer i. Ubebyggede arealer skal ved hegning, beplantning, befæstelse eller lignend gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden og vedligeholdelse skal overholdes. 7. Lokaiplanens retsvirkninger 1. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med pianens bestemmelser. 2. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 3. Byrådet kan meddele dispensation til mindre,~ væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den karakter af området, der søges skabt og fastholdt ved lokalplanen. 4. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 8. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget endeligt af Kerteminde Byråd, den 18. september 1997 P. b. v. Jacob Peder Dauerhøj / Carsten Møller

10 26~ L 0 50 J Kortbilag i Matrikulære forhold ioo meter Mål i : 2000

11 Havn Søn~e~~ne1~3 Oplagsplads Strand Dosseringen meter Lokalplangrænse Byggefelt Kortbilag 2. Mål!: 500