G. A. Hagemanns Kollegium. 927

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G. A. Hagemanns Kollegium. 927"

Transkript

1 G. A. Hagemanns Kollegium. 927 Henrichsen , K. R. Henriksen , K. Hofgaard-Pedersen , M. P. J. B. Hvorslev , J. B. Jacobsen , J. C. G. Jacobsen 7 K* , A. E. Jensen , J. Th. Jensen , K. G. M. Jensen 13, S. J. F. Jensen , P. Jepsen , Chr. Jespersen , K. H. Jørgensen , A. Ketelsen 13, P. H. Kjeldsen , J. E. L. Larsen , K. M. Larsen , S. L. Larsen , C. J. S. Lundsgaard , T. P. Fr. Mogensen , K. D. Monrad , A. V B. Muller , Th. N. Mølgaard , Knud Nielsen , N. E. Nielsen , S. Nielsen , K. A. H. Nvegaard , Frk. M. Nøhr , S. H. Nøring , A. J. C. Olsen , A. V. Pedersen , C. R. Pedersen , Th. Pedersen 10, E. A. Petersen , E. K. Petersen , P. M. Proschowsky , H. 0. Raabyemagle , C. E. Rasmussen , J. O. H. Remmer , N. Rousing , A. B. Rydahl , O. A. Rygaard , 0. E. J. P. Rømhild 3, C. Y. T. Svelmøe 19, S. Th. Svendsen , G. Svensson , A. Y. Syndergaard , E. P. Sørensen , H. S. N. Sørensen , K. Iv. Sørensen , P. I. Taaning , J. Vestergaard , C. R. Wegener Professor Julius Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffedes en større Serie Billeder af Videnskabsmænd. Frederik Smidths Legat. Af dette Legats Midler er bl. a. afholdt et Beløb paa ca. 70 til et Bogholderikursus for Læreanstaltens Studerende. Professor J. Wilkens Legat. Af dette Legat uddeltes for udvist Dygtighed i mekanisk Teknologi den 28. Februar 1915 til Ingeniør, Cand. polyt. Holger Cohen og Ingeniør, Cand. polyt. V. T. Lange Præmier paa henholdsvis 200 og 100 Det private Ingeniorfond. Af Fondets Midler er der foranstaltet Udgivelse af en ny Udgave af A. Lutken: Vej- og Jernbanebygning. VI (j. A, Hagemanns Kollegium, Kollegiets Bestyrelse m. m. i Bestyrelse: Direktør H. I. Hannover, Inspektør M. C. Harding. (I Henhold til Kollegiefundatsens 6). Professor, Dr. pli il Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl, Fru A. Hasselbalch. (Valgte af Den polytekniske Læreanstalts Lærerraad i Henhold til samme Paragraf). Kollegieinspektrice: Frøken Naja Janssen. Inspektioner valgte af Alumnerne: Indtil 30. April 1915: Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. med. Frk. Asta Oldager, Stud. polyt. E. F. E. Michaelsen. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristensen, Stud. med. J. O. Seedorff. Fra 1. Maj Oktober 1915: Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. polyt. E. F. E. Michaelsen, Stud. polyt. H. L. Bardenfleth. Suppleanter: Stud. polyt. K. Schaumburg Kristensen, Stud. med. J. O. Seedorff. Fra 1. November 1915: Stud. polyt. E. F. Sand, Stud.

2 Den polytekniske Læreanstalt polyt. O. A. Rygaard, Stud. polyt. O. S. Lehmann. Suppleanter: Stud. med. J. 0. Seedorff, Stud. mag. N. C. Jensen. Økonoma: Frøken Marie Johansen. Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen. Fortegnelse over Alumnerne. 1. December November 1915: Stud. polyt. E. C. Buch Andersen, Stud. polyt. H. C. Andersen, Stud. polyt. A. K. Bak, Stud. polyt. H. L. Bardenfleth, Stud. med. B. Bierring, Stud. med. K. Boye-Bojlén, Billedhugger K. Brøndsted, Stud. polyt. V. Børsholt, Stud. polyt. H. Cohen, Stud. polyt. F. Ebert, Stud. polyt. A. V. Efsen, Stud. polyt. Th. Egeland, Stud. polyt. J. T. Engberg, Stud. polyt. G. E. Falkentorp, Stud. polvt. II. Trap Friis, Arkitekt Inger Funch-Thomsen, Stud. med. C. R. H. Fasting Hansen, Maler Ernst Hansen, Stud. polyt. Ellen A. Henrichsen, Stud. polyt. R. M. J. Henriksen, Stud. polyt. H. G. Hjerpsted, Stud. polyt. K. Hofgaard-Pedersen, Stud. polyt. M. J. Holm, Stud. polyt. H. II. Hygom, Stud. polyt. Gudrun Isager, Stud. mag. N. C. Jensen, Stud. polyt. P. Dahl Jensen, Stud. polyt. P. G. Jensen, Stud. polyt. S. Jonsson, Stud. polyt. 0. P. J. Jørgensen, Stud. mag. Marie Elisabeth K. Klein, Stud. polyt. S. Knudsen, Stud. polyt. S. M. Koefoed, Stud. med. vetr. J. Kring-Lauridsen, Stud. polyt. K. Scliaumburg Kristensen, Stud. polyt. J. J. Larsen, Stud. mag. Agnes Lassen, Stud. polyt. H. M. L. 1 jauesen, Stud. polyt. 0. S. Lehmann, Stud. polyt. P. Liunge, Stud. polyt. C. J. S. Lundsgaard, Stud. polyt. E. F. E. Michaelsen, Stud. polyt. V. H. Mo^e, Stud. polyt. O. F. Nielsen, Stud. polyt. A. Nyegaard, Stud. med. Asta Oldager, Stud. polyt. A. Olesen, Stud. polyt. Hj. Pedersen, Stud. polyt. S. Pedersen, Forststuderende E. Pontoppidan, Stud. polyt. 0. G. Posselt, Stud. juris H. H. Rambusch, Stud. polyt. K. Rasmussen, Stud. polyt. 0. A. Rygaard, Stud. polyt. E. F. Sand, Stud. mag. H. Sandvad, Stud. polyt. E. W. Schiøtz, Stud. med J. 0. Seedorff, Stud. med. Chr. Skovmand, Stud. mag. Karen W. Smith, Sanger E. Stefansson, Stud. polyt. Chr. Theilmann, Stud. polyt. T. K. Thomsen, Stud. polyt. E. Thorsen, Maler G. Thorsteinsson, Stud. mag A. P. F. Volten, Stud. med. L. Vøhtz, Stud. juris M. A. Wassard, Stud. polvt. T. Wirenfeldt-Christensen, Stud. polyt. K. H. Worsøe, Stud. polit. Sigrid Yding. Studielaan. Af Kollegiets Studielaanefond udbetaltes der i Regnskabsaaret 1. September August 1915 Studielaan til et Beløb af 7,008 I samme Tidsrum tilbagebetaltes der Studielaan til et Beløb af 1, Ændring i Kollegiets Fundats. I Fundatsen for G. A. Hagemanns Kollegium foretog Kollegiets Stifter, Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann under 20. Oktober og 18. November 1914 følgende Ændringer og Tilføjelser: ad Fundatsens 1: Den sidste Del af 4 fra Ordene i fjerdesidste Stykke»For Laanets paalydende Beløb skal Modtageren «og Paragrafen ud udgaar; i Stedet for indsættes følgende: Laantageren vil have at udstede til Kollegiet et Skylddokument, hvis nærmere Indhold til enhver Tid fastsættes af Legatbestyrelsen efter følgende Hovedregler:

3 G. A. Hagemanns Kollegium. 929 Det skyldige Beløb forrentes ikke og kan ikke i de første fem Aar, efter at Udstederen har forladt Kollegiet eller, forsaavidt Udstederen ikke er Beboer af Kollegiet, de første fem Aar efter at han sidste Gang har modtaget Studielaan fra Kollegiet inddrives ved Domstolene, medmindre Udstederen maatte afgaa ved Døden eller gaa Fallit, i hvilket Tilfælde Beløbet kan anmeldes i Udstederens Døds- eller Konkursbo. Efter Udløbet af de fem Aar vil Laanene være at tilbagebetale i saadanne Rater, som Legatbestyrelsen under Hensyntagen til Udstederens økonomiske Forhold skønner passende, og Gælden kan derfor efter de fem Aars Udløb af Legatbestyrelsen inddrives ved Domstolene. Legatbestyrelsen, hvis Skøn og Beslutninger i disse Forhold er binctende, bør altid tage vidtgaaende Hensyn til Udstederen, saa at Gælden ikke kommer til at virke trykkende, paa den anden Side skal det altid være Udstederen en Æressag at tilbagebetale sin Skyld, saa snart det er ham muligt, saa at han derigennem kan bidrage sit til Kollegiets Udvikling og kommende Studieslægters Underhold. ad Fundatsens 5: Ordene»Brud paa Instruksen«og Paragrafen ud udgaar. Der indføres en ny 6 saalydende:»legatbestyrelsen kan til enhver Tid udelukke en Alumne fra Kollegiet, naar hans Forhold efter Legatbestyrelsens Skøn giver Anledning dertil. Kollegieinspektionen kan gøre Indstilling om en saadan Udelukkelse til Legatbestyrelsen. Hvis det skulde vise sig uigennemførligt eller uheldigt at have en blandt Kollegiets Beboere valgt Inspektion, skal Bestyrelsen drage Omsorg for, at Inspektionens Hverv varetages paa anden efter Bestyrelsens Skøn fyldestgørende Maade«. I Henhold til de vedtagne Ændringer i Fundatsen blev der udarbejdet følgende Formular for en Forpligtelseserklæring: Undertegnede i Forening med min medunderskrevne Kurator afgiver herved følgende Forpligtelseserklæring overfor G. A. Hagemanns Kollegium angaaende Studielaan, som Kollegiet maatte tilstaa mig: Studielaanene forrentes ikke og kan ikke af Kollegiet ved Domstolene kræves tilbagebetalt tidligere end fem Aar efter, at jeg har forladt Kollegiet eller for saa vidt jeg ikke er Beboer af Kollegiet fem Aar efter, at jeg sidste Gang har modtaget et Studielaan fra Kollegiet. Skulde jeg afgaa ved Døden eller gaa fallit, har dog Kollegiet ogsaa indenfor de anførte fem Aar Ret til at anmelde Studielaanene i mit Døds- eller Fallitbo. Ved Udløbet af de fem Aar forfalder den samlede Sum, af Studielaan til skadesløs Betaling og kan af Kollegiet om fornødent indd rives ad retslig Vej. De Kvitteringer, som jeg afgiver til Kollegiet for Modtagelsen af Studielaan, skal altid afgive fuldgyldigt Bevis for Skyldens Størrelse, og Kurator erklærer sig ved sin Underskrift under nærværende Dokument enig i, at den mindreaariges Underskrift under de enkelte Kvitteringer skal være tilstrækkelig, saa at Kurators Underskrift paa disse Kvitteringer ikke kræves.

4 930 Den polytekniske Læreanstalt Jeg erklærer herved, at det vil være mig en Æressag at tilbagebetale min Skyld til Kollegiet saa hurtigt, mine Forhold tillader det, idet jeg er vidende om, at Tilbagebetaling af Studielaan sætter Kollegiet i Stand til i storre Udstrækning at støtte de kommende Studieslægter. Af Hensyn til nærværende Dokuments Stempling bemærkes, at det Beløb, denne Forskrivning vil kunne andrage, antagelig ikke vil overstige 1000, hvorfor Dokumentet stemples til Takst 40 Øre. Instruks for G. A. Hagemanns Kollegium. (Udstedt af Bestyrelsen den 25. November 1914 og tiltraadt paa en ekstraordinær Generalforsamling den 27. s. M.). I- Alumnerne har a f opføre sig som Gentlemen og Ladies. 2. Enhver Alumne skal bidrage sit til, at Kollegiets Drift b'iver saa økonomisk som muligt. 3. Af Alumnerne vælges hvert Halvaar en Inspektion, bestaaende af 3 Medlemmer. Endvidere vælges 2 Suppleanter og en Revisor for Inspektionens Regnskab se Medens Kollegiets daglige økonomiske Drift varetages af en af Kollegiebestyrelsen valgt Inspektor eller (Inspektrice), varetager Inspektionen den øvrige almindelige Ledelse af Kollegiet og paaser Opretholdelsen af den daglige Orden samt den forsvarlige Benyttelse og Rengøring saavel af Fælleslokaler som af Enkeltværelser. Inspektionen er berettiget til at paatale Uorden og andre Kollegiet vedrørende indre Forhold. Inspektionen repræsenterer Alumnerne udadtil. Ved Meningsforskel mellem Inspektion og Alumner kan Sagen af. begge Rarter indankes for en efter nedenstaaende Regler indkaldt Generalforsamling, eller for Bestyrelsen gennem Inspektøren. 5- Med Hensyn til Afbenyttelse af Fælleslokaler, Bade, Værksted o. s. v. har enhver at rette sig efter de Regler, som Inspektionen foreskriver, eventuelt efter Samraad med Bestyrelsen. Festsalen kan med Inspektionens Samtykke, og efter at Inspektøren er underrettet derom, overlades til Alumnernes Benyttelse. G. Der afholdes aarligt 2 Generalforsamlinger, en i sidste Halvdel af April og en i sidste Halvdel af Oktober, hvor Valg af Inspektion, Suppleanter og Revisor foretages. Den ny Inspektion træder i Funktion 1. Maj og 1. November. Forhandlingen ved Generalforsamlingen ledes af en Dirigent. En Generalforsamling er beslutningsdygtig, naar mindst 26 Alumner er

5 G. A. Hagemanns Kollegium. 1)31 tilstede. Hvis en Generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, afholdes en ny inden 14 Dage. Denne er beslutningsdygtig uden Hensyn til de modendes Antal. 7. I særlige Tilfælde kan Inspektionen eller et af dens Medlemmer afsættes paa en ekstraordinær Generalforsamling, naar mindst 26 Alumner stemmer derfor. 8. Valg af Inspektion foregaar skriftligt. Alle andre Afstemninger foregaar ved Haandsoprækning, med mindre 10 af de tilstedeværende eller Dirigenten fordrer skriftlig Afstemning. 9. De ordinære Generalforsamlinger indkaldes af Inspektionen ved Opslag med. mindst 8 Dages Varsel. Dagsordenen bekendtgøres samtidigt. Forslag til Emner, der ønskes behandlede paa Generalforsamlingen, kan af enhver af Alumnerne forlanges optaget paa Dagsordenen efter skriftlig Henvendelse til Inspektionen inden 3 Dage for Generalforsamlingen. Forslagenes Ordlyd skal meddeles Alumnerne senest Dagen før Generalforsamlingen 10. Ekstraordinære Generalforsamlinger kan til enhver Tid og skal, naar mindst 15 Alumner indgiver skriftlig Begæring derom, indkaldes af Inspektionen med mindst 3 Dages Varsel. Forslag til Emner, der ønskes behandlede, maa indsendes mindst 24 Timer før Mødet. 11. Inspektionen kan lade mindre betydelige Sager afgøre ved Afstemning paa en Liste, der da i mindst 3 Dage skal være fremlagt i Dagligstuen. 12. Resultaterne af Generalforsamlingerne optages i en dertil bestemt Protokol. Protokolføreren underskriver efter Generalforsamlingens Slutning det tilførte. Dirigenten bekræfter ved sin Underskrift de foretagne Afstemningers rigtige Tilførsel. Senest 2 Dage efter Generalforsamlingen bekendtgøres Udfaldet ved Opslag. 13. Kun Alumner har Adgang 11 Generalforsamlingerne; Udøvelse af Stemmeret kan kun ske ved personlig Nærværelse. 14. Inspektionen konstituerer sig selv. Dog kan paa Forlangende af et af Inspektionens Medlemmer de to Suppleanter tilkaldes for at deltage i Konstitutionen. løvrigt kan Suppleanterne altid i Tvivlstilfælde tilkaldes af et af Inspektionsmedlemmerne.

6 Den polytekniske Læreanstalt Inspektionen skal til enhver Tid holde Alumnerne underrettede om alt af almen Interesse vedrørende Kollegiet. Det paahviler Inspektionen at arrangere Kollegiets Fester i Henhold til»mathilde Hagemanns Festlegat«, samt at sørge for Afholdelse af Foredrag, Aftenunderholdninger o. lign., naar passende Lejlighed foreligger. Inspektionen kan under disse og lignende Forhold nedsætte et Udvalg. Medfører de paagældende Festligheder Udgifter, der ikke er bevilgede paa Festlegatets aarlige Budget, maa saadanne afholdes af Deltagerne. Inspektionen sørger for det fælles Bladhold. Deltagelse heri er frivillig, og Udgifterne afholdes af Deltagerne. Aviskontingentet fastsættes paa de halvaarlige Generalforsamlinger. 16. Paa de ordinære Generalforsamlinger aflægger Inspektionen Beretning for det forløbne Halvaar. Ligeledes aflægges her Regnskab for de Udgifter og Indtægter, som Inspektionen maatte have haft. 17. Regnskabet skal desuden i revideret Stand være fremlagt i Dagligstuen mindst 2 Dage før Generalforsamlingen. 18. Som»Spisepensionærer«kan kun optages Studerende og forhenværende Alumner, der hertil anbefales af to Alumner udenfor Inspektionen. Saadanne Pladser besættes af Inspektionen. 19. I Følge Fundatsen udsteder og forandrer Bestyrelsen Instruksen, men vil give Alumnerne Lejlighed til at ytre sig om eventuelle Forandringer, før de vedtages. Forslag til Ændringer i eller Tilføjelser til Instruksen kan fra Alumnernes Side kun fremføres, naar et Flertal af 2 / 3 af samtlige Alumner stemmer derfor. Regler for Husordenen paa G. A. Hagemanns Kollegium. (Udsendt i November 1914). Ingen Alumnes Værelse maa beboes af andre end Alumnen selv. Badeværelserne maa ikke benyttes af Besøgende, der bor udenfor Kollegiet. Dog kan det af Inspektøren tillades Deltagere i Sportsøvelser paa Kollegiet at benytte Styrtebadet efter disse. Spar paa Varme og Lys og varmt Vand ved Badning. Hvad der spares fra Kollegiet i Driftsudgifter og Reparationer, benyttes til Studielaan. Hold Varmeapparatet lukket, naar Vinduet er aabent, eller ingen er hjemme. Hold i Almindelighed den øverste Luftventil lukket. Aabn den kun. naar Værelset trænger til Udluftning og da kun et Kvarters Tid. Aabn aldrig et Vindue uden at sætte Stormkrogen paa.

7 G. A. Hagemanns Kollegium. 1)33 Behandl de elektriske Lamper med Varsomhed. Bind ikke Loftslampen hen til Siden med Snore. Gaar Loftslampen trangt, da riv ikke i den, men find Aarsagen og ret den. Kun den ene Lampe maa brænde. Kom aldrig noget i Vådsken, der kan forstoppe denne eller odelægge Rørene. Forlad altid Værelset i god Orden. Lad aldrig Vand staa i Vandfadet, Sengen være uredt eller Tøj og Støvler ligge fremme. Forlang ikke Servering paa Værelset uden tvingende Grunde. Behandl Betjeningen høfligt. Forlang ikke Urimeligheder, men Orden og Kenlighed. Anmeld alle Brud eller Fejl hurtigst muligt. Universitetets Aarbog. 118

8 934 Den polytekniske Læreanstalt Regnskab for G. A. Hagemanns Kollegium. 1. September August Driftsregnskab. pr. Alumne pr. Udgifter. Indtægter. Maaned ') Afskrevet 5 / 0 paa In Pr. Renter til Studiefonden ventar » Ikke-Alumners Ydelse til 3.15 Bygningsudgifter ^ Kollegiet Kul & Brænde » Alumners Ydelse til Kol 3.42 Belysning legiet Skatter og Afgifter K 28» Tilskud fra Excellencen 3.43 Løn til Betjening G. A. Hagemann Vask og Rengøring » Tilbagebetalte Studielaan Diverse Udgifter » Underskud overført til 2 98 Inventariets Vedligehol Vinden- og Tabs-Konto delse Kost til Inspektor og Betjening Udbetalte Studielaan i Beregnet efter 5 / 0 af Kollcgieliygniugen med laste Installationer Beholdning pr. 31. Aug. 1914: Reservefond. Beholdning pr. 1. Sept. 1913: Kapital i Ny jydske Hus Kapital i Ny jydske Husejeres Kreditforening ejeres Kreditforening I Sparekassen I Sparekassen Y Renter af Sparekasse pr. November Renter af Sparekasse pr. Maj Renter af Kapital pr. December Renter af Kapital pr. Juli

9 G. A. Hagemanns Kollegium. 935 Mathilde Hagemanns Pensionslegat. Beholdning pi". 1914: 31. August Kapital i Kreditforeningen af Grundejere i København og Omegn Kapital i Købstædernes Kreditforening I Sj.lirekassen '. Beholdning pr. 1. September 1913: Kapital i Kreditforeningen af Grundejere i København og Omegn Kapital i Købstædernes Kreditforening I Sparekassen Renter af Sparekasse pr. November 1913 Kenter af Sparekasse pr. Maj 1914 Kenter af Kapital pr. Januar 1914 Renter af Kapital pr. Juli Mathilde Hagemanns Festlegat. Beholdning pr. 31. Aug. 1914: Kapital i Kreditforeningen af Grundejere i Købenbavn og Omegn Kapital i Kreditforeningen for jydske Landejend... Udbetalt Inspektionen pr. December 1913 og Januar 1914 Udbetalt Inspektionen pr. Juni og Juli Beholdning pr. 1. September 1913: Kapital i Kreditforeningen af Grundejere i København og Omegn Kapital i Kreditforeningen for jydske Landejend... Rentor af Kapital pr, 1 l.decbr og 1. Jan Renter af Kapital pr. 11. Juni og 1. Juli I Læge, FrøTcen N. M. Nielsens Legat. Beholdning pr. 31. August 1914: Kapital i Kreditforeningsobligationer I Sparekassen Beholdning pr. 1. September 1913: Kapital i Kreditforeningsobligationer I Sparekassen Renter af Sparekasse pr. November Renter af Sparekasse pr. Maj Avance paa en udtrukken Obligation

10 936 Don polytekniske Læreanstalt Balance pr. 31. August Aktiva. Kollegiebygningen m. faste Installationer Inventar Konto Tilført r Afskrevet 5 % Studielaans Konto Fonds Konto Kasse Konto Indestaaende i Sparekassen Sparekassen for København og Omegn Vinden- og Tabs-Konto Passi va. Mathilde Hagemanns Festlegat Mathilde Hagemanns Pen sionslegat Reservefonds Konto Læge, Frøken N. M. Nielsens Legat i Studiefonds Konto Diverse Kreditorer.. l 2( G. A. Hagemanns Kollegiums Kapital Konto