Høringssvar fra Botilbud Solskrænten i relation til tilsynsrapport modtaget fra Socialtilsyn Midt den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra Botilbud Solskrænten i relation til tilsynsrapport modtaget fra Socialtilsyn Midt den"

Transkript

1 Høringssvar fra Botilbud Solskrænten i relation til tilsynsrapport modtaget fra Socialtilsyn Midt den Tilsynets rapport har givet anledning til mange refleksioner, og såvel opmærksomhedssom udviklingspunkter er noteret og taget til efterretning. Opmærksomheds- og udviklingspunkterne vil medføre et øget fokus og opstramning af procedurer på Solskrænten som opfølgning på de konklusioner, tilsynet er fremkommet med. Nogle tiltag er allerede iværksat og flere er på vej. Der er udarbejdet følgende handleplan på Solskrænten i forhold til tilsynsrapporten: I forhold til Målgruppe, metoder og resultater: - Det er indskærpet overfor alle medarbejdere på 17 C1-17C3 (skærmede enheder) at genlæse referencematerialet for de skærmede enheder. - Referencemateriale udleveres altid som en del af introduktionen til alle nytilkomne medarbejdere og gennemgås med mentor. - Solskrænten planlægger at afholde et 3 dages grundkursus i neuropædagogik i efteråret 2016 for nytilkomne personaler. - Ledelsen på Solskrænten vil på teammøderne sætte fokus på implementeringen af neuropædagogik, således at metoderne løbende italesættes. - Opfølgningsmøder med handlekommunerne har ikke givet anledning til at inddrage andre interessenter. Dog deltager retspsykiatrien naturligt omkring retspsykiatriske borgere. Solskrænten har fremadrettet fokus på, om der skal inddrages andre aktører som for eksempel VISO, hvis opgaveløsningen for den enkelte borger kræver dette. - Det er indskærpet over for medarbejderne, at der altid skal dokumenteres, når dagsstrukturen fraviges samt årsagen til dette. Ledelsen vil følge op på, om denne dokumentation vil blive forbedret dette med det samtidige mål, at hyppigheden af fravigelser skal nedsættes. - Handleplaner efter Servicelovens 141 med mål og bestillingen af ydelser er udgangspunktet for den pædagogiske handleplan og planlægningen af den neuropædagogiske tilgang i det daglige arbejde. - Medarbejderne vil fortsat få et årligt brush up/opfølgnings kursus omkring konfliktnedtrapning. - Medarbejderne vil få opdateret deres viden om magtanvendelsescirkulæret, dette er udsendt til alle medarbejdere og ledelsen vil følge op på med afdækning af behov for kompetenceudvikling med iværksættelse af dette. - Der arbejdes aktuelt med risikovurderinger og der er en undersøgelse i gang vedrørende behovet for personalarmer til hele personalegruppen. Ledelsen følger op på dette. - 1

2 Kriterium 3 - Der afholdes teammøder omkring borgerne hver 14.dag. På disse møder vil den neuropædagogiske tilgang- og plan italesættes yderligere. Den neuropædagogiske tilgang er desuden et fokus på personale supervisionen med neuropsykolog, der er tilknyttet Solskrænten. - Handleplans kommunerne har ikke ønsket yderligere involvering og har samtidig givet udtryk for tilfredshed med indsatsen omkring den enkelte borger. Tilsynets bemærkninger vil blive inddraget i kommende møder. Indikator 3A - Implementeringsgraden af den neuropædagogiske tilgang i personalegruppen vil blive italesat på kommende teammøder dette relateret til handleplanerne. - Døgnrytme, procedurer og strategier samt igangværende handleplaner udspringer direkte fra en neuropædagogisk tilgang et perspektiv, som indgår i teammøder og det daglige arbejde sammen med beboerne - Sammen med Solskræntens psykiater vil der fortsat være fokus på neuropædagogik i forhold til de forskellige diagnosetyper, idet Solskrænten erkender, at det er en udfordring at rumme borgere med dobbeltdiagnoser. - Der er etableret et godt samarbejde med retspsykiatrien som er inddraget i de månedlige opfølgninger. - Ledelsen vil sikre, at der fremadrettet vil fremgå tydeligt i borgernes handleplaner, at der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang/metode. - Ledelsen er i samarbejdet med borgerne sikre på den neuropædagogiske tilgangs positive betydning for borgernes trivsel og udvikling. Indikator 3B - Ledelsen vil sikre, at den daglige dokumentation er knyttet op på delmål og strukturer for den enkelte borger og at afvigelser bliver dokumenteret. Således det i dokumentationen fremgår tydeligt, hvilke procedurer der har været en del samarbejdet med borgeren og hvorledes, der er fulgt op dagens hændelser og aktiviteter. Kriterium 4 - Medarbejderne oplever, at dagsstrukturerne brydes. Fremover skal afvigelserne være synligt dokumenteret med begrundelser, som skal danne grundlag for refleksive drøftelser i personalegruppen. - Ledelsen vil sikre retssikkerheden for den enkelte borger herunder omkring voldlige episoder og mulighed for overgreb der udarbejdes handleplan hen over sommeren. Indikator 4A - Det opleves som kortvarigt og sjældent, at dagsstrukturen for den enkelte borger brydes. Ledelsen vil sikre, at det dokumenteres til brug for læring. - I forhold til tone og relationen til hårdt ramte borgere er der et igangværende kursusforløb som løber over 4 hele dage i alle afdelinger omkring etik i relationen for netop at sætte fokus på den etiske udfordring med meget svage 2

3 borgere. Der tages etiske aktuelle dilemmaer op til nærmere eftersyn og læring for at sikre borgerne bliver hørt, respekteret, anerkendt og deres trivsel tages alvorligt. Indikator 4B - Ledelsen vil sikre, at der i fornødent omfang er indhentet informeret samtykke hos borgeren, fuldmagthaver eller værge, og at der arbejdes ud fra et retsligt grundlag. Dette for at sikre borgernes retssikkerhed. Der udarbejdes en kort vejledning til personalet om i hvilket omfang- og hvornår, der skal indhentes samtykke således det altid sættes altid på dagsordenen blandt personalet. Kriterium 5 og indikator 5A - Som tidligere nævnt i dette høringssvar, skal det altid dokumenteres i journalen, hvad grunden er til, at dagstrukturen brydes dette som grundlag for refleksion og videndeling blandt personalet og mellem personalet og ledelsen. - Faglige uenigheder i personaleteamet er i orden, så længe det giver mulighed for udvikling og der opnås enighed om den pædagogiske handleplan og adfærden overfor borgeren. - Når en borger har behov for mange personaleressourcer, vil ledelsen fremover sikre, at der blive taget højde herfor i den daglige arbejdsplanlægning, såvel i dag- og aftenvagt. Dette med det mål at alle borgeres behov i afdelingen tilgodeses. Planlægningen af dagvagterne tages op på teammøderne og har været genstand for revision på netop afholdt internatskursus for en af afdelingerne. Der er aftalt internatskursus for de to øvrige afdelinger. Her vil tilsynsrapporten i øvrigt blive en del af temaerne. - Tilspidsede situationer blandt beboerne opleves sjældent, og beredskabet på Solskrænten synes at fungere i forhold de få situationer, som opstår. Sådanne situationer drøftes på opfølgingsmøder dette akut om nødvendig. Med behov for flere ressourcer sikres bevilling af disse i dialog med betalings kommunen. - Der vil blive sat fokus på, at der skal være konsensus på tilgangen til borgerne uanset tidspunkt på døgnet, og det er teambeslutninger, der ligger bag tilgangen. - Divergensen i opfattelser mellem ledelse og medarbejderne vil blive belyst og taget op på de kommende personalemøder med forventning om, at det ujævnes. - De pårørende har været med i hele processen i forhold til den nævnte borger herunder baggrunden/beslutningen i forhold til borgeren. Borgeren er svært ramt af sine lidelser, en sygdom der er fremadskridende og tåler færre og færre stimuli. Pårørende vil fortsat blive inddraget i processen og planlægningen af indsatserne og støtten af borgeren. Der er søgt om værgemål af handlekommunen, hvilket pårørende er informeret om. - Der tages altid udgangspunkt i handleplanen efter Servicelovens 141 med mål og bestillingen af ydelser i forhold til udarbejdelse af pædagogiske handleplaner. - Dagsstrukturer er tidligere kommenteret i dette høringssvar. - (?? Hvilke flere borgere trives ikke?? Side 19). 3

4 Kriterium 6 og indikator 6A - Som tidligere nævnt er der på Solskrænten sat fokus på Magtanvendelsescirkulæret udsendt til alle medarbejdere og med opfølgning fra ledelsen. Det vil fortsat være en del af introduktionen af nye medarbejdere. Der afholdes på Solskrænten i efteråret 2016 det årlige kursus i nænsom konflikthåndtering. - Der er udarbejdet handleplan i forhold til at skærme én borger fra en anden borger i alle døgnets timer for herved at undgå overgreb fra medborger. Reglerne for magtanvendelse tilsidesættes derfor ikke længere hos den pågældende borger. Mulige behov for ekstra ressourcer afledt af den pædagogiske handleplan vil blive drøftet konkret med handlekommunen. Dette er handlekommunen gjort bekendt med ved et netop afholdt opfølgningsmøde. I den pædagogiske handleplan vil alternative foranstaltninger/tiltag (teknologiske løsninger), der kan sikre borgerne mod overgreb også blive undersøgt. - Ledelsen vil sikre, at der altid foregå en faglig vurdering med inddragelse af kollegaer og tilstedeværende leder, når farlighedskriteriet er i spil. Refleksion over dette emne er dagsordensat på de kommende personalemøder - Aftale med borger og låst seng er dokumenteret skriftlig. Der overvejes aktuelt med handlekommunen, om der skal søges værgemål for denne borger. - X 1 magtindberetning manglet, det beklager ledelsen og denne er eftersendt. - Borgernes domme er gennemgået og vil fremadrettet blive inddraget i temamøderne. Kriterium 7 og indikator 7A/B - Vedr. vold og overgreb borgere imellem dokumenteres dette i EKJ. Derudover kontaktes værge, fuldmagtshaver eller pårørende i forhold til politianmeldelse. - Undersøgelse om alarmer er i gang som supplement til den faglige indsats. - Alarmer bruges kun om aftenen/natten hvor normering kan fordre dette. - Der er blevet udarbejdet procedure for, hvorledes og hvem, der skal bære de forhåndværende alarmer. - Der sker en løbende registrering både af anmeldelser i forhold vold/trusler om vold. Der foreligger handleplan på dette område som alle introduceres til. Denne handleplan er synlig på opslagstavler. Et forhold der sættes yderligere fokus på i den kommende tid. - Der følges altid op på de registreringer som kræver individuelle tiltag såvel som gruppe tiltag eksempelvis gruppesupervision og individuelle psykologforløb. AMR repræsentant vender altid tilbage til personalegruppen/leder omkring de interne registreringer. - Der foreligger procedure for politianmeldelse, den er rundsendt til alle medarbejdere og tages igen op på førstkommende personalemøde. 4

5 - Der er sat gang i risikovurderinger på 17 C1-17C3 såvel som den øvrige del af huset. Organisation og ledelse - Der har været afholdt temadag med natholdet med deltagelse af ekstern supervisor og der er sat fokus på sparring. - Sygefraværet har været på 5-8% (og ikke 13,27) - dette er inklusive langtidssyge grundet fysisk sygdom og en enkelt med psykisk sygdom, som ikke er arbejdsrelateret. Desuden indeholder tallene en del fratrådte medarbejdere. Der indkaldes til omsorgssamtaler efter gældende sygefraværspolitik i Faaborg- Midtfyn Kommune, der foregår derfor en tæt opfølgning på fremmøde/fravær. - Personalegennemstrømningen er nu gennemgået af ledelsen. Der er mange bagvedliggende årsager til denne personalegennemstrømning. Der er flere der er gået på efterløn, folk startet på uddannelse, fratrådt grundet nyt job og fratrådt grundet sygdom, der ikke er arbejdsrelateret. Det er klart at en for stor udskiftning kan påvirke kontinuiteten, hvilket ledelsen nu er opmærksom på. Næstfølgende punkter er gennemgået med Botilbud Solskræntens økonomikonsulenter og deres kommentarer er følgende: Indikator 9B I forbindelse med tallet har der været en fejlberegning i kommunens ledelsesinformationssystem, så det retvisende er 13,2%. Antallet af udskiftninger, hvor stillingen er genbesat er 14 ud af de 106 ansatte. Indikator 9C Lisbeth Bjørn har oplyst at konsulenterne har misforstået, at det er relative tal og ikke procenttal. Det tilsvarende procenttal ligger på omkring 8 procent. Økonomi Solskrænten har ikke budgetlagt med beboeres egenbetaling, ergo der er bruttotakster og det er lovmedholdeligt. Denne praksis er indført for budgetår 2016 på alle kommunens 107 og 108 tilbud. Vi øger fremadrettet opmærksomheden på, at de budgetlagte poster figurerer på de korrekte poster. Indikator 11B Punktet vedrørende om beboerbetaling er opkrævet lovligt er vendt under punktet økonomi. Fremadrettet vil forrentning af kapitaludlæg fremgå af budgetskemaet. Kriterium 12 5

6 Faaborg-Midtfyn Kommune er klar over, der kan opstå divergens mellem tilbudsportalen og budgetarket, og det er noget vi fremadretttet vil forsøge at minimere ved mere dialog mellem økonomiafdelingen og lederen af Solskrænten. Indikator 12A Umiddelbart har Faaborg-Midtfyn Kommune svært ved at se, at budgetskemaet, både det nye og det gamle, understøtter muligheden for at opdele Solskræntens budget i afdelinger. Vi er dog åbne for at gøre det fremadrettet, men det kræver et regneværktøj, der på en simpel måde kan medvirke hertil, så man ikke kommer til at bruge uforholdsmæssig meget tid på at skulle lave beregningerne. Vi vil til mødet den 30.juni 2016 redegøre nærmere for det videre forløb og initiativer, der er beskrevet i ovennævnte, således vi tager læring af rapporten og får fulgt op på tiltag. Ivan Underlin Forstander Solskrænten 6

7 7