Jens Gundersen Brøndumvej Skive Den 9. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Gundersen Brøndumvej Skive Den 9. januar 2015"

Transkript

1 Jens Gundersen Brøndumvej Skive Den 9. januar 2015 Brøndumvej Skive - 35 Naturafgræsning ma 15 DE - uden nabohøring Skive Kommune har den 10. december 2014 modtaget anmeldelse efter i husdyrloven 1 fra Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, for Jens Gundersen, Brøndumvej 70, 7800 Skive, om at en besætning på 6 ammekøer med opdræt skal i perioden 1. maj til 30. september afgræsse i alt 2,44 ha fordelt på to marker langs Krarup Møllebæk. Afgørelse om naturafgræsning af naturarealerne. Skive Kommune meddeler hermed afgørelse jf. 35 i bekendtgørelse nr af 8. december , bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, om at det anmeldte projekt kan igangsættes efter anmeldeordningen for husdyrbrug og derved uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven. Nabohøring, Skive Kommune har truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendig at gennemføre nabohøringen jævnfør 38 stk. 4. Da det vurderes, at det anmeldte kvæghold efter anmeldeordningens 35 Naturafgræsning med optil 15 DE på Brøndumvej 70, 7800 Skive i bestående staldbygning ikke kan registerets af naboerne. Samt at ejendommens placering (over 300 m til nærmeste nabo bebyggelse) ikke retfærdig gør, at der gennemføres en nabohøring. Se bilag 1. Afgørelsen vil blive meddelt på følgende betingelse: Der må ikke i forbindelse med ændringen af dyreholdet udføres ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter i husdyrbrugsloven 1 (eksempelvis renovering/ændring af staldgulve). Udnyttelse og eventuelt bortfald Er denne afgørelse, truffet på grundlag af en anmeldelse efter 35 ikke udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt, vil den bortfalde. Ligeledes, at har afgørelsen ikke været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Nabohøring Skive Kommunes afgørelse om, at udvide sin besætning af ammekøer til 25,7 DE, vil ikke blive sendt i nabohøring, da Skive Kommune skønner at denne afgørelse er af underordnet betydning for dem. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Tlf.: Fa: CVR-nr.: december Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Reference.: Henvendelse til: Erik Kolding Direkte tlf

2 Projektbeskrivelse Der sker ikke ydre bygningsmæssige ændringer på ejendommen Brøndumvej 70, 7800 Skive. Besætningen på 6 ammekøer med opdræt skal i perioden 1. maj til 30. september afgræsse i alt 2,44 ha fordelt på to marker (A og B) langs Krarup Møllebæk. Begge marker er omfattet af 3 natur. Ingen af arealerne er fredede eller omfattet af Natura Dyrene går i overdækket plansilo (5,5 m 18 m) om vinteren (se bygningsoversigt). Gødningsmåtten etableres efter forskrifterne i Landbrugets byggeblad Se bilag 1. Mark Ha Fredning 3 natur Natura 2000 A 1,5 Nej Eng/Mose Nej B 0,94 Nej Eng Nej I alt 2,44 Ejendommen ligger ca. 300 meter fra nærmeste nabo. På den baggrund vurderes driften med vinterstation for ammekøer ikke at medføre væsentlige lugtgener for de omkringboende. Husdyrproduktion Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ Dyreenheder aldersgrænser (DE) Nuværende produktion Slagtesvin kg 86,64 Produktion til naturafgræsning (Ammekøer m opdræt, stude, tyrekalve, tyre, okser, får, geder og heste) Ammekøer 2 Over 600 kg 1,43 Småkalv 0,5 0 6 mdr. 0,27 Kvier/stude 2 6 mdr. - 0,95 Tyrekalv mdr. 0,12 Ungtyr kg 0,27 Ammekøer 6 Over 600 kg 4,29 Småkalv mdr. 0,81 Kvier/stude 6 6 mdr. - 2,86 Tyrekalv mdr. 0,47 Ungtyr kg 0,80 Vurdering af det anmeldte Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen efter bestemmelserne i 35 3 og kan herefter bekræfte, at anmeldelserne er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse og idet følgende betingelser skal være opfyldt ved udvidelse af besætningen: JA NEJ Arealerne omfatter kun græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens 1. 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer med permanent græs, hvor øvrige arealer højt udgør 50 % af det samlede areal. 2. Gødningsproduktionen fra det anmeldte dyrehold som opstaldes udgør i perioden 1. oktober til 30. april højest hvad der svarer til en årlig gødningsproduktion fra 15 DE. 3. Hele det anmeldte dyrehold afgræsser arealerne minimum i perioden 1. maj til 30. september jf. dog spørgsmål I afgræsningsperioden tildeles dyreholdet mindre end 10 % af foderrationen som tilskudsfoder. (I perioden med mindre græsproduktion tildeles hø på folden) 6. Arealerne til naturafgræsning drives uden udbringning af organisk gødning eller handelsgødning. 7. Overholder hele husdyrbruget efter udvidelsen husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 3 Bekendtgørelse nr af 8.december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Side 2

3 beskyttelsesniveau for lugt. Opføres der nyt staldanlæg i tilknytning til eksisterende staldanlæg eller opføres tilbygning til eksisterende staldanlæg. (Ved ja besvar spørgsmål Ved nej gå til spørgsmål 14). Opføres der nyt staldanlæg uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. (Ved ja besvar spørgsmål Ved nej gå til spørgsmål 19). Samlet vurdering Samlet vurderer Skive Kommune derfor, at ændringen kan gennemføres uden godkendelse efter husdyrlovens Du kan rette spørgsmål og bemærkninger til forslaget til mig på telefon: eller mail Jeg kan desuden oplyse, at der til enhver tid vil være adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Offentliggørelse Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside fredag den 9. januar Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Miljøministeren samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, jf. kapitel 7 i husdyrloven. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt annonceret. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Skive Kommune, Natur og Miljø, Postboks 509, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller på til: Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Skive Kommune klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Skive Kommune senest fredag den 6. februar 2015, klokken Gebyr for klage Klagegebyret er fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet se Når klagen er modtaget i Natur- og Miljøklagenævnet, fremsender nævnet en opkrævning på gebyret. Nævnet fastsætter altid en frist på 14 dage til betaling af gebyret. Er gebyret ikke modtaget i nævnet inden fristens udløb, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. For yderligere information om gebyrordningen henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, hvor der kan findes en vejledning om ordningen. Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Eventuelle klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt. 4 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af 4. december Side 3

4 Med venlig hilsen Erik Kolding Agronom Denne afgørelse er sendt til: Jens Gundersen, Brøndumvej 70, 7800 Skive. Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skive-Salling. Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Fiskeriforening. Danmarks Sportsfiskerforbund. Dansk Ornitologisk Forening. Dansk Ornitologisk Forening Skive afd. Sportsfiskerforbundet. Ferskvandsfiskeriforeningen. Friluftsrådet i Region Limfjord Syd. Museum Salling. Sundhedsstyrelsen. Bilag 1. Placering af stalde. Etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion. Revideret Driftsvejledning godkendt af Miljøstyrelsen, jf. 35 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 19/12/2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Etablering og funktion af gødningsmåtten Før hvilearealet tages i brug, udlægges et lag halm i 0,2 m tykkelse svarende til et stempelslag af en bigballe eller et tilsvarende lag halm i tykkelse og fasthed. Halmen, som anvendes, skal være tør og af en god kvalitet. Side 4

5 Den faste gødning og ajle, der falder på gødningsmåtten, absorberes i halmen. Temperaturen i gødningsmåtten når hurtigt op på C, hvilket er med til, at halm og gødning efterhånden omsættes. Den kompostlignende dybstrøelse skal have et tørstofindhold på over 30 %. Side 5

6 Side 6

7 Bilag 2. Placering og redegørelse af afgræsningsarealerne. Side 7

8 Side 8