Restauranten etableres som et lejemål. Fra 1. oktober 2017 drives på adressen Lucky Star ApS, CVR-nr , P-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restauranten etableres som et lejemål. Fra 1. oktober 2017 drives på adressen Lucky Star ApS, CVR-nr , P-nr"

Transkript

1 Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Projektselskabet Køge Centrum P/S Vestre Havnepromenade Aalborg Att. Morten Tousgaard Sendt pr. mail til Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilslutningstilladelse for processpildevand fra fedtudskiller, samt tag- og overfladevand fra Rådhusstræde 8F, 4600 Køge Køge Rådhus Torvet Køge Køge Kommune modtog den 17. november 2016 ansøgning om tilslutningstilladelse for processpildevand fra fedtudskiller i restaurationskøkken på Rådhusstræde 8F, 4600 Køge. Ansøgningen er fremsendt af Stefan Bagge Søgaard, Brdr. Pedersen A/S (dette selskab er senere gået konkurs). Baggrund Rådhusstræde 8F, 4600 Køge er en nyetableret ejendom, hvori der bl.a. etableres boliger og en restaurant. I forbindelse med den kommende restaurants behov for at aflede fedtholdigt processpildevand fra køkkenet er der ansøgt om og etableret en fedtudskiller. Grundejer er Projektselskabet Køge Centrum P/S c/o TK Development A/S. Tlf Restauranten etableres som et lejemål. Fra 1. oktober 2017 drives på adressen Lucky Star ApS, CVR-nr , P-nr Lovhjemmel Tilladelse til tilslutning af processpildevand til offentlig spildevandskloak meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 1 28, stk. 3. Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand til offentlig regnvandskloak meddeles i henhold til 28, stk.1. Kontakt: Nina Bonke Mikkelsen Tlf Mail Tilslutningstilladelsens vilkår Som tilsynsmyndighed for restauranter m.m., samt afledning af spildevand, meddeler Køge Kommune hermed tilladelse til afledning af processpildevand fra fedtudskiller til offentlig kloak fra Rådhusstræde 8F, 4600 Køge, på nedenstående vilkår. Vilkårene er kommunens betingelser for, at virksomheden kan aflede spildevandet til KLAR Forsynings kloaksystem. Tilladelsen og dens vilkår meddeles på baggrund af den spildevandstekniske beskrivelse og kommunens spildevandstekniske vurdering. 1 Lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse. Side 1 af 10

2 Tilladelsens omfang 1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra restaurationskøkken. Processpildevandet skal ledes til den offentlige spildevandskloak via fedtudskiller for maksimalt 7,0 l/s. 2. Projektet skal udføres i overensstemmelse med de fremsendte projektbeskrivelser i ansøgningsmaterialet. 3. Kloakarbejde og VVS-arbejde skal udføres og færdigmeldes af autoriserede mestre. Færdigmelding samt som udført tegninger fremsendes til Køge Kommune efter færdiggørelse af byggeprojektet. 4. Der må ikke ledes spildevand fra toiletter til fedtudskilleren. 5. Fedtudskilleren skal udluftes over tag. Generelt 6. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for spildevandsafledningen, skal Køge Egnens Renseanlæg v/klar Forsyning, straks underrettes på tlf Østsjællands Beredskab skal også straks underrettes telefonisk på tlf Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og senest 4 uger før ophør/ejerskifte. 8. Gæsteprincippet er gældende for alle brønde, fedtudskilleren og ledninger i jorden. Indretning og drift 9. Alle køkkenafløb skal være tilsluttet en fedtudskiller. 10. Alle brønde og dæksler skal dimensioneres, så de kan bære tung trafik, minimum 40 tons. 11. Alle brønde, herunder fedtudskilleren, skal udføres med lugttætte dæksler og fedtudskilleren skal udluftes over tag. 12. Fedtudskilleren skal til enhver tid være vandfyldt til maksimal vandstand. Efter en længere periode uden brug skal udskilleren tilses og efterfyldes med vand inden fornyet ibrugtagning. 13. Fedtudskilleren skal tømmes efter behov. Fedtindholdet må ikke overstige 75 % af udskillerens kapacitet. Slamfang skal tømmes samtidig med fedtudskiller. 14. Fedtudskilleren skal være tilmeldt en tømningsordning og dokumentation herfor skal fremsendes til Køge Kommune senest den 1. november Fedtudskilleren må ikke give anledning til lugtgener. Prøvetagning og kontrol 16. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid, dog højst 1 gang pr. år, forlange, at der udtages spildevandsprøver efter fedtudskilleren, med henblik på at belyse Side 2 af 10

3 spildevandsforholdene på virksomheden. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at prøverne analyseres for blandt andet de parametre, der fremgår af tabel Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium/firma, i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelse Prøverne til spildevandsanalyser skal udtages, når køkkenet er i normal, fuld drift. 19. Analyseresultater for spildevandsanalyser skal være Køge Kommune i hænde senest 14 dage efter prøvetagningen. 20. Spildevandet skal overholde de angivne grænseværdier i tabel 1. Tabel 1 Spildevandsparametre Parameter Grænseværdi 3 Analysemetode Temperatur, max. 50 C - ph 6,5 9,0 DS 287 Olie og fedt 50 mg/l Reflab metode 5:2005 (DS/R 208 (pentan)) 21. Der skal udtages én spildevandsprøve til karakterisering af virksomhedens processpildevand, jf. vilkår 18. Prøven skal udtages senest den 1. december Brug af rengørings- og vaskekemikalier 22. Rengørings- og vaskekemikalier skal være ABC-karakteriseret 3 for indhold af miljøfremmede stoffer og være godkendt af tilsynsmyndigheden forinden brug. Hvis virksomheden anvender produkter mærket med én af de 2 officielle miljømærker i Danmark, der administreres af Miljømærkesekretariatet (det europæiske miljømærke EU-blomsten eller det nordiske miljømærke Svanen) eller anvender produkter, der optræder med laveste kodebetegnelse i Keminøglen 4, anses vilkåret for overholdt. Kontrol af drift 23. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Dato og årsag til fejl på fedtudskilleren Dato for overskridelse af fedtudskillerens maksimale opsamlingskapacitet på 75 % Virksomheden skal med jævne mellemrum føre tilsyn med fedtudskilleren. Ved nyanlagt udskiller skal virksomheden føre tilsyn hver uge, ved at pejle både slamfang og udskiller, indtil et erfaringsgrundlag er bygget op. Resultaterne indføres i driftsjournalen. Driftsjournalerne skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. 2 Bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger. 3 Vejledning 2 af 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg august Side 3 af 10

4 Generelle oplysninger I tilskud til de stillede vilkår, skal fedtudskilleren anlægges og drives i overensstemmelse med Køge Kommunes vejledende retningslinjer for indretning, dimensionering og drift af fedtudskillere (vedlagt). Køge Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis tilladelsens vilkår vurderes utidssvarende eller uhensigtsmæssige, eller hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på renseanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor. Bygnings- og driftsmæssige ændringer, som indebærer forøget forurening eller forøget spildevandsafledning, i forhold til det oprindeligt ansøgte, skal forelægges kommunen senest 2 måneder før ændringerne sættes i værk, med henblik på evt. revision af tilladelsens vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1. Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloak- eller VVS-mester, jf. SBI-anvisning nr. 255, 256 og 257 af 2015 eller senest gældende. Anvisningerne behandles iht. Bygningsreglement 2015 og DS 432:2009. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv. Samtlige udgifter i forbindelse med tæthedskontrol af afløbssystemet samt prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden. Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering Beliggenhed og planforhold Restauranten er beliggende på Rådhusstræde 8F, 4600 Køge, matr.nr. 311g, Køge Bygrunde og er omfattet af Spildevandsplan for Køge Kommune. Restauranten er placeret på første sal i en nyetableret bygning i to etager, hvor der også er etableret boliger. Køge Kommune vurderer, at placeringen af restauranten ikke bør give anledning til problemer. I tilfælde af lugtgener kan Køge Kommune indskærpe nærværende tilladelses vilkår. Køge Kommune bemærker, at der er forhøjet grundvandsstand i området, på grund af nærhed til kysten. Samtidig vil arealet, hvor fedtudskilleren er placeret, overgå til vejareal under Køge Kommunes vejmyndighed (anlægsafdelingen), ved afslutningen af bygge-/anlægsarbejdet. Ud fra denne betragtning ville det have været en fordel, at etablere en fedtudskiller i armeret beton i overensstemmelse med det fremsendte dimensioneringsgrundlag, i modsætning til en fedtudskiller i plast. En betonudskiller kan bedre modstå nedefrakommende tryk fra grundvandet, samt tryk fra trafik ovenfra. Da fedtudskilleren allerede er etableret, har Køge Kommune stillet krav om, at der etableres en betonring Side 4 af 10

5 rundt om fedtudskillerens øvre kant, af hensyn til de trafikale forhold og alment vedligehold (vilkår 10). Spildevandets sammensætning Processpildevandet forventes at indeholde organisk fedt fra anretning og tilberedning af madvarer, samt fortyndede rester af rengørings- og vaskekemikalier, primært fra opvaske- og håndvaskemidler. Grundet forekomsten af sæbeprodukter m.m. stiller Køge Kommune de sædvanlige vilkår for brug af vaskekemikalier, til sikring af, at disse er miljøvurderet og er tilstrækkeligt miljøvenlige. Der er taget hensyn til fedtopløsende kemikalier i dimensioneringen af fedtudskilleren. Da tilladelsen blev ansøgt længe før driften blev påbegyndt, er datablade på sæbeprodukter ikke fremsendt endnu. Datablade på samtlige, anvendte sæbeprodukter på virksomheden skal fremsendes til dokumentation for, at vilkårene er overholdt. Jf. vilkårene skal tilsynsmyndigheden godkende sæbeprodukter m.m. forinden ibrugtagning, men Køge Kommune vil tage stilling til de nu anvendte produkter så snart datablade fremsendes. Fremadrettet skal alle nye sæbeprodukter godkendes forinden ibrugtagning, i overensstemmelse med vilkåret. Dimensionering af fedtudskiller Der er etableret en Lupimax-P fedtudskiller i plast med integreret slamfang fra Aco Vej og Anlæg (varenr ). Fedtudskillerens nominelle størrelse er 7 l/s, lagringsvolumen for hhv. fedt og slam er 285 l og 730 l. Fedtlaget ved tømningsniveau er 340 mm, slamhøjde ved maksimalt slamvolumen er 550 mm. Udskilleren er opdriftssikret. Der er installeret særskilt prøvetagningsbrønd efter fedtudskilleren, se figur 1. Figur 1. Principinstallation. Side 5 af 10

6 Ansøger har fremsendt følgende dimensioneringsgrundlag: 6 stk. køkkenvaske: 1,44 l/s 5 stk. gulvafløb: 1,50 l/s 1 stk. opvaskemaskine, maksimalt: 1,20 l/s Samlet, maksimal tilledning: 4,14 l/s Temperaturfaktoren er sat til 1,3, da der anvendes vand over 60 C. Densitetsfaktoren for olie/fedt er sat til 1, grundet densitet på 0,94 g/cm 3. Der anvendes rense- og skyllemidler. Der ledes ikke tag- og overfladevand til fedtudskillerne. NS = 4,1 1,3 1,0 (0,0 1,0) = 7,0 l/s. Det anslås, at der serveres max. 210 måltider pr. dag. Den gennemsnitlige arbejdstid er 6 timer pr. dag. Udskilleren opfylder nøjagtigt det behov, som beregningen dokumenterer. Fedtudskilleren er etableret udenfor bygningen og er let tilgængelig for tømning. Der er etableret alarm for forhøjet fedtstand, produktnavn GA-1 fra Labkotec i Finland. Systemet består af en GA-1-kontrolenhed, en GA-SG1-sensor og en kabelsamling. Samlet vurdering Køge Kommune vurderer, at det ansøgte, under overholdelse af de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand og kloak. Høringsbemærkninger Udkastet til tilslutningstilladelse har været i høring hos Projektselskabet Køge Centrum P/S c/o TK Development A/S, Lucky Star ApS og KLAR Forsyning. KLAR Forsyning havde ingen bemærkninger til udkastet, de øvrige har ikke fremsendt svar. Køge Kommune foretager derfor ikke ændringer i tilladelsen. Side 6 af 10

7 Klagevejledning Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er den 14. november Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside Klageportalen ligger på og Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Gebyret betales tilbage, hvis 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence. Kopi af afgørelsen er sendt til følgende klageberettigede 5 : Grundejer: Projektselskabet Køge Centrum P/S c/o TK Development A/S Virksomhed: Lucky Star ApS Embedslægeinstitutionen Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, KLAR Forsyning og Køge Egnens Renseanlæg, Tilslutningstilladelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside. Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg, i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 17. april 2018, eller, hvis afgørelsen påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet, inden 6 måneder efter at den endelige afgørelse foreligger. Vedlagt: Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Kloaktegning, tegning V-B8Ø I Bilag 3 Udsnit af kloaktegning, tegning V-B8Ø I 5 Se miljøbeskyttelseslovens Side 7 af 10

8 Bilag 1 Oversigtstegning Satellitfoto. Restauranten er beliggende i toppen af billedet. Side 8 af 10

9 Bilag 2 Kloaktegning Side 9 af 10

10 Bilag 3 Udsnit af kloaktegning Fedtudskilleren ses i øverste højre hjørne. Side 10 af 10