TINGLEV KOMMUNE. Bolig & erhvervsformål Jernbanegade - Centerpladsen. Tinglev. LOKALPLAN NR h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TINGLEV KOMMUNE. Bolig & erhvervsformål Jernbanegade - Centerpladsen. Tinglev. LOKALPLAN NR h"

Transkript

1 TINGLEV KOMMUNE Bolig & erhvervsformål Jernbanegade - Centerpladsen. LOKALPLAN NR h

2 kommune lokalplan nr h S:\PLANL\LOKALPLA\A.LP.fors.stand. doc

3 lokalplan nr h HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et bestemt område, indenfor hvilket byrådet kan fastsætte bestemmelser om blandt andet arealanvendelse udstykning vej- og stiforhold bebyggelse og anlæg friarealer og beplantning fællesanlæg bevaringsværdige træk Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til planen, når den fremlægges for offentligheden som forslag. Først derefter kan en endelig plan vedtages og tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. HVORNÅR SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Under alle omstændigheder skal byrådet ifølge kommuneplanloven udarbejde en lokalplan, før der foretages større bygge- eller anlægsarbejder indenfor et bestemt område. Dette gælder også, hvis der skal foretages nedrivningsarbejder. Byrådet kan altid vælge at udarbejde en lokalplan for at sikre visse bestemmelser fastlagt for et område. Det er således byrådets skøn, der først og fremmest ligger til grund for beslutningen om der i et konkret tilfælde skal eller bør udarbejdes lokalplan. Denne afgørelse kan dog i tvivlstilfælde påklages. HVORFOR SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Hensigten med at udarbejde lokalplaner er ikke mindst at give borgerne mulighed for at fa kendskab til kommunens planlægning for de enkelte områder. LOKALPLAN - KOMMUNEPLAN En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, en overordnet plan, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen udstikker således blandt andet rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der laves et tillæg til kommuneplanen, omhandlende de nødvendige ændringer.

4 lokalplan nr h LOKALPLANER FOR TINGLEV BYMIDTE. BAGGRUND I slutningen af 70erne udarbejdedes lokalplan nr a med det formål at sikre området afgrænset af Hovedgaden, Grønnevej og Stationsvej til centerformål, offentlige formål og boliger. Hensigten var blandt andet også at regulere områdets fremtidige udformning med hensyn til placering af butikker, kontorer, opholdsarealer, parkering, stiforbindelser m.v. I realiseredes den del af planen, der vedrører det store parkeringsareal, Centerpladsen, mellem Kastanievej og Jernbanegade med belægning, stier, beplantning og opholdsarealer. I indledtes arbejdet med en planlægning for byfornyelse i den del af området, der afgrænses af Hovedgaden, Stationsvej og Jernbanegade. Ideen hermed var at åbne mulighed for ombygninger og opførelse af ny bebyggelse indenfor området til såvel butikker som boliger, samt fastlægge principper for udformning af såvel bebyggelse som parkerings- og opholdsarealer. I den forbindelse blev der udarbejdet en ny lokalplan nr c, der senere afløstes af lokalplan nr d for området mellem Stationsvej og Jernbanegade.

5 lokalplan nr. l.ol.h For området vest for Jernbanegade ved Centerpladsen og Superbrugsen blev der i 1996 udarbejdet en lokalplan 1.01 e for yderligere en del af det område der var omfattet af lokalplan nr a. I den nye lokalplan blev der for ejendommene langs Jernbanegade og Centerpladsen angivet byggefelter for udvidelser ved eksisterende bebyggelse, ny bebyggelse og friarealer i tilknytning hertil. Dette hang sammen med den igangværende byfornyelse i området ved Jernbanegade, planer om indretning af bibliotek og kulturhus, udvidelse af superbrugsen samt forhold omkring adgange, friarealer, bebyggelsesprocenter m.v. I forbindelse med den videre planlægning og projektering af nybyggeri i området blev det allerede i 1997 nødvendigt at justere også denne lokalplan. Dette blev gjort ved udarbejdelsen af en ny lokalplan nr g dækkende det samme område som lokalplan nr e. LOKALPLAN NR h I 1999 er der så fremkommet ønske fra en supermarkedkæde om at etablere en dagligvarebutik i området ved Jernbanegade og Centerpladsen i og ved de bygninger, der var tænkt indrettet til bl.a. bibliotek. Byrådet har ment, at det ville være et aktiv for by som indkøbssted at muliggøre dette og har derfor valgt at udarbejde en ny lokalplan nr h for en del af det hidtidige lokalplanområde nr g. Dette skal ske, da det endvidere er nødvendigt at ændre bebyggelsesfeltet, parkerings- og vejforhold, samt opholdsarealer ud mod Centerpladsen bag ejendommene langs vestsiden af Jernbanegade. INDHOLD Lokalplanen indeholder bestemmelser om omfang og udseende af bebyggelsen, friarealer, adgangsforhold og parkering. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres/indrettes en dagligvarebutik på ca. 500 m2 med tilhørende lager, varegård samt personalefaciliteter ved ejendommene Jernbanegade 7-9. Opførelse og indretning skal finde sted i overensstemmelse med det af Kommune godkendte projekt (plan, snit og facader) dateret Lokalplanen erstatter ved byrådets endelige vedtagelse lokalplan nr g for det område, der er omfattet af den nye lokalplan. Det samlede grundareal indenfor lokalplanområdet andrager m 2 (Centerpladsen's vej-, sti- og P-arealer ikke medregnet). Ifølge lokalplanen må der maksimalt opføres et samlet bruttoetageareal på m 2, svarende til en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 130 for området under et. Dette muliggør opførelse af yderligere 773 m 2 bruttoetageareal. KOMMUNEPLAN Handel og service Af Kommuneplan , Rammerne, fremgår det at udarbejdelse af lokalplaner skal medvirke til, at offentlig og privat service lokaliseres i overensstemmelse med hovedstrukturens retningslinier og mål, at der åbnes muligheder for etablering og udvidelser af detailhandel og servicevirksomheder,

6 lokalplan nr. l.ol.h at det ved planlægning af områder i kommunens bymønster tilstræbes at skabe overensstemmelse mellem udbud indenfor erhverv, service, indkøbsmuligheder og lokalt behov herfor. Folketinget har i maj 1997 vedtaget en lov om detailhandel som ændring til lov om planlægning. Efter denne skal region- kommune- og lokalplaner - fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, - sikre at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik, - fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstande i forbindelse med indkøb er begrænsede. Butiksstørrelser Efter loven skal amtsrådet og kommunalbestyrelsen fastsætte maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker. Fastsættelsen af maksimale bruttoetagearealer skal ske under hensyntagen til lovens bestemmelser og til mulighederne for at opnå en efter loven hensigtsmæssig detailhandelsstruktur. Det forventes at amtskommuner og kommuner ved planlægning for detailhandel som hovedregel vil fastsætte maksimale butiksstørrelser på under m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. I by har byrådet fastsat en maksimal butiksstørrelse på henholdsvis m 2 og m 2 for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker. I de øvrige byområder er den maksimale butiksstørrelse fastsat til henholdsvis m 2 og 500 m 2 for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker. De maksimale butiksstørrelser gælder også for blandede bolig- og erhvervsområder. Kommuneplaner, der vedtages endeligt efter den 22. maj 1997, skal fastsætte rammer for placering af arealer til butiksformål, det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål samt maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker. Det betyder, at kommune- og lokalplanforslag, der ikke opfylder ændringslovens krav til planbestemmelser, kun kan vedtages endeligt, når der i forbindelse med den endelige vedtagelse indsættes de nødvendige bestemmelser. Eksisterende (gældende) lokalplaner Adgangen til at udnytte eksisterende lokalplaner ændres ikke ved ændringsloven. Mulighederne for at etablere lokalplanpligtige butikker på baggrund af eksisterende lokalplaner afhænger derfor fortsat af, om planerne er så præcise, at de kan danne grundlag for etablering af lokalplanpligtigt byggeri. Denne lokalplan nr. l.ol.h muliggør ikke indretning / opførelse af yderligere m2 etageareal til butiks formål i forhold til den hidtil gældende lokalplan nr g. Kommuneplanrammer. Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanrammernes område 11.c. l.a. For denne lokalplans område blev der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr g udarbejdet et tillæg til rammerne. Denne lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne og dette tillæg.

7 lokalplan nr h RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i planen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationer kan således normalt kun meddeles i forhold til de bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering. Retten til at dispensere omfatter eksempelvis ikke begrænsning af fælles friarealer og grønne områder, ligesom der ikke kan dispenseres fra formålsbestemmelser (og anvendelsesbestemmelser fastsat ud fra formålet med lokalplanen). Sådanne mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, j fr. ovenfor.

8 lokalplan nr. l.ol.h l. LOKALPLANENS FORMÅL at at at at at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for områdets byfornyelse, herunder også sikre områdets anvendelse til centerformål som - butikker, liberale erhverv o. lign., - boligbebyggelse samt - offentlige formål fastlægge parkeringsanlæg, stier, fællesarealer og vejanlæg i tilknytning hertil, sikre rimelige muligheder for udvidelse af bebyggelse, nedrivning samt etablering af fælles opholdsarealer i området, sikre, at de funktioner, der indpasses, er af en sådan art, at de er med til at skabe et varieret og oplevelsesrigt bymiljø, 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedlagte kortbilag nr. l og omfatter følgende matr. nr.: del af 82, nr.156, 336 og 578 alle af Ejerlav, Lokalplanen opdeles som vist på kortbilag nr. 2 i områderne: Område l Område for bebyggelse med boliger, forretninger, offentlig og privat service. Område 2 Område for parkering, vej- og stiadgange samt fælles opholdsarealer. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Område Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Indenfor området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til: boliger, butikker, kontorer samt privat og offentlige formål og service, der efter byrådets skøn hører naturligt hjemme i området. Indenfor området må der ikke opføres eller indrettes værksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksomhed. Mindre værksteder i tilknytning til en butik kan dog tillades efter byrådets nærmere godkendelse, f.eks. guldsmed, tekstil, cykler o. lign. Område Området må kun anvendes til parkering, vejog stiadgange, samt fælles opholdsarealer i tilknytning til den omgivende bebyggelse.

9 lokalplan nr. l.ol.h 4. UDSTYKNING 4.1 Yderligere udstykning må kun finde sted efter byrådets godkendelse. 4.2 Byrådet kan tillade grunde udstykket med en størrelse mindre end 700 m 2, såfremt der kan opnås tilstrækkelig adgang til fælles opholdsarealer og parkering i umiddelbar nærhed af grundens bebyggelse. Sådanne grunde må dog som hovedregel ikke udstykkes med en grundstørrelse mindre end 300 m VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Den eksisterende vej- og stibetjening af lokalplanområdet skal bibeholdes med adgang fra Jernbanegade og Centerpladsen. 5.2 Ved ændret anvendelse eller nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal der etableres parkeringspladser efter følgende fordeling: 5.3 erhvervsareal, l plads/50 m 2 erhvervsareal, boliger, 11/2 plads/bolig. Ved ejendommene langs Jernbanegade må de ubebyggede arealer alene anvendes til fælles opholdsarealer, gårdsplads og have. Der kan således ikke etableres yderligere P- pladser på egen grund. Baggrunden herfor er ønsket om at sikre, at de begrænsede arealer alene anvendes til have/gårdsplads (opholdsarealer). Etablering af nødvendig plads for varetilkørsel i tilknytning til ejendommene er dog tilladt. 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område Ny bebyggelse kan placeres indenfor de på vedlagte kortbilag nr. 2 viste felter. 6.2 Den samlede byggemulighed og maksimale bebyggelsesprocent for de enkelte ejendomme indenfor lokalplanområdet fremgår af bilag l, "Arealoversigt" bagest i lokalplanen. 6.3 Den maksimale butiksstørrelse i området må højst være på 2000 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1000 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. 6.4 Indenfor området kan bebyggelse indenfor de angivne byggefelter opføres i indtil 21/2 etage og med en bygningshøjde på indtil 12,0 m. Område Bortset fra mindre bygninger, som f.eks. legehuse, cykelskure, redskabsrum m.v. til områdets betjening må der ikke opføres bebyggelse eller foretages overdækning af arealer indenfor området,

10 lokalplan nr. l.ol.h 7. BEBYGGELSENS YDRE FREM- TRÆDEN 7.1 Ny bebyggelse på ejendommene matr. nr. 336, (Jernbanegade 5, 7 og 9) skal udføres i overensstemmelse med principperne for udformning af bebyggelsen som angivet i det af Byrådet godkendte projekt. 7.2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må der ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 7.3 Ydervægge skal overvejende opføres af tegl eller fremstå som facademur med pudsede flader. 7.4 På bebyggelse med facade eller gavl beliggende umiddelbart ud til Jernbanegade skal nye tage udføres med en taghældning på mellem 30 og 50 grader. På bebyggelse ud mod centerpladsen kan anden taghældning anvendes hvis bebyggelsen i øvrigt udformes i harmoni med den øvrige bebyggelse. 7.6 Til mindre bygninger, mellembygninger, indgangspartier o.lign. kan andre materialer og anden taghældning end det i pkt. 7.2, 7.3 og 7.4 anvendes. 7.7 Der må ikke foretages afdækning af eller ændringer i vinduespartier på facader mod Jernbanegade, medmindre sådan afdækning udføres i harmoni med facadens udformning i øvrigt. Solafskærmning og overdækning af forarealer ved facader orienteret mod hhv. Jernbanegade og Centerpladsen skal udføres som knækfaldseller faldarmsmarkiser (dvs. sammenlukkelige markiser monteret på facaden). 7.8 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde og etablering af faste baldakiner vil normalt ikke blive tilladt. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom udendørs oplag uden afskærmning ikke må ikke finde sted. Beplantning, belysning, belægninger m.v. skal holdes i god stand, ligesom nødvendig vedligeholdelse samt udskiftning løbende skal finde sted. 8.3 Hegn/hæk mod Centerpladsen/fællesarealer kan udføres i en højde af max. 1,5 m og skal bestå af løvfældende beplantning evt. kombineret med fast hegn i form af smedejernshegn, træbeklædt hegn (udført som lodretstående bræddebeklædning) eller læmur i teglsten. 8.4 Ny beplantning, belægning, belysning m.v. skal udføres efter en samlet plan. Beplantningen skal bestå af løvfældende træer og buske typiske for området. 8

11 lokalplan nr h 9. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUG- TAGNING AF NY BEBYGGELSE 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning/naturgas. 9.2 Ny boligbebyggelse skal tilsluttes fællesantenneanlæg efter Byrådets anvisning. 9.3 Der skal jfr. pkt. 5.2 være indgået aftale om parkeringsforhold før ibrugtagning af ny bebyggelse. 10. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr g for så vidt angår denne lokalplans område. 11. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget Byråd. er således vedtaget af, den 19. januar 2000 Th. Dahl Nielsen / M. Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Lokalplanen er vedtaget endeligt af byråd., den 12. april 2000 Th. Dahl Nielsen / M. Knudsen Borgmester Kommunaldirektør

12 lokalplan nr. l.ol.h Bilag l Arealoversigt Matr. nr. Beliggenhed Grundareal m2. Bruttoetageareal m2 Nuvær. Bruttoetageareal m2 Fremt.max Bebygg.% Nuvær. Bebygg.% Fremt.max Byggemulighed, m2 * Bemærkninger 336 Jernbanegade Centerpladsen IALT Jernbanegade *) * Excl. Vej-, sti og P- areal, Centerpladsen 10

13 Reference: Torben Damm Krogh Lokalplan nr h, Kortnr. 1, Områdets afgrænsning

14 Tværvejen rende bep^ggelseog bf Lokalplan nr h, Kort nr. 2. Områdeopdeling RefcWEVKe; Torben Damrn Krogh kommune Teknisk forvaltning Plan & Byg

15 Lokalplan nr h. Kort nr. 4, Illustrationsplan Reference: Torben Damm Krogh