Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk på Eggeslevmagle Skole"

Transkript

1 Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin.

2 Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)... 4 Formål og mål for Engelsk klasse på Eggeslevmagle Skole... 4 Læseplan for faget engelsk (www.uvm.dk)... 5 Forløb klassetrin... 6 Trinmål for klassetrin... 7 Forløb klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Forløb klassetrin Trinmål efter 7. klassetrin Forløb klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin

3 Engelsk på Eggeslevmagle Skole I skoleåret 2012/2013 indfører vi engelsk i 1. og 2. klasse. I 1. klasse får eleverne 2 ugentlige lektioner med engelsk i det sidste halvår af skoleåret. I 6. klasse får eleverne 2 ugentlige engelsklektioner hele skoleåret. Undervisningen følger de faglige mål fra Undervisningsministeriet. Inspirationen til at indføre engelsk fra 5. klasse kommer fra den seneste rapport med anbefalinger til det danske skolesystem om sprog i rapporten: Sprog er nøglen til verden. Engelsk i klassetrin 0.forløb; 1. klassetrin gives 1 ugentlig lektion engelsk sidste halvår af skoleåret. 2. klassetrin 1.forløb; 2.forløb; 3.forløb; gives 1 ugentlig lektion hele skoleåret klassetrin gives 2 ugentlige lektioner hele skoleåret klassetrin gives 3 ugentlige lektioner hele skoleåret klassetrin gives 3 ugentlige lektioner hele skoleåret. 3 Formål og læseplan for faget engelsk er udstukket af Undervisningsministeriet fra 3.-9.klasse. Med indførsel af faget engelsk på 1. og 2. klassetrin i kommende skoleår på Eggeslevmagle Skole vil der være speciel fokus for faget at tage udgangspunkt i. På følgende sider ses formål og læseplan i synoptisk form for de 4 trinforløb alle med tilknyttede kommentarer gældende for Eggeslevmagle Skole. John Larsen Skoleinspektør

4 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk) Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 4 Formål og mål for engelsk i klasse på Eggeslevmagle Skole Med positiv brug og udnyttelse af børns nysgerrighed, åbenhed og umiddelbarhed i forhold til indlæring af et fremmedsprog tilbyder vi elever allerede fra første klasse på alderssvarende vis at tilegne sig færdigheder i engelsk et sprog de i mange sammenhænge påvirkes af dagligt. Der søges ikke blot givet sproglige kompetencer, men også givet forståelse for kulturelle ligheder og forskelle, tolerance, respekt og åbenhed overfor andre kulturer en god start til en i dag globaliseret verden, hvor gode sproglige kompetencer og kulturel forståelse går hånd i hånd. Med tidlig engelsk start søges også at påvirke elevernes engelskfaglige niveau, sådan at de i deres senere skoleforløb ikke blot oplever engelsk som et fremmedsprog, men mere som et aktivt kommunikationsmiddel. En styrke de kan bruge livet ud.

5 Læseplan for faget engelsk (www.uvm.dk) Engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse. Hertil kommer et valgfrit 10. skoleår, hvor engelsk indgår i den obligatoriske fagrække. Folkeskolens samlede engelskundervisning er inddelt i fire forløb. Engelskundervisningen skal dog betragtes som et samlet hele fra 3. klasse til 9./10. klasse uden mærkbare overgange mellem forløbene. Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression over de fire forløb samt en beskrivelse af undervisningens indhold og forskellige fokusområder i hvert af de fire forløb. Denne progression tilgodeser såvel elever med særlige evner som elever med vanskeligheder i engelsk. Det er vigtigt at fokusere på, at engelsk bliver et brugbart redskab for alle. Undervisningen skal i hvert forløb omfatte samtlige fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Områderne er indbyrdes afhængige og integreres derfor i de enkelte undervisningsforløb. Undervisningen bygger på, at eleverne, bl.a. fra danskundervisningen, allerede har en kunnen, viden og erfaring med hensyn til at kommunikere, til sprog og sprogbrug, til at lære samt en forståelse af deres om verden, herunder erfaring med it og engelsk. Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der gennem mødet med en mangfoldighed af tekster og kulturer, oplevelser og sanseindtryk medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed med henblik på at kunne fungere i et globalt samfund. 5 Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art samt med udstrakt anvendelse af multimedier. En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen.

6 Undervisningen foregår på engelsk fra første dag. Forløb i klassetrin Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Storybooks, dramatiseringer, gættelege, ordlege, rollespil sange, rim og remser vil være naturlige elementer. Ligeledes inddragelse af elektroniske hjælpemidler. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen. Undervisningen foregår primært på engelsk fra første dag. Ud fra nedenstående laves en årsplan, der til gode ser de beskrevet elementer inden for kategorierne: 6 Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Der ønskes endvidere fokus på trygt arbejdsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt sådan at det bliver en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt i form af de skitserede arbejdsmuligheder i trinmåls beskrivelsen. At fremlægge små og store ting foran klassen skal være en naturlig ting for alle elever. Der er stor inspiration at finde i diverse Cooperative Learning opgaver. Der er engelskvejleder/og forløb tilknyttet klassetrinene klasse. Herunder følger hvad årsplan for klassetrin skal indeholde af elementer; trinmål i synoptisk form.

7 Trinmål for klassetrin Kommunikative færdigheder, Trinmål for klassetrin forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier deltage i sproglege og små rollespil beskæftige sig med nære emner ved hjælp af it svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid Sprog og sprogbrug, Trinmål for klassetrin udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med forstå og udføre enkle sproghandlinger 7 Sprogtilegnelse, Trinmål for klassetrin have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil

8 Kultur og samfundsforhold, Trinmål for klassetrin kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur Eksempel på årsplan 1. klasse Januar Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Februar Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Marts Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 April Uge 14 Basic work samtale Basic work - samtale Alfabet og tal Alfabet og tal Dage og måneder Dage og måneder Vinterferie Krop, mig selv og familie Krop, mig selv og familie Krop, mig selv og familie Krop, mig selv og familie Krop, mig selv og familie Krop, mig selv og familie Påskeferie Farver og årstider 8

9 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Farver og årstider Farver og årstider Farver og årstider Maj Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Klasseværelse og skole Klasseværelse og skole Klasseværelse og skole Klasseværelse og skole Klasseværelse og skole Juni Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Sommer-liv Sommer-liv Sommer-liv Sommer-liv 9 Engelsk årsplan for 1. klasse - perioden januar til juni: Basic Work, dvs. fokus på grundlæggende færdigheder (tale/lytte/forstå). Ordforrådstilegnelse vil være et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med emner inden for nærmiljøerne; alfabet, tal, dage, måneder mig selv og min familie, farver og årstider samt klasseværelse og skole. Der arbejdes med udleveret engelsk mappe/bog samt PC, filmklip, musik og smartboard. Arbejdsformen vil altid variere, individuelt, par/gruppevis samt på klassen.

10 Eksempel på årsplan for 2. klasse August Uge 33 Uge 34 Uge 35 Basic work samtale Basic work - Samtale Basic work Samtale September Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Oktober Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 November Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 December Uge 49 Uge 50 Uge 51 Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Kæledyr, Bondegårdsdyr, vilde dyr Efterårsferie Efterår Efterår Efterår Hus, værelse og by Hus, værelse og by Hus, værelse og by Hus, værelse og by Christmas UK/USA/DK Christmas UK/USA/DK Christmas UK/USA/DK 10

11 Uge 52 Christmas Januar Juleferie (: Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Vinter Vinter Vinter Vinter Vinter Februar Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Marts Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 April Uge 14 Vinter Vinterferie Eventyr Eventyr Eventyr Eventyr Påske Påske Påske 11 Uge 15 Påskeferie (: Uge 16 Uge 17 Uge 18 Mad og shopping/penge, USA/UK/DK Mad og shopping/penge, USA/UK/DK Mad og shopping/penge, USA/UK/DK Maj Uge 19 Mad og shopping/penge, USA/UK/DK

12 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Mad og shopping/penge, USA/UK/DK Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Juni Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Great stories fokus på lytte, læse, fortælle Uge 27 Rigtig god sommerferie (: Forløb klassetrin Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. 12 Emneområderne skal dels være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen. Undervisningen foregår på engelsk fra første dag. Ud fra nedenstående laves en årsplan, der til gode ser de beskrevet elementer inden for kategorierne: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold

13 Der ønskes endvidere fokus på trygt arbejdsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt sådan at det bliver en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt i form af de skitserede arbejdsmuligheder i trinmåls beskrivelsen. At fremlægge små og store ting foran klassen skal være en naturlig ting for alle elever. Der arbejdes med E-twinning eller lignende projekter gennem en periode. Der er stor inspiration at finde i diverse Cooperative Learning opgaver. Der er engelskvejlederforløb på alle klassetrin. Herunder følger hvad årsplan for klassetrin skal indeholde af elementer; trinmål i synoptisk form. Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder, Trinmål efter 4. klassetrin forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier deltage i sproglege og små rollespil fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- eller udland 13

14 Sprog og sprogbrug, Trinmål efter 4. klassetrin anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden stave enkle ord og udtryk genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler forstå og udføre enkle sproghandlinger Sprogtilegnelse, Trinmål efter 4. klassetrin have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik have mod på at skrive på engelsk udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil 14 Kultur og samfundsforhold, Trinmål efter 4. klassetrin kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur

15 Forløb klassetrin Der er fokus på centrale emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation udvikles elevernes praktiske sprogfærdighed og sproglige bevidsthed. Ud fra nedenstående laves en årsplan, der til gode ser de beskrevet elementer inden for kategorierne Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Der ønskes endvidere fokus på trygt arbejdsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt sådan at det bliver en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt i form af de skitserede arbejdsmuligheder i trinmåls beskrivelsen. At fremlægge små og store ting foran klassen skal være en naturlig ting for alle elever. Der arbejdes med E-twinning eller lignende projekter gennem en periode. Undervisningen foregår på engelsk. 15 Der er stor inspiration at finde i diverse Co operative Learning opgaver. Der er engelskvejlederforløb på alle klassetrin. Herunder følger hvad årsplan for klassetrin skal indeholde af elementer; trinmål i synoptisk form. Trinmål efter 7. klassetrin Kommunikative færdigheder, Trinmål efter 7. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen

16 forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb anvende engelsk som kommunikationsmiddel i kontakten med elever eller klasser i udlandet. Sprog og sprogbrug, Trinmål efter 7. klassetrin anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner udtrykke sig med en klar og forståelig udtale tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng anvende centrale indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte situationer 16 Sprogtilegnelse, Trinmål efter 7. klassetrin vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede omhjælp til at udtrykke sig vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden omskriveprocessens faser udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen

17 anvende viden om ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale områder vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning anvende forskellige kilder Kultur og samfundsforhold, Trinmål efter 7. klassetrin tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur 17 Forløb klassetrin Sproget som kommunikationsmiddel er fortsat i centrum med øgede forventninger til rimelig præcision og nuancering og større sproglig bevidsthed. Eleverne skal have mulighed for at møde et alsidigt udbud af tekster om emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Bredden i tekstudbuddet skal bl.a. forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Eleverne arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse. Aktiviteterne skal være varierede og give mulighed for både overblik og fordybelse. Ud fra nedenstående laves en årsplan, der til gode ser de beskrevet elementer inden for kategorierne Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug

18 Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Der ønskes endvidere fokus på trygt arbejdsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt sådan at det bliver en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt i form af de skitserede arbejdsmuligheder i trinmåls beskrivelsen. At lave fremlæggelser foran klassen skal være en naturlig ting for alle elever. Der arbejdes med E-twinning eller lignende projekter gennem en periode. Undervisningen foregår på engelsk. Der er stor inspiration at finde i diverse Cooperative Learning opgaver specielt til opvarmningsaktiviteter. Der er engelskvejlederforløb på alle klassetrin. Der arbejdes eksamensforberedende skriftligt som mundtligt. Herunder følger hvad årsplan for klassetrin skal indeholde; trinmål i synoptisk form. 18 Trinmål efter 9. klassetrin Kommunikative færdigheder, Trinmål efter 9. klassetrin forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer

19 udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel Sprog og sprogbrug, Trinmål efter 9. klassetrin anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer anvende centrale samtalemønstre, herunder turtagning og hensigtsmæssige gambitter afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre 19 Sprogtilegnelse, Trinmål efter 9. klassetrin vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave

20 anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it-baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis Kultur og samfundsforhold, Trinmål efter 9. klassetrin anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel 20 På vegne af fagteam engelsk Desirée Møller, engelskvejleder

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere