Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret"

Transkript

1 arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har i de senere år indført politikker og opbygget systemer til understøttelse af såkaldt whistleblowing. Oprettelse af hotlines og andre faciliteter, der sikrer, at ansatte hurtigt og eventuelt anonymt kan rapportere om overtrædelse af regler på arbejdspladsen, er særligt populært i større, internationale koncerner. Whistleblowing-fænomenet Det engelske udtryk "whistleblowing" har efter sigende sin oprindelse i London. Her piftede de berømte bobbier i gamle dage i deres fløjter (whistles), når de opdagede forbrydelser og uorden. Kort fortalt dækker begrebet whistleblowing i dag over det forhold, at en medarbejder, som oplever grove lovovertrædelser på arbejdspladsen eller alvorlige brud på virksomhedens interne retningslinjer, påkalder sig topledelsens eller omverdenens opmærksomhed om overtrædelsen. lette medarbejderens adgang til at ytre sig om de kritisable forhold, således at virksomhedens ejere og de øverste beslutningstagere kan få adgang til medarbejderens information og følge op derpå. Presset lettes for medarbejderen, blandt andet ved at tilbyde fuld anonymitet og beskyttelse mod usaglig afskedigelse eller urimelig behandling fra medarbejderens nærmeste overordnede. Fortsætter på næste side Da en medarbejder, som anmelder sin egen chef eller nærmeste kollega, typisk vil være udsat for et overvældende pres, tages der i disse år i mange virksomheder initiativ til at etablere systemer, der kan

2 Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret Særligt i USA har whistleblowing-fænomenet i længere tid påkaldt sig stor opmærksomhed. Det skyldes ikke mindst de senere års store erhvervsskandaler, herunder WorldCom og Enron-sagerne. Skandalerne kom primært for dagens lys på grund af insidertips fra centralt placerede medarbejdere i virksomhederne. I skandalernes kølvand er der i USA blevet vedtaget forskellige relativt vidtgående love, som blandt andet har til formål at styrke mulighederne for whistleblowing for derved at skærpe ledelsens og medarbejdernes opmærksomhed på overholdelse af lovgivningen og helt basale etiske standarder. Den amerikanske whistleblower-lovgivning indeholder blandt andet sanktioner i form af langvarige fængselsstraffe for ledende medarbejdere, der diskrimininerer whistleblowers. Gennem den i 2002 vedtagne Sarbanes- Oxley Act stilles der i øvrigt meget strenge krav, når det gælder håndteringen af medarbejdere, som myndighederne anerkender som whistleblowers. Der er tale om krav, der i et vist omfang implementeres af de amerikanske virksomheder på verdensplan, og som dermed også kan få betydning for amerikanske datterselskabers aktiviteter her i landet. At en funktionær, der er underlagt en konkurrenceklausul, som udgangspunkt ikke har ret til kompensation fra det tidspunkt, funktionæren i klausulperioden starter egen virksomhed. Dog har funktionæren altid ret til minimumskompensationen. Retstilstanden i Danmark I modsætning til i USA har whistleblower-fænomenet endnu ikke fået større opmærksomhed herhjemme. Justitsministerens udvalg med fokus på de offentligt ansattes ytringsfrihed konkluderede i 2006, at der ikke var behov for præciseringer i dansk lovgivning, der styrkede mulighederne for whistleblowing i den offentlige sektor. Heller ikke blandt arbejdsmarkedets parter synes der at kunne spores nogen synderlig interesse for særlig regulering af whistleblowing. 4

3 Det skyldes formentlig blandt andet, at der efter den danske arbejdsmarkedsmodel er en høj grad af organisering i Danmark med et velfungerende tillidsmandssystem, ligesom reglerne om information og høring i et vist omfang skaber den gennemsigtighed for ledelse og medarbejdere, som den amerikanske lovgivning vedrørende whistleblowing forfølger. Den minimale arbejdsløshed og det forhold, at en arbejdstager typisk kun vil lide et begrænset økonomisk tab ved jobskifte, er formentlig også medvirkende til, at en underordnet medarbejder oftere i Danmark end i USA må forventes at være parat til at tage chancen og "pifte i fløjten", hvis ulovligheder konstateres. Dansk retspraksis vedrørende whistleblower-relaterede problemer begrænser sig til nogle ganske få domme, som giver straffrihed til personer, der bryder en tavshedspligt, med henvisning til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse, samt domme om rækkevidden af arbejdstagerens loyalitetspligt over for arbejdsgiveren. Whistleblower-systemer Følgelig er det nok særligt foranlediget af de skrappe amerikanske krav eller generelt inspireret af erfaringer fra udlandet, særligt USA - at erhvervsvirksomheder på koncernniveau i Danmark introducerer systemer, hvor medarbejdernes informationer om regelbrud på alle niveauer kan opsamles og videregives. Sådanne whistleblower-systemer varierer fra virksomhed til virksomhed, men vil ofte for at sikre den tilstrækkelige objektivitet samt medarbejderens mulighed for anonymitet indebære, at et eksternt konsulentbureau med fokus på whistleblowing bistår virksomheden. Et whistleblower-system kan eksempelvis etableres således, at konsulentbureauet (efter indhentet tilladelse fra Datatilsynet) opretter en "hotline", hvortil potentielle "anmeldere" fra virksomheden telefonisk eller via kan henvende sig. Bureauet, som i enhver henseende er underlagt tavshedspligt, udarbejder på grundlag af indberetningen fra medarbejderen en rapport til HR-direktøren eller et andet medlem af topledelsen. Retter den underordnede medarbejder sine anklager mod selve direktionen orienteres i stedet efter omstændighederne selskabets bestyrelse. Det videre forløb i sagen vil herefter typisk indebære en vurdering af de indberettede forhold på højeste niveau i virksomheden, enten efterfulgt af en afvisning af anklagen, yderligere undersøgelse af sagsforholdet eller iværksættelse af ansættelsesretlige sanktioner mod afslørede lovovertrædere i form af advarsel, afskedigelse eller bortvisning. Alt afhængigt af overtrædelsens karakter kan næste trin være politianmeldelse af de berørte medarbejdere og efter omstændighederne orientering af aktiemarkedet via Københavns Fondsbørs. Juridisk set giver vedtagelsen af en whistleblower politik og oprettelsen af et whistleblower-system i virksomheden anledning til en række problemer, som nøje må overvejes, før sådanne ordninger etableres. Retlige overvejelser Det første problem, der melder sig, er whistleblowerordningens kollission med helt grundlæggende principper om medarbejderens loyalitetspligt over for ledelsen og arbejdsgiverens ledelsesret. I overensstemmelse med god corporate governance kan ledelsen i et vist omfang give beskyttelse til den underordnede medarbejder, der afslører grove pligtforsømmelser hos sin umiddelbart foresatte. En sådan situation vil nemlig ofte blive løst ved, at den foresatte bortvises, hvorefter denne ikke længere skal samarbejde med whistlebloweren. På den anden side forekommer det klart, at medarbejderen, før der "piftes i fløjten", ofte vil skulle tumle med nogle overordentligt vanskelige overvejelser. Der er en hårfin grænse mellem, hvad der på den ene side kan Fortsætter på næste side At Plesners forretningsområde for arbejdsog ansættelsesret i efteråret 2008 holder HR-seminar for interesserede, og at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på så modtager du også indbydelse til vores HR-seminar. 3

4 Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret betragtes som berettiget varetagelse af virksomhedens og eventuelt offentlighedens interesser og på den anden side illoyalitet over for (den nærmeste) ledelse. Whistelblower-ordningen kan især siges at komme til sin ret i situationer med klare lovovertrædelser, som f.eks ved oplagte eksempler på insiderhandel eller underslæb. Billedet bliver straks mere gråt, og gevinsterne ved et whistleblower-system tilsvarende begrænset, når der er tale om overtrædelse af interne retningslinjer, herunder bl.a. virksomhedens etiske standarder m.v. I disse situationer vil det ofte være vanskeligt for den enkelte medarbejder at overskue konsekvenserne af en anmeldelse, ikke mindst i situationer hvor såvel whistlebloweren som den kollega eller chef anmeldelsen vedrører, må forventes at forblive ansat i samme virksomhed. Whistleblower-ordningen giver endvidere anledning til en række persondataretlige overvejelser. I det omfang, der oprettes et whistleblower-system, hvorigennem personfølsomme oplysninger om potentielt strafbare, personlige forhold m.v. formidles, skal Datatilsynet som altovervejende hovedregel give forudgående tilladelse til databehandlingen, som i øvrigt altid skal foregå i overensstemmelse med reglerne om god databehandlingsskik. Efter persondataloven gælder der endvidere en række strenge krav i forhold til opbevaring, sletning og underretning af enkeltpersoner om registrerede oplysninger, tilvejebragt fra whistleblowers. At en arbejdsgiver som udgangspunkt kan afskedige en medarbejder, selvom medarbejderen er sygemeldt. At en virksomhed med mindst 35 medarbejdere efter høringsloven er forpligtet via lønmodtagerrepræsentanterne at høre og udveksle synspunkter med de ansatte vedrørende blandt andet virksomhedens beskæftigelsesforhold, hvis beskæftigelsen på virksomheden er truet, eller der er planer om større ændringer og foranstaltninger af betydning for beskæftigelsen. 4

5 Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Konfliktretten efter Viking- og Laval-sagen EF-domstolen har med to nyere domme skabt stor debat vedrørende den danske aftale- og konfliktmodel, som danner grundlaget for det kollektive arbejdsretlige system. Den danske aftale- og konfliktmodel har til formål at forebygge social dumping. Siden slutningen af det 19. århundrede har det været traditionen i Danmark, at arbejdsmarkedets parter gennem aftale og uden indblanding fra staten fastlægger arbejds- og ansættelsesvilkårene på den organiserede del af arbejdsmarkedet. Et stærkt våben i den forbindelse har været parternes ret til brug af kollektive kampskridt som pressionsmiddel. Således har de faglige organisationer ved brug af kollektive kampskridt gennem tiden lagt pres på mange arbejdsgivere for at få dem til at efterleve en kollektiv overenskomst og herved sikre en vis minimumsbeskyttelse af lønmodtagerne inden for overenskomstens dækningsområde. Aftale- og konfliktmodellen har vist sig at være et effektivt middel til at sikre løbende tilpasning af vilkårene på det danske arbejdsmarked. Modellen er et kendt nordisk fænomen og har ikke vundet indpas i det øvrige Europa, hvor minimumsbeskyttelsen af lønmodtagere almindeligvis fastsættes ved lov. Fortsætter på næste side 5

6 Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Jacob Falsner En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret Som på en række andre områder inden for arbejds- og ansættelsesretten har EU-retten nu gjort sit indtog i den danske aftale- og konfliktmodel, hvilket EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen især er udtryk for. Lavalsagen vedrørte ganske vist den svenske aftale- og konfliktmodel, som dog i høj grad minder om den danske model. Frygten for social dumping er vokset i takt med udvidelsen af EU ved optagelsen af en række østeuropæiske lande. Fagforeningerne har i den forbindelse særligt gjort opmærksom på, at de EU-retlige principper om arbejdskraftens fri bevægelighed, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser frister virksomheder til at flytte arbejdspladser til østeuropæiske lande med tradition for lave lønninger, ligesom østeuropæiske virksomheder får adgang til at konkurrere direkte på det danske marked ved brug af billig arbejdskraft. I det følgende omtales to afgørelser fra EF-domstolen, som har været med til at skabe tvivl om konfliktrettens overensstemmelse med EU-rettens principper om fri bevægelig. Viking-sagen og Laval-sagen Viking-sagen vedrørte et finsk færgeselskab, der med finsk besætning sejlede med færgen Rosella mellem Estland og Finland. Selskabet ønskede at udflage Rosella til at sejle under estisk flag frem for finsk for derved at ansætte billigere estisk arbejdskraft og forbedre konkurrenceevnen. På opfordring fra det finske fagforbund, Finnish Seamen's Union (FSU) som havde tegnet overenskomst med selskabet henstillede fagforbundets hovedorganisation, Det Internationale Transportarbejderforbund (ITF), til sine medlemmer i andre lande, at disse ikke skulle indgå overenskomst med selskabet. Herefter varslede FSU strejke over for selskabet med det formål at tegne ny overenskomst for den finske besætning. FSU krævede samtidig mere bemanding på Rosella, samt at selskabet ved en udflagning forsat skulle overholde finsk arbejdsret og undlade at afskedige medarbejdere. Selskabet accepterede i første omgang FSU's krav. Efter Estlands indtræden i EU i 2004 anlagde selskabet sag mod ITF med påstand om, at forbuddet mod at tegne overenskomst med selskabet skulle tilbagekaldes. Retssagen blev siden forelagt for EF-domstolen. EF-domstolen fastslog, at FSU's kollektive kampskridt udgjorde en restriktion for selskabets ret til fri etablering efter EU-retten. Domstolen anførte, at en sådan restriktion kun er tilladt, hvis restriktionen er begrundet i tvingende almene hensyn, såsom beskyttelse af arbejdstagere, og hvis målet ikke kan nås ved brug af mindre indgribende foranstaltninger. EF-domstolen overlod det 6

7 herefter til den nationale domstol at foretage den konkrete afvejning af, hvorvidt FSU's kollektive kampskridt opfyldte disse betingelser. I Laval-sagen gik EF-domstolen et skridt videre og foretog selv den konkrete afvejning af, hvorvidt de kollektive kampskridt, som var iværksat over for en lettisk arbejdsgiver, var i overensstemmelse med EU-retten. Den lettiske arbejdsgiver, Laval, havde i et EU-udbud vundet en kontrakt på et byggeprojekt i Sverige og udstationerede derfor et antal lettiske medarbejdere til sit svenske datterselskab til brug for opgaven. Efter at et svensk fagforbund på byggeområdet forgæves havde forsøgt at få Laval til at tegne overenskomst for de udstationerede medarbejdere, etablerede fagforbundet en blokade mod Lavals arbejdspladser i Sverige. Blokaden blev fulgt op af sympatiaktioner mod Laval. Aktionerne resulterede i, at Lavals svenske datterselskab blev taget under konkursbehandling. Under den efterfølgende retssag vedrørende blandt andet lovligheden af de kollektive kampskridt krævede Laval erstatning for det økonomiske tab, selskabet havde lidt som følge af fagforbundets kampskridt. Sagen blev rejst for den nationale domstol, som forelagde sagen for EFdomstolen. EF-domstolen konkluderede indledningsvis, at en værtsmedlemsstat ikke kan betinge leveringen af tjenesteydelser på dets område af overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der rækker videre end de ufravigelige regler om minimumsbeskyttelse i udstationeringsdirektivet. I tråd med sin afgørelse i Viking-sagen anførte EF-domstolen, at kollektive kampskridt efter omstændighederne kan udgøre en restriktion af den frie udveksling af tjenesteydelser, som dog kan retfærdiggøres af tvingende almene hensyn, som ikke kan nås ved brug af mindre indgribende foranstaltninger. EF-Domstolen fastslog, at en blokade iværksat med henblik på at undgå social dumping, herunder sikre udstationerede medarbejderes arbejds- og ansættelsesvilkår på et bestemt niveau, efter omstændighederne kan udgøre et tvingende alment hensyn. Da de udstationerede medarbejdere var tillagt ufravigelige rettigheder i henhold til den svenske udstationeringslov, fandt Domstolen imidlertid ikke, at de kollektive kampskridt kunne begrundes i tvingende almene hensyn. Det forhold, at den svenske udstationeringslov ikke indeholdt bestemmelser om mindsteløn, men derimod overlod fastsættelsen heraf til arbejdsmarkedets Fortsætter på næste side 7

8 Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Jacob Falsner En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret parter, kunne ikke ændre herpå. Der blev ved vurderingen lagt vægt på, at den kollektive overenskomst på byggeområdet ikke indeholdt tilstrækkeligt præcise og tilgængelige regler om løn, som en udenlandsk arbejdsgiver kunne opnå den fornødne indsigt i. De EU-retlige regler var herefter til hinder for iværksættelsen af kollektive kampskridt med henblik på at sikre bedre overenskomstmæssige vilkår, end hvad der fremgik af den svenske udstationeringslov, som implementerede udstationeringsdirektivet. Dommenes betydning for den danske model Som nævnt førte EF-domstolens afgørelser til stor debat om betydningen for den danske aftale- og konfliktmodel. Særligt Laval-dommen vakte, som følge af ligheden mellem den svenske og den danske model, bekymring blandt arbejdsmarkedets parter, som frygtede, at dommen ville undergrave den danske model og lægge op til social dumping. På grund af frygten for, at de danske fagforbund fremover ikke ville kunne gøre brug af kollektive kampskridt over for udenlandske virksomheder, der udstationerer billig udenlandsk arbejdskraft til Danmark, nedsatte regeringen et udvalg, som fik til opgave (i) at redegøre for Laval-dommens konsekvenser for retsstillingen i Danmark, (ii) at vurdere behovet for en tillempning af gældende lovgivning og praksis og (iii) at fremsætte eventuelle løsningsforlag. Udvalget fremkom den 19. juni 2008 med sin betænkning, som konkluderer, at visse justeringer af den danske retstilstand er nødvendige som følge af Laval-dommen. I betænkningen fremsætter udvalget et udkast til lovforslag om ændring af den danske udstationeringslov, som skal sikre, at kollektive kampskridt fortsat kan anvendes også over for udenlandske virksomheder. Det foreslås, at en faglig organisation først skal kunne iværksætte kollektive kampskridt over for en udenlandsk tjenesteyder i forbindelse med overenskomstkrav, hvis den faglige organisation forinden har henvist til bestemmelser i overenskomstgrundlaget, der med den fornødne klarhed angiver, hvilken løn der efter overenskomstgrundlaget skal betales. I tillæg hertil skal overenskomstgrundlaget være indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og være gældende på hele det danske område. Formålet med lovforslaget er at forhindre social dumping, hvilket tilgodeses ved fagforbundenes fortsatte adgang til ved brug af kollektive kampskridt at sikre udstationerede medarbejdere en løn svarende til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale herboende 8

9 medarbejdere for udførelsen af tilsvarende arbejde. Ved "løn for tilsvarende arbejde" forstås de samlede udgifter, der påhviler den danske arbejdsgiver i henhold til en kollektiv overenskomst. Eksempelvis vil ekstra feriedage og rettigheder ved barsel ud over lovgivningens minimumskrav etc. kunne konverteres til et lønkrav. Har Danmark fundet løsningen? Det bliver interessant at se, hvorledes det endelige lovforslag kommer til at se ud, og om Danmark hermed har fundet løsningen, som bygger bro mellem den danske aftale- og konfliktmodel og de EU-retlige principper. Udvalgets forslag forekommer som en fornuftig løsningsmodel. Dog kan man for en umiddelbar betragtning være i tvivl om, hvorvidt overenskomstparternes henvisninger til overenskomstgrundlagets lønbestemmelser vil opfylde EU-rettens krav til gennemsigtighed et krav, som EF-domstolen ikke fandt opfyldt i Laval-sagen. Det er således velkendt, at måden, hvorpå overenskomstgrundlaget praktiseres, har stor betydning for fortolkningen af de enkelte overenskomstbestemmelser et forhold, som en udenlandsk arbejdsgiver ikke umiddelbart har mulighed for at få indblik i. Dette forhold har udvalget dog forsøgt at imødekomme med et krav om, at overenskomstgrundlaget, som der henvises til, skal have den fornødne klarhed. At lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler trådte i kraft den 1. juli 2008 og indebærer, at der skal indgås en skriftlig aftale med den eller de medarbejdere, som er omfattet af en kollegas jobklausul, og at disse medarbejdere skal kompenseres for den begrænsning i deres erhvervsudøvelse, som kollegaens jobklausul indebærer. Kompensationen skal mindst udgøre 50 procent af medarbejderens løn i perioden, hvor jobklausulen er gældende. 9

10 Af advokatfuldmægtig Christina Louise Bøje Nielsen og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret 10 populære spørgsmål om ansættelsesret Spørgsmål 1 "Skal der udarbejdes en skriftlig ansættelsesaftale?" Det følger af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven), at arbejdsgiveren skriftligt skal oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår, som gælder for ansættelsesforholdet senest 1 måned efter en medarbejders tiltrædelse. Dette gælder dog kun i forhold til medarbejdere, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Undlader virksomheden at informere medarbejderen på skrift om ansættelsesvilkårene, kan medarbejderen efter omstændighederne tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder og kan udgøre op til 13 ugers løn. Foreligger der skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen forhøjes op til 20 ugers løn. Er manglen undskyldelig, kan godtgørelsen højst udgøre kr har 1 års anciennitet i virksomheden. Opsigelsen vil dog kunne være i strid med andre bestemmelser, som beskytter mod afskedigelse, f.eks. ligebehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af graviditet og orlov i forbindelse med fødsel samt forskelsbehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af alder, handicap, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Spørgsmål 3 "Kan virksomheden uden videre forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold?" Efter lov om tidsbegrænset ansættelse kan forlængelsen af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kun ske, hvis forlængelsen er begrundet i objektive forhold. Som eksempler på sådanne objektive forhold nævner loven blandt andet en forlængelse af Fortsætter på næste side Spørgsmål 2 "Kan jeg opsige en funktionær uden rimelig grund?" Ifølge funktionærlovens 2b skal opsigelsen af en funktionær være rimeligt begrundet i enten virksomhedens eller funktionærens forhold, hvis funktionæren har været ansat 1 år på opsigelsestidspunktet. En funktionær kan derfor opsiges uden rimelig grund, hvis funktionæren på tidspunktet for opsigelsen ikke At virksomheder med mindst 35 medarbejdere efter høringsloven blandt andet er forpligtet til jævnligt og på passende tidspunkter at orientere om virksomhedens seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter, virksomhedens økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder om ordre- og markedssituationen. 10

11 ansættelsesforholdet, der skyldes en medarbejders uforudselige forfald såsom sygdom, graviditet, barsel, orlov eller, at en opgave ikke kan udføres på den aftalte tid. Begrænsningen i adgangen til at forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold gælder først ved indgåelsen af den anden forlængelse af det tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Med andre ord er det efter loven muligt at forlænge et tidsbegrænset ansættelsesforhold én gang uden objektiv grund. En tilsidesættelse af loven vil efter omstændighederne berettige medarbejderen til en godtgørelse. Endvidere vil medarbejderen ikke fratræde automatisk og uden opsigelse, men vil have krav på et opsigelsesvarsel, som efter omstændighederne vil skulle baseres på en anciennitet regnet fra begyndelsen af det første tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Spørgsmål 4 "Kan arbejdsgiveren kræve, at medarbejderen tilbagebetaler for meget udbetalt løn?" Som udgangspunkt skal medarbejderen tilbagebetale for meget udbetalt løn. Dette gælder dog ikke, hvis tilbagebetalingen under de konkrete omstændigheder vil være urimelig eller særlig byrdefuld for medarbejderen. Hvis medarbejderen vidste eller burde have indset, at der blev udbetalt for meget i løn, vil medarbejderen som hovedregel skulle tilbagebetale "den ekstra løn", medmindre arbejdsgiveren som følge af passivitet eller forældelse har fortabt retten hertil. Kan arbejdsgiveren kræve den ekstra løn tilbagebetalt, kan dette ske ved modregning i fremtidig løn til medarbejderen. Modregningen skal dog være rimelig i forhold til medarbejderen. Spørgsmål 5 "Har en medarbejder ret til frihed til pasning af sin syge mor?" Det følger af lov om lønmodtagerens ret til fravær af særlige familiemæssige årsager, at en medarbejder har ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, og medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse er påtrængende nødvendig. Er moderens sygdom ikke opstået akut og uforudseligt, vil medarbejderen som udgangspunkt ikke have ret til fravær til pasning af sin mor. Når medarbejderen kan tage andre forholdsregler angående den opståede situation, ophører retten til fravær. Spørgsmål 6 "Har en funktionær ret til løn i forbindelse med afholdelse af barsels-, forældre- og fædreorlov?" En kvindelig funktionær har ifølge funktionærloven ret til halv løn i perioden 4 uger før forventet fødsel og At alle virksomheder senest den 1. juli 2009 skal have taget stilling til, hvorvidt der i forhold til medarbejdere, som er omfattet af en kollegas jobklausul, og som følge heraf er begrænset i deres erhvervsudøvelse, skal indgås skriftlig aftale herom, eller om kollegaens jobklausul alternativt skal ophøre eller begrænses. 11

12 indtil 14 uger efter fødslen. Funktionæren, herunder mandlige funktionærer, kan dog i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale have ret til (yderligere) løn under barsels-, forældre- og fædreorlov. Spørgsmål 7 "Kan arbejdsgiveren tilbyde sine kvindelige medarbejdere fuld løn under forældreorlov uden at tilbyde de mandlige medarbejdere tilsvarende vilkår?" Forskelsbehandlingen vil være i strid med lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. samt lov om ligeløn til mænd og kvinder. Arbejdsgiveren kan ikke forskelsbehandle mænd og kvinder vedrørende retten til løn under forældreorloven. afholdt. En medarbejder, som ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse i alle de dage, hvor virksomheden holder lukket, kan ikke i den anledning rejse krav mod arbejdsgiveren. Hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår, skal virksomheden dog fastsætte, at medarbejderen holder ferie disse dage, hvis medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage. Hvis arbejdsgiveren glemmer at tilbageholde et antal feriedage, der svarer til feriedagene mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren betale medarbejderen løn under julelukning, selvom medarbejderen ikke kan arbejde på grund af lukningen. I så fald beregnes lønnen på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før jul. Spørgsmål 8 "Kan arbejdsgiveren pålægge en lønmodtager fortrolighed vedrørende lønmodtagerens lønforhold?" Nej. Ifølge lov om ligeløn til mænd og kvinder har medarbejderen ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold til enhver. Spørgsmål 9 "Kan en medarbejder pålægges at afholde ferie i forbindelse med virksomhedens ferielukning, hvis medarbejderen ikke har optjent ferie hos virksomheden?" Arbejdsgiveren kan varsle ferielukning med 1 eller 3 måneders varsel afhængig af, hvorvidt arbejdsgiveren varsler hovedferie (sommerferie) eller øvrig ferie Spørgsmål 10 "Hvordan optælles antallet af sygedage i henhold til "120-dages reglen" i funktionærlovens 5, stk. 2?" Alle dage, hvor funktionæren modtager løn under sygdom inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder, skal som udgangspunkt indgå i beregningen af de 120 sygedage. Det betyder, at alle ugens dage, herunder også lørdage, søn- og helligdage, skal medregnes, hvis funktionæren faktisk er syg på disse dage. Ifølge retspraksis er der en formodning herfor, hvis funktionæren er fraværende på grund af sygdom på begge sider af weekenden. Sygdom, der kan skyldes tilskadekomst i virksomheden, indgår også i beregningen. Graviditetsbetinget fravær regnes dog ikke med i opgørelsen af de 120 dage. Spørgsmålene ovenfor er alene besvaret i hovedtræk. Besvarelserne kan derfor ikke anses for udtømmende og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. At en arbejdsgiver i visse tilfælde kan forlange, at en medarbejder allerede fra første sygedag skal dokumentere sygefraværet ved en lægeerklæring. 12

13 Af advokat Tina Reissmann og advokat Rasmus Høj Christensen En orientering fra Plesner om arbejds - og ansættelsesret Nyere retspraksis vedrørende forskelsbehandlingsloven Denne artikel vil på baggrund af nyere retspraksis vedrørende lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven) give et indblik i rækkevidden af lovens diskriminationsforbud. De fleste arbejdsgivere ved, at kvindelige og mandlige medarbejdere ikke må behandles forskelligt. Ved siden af dette velkendte ligebehandlingsprincip gælder der efter forskelsbehandlingsloven et forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grundlag af en række andre kriterier end køn. Således må arbejdsgiveren ikke forskelsbehandle sine medarbejdere på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap samt national, social eller etnisk oprindelse. Såvel den direkte som den indirekte forskelsbehandling af en medarbejder er forbudt efter forskelsbehandlingsloven. Direkte forskelsbehandling finder sted, når en medarbejder på grund af de nævnte kriterier behandles ringere, end en anden medarbejder bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. På grundlag af samme kriterier foreligger der indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejderen ringere end andre medarbejdere, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Endelig kan en instruktion om at forskelsbehandle og chikane på grundlag af diskriminationskriterierne udgøre forskelsbehandling. Retspraksis Vestre Landsret stadfæstede den 22. januar 2008 Retten i Hjørrings dom, hvorefter en homoseksuel bagersvend fik tilkendt en godtgørelse på kr på grund af bagermesterens ydmygende og nedsættende udtalelser om homoseksualitet til en af bagersvendens kollegaer. Bagermesteren havde i relation til et billede af to iranske drenge, som var blevet hængt på grund af deres homoseksualitet, udtalt, "sådan skal de have det". Ved dom af 14. januar 2008 fandt Østre Landsret, at et behandlingshjem for børn indirekte havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling på grund af religion ved ikke at fastansætte en muslimsk kvinde, som tilkendtes en godtgørelse på kr Afslaget var begrundet i, at kvinden på grund af ramadanen undlod at deltage ved børnenes frokost, som ifølge behandlingshjemmet blev betragtet som et vigtigt led i behandlingen af børnene. Det skal dog bemærkes, at landsretten specifikt i præmisserne anførte, at behandlingshjemmet ikke havde påberåbt sig, at forskelsbehandlingen var objektivt Fortsætter på næste side 13

14 begrundet i et sagligt og proportionalt formål. Det kan derfor ikke afvises, at et sådant anbringende ville have ført til et andet resultat. Østre Landsret frifandt - ligesom Retten i Hillerød - ved dom af 3. januar 2008 en arbejdsgiver, som gav en skriftlig advarsel til en medarbejder for ulovlig udeblivelse, hvorefter medarbejderen opsagde sin stilling. Medarbejderen var på grund af sin religion (Jehovas Vidner) udeblevet fra en fødselsdagsreception i virksomheden. Begge instanser fandt, at der ikke forelå forskelsbehandling, og lagde vægt på, at receptionen foregik i arbejdstiden med deltagelse af kunder og forretningsforbindelser, og at det var en naturlig del af medarbejderens arbejde at deltage i sådanne arrangementer. Ved domme af 1. oktober 2007 og 11. oktober 2007 fandt Vestre Landsret, at opsigelserne af to medarbejdere i fleksjob ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod afskedigelse på grund af handicap. Medarbejderne led af henholdsvis posttraumatisk stress og sclerose. Arbejdsgiverne blev i begge sager frifundet, da der ikke var grundlag for at fastslå, at funktionsnedsættelsen, som den forelå på opsigelsestidspunktet, og som der alene skulle kompenseres for i form af en nedsættelse af arbejdstiden, kunne anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Som den sidste af tre domme vedrørende handicap fastslog Østre Landsret den 5. marts 2008, at afskedigelsen af en synshandicappet arkitekt i forbindelse med en større sparerunde, som blandt andet var begrundet i, at arkitekten som følge af sit handicap var mindre fleksibel end øvrige medarbejdere, ikke var en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Landsrettens flertal fandt det godtgjort, at forskelsbehandlingen var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at afskedigelsen af arkitekten ud fra arbejdsgiverens forhold var hensigtsmæssig og nødvendig. Endelig fastslog Sø- og Handelsretten ved dom af 22. november 2007, at det ikke var udtryk for aldersdiskrimination at afskedige en 62-årig medarbejder med 33 års anciennitet som følge af arbejdsmangel. Medarbejderen var den næstældste ud af i alt 15 kolleger. Medarbejderen blev udpeget pågrund af manglende effektivitet og dårligt samarbejde med kollegaerne, hvilket Sø- og Handelsretten på baggrund af vidneforklaringerne fandt godtgjort. Sammenfattende bemærkninger På baggrund af ovenstående lader det til, at domstolene udviser en vis grad af tilbageholdenhed ved vurderingen af, om forskelsbehandlingsloven er overtrådt, når driftsmæssige hensyn er til stede. Denne tilbageholdenhed skyldes formentlig, at domstolene vil gå langt for ikke at gribe ind over for arbejdsgiverens ledelsesret. Der udvises dog ikke samme tilbageholdenhed, når arbejdsgiverens adfærd ikke er begrundet i driftsmæssige hensyn, hvilket dommen om bagermesterens chikanøse adfærd over for den homoseksuelle bagersvend er et udtryk for. Arbejds- og ansættelsesret i Plesner Vores advokater og advokatfuldmægtige kan kontaktes på telefon eller på nedenstående -adresser: Advokat, partner Tina Reissmann Advokat, associeret partner Tina Brøgger Sørensen Senioradvokat Gitte Westall Advokat Rasmus Høj Christensen Advokatfuldmægtig Christina Louise Bøje Nielsen Advokatfuldmægtig Jacob Falsner Advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen Advokatfuldmægtig Frederik Waage Advokatfuldmægtig Thomas Hübertz Advokatfuldmægtig Ane Buch Poulsen Få nyhedsbrevet elektronisk ved at sende en mal til indeholdende navn og adresse Nyhedsbrevet udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Opsætning: Yellow Tryk: From & Co. 14

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere